Menettely : 2018/0191(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0159/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0159/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 170kWORD 57k

<TitreType>SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Milan Zver</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 6. helmikuuta 2019 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0367),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

 ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0159/2021),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa;

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja siihen liittyvän komission lausuman yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan komission lausuma ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden foorumeille osoitetuista erityismäärärahoista

 

Komissio sitoutuu osoittamaan alustavasti 400 miljoonaa euroa käypinä hintoina ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden tukemiseksi ohjelman koko keston ajan edellyttäen, että ohjelman väliarvioinnissa vahvistetaan myönteinen arviointi toimien tuloksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjän toimivaltaa.

 


LYHYET PERUSTELUT

1. Erasmus+ – Euroopan unionin lippulaivaohjelma

Erasmus+-ohjelma on Euroopan unionin menestystarina. Ohjelman perustamisesta vuonna 1987 lähtien yhä useammat kansalaiset ovat osallistuneet siihen, ja se mainitaan toistuvasti Eurobarometri-mielipidemittauksissa yhtenä unionin keskeisistä saavutuksista. Erasmus+ luo Eurooppaan kuulumisen tunnetta mahdollistamalla oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden ja rakentamalla kulttuurienvälisiä siltoja. Ohjelma parantaa siihen osallistuneiden työllisyysnäkymiä, ja se edistää Euroopan- ja maailmanlaajuista yhteistyötä oppilaitosten, nuorisojärjestöjen sekä urheiluseurojen ja -liittojen välillä. Tätä taustaa vasten ohjelman vahvistaminen – niin taloudellisesti kuin muutoinkin – on ollut etusijalla Euroopan parlamentin neuvotellessa monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027.

2. Toimielinten väliset neuvottelut

Parlamentin hyväksyttyä 28. maaliskuuta 2019 ensimmäisen käsittelyn kantansa asiassa käytiin toimielinten välisiä neuvotteluja lokakuusta 2019 joulukuuhun 2020. Viiden trilogikierroksen jälkeen alustavaan sopimukseen päästiin Saksan puheenjohtajakaudella 11. joulukuuta 2020.

Alustavasti sovittu teksti esitettiin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle (CULT), joka vahvisti sen 11. tammikuuta 2021. Valiokunnan hyväksynnän perusteella CULT-valiokunnan puheenjohtaja totesi kirjeessään neuvoston puheenjohtajavaltiolle aikovansa suosittaa neuvoston kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia edellyttäen, että sen kanta vastaa näiden kahden toimielimen saavuttamaa alustavaa sopimusta. Oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn jälkeen neuvosto vahvisti 13. huhtikuuta 2021 virallisesti kantansa alustavan sopimuksen mukaisesti.

3. Suositus

Koska neuvoston kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadun alustavan sopimuksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman tarkistuksia.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Viiteasiakirjat

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

28.3.2019 T8-0324/2019

Komission ehdotus

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

26.4.2021

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

26.4.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Hyväksytty (pvä)

10.5.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.5.2021

 

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

 

 

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

[1]  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 194.

[2]  EUVL C 168, 16.5.2019, s. 49.

[3]  EUVL C 108, 26.3.2021, s. 965.

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö