BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

11.5.2021 - (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

Procedure : 2021/0077(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0157/2021
Indgivne tekster :
A9-0157/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

 

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/461 af 30. marts 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027[3], særlig artikel 9,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter[4], særlig artikel 10,

 der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0157/2021),

1. glæder sig over afgørelsen som et konkret, reelt og synligt tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer og den større folkesundhedskrise, der blev udløst af covid-19-pandemien i 2020;

2. bifalder udvidelsen af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 2012/2002 fra marts 2020 til at omfatte større folkesundhedskriser i forbindelse med den igangværende pandemi;

3. udtrykker empati og solidaritet med alle ofrene for katastrofale naturkatastrofer og covid-19-pandemien;

4. understreger det presserende behov for at frigive finansiel bistand gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") og betydningen af at sikre, at den i tilstrækkelig grad når ud til regionerne og modtagerne i de berørte lande;

5. beklager den betydelige tid, det tager at vurdere de ansøgninger om finansiel bistand som følge af covid-19-pandemien i 2020, der blev indgivet inden den officielle endelige frist den 24. juni 2020, og som førte til, at Kommissionen først forelagde sit forslag om anvendelse af fonden ved udgangen af marts 2021; understreger betydningen af en hurtig mobilisering af fonden i fremtiden for at yde hårdt tiltrængt nødhjælp efter større naturkatastrofer eller større folkesundhedskriser;

6. påpeger, at naturkatastrofer som følge af klimaændringerne vil blive stadig mere voldelige og tilbagevendende; understreger, at visse regioner såsom øer og kystområder på grund af klimaændringer er særligt udsatte for at blive ramt af naturkatastrofer; understreger, at fonden kun er et helbredende instrument, og at klimaændringer først og fremmest kræver en forebyggende politik for at afværge de fremtidige konsekvenser af klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen og den europæiske grønne pagt; gentager betydningen af at investere i modvirkning af og tilpasning til klimaændringer for særligt sårbare regioner og af at sikre effektive synergier mellem fonden og relevante EU-finansieringsprogrammer;

7. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

8. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

 


 

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[5], særlig artikel 4, stk. 3,

 

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter[6], særlig artikel 10,

 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

 

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at gøre det muligt for Unionen at reagere hurtigt, effektivt og smidigt på katastrofesituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af større eller regionale naturkatastrofer eller større folkesundhedskriser.

(2) Fonden må ikke overskride de lofter, der er fastsat i artikel 9 i Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093[7]. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, i nævnte forordning er det maksimumsbeløb, som fonden kan stille til rådighed fra 2021-tildelingen indtil den 1. september 2021, på 477 543 750 EUR. I overensstemmelse med artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 er beløbet på 50 000 000 EUR allerede blevet opført på det almindelige budget for regnskabsåret 2021 (i forpligtelser og betalinger) med henblik på udbetaling af forskud. Desuden var et beløb på 47 981 598 EUR af 2020-bevillingen ikke udnyttet ved årets udgang og blev fremført til 2021. Det maksimale beløb, der er til rådighed under EUSF på nuværende tidspunkt i 2021, er derfor 525 525 348 EUR, hvilket er tilstrækkeligt til at dække behovene i henhold til denne afgørelse.

(3) Den 29. oktober 2020 indsendte Grækenland en ansøgning om anvendelse af fonden efter oversvømmelserne i Sterea Ellada i august 2020.

(4) Den 9. december 2020 indgav Grækenland en ansøgning om anvendelse af fonden som følge af de skader, som cyklonen Ianos i september 2020 forvoldte regionerne Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia og Peloponnisos.

(5) Den 22. januar 2021 indgav Grækenland en ansøgning om anvendelse af fonden, efter et jordskælv i oktober 2020 ramte øerne Samos, Ikaria og Khios.

(6) Den 21. december 2020 indgav Frankrig en ansøgning om anvendelse af fonden som følge af skader forvoldt af stormen Alex i regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azur i oktober 2020.

(7) Senest den 24. juni 2020 indgav Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig ansøgninger om anvendelse af fonden i forbindelse med den større folkesundhedskrise forårsaget af covid-19-pandemien i begyndelsen af 2020.

(8) Disse medlemsstaters ansøgninger opfylder betingelserne for et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(9) Fonden skulle derfor anvendes med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med den større folkesundhedskrise.

(10)  Da det allerede udbetalte forskud i Kroatiens tilfælde overstiger det endelige støttebeløb, skal der ikke udbetales yderligere støtte, og det uretmæssigt udbetalte forskud vil blive inddrevet i overensstemmelse med artikel 4a i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(11) For at minimere den tid, det tager at anvende fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 stilles der følgende beløb til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i forbindelse med naturkatastrofer:

a) et beløb på 3 300 100 EUR til Grækenland i forbindelse med oversvømmelserne i Sterea Ellada, herunder et forskud på 330 010 EUR

b) et beløb på 21 588 519 EUR til Grækenland i forbindelse med cyklonen Ianos, herunder et forskud på 2 158 852 EUR

c) et beløb på 2 531 301 EUR til Grækenland i forbindelse med jordskælvet på øerne Samos, Khios og Ikaria, herunder et forskud på 253 131 EUR

d) et beløb på 59 325 000 EUR til Frankrig i forbindelse med stormen Alex, herunder et forskud på 5 932 500 EUR.

 

Artikel 2

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 stilles der følgende beløb til rådighed i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i forbindelse med en større folkesundhedskrise:

a)  et beløb på 905 271 EUR til Albanien

b)  et beløb på 31 755 580 EUR til Østrig

c)  et beløb på 37 298 777 EUR til Belgien

d)  et beløb på 17 373 205 EUR til Tjekkiet

e)  et beløb på 3 588 755 EUR til Estland

f)  et beløb på 91 365 053 EUR til Frankrig

g)  et beløb på 13 648 386 EUR til Tyskland

h)  et beløb på 3 994 022 EUR til Grækenland

i)  et beløb på 13 136 857 EUR til Ungarn

j)  et beløb på 20 480 330 EUR til Irland

k)  et beløb på 76 271 930 EUR til Italien

l)  et beløb på 1 177 677 EUR til Letland

m)  et beløb på 2 828 291 EUR til Litauen

n)  et beløb på 2 857 025 EUR til Luxembourg

o)  et beløb på 199 505 EUR til Montenegro

p)  et beløb på 18 039 670 EUR til Portugal

q)  et beløb på 13 926 870 EUR til Rumænien

r)  et beløb på 11 968 276 EUR til Serbien

s)  et beløb på 36 639 441 EUR til Spanien.

 

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for dens vedtagelse].

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

 

Formand Formand

BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til at yde finansiel bistand til naturkatastrofer i Grækenland og Frankrig mellem august og oktober 2020 og til 17 medlemsstater og 3 tiltrædelseslande i forbindelse med covid-19-folkesundhedskrisen i 2020.

Naturkatastrofer i Grækenland og Frankrig

De tre katastrofer i Grækenland og katastrofen i Frankrig betegnes som "regionale naturkatastrofer" i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen, dvs. en naturkatastrofe i en region på NUTS 2-niveau, der medfører direkte skader, der overstiger 1,5 % af regionens BNP eller 1,5 % af det vægtede BNP i tilfælde af en multiregional katastrofe.

Oversvømmelser i Sterea Ellada, Grækenland (august 2020)

Den 9. august 2020 forårsagede stormen "Thalia" voldsomme regnskyl (300 mm regn på 8 timer), kraftige tordenvejr og kraftig blæst. Den voldsomme regn fik to floder til at gå over deres bredder, blokerede veje og førte til oversvømmelse af 3 000 boliger. De seks hovedbroer over floden Lilas kollapsede. Det ekstreme vejr forårsagede omfattende skader på elnettet, den offentlige infrastruktur og private boliger, og en betydelig del af det regionale vejnet blev gjort ubrugeligt. Den hurtige nedbør forårsagede styrtfloder og jordskred og kostede otte mennesker livet.

De græske myndigheder anslår de samlede direkte skader til 132 004 000 EUR eller 1,54 % af BNP i Sterea Ellada-regionen, dvs. over tærsklen på 128 286 000 EUR. Ansøgningen fra Grækenland er derfor berettiget til et bidrag fra Solidaritetsfonden.

Cyklonen Ianos i Grækenland (september 2020)

Cyklonen Ianos, en sjælden middelhavscyklon af tropisk tilsnit, ramte Grækenland mellem den 17. og 20. september 2020 med vindstød på op til 120 km/t, voldsom regn og oversvømmelser. Fire mennesker mistede livet, og der skete store skader på huse og infrastruktur. Kraftige regnskyl forårsagede også stormfloder og førte til, at byerne Karditsa og Mouzaki blev oversvømmet i flere dage. Der blev erklæret undtagelsestilstand for øerne Ithaka, Kefalonia og Zakinthos på grund af omfattende oversvømmelser og strømafbrydelser.

Ansøgningen vedrører fem regioner på NUTS 2-niveau (Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia og Peloponnisos). De græske myndigheder anslår de samlede direkte skader til 863 540 756 EUR eller 11,08 % af vægtede BNP i de fem regioner, dvs. over tærsklen på 116 933 271 EUR. Ansøgningen fra Grækenland er derfor berettiget til et bidrag fra Solidaritetsfonden.

Jordskælv på øerne Samos, Ikaria og Khios, Grækenland (oktober 2020)

Den 30. oktober 2020 ramte et jordskælv på 7,0 på Richterskalaen ca. 14 km nordøst for den græske ø Samos, og der blev registreret omkring 150 efterskælv i de tre dage derefter. Det første jordskælv forårsagede tre tsunamibølger på op til 1,5 m, som hærgede dele af det nordlige Samos. Jordskælvet og tsunamien forårsagede skader på øerne Samos, Ikaria og Khios og dræbte to og sårede 19 mennesker på grund af bygningskollaps og faldende fragmenter. Kirker, skoler, museer og private huse led skade, og det samme gjorde en betydelig del af vejnettet.

De græske myndigheder anslår det samlede direkte skadeomfang til 101 252 020 EUR. Skaderne udgør 39,72 % af Voreio Aigaio-regionens BNP og overstiger dermed tærskelværdien på 38 239 500 EUR. Ansøgningen fra Grækenland er derfor berettiget til et bidrag fra Solidaritetsfonden.

Stormen Alex i regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Frankrig (oktober 2020)

Stormen Alex varede i Frankrig fra den 1. til den 4. oktober 2020 og forårsagede særligt alvorlige skader i regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azur med en historisk voldsom nedbørsintensitet, som udløste jordskred, pludselige oversvømmelser og alvorlig erosion. Hundredvis af huse blev ramt, og ni mennesker omkom. De hårdest ramte kommuner i Roya-, Tiné- og Vésubia-dalene blev afskåret på grund af skader på vand-, elektricitets- og vejnet. Stormen forårsagede betydelige skader på offentlig og privat ejendom, vej- og jernbaneinfrastruktur og elnet.

De franske myndigheder anslår det samlede direkte skadeomfang til 2 373 000 000 EUR. Skaderne udgør 1,5 % af regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azurs BNP og overstiger dermed tærskelværdien på 2 372 040 600 EUR. Ansøgningen fra Frankrig er derfor berettiget til et bidrag fra Solidaritetsfonden.

Resumé

I tilfælde af naturkatastrofer anvender Kommissionen følgende metode til fastsættelse af støttebeløb: et land modtager 2,5 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter op til den landespecifikke tærskel for større sundhedskriser (dvs. 0,6 % af BNI eller 3 mia. EUR i 2011-priser, alt efter hvilket beløb der er det laveste) plus 6 % for alle offentlige udgifter, der overstiger tærsklen.

Nedenstående tabel giver et overblik over ansøgninger og betalinger i forbindelse med naturkatastrofer.

Medlemsstat

Samlet direkte skadeomfang

 

 

(EUR)

Anvendt tærskel for regionale katastrofer [1,5 % af BNP]

(EUR)

Samlet foreslået støttebeløb

(EUR)

 

2,5 % af samlet direkte skadeomfang

Forskud

 

 

(EUR)

GRÆKENLAND

oversvømmelser Sterea Ellada

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

GRÆKENLAND

cyklonen Ianos

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

GRÆKENLAND

jordskælv

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

FRANKRIG

stormen Alex

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

I ALT

86 744 920

8 674 493

 

Covid-19-ansøgninger

I 2020 blev EUSF-forordningen som led i investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset ændret til at omfatte større folkesundhedskriser i fondens anvendelsesområde[8], hvilket betyder, at covid-19-relaterede udgifter er berettigede til støtte fra Solidaritetsfonden.

Kommissionen har modtaget 22 ansøgninger om finansiel bistand gennem Solidaritetsfonden fra 19 EU-medlemsstater (Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien) og tre tiltrædelseslande (Albanien, Montenegro og Serbien). Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien anmodede om og modtog et forskud på det forventede bidrag fra Solidaritetsfonden i overensstemmelse med artikel 4a i EUSF-forordningen. Det beløb, der er udbetalt som forskud, fratrækkes den endelige betaling.

Kommissionen vurderede alle ansøgninger i en enkelt pakke for at sikre en konsekvent og ensartet behandling. Det skal bemærkes, at det efter vurderingen og udvekslingerne med de polske og slovenske myndigheder blev fastslået, at de samlede indberettede direkte offentlige udgifter var blevet overvurderet og derfor måtte reduceres, hvilket betyder, at begge medlemsstaters samlede offentlige udgifter forblev under tærsklen for støtte fra Solidaritetsfonden.

I tilfælde af større folkesundhedskriser vil Kommissionen anvende en tilsvarende metode til bestemmelse af støttebeløb som ved naturkatastrofer: Et land modtager 2,5 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter op til den landespecifikke tærskel samt 6 % af den del af de offentlige udgifter, der overstiger tærsklen. Da denne beregning førte til et samlet beløb for alle lande, der overskrider det disponible budget, blev beløbene pr. land nedsat forholdsmæssigt.

Land

Samlede anmeldte offentlige udgifter (EUR)

Samlede støtteberettigede offentlige udgifter godkendt af Kommissionen (EUR)

Tærskel for større folkesundhedskriser

(mio. EUR)

Potentielt støttebeløb

(EUR)

 

Pro rata-støtte

 beløb

(EUR)

 

Udbetalt forskud

Beløb til betaling af restbeløb at anvende

(EUR)

Albanien

54 998 000

54 755 654

38 852

1 925 519

905 271

0

905 271

Østrig

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153 959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Belgien

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388 322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Kroatien

658 771 839

358 524 373

151 638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Tjekkiet

1 832 510 000

959 231 097

588 597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Estland

173 328 000

171 932 664

76 647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Frankrig

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792 639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Tyskland

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792 639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Grækenland

623 925 000

623 925 000

551 220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Ungarn

1 997 208 000

1 632 956 193

385 263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Irland

1 997 000 000

1 996 328 000

762 921

93 77 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Italien

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792 639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Letland

178 626 000

91 884 602

85 947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Litauen

176 974 000

176 932 597

131 433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Luxembourg

168 230 000

168 230 000

114 768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Montenegro

15 329 000

15 329 000

14 154

424 350

199 505

0

199 505

Portugal

3 470 870 000

2 318 870 000

598 233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Rumænien

848 631 000

841 391 000

596 025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Serbien

495 400 765

495 400 765

121 926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Spanien

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792 639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

I ALT

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

 

Ovenstående tabel indeholder en detaljeret opdeling for hver modtagermedlemsstat eller hvert tiltrædelsesland:

Konklusion

Af ovennævnte grunde opfylder Frankrigs og Grækenlands ansøgninger samt ansøgningerne fra 17 medlemsstater og 3 tiltrædelseslande i forbindelse med covid-19-pandemien de betingelser, der er fastsat i forordningen.

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i FFR-forordningen er det samlede årlige loft for solidaritets- og nødhjælpsreserven 1 200 000 000 EUR i 2018-priser (1 273 450 000 EUR i løbende priser). FFR-forordningens artikel 9, stk. 4, indeholder to begrænsninger for mobiliseringen af solidaritets- og nødhjælpsreserven. For det første skal 25 % af den samlede tildeling under solidaritets- og nødhjælpsreserven for 2021 (318 362 500 EUR i løbende priser) fastholdes indtil den 1. oktober 2021 og derefter være til rådighed for alle solidaritets- og nødhjælpsreservens komponenter. For det andet må højst 50 % af den samlede tildeling under solidaritets- og nødhjælpsreserven, efter fradrag af de 25 %, anvendes af Solidaritetsfonden indtil den 1. september. Som sådan kan højst 477 543 750 EUR af tildelingen under solidaritets- og nødhjælpsreserven for 2021 anvendes af Solidaritetsfonden indtil den 1. september 2021. I overensstemmelse med artikel 4a, stk. 4, i EUSF-forordningen vil de 50 000 000 EUR, der allerede er opført på det almindelige budget for 2021, blive anvendt til udbetaling af forskud i forbindelse med de fire naturkatastrofer, idet det resterende beløb (dvs. 41 325 507 EUR) er til rådighed til forskud, der er nødvendige senere på året. Desuden var et beløb på 47 981 598 EUR af 2020-bevillingen ikke udnyttet ved årets udgang og blev fremført til 2021.

Anvendelsen kræver en dobbelt budgetmæssig operation — fremførsel på 47 981 598 EUR fra 2020, som er medtaget i forslag til ændringsbudget nr. 2/2021, og overførsel af 427 543 750 EUR fra posten til solidaritets- og nødhjælpsreserven til EUSF's driftsbudgetpost, jf. DEC nr. 3/2021. Med forbehold af godkendelse af FÆB 2/2021 vil det maksimale beløb, der er til rådighed under EUSF, være 525 525 348 EUR, hvilket er tilstrækkeligt til at dække behovene i henhold til denne afgørelse om anvendelse.

Nedenstående tabel opsummerer budgetsituationen for EUSF efter anvendelse.
 

Beløb, der på nuværende tidspunkt er til rådighed under Solidaritetsfonden:

 

Årlig bevilling fra solidaritets- og nødhjælpsreserven for 2021

 1 273 450 000 EUR 

Minus 25 % af bevillingen for 2021, som tilbageholdes frem til den 1. oktober 2021

-318 362 500 EUR 

Samlet disponibel tildeling fra solidaritets- og nødhjælpsreserven indtil den 1. oktober

955 087 500 EUR 

Beløb til rådighed for Solidaritetsfonden indtil den 1. september fra tildelingen fra solidaritets- og nødhjælpsreserven for 2021 (50 %)

477 543 750 EUR 

Fremførsel af uudnyttet bevilling for 2020 via FÆB 2/2021

47 981 598 EUR 

Samlet beløb til rådighed for Solidaritetsfonden indtil den 1. september 2021

525 525 348 EUR

Samlet beløb, der skal anvendes til naturkatastrofer i Grækenland og Frankrig og til covid-19-ansøgninger

484 199 841 EUR

Resterende disponible midler indtil den 1. september 2021

41 325 507 EUR

 

Efter at have vurderet Kommissionens forslag til afgørelse i detaljer anbefaler ordføreren, at det hurtigt godkendes for at sikre, at beløbene hurtigt kan frigives. Efter udfordringerne i 2020 er det vigtigt at udvise konkret europæisk solidaritet med alle de berørte medlemsstater og tiltrædelseslande. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at sikre, at dette finansielle bidrag ydes med særlig stor hast til de berørte lande.


 

 

SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Johan Van Overtveldt

Formand

Budgetudvalget

BRUXELLES

Om: Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise (COM(2021)02012021/0077(BUD))

 

Kære Johan van Overtveldt

 

Et forslag fra Kommissionen til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise (COM(2021) 201 final) er blevet forelagt Regionaludviklingsudvalget til udtalelse. Jeg forstår, at Budgetudvalget agter at vedtage sin betænkning om dette forslag den 10. maj 2021.

 

Denne afgørelse vedrører anvendelsen af et beløb på 484 199 841 EUR fra EUSF i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 som ændret med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig efter de regionale naturkatastrofer, der ramte disse lande i løbet af 2020, samt til de 20 ovennævnte medlemsstater og tiltrædelseslande som reaktion på den større folkesundhedskrise forårsaget af covid-19-pandemien i 2020.

 

Ifølge Kommissionens forslag bør dette beløb dækkes af:

 

a) Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 2/2021, der foreslår fremførsel af et beløb på 47 981 598 EUR fra den uudnyttede tildeling for 2020 direkte til EUSF's driftsbudgetpost

b) DEC 03/2021, der foreslår at overføre et beløb på 427 543 750 EUR fra reserven til solidaritets- og nødhjælpsreserven (SEAR) til EUSF's driftsbudgetpost (både i forpligtelser og betalinger)

c) De bevillinger, der allerede er opført i det almindelige budget for 2021 (forpligtelser og betalinger) til udbetaling af forskud i overensstemmelse med artikel 4a, stk. 4, i EUSF-forordningen, og som vil blive anvendt til betaling af 8 674 493 EUR i forbindelse med forskud på regionale naturkatastrofer i Grækenland og Frankrig.

Forskuddene til covid-19-relaterede sager på 132 736 830 EUR blev betalt med 2020-bevillingen fra EUSF.

 

Regionaludviklingsudvalget (REGI) er opmærksom på den ændrede måde, hvorpå bevillingerne til EUSF stilles til rådighed i henhold til den reviderede FFR-forordning for perioden 2021-2027 (artikel 9). Som beskrevet i Deres brev af 30. marts 2021 er den nye procedure, der er baseret på anmodninger om overførsler snarere end forslag til ændringsbudget, underlagt stramme lovbestemte frister, som kræver hurtig behandling fra både REGI's og BUDG's side.

 

Dette er grunden til, at REGI-Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele Dem, at flertallet i udvalget støtter denne anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at tildele ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Younous OMARJEE


 

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.5.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mario Furore, Henrike Hahn

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 12. maj 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik