ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 και (ΕΕ) αριθ. 375/2014

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová

Διαδικασία : 2018/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0156/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0156/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 και (ΕΕ) αριθ. 375/2014

(14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018[1],

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018[2],

 έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[3] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0440),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0156/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον αριθμό των τοπικών φορέων που εφαρμόζουν τις γνώσεις, τις αρχές και τις προσεγγίσεις που αποκτήθηκαν μέσω των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν οι εθελοντές και οι εμπειρογνώμονες

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσει «τον αριθμό των τοπικών φορέων που εφαρμόζουν τις γνώσεις, τις αρχές και τις προσεγγίσεις που αποκτήθηκαν μέσω των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν οι εθελοντές και οι εμπειρογνώμονες» κατά τη συμπλήρωση του κανονισμού με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης - η πρωτοβουλία της ΕΕ για τον εθελοντισμό των νέων

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, κυρίως εθελοντικές. Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ευρώπη και εκτός αυτής, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας και τις ανθρωπιστικές προκλήσεις επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

2. Διοργανικές διαπραγματεύσεις και πολιτική συμφωνία

Ύστερα από την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020. Μετά από τέσσερις γύρους τριμερών διαλόγων, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Η προσωρινή συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ήταν επιτυχής για την ομάδα του ΕΚ, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει ένα φιλόδοξο και καλά δομημένο πρόγραμμα, που έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό νέων κατά την περίοδο 2021-2027 σε ποικίλες και ουσιαστικές δραστηριότητες αλληλεγγύης.

3. Σύνοψη των κύριων στοιχείων της πολιτικής συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης:

 Το ΕΣΑ θα προτείνει μόνο εθελοντικές δραστηριότητες για νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών·

 Ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ανά είδος εθελοντισμού (εθελοντισμός και έργα αλληλεγγύης 94 %, 6 % εθελοντισμός στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας)·

 Ανώτατο όριο 20 % για δραστηριότητες εντός της χώρας·

 Διατάξεις σχετικά με τη διακυβέρνηση - ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διατάξεων του κανονισμού·

 Ενισχυμένα μέτρα ένταξης  έχει συμπεριληφθεί ειδικό άρθρο για την ένταξη·

 Ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχόντων και των ευάλωτων ομάδων - αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλισης και ελέγχου ασφαλείας κατά τη συνεργασία με ευάλωτες ομάδες·

 Αύξηση του προϋπολογισμού - 1009 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές (αύξηση κατά 15 % σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα EΣΑ 2018-2020)·

 Σκέλος αφιερωμένο στην ανθρωπιστική βοήθεια  υψηλότερο όριο ηλικίας για τους συμμετέχοντες στο ανθρωπιστικό σκέλος και δυνατότητα συμμετοχής εμπειρογνωμόνων και καθοδηγητών χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας· ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτού του σκέλους διατηρήθηκε και εδραιώθηκαν ισχυρές συνέργειες με τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ·

4. Σύσταση για τελική έγκριση

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, η οποία στη συνέχεια την επιβεβαίωσε στις 11 Ιανουαρίου 2021. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, η πρόεδρος της επιτροπής CULT, σε επιστολή προς την Προεδρία του Συμβουλίου, δήλωσε ότι θα συστήσει στην ολομέλεια να εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Κατόπιν επαλήθευσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα τη θέση του σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία.

Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, η εισηγήτρια συνιστά την έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Έγγραφα αναφοράς

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

Ημερομηνία 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

12.3.2019 T8-0150/2019

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

26.4.2021

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

26.4.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.5.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Αλέξης Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Ημερομηνία κατάθεσης

11.5.2021

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Αλέξης Γεωργούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή