Procedură : 2021/0077(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0157/2021

Texte depuse :

A9-0157/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2021 - 13

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0230

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0157/2021</NoDocSe>
PDF 245kWORD 70k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportoare: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[1],

 având în vedere Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului în vederea acordării de asistență financiară statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027[3], în special articolul 9,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, care conține o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii[4], în special punctul 10,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0157/2021),

1. salută decizia ca pe o formă concretă, tangibilă și vizibilă a solidarității Uniunii cu cetățenii săi și cu regiunile sale afectate de dezastre naturale și de urgența majoră de sănătate publică provocată de pandemia de COVID-19 în 2020;

2. salută extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 începând din martie 2020 pentru a include urgențe de sănătate publică de importanță majoră, precum actuala pandemie de COVID-19;

3. își exprimă empatia și solidaritatea cu toate victimele dezastrelor naturale devastatoare și ale pandemiei de COVID-19;

4. subliniază necesitatea urgentă de a acorda asistență financiară prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) și importanța de a garanta că aceasta ajunge în mod adecvat la regiunile și beneficiarii din țările afectate;

5. regretă faptul că evaluarea cererilor de asistență financiară pentru a face față pandemiei de COVID-19 depuse în 2020, până la termenul final oficial de 24 iunie 2020, a fost efectuată într-un timp considerabil, Comisia reușind, în consecință, să prezinte propunerea sa de mobilizare a fondului abia la sfârșitul lunii martie 2021; subliniază importanța unei mobilizări rapide a fondului în viitor, pentru a oferi ajutorul atât de necesar în urma unor grave dezastre naturale sau a unor urgențe de sănătate publică de importanță majoră;

6. subliniază că, din cauza schimbărilor climatice, dezastrele naturale vor deveni din ce în ce mai violente și repetate; subliniază că anumite regiuni, precum insulele și regiunile de coastă, sunt expuse în mod special riscului de a fi afectate de dezastre naturale; subliniază că fondul este doar un remediu și că schimbările climatice necesită, în primul rând, o politică preventivă, care să avertizeze asupra consecințelor viitoare ale schimbărilor climatice, în concordanță cu Acordul de la Paris și cu Pactul verde european; reiterează importanța de a investi în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea a regiunilor deosebit de vulnerabile și de a asigura sinergii eficace între fond și programele relevante de finanțare ale Uniunii;

7. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

8. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 


 

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[5], în special articolul 4 alineatul (3),

 

având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii[6], în special punctul 10,

 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

întrucât:

(1) Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență astfel încât să își exprime solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale majore sau regionale sau de o situație de urgență majoră de sănătate publică.

(2) Fondul nu trebuie să depășească plafoanele prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului[7]. În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) și cu articolul 9 alineatul (4) din regulamentul respectiv, suma maximă care poate fi mobilizată de fond din alocarea pentru 2021 până la 1 septembrie 2021 este de 477 543 750 EUR. În conformitate cu articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, suma de 50 000 000 EUR a fost deja înscrisă în bugetul general pentru exercițiul financiar 2021 (în angajamente și plăți) pentru plățile în avans. În plus, o sumă de 47 981 598 EUR din alocarea pentru 2020 nu a fost utilizată până la sfârșitul anului respectiv și este reportată în 2021. Prin urmare, suma maximă disponibilă în cadrul FSUE în acest moment în 2021 este de 525 525 348 EUR, sumă suficientă pentru a acoperi nevoile în temeiul prezentei decizii.

(3) La 29 octombrie 2020, Grecia a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a inundațiilor din august 2020 din Sterea Ellada.

(4) La 9 decembrie 2020, Grecia a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a daunelor cauzate de ciclonul Ianos în septembrie 2020, care a afectat regiunile Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Tesalia și Peloponnisos.

(5) La 22 ianuarie 2021, Grecia a depus o cerere de mobilizare a fondului, în urma cutremurului din octombrie 2020 care a afectat insulele Samos, Ikaria și Chios.

(6) La 21 decembrie 2020, Franța a depus o cerere de mobilizare a fondului, ca urmare a daunelor cauzate de furtuna Alex în regiunea Provence-Alpes-Côtes d’Azur în octombrie 2020.

(7) Până la 24 iunie 2020, Albania, Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, România, Serbia, Spania și Ungaria au depus cereri de mobilizare a fondului în legătură cu situația de urgență majoră de sănătate publică provocată de pandemia de COVID-19 la începutul anului 2020.

(8) Cererile statelor respective îndeplinesc condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(9) Prin urmare, fondul ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu situația de urgență majoră de sănătate publică.

(10)  În cazul Croației, deoarece avansul plătit deja depășește valoarea finală a ajutorului, nu mai este necesară mobilizarea unei sume suplimentare, iar avansul plătit în mod necuvenit va fi recuperat în conformitate cu articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(11) Pentru a se reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea fondului, prezenta

decizie trebuie să se aplice de la data adoptării,

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2021, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene următoarele sume în credite de angajament și de plată în legătură cu catastrofele naturale:

(a) suma de 3 300 100 EUR se acordă Greciei în legătură cu inundațiile din Sterea Ellada, inclusiv suma de 330 010 EUR cu titlu de plată în avans;

(b) suma de 21 588 519 EUR se acordă Greciei în legătură cu ciclonul Ianos, inclusiv suma de 2 158 852 EUR cu titlu de plată în avans;

(c) suma de 2 531 301 EUR se acordă Greciei în legătură cu cutremurul din insulele Samos, Chios și Ikaria, inclusiv suma de 253 131 EUR cu titlu de plată în avans;

(d) suma de 59 325 000 EUR se acordă Franței în legătură cu furtuna Alex, inclusiv suma de 5 932 500 EUR cu titlu de plată în avans.

 

Articolul 2

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2021, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene următoarele sume în credite de angajament și de plată în legătură cu o situație de urgență majoră de sănătate publică:

(a)  suma de 905 271 EUR se acordă Albaniei;

(b)  suma de 31 755 580 EUR se acordă Austriei;

(c)  suma de 37 298 777 EUR se acordă Belgiei;

(d)  suma de 17 373 205 EUR se acordă Cehiei;

(e)  suma de 3 588 755 EUR se acordă Estoniei;

(f)  suma de 91 365 053 EUR se acordă Franței;

(g)  suma de 13 648 386 EUR se acordă Germaniei;

(h)  suma de 3 994 022 EUR se acordă Greciei;

(i)  suma de 13 136 857 EUR se acordă Ungariei;

(j)  suma de 20 480 330 EUR se acordă Irlandei;

(k)  suma de 76 271 930 EUR se acordă Italiei;

(l)  suma de 1 177 677 EUR se acordă Letoniei;

(m)  suma de 2 828 291 EUR se acordă Lituaniei;

(n)  suma de 2 857 025 EUR se acordă Luxemburgului;

(o)  suma de 199 505 EUR se acordă Muntenegrului;

(p)  suma de 18 039 670 EUR se acordă Portugaliei;

(q)  suma de 13 926 870 EUR se acordă României;

(r)  suma de 11 968 276 EUR se acordă Serbiei;

(s)  suma de 36 639 441 EUR se acordă Spaniei.

 

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică de la … [data adoptării].

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune să se mobilizeze Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acorda asistență financiară pentru catastrofele naturale care s-au produs în Grecia și Franța în perioada august-octombrie 2020 și pentru 17 state membre și 3 state în curs de aderare în legătură cu urgența de sănătate publică provocată de pandemia de COVID-19 în 2020.

Catastrofele naturale din Grecia și Franța

 

Cele trei catastrofe din Grecia și catastrofa din Franța sunt calificate drept „catastrofe naturale regionale” în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE, și anume o catastrofă naturală regională care provoacă într-o regiune de nivel NUTS 2 daune directe care depășesc 1,5 % din produsul intern brut (PIB) al regiunii respective sau 1,5 % din PIB-ul ponderat în cazul unei catastrofe multiregionale.

 

Inundațiile din Grecia Continentală (august 2020)

La 9 august 2020, furtuna Thalia a venit cu ploi torențiale (300 mm de precipitații căzute în 8 ore), furtuni intense și vânturi puternice. Din cauza ploilor torențiale, două râuri au ieșit din matcă, au inundat drumuri și 3 000 de locuințe. Cele șase poduri principale de pe râul Lilas s-au prăbușit. Intemperiile au adus stricăciuni mari rețelei de energie electrică, infrastructurii publice și locuințelor private și au făcut inutilizabilă o mare parte a rețelei regionale de drumuri. Volumul mare de precipitații căzute într-o perioadă scurtă a provocat viituri rapide și alunecări de teren, în care și-au pierdut viața opt persoane.

Autoritățile elene estimează că daunele directe totale sunt în valoare de 132 004 000 EUR sau 1,54 % din PIB-ul regiunii Grecia Continentală, adică se situează peste pragul de 128 286 000 EUR. Așadar, cererea depusă de Grecia este eligibilă pentru a beneficia de o contribuție din partea FSUE.

Ciclonul Ianos din Grecia (septembrie 2020)

Ciclonul Ianos, un tip rar de ciclon, asemănător cicloanelor tropicale, a lovit Grecia între 17 și 20 septembrie 2020, aducând vânturi de până la 120 km/h, ploi torențiale și inundații. Patru persoane și-au pierdut viața, iar ciclonul a adus daune uriașe caselor și infrastructurii. Precipitațiile abundente au provocat și revărsări ale corpurilor de apă și inundarea timp de mai multe zile a orașelor Karditsa și Mouzaki. În insulele Ithaca, Kefalonia și Zakynthos, a fost declarată starea de urgență din cauza inundațiilor pe zone întinse și a întreruperii curentului electric.

Cererea se referă la cinci regiuni de nivel NUTS 2 (Insulele Ionice, Grecia Continentală, Grecia de Vest, Tesalia și Peloponez). Autoritățile elene estimează că daunele directe totale sunt în valoare de 863 540 000 EUR sau 11,08 % din PIB-ul ponderat al celor cinci regiuni, adică se situează peste pragul de 116 933 000 EUR. Așadar, cererea depusă de Grecia este eligibilă pentru a beneficia de o contribuție din partea FSUE.

Cutremurul din insulele Samos, Ikaria și Chios, Grecia (octombrie 2020)

La 30 octombrie 2020, un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade s-a produs la circa 14 km nord-est de insula Samos din Grecia, care a avut aproximativ 150 de replici în următoarele trei zile. Cutremurul inițial a provocat trei tsunami cu o înălțime de până la 1,5 m, care au măturat unele părți din nordul insulei Samos. Cutremurul și tsunami au provocat daune pe insulele Samos, Ikaria și Chios, ucigând două persoane și rănind 19 persoane din cauză că unele clădiri s-au prăbușit și au căzut bucăți din ele. Au fost afectate biserici, școli, muzee și locuințe particulare, precum și o mare parte a rețelei de drumuri.

Autoritățile elene estimează daunele directe totale la 101 252 020 EUR. Daunele aduse reprezintă 39,72 % din PIB-ul regiunii Voreio Aigaio, depășind astfel pragul de 38 239 500 EUR. Așadar, cererea depusă de Grecia este eligibilă pentru a beneficia de o contribuție din partea FSUE.

Furtuna Alex în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, Franța (octombrie 2020)

Furtuna Alex a traversat Franța în perioada 1-4 octombrie 2020, provocând daune deosebit de grave în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, intensitatea văzută o dată la un secol a precipitațiilor ei declanșând alunecări de teren, viituri rapide și eroziuni grave. Au fost afectate sute de case, iar nouă persoane și-au pierdut viața. Localitățile cele mai afectate, și anume cele din văile Roya, Tiné și Vésubia, au rămas izolate, din cauza avarierii rețelelor de apă, de electricitate și de drumuri. Intemperiile au produs stricăciuni importante clădirilor aflate în proprietate publică și privată, infrastructurii rutiere și feroviare și rețelelor electrice.

Autoritățile franceze estimează daunele directe totale la 2 373 000 000 EUR. Daunele aduse reprezintă 1,5 % din PIB-ul regiunii Provence-Alpi-Coasta de Azur, depășind astfel pragul de 2 372 040 600 EUR. Așadar, cererea depusă de Franța este eligibilă pentru a beneficia de o contribuție din partea FSUE.

Sinteză

În cazul catastrofelor naturale, Comisia aplică următoarea metodă de stabilire a cuantumului ajutorului: o țară primește 2,5 % din cuantumul total al cheltuielilor publice eligibile până la pragul național specific pentru urgențe de sănătate publică de importanță majoră (adică 0,6 % din VNB sau 3 miliarde EUR la prețurile din 2011, luându-se în considerare suma cea mai mică), la care se adaugă 6 % din orice cheltuială publică care depășește pragul respectiv.


Tabelul de mai jos prezintă cererile și plățile legate de catastrofe naturale.

Stat membru

Daune directe totale

 

 

(în EUR)

Pragul aplicat pentru catastrofe regionale
[1,5 % din GDP]

(în EUR)

Cuantumul total al ajutorului propus

(în EUR)

 

2,5 % din daunele directe totale

Plăți în avans

 

 

(în EUR)

GRECIA

inundații în Sterea Ellada

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

GRECIA

ciclonul Ianos

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

GRECIA

cutremur

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

FRANȚA

furtuna Alex

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

TOTAL

86 744 920

8 674 493

 

Cereri legate de pandemia de Covid-19

 

În 2020, în cadrul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus, Regulamentul privind FSUE a fost modificat pentru a include urgențele de sănătate publică de importanță majoră în domeniul de aplicare al fondului[8], ceea ce înseamnă că cheltuielile legate de pandemia de Covid-19 sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din FSUE.

În total, Comisia a primit 22 de cereri de contribuții financiare din FSUE din partea a 22 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Ungaria) și din partea a trei țări în curs de aderare (Albania, Muntenegru și Serbia). Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania au solicitat și au primit un avans din contribuția anticipată din FSUE, în conformitate cu articolul 4a din Regulamentul privind FSUE. Suma plătită cu titlu de avans se deduce din plata finală.

Comisia a evaluat împreună toate cererile, pentru a se asigura că sunt tratate coerent și egal. Trebuie remarcat că, ca urmare a evaluării și a schimburilor de opinii cu autoritățile poloneze și slovene, s-a stabilit că totalul cheltuielilor publice directe raportate a fost supraestimat și, prin urmare, a trebuit redus, însemnând că cheltuielile publice totale ale ambelor state membre au rămas sub pragul care trebuie atins pentru a beneficia de sprijin din FSUE.

În cazul urgențelor de sănătate publică de importanță majoră, Comisia va aplica o metodă de stabilire a cuantumului ajutorului asemănătoare celei folosite în cazul catastrofelor naturale: o țară primește 2,5 % din cuantumul total al cheltuielilor publice eligibile până la pragul național specific, la care se adaugă 6 % din orice cheltuială publică care depășește pragul respectiv. Deoarece cest calcul a condus la o sumă totală pentru toate țările care a depășit creditele bugetare disponibile, sumele pentru fiecare țară se reduc în mod proporțional.

 

Țara

Cheltuieli publice directe declarate
(în EUR)

Total cheltuieli publice eligibile acceptate de CE (în EUR)

Pragul pentru urgențele de sănătate publică de importanță majoră

(în milioane EUR)

Valoarea ajutorului potențial

(în EUR)

 

Valoarea proporțională

 a ajutorului

(în EUR)

 

Avans plătit

Suma care urmează să fie mobilizată pentru plata soldului

(în EUR)

Albania

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

Austria

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Belgia

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Croația

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Cehia

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Estonia

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Franța

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Germania

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792, 639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Grecia

623 925 000

623 925 000

551, 220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Ungaria

1 997 208 000

1 632 956 193

385, 263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Irlanda

1 997 000 000

1 996 328 000

762, 921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Italia

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792, 639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Letonia

178 626 000

91 884 602

85, 947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Lituania

176 974 000

176 932 597

131, 433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Luxemburg

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Muntenegru

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

Portugalia

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

România

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Serbia

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Spania

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

TOTAL

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Tabelul de mai jos prezintă o defalcare detaliată pentru fiecare stat membru/stat în curs de aderare beneficiar:

Concluzie

Din motivele prezentate mai sus, cererile depuse de Franța și Grecia, precum și cererile depuse de 17 state membre și 3 state în curs de aderare în legătură cu pandemia de Covid-19 îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM, plafonul global anual al rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență este de 1 200 000 000 EUR la prețurile din 2018 (1 273 450 000 EUR în prețuri curente). La articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul privind CFM sunt prevăzute două limitări pentru mobilizarea rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență. În primul rând, 25 % din alocarea totală din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență pentru 2021 (318 362 500 EUR în prețuri curente) trebuie reținută până la 1 octombrie 2021, apoi devine disponibilă pentru toate componentele rezervei. În al doilea rând, până la 1 septembrie poate fi mobilizat de FSUE un procent de maxim 50 % din alocarea totală din rezervă, după deducerea procentului de 25 %. Astfel, până la 1 septembrie 2021 FSUE poate mobiliza maximum  477 543 750 din alocarea pe 2021 din rezerva pentru solidaritate și ajutor de urgență. În conformitate cu articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul privind FSUE, cei 50 000 000 EUR deja incluși în bugetul general pentru 2021 vor fi utilizați pentru plata avansurilor aferente celor patru catastrofe naturale, suma rămasă (și anume, 41 325 507 EUR) fiind disponibilă pentru plata avansurilor necesare mai târziu în cursul anului. În plus, suma de 47 981 598 EUR din alocarea pentru 2020 nu a fost utilizată până la sfârșitul anului respectiv și a fost reportată în 2021.

Mobilizarea necesită o operațiune bugetară dublă – reportarea sumei de 47 981 598 EUR din 2020, care este inclusă în proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021, și transferul sumei de 427 543 750 EUR de la linia bugetară dedicată rezervei pentru solidaritate și ajutor de urgență la linia bugetară operațională a FSUE, așa cum se precizează în proiectul de descărcare de gestiune nr. 3/2021. Sub rezerva aprobării PBR nr. 2/2021, suma maximă disponibilă în cadrul FSUE va fi de 525 525 348 EUR, suficient pentru a acoperi nevoile în temeiul prezentei decizii de mobilizare.

Tabelul de mai jos sintetizează situația bugetară a FSUE după mobilizare.
 

Suma disponibilă în prezent în cadrul FSUE:

 

Alocarea anuală din rezervă pentru solidaritate și ajutoare de urgență pentru 2021  

  1 273 450 000 EUR;

Minus 25 % din alocarea din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență pentru 2021 care trebuie reținută până la 1 octombrie 2021

-318 362 500 EUR

Alocarea totală din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență disponibilă până la 1 octombrie

955 087 500 EUR

Suma disponibilă pentru FSUE din alocarea pentru 2021 până la 1 septembrie (50 %)

477 543 750 EUR

Reportarea alocării necheltuite pentru 2020 prin intermediul PBR nr. 2/2021

47 981 598 EUR

Suma totală disponibilă pentru FSUE până la 1 septembrie 2021

525 525 348 EUR

Suma totală care va fi mobilizată pentru dezastrele naturale din Grecia și Franța și pentru cererile legate de pandemia de Covid-19

484 199 841 EUR

Fonduri rămase disponibile până la 1 septembrie 2021

41 325 507 EUR

 

După ce a studiat amănunțit propunerea de decizie a Comisiei, raportoarea recomandă să fie aprobată cu celeritate, pentru a se asigura că sumele pot fi deblocate rapid. După provocările anului 2020, este important să se dea dovadă de solidaritate europeană concretă cu toate statele membre și cu statele în curs de aderare. Raportoarea invită Comisia să se asigure că această contribuție financiară le este furnizată de urgență țărilor afectate.


 

 

SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică</Titre> <DocRef>(COM(2021)02012021/0077(BUD))</DocRef>

 

Stimate domnule Van Overtveldt,

 

Comisiei pentru dezvoltare regională i-a fost prezentată pentru aviz propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică (COM(2021)201 final). Înțeleg că intenția Comisiei pentru bugete este de a-și adopta raportul privind această propunere la 10 mai 2021.

 

Această decizie se referă la mobilizarea FSUE, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, astfel cum a fost modificat, pentru o sumă de 484 199 841 EUR, pentru a oferi asistență Greciei și Franței în urma catastrofelor naturale regionale care au avut loc în aceste țări în cursul anului 2020, precum și celor 20 de state membre și țări în curs de aderare menționate mai sus, ca răspuns la situația de urgență majoră de sănătate publică provocată de pandemia de COVID-19 la începutul anului 2020.

 

Conform propunerii Comisiei, această sumă ar trebui să fie acoperită de:

 

a) proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 2/2021, care propune reportarea sumei de

47 981 598 EUR din alocarea neutilizată în 2020 direct către linia bugetară operațională a FSUE;

b) DEC nr. 03/2021, care propune transferul sumei de 427 543 750 EUR din linia de rezervă a rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență (SEAR) la linia bugetară operațională a FSUE (atât sub formă de angajamentele, cât și sub formă de plăți);

c) creditele deja înscrise în bugetul general 2021 (sub formă de angajamente și plăți) pentru plata avansurilor, în conformitate cu articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul privind FSUE, care vor fi utilizate pentru plata sumei de 8 674 493 EUR în legătură cu avansurile pentru catastrofele naturale regionale din Grecia și Franța.

Avansurile pentru cazurile legate de Covid-19, în valoare de 132 736 830 EUR, au fost plătite din alocarea FSUE pentru 2020.

 

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) este conștientă de modificarea modului în care sunt puse la dispoziție creditele pentru FSUE în temeiul Regulamentului revizuit privind CFM pentru perioada 2021-2027 (articolul 9). Așa cum este precizat în scrisoarea dumneavoastră din 30 martie 2021, noua procedură, bazată mai degrabă pe cererile de transfer decât pe proiectele de bugete rectificative, face obiectul unor termene legale scurte, care necesită o gestionare rapidă atât din partea Comisiei REGI, cât și din partea Comisiei BUDG.

 

Din acest motiv, coordonatorii comisiei REGI au analizat cu atenție propunerea și m-au însărcinat să vă comunic că majoritatea membrilor acestei comisii sprijină mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se aloca suma menționată mai sus, care a fost propusă de Comisie.

 

 

Cu deosebită considerație,

 

 

 

Younous OMARJEE


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

10.5.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Mario Furore, Henrike Hahn

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

[2] JO L 99, 31.3.2020, p. 9.

[3] JO L 433I, 22.12.2020, p. 11.

[4] JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.

[5] JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

[6] JO L 433I , 22.12.2020, p. 28.

[7] Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433I, 22.12.2020, p. 11).

 Data urmează a fi introdusă de către Parlament înainte de publicarea în JO.

[8] Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020.

[9] 844 010 EUR vor fi recuperați de la Croația.

 

Ultima actualizare: 12 mai 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate