Процедура : 2018/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0159/2021

Внесени текстове :

A9-0159/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 200kWORD 55k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм +“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Комисия по култура и образование</Commission>

Докладчици: <Depute>Милан Звер</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм +“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013

(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.[2],

 като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0367),

 като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

 като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по култура и образование (A9-0159/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отбелязва изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, която ще бъде публикувана в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

3. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5. възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с изявлението на Комисията във връзка с него, в Официален вестник на Европейския съюз;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейската комисия относно специалните средства за платформите на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование

 

Без да се засягат правомощията на законодателния и бюджетния орган, Комисията се ангажира да отпусне индикативна сума от 400 милиона евро по текущи цени за подкрепа на платформите на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование за цялата продължителност на програмата, при условие че при междинната оценка на програмата бъде дадена положителна оценка на резултатите от действието.


КРАТКА ОБОСНОВКА

1. „Еразъм +“ – водеща програма на Европейския съюз

Програмата „Еразъм +“ е пример за успех на Европейския съюз, като от създаването на схемата през 1987 г. насам все по-голям брой хора участват в нея, а програмата многократно е посочвана сред основните постижения на Съюза в проучванията на общественото мнение на Евробарометър. „Еразъм +“ създава чувство за европейска принадлежност, с което дава възможност за мобилност на учащите се и персонала и изгражда културни мостове; тя подобрява перспективите за заетост на участниците в нея и насърчава сътрудничеството между институциите за образование и обучение, младежките организации и спортните клубове и федерации на целия континент и по света. В този контекст по-нататъшното укрепване на тази конкретна програма – както във финансово отношение, така и по друг начин – беше приоритет за Европейския парламент по време на преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

2. Междуинституционални преговори

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 28 март 2019 г. междуинституционалните преговори се проведоха от октомври 2019 г. до декември 2020 г. След пет кръга тристранни срещи на 11 декември 2020 г. беше постигнато предварително споразумение с германското председателство на Съвета.

Текстът на предварителното споразумение беше представен на комисията по култура и образование и впоследствие потвърден от нея на 11 януари 2021 г. Въз основа на одобрението на комисията председателят на комисията CULT, в писмо до председателството на Съвета, посочи, че ще препоръча на пленарното заседание позицията на Съвета да бъде одобрена без изменения, при условие че тя е в съответствие с предварителното споразумение, постигнато между двете институции. След извършването на правно‑езикова проверка, на 13 април 2021 г. Съветът официално прие позицията си в съответствие с временното споразумение.

3. Препоръка

Тъй като позицията на Съвета съответства на постигнатото временно споразумение по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да бъде приета без изменения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

„Еразъм +“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Позовавания

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Дата на първо четене в ЕП – номер P

28.3.2019 T8-0324/2019

Предложение на Комисията

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

26.4.2021

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

CULT

26.4.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Дата на приемане

10.5.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Дата на внасяне

12.5.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 

 

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци::

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1]  OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 194.

[2]  ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 49.

[3]  ОВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 965.

Последно осъвременяване: 12 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност