Betänkande - A9-0156/2021Betänkande
A9-0156/2021

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av förordningarna (EU) 2018/1475 och (EU) nr 375/2014

11.5.2021 - (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)) - ***II

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Michaela Šojdrová

Förfarande : 2018/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0156/2021
Ingivna texter :
A9-0156/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av förordningarna (EU) 2018/1475 och (EU) nr 375/2014

(14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14153/1/2020 – C9‑0143/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0440),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A9-0156/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europeiska kommissionen om antalet lokala aktörer som tillämpar den kunskap, de principer och de metoder som förvärvats genom den humanitära verksamhet som volontären och experterna har deltagit i

 

Europeiska kommissionen noterar Europaparlamentets förslag att överväga ”antalet lokala aktörer som tillämpar den kunskap, de principer och de metoder som förvärvats genom den humanitära verksamhet som volontären och experterna har deltagit i” när den kompletterar förordningen med bestämmelser om inrättande av en ram för övervakning och utvärdering.

 


KORTFATTAD MOTIVERING

1. Europeiska solidaritetskåren – EU:s initiativ för frivilligarbete bland unga

Europeiska solidaritetskåren, som lanserades 2017, syftar till att stärka ungas och organisationers engagemang genom lättillgänglig och högkvalitativ solidaritetsverksamhet, framför allt frivilligarbete. Solidaritetskårens övergripande mål är att stärka sammanhållningen, solidariteten och demokratin i Europa och omvärlden genom att ta itu med samhällsbehov och humanitära utmaningar på plats, med särskild inriktning på att främja social inkludering.

2. Interinstitutionella förhandlingar och politisk överenskommelse

Efter antagandet av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den 12 mars 2019 ägde interinstitutionella förhandlingar rum från oktober 2019 till december 2020. Efter fyra omgångar trepartsmöten nåddes den 11 december 2020 en preliminär överenskommelse med det tyska ordförandeskapet.

Den preliminära överenskommelsen om Europeiska solidaritetskåren var en framgång för Europaparlamentets team, som lyckades säkra ett ambitiöst och välstrukturerat program som har potential att mobilisera ett stort antal unga under perioden 2021–2027 i olika typer av meningsfull solidaritetsverksamhet.

3. Sammanfattning av de viktigaste inslagen i den politiska överenskommelsen om Europeiska solidaritetskåren:

 Solidaritetskåren kommer endast att erbjuda frivilligarbete för unga mellan 18 och 30 år.

 Preliminär fördelning av budgeten per typ av frivilligarbete (frivilligarbete och solidaritetsprojekt 94 procent, 6 procent frivilligarbete på området humanitärt bistånd).

 Ett tak på 20 procent för verksamhet inom landet.

 Styrningsbestämmelser – starkare koppling mellan kommissionens arbetsprogram och bestämmelserna i förordningen.

 Förstärkt inkluderingsåtgärd – en särskild artikel om inkludering har införts.

 Ökad säkerhet och trygghet för deltagare och utsatta grupper – starkare försäkringsbestämmelser och krav på godkännande när man arbetar med utsatta grupper.

 Budgetökning – 1 009 miljoner euro i löpande priser (en ökning med 15 procent jämfört med det föregående programmet för Europeiska solidaritetskåren 2018–2020).

 Särskild del för humanitärt bistånd – högre åldersgräns för deltagare i det humanitära programområdet och möjlighet att engagera experter och coacher utan övre åldersgräns; programområdets särskilda karaktär har bibehållits, och starka synergier med EU:s yttre åtgärder har etablerats.

4. Rekommendation för slutligt antagande

Texten till den preliminära överenskommelsen lades fram för och bekräftades därefter av utskottet för kultur och utbildning den 11 januari 2021. På grundval av utskottets godkännande meddelade CULT-utskottets ordförande i en skrivelse till rådets ordförandeskap att hon skulle rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar, förutsatt att den överensstämmer med den preliminära överenskommelse som nåtts mellan de båda institutionerna. Efter juristlingvisternas granskning antog rådet sin ståndpunkt formellt i enlighet med den preliminära överenskommelsen.

Eftersom rådets ståndpunkt överensstämmer med den preliminära överenskommelsen från de interinstitutionella förhandlingarna rekommenderar föredraganden att den godkänns utan ändringar.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

12.3.2019 T8-0150/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0440 - C8-0264/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

26.4.2021

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

CULT

26.4.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Michaela Šojdrová

17.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Antagande

10.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Ingivande

11.5.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Gianantonio Da Re

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 12 maj 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy