Ziņojums - A9-0159/2021Ziņojums
A9-0159/2021

  IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013

  12.5.2021 - (14148/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)) - ***II

  Kultūras un izglītības komiteja
  Referents: Milan Zver

  Procedūra : 2018/0191(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0159/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0159/2021
  Debates :
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013

  (14148/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (14148/2020 – C9-0135/2021),

   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu[1],

   ņemot vērā Reģionu komitejas 2019. gada 6. februāra atzinumu[2],

   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0367),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

   ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

   ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0159/2021),

  1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

  2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai, kura tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

  3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

  4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

  5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


  NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

  Eiropas Komisijas paziņojums par īpašiem piešķīrumiem profesionālās izcilības centru platformām

   

  Neskarot likumdošanas un budžeta lēmējiestādes pilnvaras, Komisija apņemas piešķirt indikatīvu summu 400 miljonu EUR apmērā pašreizējās cenās profesionālās izcilības centru platformu atbalstam visā programmas darbības laikā, ja programmas starpposma izvērtējums apstiprinās, ka darbību rezultāti vērtējami pozitīvi.


  ĪSS PAMATOJUMS

  1. “Erasmus+” – Eiropas Savienības pamatprogramma

  Programma “Erasmus+” ir uzskatāma par Eiropas Savienības veiksmes stāstu, jo kopš šīs shēmas izveides 1987. gadā piedalījušos cilvēku skaits arvien pieaug un šī programma Eirobarometra sabiedriskās domas aptaujās atkārtoti tiek nosaukta par vienu no Savienības galvenajiem sasniegumiem. “Erasmus+” rada piederības Eiropai sajūtu, veicinot audzēkņu un personāla mobilitāti un iedibinot kultūras sakarus; tā uzlabo dalībnieku nodarbinātības izredzes un veicina izglītības un apmācības iestāžu, jaunatnes organizāciju un sporta klubu un federāciju sadarbību visā kontinentā un visā pasaulē. Ņemot vērā iepriekš minēto, šīs konkrētās programmas turpmāka stiprināšana — gan finansiāli, gan citādi — bija viena no Eiropas Parlamenta prioritātēm visās sarunās par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

  2. Iestāžu sarunas

  Pēc tam, kad 2019. gada 28. martā pirmajā lasījumā tika pieņemta Parlamenta nostāja, sākot ar 2019. gada oktobri, līdz 2020. gada decembrim notika iestāžu sarunas. Pēc piecām trialoga kārtām 2020. gada 11. decembrī ar Padomes prezidentvalsti Vāciju tika panākta provizoriska vienošanās.

  Pagaidu vienošanās teksts tika iesniegts Kultūras un izglītības komitejai un pēc tam apstiprināts 2021. gada 11. janvārī. Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, “CULT” komitejas priekšsēdētāja Padomes prezidentūrai adresētā vēstulē norādīja, ka viņa ieteiks plenārsēdē Padomes nostāju apstiprināt bez grozījumiem, ja tā atbildīs pagaidu vienošanās, kuru abas iestādes panāca. Pēc tam, kad juristi lingvisti bija veikuši pārbaudes, Padome 2021. gada 13. aprīlī saskaņā ar provizorisko vienošanos oficiāli pieņēma savu nostāju.

  3. Ieteikums

  Tā kā Padomes nostāja ir saskanīga ar provizorisko vienošanos, kas ir panākta iestāžu sarunās, referents iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 13. maijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika