AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA az Európai Szolidaritási Testület program létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1475 és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Michaela Šojdrová

Eljárás : 2018/0230(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0156/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0156/2021
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szolidaritási Testület program létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1475 és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 6-i véleményére[2],

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0440) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

 tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0156/2021),

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2. tudomásul veszi az állásfoglaláshoz csatolt bizottsági nyilatkozatot;

3. megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

5. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Bizottság nyilatkozata azon helyi szereplők számáról, akik alkalmazzák az önkéntesek és a szakértők részvételével zajló humanitárius tevékenységek során szerzett ismereteket, elveket és megközelítéseket

Az Európai Bizottság tudomásul veszi az Európai Parlament arra irányuló javaslatát, hogy a rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel való kiegészítésekor vegyék figyelembe „azon helyi szereplők számát, akik alkalmazzák az önkéntesek és a szakértők részvételével zajló humanitárius tevékenységek során szerzett ismereteket, elveket és megközelítéseket”.

 


RÖVID INDOKOLÁS

1. Az Európai Szolidaritási Testület – az EU ifjúsági önkéntességi kezdeményezése

A 2017-ben elindított Európai Szolidaritási Testület célja, hogy könnyen elérhető és magas színvonalú szolidaritási tevékenységek, elsősorban önkéntesség keretében ösztönözze a fiatalok és szervezetek elkötelezett részvételét. Az Európai Szolidaritási Testület általános célkitűzése a kohézió, a szolidaritás és a demokrácia megerősítése Európában és külföldön a társadalmi szükségletek és a humanitárius kihívások helyszínen történő kezelése révén, különös tekintettel a társadalmi befogadás előmozdítására.

2. Intézményközi tárgyalások és politikai megállapodás

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának 2019. március 28-i elfogadását követően intézményközi tárgyalásokra került sor 2019 októbere és 2020 decembere között. A háromoldalú egyeztetések négy fordulóját követően 2020. december 11-én ideiglenes megállapodás született a Tanács német elnökségével.

Az Európai Szolidaritási Testületről szóló ideiglenes megállapodás siker volt az EP csapata számára, amelynek sikerült ambiciózus és jól strukturált programot kialakítania, amely a 2021–2027 közötti időszakban számos fiatalt mozgósíthat különböző és érdemi szolidaritási tevékenységek keretében.

3. Az Európai Szolidaritási Testületről szóló politikai megállapodás főbb elemeinek összefoglalása:

 Az Európai Szolidaritási Testület a 18 és 30 év közötti fiatalok számára javasol önkéntes tevékenységeket;

 A költségvetés indikatív felosztása az önkéntesség típusa szerint (önkéntességi és szolidaritási projektek: 94%, humanitárius segítségnyújtási területen megvalósuló önkéntességi projektek: 6%);

 20%-os felső határ megállapítása az országon belüli tevékenységek esetében;

 Irányítási rendelkezések – szorosabb kapcsolat kialakítása az Európai Bizottság munkaprogramjai és a rendelet rendelkezései között;

 Megerősített integrációs intézkedés – beillesztésre került egy, a befogadásról szóló külön cikk;

 A résztvevők és a veszélyeztetett csoportok fokozott biztonsága és védelme – szigorúbb biztosítási rendelkezések és engedélyezési követelmények a veszélyeztetett csoportokkal való együttműködés során;

 Költségvetési növekedés – 1009 millió EUR folyó árakon (az Európai Szolidaritási Testület előző, 2018–2020-as korábbi programjához képest 15%-os növekedés);

 Külön humanitárius segítségnyújtási ág – a humanitárius ág résztvevőire vonatkozó magasabb korhatár, valamint szakértők és trénerek bevonásának lehetősége felső korhatár nélkül; az ág egyedi jellegének fenntartása és erős szinergiák kialakítása az EU külső fellépéseivel;

4. Ajánlás végleges elfogadásra

Az ideiglenes megállapodás szövegét a Kulturális és Oktatási Bizottság elé terjesztették, majd azt a Kulturális és Oktatási Bizottság 2021. január 11-én megerősítette. A Kulturális és Oktatási Bizottság jóváhagyása alapján a CULT bizottság elnöke a Tanács elnökségének címzett levelében jelezte, hogy javasolni fogja a plenáris ülésnek, hogy a Tanács álláspontját módosítások nélkül hagyják jóvá, feltéve, hogy az összhangban van a két intézmény között létrejött ideiglenes megállapodással. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács az ideiglenes megállapodással összhangban hivatalosan elfogadta álláspontját.

Mivel a Tanács álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért ideiglenes megállapodással, az előadó ajánlja annak módosítások nélküli elfogadását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása

Hivatkozások

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

12.3.2019 T8-0150/2019

A Bizottság javaslata

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

26.4.2021

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

26.4.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Az elfogadás dátuma

10.5.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Benyújtás dátuma

11.5.2021

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. május 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat