SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä asetusten (EU) 2018/1475 ja (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9‑0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Michaela Šojdrová

Menettely : 2018/0230(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0156/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0156/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä asetusten (EU) 2018/1475 ja (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

(14153/1/2020 – C9‑0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 6. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0440),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9‑0156/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan komission lausuma niiden paikallisten toimijoiden määrästä, jotka soveltavat tietoja, periaatteita ja lähestymistapoja, jotka on opittu humanitaarisen toiminnan kautta, johon vapaaehtoistyöntekijät ja asiantuntijat ovat osallistuneet.

 

Euroopan komissio panee merkille Euroopan parlamentin ehdotuksen tarkastella ”paikallisten toimijoiden määrää, jotka soveltavat tietoja, periaatteita ja lähestymistapoja, jotka on opittu vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden osallistuessa humanitaariseen toimintaan”, kun asetusta täydennetään säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista.

 


LYHYET PERUSTELUT

1. Euroopan solidaarisuusjoukot – EU:n nuorison vapaaehtoistyöaloite

Vuonna 2017 perustettujen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on lisätä nuorten ja eri organisaatioiden osallistumista helposti saavutettavien ja laadukkaiden solidaarisuustoimien kautta, lähinnä vapaaehtoistoiminnan pohjalta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen yleistavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa Euroopassa ja ulkomailla tarttumalla yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja humanitaarisiin haasteisiin ruohonjuuritasolla sekä keskittyen erityisesti edistämään sosiaalista osallisuutta.

2. Toimielinten väliset neuvottelut ja poliittinen yhteisymmärrys

Parlamentin hyväksyttyä 12. maaliskuuta 2019 ensimmäisen käsittelyn kantansa asiassa käytiin toimielinten välisiä neuvotteluja lokakuusta 2019 joulukuuhun 2020. Neljän trilogikierroksen jälkeen alustavaan sopimukseen päästiin Saksan puheenjohtajakaudella 11. joulukuuta 2020.

Alustavaan sopimukseen pääsy Euroopan solidaarisuusjoukoista oli Euroopan parlamentin ryhmän kannalta menestys, sillä se onnistui turvaamaan kunnianhimoisen ja hyvin jäsennetyn ohjelman, jolla on mahdollista saada suuri joukko nuoria osallistumaan erilaisiin mielekkäisiin solidaarisuustoimintoihin kaudella 2021–2027.

3. Yhteenveto Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan poliittisen sopimuksen pääkohdista

 Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat vapaaehtoistoimintoja ainoastaan 18–30‑vuotiaille nuorille

 talousarvion ohjeellinen jako eri tyyppisille vapaaehtoistöille: vapaaehtoistoiminta ja solidaarisuushankkeet 94 prosenttia, vapaaehtoistoiminta humanitaarisen avun alalla 6 prosenttia

 20 prosentin yläraja maan sisäisille toimille

 hallinnointisäännökset – luodaan vahvempi kytkentä Euroopan komission työohjelmien ja asetuksen säännösten välille

 tehostetut osallisuutta edistävät toimet – otetaan mukaan erityinen osallisuutta koskeva artikla

 osallistujien ja haavoittuvien ryhmien turvallisuuden ja suojelun parantaminen – vahvemmat vakuutussäännökset ja turvallisuusselvitysvaatimukset työskenneltäessä haavoittuvien ryhmien kanssa

 määrärahojen lisäys – 1 009 miljoonaa euroa käypinä hintoina (15 prosentin lisäys verrattuna edeltäneeseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuosien 2018–2020 ohjelmaan)

 erityinen humanitaarisen avun toimintalohko – korkeampi ikäraja humanitaariseen toimintalohkoon osallistujille ja mahdollisuus palkata asiantuntijoita ja valmentajia ilman yläikärajaa; toimintalohkon erityisluonne säilytetään ja vahvoja synergioita suhteessa EU:n ulkoisiin toimiin on luotu.

4. Suositus lopullista hyväksyntää varten

Alustavan sopimuksen teksti esitettiin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle (CULT), joka vahvisti sen 11. tammikuuta 2021. Valiokunnan hyväksynnän perusteella CULT-valiokunnan puheenjohtaja totesi kirjeessään neuvoston puheenjohtajavaltiolle aikovansa suosittaa täysistunnolle neuvoston kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia, edellyttäen, että sen kanta vastaa näiden kahden toimielimen saavuttamaa alustavaa sopimusta. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto vahvisti virallisesti kantansa alustavan sopimuksen mukaisesti.

Koska neuvoston kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadun alustavan sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman tarkistuksia.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

12.3.2019 T8-0150/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Neuvoston 1. käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

26.4.2021

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

26.4.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Hyväksytty (pvä)

10.5.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.5.2021

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö