ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве

11.5.2021 - (COM(2021)0201 – C9‑0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

Процедура : 2021/0077(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0157/2021
Внесени текстове :
A9-0157/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве

(COM(2021)0201 – C9‑0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2021)0201 – C9‑0117/2021),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 461/2020 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027[3], и по-специално член 9 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[4], и по-специално точка 10 от него,

 като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0157/2021),

1. приветства решението като конкретна, осезаема и видима форма на солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природни бедствия и сериозната извънредна ситуация в областта на общественото здраве, причинена от пандемията от COVID-19 през 2020 г.;

2. приветства разширяването на обхвата на Регламент (ЕО) № 2012/2002 от март 2020 г., така че да обхване тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве, като например текущата пандемия от COVID-19;

3. изразява съпричастност и солидарност с всички жертви на опустошителните природни бедствия и пандемията от COVID-19;

4. подчертава неотложната необходимост от отпускане на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) и значението на това да се гарантира, че тя достига по подходящ начин до регионите и бенефициерите в засегнатите държави;

5. отбелязва значителното време, необходимо за оценка на заявленията за финансова помощ поради пандемията от COVID-19 през 2020 г., подадени до официалния краен срок 24 юни 2020 г., в резултат на което Комисията представи своето предложение за мобилизиране на средства от Фонда едва в края на март 2021 г.; подчертава значението на бързото мобилизиране на Фонда в бъдеще, за да се предостави така необходимата помощ след големи природни бедствия или тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве;

6. посочва, че поради изменението на климата природните бедствия ще се засилват все повече и ще се повтарят по-често; подчертава, че определени региони като островите и крайбрежните региони са изложени на особено голям риск от това да бъдат засегнати от природни бедствия; подчертава, че Фондът е само инструмент за облекчаване на последиците и че изменението на климата изисква преди всичко превантивна политика за предотвратяване на бъдещите последици от изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт; отново изтъква значението на инвестирането в смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него за особено уязвимите региони и на осигуряването на ефективни полезни взаимодействия между Фонда и съответните програми на Съюза за финансиране;

7. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

8. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[5], и по-специално член 4, параграф 3 от него,

 

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[6], и по-специално точка 10 от него,

 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

 

като имат предвид, че:

(1) Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност за Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от големи или регионални природни бедствия или тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

(2) Фондът не може да надхвърля таваните, определени в член 9 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета[7]. В съответствие с член 9, параграфи 2 и 4 от посочения регламент максималната сума, която може да се мобилизира от Фонда от разпределените за 2021 г. средства до 1 септември 2021 г., е 477 543 750 EUR. В съответствие с член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, сумата от 50 000 000 EUR вече е вписана в общия бюджет за финансовата 2021 година (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) за авансови плащания. Освен това, сумата в размер на 47 981 598 EUR от средствата за 2020 г. не е била използвана до края на съответната година и е била пренесена за 2021 г. Следователно, максималната сума, налична по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз към този момент от 2021 г., е 525 525 348 EUR, което е достатъчно за удовлетворяване на потребностите във връзка с настоящото решение.

(3) На 29 октомври 2020 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след наводненията през август 2020 г. в региона Sterea Ellada.

(4) На 9 декември 2020 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда вследствие на щетите, причинени от циклона Янос през септември 2020 г., който засегна регионите Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia и Peloponnisos.

(5) На 22 януари 2021 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след земетресението през октомври 2020 г., засегнало островите Самос, Икария и Хиос.

(6) На 21 декември 2020 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда вследствие на щетите, причинени от бурята Алекс в региона Provence-AlpesCôtes d’Azur през октомври 2020 г.

(7) До 24 юни 2020 г. Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания подадоха заявления за мобилизиране на средства от Фонда във връзка с тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве, причинена от пандемията от COVID-19 в началото на 2020 г.

(8) Заявленията на тези държави отговарят на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(9) Следователно, Фондът следва да бъде мобилизиран с цел предоставяне на финансова помощ на Гърция и Франция във връзка с природните бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

(10)  В случая на Хърватия, тъй като вече изплатената авансова сума надвишава окончателният размер на помощта, не е нужно да бъдат мобилизирани допълнителни средства, а недължимо изплатените авансови средства ще бъдат събрани в съответствие с член 4а от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(11) За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за 2021 финансова година от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизират средства под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с природни бедствия, както следва:

а) сумата от 3 300 100 EUR се предоставя на Гърция във връзка с наводненията в региона Sterea Ellada, включително сумата от 330 010 EUR като авансово плащане;

б) сумата от 21 588 519 EUR се предоставя на Гърция във връзка с циклона Янос, включително сумата от 2 158 852 EUR като авансово плащане;

в) сумата от 2 531 301 EUR се предоставя на Гърция във връзка със земетресението на островите Самос, Хиос и Икария, включително сумата от 253 131 EUR като авансово плащане;

г) сумата от 59 325 000 EUR се предоставя на Франция във връзка с бурята Алекс, включително сумата от 5 932 500 EUR като авансово плащане.

 

Член 2

В рамките на общия бюджет на Съюза за 2021 финансова година от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизират средства под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве, както следва:

а)  сумата от 905 271 EUR се предоставя на Албания;

б)  сумата от 31 755 580 EUR се предоставя на Австрия;

в)  сумата от 37 298 777 EUR се предоставя на Белгия;

г)  сумата от 17 373 205 EUR се предоставя на Чехия;

д)  сумата от 3 588 755 EUR се предоставя на Естония;

е)  сумата от 91 365 053 EUR се предоставя на Франция;

ж)  сумата от 13 648 386 EUR се предоставя на Германия;

з)  сумата от 3 994 022 EUR се предоставя на Гърция;

и)  сумата от 13 136 857 EUR се предоставя на Унгария;

й)  сумата от 20 480 330 EUR се предоставя на Ирландия;

к)  сумата от 76 271 930 EUR се предоставя на Италия;

л)  сумата от 1 177 677 EUR се предоставя на Латвия;

м)  сумата от 2 828 291 EUR се предоставя на Литва;

н)  сумата от 2 857 025 EUR се предоставя на Люксембург;

о)  сумата от 199 505 EUR се предоставя на Черна гора;

п)  сумата от 18 039 670 EUR се предоставя на Португалия;

р)  сумата от 13 926 870 EUR се предоставя на Румъния;

с)  сумата от 11 968 276 EUR се предоставя на Сърбия;

т)  сумата от 36 639 441 EUR се предоставя на Испания.

 

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от … [датата на приемането му].

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател  Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) за предоставяне на финансова помощ във връзка с природни бедствия в Гърция и Франция, възникнали в периода август – октомври 2020 г., както и за 17 държави членки и 3 присъединяващи се държави във връзка с извънредната ситуация в областта на общественото здраве, причинена от COVID-19 през 2020 г.

Природни бедствия в Гърция и Франция

 

Трите бедствия в Гърция и бедствието във Франция се определят като „регионални природни бедствия“ съгласно член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, т.е. като природно бедствие в регион на ниво 2 по NUTS, водещо до преки щети, надвишаващи 1,5% от БВП на този регион или 1,5% от претегления БВП в случай на бедствие, засягащо няколко региона.

 

Наводнения в региона Sterea Ellada, Гърция (август 2020 г.)

На 9 август 2020 г. бурята Талия причини поройни валежи (300 mm дъжд за 8 часа), интензивни гръмотевични бури и силни ветрове. Поройните дъждове доведоха до преливането на две реки, затварянето на пътищата и наводняването на 3000 домове. Шестте основни моста на река Лилас се срутиха. Екстремните метеорологични условия причиниха значителни щети на електроенергийната мрежа, публичната инфраструктура и частните жилища, като голяма част от регионалната пътна мрежа стана неизползваема. Бързите валежи предизвикаха внезапни наводнения и свлачища, като отнеха живота на осем души.

Гръцките власти оценяват общите преки щети на 132 004 000 EUR или 1,54% от БВП на регион Sterea Ellada, т.е. над прага от 128 286 000 EUR. Поради това подаденото от Гърция заявление отговаря на условията за отпускане на средства от ФСЕС.

Циклонът Янос в Гърция (септември 2020 г.)

В периода 17 – 20 септември 2020 г. рядко срещаният средиземноморски тропически циклон Янос удари Гърция с ветрове, достигащи 120 км/ч, поройни дъждове и наводнения. Четирима души загубиха живота си и бяха причинени огромни щети на къщи и инфраструктура. Обилните валежи предизвикаха също така бури и доведоха до наводнения в градовете Кардица и Музаки в продължение на няколко дни. На островите Итака, Кефалония и Закинтос бе обявено извънредно положение поради широко разпространените наводнения и прекъсвания на електрозахранването.

Заявлението се отнася до пет региона на ниво 2 по NUTS (Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thesalia, Peloponnisos). Гръцките власти оценяват общите преки щети на  863 540 756 EUR или 11,08% от претегления БВП на петте региона, т.е. над прага от 116 933 271 EUR. Поради това подаденото от Гърция заявление отговаря на условията за отпускане на средства от ФСЕС.

Земетресение на островите Самос, Икария и Хиос, Гърция (октомври 2020 г.)

На 30 октомври 2020 г., на около 14 км североизточно от гръцкия остров Самос бе регистрирано земетресение с магнитуд 7.0, като през следващите три дни бяха регистрирани около 150 вторични труса. Първоначалното земетресение предизвика три вълни цунами с височина до 1,5 м, които заляха различни области в северната част на Самос. Земетресението и цунамито причиниха щети на островите Самос, Икария и Хиос, като двама души загинаха, а 19 души бяха ранени поради срутването на сгради и падането на отломки. Бяха нанесени щети на църкви, училища, музеи и частни къщи, както и на значителна част от пътната мрежа.

Гръцките власти оцениха общите преки щети на 101 252 020 EUR. Причинените щети представляват 39,72% от БВП на регион Voreio Aigaio, и следователно надвишават прага от 38 239 500 EUR. Поради това подаденото от Гърция заявление отговаря на условията за отпускане на средства от ФСЕС.

Бурята Алекс в регион Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Франция (октомври 2020 г.)

Бурята Алекс се развихри във Франция в периода 1 – 4 октомври 2020 г. и причини особено сериозни щети в региона Provence-Alpes-Côtes d’Azur, с невиждан през последните 100 години интензитет на валежите, който предизвика свлачища, внезапни наводнения и тежка ерозия. Стотици къщи бяха засегнати и 9 души загубиха живота си. Най-силно засегнатите общини в долините на реките Roya, Tiné и Vésubia бяха откъснати от останалата част на страната поради щети, нанесени на водоснабдителни, електрически и пътни мрежи. Бурята причини значителни щети на публичната и частната собственост, на пътната и железопътната инфраструктура и на електроенергийните мрежи.

Френските органи оцениха общите преки щети на 2 373 000 000 EUR. Причинените щети представляват 1,5% от БВП на регион Provence-Alpes-Côtes d’Azur, и следователно надвишават прага от 2 372 040 600 EUR. Поради това подаденото от Франция заявление отговаря на условията за отпускане на средства от ФСЕС.

Обобщение

В случаите на природни бедствия Комисията прилага следния метод за определяне на размера на помощта: дадена държава получава 2,5% от общия размер на допустимите публични разходи до определения за тази страна праг във връзка с тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве (т.е. 0,6% от БНД или 3 милиарда евро по цени от 2011 г., в зависимост от това коя от двете стойности е по-малка), плюс 6% за всички публични разходи, надвишаващи този праг.

В таблицата по-долу е представен преглед на заявленията и на плащанията във връзка с природни бедствия.

Държава членка

Общи преки щети

 

 

(в евро)

Приложен праг за регионални бедствия
[1,5% от БВП]

( EUR)

Общ размер на предложената помощ

(в евро)

 

2,5% от общите преки щети

Авансови суми

 

 

(в евро)

ГЪРЦИЯ

Наводненията в региона Sterea Ellada

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

ГЪРЦИЯ

Циклонът Янос

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

ГЪРЦИЯ

Земетресение

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

ФРАНЦИЯ

Бурята Алекс

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

ОБЩО

86 744 920

8 674 493

 

Заявления, свързани с COVID-19

 

През 2020 г., като част от Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, Регламентът за ФСЕС беше изменен, за да включи в обхвата на Фонда[8] тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве, което означава, че свързаните с Covid-19 разходи са допустими за подкрепа от ФСЕС.

Комисията получи 22 заявления за финансова помощ от ФСЕС от 19 държави членки (Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания) и от три присъединяващи се държави (Албания, Черна гора и Сърбия). Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания поискаха и получиха аванс от очакваната помощ от ФСЕС в съответствие с член 4а от Регламента за ФСЕС. Платеният аванс се приспада от окончателното плащане.

Комисията направи оценка на всички заявления в един общ пакет, с цел да се гарантира последователно и равно третиране. Следва да се отбележи, че след оценката и размяната на мнения с полските и словенските органи беше установено, че общите докладвани преки публични разходи са били надценени, и следователно е трябвало да бъдат намалени, което означава, че общите публични разходи на двете държави членки са останали под прага за подпомагане по линия на ФСЕС.

При тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве Комисията прилага метод за определяне на размера на помощта, който е подобен на този за природните бедствия: държавата получава 2,5% от общия размер на допустимите публични разходи до специфичния за държавата праг, плюс 6% от евентуалните публични разходи, надвишаващи този праг. Тъй като това изчисление доведе до обща сума за всички държави, която надхвърля наличния бюджет, сумите за отделните държави се намаляват на пропорционална основа.

 

Държава

Общо заявени публични разходи (в евро)

Общо допустими публични разходи, приети от Европейската комисия (в евро)

Праг за тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве

(в млн. евро)

Потенциален размер на помощта

(в евро)

 

Пропорционален размер на помощта

 сума

(в евро)

 

Изплатена авансова сума

Остатък, който трябва да бъде мобилизиран

(в евро)

Албания

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

Австрия

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Белгия

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Хърватия

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Чехия

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Естония

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Франция

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Германия

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792,639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Гърция

623 925 000

623 925 000

551,220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Унгария

1 997 208 000

1 632 956 193

385,263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Ирландия

1 997 000 000

1 996 328 000

762,921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Италия

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792,639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Латвия

178 626 000

91 884 602

85,947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Литва

176 974 000

176 932 597

131,433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Люксембург

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Черна гора

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

Португалия

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Румъния

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Сърбия

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Испания

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

ОБЩО

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Таблицата по-долу съдържа подробна разбивка за отделните държави членки/присъединяващи се страни получатели:

Заключение

Поради посочените по-горе причини заявленията, подадени от Франция и Гърция, както и заявленията, внесени от 17 държави членки и 3 присъединяващи се държави във връзка с пандемията от Covid-19, отговарят на условията, определени в регламента.

В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламента за МФР, общият годишен таван на резерва за солидарност и спешна помощ (SEAR) е 1 200 000 000 EUR по цени за 2018 г. (1 273 450 000 EUR по текущи цени). Член 9, параграф 4 от Регламента за МФР съдържа две ограничения относно мобилизирането на SEAR. Първо, 25% от всички средства, разпределени за SEAR за 2021 г. (318 362 500 EUR по текущи цени), трябва да бъдат задържани до 1 октомври 2021 г. и след това трябва да бъдат осигурени за всички компоненти на SEAR. Второ, до 1 септември от ФСЕС могат да се мобилизират до 50% от всички средства, предвидени за SEAR, след като се приспаднат 25%. В този смисъл до 1 септември 2021 г. от ФСЕС могат да се мобилизират до 477 543 750 EUR от средствата, предназначени за SEAR през 2021 г. В съответствие с член 4а, параграф 4 от Регламента за ФСЕС, сумата от 50 000 000 EUR, която вече е включена в общия бюджет за 2021 г., ще бъде използвана за авансови плащания във връзка с четирите природни бедствия, като оставащата сума (т.е. 41 322 507 EUR) ще бъде запазена за авансовите плащания, които трябва да бъдат преведени по-късно през годината. Освен това, сумата в размер на 47 981 598 EUR от средствата за 2020 г. не е била използвана до края на съответната година и трябва да бъде пренесена за 2021 г.

Мобилизирането на средствата изисква двойна бюджетна операция – пренос на 47 981 598 EUR от 2020 г., като тази сума е включена в проект на коригиращ бюджет № 2/2021, и прехвърляне на 427 543 750 EUR от бюджетния ред за SEAR към оперативния бюджетен ред на ФСЕС, както е посочено в документа DEC № 3/2021. При условие че ПКБ 2/2021 бъде одобрен, максималната сума, налична по ФСЕС, ще възлиза на 525 525 348 EUR, което ще бъде достатъчно за покриване на нуждите във връзка с настоящото решение за мобилизиране на средства.

Таблицата по-долу обобщава бюджетната ситуация за ФСЕС след мобилизирането на средствата.
 

Сума по ФСЕС, налична към момента:

 

Годишна сума за SEAR за 2021 г.  

  1 273 450 000 EUR

Минус 25 % от сумата за SEAR за 2021 г. се задържат до 1 октомври 2021 г.

-318 362 500 EUR

Общо сума за SEAR, налична до 1 октомври

955 087 500 EUR

Сума, налична за ФСЕС до 1 септември, от сумата за SEAR за 2021 г. (50 %)

477 543 750 EUR

Пренос на неусвоените през 2020 г. средства чрез ПКБ 2/2021

47 981 598 EUR

Обща сума, налична за ФСЕС до 1 септември 2021 г.

525 525 348 EUR

Обща сума, предложена за мобилизиране за природните бедствия в Гърция и Франция, както и за заявленията във връзка с COVID-19

484 199 841 EUR

Оставащи налични средства до 1 септември

41 325 507 EUR

 

След като разгледа подробно предложението за решение на Комисията, докладчикът препоръчва незабавното му одобрение, за да се гарантира бързото освобождаване на сумите. След предизвикателствата през 2020 г. е важно да се покаже конкретна европейска солидарност към всички засегнати държави членки и присъединяващи се страни. Докладчикът призовава Комисията да гарантира, че тази финансова помощ ще бъде предоставена много бързо на засегнатите държави.


 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве (COM(2021)02012021/0077(BUD))

 

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

 

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве. Разбирам, че намерението на комисията по бюджети е да приеме своя доклад по това предложение на 10 май 2021 г.

 

Това решение се отнася до мобилизирането на средства от ФСЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета в размер на 484 199 841 EUR за оказване на помощ на Гърция и Франция във връзка с регионалните природни бедствия, настъпили в тези държави през 2020 г., както и на 20 държави членки и присъединяващи се страни, посочени по-горе, в отговор на тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве, причинена от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

 

Съгласно предложението на Комисията тази сума следва да бъде покрита от:

 

а) Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 2/2021, в който се предлага сумата от

47 981 598 EUR от неусвоените средства за 2020 г. да се пренесе директно към оперативния бюджетен ред на ФСЕС,

б) DEC № 03/2021, в което се предлага прехвърляне на сумата от 427 543 750 EUR от резерва за солидарност и спешна помощ (SEAR) към оперативния бюджетен ред на ФСЕС (както в бюджетни кредити за поети задължения, така и в бюджетни кредити за плащания),

в) бюджетните кредити, които вече са вписани в общия бюджет за 2021 г. (като бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) за извършването на авансови плащания, в съответствие с член 4а, параграф 4 от Регламента за ФСЕС, които ще бъдат използвани за плащането на 8 674 493 EUR във връзка с авансовите плащания за регионалните природни бедствия в Гърция и Франция.

Авансовите суми за свързаните с COVID-19 случаи в размер на 132 736 830 EUR бяха изплатени от средствата за ФСЕС за 2020 г.

 

Комисията по регионално развитие (REGI) е запозната с промяната на начина, по който бюджетните кредити за ФСЕС се предоставят съгласно преразгледания Регламент за МФР за периода 2021 – 2027 г. (член 9). Както е посочено във Вашето писмо от 30 март 2021 г., новата процедура, основана по-скоро на искания за прехвърляния, отколкото на проекти на коригиращи бюджети, подлежи на строги законоустановени срокове, което изисква бързо разглеждане от страна на комисиите REGI и BUDG.

 

Поради тази причина координаторите на комисията REGI обсъдиха предложението надлежно и ми възложиха да Ви уведомя с писмо, че мнозинството от членовете на комисията подкрепя мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на горепосочените суми съобразно предложението на Комисията.

 

 

С уважение,

 

 

 

 

Юнус ОМАРЖИ


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.5.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mario Furore, Henrike Hahn

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 12 май 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност