Διαδικασία : 2018/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0159/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0159/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 196kWORD 56k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Milan Zver</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018[1],

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019[2],

 έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[3] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0367),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0159/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ειδικές πιστώσεις για τις πλατφόρμες των κέντρων επαγγελματικής αριστείας

 

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της νομοθετικής αρχής και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η Επιτροπή δεσμεύεται να διαθέσει ενδεικτικό ποσό ύψους 400 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές για τη στήριξη των πλατφορμών των κέντρων επαγγελματικής αριστείας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος επιβεβαιώνει θετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Erasmus+, ένα εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί ευρωπαϊκή επιτυχία, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν συμμετάσχει σε αυτό από την έναρξη του προγράμματος το 1987 αυξάνεται συνεχώς και το πρόγραμμα συγκαταλέγεται επανειλημμένα μεταξύ των πρωταρχικών επιτευγμάτων της Ένωσης στις δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου. Το Erasmus+ καλλιεργεί το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρώπη δημιουργώντας πολιτιστικές γέφυρες, επιτρέπει την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού, βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης για τους συμμετέχοντες και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεων νεολαίας, αθλητικών συλλόγων και ομοσπονδιών σε ολόκληρη την ήπειρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η περαιτέρω ενίσχυση του συγκεκριμένου προγράμματος —όχι μόνο από οικονομικής απόψεως— αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

2. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Ύστερα από την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020. Μετά από πέντε γύρους τριμερών διαλόγων, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, η οποία στη συνέχεια την επιβεβαίωσε στις 11 Ιανουαρίου 2021. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, η πρόεδρος της επιτροπής CULT, σε επιστολή προς την Προεδρία του Συμβουλίου, δήλωσε ότι θα συστήσει στην ολομέλεια να εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Κατόπιν επαλήθευσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 13 Απριλίου 2021 επίσημα τη θέση του σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία.

3. Σύσταση

Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής συνιστά την έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

‘Erasmus’: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Έγγραφα αναφοράς

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Ημερομηνία 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

28.3.2019 T8-0324/2019

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

26.4.2021

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

26.4.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.5.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Αλέξης Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Ημερομηνία κατάθεσης

12.5.2021

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Αλέξης Γεωργούλης, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 194.

[2] ΕΕ C 168 της 16.5.2019, σ. 49.

[3] ΕΕ C 108 της 26.3.2021, σ. 965.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου