Tuarascáil - A9-0159/2021Tuarascáil
A9-0159/2021

  MOLADH DON DARA LÉAMH ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Erasmus+: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013

  12.5.2021 - (14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD)) - ***II

  An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  Rapóirtéir: Milan Zver

  Nós Imeachta : 2018/0191(COD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A9-0159/2021
  Téacsanna arna gcur síos :
  A9-0159/2021
  Díospóireachtaí :
  Vótaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Erasmus+: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013

  (14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

  (An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

   ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

   ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018[1],

   ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Feabhra 2019[2],

   ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[3] ar an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0367),

   ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

   ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

   ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

   ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A9-0159/2021),

  1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

  2. ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  3. ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

  4. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

  5. á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na nósanna imeachta ar fad curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú, in éineacht leis an ráiteas ón gCoimisiún ina leith, in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  6. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


  IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

  Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach maidir leis na leithdháiltí sonracha le haghaidh ardáin na nIonad barr feabhais gairme

   

  Gan dochar do chumhachtaí an údaráis reachtaigh agus bhuiséadaigh, geallann an Coimisiún go ndéanfaidh sé méid táscach EUR 400 milliún i bpraghsanna reatha a leithdháileadh chun tacú le hardáin na nIonad barr feabhais gairme ar feadh thréimhse iomlán an chláir, ar choinníoll go ndeimhneofar leis an meastóireacht eatramhach ar an gclár measúnú dearfach ar thorthaí na gníomhaíochta.


  RÉASÚNÚ GEARR

  1. Erasmus+ - clár suaitheanta an Aontais Eorpaigh

  Is clár é Clár Erasmus+ a bhfuil rath air san Aontas Eorpach, agus méadú ag teacht i gcónaí ar líon na ndaoine a bhfuil páirt glactha acu ann ó bunaíodh an scéim in 1987, agus luaitear arís agus arís eile é i bpobalbhreitheanna Eorabharaiméadair mar cheann de phríomhghnóthachtálacha an Aontais. Déanann Erasmus+ muintearas Eorpach a chothú, rud a dhéanann soghluaisteacht foghlaimeoirí agus ball foirne agus cruthú caidrimh idirchultúrtha a chumasú; cuireann sé deiseanna fostaíochta níos fearr ar fáil dá rannpháirtithe agus cothaíonn sé comhar idir institiúidí oideachais agus oiliúna, eagraíochtaí óige agus clubanna agus cónaidhmeanna spóirt ar fud na mór-roinne agus ar fud an domhain. I bhfianaise an mhéid sin, bhí sé mar thosaíocht ag Parlaimint na hEorpa an clár sonrach seo a neartú tuilleadh – ó thaobh an airgeadais agus eile de – le linn na caibidlíochta ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2021-2027.

  2. Caibidlíocht idirinstitiúideach

  Tar éis ghlacadh sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh an 28 Márta 2019, tharla caibidlíocht idirinstitiúideach ó mhí Dheireadh Fómhair 2019 go mí na Nollag 2020. Tar éis cúig bhabhta de chruinnithe tríthaobhacha, thángthas ar chomhaontú sealadach le hUachtaránacht na Gearmáine ar an gComhairle an 11 Nollaig 2020.

  Cuireadh téacs an chomhaontaithe shealadaigh faoi bhráid an Choiste um Chultúr agus um Oideachas, a dheimhnigh an téacs ina dhiaidh sin, an 11 Eanáir 2021. Ar bhonn an fhormheasta ón gCoiste, léirigh Cathaoirleach Choiste CULT, i litir chuig Uachtaránacht na Comhairle, go molfadh sí don Suí Iomlánach gur ceart an seasamh ón gComhairle a fhormheas gan leasuithe, ar choinníoll go mbeadh sé i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach arna thabhairt i gcrích idir an dá institiúid. Tar éis fíorú dlítheangeolaíoch, rinne an Chomhairle a seasamh a ghlacadh go foirmiúil an 13 Aibreán 2021 i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach.

  3. Moladh

  Ós rud é go bhfuil an seasamh ón gComhairle i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach a tugadh i gcrích le linn na caibidlíochta idirinstitiúidí, molann an Rapóirtéir é a fhormheas gan leasuithe.


  AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

  Teideal

  ‘Erasmus’: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt

  Tagairtí

  14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

  Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

  28.3.2019 T8-0324/2019

  Togra ón gCoimisiún

  COM(2018)0367 - C8-0233/2018

  Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh

  26.4.2021

  An Coiste Freagrach

   Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  CULT

  26.4.2021

   

   

   

  Rapóirtéirí

   Dáta an cheapacháin

  Milan Zver

  18.7.2019

   

   

   

  Pléite sa choiste

  5.11.2019

  4.12.2019

  21.1.2020

   

  Dáta an ghlactha

  10.5.2021

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

  Dáta don chur síos

  12.5.2021

   


  VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

   

   

  29

  +

  ECR

  Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

  ID

  Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

  PPE

  Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

  Renew

  Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

  S&D

  Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

  An Chlé

  Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

  Verts/ALE

  Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

   

  0

  -

   

   

   

   

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Eochair do na siombailí:

  + : i bhfabhar

  - : i gcoinne

  0 : staonadh

   

   

  An nuashonrú is déanaí: 12 Bealtaine 2021
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais