Förfarande : 2021/0077(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0157/2021

Ingivna texter :

A9-0157/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0230

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0157/2021</NoDocSe>
PDF 227kWORD 72k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Eider Gardiazabal Rubial</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan

(COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[1],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 461/2020 av den 30 mars 2020 om ändring av rådets förordning nr 2012/2002 i syfte att ge ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till unionen som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027[3], särskilt artikel 9,

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[4], särskilt punkt 10,

 med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0157/2021).

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett konkret, påtagligt och synligt tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och regioner som drabbats av naturkatastrofer och det allvarliga hot mot folkhälsan som orsakats av covid‑19‑pandemin under 2020.

2. Europaparlamentet välkomnar utvidgningen av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2012/2002 så att det också omfattar större hot mot folkhälsan, såsom den pågående covid-19-pandemin.

3. Europaparlamentet uttrycker medkänsla och solidaritet med alla offer för förödande naturkatastrofer och covid-19-pandemin.

4. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd genom Europeiska unionens solidaritetsfond (fonden) och vikten av att se till att det når ut på lämpligt sätt till regionerna och stödmottagarna i de drabbade länderna.

5. Europaparlamentet beklagar den avsevärda tid det tagit att bedöma de ansökningar om finansiellt stöd till följd av covid-19-pandemin 2020 som lämnades in före den officiella slutliga tidsfristen den 24 juni 2020, vilket ledde till att kommissionen lade fram sitt förslag om utnyttjande av fonden först i slutet av mars 2021. Parlamentet understryker vikten av en snabb mobilisering av fonden i framtiden för att tillhandahålla välbehövlig hjälp efter större naturkatastrofer eller större hot mot folkhälsan.

6. Europaparlamentet påpekar att på grund av klimatförändringarna kommer naturkatastroferna att bli allt våldsammare och återkommande. Parlamentet betonar att vissa regioner såsom öar och kustregioner löper särskild risk att drabbas av naturkatastrofer. Parlamentet betonar att fonden endast är ett avhjälpande instrument och att klimatförändringarna först och främst kräver en förebyggande politik för att förhindra klimatförändringarnas framtida konsekvenser i linje med Parisavtalet och den europeiska gröna given. Parlamentet upprepar vikten av att investera i begränsning av och anpassning till klimatförändringarna för särskilt utsatta regioner och av att säkerställa effektiva synergier mellan fonden och relevanta unionsfinansieringsprogram.

7. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 


 

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[5], särskilt artikel 4.3,

 

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[6], särskilt punkt 10,

 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

 

av följande skäl:

(1) Europeiska unionens solidaritetsfond (fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av större eller regionala naturkatastrofer eller större hot mot folkhälsan.

(2) Fonden får inte överskrida de tak som fastställs i artikel 9 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093[7] . I enlighet med artikel 9.2 och 9.4 i den förordningen ska det högsta belopp som fonden kan utnyttja från anslaget för 2021 till och med den 1 september 2021 vara 477 543 750 EUR. I enlighet med artikel 4a.4 i förordningen om solidaritetsfonden har beloppet på 50 000 000 EUR redan inkluderats i den allmänna budgeten för 2021 (i åtaganden och betalningar) för utbetalning av förskott. Ett belopp på 47 981 598 EUR av anslaget för 2020 hade dessutom inte utnyttjats i slutet av det året och fördes därför över till 2021. Det högsta belopp som är tillgängligt inom ramen för solidaritetsfonden vid denna tidpunkt under 2021 är därför 525 525 348 EUR, vilket är tillräckligt för att täcka behoven enligt detta beslut om utnyttjande.

(3) Den 29 oktober 2020 lämnade Grekland in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av översvämningarna i augusti 2020 i Sterea Ellada.

(4) Den 9 december 2020 lämnade Grekland in en ansökan om utnyttjande av fonden till följd av de skador som cyklonen Ianos orsakade i september 2020 och som drabbade regionerna Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalien och Peloponnesos.

(5) Den 22 januari 2021 lämnade Grekland in en ansökan om utnyttjande av fonden efter jordbävningen i oktober 2020 som drabbade öarna Samos, Ikaria och Chios.

(6) Den 21 december 2020 lämnade Frankrike in en ansökan om utnyttjande av fonden till följd av de skador som orsakats av stormen Alex i regionen Provence‑Alpes‑Côtes d’Azur i oktober 2020.

(7) Den 24 juni 2020 hade Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike lämnat in ansökningar om utnyttjande av fonden med anledning av det större hot mot folkhälsan som covid‑19-pandemin orsakade i början av 2020.

(8) Ansökningarna från dessa stater uppfyller villkoren för finansiellt stöd från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(9) Fonden bör därför utnyttjas för att ge finansiellt stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med det större hotet mot folkhälsan.

(10)  Eftersom det förskott som redan betalats ut i Kroatiens fall överstiger det slutliga stödbeloppet behöver inget ytterligare belopp tas i anspråk och det obefogat utbetalda förskottet kommer att återkrävas i enlighet med artikel 4a i förordning (EG) nr 2012/2002.

(11) För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för 2021 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden som rör naturkatastrofer:

a) Ett belopp på 3 300 100 EUR ska tillhandahållas Grekland med anledning av översvämningarna i Sterea Ellada, inklusive ett belopp på 330 010 EUR som förskottsbetalning.

b) Ett belopp på 21 588 519 EUR ska tillhandahållas Grekland med anledning av cyklonen Ianos, inklusive ett belopp på 2 158 852 EUR som förskottsbetalning.

c) Ett belopp på 2 531 301 EUR ska tillhandahållas Grekland med anledning av jordbävningarna på öarna Samos, Chios och Ikaria, inklusive ett belopp på 253 131 EUR som förskottsbetalning.

d) Ett belopp på 59 325 000 EUR ska tillhandahållas Frankrike med anledning av stormen Alex, inklusive ett belopp på 5 932 500 EUR som förskottsbetalning.

 

Artikel 2

Inom ramen för unionens allmänna budget för 2021 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden som rör stora folkhälsokriser:

a)  Ett belopp på 905 271 EUR ska tillhandahållas Albanien.

b)  Ett belopp på 31 755 580 EUR ska tillhandahållas Österrike.

c)  Ett belopp på 37 298 777 EUR ska tillhandahållas Belgien.

d)  Ett belopp på 17 373 205 EUR ska tillhandahållas Tjeckien.

e)  Ett belopp på 3 588 755 EUR ska tillhandahållas Estland.

f)  Ett belopp på 91 365 053 EUR ska tillhandahållas Frankrike.

g)  Ett belopp på 13 648 386 EUR ska tillhandahållas Tyskland.

h)  Ett belopp på 3 994 022 EUR ska tillhandahållas Grekland.

i)  Ett belopp på 13 136 857 EUR ska tillhandahållas Ungern.

j)  Ett belopp på 20 480 330 EUR ska tillhandahållas Irland.

k)  Ett belopp på 76 271 930 EUR ska tillhandahållas Italien.

l)  Ett belopp på 1 177 677 EUR ska tillhandahållas Lettland.

m)  Ett belopp på 2 828 291 EUR ska tillhandahållas Litauen.

n)  Ett belopp på 2 857 025 EUR ska tillhandahållas Luxemburg.

o)  Ett belopp på 199 505 EUR ska tillhandahållas Montenegro.

p)  Ett belopp på 18 039 670 EUR ska tillhandahållas Portugal.

q)  Ett belopp på 13 926 870 EUR ska tillhandahållas Rumänien.

r)  Ett belopp på 11 968 276 EUR ska tillhandahållas Serbien.

s)  Ett belopp på 36 639 441 EUR ska tillhandahållas Spanien.

 

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den … [datum för antagande].

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att bevilja finansiellt stöd för naturkatastrofer i Grekland och Frankrike mellan augusti och oktober 2020 och till 17 medlemsstater och tre anslutningsländer i samband med hälsokrisen i covid-19 under 2020.

Naturkatastrofer i Grekland och Frankrike

 

De tre katastroferna i Grekland och katastrofen i Frankrike klassificeras som ”regionala naturkatastrofer” i enlighet med artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden, dvs. en naturkatastrof i en Nuts 2-nivåregion som leder till direkta skador som överstiger 1,5 % av regionens BNP eller 1,5 % av ett viktat BNP-genomsnitt vid en multiregional katastrof.

 

Översvämningar i Sterea Ellada, Grekland (augusti 2020)

Den 9 augusti 2020 orsakade stormen Thalia skyfall (300 mm regn på 8 timmar), intensiva åskoväder och starka vindar. Det kraftiga regnet fick två flodbanker att svämma över, vägar blockerades och 3 000 bostäder drabbades av översvämningar. De sex stora broarna över floden Lilas kollapsade. Det extrema vädret orsakade omfattande skador på elnätet, offentlig infrastruktur och privata bostäder, och en betydande del av det regionala vägnätet blev oanvändbart. Det intensiva regnet orsakade översvämningar och jordskred och krävde åtta liv.

De grekiska myndigheterna uppskattar den totala direkta skadan till 132 004 000 EUR eller 1,54 % av BNP i regionen Sterea Ellada, dvs. över tröskelvärdet på 128 286 000 EUR. Ansökan från Grekland är därför berättigad till stöd från solidaritetsfonden.

Cyklonen Ianos i Grekland (september 2020)

Cyklon Ianos, en sällsynt tropisk cyklon i Medelhavsområdet, drabbade Grekland mellan den 17 och den 20 september 2020 med vindar upp till 120 km/h, skyfall och översvämningar. Fyra människor miste livet och hus och infrastruktur skadades enormt. De kraftiga skyfallen orsakade också stormvågor och ledde till att städerna Karditsa och Mouzaki översvämmas i flera dagar. Undantagstillstånd förklarades för öarna Ithaca, Kefalonia och Zakynthos på grund av omfattande översvämningar och strömavbrott.

Ansökan gäller fem Nuts 2-nivåregioner (Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia, Peloponnisos). De grekiska myndigheterna uppskattar den totala direkta skadan till 863 540 756 EUR eller 11,08 % av det viktade BNP-genomsnittet i de fem regionerna, dvs. över tröskeln på 116 933 271 EUR. Ansökan från Grekland är därför berättigad till stöd från solidaritetsfonden.

Jordbävning på öarna Samos, Ikaria och Chios, Grekland (oktober 2020)

Den 30 oktober 2020 inträffade en jordbävning med en magnitud på 7,0 omkring 14 km nordost om den grekiska ön Samos, med cirka 150 efterskalv noterade under de tre dagarna därefter. Den första jordbävningen orsakade tre upp till 1,5 m höga tsunamivågor, som svepte över delar av norra Samos. Jordbävningen och tsunamin orsakade skador på öarna Samos, Ikaria och Chios, och medförde två dödsfall och 19 skadade personer på grund av kollaps av byggnader och nedfallande material. Kyrkor, skolor, museer och privata bostäder skadades, liksom en betydande del av vägnätet.

De grekiska myndigheterna uppskattar den totala direkta skadan till 101 252 020 EUR. Det motsvarar 39,72 % av Voreio Aigaio-regionens BNP och överskrider därmed tröskelvärdet på 38 239 500 EUR. Ansökan från Grekland är därför berättigad till stöd från solidaritetsfonden.

Stormen Alex i regionen Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Frankrike (oktober 2020)

Stormen Alex svepte över Frankrike mellan den 1 och den 4 oktober 2020 och orsakade särskilt allvarliga skador i regionen Provence-Alpes-Côtes d’Azur, med skyfall som var historiskt unika, vilket utlöste jordskred, plötsliga översvämningar och allvarlig erosion. Hundratals hus drabbades och nio människor dog. De hårdast drabbade kommunerna i dalgångarna Roya, Tiné och Vésubia avskärmades på grund av skador på vatten-, el- och vägnäten. Stormen orsakade betydande skador på offentlig och privat egendom, väg- och järnvägsinfrastruktur och på elnät.

De franska myndigheterna uppskattar den totala direkta skadan till 2 373 000 000 EUR. Det motsvarar 1,5 % av BNP i regionen Provence-Alpes-Côtes d’Azur, och överskrider därmed tröskelvärdet på 2 372 040 600 EUR. Frankrikes ansökan är därför berättigad till stöd från solidaritetsfonden.

Sammanfattning

Vid naturkatastrofer tillämpar kommissionen följande metod för att fastställa stödbelopp: ett land erhåller 2,5 % av de totala stödberättigande offentliga utgifterna upp till det landspecifika tröskelvärdet för större hälsokriser (dvs. 0,6 % av BNI eller 3 miljarder EUR i 2011 års priser, beroende på vilket som är lägre), plus 6 % för alla offentliga utgifter som överskrider tröskelvärdet.

I tabellen nedan ges en översikt över ansökningar och betalningar i samband med naturkatastrofer.

Medlemsstat

Direkta skador - totalt

 

 

(euro)

Tillämpat tröskelvärde för regional katastrof
[1,5% av BNP]


(euro)

Totalt föreslaget stödbelopp

(euro)

 

2,5% av de sammanlagda direkta skadorna

Förskott

 

 

(euro)

GREKLAND

översvämningar Sterea Ellada

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

GREKLAND

cyklonen Ianos

863 540 756

116 933 271

21 588 519

2 158 852

GREKLAND

jordbävning

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

FRANKRIKE

stormen Alex

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

TOTALT

86 744 920

8 674 493

 

Covid-19-ansökningar

 

År 2020 ändrades förordningen om solidaritetsfonden, som en del av investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset, till att omfatta stora folkhälsokriser inom fondens tillämpningsområde[8], vilket innebär att utgifter relaterade till covid-19-programmet är berättigade till stöd från solidaritetsfonden.

Kommissionen mottog 22 ansökningar om finansiellt stöd från solidaritetsfonden från 19 medlemsstater (Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien och Österrike) och tre anslutningsländer (Albanien, Montenegro och Serbien). Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern begärde och mottog ett förskott på det förväntade bidraget från EUSF i enlighet med artikel 4a i förordningen om solidaritetsfonden. Det utbetalda förskottsbeloppet dras av från slutbetalningen.

Kommissionen bedömde alla ansökningar i ett gemensamt paket för att säkerställa konsekvent och lika behandling. Det bör noteras att man, efter bedömningen och utbytet med de polska och slovenska myndigheterna, fastställde att de totala direkta offentliga utgifter som rapporterats hade överskattats och därför måste minskas, vilket innebar att båda medlemsstaternas totala offentliga utgifter låg kvar under tröskeln för stöd från solidaritetsfonden.

Vid krissituationer som innebär hot mot människors hälsa tillämpar kommissionen en metod för att fastställa stödbelopp som liknar den för naturkatastrofer: ett land erhåller 2,5 % av de totala stödberättigande offentliga utgifterna upp till det landspecifika tröskelvärdet, plus 6 % för offentliga utgifter som överskrider tröskelvärdet. Eftersom denna beräkning ledde till ett totalt belopp för alla länder som överskred den tillgängliga budgeten minskades beloppen per land proportionellt.

 

Land

Totala offentliga utgifter som omfattas av ansökan (euro)

Totala stödberättigande offentliga utgifter som godkänts av kommissionen (euro)

Tröskelvärde för större hot mot folkhälsan

(miljoner euro)

Potentiellt stödbelopp

(euro)

 

Proportionellt stöd

 belopp

(euro)

 

Utbetalt förskott

Slutbelopp som ska utbetalas

(euro)

Albanien

54 998 000

54 755 654

38 852

1 925 519

905 271

0

905 271

Österrike

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153 959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

Belgien

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388 322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

Kroatien

658 771 839

358 524 373

151 638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0[9]

Tjeckien

1 832 510 000

959 231 097

588 597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

Estland

173 328 000

171 932 664

76 647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

Frankrike

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792 639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

Tyskland

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792 639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

Grekland

623 925 000

623 925 000

551 220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

Ungern

1 997 208 000

1 632 956 193

385 263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

Irland

1 997 000 000

1 996 328 000

762 921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

Italien

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792 639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

Lettland

178 626 000

91 884 602

85 947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

Litauen

176 974 000

176 932 597

131 433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

Luxemburg

168 230 000

168 230 000

114 768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

Montenegro

15 329 000

15 329 000

14 154

424 350

199 505

0

199 505

Portugal

3 470 870 000

2 318 870 000

598 233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

Rumänien

848 631 000

841 391 000

596 025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

Serbien

495 400 765

495 400 765

121 926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

Spanien

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792 639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

 

 

 

TOTALT

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Nedanstående tabell innehåller en detaljerad uppdelning för varje mottagande medlemsstat/anslutningsland:

Slutsats

Av de skäl som anges ovan uppfyller de ansökningar som lämnats in av Frankrike och Grekland, liksom de ansökningar som lämnats in av 17 medlemsstater och tre anslutningsländer i samband med covid-19-pandemin, villkoren i förordningen.

I enlighet med artikel 9.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen uppgår det totala årliga taket för reserven för solidaritet och katastrofbistånd till 1 200 000 000 EUR i 2018 års priser (1 273 450 000 EUR i löpande priser). Artikel 9.4 i förordningen om den fleråriga budgetramen innehåller två begränsningar för mobiliseringen av reserven för solidaritet och katastrofbistånd. För det första måste 25 % av det totala anslaget för reserven för solidaritet och katastrofbistånd 2021 (318 362 500 EUR i löpande priser) hållas kvar fram till den 1 oktober 2021 och blir sedan tillgänglig för alla komponenter av reserven för solidaritet och katastrofbistånd. För det andra får solidaritetsfonden fram till den 1 september mobilisera högst 50 % av det totala anslaget för reserven för solidaritet och katastrofbistånd, efter avdraget på 25 %. Därmed får inte mer än 477 543 750 EUR av anslaget för reserven för solidaritet och katastrofbistånd 2021 mobiliseras genom solidaritetsfonden förrän den 1 september 2021. I enlighet med artikel 4a.4 i förordningen om solidaritetsfonden kommer de 50 000 000 EUR som redan ingår i den allmänna budgeten för 2021 att användas för utbetalning av förskott för de fyra naturkatastroferna, och det återstående beloppet (dvs. 41 325 507 EUR) vara tillgängligt för utbetalningar som behövs senare under året. Dessutom hade 47 981 598 EUR från anslaget för 2020 inte utnyttjats i slutet av det året och ska överföras till 2021.

Mobiliseringen kräver en dubbel budgetinsats – överföringen av 47 981 598 EUR från 2020, som ingår i förslaget till ändringsbudget nr 2/2021, och överföringen av 427 543 750 EUR från posten för reserven för solidaritet och katastrofbistånd till solidaritetsfondens driftbudgetpost, i enlighet med DEC nr 3/2021. Under förutsättning att DAB 2/2021 godkänns kommer det maximala belopp som är tillgängligt inom ramen för solidaritetsfonden att vara 525 525 348 EUR, vilket är tillräckligt för att täcka behoven enligt detta beslut om mobilisering.

I tabellen nedan sammanfattas budgetsituationen för solidaritetsfonden efter mobiliseringen.
 

Belopp som för närvarande är tillgängligt inom ramen för solidaritetsfonden:

 

Anslag för reserven för solidaritet och katastrofbistånd 2021 

 1 273 450 000 EUR

Minus 25 % av anslaget för reserven för solidaritet och katastrofbistånd som ska behållas till och med den 1 oktober 2021

-318 362 500 EUR

Totalt anslag för reserven för solidaritet och katastrofbistånd tillgängligt fram till den 1 oktober

955 087 500 EUR

Tillgängligt belopp för solidaritetsfonden till och med den 1 september från anslaget för reserven för solidaritet och katastrofbistånd 2021 (50 %)

477 543 750 EUR

Överföring av outnyttjade anslag för 2020 via DAB 2/2021

47 981 598 EUR

Totalt tillgängligt belopp för solidaritetsfonden fram till den 1 september 2021

525 525 348 EUR

Totalt belopp som ska mobiliseras för naturkatastrofer i Grekland och Frankrike och för covid-19-ansökningarna

484 199 841 EUR

Återstående medel till och med den 1 september 2021

41 325 507 EUR

 

Efter att ha utvärderat kommissionens förslag till beslut i detalj rekommenderar föredraganden att det godkänns snabbt för att se till att beloppen snabbt kan frigöras. Efter utmaningarna 2020 är det viktigt att visa konkret europeisk solidaritet med alla berörda medlemsstater och anslutningsländer. Föredraganden uppmanar kommissionen att se till att detta finansiella bidrag ges med särskild skyndsamhet till de berörda länderna.


 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: <Titre>Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan</Titre> <DocRef>(COM(2021)02012021/0077(BUD))</DocRef>

 

Johan Van Overtveldt,

 

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan (COM(2021)0201) har hänvisats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Jag har förstått att budgetutskottet har för avsikt att anta sitt betänkande om detta förslag den 10 maj 2021.

 

Detta beslut gäller medel som tas i anspråk ur Europeiska unionens solidaritetsfond (solidaritetsfonden) i enlighet med rådets ändrade förordning (EG) nr 2012/2002 till ett belopp av 484 199 841 EUR för att bistå Grekland och Frankrike med anledning av de naturkatastrofer som drabbade dessa länder under 2020, samt till de ovan nämnda 20 medlemsstaterna och anslutningsländerna för att hantera det större hot mot folkhälsan som orsakades av covid-19-pandemin under 2020.

 

Enligt kommissionens förslag ska detta belopp betalas med:

 

a) Förslaget till ändringsbudget nr 2/2021, i vilket det föreslås att ett belopp på

47 981 598 EUR från det outnyttjade anslaget för 2020 direkt förs över till budgetposten för solidaritetsfondens driftsbudget.

b) DEC nr 03/2021, där det föreslås att ett belopp på 427 543 750 EUR överförs från reserven för solidaritet och katastrofbistånd (reserven) till budgetposten för solidaritetsfondens driftsbudget (både i åtaganden och i betalningar).

c) De anslag som redan inkluderats i den allmänna budgeten för 2021 (i åtaganden och betalningar) för utbetalning av förskott, i enlighet med artikel 4a.4 i förordningen om solidaritetsfonden, vilka kommer att användas för att betala ut 8 674 493 EUR i förskott för de regionala naturkatastroferna i Grekland och Frankrike.

Förskotten för covid-19-relaterade ärenden på 132 736 830 EUR betalades från 2020 års anslag från solidaritetsfonden.

 

Utskottet för regional utveckling (REGI) är medvetet om ändringen av det sätt på vilket anslagen till solidaritetsfonden görs tillgängliga enligt den reviderade förordningen om den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 (artikel 9). Såsom anges i din skrivelse av den 30 mars 2021 är det nya förfarandet, som grundar sig på begäranden om överföringar snarare än förslag till ändringsbudgetar, föremål för snäva lagstadgade tidsfrister, vilket kräver en snabb handläggning från både REGI- och BUDG-utskotten.

 

REGI-utskottets samordnare har därför noggrant behandlat detta förslag, och de har bett mig att meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter stöder utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond för att anslå ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Younous OMARJEE

 


 

 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mario Furore, Henrike Hahn

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mario Furore, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

[2] EUT L 99, 31.3.2020, s. 9.

[3] EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11.

[4] EUT L 433I, 22.12.2020, s. 28.

[5] EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

[6] EUT L 433I, 22.12.2020, s. 28.

[7] Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021−2027 (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11).

 Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

[8] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/461 av den 30 mars 2020.

[9] 844 010 EUR kommer att återkrävas från Kroatien.

 

Senaste uppdatering: 12 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy