RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Comisia pentru cultură și educație
Raportoare: Michaela Šojdrová

Procedură : 2018/0230(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0156/2021
Texte depuse :
A9-0156/2021
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014

(14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018[2],

 având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0440),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru cultură și educație (A9-0156/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei Europene privind numărul de actori locali care aplică cunoștințele,

principiile și abordările învățate prin intermediul activităților umanitare la care au

participat voluntarul și experții

 

Comisia Europeană ia act de propunerea Parlamentului European de a lua în considerare

„numărul de actori locali care aplică cunoștințele, principiile și abordările învățate prin

intermediul activităților umanitare la care au participat voluntarul și experții” atunci când

completează regulamentul cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și

evaluare.

 


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Corpul european de solidaritate - inițiativa UE de voluntariat pentru tineri

Lansat în 2017, Corpul european de solidaritate vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor prin activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, în principal voluntariatul. Obiectivul general al Corpului european de solidaritate este de a contribui la consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Europa și în restul lumii, oferind un răspuns la nevoile societale și provocările umanitare pe teren, cu accent deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

2. Negocierile interinstituționale și acordul politic

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 28 martie 2019, negocierile interinstituționale au avut loc în perioada octombrie 2019 - decembrie 2020. După patru runde de triloguri, la 11 decembrie 2020 s-a ajuns la un acord provizoriu cu Președinția germană a Consiliului.

Acordul provizoriu privind Corpul european de solidaritate a reprezentat un succes pentru echipa PE, care a reușit să asigure un program ambițios și bine structurat, care are potențialul de a mobiliza un număr mare de tineri în perioada 2021-2027 în activități de solidaritate diverse și însemnate.

3. Prezentarea principalelor elemente ale acordului politic privind Corpul european de solidaritate (CES):

 CES va propune doar activități de voluntariat pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani;

 repartizarea orientativă a bugetului în funcție de tipurile de voluntariat (proiecte de voluntariat și de solidaritate 94 %, voluntariat în domeniul ajutorului umanitar 6 %);

 plafonarea activităților desfășurate în interiorul țării la 20 %;

 dispoziții privind guvernanța – o mai mare corelare a programelor de lucru ale Comisiei Europene cu dispozițiile regulamentului;

 o măsură consolidată privind incluziunea – a fost introdus un articol specific referitor la incluziune;

 o mai mare siguranță și protecție a participanților și a grupurilor vulnerabile – dispoziții mai stricte privind asigurarea și cerințele de autorizare pentru lucrul cu grupurile vulnerabile;

 o majorare bugetară – 1009 milioane EUR în prețuri curente (o majorare cu 15 % față de programul anterior CES 2018-2020);

 o componentă dedicată ajutorului umanitar – o limită de vârstă mai mare pentru participanții la componenta umanitară și posibilitatea de a implica experți și antrenori fără limită de vârstă superioară; s-a menținut caracterul specific al componentei și s-au stabilit sinergii puternice cu acțiunile externe ale UE;

4. Recomandare pentru adoptarea finală

Textul acordului provizoriu a fost prezentat Comisiei pentru cultură și educație la 11 ianuarie 2021 și a fost confirmat ulterior de aceasta. Pe baza aprobării comisiei, președinta Comisiei CULT a indicat, într-o scrisoare adresată Președinției Consiliului, că va recomanda plenului ca poziția Consiliului să fie aprobată fără modificări, cu condiția ca aceasta să fie în conformitate cu acordul provizoriu la care s-a ajuns între cele două instituții. În urma verificării de către experții juriști-lingviști, Consiliul și-a adoptat oficial poziția în conformitate cu acordul provizoriu.

Având în vedere că poziția Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă aprobarea sa fără modificări.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

Referințe

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

Data primei lecturi a PE – Numărul P

12.3.2019 T8-0150/2019

Propunerea Comisiei

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

26.4.2021

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

CULT

26.4.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Data adoptării

10.5.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Data depunerii

11.5.2021

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 12 mai 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate