Nós Imeachta : 2018/0191(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0159/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0159/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 55k

<TitreType>MOLADH DON DARA LÉAMH</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Erasmus+: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}An Coiste um Chultúr agus um Oideachas</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Milan Zver</Depute>

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH
 RÉASÚNÚ GEARR
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Erasmus+: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013

(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018[1],

 ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Feabhra 2019[2],

 ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh[3] ar an togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0367),

 ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A9-0159/2021),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

3. ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

4. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

5. á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na nósanna imeachta ar fad curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú, in éineacht leis an ráiteas ón gCoimisiún ina leith, in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach maidir leis na leithdháiltí sonracha le haghaidh ardáin na nIonad barr feabhais gairme

 

Gan dochar do chumhachtaí an údaráis reachtaigh agus bhuiséadaigh, geallann an Coimisiún go ndéanfaidh sé méid táscach EUR 400 milliún i bpraghsanna reatha a leithdháileadh chun tacú le hardáin na nIonad barr feabhais gairme ar feadh thréimhse iomlán an chláir, ar choinníoll go ndeimhneofar leis an meastóireacht eatramhach ar an gclár measúnú dearfach ar thorthaí na gníomhaíochta.


RÉASÚNÚ GEARR

1. Erasmus+ - clár suaitheanta an Aontais Eorpaigh

Is clár é Clár Erasmus+ a bhfuil rath air san Aontas Eorpach, agus méadú ag teacht i gcónaí ar líon na ndaoine a bhfuil páirt glactha acu ann ó bunaíodh an scéim in 1987, agus luaitear arís agus arís eile é i bpobalbhreitheanna Eorabharaiméadair mar cheann de phríomhghnóthachtálacha an Aontais. Déanann Erasmus+ muintearas Eorpach a chothú, rud a dhéanann soghluaisteacht foghlaimeoirí agus ball foirne agus cruthú caidrimh idirchultúrtha a chumasú; cuireann sé deiseanna fostaíochta níos fearr ar fáil dá rannpháirtithe agus cothaíonn sé comhar idir institiúidí oideachais agus oiliúna, eagraíochtaí óige agus clubanna agus cónaidhmeanna spóirt ar fud na mór-roinne agus ar fud an domhain. I bhfianaise an mhéid sin, bhí sé mar thosaíocht ag Parlaimint na hEorpa an clár sonrach seo a neartú tuilleadh – ó thaobh an airgeadais agus eile de – le linn na caibidlíochta ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2021-2027.

2. Caibidlíocht idirinstitiúideach

Tar éis ghlacadh sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh an 28 Márta 2019, tharla caibidlíocht idirinstitiúideach ó mhí Dheireadh Fómhair 2019 go mí na Nollag 2020. Tar éis cúig bhabhta de chruinnithe tríthaobhacha, thángthas ar chomhaontú sealadach le hUachtaránacht na Gearmáine ar an gComhairle an 11 Nollaig 2020.

Cuireadh téacs an chomhaontaithe shealadaigh faoi bhráid an Choiste um Chultúr agus um Oideachas, a dheimhnigh an téacs ina dhiaidh sin, an 11 Eanáir 2021. Ar bhonn an fhormheasta ón gCoiste, léirigh Cathaoirleach Choiste CULT, i litir chuig Uachtaránacht na Comhairle, go molfadh sí don Suí Iomlánach gur ceart an seasamh ón gComhairle a fhormheas gan leasuithe, ar choinníoll go mbeadh sé i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach arna thabhairt i gcrích idir an dá institiúid. Tar éis fíorú dlítheangeolaíoch, rinne an Chomhairle a seasamh a ghlacadh go foirmiúil an 13 Aibreán 2021 i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach.

3. Moladh

Ós rud é go bhfuil an seasamh ón gComhairle i gcomhréir leis an gcomhaontú sealadach a tugadh i gcrích le linn na caibidlíochta idirinstitiúidí, molann an Rapóirtéir é a fhormheas gan leasuithe.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

‘Erasmus’: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt

Tagairtí

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Dáta don chéad léamh ag an bParlaimint – P uimhir

28.3.2019 T8-0324/2019

Togra ón gCoimisiún

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Fógra sa suí iomlánach go bhfuarthas an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh

26.4.2021

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CULT

26.4.2021

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Dáta an ghlactha

10.5.2021

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

29

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Dáta don chur síos

12.5.2021

 


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

 

 

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

An Chlé

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1]  IO C 62, 15.2.2019, lch. 194.

[2]  IO C 168, 16.5.2019, lch. 49.

[3]  IO C 108, 26.3.2021, lch. 965.

An nuashonrú is déanaí: 12 Bealtaine 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais