Procedure : 2018/0191(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0159/2021

Indgivne tekster :

A9-0159/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0159/2021</NoDocSe>
PDF 177kWORD 50k

<TitreType>INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Kultur- og Uddannelsesudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Milan Zver</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

 der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 der henviser til udtalelse af 6. februar 2019 fra Regionsudvalget[2],

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0367),

 der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 67,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9‑0159/2021),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. tager Kommissionens erklæring, som er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, til efterretning;

3. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Kommissionen om de specifikke bevillinger til erhvervsekspertisecentrenes platform

 

"Uden at det berører lovgivningsmyndighedens og budgetmyndighedens beføjelser, forpligter Kommissionen sig til at afsætte et vejledende beløb på 400 mio. EUR i løbende priser til støtte for erhvervsekspertisecentrenes platforme i løbet af hele programmets løbetid, forudsat at midtvejsevalueringen af programmet bekræfter en positiv vurdering af tiltagets resultater."


KORT BEGRUNDELSE

1. Erasmus+ – et EU-flagskibsprogram

Erasmus+-programmet er en succeshistorie for Den Europæiske Union med et stadigt stigende antal deltagere siden ordningens oprettelse i 1987, og programmet optræder igen og igen blandt Unionens vigtigste resultater i Eurobarometers opinionsundersøgelser. Erasmus+ skaber en følelse af europæisk tilhørsforhold, der muliggør mobilitet for studerende og personale og opbygger kulturelle broer. Det forbedrer deltagernes beskæftigelsesudsigter og fremmer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer og idrætsklubber og -foreninger på tværs af kontinentet og i hele verden. På denne baggrund var en yderligere styrkelse af dette særlige program – både finansielt og på anden måde – en prioritet for Europa-Parlamentet under forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

2. Interinstitutionelle forhandlinger

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning den 28. marts 2019 fandt der interinstitutionelle forhandlinger sted fra oktober 2019 til december 2020. Efter fem trilogrunder blev der den 11. december 2020 opnået foreløbig enighed med det tyske rådsformandskab.

Teksten til den foreløbige aftale blev forelagt for og efterfølgende bekræftet af Kultur- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2021. På grundlag af udvalgets godkendelse meddelte formanden for CULT-udvalget i en skrivelse til rådsformandskabet, at hun ville anbefale plenarforsamlingen, at Rådets holdning godkendes uden ændringer, forudsat at den er i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der er indgået mellem de to institutioner. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet den 13. april 2021 formelt sin holdning i overensstemmelse med den foreløbige aftale.

3. Indstilling

Da Rådets holdning er i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der blev indgået under de interinstitutionelle forhandlinger, anbefaler ordføreren, at den godkendes uden ændringer.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

“Erasmus”: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

Referencer

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

28.3.2019 T8-0324/2019

Kommissionens forslag

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

26.4.2021

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

26.4.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Dato for vedtagelse

10.5.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Dato for indgivelse

12.5.2021

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1]  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 194.

[2]  EUT C 168 af 16.5.2019, s. 49.

[3]  EUT C 108, 26.3.2021, s. 965.

Seneste opdatering: 12. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik