Tuarascáil - A9-0157/2021Tuarascáil
A9-0157/2021

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Bheilg, don Chróit, don Eastóin, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, d’Éirinn, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Ostair, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeicia, don tSeirbia, don Spáinn agus don Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí

11.5.2021 - (COM(2021)0201 – C9‑0117/2021 – 2021/0077(BUD))

An Coiste um Buiséid
Rapóirtéir: Eider Gardiazabal Rubial

Nós Imeachta : 2021/0077(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0157/2021
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0157/2021
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Bheilg, don Chróit, don Eastóin, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, d’Éirinn, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Ostair, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeicia, don tSeirbia, don Spáinn agus don Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí

(COM(2021)0201 – C9‑0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2021)0201 – C9‑0117/2021),

 ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh[1],

 ag féachaint do Rialachán (AE) 461/2020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Márta 2020 lena leasaítear Rialachán 2012/2002 ón gComhairle chun cúnamh airgeadais a sholáthar do Bhallstáit agus do thíortha a bhfuil a n-aontachas leis an Aontas Eorpach á chaibidliú acu, atá buailte go trom ag mór-éigeandáil sláinte poiblí[2],

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle an 17 Nollaig 2020 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021-2027[3], agus go háirithe Airteagal 9 de,

 ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais, mar aon le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach[4], go háirithe pointe 10 de,

 ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0157/2021),

1. á chur in iúl gur geal léi an cinneadh mar chomhartha coincréiteach, follasach agus feiceálach de dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh agus réigiúin an Aontais a buaileadh le tubaistí nádúrtha agus leis an móréigeandáil sláinte poiblí de bharr phaindéim COVID-19 luath in 2020;

2. ag moladh go ndearnadh leathnú ar raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ó Mhárta 2020 chun mór-éigeandálaí sláinte poiblí a chuimsiú ann, amhail paindéim COVID-19 a leanann go fóill.

3. ag léiriú a comhbhá agus dlúthpháirtíochta le híospartaigh tubaistí nádúrtha uafásacha mar aon le híospartaigh phaindéim COVID-19;

4. á chur i bhfáth go bhfuil gá práinneach le cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (an ‘Ciste’) agus a thábhachtaí atá sé a áirithiú go rachaidh sé chomh fada leis na réigiúin agus na tairbhithe sna tíortha atá buailte;

5. á chur in iúl gur oth léi an méid ama a glacadh chun na hiarratais ar chúnamh airgeadais de bharr phaindéim COVID-19 in 2020 a mheasúnú agus a cuireadh isteach faoin spriocdháta oifigiúil deiridh an 24 Meitheamh 2020, arb é a bhí mar thoradh air nár chuir an Coimisiún a thogra le haghaidh an Ciste a shlógadh isteach ach ag deireadh Mhárta 2021; ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé go ndéanfar an Ciste a shlógadh go mear sa todhchaí chun fóirithint a bheadh ag teastáil go géar a chur ar fáil i ndiaidh mórthubaistí nádúrtha nó móréigeandálaí sláinte poiblí;

6. á chur i bhfios go mbeidh tubaistí nádúrtha ag éirí níos fíochmhaire agus ag tarlú níos minicí de bharr athrú aeráide; á chur i bhfáth go bhfuil réigiúin áirithe, amhail oileáin agus réigiúin chósta, go mór i mbaol ó thubaistí nádúrtha; ag cur béim ar an bhfíoras nach bhfuil sa Chiste ach ionstraim íceach  agus go n-éilíonn an t-athrú aeráide beartas coisctheach thar aon rud eile chun iarmhairtí an athraithe aeráide sa todhchaí a sheachaint i gcomhréir le Comhaontú Pháras agus an Comhaontú Glas don Eoraip; a athdhearbhú a thábhachtaí atá sé infheistíocht a dhéanamh i maolú ar an athrú aeráide agus in oiriúnú don athrú sin do réigiúin atá an-leochaileach go háirithe agus chun sineirgí éifeachtacha a áirithiú idir an Ciste agus cláir mhaoinithe ábhartha an Aontais;

7. ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

8. á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh dá fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

9. á threorú dá hUachtarán an rún seo, mar aon leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 


 

IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Ostair, don Bheilg, don tSeicia, don Eastóin, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, don Ungáir, d’Éirinn, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeirbia, don Spáinn i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh[5], agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

 

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais, mar aon le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach[6], go háirithe pointe 10 de,

 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

 

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Is é is aidhm do Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) cur ar chumas an Aontais freagairt ar bhealach tapa, éifeachtúil agus solúbtha do staideanna éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú le pobail réigiún a mbuaileann tubaistí nádúrtha móra nó réigiúnacha iad nó mór-éigeandáil sláinte poiblí.

(2) Ní fhéadfaidh an Ciste dul thar an uasmhéid bliantúil mar a leagtar síos in Airteagal 9 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2020/2093 ón gComhairle[7]. De réir Airteagal 9(2) agus 9(4) den Rialachán sin, is é EUR 477 543 750 an t-uasmhéid is féidir leis an gCiste a shlógadh ó leithdháileadh 2021 go dtí 1 Meán Fómhair 2021. De réir Airteagal 4a (4) de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002, tá méid EUR 50 000 000 inscríofa cheana sa bhuiséad ginearálta don bhliain airgeadais 2021 (i ngealltanais agus in íocaíochtaí) chun airleacain a íoc. Ina theannta sin, níor úsáideadh méid EUR 47 981 598 de leithdháileadh 2020 go dtí deireadh na bliana sin agus tugadh anonn go dtí 2021 é. Dá bhrí sin, is é EUR 525 525 348 an t-uasmhéid atá ar fáil faoi CDAE ag an bpointe seo agus is leor an méid sin chun na riachtanais faoin gCinneadh seo a chlúdach.

(3) An 29 Deireadh Fómhair 2020, chuir an Ghréig iarratas isteach chun an Ciste a shlógadh, tar éis na dtuilte i mí Lúnasa 2020 in Sterea Ellada.

(4) An 9 Nollaig 2020, chuir an Ghréig iarratas isteach chun an Ciste a shlógadh, tar éis na ndamáistí a rinne an cioclón Ianos i Meán Fómhair 2020 a chuaigh i bhfeidhm ar Réigiúin Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia agus Peloponnisos.

(5) An 22 Eanáir 2021, chuir an Ghréig iarratas isteach chun an Ciste a shlógadh, tar éis an chreatha talún i mí Dheireadh Fómhair 2020 a bhuail na hoileáin amach ó Samos, Ikaria agus Chios.

(6) An 21 Nollaig 2020, chuir an Fhrainc iarratas isteach chun an Ciste a shlógadh, tar éis na ndamáistí a rinne Stoirm Alex i réigiún Provence-Alpes-Côtes d’Azur i mí Dheireadh Fómhair 2020.

(7) Faoin 24 Meitheamh 2020, chuir an Albáin, an Bheilg, an Chróit, an Eastóin, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Montainéagró, an Ostair, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSeicia, an tSeirbia, an Spáinn agus an Ungáir iarratais isteach chun an Ciste a shlógadh maidir leis an móréigeandáil sláinte poiblí a bhí ann de dheasca phaindéim COVID-19 go luath in 2020.

(8) Tá an t-iarratas ó na Stáit sin i gcomhréir leis na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais a thabhairt ón gCiste, mar a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

(9) Ba cheart, dá bhrí sin, an Ciste a shlógadh chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Bheilg, don Eastóin, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, d’Éirinn, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Ostair, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeicia, don tSeirbia, don Spáinn, don Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí.

(10)  I gcás na Cróite, ós rud é go sáraíonn an t-airleacan a íocadh cheana an méid deiridh cabhrach, ní gá aon mhéid breise a shlógadh agus déanfar an t-airleacan a íocadh go míchuí a aisghabháil de réir Airteagal 4a de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

(11) Chun giorrú a oiread agus is féidir ar an am a thógfaidh sé an Ciste a shlógadh, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

 

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

I gcás bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2021, is ina leithreasaí faoi chomhair gealltanas agus íocaíochtaí i ndáil le tubaistí nádúrtha a shlógfar na méideanna seo a leanas faoi Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh:

(a) soláthrófar méid EUR 3 300 100 don Ghréig i ndáil leis na tuilte in Sterea Ellada, lena n-áirítear méid EUR 330 010 mar réamhíocaíocht;

(b) soláthrófar méid EUR 21 588 519 don Ghréig i ndáil le cioclón Ianos, lena n-áirítear méid EUR 158 852 mar réamhíocaíocht;

(c) soláthrófar méid EUR 2 531 301 don Ghréig maidir leis an crith talún in oileáin Samos, Chios agus Ikaria, lena n-áirítear méid EUR 253 131 mar réamhíocaíocht;

(d) soláthrófar méid EUR 59 325 000 don Fhrainc i ndáil leis stoirm Alex, lena n-áirítear méid EUR 5 932 500 mar réamhíocaíocht;

 

Airteagal 2

I gcás bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2021, is ina leithreasaí faoi chomhair gealltanas agus íocaíochtaí i ndáil le mór-éigeandáil sláinte poiblí a shlógfar na méideanna seo a leanas faoi Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh:

(a)  soláthrófar méid EUR 8 905 271 don Albáin;

(b)  soláthrófar méid EUR 31 755 580 don Ostair.

(c)  soláthrófar méid EUR 37 298 777 don Bheilg;

(d)  soláthrófar méid EUR 17 373 205 don tSeicia;

(e)  soláthrófar méid EUR 3 588 755 don Eastóin;

(f)  soláthrófar méid EUR 91 365 053 don Fhrainc;

(g)  soláthrófar méid EUR 13 648 386 don Ghearmáin;

(h)  soláthrófar méid EUR 3 994 022 don Ghréig;

(i)  soláthrófar méid EUR 13 136 857 don Ungáir;

(j)  soláthrófar méid EUR 20 480 330 d’Éirinn;

(k)  soláthrófar méid EUR 76 271 930 don Iodáil;

(l)  soláthrófar méid EUR 1 177 677 don Laitvia;

(m)  soláthrófar méid EUR 2 828 291 don Liotuáin;

(n)  soláthrófar méid EUR 2 857 025 do Lucsamburg;

(o)  soláthrófar méid EUR 8 199 505 do Mhontainéagró;

(p)  soláthrófar méid EUR 18 039 670 don Phortaingéil;

(q)  soláthrófar méid EUR 13 926 870 don Rómáin;

(r)  soláthrófar méid EUR 11 968 276 don tSeirbia;

(s)  soláthrófar méid EUR 36 639 441 don Spáinn.

 

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ó … [dáta a ghlactha].

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Molann an Coimisiún Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a shlógadh chun cúnamh airgeadais a dheonú le haghaidh tubaistí nádúrtha sa Ghréig agus sa Fhrainc idir Lúnasa agus Deireadh Fómhair 2020 agus do 17 mBallstát agus 3 thír aontachais i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí Covid-19 in 2020.

Tubaistí nádúrtha sa Ghréig agus sa Fhrainc

 

Tá na trí thubaiste sa Ghréig agus an tubaiste sa Fhrainc cáilithe mar ‘thubaistí nádúrtha réigiúnacha’ i gcomhréir le hAirteagal 2(3) de Rialachán CDAE, i.e. tubaiste nádúrtha i réigiún i leibhéal NUTS 2 a d’fhág go raibh damáiste díreach níos mó ná 1.5% de OTI an réigiúin sin nó 1.5% de OTI ualaithe i gcás tubaiste ilréigiúnach.

 

Tuilte in Sterea Ellada, an Ghréig (Lúnasa 2020)

An 9 Lúnasa 2020, bhí Stoirm ‘Thalia’ina cúis le fuarlach báistí (300mm báistí in 8 n-uaire an chloig), stoirmeacha troma gaoithe agus gaotha láidre. De dheasca an fhuarlaigh báistí, sceith dhá abhainn thar a mbruach, blocáladh bóithre agus bhí tuilte i 3,000 teaghlach. Thug sé dhroichead uathu trasna dhroichead Abhainn Lilas. Rinne an adhaimsir damáiste mór don eangach leictreachais, don bhonneagar poiblí agus don tithíocht phríobháideach, agus ní fhéadfaí cuid shuntasach den ghréasán réigiúnach bóithre a úsáid. Is é a lean as an mearbháisteach ná tulcaí agus sciorrthaí talún, agus maraíodh ochtar daoine.

Measann údaráis na Gréige gurbh ionann an damáiste díreach iomlán agus EUR 132 004 000 nó 1.54% de OTI réigiún Sterea Ellada, i.e. os cionn thairseach EUR 128 286 000. Dá bhrí sin, tá an t-iarratas ón nGréig incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CDAE.

Cioclón Ianos sa Ghréig (Meán Fómhair 2020)

Bhuail Cioclón Ianos, cioclón neamhchoitianta de chineál trópaiceach sa Mheánmhuir, an Ghréig idir an 17 agus an 20 Meán Fómhair 2020, le gaotha suas le 120 km/u, fuarlaigh bháistí agus tuilte. Maraíodh ceathrar agus rinneadh damáiste ollmhór do thithe agus don bhonneagar. Tháinig borradh stoirme leis an mbáisteach throm agus ba é a lean as go raibh cathracha Karditsa agus Mouzaki dúnta ar feadh roinnt laethanta. Fógraíodh staid éigeandála d’oileáin Ithaca, Kefalonia, agus Zakynthos mar gheall ar thuilte forleathana agus ciorruithe cumhachta.

Baineann an t-iarratas le cúig réigiún leibhéal NUTS 2 (Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia, Peloponnisos). Measann údaráis na Gréige gurbh ionann an damáiste díreach iomlán agus EUR 863 540 000 nó 11.08% de OTI ualaithe na gcúig réigiún, i.e. os cionn thairseach EUR 116 933 000. Dá bhrí sin, tá an t-iarratas ón nGréig incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CDAE.

Crith talún ar oileáin Samos, Ikaria agus Chios, an Ghréig)

An 30 Deireadh Fómhair 2020, bhuail crith talún de mhéid 7.0 thart ar 14km soir ó thuaidh ó oileán Samos sa Ghréig, agus taifeadadh thart ar 150 iarchrith sna trí lá ina dhiaidh sin. Bhí an crith talún tosaigh ina chúis le trí thonn tsunami suas le 1.5m ar airde, a scuab trasna codanna de thuaisceart Samos. Rinne an crith talún agus an tsunami damáiste ar oileáin Samos, Ikaria agus Chios, agus maraíodh beirt agus gortaíodh 19 nduine mar gheall ar thitim foirgneamh agus mar gheall ar thitim smionagair. Rinneadh damáiste d’eaglaisí, scoileanna, músaeim agus tithe príobháideacha, agus rinneadh amhlaidh do chuid shuntasach den líonra bóithre.

De réir mheastacháin údaráis na Gréige, is é EUR 101 252 020 milliún méid an damáiste dhírigh iomláin a rinneadh. Is ionann an damáiste a rinneadh agus 39.72% de OTI Voreio Aigaio agus dá bhrí sin sáraíonn sé tairseach EUR 38 239 500. Dá bhrí sin, tá an t-iarratas ón nGréig incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CDAE.

Stoirm Alex i réigiún Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Deireadh Fómhair 2020

Shéid Stoirm Alex ar fud na Fraince ón 1 go dtí an 4 Deireadh Fómhair 2020, agus rinne sé mórdhamáiste i réigiún Provence-Alpes-Côtes d’Azurr le déine báistí nach dtarlaíonn ach uair amháin sa chéad, rud ba chúis le sciorrthaí talún, tulcaí agus creimeadh trom. Bhí na céadta tithe buailte agus fuair naonúr bás. Bhí na bardais is mó a bhí buailte i ngleannta Roya, Tiné agus Vésubia gearrtha amach mar gheall ar dhamáiste do ghréasáin uisce, leictreachais agus bóithre. Rinne an stoirm damáiste suntasach do mhaoin phoiblí agus phríobháideach, do bhonneagar bóithre agus iarnróid agus do ghreillí leictreachais.

De réir mheastachán údaráis na Fraince, is é EUR 2 373 000 000 méid iomlán an damáiste dhírigh a rinneadh. Is ionann an damáiste a rinneadh agus 1.5% de réigiún Provence-Alpes-Côtes d’Azur agus, dá bhrí sin, sáraíonn sé tairseach EUR 2 372 040 600. Dá bhrí sin, tá an t-iarratas ón bhFrainc incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó CDAE.

Achoimre

I gcás tubaistí nádúrtha, cuireann an Coimisiún an modh seo a leanas i bhfeidhm chun méideanna cabhrach a chinneadh. faigheann tír 2.5% de mhéid iomlán an chaiteachais phoiblí incháilithe nach mó ná méid na tairsí tír-shonraí le haghaidh móréigeandálaí sláinte (i.e. 0.6% de OTN nó EUR 3 bhilliún i bpraghsanna 2011, cibé acu an méid is ísle), móide 6% d’aon chaiteachas poiblí a sháraíonn an tairseach.

Tugann an tábla thíos forbhreathnú ar na hiarratais agus ar na híocaíochtaí i ndáil le tubaistí nádúrtha.

Ballstát

Damáiste díreach iomlán

 

 

(EUR)

Tairseach atá curtha i bhfeidhm i gcás tubaiste réigiúnach [1.5% de OTI] ( EUR)

Méid iomlán na cabhrach atá beartaithe

(EUR)

 

2.5% den damáiste díreach iomlán

Airleacain

 

 

(EUR)

AN GHRÉIG

tuilte Sterea Ellada

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

AN GHRÉIG

cioclón Ianos

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

AN GHRÉIG

crith talún

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

AN FHRAINC

stoirm Alex

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

IOMLÁN

86 744 920

8 674 493

 

Iarratais a bhaineann le Covid-19

 

In 2020, mar chuid den Tionscnamh Infheistíochta Freagartha don Choróinvíreas, leasaíodh Rialachán CDAE chun éigeandálaí móra sláinte poiblí a chuimsiú laistigh de raon an Chiste[8], rud a chiallaíonn go bhfuil caiteachas a bhaineann le Covid-19 incháilithe le haghaidh thacaíocht CDAE.

Fuair an Coimisiún 22 iarratas ar ranníocaíocht airgeadais ó CDAE ó 19 mBallstát (an Bheilg, an Chróit, an Eastóin, Éire, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ostair, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSeicia, an tSlóivéin, an Spáinn agus an Ungáir) agus trí thír aontachais (an Albáin, Montainéagró agus an tSeirbia). D’iarr an Chróit, Éire, an Ghearmáin, an Ghréig, an Phortaingéil, an Spáinn agus an Ungáir airleacan agus fuair siad é maidir leis an ranníocaíocht a raibh siad ag súil léi ó CDAE i gcomhréir le hAirteagal 4a ó Rialachán CDAE. Baintear an méid a íoctar mar airleacan ón íocaíocht deiridh.

Rinne an Coimisiún measúnú ar gach iarratas in aon phacáiste amháin chun cóireáil chomhsheasmhach agus chomhionann a áirithiú. Tugtar faoi deara, tar éis an mheasúnaithe agus na malartuithe le húdaráis na Polainne agus na Slóivéine, gur socraíodh go raibh rómheastachán déanta ar an gcaiteachas poiblí díreach iomlán a tuairiscíodh agus, dá bhrí sin, go gcaithfí é a laghdú, rud a chiallaíonn gur fhan caiteachas poiblí iomlán an dá Bhallstát faoi bhun na tairsí do thacaíocht CDAE.

I gcás mór-éigeandálaí sláinte poiblí, cuireann an Coimisiún i bhfeidhm modh comhchosúil a úsáidtear i gcás tubaistí nádúrtha chun méideanna cabhrach a chinneadh. faigheann tír 2.5% de mhéid iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí nach mó ná méid na tairsí tír-shonraí, móide 6% d’aon chaiteachas poiblí a sháraíonn an tairseach. Ós rud é gur tháinig den ríomh sin méid iomlán le haghaidh na dtíortha uile a sháraíonn an buiséad atá ar fáil, laghdaíodh na méideanna in aghaidh gach tíre ar bhonn pro rata.

 

Tír

Caiteachas díreach poiblí iomlán a éilíodh (EUR)

Iomlán an chaiteachais phoiblí incháilithe ar ghlac CE leis (EUR)

tairseach mór-éigeandála sláinte poiblí

(EUR milliún)

Méid féideartha cabhrach

(EUR)

 

Cabhair pro-rata

 méid

(EUR)

 

Airleacan arna íoc

Méid na híocaíochta iarmhéid le slógadh

(EUR)

An Albáin

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

An Ostair

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

An Bheilg

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

An Chróit

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

An tSeicia

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

An Eastóin

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

An Fhrainc

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

An Ghearmáin

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792,639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

An Ghréig

623 925 000

623 925 000

551,220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

An Ungáir

1 997 208 000

1 632 956 193

385,263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Éire

1 997 000 000

1 996 328 000

762,921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

An Iodáil

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792,639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

An Laitvia

178 626 000

91 884 602

85,947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

An Liotuáin

176 974 000

176 932 597

131,433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Lucsamburg

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Montainéagró

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

An Phortaingéil

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

An Rómáin

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

An tSeirbia

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

An Spáinn

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

IOMLÁN

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Tugann an tábla thíos miondealú mionsonraithe ar gach Ballstát/tír aontachais is faighteoir:

Conclúid

Ar na cúiseanna atá leagtha amach thuas, déantar leis na hiarratais arna gcur isteach ag an bhFrainc agus ag an nGréig, chomh maith leis na hiarratais ó 17 mBallstát agus 3 thír aontachais i ndáil le paindéim Covid-19, na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán a chomhlíonadh.

I gcomhréir le hAirteagal 9(2) de Rialachán CAI, is é uasteorainn bhliantúil iomlán an Chúlchiste um Dhlúthpháirtíocht agus Cabhair Éigeandála (SEAR) ná EUR 1 200 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 1 273 450 000 i bpraghsanna reatha). Tá dhá theorainn ar shlógadh SEAR in Airteagal 9(4) de Rialachán CAI. Ar an gcéad dul síos, caithfear 25% de leithdháileadh foriomlán SEAR 2021 (EUR 318 362 500 i bpraghsanna reatha) a choinneáil go dtí an 1 Deireadh Fómhair 2021 agus ansin a bheith ar fáil do gach comhpháirt de SEAR. Ar an dara dul síos, go dtí an 1 Meán Fómhair, ní fhéadfaidh CDAE slógadh a dhéanamh ar níos mó ná 50% de leithdháileadh foriomlán SEAR, tar éis an 25% a asbhaint. Dá réir sin, ní fhéadfaidh CDAE níos mó ná EUR 477 543 750 de leithdháileadh SEAR 2021 a shlógadh go dtí an 1 Meán Fómhair 2021. I gcomhréir le hAirteagal 4a(4) de Rialachán CDAE, úsáidfear an EUR 50 000 000 atá san áireamh cheana i mBuiséad Ginearálta 2021 chun na hairleacain a íoc do na ceithre thubaiste nádúrtha, agus an fuílleach (ie EUR 41 325 507 ) ar fáil le haghaidh airleacain a theastaíonn níos déanaí sa bhliain. Ina theannta sin, níor úsáideadh méid EUR 47 981 598 de leithdháileadh 2020 faoi dheireadh na bliana sin agus tá sé le tabhairt anonn go dtí 2021.

Éilíonn an slógadh dé-oibríocht bhuiséadach - EUR 47 981 598 a thabhairt anonn ó 2020, atá san áireamh i nDréachtbhuiséad Leasaitheach Uimh. 2/2021, agus EUR 427 543 750 a aistriú ó líne SEAR go líne bhuiséid oibriúcháin CDAE , mar a leagtar amach in DEC Uimh. 3/2021. Faoi réir fhormheas DAB 2/2021, is é EUR 525 525 348 an t-uasmhéid a bheidh ar fáil faoi CDAE, a dhóthain chun na riachtanais faoin gCinneadh Slógtha seo a chlúdach.

Déantar achoimre sa tábla thíos ar an staid bhuiséadach do CDAE tar éis slógadh.
 

An méid atá ar fáil faoi láthair faoi CDAE:

 

Leithdháileadh bliantúil SEAR do 2021  

  EUR 1 273 450 000

Lúide 25% de leithdháileadh 2021 leithdháileadh SEAR le coinneáil go dtí an 1 Deireadh Fómhair 2021

-EUR 318 362 500

Leithdháileadh iomlán SEAR go dtí an 1 Deireadh Fómhair

EUR 955 087 500

An méid atá ar fáil do CDAE go dtí an 1 Meán Fómhair ó leithdháileadh SEAR 2021 (50%)

EUR 477 543 750

leithdháileadh 2020 nár caitheadh a thabhairt anonn via DAB 2/2021

EUR 47 981 598

An méid iomlán atá ar fáil do CDAE go dtí an 1 Meán Fómhair 2021

EUR 525 525 348

An méid iomlán atá le slógadh do na tubaistí nádúrtha sa Ghréig agus sa Fhrainc agus d’iarratais COVID-19

EUR 484 199 841

Cistí iarmhéide atá ar fáil go dtí an 1 Meán Fómhair 2021

EUR 41 325 507

 

Tar éis duit an togra ón gCoimisiúin le haghaidh cinnidh a mheas go mion, molann do Rapóirtéir é a fhormheas go gasta lena áirithiú gur féidir na méideanna a scaoileadh go tapa. Tar éis dhúshláin 2020, tá sé tábhachtach dlúthpháirtíocht nithiúil Eorpach a thaispeáint leis na Ballstáit go léir agus leis na tíortha aontachais lena mbaineann. Iarrann an Rapóirtéir ar an gCoimisiún a áirithiú go seachadfar an ranníocaíocht airgeadais sin go práinneach chuig na tíortha sin lena mbaineann


 

 

LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

An tUasal Johan Van Overtveldt

Cathaoirleach

An Coiste um Buiséid

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Bheilg, don Chróit, don Eastóin, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, d’Éirinn, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Ostair, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeicia, don tSeirbia, don Spáinn agus don Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí (COM(2021)02012021/0077(BUD))

 

A Uasail Van Overtveldt, a chara,

 

Tá togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Bheilg, don Chróit, don Eastóin, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, d’Éirinn, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Ostair, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeicia, don tSeirbia, don Spáinn agus don Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí (COM(2021) 201 final) curtha faoi bhráid an Choiste um Fhorbairt Réigiúnach chun tuairim a fháil uaidh ina leith. Tuigtear dom go bhfuil sé ar intinn ag an gCoiste um Buiséid glacadh lena thuarascáil ar an togra sin an 10 Bealtaine 2021.

 

Cumhdaítear leis an gcinneadh sin slógadh Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle, arna leasú, le haghaidh méid arb ionann é agus EUR 484 199 841 chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc de thoradh tubaistí nádúrtha réigiúnacha a tharla sna tíortha sin le linn 2020, agus don 20 Ballstát agus tír aontachais atá luaite thuas chomh maith, mar fhreagairt ar an mór-éigeandáil sláinte poiblí a bhí ann de dheasca phaindéim COVID-19 in 2020.

 

De réir an togra ón gCoimisiún, ba cheart an tsuim sin a chumhdach leis na nithe seo a leanas:

 

(a) Dréachtbhuiséad leasaitheach (DBL) Uimh. 2/2021 lena moltar méid arb ionann é agus

EUR 47 981 598 as leithdháileadh 2020 Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) nár úsáideadh a thabhairt ar aghaidh go díreach chuig líne bhuiséid oibriúcháin CDAE,

(b) DEC Uimh. 03/2021 lena moltar méid arb ionann é agus EUR 427 543 750 a aistriú ó líne chúltaca an Chúlchiste um Dhlúthpháirtíocht agus Cabhair Éigeandála (SEAR) chuig líne bhuiséid oibriúcháin CDAE (idir ghealltanais agus íocaíochtaí),

(c) Na leithreasaí atá inscríofa i mBuiséad Ginearálta 2021 cheana féin (i ngealltanais agus in íocaíochtaí) chun airleacain a íoc, i gcomhréir le hAirteagal 4a(4) de Rialachán CDAE, a úsáidfear chun EUR 8 674 493 a íoc i ndáil leis na hairleacain do na tubaistí nádúrtha sa Ghréig agus sa Fhrainc.

Na hairleacain le haghaidh na gcásanna a bhaineann le Covid-19, airleacain arb ionann iad agus EUR 132 736 830, íocadh iad as leithdháileadh 2020 CDAE.

 

Tá an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach (REGI) ar an eolas faoi athrú ar an gcaoi a gcuirtear leithreasaí do CDAE ar fáil faoi Rialachán athbhreithnithe CAI don tréimhse 2021-2027 (Airteagal 9). Mar atá leagtha amach i do litir ón 30 Márta 2021, tá an nós imeachta nua, atá bunaithe ar iarrataí ar aistrithe seachas ar dhréachtbhuiséid leasaitheacha, faoi réir spriocdhátaí reachtúla dochta, rud a éilíonn láimhseáil ghasta ó REGI agus ó BUDG araon.

 

Sin é an fáth a bhfuil measúnú díograiseach déanta ag comhordaitheoirí choiste REGI ar an togra sin, agus ar iarr siad orm scríobh chugat chun a chur in iúl duit go dtacaíonn tromlach an choiste seo le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun an méid thuasluaite a leithdháileadh mar a mhol an Coimisiún.

 

 

Is mise, le meas,

 

 

 

 

Younous OMARJEE


 

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

10.5.2021

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mario Furore, Henrike Hahn

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

An nuashonrú is déanaí: 12 Bealtaine 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais