JELENTÉS a Görögországnak és Franciaországnak természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint az Albániának, Ausztriának, Belgiumnak, Csehországnak, Észtországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Horvátországnak, Írországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Magyarországnak, Montenegrónak, Németországnak, Olaszországnak, Portugáliának, Romániának, Spanyolországnak és Szerbiának népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtandó segítség céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

11.5.2021 - (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

Eljárás : 2021/0077(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0157/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0157/2021
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Görögországnak és Franciaországnak természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint az Albániának, Ausztriának, Belgiumnak, Csehországnak, Észtországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Horvátországnak, Írországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Magyarországnak, Montenegrónak, Németországnak, Olaszországnak, Portugáliának, Romániának, Spanyolországnak és Szerbiának népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtandó segítség céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre[1],

 tekintettel a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás nyújtása céljából történő módosításáról szóló, 2020. március 30-i (EU) 461/2020 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2],

 tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 9. cikkére,

 tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra[4] és különösen annak 10. pontjára,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0157/2021),

1. üdvözli a határozatot, amely a természeti katasztrófák által sújtott, valamint a Covid19-világjárvány okozta jelentős népegészségügyi szükséghelyzetbe került uniós polgárokkal és régiókkal vállalt uniós szolidaritás konkrét, kézzelfogható és látható formája;

2. örömmel veszi tudomásul, hogy 2020 márciusával a jelenlegi Covid19-világjárványhoz hasonló jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekre is kiterjesztették a 2012/2002/EK rendelet hatályát;

3. együttérzését és szolidaritását fejezi ki a pusztító természeti katasztrófák és a Covid19-világjárvány valamennyi áldozatának;

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a továbbiakban: az Alap) keresztüli pénzügyi támogatást sürgősen elérhetővé kell tenni, és fontos gondoskodni arról, hogy a pénzügyi támogatás megfelelő módon eljusson a régiókhoz és kedvezményezettekhez az érintett országokban;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2020. évi Covid19-világjárvány miatt igényelt pénzügyi támogatás iránti, a 2020. június 24-i hivatalos végső határidőig benyújtott kérelmek értékelése jelentős időt vett igénybe, aminek következtében a Bizottság csak 2021. március végén nyújtotta be az Alap igénybevételére irányuló javaslatát; kiemeli az Alap jövőbeli gyors rendelkezésre bocsátásának fontosságát ahhoz, hogy a jelentős természeti katasztrófákat vagy népegészségügyi szükséghelyzeteket követően biztosítani lehessen az olyannyira szükséges segítséget;

6. rámutat arra, hogy az éghajlatváltozás miatt a természeti katasztrófák egyre pusztítóbbá és gyakoribbá fognak válni; hangsúlyozza, hogy bizonyos régiókat, például a szigeteket és a part menti régiókat különösen fenyegeti a természeti katasztrófák veszélye; hangsúlyozza, hogy az Alap mindössze a helyreállítás eszköze, mert az éghajlatváltozás kezelése – a Párizsi Megállapodással és az európai zöld megállapodással összhangban – elsősorban az éghajlatváltozás jövőbeli következményeinek megakadályozására irányuló megelőző politikát igényel; megismétli, hogy fontos beruházni az éghajlatváltozás mérséklésébe és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba a különösen sérülékeny régiók esetében, valamint biztosítani az Alap és a vonatkozó uniós finanszírozási programok közötti hatékony szinergiákat;

7. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

8. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 


 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Görögországnak és Franciaországnak természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint az Albániának, Ausztriának, Belgiumnak, Csehországnak, Észtországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Horvátországnak, Írországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Magyarországnak, Montenegrónak, Németországnak, Olaszországnak, Portugáliának, Romániának, Spanyolországnak és Szerbiának népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtandó segítség céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

 

tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra[6] és különösen annak 10. pontjára,

 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

 

mivel:

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az Alap) célja, hogy az Unió képes legyen gyors, hatékony és rugalmas módon reagálni a szükséghelyzetekre, és kifejezni szolidaritását a jelentős vagy regionális természeti katasztrófák sújtotta vagy jelentős népegészségügyi szükséghelyzetbe került régiók lakosságával.

(2) Az Alap nem haladhatja meg az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet[7] 9. cikkében meghatározott felső határokat. Az említett rendelet 9. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban az Alap keretében a 2021. évi allokációból 2021. szeptember 1-jéig igénybe vehető maximális összeg 477 543 750 EUR. A 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésével összhangban 50 000 000 EUR már szerepel a 2021-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésben (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában) előlegfizetés céljára. Ezenkívül a 2020. évi allokációból 47 981 598 EUR-t nem használtak fel az év végéig és így átvitték 2021-re. Ezért az EUSZA keretében 2021-ben jelenleg rendelkezésre álló maximális összeg 525 525 348 EUR, amely elegendő az e határozat szerinti igények fedezésére.

(3) Görögország a Szárazföldi Görögország régiót sújtó, 2020. augusztusi árvizek miatt 2020. október 29-én kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére.

(4) Görögország a Jón-szigetek, a Szárazföldi Görögország, a Nyugat-Görögország, a Thesszália és a Peloponnészosz régiót sújtó, 2020. szeptemberi Ianos ciklon által okozott károk miatt 2020. december 9-én kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére.

(5) Görögország a Számosz, Ikária és Híosz szigetét sújtó, 2020. októberi földrengés miatt 2021. január 22-én kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére.

(6) Franciaország az Alex vihar által a Provence–Alpes–Côte d’Azur régióban 2020 októberében okozott károk miatt 2020. december 21-én kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére.

(7) Albánia, Ausztria, Belgium, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szerbia a Covid19-világjárvány által 2020 elején előidézett jelentős népegészségügyi szükséghelyzet miatt 2020. június 24-ig kérelmeket nyújtott be az Alap igénybevételére.

(8) Az említett államok kérelmei eleget tesznek az Alapból származó pénzügyi hozzájárulás nyújtására vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében megállapított feltételeknek.

(9) Az Alapot tehát a Görögország és Franciaország részére természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint az Albánia, Ausztria, Belgium, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szerbia részére a jelentős népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(10)  Horvátország esetében – mivel a már kifizetett előleg meghaladja a végleges támogatási összeget – nem kell további összegeket igénybe venni, és a jogosulatlanul kifizetett előleget a 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkével összhangban vissza kell fizettetni.

(11) Az Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadásának napjától kell alkalmazni,

 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából – természeti katasztrófák miatt – az alábbi összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:

a) Görögország részére a Szárazföldi Görögország régiót sújtó árvizek miatt 3 300 100 EUR nyújtandó, amely összeg tartalmazza a 330 010 EUR előleget;

b) Görögország részére az Ianos ciklon miatt 21 588 519 EUR nyújtandó, amely összeg tartalmazza a 2 158 852 EUR előleget;

c) Görögország részére a Számosz, Ikária és Híosz szigetét sújtó földrengés miatt 2 531 301 EUR nyújtandó, amely összeg tartalmazza a 253 131 EUR előleget;

d) Franciaország részére az Alex vihar miatt 59 325 000 EUR nyújtandó, amely összeg tartalmazza az 5 932 500 EUR előleget.

 

2. cikk

Az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából – jelentős népegészségügyi szükséghelyzet miatt – az alábbi összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:

a)  905 271 EUR nyújtandó Albánia részére;

b)  31 755 580 EUR nyújtandó Ausztria részére;

c)  37 298 777 EUR nyújtandó Belgium részére;

d)  17 373 205 EUR nyújtandó Csehország részére;

e)  3 588 755 EUR nyújtandó Észtország részére;

f)  91 365 053 EUR nyújtandó Franciaország részére;

g)  13 648 386 EUR nyújtandó Németország részére;

h)  3 994 022 EUR nyújtandó Görögország részére;

i)  13 136 857 EUR nyújtandó Magyarország részére;

j)  20 480 330 EUR nyújtandó Írország részére;

k)  76 271 930 EUR nyújtandó Olaszország részére;

l)  1 177 677 EUR nyújtandó Lettország részére;

m)  2 828 291 EUR nyújtandó Litvánia részére;

n)  2 857 025 EUR nyújtandó Luxemburg részére;

o)  199 505 EUR nyújtandó Montenegró részére;

p)  18 039 670 EUR nyújtandó Portugália részére;

q)  13 926 870 EUR nyújtandó Románia részére;

r)  11 968 276 EUR nyújtandó Szerbia részére;

s)  36 639 441 EUR nyújtandó Spanyolország részére.

 

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot … [az elfogadás dátuma] -tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök  az elnök

INDOKOLÁS

A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: EUSZA) igénybevételét javasolja a Görögországban és Franciaországban 2020 augusztusa és októbere között bekövetkezett természeti katasztrófákkal összefüggésben biztosítandó, valamint a Covid19-világjárvány nyomán 2020-ban kialakult népegészségügyi szükséghelyzet miatt 17 tagállam és 3 csatlakozásra váró ország számára nyújtandó pénzügyi támogatás céljából.

A Görögországban és Franciaországban bekövetkezett természeti katasztrófák

 

A Görögországot ért három katasztrófa, valamint a Franciaországban bekövetkezett katasztrófa mindegyike az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „regionális természeti katasztrófának” minősül, azaz egy NUTS 2 szintű régióban olyan közvetlen kárt eredményező természeti katasztrófának, amelynek értéke meghaladja az adott régió GDP-jének 1,5%-át, a több régiót érintő katasztrófa esetében pedig a súlyozott GDP 1,5%-át.

 

Árvizek a Szárazföldi Görögország régióban – Görögország (2020 augusztusa)

2020. augusztus 9-én a „Thália” elnevezésű vihar heves esőzéseket (8 óra alatt 300 mm eső), intenzív zivatarokat és erős széllökéseket okozott. A heves esőzések miatt két folyó kilépett a medréből, egyes közutak járhatatlanná váltak, és víz alá került 3000 lakóház. A Lílasz folyót átszelő hat legfontosabb híd összeomlott. A szélsőséges időjárás komoly károkat okozott a villamosenergia-hálózatban, a közcélú infrastruktúrában és a magáningatlanokban, a regionális közúthálózat jelentős része pedig használhatatlanná vált. A hirtelen lezúduló csapadék villámárvizekhez és földcsuszamlásokhoz vezetett, amelyek miatt nyolcan életüket vesztették.

A görögországi hatóságok becslése szerint a teljes közvetlen kár 132 004 000 EUR-t, a Szárazföldi Görögország régió GDP-je 1,54%-ának megfelelő összeget tesz ki, azaz meghaladja a 128 286 000 EUR-s küszöbértéket. Görögország kérelme ezért jogosult az EUSZA-ból nyújtható hozzájárulásra.

Ianos ciklon – Görögország (2020 szeptembere)

A Ianos ciklon, e ritka, trópusi jellegű földközi-tengeri ciklon, amelyet 120 km/h sebességet is elérő széllökések, heves esőzések és áradások kísértek, 2020. szeptember 17. és 20. között pusztított Görögországban. A ciklon négy emberáldozatot követelt, és hatalmas károkat okozott a lakóházakban és az infrastruktúrában. A heves esőzések emellett árhullámokat is indítottak, aminek következtében Kardíca és Muzáki városát napokra elárasztotta víz. A kiterjedt áradások és áramkimaradások miatt Itháki, Kefalinía és Zákinthosz szigetén szükségállapotot hirdettek.

A kérelem öt NUTS 2 szintű régióra vonatkozik (Jón-szigetek, Szárazföldi Görögország, Nyugat-Görögország, Thesszália, Peloponnészosz). A görögországi hatóságok becslése szerint a teljes közvetlen kár 863 540 756 EUR-t, az öt régió súlyozott GDP-je 11,08%-ának megfelelő összeget tesz ki, azaz meghaladja a 116 933 271 EUR-s küszöbértéket. Görögország kérelme ezért jogosult az EUSZA-ból nyújtható hozzájárulásra.

Földrengés Számosz, Ikária és Híosz szigetén – Görögország (2020 októbere)

2020. október 30-án a görögországi Számosz szigetétől körülbelül 14 km-re északkeletre 7,0-es erősségű földrengés pattant ki, amely után mintegy 150 utórengést regisztráltak az elkövetkezendő három napban. A kezdeti földrengés három, Észak-Számosz egyes részein végigsöprő, a másfél méteres magasságot is elérő szökőárhullámot váltott ki. A földrengés és a szökőár Számosz, Ikária és Híosz szigetén okozott károkat, ahol az összedőlt épületek és leomló épülettörmelék két ember életét követelték és 19 másikat megsebesítettek. Templomok, iskolák, múzeumok és magáningatlanok károsodtak, és a közúthálózat jelentős része is megrongálódott.

A görögországi hatóságok a teljes közvetlen kárt 101 252 020 EUR-ra becsülik. Az okozott kár az Északi-Égei-szigetek régió GDP-jének 39,72%-át teszi ki, és így meghaladja a 38 239 500 EUR összegű küszöbértéket. Görögország kérelme ezért jogosult az EUSZA-ból nyújtható hozzájárulásra.

Alex vihar a Provence–Alpes–Côte d’Azur régióban – Franciaország (2020 októbere)

Az „Alex” elnevezésű vihar 2020. október 1. és 4. között söpört végig Franciaországon, rendkívül súlyos károkat okozva a Provence–Alpes–Côte d’Azur régió területén, ahol az emberemlékezet óta nem tapasztalt heves esőzés földcsuszamlásokat, villámárvizeket idézett elő, valamint súlyos erózióhoz vezetett. A vihar több száz lakóházban okozott károkat, és kilencen életüket vesztették. A Roya, a Tinée és a Vésubie folyók völgyeiben a vihar megrongálta a víz-, villamosenergia- és közúthálózatokat, és így a legsúlyosabban érintett településeket elzárta a külvilágtól. A vihar jelentős károkat okozott középületekben és magáningatlanokban, a közúti és vasúti infrastruktúrában, valamint a villamosenergia-hálózatokban.

A franciaországi hatóságok a teljes közvetlen kárt 2 373 000 000 EUR-ra becsülik. Az okozott kár a Provence–Alpes–Côte d’Azur régió GDP-jének 1,5%-át teszi ki, és így meghaladja a 2 372 040 600 EUR összegű küszöbértéket. Franciaország kérelme ezért jogosult az EUSZA-ból nyújtható hozzájárulásra.

Összefoglaló

A természeti katasztrófák esetében a Bizottság a következő módszer alkalmazásával határozza meg a támogatási összegeket: az egyes országok a jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekre vonatkozó országspecifikus küszöbértékig (azaz a GNI 0,6%-a vagy 2011. évi árakon 3 milliárd EUR erejéig, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb összeg) a támogatható közkiadások teljes összegének 2,5%-át, valamint a küszöbértéken felüli közkiadások 6%-át kapják meg.

Az alábbi táblázat áttekintéssel szolgál a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kérelmekről és kifizetésekről.

Tagállam

Teljes közvetlen kár

 

 

(EUR)

Az alkalmazott „regionális katasztrófa” küszöbérték
[a GDP 1,5%-a]

(EUR)

A javasolt támogatás teljes összege

(EUR)

 

A teljes közvetlen kár 2,5%-a

Előlegek

 

 

(EUR)

GÖRÖGORSZÁG

árvizek a Szárazföldi Görögország régióban

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

GÖRÖGORSZÁG

Ianos ciklon

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

GÖRÖGORSZÁG

földrengés

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

FRANCIAORSZÁG

Alex vihar

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

ÖSSZESEN

86 744 920

8 674 493

 

A Covid19-cel kapcsolatos kérelmek

 

2020-ban a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés részeként módosították[8] az EUSZA-rendeletet annak érdekében, hogy az Alap hatálya kiterjedjen a jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekre, és ezzel a Covid19-hez kapcsolódó kiadások is jogosulttá váltak az EUSZA-ból nyújtott támogatásokra.

A Bizottsághoz összesen 22 kérelem érkezett: 19 tagállam (Belgium, Csehország, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia és Szlovénia) és három csatlakozásra váró ország (Albánia, Montenegró és Szerbia) kérelmezte pénzügyi hozzájárulás nyújtását az EUSZA-ból. Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Magyarország és Portugália az EUSZA-rendelet 4a. cikkével összhangban előlegkifizetést kért az EUSZA-ból származó várható hozzájárulásokból, amely előlegeket meg is kapták. Az előlegként kifizetett összegek levonásra kerülnek a végső kifizetésből.

A Bizottság a következetes és egyenlő bánásmód biztosítása érdekében valamennyi kérelmet egyetlen csomagban értékelte. Megjegyzendő, hogy az értékelést, valamint a lengyelországi és szlovéniai hatóságokkal folytatott eszmecseréket követően megállapítást nyert, hogy a bejelentett közvetlen közkiadások teljes összegeit túlbecsülték, és így azokat csökkenteni kellett, aminek következtében a közkiadások teljes összege mindkét tagállam esetében az EUSZA-támogatásra vonatkozó küszöbérték alatt maradt.

Jelentős népegészségügyi szükséghelyzetek esetében a Bizottság hasonló módszert alkalmaz a támogatási összegek meghatározására, mint a természeti katasztrófáknál: az egyes országok az országspecifikus küszöbérték erejéig a támogatható közkiadások teljes összegének 2,5%-át, valamint a küszöbértéken felüli közkiadások 6%-át kapják meg. Mivel e számítás eredményeként a teljes összeg valamennyi ország esetében meghaladta a rendelkezésre álló költségvetést, az országonkénti összegeket arányosan csökkentették.

 

Ország

A kérelemben szereplő közkiadások teljes összege
(EUR)

Az Európai Bizottság által elfogadott összes támogatható közkiadás (EUR)

A jelentős népegészségügyi szükséghelyzetre vonatkozó küszöbérték

(millió EUR)

Lehetséges támogatási összeg

(EUR)

 

Arányos támogatási

 összeg

(EUR)

 

Kifizetett előleg

A fennmaradó egyenleg kifizetése céljából igénybeveendő összeg

(EUR)

Albánia

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

Ausztria

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Belgium

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Horvátország

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Csehország

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Észtország

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Franciaország

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Németország

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792,639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Görögország

623 925 000

623 925 000

551,220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Magyarország

1 997 208 000

1 632 956 193

385,263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Írország

1 997 000 000

1 996 328 000

762,921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Olaszország

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792,639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Lettország

178 626 000

91 884 602

85,947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Litvánia

176 974 000

176 932 597

131,433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Luxemburg

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Montenegró

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

Portugália

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Románia

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Szerbia

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Spanyolország

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

ÖSSZESEN

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Az alábbi táblázat a kedvezményezett tagállamok/csatlakozásra váró országok szerinti részletes bontást ismerteti:

Következtetés

A fent ismertetett okokból kifolyólag a Görögország és Franciaország által benyújtott kérelmek, valamint a 17 tagállam és 3 csatlakozásra váró ország által a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatban benyújtott kérelmek eleget tesznek a rendeletben meghatározott feltételeknek.

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék (a továbbiakban: SEAR) éves összegének felső határa 2018-as árakon számítva 1 200 000 000 EUR (folyó áron 1 273 450 000 EUR). A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 9. cikkének (4) bekezdése két korlátozást határoz meg a SEAR igénybevétele tekintetében. Az első szerint a SEAR 2021. évi teljes allokációja 25%-ának (folyó áron 318 362 500 EUR-nak) 2021. október 1-jén még rendelkezésre kell állnia, és e források csak ezen időpontot követően válnak elérhetővé a SEAR valamennyi komponense számára. A második kikötés szerint az EUSZA szeptember 1-jéig legfeljebb a SEAR teljes – a 25% levonása után fennmaradó – allokációjának 50%-át veheti igénybe. Ennek megfelelően 2021. szeptember 1-jéig az EUSZA a SEAR 2021. évi allokációjából legfeljebb 477 543 750 EUR-t vehet igénybe. A négy természeti katasztrófa esetében az előlegeket az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2021. évi általános költségvetésben már szereplő 50 000 000 EUR-ból fogják kifizetni, amely összeg fennmaradó része (azaz 41 325 507 EUR) felhasználható lesz az év folyamán később esedékessé váló előlegek fedezéséhez. Ezenkívül a 2020. évi allokációból 47 981 598 EUR nem került felhasználásra az év végéig, és ezt az összeget át kell vinni a 2021-es évre.

Az igénybevétel kettős költségvetési művelet elvégzését követeli meg: 47 981 598 EUR-nak a 2020-as évből történő, a 2/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő átvitelét, valamint 427 543 750 EUR-nak a SEAR költségvetési sorából az EUSZA operatív kiadásaihoz történő, DEC 3/2021. szerinti átcsoportosítását. A 2/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet elfogadásától függően az EUSZA keretében rendelkezésre álló maximális összeg 525 525 348 EUR-t fog kitenni, amely elegendő az igénybevételről szóló ezen határozat szerinti igények fedezésére.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az EUSZA-nak az igénybevételt követő költségvetési helyzetéről.
 

Az EUSZA keretében jelenleg rendelkezésre álló összeg:

 

A 2021. évi SEAR-allokáció  

  1 273 450 000 EUR

Mínusz a 2021. évi SEAR-allokáció 25%-a, amelynek 2021. október 1-jén még rendelkezésre kell állnia

–318 362 500 EUR

Az október 1-jéig rendelkezésre álló SEAR-allokáció teljes összege

955 087 500 EUR

Az EUSZA számára szeptember 1-jéig rendelkezésre álló összeg a SEAR 2021. évi allokációjából (50%)

477 543 750 EUR

A fel nem használt 2020. évi allokáció átvitele a 2/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezetben

47 981 598 EUR

Az EUSZA számára 2021. szeptember 1-jéig rendelkezésre álló teljes összeg

525 525 348 EUR

A Görögországban és Franciaországban bekövetkezett természeti katasztrófák kapcsán, valamint a Covid19-kérelmekkel összefüggésben igénybeveendő teljes összeg

484 199 841 EUR

A 2021. szeptember 1-jéig rendelkezésre álló fennmaradó források

41 325 507 EUR

 

A Bizottság határozatra irányuló javaslatának részletes értékelését követően az előadó a javaslat mielőbbi jóváhagyását ajánlja az összegek gyors felszabadítása érdekében. 2020 viszontagságai után fontos, hogy konkrét intézkedésekkel nyilvánítsuk ki az európai szolidaritást az összes érintett tagállam és csatlakozásra váró ország irányában. Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon e pénzügyi hozzájárulásnak az érintett országok számára történő, rendkívüli sürgőséggel teljesítendő folyósításáról.


 

 

LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt

Elnök

Költségvetési Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a Görögországnak és Franciaországnak természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint az Albániának, Ausztriának, Belgiumnak, Csehországnak, Észtországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Horvátországnak, Írországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Magyarországnak, Montenegrónak, Németországnak, Olaszországnak, Portugáliának, Romániának, Spanyolországnak és Szerbiának népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtandó segítség céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)02012021/0077(BUD))

 

Tisztelt Van Overtveldt úr!

 

A Görögországnak és Franciaországnak természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint az Albániának, Ausztriának, Belgiumnak, Csehországnak, Észtországnak, Franciaországnak, Görögországnak, Horvátországnak, Írországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Magyarországnak, Montenegrónak, Németországnak, Olaszországnak, Portugáliának, Romániának, Spanyolországnak és Szerbiának népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtandó segítség céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot (COM(2021)0201) véleménynyilvánítás céljából a Regionális Fejlesztési Bizottsághoz utalták. Tudomásom szerint a Költségvetési Bizottság 2021. május 10-én kívánja elfogadni a javaslatról szóló jelentését.

 

E határozat tárgya az EUSZA a módosított 2012/2002/EK tanácsi rendelet szerinti igénybevétele 484 199 841 EUR összegben, mely a Görögországnak és Franciaországnak a 2020-ban ott bekövetkezett regionális természeti katasztrófákkal, valamint a fent említett 20 tagországnak és csatlakozásra váró országnak a Covid19-világjárvány által 2020-ban okozott jelentős népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban történő támogatásnyújtást szolgálja.

 

A Bizottság javaslata szerint ezt az összeget a következőkből kell fedezni:

 

a) a 2/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely a következő összeg átvitelét javasolja:

47 981 598 EUR a 2020. évi fel nem használt összegből közvetlenül az EUSZA operatív költségvetési sorára,

b) a DEC 03/2021. számú átcsoportosítás, amely 427 543 750 EUR átcsoportosítását javasolja a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék (SEAR) tartalékkeretéből az EUSZA operatív költségvetési sorába (mind kötelezettségvállalások, mind kifizetések tekintetében),

c) az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2021. évi általános költségvetésben (kötelezettségvállalások és kifizetések formájában) már szereplő, előlegek kifizetésére szolgáló előirányzatok, amelyeket a Görögországban és Franciaországban bekövetkezett regionális természeti katasztrófákra vonatkozó előlegekhez kapcsolódó 8 674 493 EUR kifizetésére fognak felhasználni.

A Covid19-hez kapcsolódó esetekre vonatkozó 132 736 830 EUR összegű előleget az EUSZA 2020. évi előirányzatából fizették ki.

 

A Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) tisztában van azzal, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló felülvizsgált rendelet (9. cikke) szerint megváltozott az EUSZA-ra vonatkozó előirányzatok rendelkezésre bocsátásának módja. Amint az Ön 2021. március 30-i levelében is szerepel, a költségvetés-módosítási tervezetek helyett átcsoportosítási kérelmeken alapuló új eljárásra jogszabályban előírt, szigorú határidők vonatkoznak, amelyek mind a REGI, mind a BUDG bizottság részéről gyors cselekvést tesznek szükségessé.

 

A REGI bizottság koordinátorai ezért alaposan értékelték a javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többsége támogatja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét a Bizottság által javasolt, fent említett összeg kifizetése céljából.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

Younous OMARJEE


 

 

 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.5.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mario Furore, Henrike Hahn

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. május 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat