Menettely : 2021/0077(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0157/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0157/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0230

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0157/2021</NoDocSe>
PDF 230kWORD 70k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002[1],

 ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja unioniin liittymisestä neuvotteleville maille 30. maaliskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/461[2],

 ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093[3] ja erityisesti sen 9 artiklan,

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4] ja erityisesti sen 10 kohdan,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0157/2021),

1. pitää päätöstä myönteisenä, sillä se on konkreettinen, kouriintuntuva ja näkyvä keino osoittaa unionin solidaarisuutta luonnonkatastrofeista ja covid-19-pandemian vuonna 2020 aiheuttamasta vakavasta kansanterveysuhasta kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2. on ilahtunut siitä, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 soveltamisalaa laajennettiin maaliskuusta 2020 alkaen sisällyttämällä siihen myös vakavat kansanterveysuhat, kuten meneillään oleva covid-19-pandemia;

3. ilmaisee myötätuntonsa ja solidaarisuutensa tuhoisien luonnonkatastrofien ja covid-19-pandemian kaikille uhreille;

4. korostaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta on kiireellisesti myönnettävä taloudellista tukea ja varmistettava, että se tavoittaa riittävällä tavalla alueet ja tuensaajat asianomaisissa maissa;

5. pitää valitettavana, että vuoden 2020 covid-19-pandemian perusteella myönnettävää taloudellista tukea koskevien, viralliseen määräaikaan eli 24. kesäkuuta 2020 mennessä jätettyjen hakemusten arviointi kesti huomattavan kauan, minkä vuoksi komissio teki ehdotuksensa rahaston varojen käyttöönotosta vasta vuoden 2021 maaliskuun lopussa; korostaa, että tulevaisuudessa on tärkeää ottaa rahaston varoja nopeasti käyttöön, jotta suurten luonnonkatastrofien ja vakavien kansanterveysuhkien jälkeen voidaan tarjota kipeästi kaivattua apua;

6. huomauttaa, että ilmastonmuutoksen takia luonnonkatastrofit muuttuvat yhä rajummiksi ja yleisemmiksi; korostaa, että tietyt alueet, kuten saaret ja rannikkoalueet, ovat erityisen suuressa vaarassa joutua luonnonkatastrofien vaikutusten kohteiksi; painottaa, että rahaston avulla voidaan ainoastaan hoitaa seurauksia ja että ilmastonmuutos edellyttää ensisijaisesti ennaltaehkäisevää politiikkaa ilmastonmuutoksen tulevien seurausten ehkäisemiseksi Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti; muistuttaa, että on tärkeää investoida ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen erityisen haavoittuvilla alueilla sekä varmistaa rahaston ja asiaan liittyvien unionin rahoitusohjelmien välinen tehokas synergia;

7. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

8. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

 


 

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002[5] ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 16 päivänä joulukuuta 2020 tehdyn toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi[6], ja erityisesti sen 10 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä 'rahasto', tavoitteena on antaa unionille mahdollisuus reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti hätätilanteisiin osoittaakseen solidaarisuutta suurten tai alueellisten luonnonkatastrofien tai vakavien kansanterveysuhkien kohteeksi joutuneiden alueiden väestöä kohtaan.

(2) Rahasto ei saa ylittää neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093[7] 9 artiklassa vahvistettuja enimmäismääriä. Kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaan enimmäismäärä, joka voidaan ottaa käyttöön rahaston vuoden 2021 määrärahoista 1 päivään syyskuuta 2021 mennessä, on 477 543 750 euroa. Asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuoden 2021 yleiseen talousarvioon on jo otettu 50 000 000 euroa (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina) ennakkomaksujen maksamista varten. Lisäksi vuoden 2020 määrärahoista oli kyseisen vuoden lopussa käyttämättä 47 981 598 euroa, jotka siirretään vuodelle 2021. Näin ollen tässä vaiheessa vuotta 2021 rahastosta käytettävissä oleva enimmäismäärä on 525 525 348 euroa, ja tämä määrä riittää kattamaan tämän päätöksen mukaiset tarpeet.

(3) Kreikka toimitti 29 päivänä lokakuuta 2020 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi Sterea Elladassa elokuussa 2020 esiintyneiden tulvien johdosta.

(4) Kreikka toimitti 9 päivänä joulukuuta 2020 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi Ianos-hirmumyrskyn Ionia Nisian, Sterea Elladan, Ditiki Elladan, Thessalian ja Peloponnisosin alueilla syyskuussa 2020 aiheuttamien vahinkojen johdosta.

(5) Kreikka toimitti 22 päivänä tammikuuta 2021 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi Samoksen, Ikarian ja Chiosin saarilla lokakuussa 2020 tapahtuneen maanjäristyksen johdosta.

(6) Ranska toimitti 21 päivänä joulukuuta 2020 hakemuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi Alex-myrskyn Provence-Alpes-Côtes d'Azurin alueella lokakuussa 2020 aiheuttamien vahinkojen johdosta.

(7) Albania, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Montenegro, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Tšekki, Unkari ja Viro toimittivat 24 päivään kesäkuuta 2020 mennessä hakemukset rahaston varojen käyttöönottamiseksi covid-19-pandemian alkuvuodesta 2020 aiheuttaman vakavan kansanterveysuhan johdosta.

(8) Kyseisten valtioiden hakemukset täyttävät asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 artiklassa säädetyt edellytykset rahoitustuen myöntämiseksi rahastosta.

(9) Sen vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen myöntämiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta.

(10) Koska Kroatian tapauksessa jo maksettu ennakkomaksu ylittää lopullisen tukimäärän, Kroatian osalta ei tarvitse ottaa käyttöön lisävaroja ja aiheettomasti maksettu osuus ennakkomaksusta peritään takaisin asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan mukaisesti.

(11) Jotta rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään, OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Varainhoitovuotta 2021 koskevassa unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja maksusitoumus- ja maksumäärärahoina luonnonkatastrofeihin liittyen seuraavasti:

a) 3 300 100 euroa Kreikkaa varten Sterea Elladan tulviin liittyen; määrä sisältää 330 010 euron ennakkomaksun;

b) 21 588 519 euroa Kreikkaa varten Ianos-hirmumyrskyyn liittyen; määrä sisältää 2 158 852 euron ennakkomaksun;

c) 2 531 301 euroa Kreikkaa varten Samoksen, Chiosin ja Ikarian saarilla tapahtuneeseen maanjäristykseen liittyen; määrä sisältää 253 131 euron ennakkomaksun;

d) 59 325 000 euroa Ranskaa varten Alex-myrskyyn liittyen; määrä sisältää 5 932 500 euron ennakkomaksun..

 

2 artikla

Varainhoitovuotta 2021 koskevassa unionin yleisessä talousarviossa otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja maksusitoumus- ja maksumäärärahoina vakavaan kansanterveysuhkaan liittyen seuraavasti:

a) 905 271 euroa Albaniaa varten;

b) 31 755 580 euroa Itävaltaa varten;

c) 37 298 777 euroa Belgiaa varten;

d) 17 373 205 euroa Tšekkiä varten;

e) 3 588 755 euroa Viroa varten;

f) 91 365 053 euroa Ranskaa varten;

g) 13 648 386 euroa Saksaa varten;

h) 3 994 022 euroa Kreikkaa varten;

i) 13 136 857 euroa Unkaria varten;

j) 20 480 330 euroa Irlantia varten;

k) 76 271 930 euroa Italiaa varten;

l) 1 177 677 euroa Latviaa varten;

m) 2 828 291 euroa Liettuaa varten;

n) 2 857 025 euroa Luxemburgia varten;

o) 199 505 euroa Montenegroa varten;

p) 18 039 670 euroa Portugalia varten;

q) 13 926 870 euroa Romaniaa varten;

r) 11 968 276 euroa Serbiaa varten;

s) 36 639 441 euroa Espanjaa varten.

3 artikla

 

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Sitä sovelletaan … päivästä ...kuuta ... [sen hyväksymispäivästä].

 

Tehty Brysselissä

 

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja


PERUSTELUT

Komissio ehdottaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa rahoitustuen myöntämiseksi Kreikassa ja Ranskassa elo–lokakuussa 2020 sattuneiden luonnonkatastrofien johdosta sekä 17 jäsenvaltiolle ja kolmelle liittymisneuvotteluja käyvälle maalle covid-19-pandemian vuonna 2020 aiheuttaman kansanterveysuhan johdosta.

Luonnonkatastrofit Kreikassa ja Ranskassa

 

Kreikan kolme katastrofia ja Ranskan katastrofi on määritelty EUSR-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi ”alueellisiksi luonnonkatastrofeiksi” eli luonnonkatastrofeiksi, joiden seurauksena NUTS 2 -tason alueella syntyy välittömiä vahinkoja, joiden kustannukset ovat yli 1,5 prosenttia alueen BKT:sta tai useita alueita kattavan katastrofin tapauksessa yli 1,5 prosenttia kyseisten alueiden painotetusta BKT:sta.

 

Tulvat Sterea Elladassa Kreikassa (elokuussa 2020)

Thalia-myrsky aiheutti 9. elokuuta 2020 rankkasateita (sademäärä 300 mm 8 tunnissa), voimakkaita ukkosmyrskyjä ja myrskytuulia. Rankkasateet saivat aikaan sen, että kahden joen penkereet murtuivat, minkä seurauksena vesi tulvi 3 000 kotiin. Tulvat myös katkaisivat teitä. Lílas-joen kuusi tärkeintä siltaa romahtivat. Äärimmäiset sääolot aiheuttivat laajoja vahinkoja sähköverkolle, julkiselle infrastruktuurille ja yksityisasunnoille, ja merkittävä osa alueellisesta tieverkosta vahingoittui käyttökelvottomaksi. Rankkasateet aiheuttivat hyökytulvia ja maanvyörymiä, joissa kuoli kahdeksan ihmistä.

Kreikan viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 132 004 000 euroa, joten määrä on 1,54 prosenttia Sterea Elladan alueen BKT:sta ja ylittää kynnysarvon, joka on 128 286 000 euroa. Kreikalle voidaan näin ollen myöntää sen hakemuksen perusteella tukea EUSR:sta.

Ianos-hirmumyrsky Kreikassa (syyskuussa 2020)

Hirmumyrsky Ianos, harvinainen Välimeren alueen trooppinen sykloni, iski Kreikkaan 17.‑20. syyskuuta 2020 saaden aikaan myrskytuulia, joissa tuulen nopeus oli jopa 120 km/h, rankkasateita ja tulvia. Hirmumyrsky aiheutti neljän ihmisen kuoleman ja valtavia vahinkoja kiinteistöille ja infrastruktuurille. Rankkasateet aiheuttivat myös tulvia, jotka kestivät Kardítsan ja Mouzákin kaupungeissa useita päiviä. Ithakan, Kefalonián ja Zákynthoksen saarille julistettiin hätätila laajojen tulvien ja sähkökatkosten vuoksi.

Hakemus koskee viittä NUTS 2 -tason aluetta (Ionia Nisia, Sterea Ellada, Dytiki Ellada, Thessalia, Peloponnisos). Kreikan viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 863 540 756 euroa, joten määrä on 11,08 prosenttia viiden edellä mainitun alueen painotetusta BKT:stä ja ylittää kynnysarvon, joka on 116 933 271 euroa. Kreikalle voidaan näin ollen myöntää sen hakemuksen perusteella tukea EUSR:sta.

Maanjäristys Sámoksen, Ikarían ja Chíosin saarilla Kreikassa (lokakuussa 2020)

Alueella, joka sijaitsee noin 14 kilometriä Sámoksen saaresta koilliseen, tapahtui 30. lokakuuta 2020 maanjäristys, jonka voimakkuus oli magnitudiasteikolla 7,0. Kolmena päivänä maanjäristyksen jälkeen kirjattiin noin 150 jälkijäristystä. Maanjäristystä seurasi kolme tsunamia, joiden korkeus oli enimmillään 1,5 metriä ja jotka aiheuttivat laajoja tulvia Sámoksen pohjoisosassa. Maanjäristys ja tsunami aiheuttivat vahinkoja Sámoksen, Ikarían ja Chíosin saarilla, ja niissä kuoli kaksi ihmistä ja loukkaantui 19 ihmistä rakennusten romahtamisen ja rakennusten osien putoamisen seurauksena. Kirkoille, kouluille, museoille ja yksityisasunnoille sekä merkittävälle osalle tieverkostoa aiheutui vahinkoja.

Kreikan viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 101 252 020 euroa. Vahinkojen määrä on 39,72 prosenttia Voreio Aigaion alueen BKT:sta ja ylittää näin kynnysarvon, joka on 38 239 500 euroa. Kreikalle voidaan näin ollen myöntää sen hakemuksen perusteella tukea EUSR:sta.

Alex-myrsky Provence-Alpes-Côtes d’Azurin alueella Ranskassa (lokakuussa 2020)

Alex-myrsky koetteli Ranskaa 1.–4. lokakuuta 2020. Myrsky aiheutti erityisen vakavia vahinkoja Provence-Alpes-Côtes d’Azurin alueella, missä sademäärät vastasivat voimakkuudeltaan määriä, joita esiintyy vain kerran vuosisadassa, ja aiheuttivat maanvyörymiä, hyökytulvia ja vakavaa eroosiota. Satoja rakennuksia vaurioitui. Myrskyssä kuoli yhdeksän ihmistä. Suurimmat vahingot aiheutuivat Royan, Tinén ja Vésubian laaksoissa sijaitsevissa kunnissa, jotka joutuivat eristyksiin myrskyn katkaistua vesihuolto-, sähkö- ja tieverkot. Myrsky aiheutti merkittävää vahinkoa julkiselle ja yksityiselle omaisuudelle, maantie- ja rautatieinfrastruktuurille ja sähköverkoille.

Ranskan viranomaiset arvioivat välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 2 373 000 000 euroa. Vahinkojen määrä on 1,5 prosenttia Provence-Alpes-Côtes d’Azurin alueen BKT:sta ja ylittää näin kynnysarvon, joka on 2 372 040 600 euroa. Ranskalle voidaan näin ollen myöntää sen hakemuksen perusteella tukea EUSR:sta.

Yhteenveto

Komissio soveltaa luonnonkatastrofien yhteydessä tukimäärien määrittämiseen menetelmää, jonka mukaisesti maa saa 2,5 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä vakaviin kansanterveysuhkiin sovellettavan maakohtaisen kynnysarvon alle jäävältä osuudelta (eli 0,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuloon tai 3 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina sen mukaan, kumpi näistä on pienempi) ja 6 prosenttia kynnysarvon ylittävältä julkisten menojen osuudelta.

Taulukossa esitetään yhteenveto luonnonkatastrofien perusteella tehdyistä hakemuksista ja niihin liittyvistä maksuista.


 

Jäsenvaltio

Välittömät kokonaisvahingot

 

 

(euroa)

Sovellettava alueellisen katastrofin kynnysarvo
[1,5 % suhteessa BKT:hen]

(euroa)

Ehdotetun tuen kokonaismäärä

(euroa)

 

2,5 % välittömistä kokonaisvahingoista

Ennakkomaksut

 

 

(euroa)

KREIKKA

Sterea Elladan tulvat

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

KREIKKA

hirmumyrsky Ianos

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

KREIKKA

maanjäristys

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

RANSKA

Alex-myrsky

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

YHTEENSÄ

86 744 920

8 674 493

 

Covid-19-pandemian johdosta tehdyt hakemukset

 

EUSR-asetusta muutettiin vuonna 2020 koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen yhteydessä sisällyttämällä sen soveltamisalaan vakavat kansanterveysuhat[8], mikä tarkoittaa, että covid-19-pandemiaan liittyviin menoihin voidaan myöntää EUSR:n tukea.

Komissio on vastaanottanut 22 EUSR:n rahoitustukea koskevaa hakemusta 19 jäsenvaltiosta (Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro) ja kolmesta liittymisneuvotteluja käyvästä maasta (Albania, Montenegro ja Serbia). Espanja, Irlanti, Kreikka, Kroatia, Portugali, Saksa ja Unkari pyysivät hakemuksissaan EUSR-asetuksen 4 a artiklan mukaisesti ennakkomaksua EUSR:sta odotettavissa olevasta rahoitusosuudesta ja saivat sen. Ennakkoon maksettu määrä vähennetään loppumaksusta.

Komissio arvioi kaikki hakemukset yhtenä pakettina yhtenäisen ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. On syytä huomauttaa, että arvioinnin perusteella ja Puolan ja Slovenian viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen todettiin, että ilmoitettu välittömien julkisten menojen kokonaismäärä oli yliarvioitu ja sitä oli sen vuoksi pienennettävä, mikä tarkoittaa, että kummankin jäsenvaltion julkisten menojen kokonaismäärä oli EUSR:n tuelle asetettua kynnysarvoa pienempi.

Komissio soveltaa vakavien kansanterveysuhkien yhteydessä tukimäärien määrittämiseen samankaltaista menetelmää kuin luonnonkatastrofien yhteydessä. Näin ollen maa saa 2,5 prosenttia tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärästä maakohtaisen kynnysarvon alle jäävältä osuudelta ja 6 prosenttia kynnysarvon ylittävältä julkisten menojen osuudelta. Koska näin laskettu kaikkien maiden yhteenlaskettu tukimäärä ylitti käytettävissä olevat määrärahat, maakohtaisia määriä pienennettiin määräsuhteessa.

 

Maa

Ilmoitetut julkiset menot yhteensä
(euroa)

Komission hyväksymät tukikelpoiset julkiset menot yhteensä (euroa)

Vakavan kansanterveys-uhan osalta sovellettava kynnysarvo

(miljoonaa euroa)

Mahdollinen tuen määrä

(euroa)

 

Määrä-suhteen mukainen tukimäärä

(euroa)

 

Maksettu ennakko

Loppu-maksua varten käyttöön otettava määrä

(euroa)

Albania

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

Itävalta

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Belgia

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Kroatia

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Tšekki

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Viro

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Ranska

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Saksa

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792,639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Kreikka

623 925 000

623 925 000

551,220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Unkari

1 997 208 000

1 632 956 193

385,263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Irlanti

1 997 000 000

1 996 328 000

762,921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Italia

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792,639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Latvia

178 626 000

91 884 602

85,947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Liettua

176 974 000

176 932 597

131,433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Luxemburg

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Montenegro

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

Portugali

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Romania

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Serbia

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Espanja

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

YHTEENSÄ

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Taulukossa esitetään määrät kunkin jäsenvaltion ja liittymisneuvotteluja käyvän valtion osalta.

Päätelmät

Edellä esitetyistä syistä Ranskan ja Kreikan hakemukset sekä covid-19-pandemiaan liittyvät 17 jäsenvaltion ja kolmen liittymisneuvotteluja käyvän valtion hakemukset täyttävät asetuksessa säädetyt edellytykset.

Rahoituskehysasetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan solidaarisuus- ja hätäapuvarauksen (SEAR) vuotuinen enimmäismäärä on 1 200 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (1 273 450 000 euroa käypinä hintoina). Rahoituskehysasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa asetetaan SEAR-varauksen käyttöönotolle kaksi rajoitusta. Ensinnäkin SEAR-varauksen vuoden 2021 kokonaismäärärahoista 25 prosenttia (318 362 500 euroa käypinä hintoina) on säilytettävä varauksessa 1. lokakuuta 2021 asti, minkä jälkeen tämä osuus on käytettävissä SEAR-varauksen kaikkia osia varten. Toiseksi EUSR:sta voidaan ottaa käyttöön 1. syyskuuta mennessä enintään 50 prosenttia SEAR-varauksen kokonaismäärärahoista sen jälkeen, kun 25 prosentin osuus on vähennetty. Siten EUSR:sta voidaan ottaa käyttöön 1. syyskuuta 2021 mennessä enintään 477 543 750 euroa SEAR-varauksen vuoden 2021 määrärahoista. EUSR-asetuksen 4 a artiklan 4 kohdan mukaisesti vuoden 2021 yleiseen talousarvioon jo otetut 50 000 000 euroa käytetään neljään luonnonkatastrofiin liittyvien ennakkomaksujen maksamiseen ja jäljelle jäävä määrä (41 325 507 euroa) on käytettävissä ennakkomaksutarpeisiin myöhemmin kuluvana vuonna. Lisäksi vuoden 2020 määrärahoista oli kyseisen vuoden lopussa käyttämättä 47 981 598 euroa, jotka siirretään vuodelle 2021.

Varojen käyttöönotto edellyttää kahta talousarvioon liittyvää toimenpidettä: 47 981 598 euron siirtoa vuodelta 2020 lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 2/2021 ja 427 543 750 euron siirtoa SEAR-varauksen budjettikohdasta EUSR:n toimintamäärärahojen budjettikohtaan määrärahasiirrossa DEC nro 3/2021. Jos LTE nro 2/2021 hyväksytään, EUSR:sta käytettävissä oleva enimmäismäärä on 525 525 348 euroa. Tämä määrä riittää kattamaan tämän käyttöönottopäätöksen mukaiset tarpeet.

Taulukossa esitetään yhteenveto EUSR:n määrärahojen tilanteesta varojen käyttöönoton jälkeen.
 

EUSR:sta tällä hetkellä käytettävissä oleva määrä:

 

SEAR-varauksen vuoden 2021 määrärahat

  1 273 450 000 euroa

Miinus 25 % vuoden 2021 SEAR-varauksen määrärahoista, jotka on säilytettävä varauksessa 1. lokakuuta 2021 asti

–318 362 500 euroa

Käytettävissä olevat SEAR-varauksen määrärahat yhteensä 1. lokakuuta asti

955 087 500 euroa

SEAR-varauksen vuoden 2021 määrärahoista EUSR:n käytettävissä oleva määrä 1. syyskuuta 2021 asti (50 %)

477 543 750 euroa

Käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirto LTE:llä nro 2/2021

47 981 598 euroa

EUSR:n käytettävissä oleva kokonaismäärä 1. syyskuuta 2021 saakka

525 525 348 euroa

Kreikassa ja Ranskassa tapahtuneiden luonnonkatastrofien sekä covid-19-pandemiaan liittyvien hakemusten vuoksi käyttöön otettava kokonaismäärä

484 199 841 euroa

Jäljellä olevat varat 1. syyskuuta asti

41 325 507 euroa

 

Esittelijä on arvioinut komission päätösehdotuksen yksityiskohtaisesti ja suosittaa sen nopeaa hyväksymistä, jotta määrät voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Vuoden 2020 haasteiden jälkeen on tärkeää osoittaa Euroopan tasolla käytännön solidaarisuutta kaikille asianomaisille jäsenvaltioille ja liittymisneuvotteluja käyville maille. Esittelijä pyytää komissiota varmistamaan, että tämä rahoitustuki toimitetaan erittäin pikaisesti asianomaisille maille.

 


 

 

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Johan Van Overtveldt

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Bryssel

Asia: <Titre>Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta</Titre> <DocRef>(COM(2021)02012021/0077(BUD))</DocRef>

 

Arvoisa puheenjohtaja Van Overtveldt

 

Aluekehitysvaliokunnalle on annettu laadittavaksi lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta (COM(2021)0201 final). Olen ymmärtänyt, että budjettivaliokunta aikoo hyväksyä ehdotusta koskevan mietintönsä 10. toukokuuta 2021.

 

Tämä päätös koskee varojen käyttöön ottamista EUSR:sta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti. Käyttöön otettavalla 484 199 841 euron määrällä on tarkoitus kattaa tuki Kreikalle ja Ranskalle kyseisissä maissa vuonna 2020 tapahtuneiden alueellisten luonnonkatastrofien johdosta sekä edellä mainituille 20 jäsenvaltiolle ja liittymisneuvotteluja käyvälle valtiolle covid-19-pandemian vuonna 2020 aiheuttaman vakavan kansanterveysuhan vaikutusten lieventämiseksi.

 

Komission ehdotuksen mukaan tämä määrä olisi katettava seuraavilla:

 

a) lisätalousarvioesitys (LTE) nro 2/2021, jossa ehdotetaan

että käyttämättä jääneistä vuoden 2020 määrärahoista siirretään 47 981 598 euroa suoraan EUSR:n toimintamäärärahojen budjettikohtaan,

b) määrärahasiirto DEC nro 03/2021, jossa ehdotetaan, että solidaarisuus- ja hätäapuvarauksesta (SEAR) siirretään 427 543 750 euroa EUSR:n toimintamäärärahojen budjettikohtaan sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina,

c) että EUSR-asetuksen 4 a artiklan 4 kohdan mukaisesti vuoden 2021 yleiseen talousarvioon (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina) jo otetuilla ennakkomaksuilla katetaan Kreikan ja Ranskan alueellisiin luonnonkatastrofeihin liittyvät 8 674 493 euron ennakkomaksut.

 

Covid-19-pandemiaan liittyvät ennakkomaksut, joiden määrä oli 132 736 830 euroa, maksettiin EUSR:n vuoden 2020 määrärahoista.

 

Aluekehitysvaliokunta (REGI) on tietoinen muutoksesta tavassa, jolla EUSR:n määrärahoja asetetaan saataville vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevan tarkistetun asetuksen mukaisesti (9 artikla). Kuten 30. maaliskuuta 2021 päivätyssä kirjeessänne todetaan, uuteen menettelyyn, joka perustuu pikemminkin siirtopyyntöihin kuin lisätalousarvioesityksiin, sovelletaan tiukkoja sääntömääräisiä määräaikoja, mikä edellyttää nopeaa käsittelyä sekä REGI- että BUDG-valiokunnassa.

 

Tästä syystä REGI-valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet tämän ehdotuksen huolellisesti ja pyytäneet minua ilmoittamaan Teille, että valiokunnan enemmistö kannattaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa edellä mainitun määrän kohdentamiseksi komission ehdottamalla tavalla.

 

 

Kunnioittavasti

 

 

 

Younous Omarjee

 


 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.5.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mario Furore, Henrike Hahn

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

[2] EUVL L 99, 31.3.2020, s. 9.

[3] EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11.

[4] EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

[5] EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

[6] EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 28.

[7] Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 11).

 Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

[8] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2020/461, annettu 30. maaliskuuta 2020.

[9] Kroatialta peritään takaisin 844 010 euroa.

 

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö