Betänkande - A9-0155/2021Betänkande
A9-0155/2021

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Irene Tinagli
(Förenklat förfarande – artikel 52.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2021/0097(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0155/2021
Ingivna texter :
A9-0155/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2021)0181),

 med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0132/2021),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0155/2021).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

I mervärdesskattedirektivet ges möjlighet till undantag genom artiklarna 143.1 fa och 151.1 aa, med rätt till avdrag för mervärdesskatt i det föregående ledet gällande import av varor som görs av, och leveranser av varor och tjänster till, EU-organ (däribland kommissionen) för vilka protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller. På grundval av respektive tolkning av protokollet är detta undantag strikt begränsat till inköp som görs för EU-organets tjänstebruk. Det skulle inte gälla inköp av varor och tjänster som är avsedda att kostnadsfritt ställas till förfogande för medlemsstaterna, såsom en nationell hälsomyndighet eller ett sjukhus, eftersom detta inte räknas som tjänstebruk. Just sådana fall kan dock bli särskilt viktiga som svar på kriser, såsom covid-19-pandemin, och därför anses de nu tillämpliga momsbefrielserna vara otillräckliga i detta avseende.

 

Det föreliggande förslaget syftar till att införa ett allmänt undantag från mervärdesskatteplikt för förvärv av varor och tjänster som görs av kommissionen eller av en byrå eller ett organ inrättat enligt unionsrätten för att fullgöra ett uppdrag som tilldelats dem genom unionsrätten av hänsyn till allmänintresset.

 

Följande transaktioner omfattas av undantaget:

 Diagnostiska tester och testmaterial samt laboratorieutrustning.

 Personlig skyddsutrustning såsom handskar, respiratorer, munskydd, rockar och desinfektionsprodukter och -utrustning.

 Tält, tältsängar, kläder och livsmedel.

 Sök- och räddningsutrustning, sandsäckar, flytvästar och uppblåsbara båtar.

 Antimikrobiella medel och antibiotika, antidoter för kemiska händelser, behandlingar för strålskador, antitoxiner och jodtabletter.

 Blodprodukter eller antikroppar.

 Utrustning för mätning av strålning.

 Utveckling, produktion och upphandling av nödvändiga produkter, forsknings- och innovationsverksamhet, strategisk lagring av produkter, läkemedelslicenser, karantänlokaler, kliniska försök, desinficering av lokaler osv.

 

Förslaget innebär att mervärdesskatt avlägsnas som en kostnadsfaktor för EU-program. Det är viktigt att notera att införandet av detta undantag från mervärdesskatt inte kommer att få några negativa konsekvenser för EU:s budget.

 

För att minska den administrativa bördan i samband med användningen av pappersversionen av intyget om undantag föreskrivs i förslaget också att ett elektroniskt formulär ska införas.

 

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att förslaget bör godkännas så snart som möjligt så att kommissionen kan tillhandahålla de lösningar som krävs för att hantera covid-19-pandemin utan onödiga bördor. Givet de rådande exceptionella omständigheterna anser föredraganden därför att förslaget godkänns utan ändringar enligt det förenklade förfarandet i artikel 52.1 i arbetsordningen.

 

 

****

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Referensnummer

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Samråd med parlamentet

16.4.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.4.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

10.5.2021

Behandling i utskott

10.5.2021

 

 

 

Antagande

10.5.2021

 

 

 

Ingivande

11.5.2021

 

 

Senaste uppdatering: 12 maj 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy