ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

11.5.2021 - (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

Διαδικασία : 2021/0077(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0157/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0157/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 461/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση και που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, και ιδίως το άρθρο 9[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[4], ιδίως την παράγραφο 10,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0157/2021),

1. επικροτεί την απόφαση ως συγκεκριμένη, απτή και ορατή μορφή αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις περιφέρειες της Ένωσης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τη σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 το 2020·

2. επικροτεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 από τον Μάρτιο του 2020 ώστε να συμπεριλάβει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19·

3. εκφράζει την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα των φυσικών καταστροφών και της πανδημίας COVID-19·

4. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί η χρηματοδοτική βοήθεια μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Ταμείο») και τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί επαρκής πρόσβαση των περιφερειών και των δικαιούχων από τις πληγείσες χώρες·

5. εκφράζει τη λύπη του για το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής λόγω της πανδημίας COVID-19 το 2020, οι οποίες υποβλήθηκαν έως την επίσημη τελική προθεσμία της 24ης Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για κινητοποίηση του Ταμείου μόλις στα τέλη Μαρτίου του 2021· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να κινητοποιείται γρήγορα το Ταμείο στο μέλλον για την παροχή της απαραίτητης αρωγής μετά από μείζονες φυσικές καταστροφές ή σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

6. επισημαίνει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι φυσικές καταστροφές θα γίνονται διαρκώς πιο βίαιες και επαναλαμβανόμενες· τονίζει ότι ορισμένες περιφέρειες, όπως τα νησιά και οι παράκτιες περιφέρειες κινδυνεύουν ιδιαίτερα να πληγούν από φυσικές καταστροφές· τονίζει ότι το Ταμείο είναι μόνο ένα θεραπευτικό μέσο και ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί πρωτίστως μια πολιτική πρόληψης για την αποτροπή των μελλοντικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν για τις ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές και να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ του Ταμείου και των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης·

7. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα και τη Γαλλία σε σχέση με φυσικές καταστροφές και την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία σε σχέση με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5], και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

 

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[6], ιδίως την παράγραφο 10,

 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: το Ταμείο) έχει στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από μείζονες ή περιφερειακές φυσικές καταστροφές ή από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

(2) Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2020/2093 του Συμβουλίου[7]. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, το μέγιστο ποσό που μπορεί να κινητοποιηθεί από το Ταμείο από τα κονδύλια του 2021 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 477 543 750 EUR. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, το ποσό των 50 000 000 EUR έχει ήδη εγγραφεί στον γενικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2021 (σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές) για την πληρωμή προκαταβολών. Επιπλέον, ποσό ύψους 47 981 598 EUR από τα κονδύλια του 2020 δεν χρησιμοποιήθηκε έως το τέλος του εν λόγω έτους και μεταφέρεται στο 2021. Ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμο από το ΤΑΕΕ στο σημείο αυτό το 2021 ανέρχεται σε 525 525 348 EUR, ποσό που επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

(3) Στις 29 Οκτωβρίου 2020 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις πλημμύρες του Αυγούστου του 2020 στη Στερεά Ελλάδα.

(4) Στις 9 Δεκεμβρίου 2020 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις ζημίες που προκάλεσε ο κυκλώνας Ιανός τον Σεπτέμβριο του 2020, ο οποίος έπληξε τις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

(5) Στις 22 Ιανουαρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τον σεισμό του Οκτωβρίου του 2020, ο οποίος έπληξε τις νήσους Σάμο, Ικαρία και Χίο.

(6) Στις 21 Δεκεμβρίου 2020 η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Άλεξ στην περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής τον Οκτώβριο του 2020.

(7) Έως τις 24 Ιουνίου 2020 η Αλβανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Ισπανία υπέβαλαν αιτήσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου σχετικά με σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 στις αρχές του 2020.

(8) Οι αιτήσεις αυτών των κρατών πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(9) Το Ταμείο πρέπει επομένως να κινητοποιηθεί, για να προσφέρει χρηματοδοτική βοήθεια στην Ελλάδα και τη Γαλλία σε σχέση με φυσικές καταστροφές και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία σε σχέση με τη σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

(10)  Στην περίπτωση της Κροατίας, δεδομένου ότι η ήδη καταβληθείσα προκαταβολή υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης, δεν χρειάζεται να κινητοποιηθεί κανένα άλλο ποσό και η αχρεωστήτως καταβληθείσα προκαταβολή θα ανακτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2012/2002.

(11) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται ως εξής σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σχετικά με φυσικές καταστροφές:

α) στην Ελλάδα χορηγείται ποσό ύψους 3 300 100 EUR σε σχέση με τις πλημμύρες στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 330 010 EUR ως προκαταβολής·

β) στην Ελλάδα χορηγείται ποσό ύψους 21 588 519 EUR σε σχέση με τον κυκλώνα Ιανό, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 2 158 852 EUR ως προκαταβολής·

γ) στην Ελλάδα χορηγείται ποσό ύψους 2 531 301 EUR σε σχέση με τον σεισμό στις νήσους Σάμο, Χίο και Ικαρία, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 253 131 EUR ως προκαταβολής·

δ) στη Γαλλία χορηγείται ποσό ύψους 59 325 000 EUR σε σχέση με την καταιγίδα Άλεξ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 5 932 500 EUR ως προκαταβολής·

 

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται ως εξής σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τη σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας:

α)  στην Αλβανία χορηγείται ποσό ύψους 905 271 EUR,

β)  στην Αυστρία χορηγείται ποσό ύψους 31 755 580 EUR.

γ)  στο Βέλγιο χορηγείται ποσό 37 298 777 EUR·

δ)  στην Τσεχία χορηγείται ποσό ύψους 17 373 205 EUR·

ε)  στην Εσθονία χορηγείται ποσό ύψους 3 588 755 EUR·

στ)  στη Γαλλία χορηγείται ποσό ύψους 91 365 053 EUR·

ζ)  στη Γερμανία χορηγείται ποσό ύψους 13 648 386 EUR·

η)  στην Ελλάδα χορηγείται ποσό ύψους 3 994 022 EUR·

θ)  στην Ουγγαρία χορηγείται ποσό ύψους 13 136 857 EUR·

ι)  στην Ιρλανδία χορηγείται ποσό ύψους 20 480 330 EUR·

ια)  στην Ιταλία χορηγείται ποσό ύψους 76 271 930 EUR·

ιβ)  στη Λετονία χορηγείται ποσό ύψους 1 177 677 EUR·

ιγ)  στη Λιθουανία χορηγείται ποσό ύψους 2 828 291 EUR·

ιδ)  στο Λουξεμβούργο χορηγείται ποσό ύψους 2 857 025 EUR·

ιε)  στο Μαυροβούνιο χορηγείται ποσό ύψους 199 505 EUR·

ιστ)  στην Πορτογαλία χορηγείται ποσό ύψους 18 039 670 EUR·

ιζ)  στη Ρουμανία χορηγείται ποσό ύψους 13 926 870 EUR·

ιη)  στη Σερβία χορηγείται ποσό ύψους 11 968 276 EUR·

ιθ)  στην Ισπανία χορηγείται ποσό ύψους 36 639 441 EUR.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... [την ημερομηνία της έκδοσής της].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Γαλλία μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2020 και σε 17 κράτη μέλη και 3 υπό ένταξη χώρες σε σχέση με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας λόγω της νόσου COVID-19 το 2020.

Φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Γαλλία

Οι τρεις καταστροφές στην Ελλάδα και η καταστροφή στη Γαλλία χαρακτηρίζονται «περιφερειακές φυσικές καταστροφές» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ, δηλαδή φυσική καταστροφή σε περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 που έχει ως αποτέλεσμα άμεσες ζημίες που υπερβαίνουν το 1,5 % του ΑΕΠ της εν λόγω περιφέρειας ή το 1,5 % του σταθμισμένου ΑΕΠ σε περίπτωση πολυπεριφερειακής καταστροφής.

Πλημμύρες στη Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα (Αύγουστος 2020)

Στις 9 Αυγούστου 2020 η καταιγίδα Θάλεια προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις (300 mm βροχής σε 8 ώρες), έντονες τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν υπερχείλιση σε δύο ποταμούς, έκλεισαν δρόμους και πλημμύρισαν 3.000 κατοικίες. Κατέρρευσαν οι έξι κύριες γέφυρες στον ποταμό Λήλαντα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στις δημόσιες υποδομές και στις ιδιωτικές κατοικίες, ενώ αχρηστεύτηκε σημαντικό μέρος του περιφερειακού οδικού δικτύου. Οι ραγδαίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν στιγμιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες ανέρχονται σε 132 004 000 EUR ή 1,54 % του ΑΕΠ της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή πάνω από το όριο των 128 286 000 EUR. Η αίτηση της Ελλάδας είναι, επομένως, επιλέξιμη για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ.

Κυκλώνας Ιανός στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2020)

Ο κυκλώνας Ιανός, ένας σπάνιος μεσογειακός κυκλώνας με τροπικά χαρακτηριστικά, έπληξε την Ελλάδα από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020, με ανέμους έως και 120 km/h, καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τεράστιες ζημιές υπέστησαν σπίτια και υποδομές. Επίσης, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κύματα θυέλλης και είχαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι πόλεις Καρδίτσα και Μουζάκι για αρκετές ημέρες. Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα νησιά Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζακύνθο λόγω εκτεταμένων πλημμυρών και διακοπών ρεύματος.

Η αίτηση αφορά πέντε περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 (Ιόνιοι Νήσοι, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος). Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες ανέρχονται σε 863 540 756 EUR ήτοι 11,08% του σταθμισμένου ΑΕΠ των πέντε περιφερειών, δηλαδή πάνω από το όριο των 116 933 271 EUR. Η αίτηση της Ελλάδας είναι, επομένως, επιλέξιμη για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ.

Σεισμός στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, Ελλάδα (Οκτώβριος 2020)

Στις 30 Οκτωβρίου 2020 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7 βαθμών, περίπου 14 χλμ. βορειοανατολικά της ελληνικής νήσου Σάμου, ενώ καταγράφηκαν περίπου 150 μετασεισμοί κατά τις τρεις επόμενες ημέρες. Ο αρχικός σεισμός προκάλεσε τρία κύματα τύπου τσουνάμι ύψους έως 1,5 μέτρου, τα οποία σάρωσαν τμήματα της βόρειας Σάμου. Ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν ζημίες στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, ενώ από την κατάρρευση κτηρίων και των πτώση τοίχων σκοτώθηκαν δύο και τραυματίστηκαν 19 άνθρωποι. Ζημίες υπέστησαν εκκλησίες, σχολεία, μουσεία και ιδιωτικές κατοικίες, όπως και σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου.

Οι ελληνικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 101 252 020 EUR. Οι προκληθείσες ζημίες αντιπροσωπεύουν το 39,72 % του ΑΕΠ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και, ως εκ τούτου, υπερβαίνουν το όριο των 38 239 500 EUR. Η αίτηση της Ελλάδας είναι, επομένως, επιλέξιμη για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ.

Καταιγίδα Alex στην περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, Γαλλία (Οκτώβριος 2020)

Η καταιγίδα Alex σάρωσε όλη τη Γαλλία από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές στην περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, με βροχοπτώσεις πρωτοφανούς εντάσεως, που προκάλεσαν κατολισθήσεις, αιφνιδιαστικές πλημμύρες και σοβαρή διάβρωση. Εκατοντάδες σπίτια επλήγησαν και εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι δήμοι που επλήγησαν περισσότερο, στις κοιλάδες Roya, Tiné και Vésubia, αποκόπηκαν λόγω ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και στα οδικά δίκτυα. Η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημίες στη δημόσια και ιδιωτική ιδιοκτησία, στις οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 2 373 000 000 EUR. Οι προκληθείσες ζημίες αντιπροσωπεύουν το 1,5% του ΑΕΠ της περιφέρειας Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής και, ως εκ τούτου, υπερβαίνουν το όριο των 2 372 040 600 EUR. Η αίτηση της Γαλλίας είναι, επομένως, επιλέξιμη για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ.

Περίληψη

Στην περίπτωση των φυσικών καταστροφών, η Επιτροπή εφαρμόζει την εξής μέθοδο για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων: μια χώρα λαμβάνει το 2,5 % του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών έως το ανώτατο όριο ανά χώρα για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (δηλαδή 0,6 % του ΑΕΕ ή 3 δισ. EUR σε τιμές του 2011, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο ποσό), συν 6 % για κάθε δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει το κατώτατο όριο.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις αιτήσεις και τις ενισχύσεις που αφορούν φυσικές καταστροφές.

Κράτος μέλος

Σύνολο άμεσων ζημιών

 

 

(σε ευρώ)

Εφαρμοζόμενο κατώτατο όριο περιφερειακής καταστροφής [1,5 % του ΑΕΠ]

 

( EUR)

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

(σε ευρώ)

 

2,5 % επί του συνόλου άμεσων ζημιών

Προκαταβολές

 

 

(σε ευρώ)

ΕΛΛΑΔΑ

πλημμύρες στη Στερεά Ελλάδα

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

ΕΛΛΑΔΑ

κυκλώνας Ιανός

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

ΕΛΛΑΔΑ

σεισμός

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

ΓΑΛΛΙΑ

καταιγίδα Άλεξ

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

ΣΥΝΟΛΟ

86 744 920

8 674 493

 

Αιτήσεις για τη νόσο COVID-19

Το 2020, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, ο κανονισμός για το ΤΑΕΕ τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας στο πεδίο εφαρμογής του Ταμείου[8], πράγμα που σημαίνει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τον COVID-19 είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΤΑΕΕ.

Η Επιτροπή έλαβε συνολικά 22 αιτήσεις από 19 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) και τρεις υπό ένταξη χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία) για χρηματοδοτική βοήθεια από το ΤΑΕΕ. Η Κροατία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία ζήτησαν και έλαβαν προκαταβολή επί της προβλεπόμενης ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4α του κανονισμού για το ΤΑΕΕ. Το ποσό που καταβάλλεται ως προκαταβολή αφαιρείται από την τελική πληρωμή.

Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις αιτήσεις σε ενιαία δέσμη, για να διασφαλίσει συνεπή και ίση μεταχείριση. Πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την εξέταση και τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις πολωνικές και σλοβενικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι οι συνολικές άμεσες δημόσιες δαπάνες που αναφέρθηκαν είχαν υπερεκτιμηθεί και, ως εκ τούτου, έπρεπε να μειωθούν, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνολικές δημόσιες δαπάνες αμφοτέρων των κρατών μελών παρέμειναν κάτω από το όριο στήριξης από το ΤΑΕΕ.

Στην περίπτωση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή εφαρμόζει για τον καθορισμό των ποσών ενίσχυσης παρόμοια μέθοδο όπως και για τις φυσικές καταστροφές: μια χώρα λαμβάνει το 2,5 % του συνολικού ποσού επιλέξιμων δημόσιων δαπανών έως το ειδικό ανά χώρα κατώτατο όριο, συν 6 % για κάθε δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει το κατώτατο όριο. Καθώς ο υπολογισμός αυτός οδήγησε σε συνολικό για όλες τις χώρες ποσό που υπερβαίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού, τα ποσά ανά χώρα μειώθηκαν κατ’ αναλογία.

 

Χώρα

Σύνολο αιτούμενων δημόσιων δαπανών (σε ευρώ)

Συνολικές επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες που έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε ευρώ)

Κατώτατο όριο σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

(σε εκατομμύρια ευρώ)

Πιθανό ποσό ενίσχυσης

(σε ευρώ)

 

Κατ’ αναλογία ενίσχυση

 ποσό

(σε ευρώ)

 

Καταβληθείσα προκαταβολή

Ποσό για πληρωμές υπολοίπου που πρόκειται να κινητοποιηθεί

(σε ευρώ)

Αλβανία

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

Αυστρία

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Βέλγιο

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Κροατία

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Τσεχία

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Εσθονία

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Γαλλία

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Γερμανία

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792,639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Ελλάδα

623 925 000

623 925 000

551,220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Ουγγαρία

1 997 208 000

1 632 956 193

385,263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Ιρλανδία

1 997 000 000

1 996 328 000

762,921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Ιταλία

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792,639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Λετονία

178 626 000

91 884 602

85,947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Λιθουανία

176 974 000

176 932 597

131,433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Λουξεμβούργο

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Μαυροβούνιο

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

Πορτογαλία

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Ρουμανία

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Σερβία

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Ισπανία

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει λεπτομερώς την κατανομή για κάθε δικαιούχο κράτος μέλος/υποψήφια χώρα:

Συμπέρασμα

Για τους παραπάνω λόγους, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τη Γαλλία και την Ελλάδα, καθώς και οι αιτήσεις 17 κρατών μελών και 3 υπό ένταξη χωρών σε σχέση με την πανδημία COVID-19 πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, το συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο του αποθεματικού αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας (SEAR) ανέρχεται σε 1 200 000 000 EUR σε τιμές 2018 (1 273 450 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). Το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΠΔΠ περιλαμβάνει δύο περιορισμούς στην κινητοποίηση του SEAR. Πρώτον, το 25 % του συνολικού κονδυλίου του SEAR για το 2021 (318 362 500 EUR σε τρέχουσες τιμές) πρέπει να διατηρηθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2021 και στη συνέχεια να καταστεί διαθέσιμο για όλες τις συνιστώσες του SEAR. Δεύτερον, ως την 1η Σεπτεμβρίου, το ΤΑΕΕ δεν μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερο από το 50 % του συνολικού κονδυλίου του SEAR, μετά την αφαίρεση του 25 %. Κατόπιν τούτου, το ΤΑΕΕ δεν μπορεί να κινητοποιήσει πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ποσό άνω των 477 543 750 EUR από το κονδύλιο του SEAR για το 2021. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ, τα 50 000 000 EUR που περιλαμβάνονται ήδη στον γενικό προϋπολογισμό του 2021 θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προκαταβολών για τις τέσσερις φυσικές καταστροφές, ενώ το υπόλοιπο ποσό (δηλ. 41 325 507 EUR) θα διατεθεί για προκαταβολές που θα χρειαστούν αργότερα εντός του έτους. Πέραν τούτου, 47 981 598 EUR από τα κονδύλια του 2020 δεν χρησιμοποιήθηκαν έως το τέλος του εν λόγω έτους και πρόκειται να μεταφερθούν στο 2021.

Η κινητοποίηση απαιτεί δύο πράξεις στον προϋπολογισμό: τη μεταφορά 47 981 598 EUR από το 2020, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2021, και τη μεταφορά 427 543 750 EUR από τη γραμμή SEAR στην επιχειρησιακή γραμμή του προϋπολογισμού του ΤΑΕΕ, όπως ορίζεται στο DEC No 3/2021. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του ΣΔΠ 2/2021, το μέγιστο διαθέσιμο ποσό από το ΤΑΕΕ θα είναι 525 525 348 EUR, ποσό επαρκές για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κινητοποίησης.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη δημοσιονομική κατάσταση του ΤΑΕΕ μετά την κινητοποίηση.

Ποσό που είναι σήμερα διαθέσιμο στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης:

 

Ετήσια κονδύλια SEAR για το 2021

 1 273 450 000 EUR

Μείον το 25 % των κονδυλίων SEAR του 2021, που θα διατηρηθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2020

-318 362 500 EUR

Συνολικό κονδύλιο SEAR διαθέσιμο έως την 1η Οκτωβρίου

955 087 500 EUR

Διαθέσιμο ποσό για το ΤΑΕΕ έως την 1η Σεπτεμβρίου από το κονδύλιο SEAR 2021 (50 %)

477 543 750 EUR

Μεταφορά μη δαπανηθέντων κονδυλίων για το 2020 μέσω του ΣΔΠ 2/2021

47 981 598 EUR

Συνολικό διαθέσιμο ποσό για το ΤΑΕΕ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021

525 525 348 EUR

Συνολικό ποσό που πρόκειται να κινητοποιηθεί για τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Γαλλία και για τις αιτήσεις για τη νόσο COVID-19

484 199 841 EUR

Εναπομένοντα διαθέσιμα κονδύλια έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021

41 325 507 EUR

 

Μετά από λεπτομερή αξιολόγηση της πρότασης απόφασης της Επιτροπής, η εισηγήτρια συνιστά να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία αποδέσμευση των ποσών. Μετά τις προκλήσεις του 2020, πρέπει να επιδείξουμε έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις υπό ένταξη χώρες. Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω χρηματοδοτική συνεισφορά θα χορηγηθεί επειγόντως στις πληγείσες χώρες.


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (COM(2021)02012021/0077(BUD)) 

Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

 

Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για γνωμοδότηση έχει παραπεμφθεί πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΤΑΕΕ) για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (COM(2021) 201 τελικό). Εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτίθεται να εγκρίνει την έκθεσή της σχετικά με την πρόταση αυτή στις 10 Μαΐου 2021.

 

Η παρούσα απόφαση καλύπτει την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για ποσό ύψους 484 199 841 EUR, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στην Ελλάδα και τη Γαλλία εν συνεχεία των περιφερειακών φυσικών καταστροφών που έπληξαν τις χώρες αυτές κατά τη διάρκεια του 2020, καθώς και στα προαναφερθέντα 20 κράτη μέλη και υπό ένταξη κράτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προξένησε η πανδημία της COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020.

 

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από:

 

α) το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 2/2021 που προτείνει τη μεταφορά ποσού

ύψους 47 981 598 EUR από τα αχρησιμοποίητα κονδύλια του 2020 απευθείας στο επιχειρησιακό κονδύλιο του προϋπολογισμού του ΤΑΕΕ,

β) την προτεινόμενη μεταφορά πιστώσεων DEC αριθ. 03/2021 ύψους 427 543 750 EUR από τη γραμμή του αποθεματικού αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας (SEAR) στη γραμμή του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του ΤΑΕΕ (τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και σε πληρωμές),

γ) τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στον γενικό προϋπολογισμό του 2021 (σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές) για την πληρωμή προκαταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΤΑΕΕ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή 8 674 493 EUR σε σχέση με τις προκαταβολές για τις περιφερειακές φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

 

Οι προκαταβολές για τις περιπτώσεις που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 ύψους 132 736 830 EUR καταβλήθηκαν από το κονδύλιο του ΤΑΕΕ για το 2020.

 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) έχει επίγνωση της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο διατίθενται οι πιστώσεις για το ΤΑΕΕ στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 (άρθρο 9). Όπως αυτή περιγράφεται στην από 30ής Μαρτίου 2021 επιστολή σας, η νέα διαδικασία, βασιζόμενη σε αιτήσεις μεταφοράς και όχι σε σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, υπόκειται σε στενές καταστατικές προθεσμίες, γεγονός που απαιτεί ταχεία διεκπεραίωση τόσο από την REGI όσο και από την BUDG.

 

Για τον λόγο αυτό, οι συντονιστές της επιτροπής REGI εξέτασαν με προσοχή την εν λόγω πρόταση και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω ότι η πλειοψηφία των μελών της παρούσας επιτροπής τάσσεται υπέρ αυτής της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διατεθούν τα προαναφερθέντα ποσά σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

 

Younous OMARJEE

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.5.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ιωάννης Λαγός, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Furore, Henrike Hahn

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ιωάννης Λαγός

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή