Pranešimas - A9-0159/2021Pranešimas
A9-0159/2021

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

12.5.2021 - (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)) - ***II

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjas: Milan Zver

Procedūra : 2018/0191(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0159/2021
Pateikti tekstai :
A9-0159/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 6 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0367),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0159/2021),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridėtą Komisijos pareiškimą, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai atliktos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su susijusiu Komisijos pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Komisijos pareiškimas dėl konkrečių asignavimų profesinės kompetencijos centrų platformoms

 

Nepažeisdama teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų, Komisija įsipareigoja skirti orientacinę 400 mln. EUR sumą dabartinėmis kainomis profesinės kompetencijos centrų platformoms remti visu programos įgyvendinimo laikotarpiu, jei tarpiniu programos vertinimu patvirtinamas teigiamas veiksmų rezultatų įvertinimas.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. „Erasmus+“ – pavyzdinė ES programa

Programa „Erasmus+“ yra Europos Sąjungos sėkmės istorija. Nuo šios programos sukūrimo 1987 m. jos dalyvių skaičius nuolat augo, ir ji nuolat minima kaip vienas iš pagrindinių Sąjungos pasiekimų per „Eurobarometro“ nuomonių apklausas. Programa „Erasmus+“ stiprina priklausymo Europai jausmą, sudaro sąlygas besimokančiųjų ir darbuotojų judumui ir tiesia kultūrinius tiltus; ji gerina dalyvių užimtumo perspektyvas ir skatina švietimo ir mokymo įstaigų, jaunimo organizacijų, sporto klubų ir federacijų bendradarbiavimą visame žemyne ir visame pasaulyje. Šiomis aplinkybėmis tolesnis šios konkrečios programos stiprinimas – finansinis ir kitoks – buvo vienas iš Europos Parlamento prioritetų per visą derybų dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpį.

2. Tarpinstitucinės derybos

2019 m. kovo 28 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, 2019 m. spalio mėn. – 2020 m. gruodžio mėn. vyko tarpinstitucinės derybos. Po penkių trišalių dialogų raundų 2020 m. gruodžio 11 d. buvo pasiektas preliminarus susitarimas su Tarybai pirmininkaujančia Vokietija.

Preliminaraus susitarimo tekstas buvo pateiktas Kultūros ir švietimo komitetui, o vėliau jo patvirtintas 2021 m. sausio 11 d. Remdamasi komiteto pritarimu, CULT komiteto pirmininkė laiške Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei nurodė, kad plenariniame posėdyje ji rekomenduos Tarybos poziciją patvirtinti be pakeitimų, su sąlyga, kad ji atitiks abiejų institucijų pasiektą preliminarų susitarimą. Teisininkams lingvistams patikrinus tekstą, 2021 m. balandžio 13 d. Taryba oficialiai priėmė poziciją remdamasi preliminariu susitarimu.

3. Rekomendacija

Kadangi Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu pasiektą preliminarų susitarimą, pranešėjas rekomenduoja jai pritarti be pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Nuorodos

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

28.3.2019 T8-0324/2019

Komisijos pasiūlymas

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

26.4.2021

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

26.4.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Priėmimo data

10.5.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Pateikimo data

12.5.2021

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika