PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU) 2018/1475 in (EU) št. 375/2014

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalka: Michaela Šojdrová

Postopek : 2018/0230(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0156/2021
Predložena besedila :
A9-0156/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Evropska solidarnostna enota ter razveljavitvi uredb (EU) 2018/1475 in (EU) št. 375/2014

(14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. decembra 2018[2],

 ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[3] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2018)0440),

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kulturo in izobraževanje (A9-0156/2021),

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2. je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropske komisije o številu lokalnih akterjev, ki uporabljajo znanje, načela in pristope, pridobljene s humanitarnimi aktivnostmi, pri katerih so sodelovali prostovoljec in strokovnjaki

Evropska komisija je seznanjena s predlogom Evropskega parlamenta, da se pri dopolnitvi uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira spremljanja in ocenjevanja upošteva „število lokalnih akterjev, ki uporabljajo znanje, načela in pristope, pridobljene s humanitarnimi aktivnostmi, pri katerih so sodelovali prostovoljec in strokovnjaki“.

 


KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Evropska solidarnostna enota – pobuda EU za prostovoljstvo mladih

Evropska solidarnostna enota je bila uvedena leta 2017, da bi se spodbudilo udejstvovanje mladih in organizacij prek dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnosti, večinoma prostovoljnih. Splošni cilj enote je krepitev kohezije, solidarnosti in demokracije v Evropi in širše ter reševanje družbenih potreb in humanitarnih izzivov na terenu, s posebnim poudarkom na spodbujanju socialnega vključevanja.

2. Medinstitucionalna pogajanja in politični dogovor

Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi 28. marca 2019 so od oktobra 2019 do decembra 2020 potekala medinstitucionalna pogajanja. Po štirih krogih trialogov je bil 11. decembra 2020 z nemškim predsedstvom Sveta dosežen začasni dogovor.

Začasni dogovor o evropski solidarnostni enoti je bil uspešen za ekipo EP, ki ji je uspelo zagotoviti ambiciozen in dobro strukturiran program, da bi se v obdobju 2021–2027 mobiliziralo veliko število mladih v raznolikih in pomembnih solidarnostnih aktivnostih.

3. Povzetek glavnih elementov političnega dogovora o evropski solidarnostni enoti:

 Evropska solidarnostna enota bo predlagala le prostovoljske aktivnosti za mlade v starosti od 18 do 30 let;

 Okvirna razdelitev proračunskih sredstev po vrsti prostovoljstva (prostovoljstvo in solidarnostni projekti 94 %, 6 % za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči);

 20 % omejitev za aktivnosti znotraj države;

 Določbe o upravljanju – vzpostavljena je močnejša povezava med delovnimi programi Evropske komisije in določbami uredbe;

 Okrepljen ukrep vključevanja – vključen je bil poseben člen o vključevanju;

 Večja varnost in zaščita udeležencev in ranljivih skupin – strožje določbe o zavarovanju in zahteve glede preverjanja udeležencev za delo z ranljivimi skupinami;

 Povečanje proračuna – 1009 milijonov EUR v tekočih cenah (15-odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim programom evropske solidarnostne enote za obdobje 2018–2020);

 Namenski sklop za humanitarno pomoč – višja starostna omejitev za udeležence v humanitarnem sklopu in možnost sodelovanja strokovnjakov in trenerjev brez zgornje starostne meje; ohranjen posebni značaj sklopa in vzpostavljene močne sinergije z zunanjimi ukrepi EU;

4. Priporočilo za dokončno sprejetje

Besedilo začasnega dogovora je bilo 11. januarja 2021 predstavljeno Odboru za kulturo in izobraževanje, ki ga je nato tudi potrdil. Na podlagi odobritve odbora je predsednica odbora CULT v pismu predsedstvu Sveta napisala, da bo na plenarnem zasedanju priporočila, naj se stališče Sveta odobri brez sprememb, če bo v skladu z začasnim dogovorom, doseženim med institucijama. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet uradno sprejel svoje stališče v skladu z začasnim dogovorom.

Poročevalka predlaga, da se stališče Sveta sprejme brez sprememb, saj je v skladu z začasnim dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote

Referenčni dokumenti

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

12.3.2019 T8-0150/2019

Predlog Komisije

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

26.4.2021

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

CULT

26.4.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Datum sprejetja

10.5.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Datum predložitve

11.5.2021

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 12. maj 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov