SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego

11.5.2021 - (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

Procedura : 2021/0077(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0157/2021
Teksty złożone :
A9-0157/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[1],

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 461/2020 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027[3], w szczególności jego art. 9,

 uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych[4], w szczególności jego punkt 10,

 uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rozwoju Regionalnego,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0157/2021),

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję będącą konkretną, namacalną i widoczną formą solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi i poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym pandemią COVID-19 w 2020 r.;

2. pochwala rozszerzenie zakresu rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 od marca 2020 r. w celu uwzględnienia poważnych zagrożeń zdrowia publicznego, takich jak trwająca pandemia COVID-19;

3. wyraża solidarność z wszystkimi ofiarami niszczycielskich klęsk żywiołowych i pandemii COVID-19 i wykazuje empatię wobec nich;

4. podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („Funduszu”) oraz podkreśla, jak ważne jest zapewnienie, by pomoc ta docierała w odpowiedni sposób do regionów i beneficjentów w dotkniętych klęską krajach;

5. ubolewa, że ocena wniosków o pomoc finansową w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r., złożonych przed oficjalnym ostatecznym terminem, tj. 24 czerwca 2020 r., zajęła dużo czasu, w związku z czym Komisja przedłożyła wniosek o uruchomienie Funduszu dopiero pod koniec marca 2021 r.; podkreśla znaczenie szybkiego uruchomienia funduszu w przyszłości, aby zapewnić bardzo potrzebną pomoc po poważnych klęskach żywiołowych lub poważnych zagrożeniach zdrowia publicznego;

6. podkreśla, że ze względu na zmianę klimatu klęski żywiołowe staną się coraz częstsze i bardziej gwałtowne; podkreśla, że niektóre regiony, takie jak wyspy i regiony przybrzeżne, są szczególnie zagrożone klęskami żywiołowymi; podkreśla, że Fundusz jest jedynie instrumentem rewalidacyjnym i że zmiany klimatu wymagają przede wszystkim polityki prewencyjnej, aby zapobiec przyszłym skutkom zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim i Zielonym Ładem; ponownie podkreśla, że ważne jest inwestowanie w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej w regionach szczególnie podatnych na zagrożenia oraz zapewnienie skutecznej synergii między Funduszem a odpowiednimi unijnymi programami finansowania;

7. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

 


 

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[5], w szczególności jego art. 4 ust. 3,

 

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych[6], w szczególności jego punkt 10,

 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

 

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte poważną lub regionalną klęską żywiołową lub poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć pułapów określonych w art. 9 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093[7]. Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 4 tego rozporządzenia maksymalna kwota, którą można uruchomić w ramach funduszu z przydziału na 2021 r. do dnia 1 września 2021 r., wynosi 477 543 750 EUR. Zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 w budżecie ogólnym na rok 2021 (w zobowiązaniach i płatnościach) zapisano już kwotę 50 000 000 EUR na potrzeby wypłaty zaliczek. Ponadto z przydziału na 2020 r. nie wykorzystano do końca roku kwoty 47 981 598 EUR, którą przeniesiono na 2021 r. W związku z tym maksymalna kwota dostępna w ramach FSUE w 2021 r. wynosi 525 525 348 EUR, co wystarcza na pokrycie potrzeb wynikających z niniejszej decyzji.

(3) W dniu 29 października 2020 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w następstwie powodzi w sierpniu 2020 r. w regionie Grecji Środkowej.

(4) W dniu 9 grudnia 2020 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w następstwie szkód wywołanych przez cyklon Ianos we wrześniu 2020 r., w wyniku którego ucierpiały następujące regiony: Wyspy Jońskie, Grecja Środkowa, Grecja Zachodnia, Tesalia i Peloponez.

(5) W dniu 22 stycznia 2021 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w następstwie trzęsienia ziemi, które w październiku 2020 r. nawiedziło wyspy Samos, Ikaria i Chios.

(6) W dniu 21 grudnia 2020 r. Francja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w następstwie szkód wywołanych przez sztorm Alex w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże w październiku 2020 r.

(7) Do dnia 24 czerwca 2020 r. Albania, Austria, Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Węgry i Włochy złożyły wnioski o uruchomienie funduszu w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanym pandemią COVID-19 na początku 2020 r.

(8) Wnioski tych państw spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z Funduszu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(9) Należy zatem uruchomić fundusz w celu przyznania wkładu finansowego Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

(10)  Jeżeli chodzi o Chorwację, ponieważ wypłacona zaliczka przekracza ostateczną kwotę pomocy, nie ma potrzeby uruchamiania dalszych kwot, a nienależnie wypłacona zaliczka zostanie odzyskana zgodnie z art. 4a rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(11) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia funduszu niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2021 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w formie środków na zobowiązania i środków na płatności w związku z klęskami żywiołowymi, w następujących kwotach:

a) Grecji przyznaje się kwotę 3 300 100 EUR w związku z powodziami w regionie Grecji Środkowej, w tym kwotę 330 010 EUR tytułem płatności zaliczkowej;

b) Grecji przyznaje się kwotę 21 588 519 EUR w związku z cyklonem Ianos, w tym kwotę 2 158 852 EUR tytułem płatności zaliczkowej;

c) Grecji przyznaje się kwotę 2 531 301 EUR w związku z trzęsieniem ziemi na wyspach Samos, Chios i Ikaria, w tym kwotę 253 131 EUR tytułem płatności zaliczkowej;

d) Francji przyznaje się kwotę 59 325 000 EUR w związku ze sztormem Alex, w tym kwotę 5 932 500 EUR tytułem płatności zaliczkowej.

 

Artykuł 2

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2021 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego, w następujących kwotach:

a)  Albanii przyznaje się kwotę 905 271 EUR;

b)  Austrii przyznaje się kwotę 31 755 580 EUR;

c)  Belgii przyznaje się kwotę 37 298 777 EUR;

d)  Czechom przyznaje się kwotę 17 373 205 EUR;

e)  Estonii przyznaje się kwotę 3 588 755 EUR;

f)  Francji przyznaje się kwotę 91 365 053 EUR;

g)  Niemcom przyznaje się kwotę 13 648 386 EUR;

h)  Grecji przyznaje się kwotę 3 994 022 EUR;

i)  Węgrom przyznaje się kwotę 13 136 857 EUR;

j)  Irlandii przyznaje się kwotę 20 480 330 EUR;

k)  Włochom przyznaje się kwotę 76 271 930 EUR;

l)  Łotwie przyznaje się kwotę 1 177 677 EUR;

m)  Litwie przyznaje się kwotę 2 828 291 EUR;

n)  Luksemburgowi przyznaje się kwotę 2 857 025 EUR;

o)  Czarnogórze przyznaje się kwotę 199 505 EUR;

p)  Portugalii przyznaje się kwotę 18 039 670 EUR;

q)  Rumunii przyznaje się kwotę 13 926 870 EUR;

r)  Serbii przyznaje się kwotę 11 968 276 EUR;

s)  Hiszpanii przyznaje się kwotę 36 639 441 EUR.

 

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia … [data przyjęcia] r.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu przyznania pomocy finansowej w związku z klęskami żywiołowymi w Grecji i we Francji, które wystąpiły w okresie od sierpnia do października 2020 r. oraz 17 państwom członkowskim i 3 krajom przystępującym w związku ze stanem zagrożenia zdrowia publicznego z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r.

Klęski żywiołowe w Grecji i we Francji

 

Trzy klęski żywiołowe w Grecji i klęska żywiołowa we Francji są kwalifikowane jako „regionalne klęski żywiołowe” zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE, tj. klęska żywiołowa w regionie na poziomie NUTS 2 skutkująca bezpośrednią szkodą przekraczającą 1,5 % produktu krajowego brutto (PKB) tego regionu lub 1,5 % ważonego PKB w przypadku klęski obejmującej wiele regionów.

 

Powodzie w regionie Grecji Środkowej (sierpień 2020 r.)

W dniu 9 sierpnia 2020 r. układ burzowy „Thalia” wywołał ulewne deszcze (opad 300 mm deszczu w ciągu 8 godzin), intensywne burze i silny wiatr. Z powodu ulewnych deszczów dwie rzeki wystąpiły z brzegów, zablokowały drogi i zalały 3 000 domów. Sześć głównych mostów na rzece Lilas zawaliło się. Ekstremalna pogoda spowodowała rozległe szkody w sieci elektroenergetycznej, infrastrukturze publicznej i prywatnych budynkach mieszkalnych, a znaczna część regionalnej sieci drogowej stała się nieprzejezdna. Gwałtowne opady deszczu spowodowały powodzie gwałtowne i osuwiska, doprowadzając do śmierci ośmiu osób.

Władze greckie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 132 004 000 EUR lub 1,54 % PKB regionu Grecji Środkowej, tj. powyżej progu 128 286 000 EUR. Wniosek władz greckich kwalifikuje się zatem do objęcia pomocą z FSUE.

Cyklon Ianos w Grecji (wrzesień 2020 r.)

Cyklon Ianos, rzadki śródziemnomorski cyklon podobny do cyklonu tropikalnego, uderzył w Grecję w dniach 17–20 września 2020 r., wywołując wiatr o prędkości do 120 km/h, ulewne deszcze i powodzie. Spowodował śmierć czterech osób oraz ogromne zniszczenia domów i infrastruktury. Intensywne opady deszczu spowodowały fale sztormowe i zalanie przez kilka dni miast Karditsa i Muzaki. Na wyspach Itaka, Kefalonia i Zakynthos ogłoszono stan wyjątkowy z powodu rozległych powodzi i przerw w dostawie prądu.

Wniosek dotyczy pięciu regionów na poziomie NUTS-2 (Wyspy Jońskie, Grecja Środkowa, Grecja Zachodnia, Tesalia i Peloponez.). Władze greckie oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 863 540 756 EUR lub 11,08 % ważonego PKB tych pięciu regionów, tj. powyżej progu 116 933 271 EUR. Wniosek władz greckich kwalifikuje się zatem do objęcia pomocą z FSUE.

Trzęsienie ziemi na wyspach Samos, Ikaria i Chios, Grecja (październik 2020 r.)

W dniu 30 października 2020 r. 14 km na północny wschód od greckiej wyspy Samos miało miejsce trzęsienie ziemi o sile7,0, a w ciągu trzech dni po głównym trzęsieniu ziemi zarejestrowano około 150 wstrząsów wtórnych. Po początkowym trzęsieniu ziemi powstały trzy fale tsunami o wysokości do 1,5 metra, które przetoczyły się przez obszary w północnej części wyspy Samos. Trzęsienie ziemi i tsunami spowodowały szkody na wyspach Samos, Ikaria i Chios, powodując śmierć dwóch osób, a 19 osób zostało rannych z powodu zawalenia się budynków i spadających odłamków. Odnotowano zniszczenia kościołów, szkół, wystaw muzealnych i domów prywatnych oraz istotnej części sieci drogowej.

Władze Grecji szacują łączną wartość szkód bezpośrednich na 101 252 020 EUR. Szkody stanowią 39,72 % PKB regionu Wysp Egejskich Północnych, a tym samym przekraczają próg 38 239 500 EUR. Wniosek władz greckich kwalifikuje się zatem do objęcia pomocą z FSUE.

Sztorm Alex w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja (październik 2020 r.)

Sztorm Alex przeszedł przez Francję w dniach 1–4 października 2020 r., wyrządzając szczególnie poważne szkody w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, a najintensywniejsze od stu lat opady spowodowały osuwiska, powodzie gwałtowne i silne procesy erozyjne. Setki domów zostały dotknięte skutkami sztormu i zginęło 9 osób. Najbardziej ucierpiały gminy położone w dolinach Roya, Tiné i Vésubia, które zostały odcięte od sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i drogowej. Sztorm spowodował poważne szkody w mieniu publicznym i prywatnym, a także znaczne uszkodzenia infrastruktury drogowej i kolejowej oraz sieci elektroenergetycznych.

Władze Francji szacują łączną wartość szkód bezpośrednich na kwotę 2 373 000 000 EUR. Szkody stanowią 1,5 % PKB regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe zwybrzeże, a tym samym przekraczają próg 2 372 040 600 EUR. Wniosek władz francuskich kwalifikuje się zatem do objęcia pomocą z FSUE.

Podsumowanie

W przypadku klęsk żywiołowych Komisja stosuje następującą metodę określania kwot pomocy: dane państwo otrzymuje 2,5 % całkowitej kwoty kwalifikowalnych wydatków publicznych do wysokości progu krajowego na wypadek wystąpienia poważnego stanu zagrożenia zdrowia (tj. 0,6 % DNB lub 3 mld EUR w cenach z 2011 r., w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa), powiększone o 6 % części wydatków publicznych przekraczającej ten próg.

Poniższa tabela zawiera przegląd wniosków i płatności związanych z klęskami żywiołowymi.

Państwo członkowskie

Łączna wartość szkód bezpośrednich

 

 

(w EUR)

Próg interwencji w przypadku regionalnych klęsk żywiołowych

[1.5 % PKB]

(w EUR)

Kwota proponowanej pomocy ogółem

(w EUR)

 

2,5 % łącznej wartości szkód bezpośrednich

Zaliczki

 

 

(w EUR)

GRECJA

powodzie w regionie Grecji Środkowej

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

GRECJA

cyklon Ianos

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

GRECJA

trzęsienie ziemi

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

FRANCJA

sztorm Alex

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

OGÓŁEM

86 744 920

8 674 493

 

Wnioski dotyczące pandemii COVID-19

 

W 2020 r. w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa dokonano zmiany rozporządzenia w sprawie FSUE[8], co oznacza, że wydatki związane z pandemią COVID-19 kwalifikują się do wsparcia z FSUE.

Komisja otrzymała 22 wnioski o wkład finansowy z FSUE od 19 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy,) oraz trzech krajów przystępujących (Albania, Czarnogóra i Serbia). Chorwacja, Grecja, Irlandia, Niemcy, Portugalia i Węgry zwróciły się o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanego wkładu z FSUE oraz ją otrzymało, zgodnie z art. 4a rozporządzenia w sprawie FSUE. Kwota wypłacona jako zaliczka jest potrącana z płatności końcowej.

Aby zapewnić spójne i równe traktowanie, Komisja oceniła wszystkie otrzymane wnioski w ramach jednego pakietu. Należy zaznaczyć, że po ocenie i wymianie informacji z władzami polskimi i słoweńskimi ustalono, iż zgłoszone całkowite bezpośrednie wydatki publiczne były przeszacowane, w związku z czym musiały zostać obniżone, zatem całkowite wydatki publiczne obu tych państw członkowskich pozostały poniżej progu wsparcia z FSUE.

W przypadku poważnych zagrożeń zdrowia publicznego Komisja stosuje podobną metodę określania kwot pomocy jak w przypadku klęsk żywiołowych: dane państwo otrzymuje 2,5 % całkowitej kwoty kwalifikowalnych wydatków publicznych do wysokości progu krajowego, powiększone o 6 % części wydatków publicznych przekraczającej ten próg. Ponieważ w wyniku tych obliczeń całkowita kwota dla wszystkich państw przekroczyła dostępne zasoby budżetowe, kwoty dla poszczególnych państw zostały proporcjonalnie zmniejszone.

 

Państwo

Łączna kwota wydatków publicznych ujętych we wniosku

(w EUR)

Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych zatwierdzonych przez KE (EUR)

Próg na wypadek wystąpienia poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego

(mln EUR)

Potencjalna kwota pomocy

(w EUR)

 

Proporcjonalna kwota

 pomocy

(w EUR)

 

Wypłacona zaliczka

Kwota na płatność salda, która ma zostać uruchomiona

(w EUR)

Albania

54 998 000

54 755 654

38 852

1 925 519

905 271

0

905 271

Austria

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153 959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Belgia

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388 322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Chorwacja

658 771 839

358 524 373

151 638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Czechy

1 832 510 000

959 231 097

588 597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Estonia

173 328 000

171 932 664

76 647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Francja

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792 639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Niemcy

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792 639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Grecja

623 925 000

623 925 000

551 220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Węgry

1 997 208 000

1 632 956 193

385 263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Irlandia

1 997 000 000

1 996 328 000

762 921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Włochy

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792 639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Łotwa

178 626 000

91 884 602

85 947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Litwa

176 974 000

176 932 597

131 433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Luksemburg

168 230 000

168 230 000

114 768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Czarnogóra

15 329 000

15 329 000

14 154

424 350

199 505

0

199 505

Portugalia

3 470 870 000

2 318 870 000

598 233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Rumunia

848 631 000

841 391 000

596 025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Serbia

495 400 765

495 400 765

121 926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Hiszpania

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792 639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

OGÓŁEM

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie dla każdego otrzymującego państwa członkowskiego / kraju przystępującego:

Wniosek

Z przedstawionych powyżej powodów wnioski złożone przez Grecję i Francję, a także wnioski 17 państw członkowskich i 3 krajów przystępujących dotyczące pandemii COVID-19 spełniają warunki określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF ogólny roczny pułap rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR) wynosi 1 200 000 000 EUR w cenach z 2018 r. (1 273 450 000 EUR w cenach bieżących). Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie WRF zawiera dwa ograniczenia dotyczące uruchomienia SEAR. Po pierwsze, 25 % ogólnego przydziału na SEAR na 2021 r. (318 362 500 EUR w cenach bieżących) należy utrzymać do dnia 1 października 2021 r., ale po tej dacie kwota ta stanie się dostępna do wykorzystania w ramach wszystkich elementów SEAR. Po drugie, kwota, którą można uruchomić w ramach FSUE do dnia 1 września, wynosi nie więcej niż 50 % całkowitego przydziału na SEAR po pomniejszeniu o wspomniane powyżej 25 %. W związku z tym maksymalna kwota, którą można uruchomić w ramach FSUE z przydziału na SEAR na 2021 r. do dnia 1 września 2021 r., wynosi 477 543 750 EUR. Zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia w sprawie FSUE kwota 50 000 000 EUR zapisana już w budżecie ogólnym na rok 2021 zostanie wykorzystana na wypłatę zaliczek w związku ze wspomnianymi czterema klęskami żywiołowymi, a pozostała kwota (tj. 41 325 507 EUR) będzie dostępna do wykorzystania na przyszłe potrzeby dotyczące zaliczek w dalszej części roku. Ponadto z przydziału na 2020 r. nie wykorzystano do końca roku kwoty 47 981 598 EUR, którą przeniesiono na 2021 r.

Uruchomienie wymaga podwójnej operacji budżetowej – przeniesienia kwoty 47 981 598 EUR z 2020 r., co jest uwzględnione w projekcie budżetu korygującego nr 2/2021, oraz przesunięcia kwoty 427 543 750 EUR z linii SEAR do operacyjnej linii budżetowej dotyczącej FSUE, jak określono w decyzji DEC nr 3/2021. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia projektu budżetu korygującego nr 2/2021, maksymalna kwota dostępna w ramach FSUE wyniesie 525 525 348 EUR, co wystarczy na pokrycie potrzeb wynikających z niniejszej decyzji w sprawie uruchomienia środków z funduszu.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie sytuacji budżetowej FSUE po uruchomieniu.

Kwota obecnie dostępna w ramach FSUE:

 

Roczny przydział na SEAR na 2021 r.  

  1 273 450 000 EUR

Minus 25 % przydziału na SEAR na 2021 r., które zostanie zatrzymane do dnia 1 października 2021 r.

- 318 362 500 EUR

Całkowity przydział na SEAR dostępny do dnia 1 października

955 087 500 EUR

Kwota dostępna w ramach FSUE do dnia 1 września z przydziału na SEAR na 2021 r. (50 %)

477 543 750 EUR

Przeniesienie niewydanej kwoty przydziału na 2020 r. w ramach projektu budżetu korygującego nr 2/2021

47 981 598 EUR

Kwota dostępna w ramach FSUE do dnia 1 września 2021 r. ogółem

525 525 348 EUR

Łączna kwota, którą proponuje się uruchomić w związku z klęskami żywiołowymi w Grecji i Francji oraz w związku z wnioskami dotyczącymi COVID-19

484 199 841 EUR

Pozostałe dostępne środki do dnia 1 września 2021 r.

41 325 507 EUR

 

Po szczegółowej ocenie wniosku Komisji dotyczącego decyzji sprawozdawczyni zaleca jego sprawne zatwierdzenie, aby zapewnić szybkie uwolnienie kwot. Po wyzwaniach w 2020 roku istotne jest zamanifestowanie konkretnej europejskiej solidarności ze wszystkimi państwami członkowskimi i zainteresowanymi krajami przystępującymi. Sprawozdawczyni zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby ten wkład finansowy został szczególnie pilnie przekazany tym państwom, które ucierpiały. 

 

PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Johan Van Overtveldt

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2021)02012021/0077(BUD))

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

 

Do Komisji Rozwoju Regionalnego wystąpiono o opinię w sprawie wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2021)0201 final). Rozumiem, że Komisja Budżetowa zamierza przyjąć sprawozdanie w sprawie tego wniosku w dniu 10 maja 2021 r.

 

Niniejsza decyzja obejmuje uruchomienie FSUE zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 na kwotę 484 199 841 EUR w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w następstwie regionalnych klęsk żywiołowych, które miały miejsce w tych państwach w 2020 r., oraz dwudziestu państwom członkowskim i krajom przystępującym wymienionym powyżej w odpowiedzi na poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego wywołany pandemią COVID-19 w 2020 r.

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji kwota ta powinna zostać zgromadzona w następujący sposób:

 

a) projekt budżetu korygującego (PBK) nr 2/2021, w którym proponuje się przeniesienie kwoty 47 981 598 EUR z niewykorzystanego przydziału na 2020 r. bezpośrednio do operacyjnej linii budżetowej FSUE;

b) DEC nr 03/2021, w którym proponuje się przesunięcie kwoty 427 543 750 EUR z linii rezerwowej na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR) do operacyjnej linii budżetowej FSUE (zobowiązania i płatności);

c) środki już zapisane w budżecie ogólnym na 2021 r. (w środkach na zobowiązania i płatności) na wypłatę zaliczek, zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia w sprawie FSUE, które zostaną wykorzystane na wypłatę 8 674 493 EUR w związku z zaliczkami na regionalne klęski żywiołowe w Grecji i Francji.

Zaliczki dotyczące spraw związanych z COVID-19 w wysokości 132 736 830 EUR wypłacono z przydziału na FSUE na 2020 r.

 

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) jest świadoma zmiany sposobu udostępniania środków na FSUE w ramach zmienionego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (art. 9). W piśmie z dnia 30 marca 2021 r. zauważył Pan, że nowa procedura oparta na wnioskach o przesunięcie, a nie na projektach budżetów korygujących podlega napiętym terminom ustawowym, co wymaga szybkiego rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Regionalnego i Komisję Budżetową.

 

Z tego właśnie powodu koordynatorzy Komisji Rozwoju Regionalnego w trybie pilnym ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego popiera uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i opowiada się za przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Younous OMARJEE


 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

10.5.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mario Furore, Henrike Hahn

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności