ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9‑0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Комисия по култура и образование
Докладчик: Михаела Шойдрова

Процедура : 2018/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0156/2021
Внесени текстове :
A9-0156/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014

(14153/1/2020 – C9‑0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14153/1/2020 – C9‑0143/2021),

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.[2],

 като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0440),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по култура и образование (A9-0156/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6. възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Европейската комисия относно броя на местните участници, които прилагат знанията, принципите и подходите, усвоени чрез хуманитарните дейности, в които са участвали доброволецът и експертите

 

Европейската комисия взема под внимание предложението на Европейския парламент да обмисли включването на „броя на местните участници, които прилагат знанията, принципите и подходите, усвоени чрез хуманитарните дейности, в които са участвали доброволецът и експертите“ при допълването на Регламента с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

 


КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Европейски корпус за солидарност – младежката доброволческа инициатива на ЕС

Създаден през 2017 г., Европейският корпус за солидарност има за цел да повиши ангажираността на младите хора и на организациите чрез достъпни и висококачествени дейности за солидарност, най-вече доброволчество. Общата цел на Европейския корпус за солидарност е укрепване на сближаването, солидарността и демокрацията в Европа и чужбина чрез работа за справяне със социалните и хуманитарните предизвикателства по места, със специален акцент върху насърчаването на социалното приобщаване.

2. Междуинституционални преговори и политическо споразумение

След като Парламентът прие на 12 март 2019 г. позицията си на първо четене, от октомври 2019 г. до декември 2020 г. бяха проведени междуинституционални преговори. След четири кръга тристранни срещи на 11 декември 2020 г. беше постигнато предварително споразумение с германското председателство на Съвета.

Предварителното споразумение относно Европейския корпус за солидарност представляваше успех за екипа на ЕП, който успя да осигури амбициозна и добре структурирана програма, която има потенциала да мобилизира голям брой млади хора през периода 2021 – 2027 г. в разнообразни и съдържателни дейности за солидарност.

3. Обобщение на основните елементи на политическото споразумение относно Европейския корпус за солидарност:

 ЕКС ще предлага само доброволчески дейности за младежи на възраст от 18 до 30 години;

 Индикативно разпределение на бюджета по видове доброволчество (проекти за доброволчество и солидарност – 94%, 6% за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ);

 определяне на таван от 20% за дейности вътре в страната;

 Разпоредби относно управлението – установяване на по-силна връзка между работните програми на Европейската комисия и разпоредбите на регламента;

 Засилена мярка за приобщаване – включен е специален член относно приобщаването;

 Повишена безопасност и защита на участниците и уязвимите групи – по-строги разпоредби за застраховане и изисквания за освобождаване от отговорност при работа с уязвими групи;

 Увеличение на бюджета – 1009 милиона евро по текущи цени (увеличение с 15% в сравнение с предходната програма на ЕКС за периода 2018 – 2020 г.);

 Специално направление за хуманитарна помощ – по-висока възрастова граница за участниците в хуманитарното направление и възможност за ангажиране на експерти и инструктори без горна възрастова граница; запазен е специфичният характер на направлението и са установени силни полезни взаимодействия с външните действия на ЕС;

4. Препоръка за окончателно приемане

Текстът на предварителното споразумение беше представен на комисията по култура и образование и впоследствие потвърден от нея на 11 януари 2021 г. Въз основа на одобрението на комисията председателят на комисията CULT, в писмо до председателството на Съвета, посочи, че ще препоръча на пленарното заседание позицията на Съвета да бъде одобрена без изменения, при условие че тя е в съответствие с предварителното споразумение, постигнато между двете институции. След извършването на правно‑езикова проверка Съветът официално прие позицията си в съответствие с предварителното споразумение.

Тъй като позицията на Съвета съответства на предварителното споразумение, постигнато по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тя да бъде приета без изменения.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“

Позовавания

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

Дата на първото четене в ЕП – Номер P

12.3.2019 T8-0150/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

26.4.2021

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

CULT

26.4.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Дата на приемане

10.5.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Дата на внасяне

11.5.2021

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Легенда на използваните знаци::

+ :  „за“

- : „против“:

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 12 май 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност