ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

  12.5.2021 - (14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD)) - ***II

  Komisja Kultury i Edukacji
  Sprawozdawca: Milan Zver

  Procedura : 2018/0191(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0159/2021
  Teksty złożone :
  A9-0159/2021
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

  (14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.[1],

   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 lutego 2019 r.[2],

   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0367),

   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (A9-0159/2021),

  1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

  2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

  3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

  4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji, wraz z odnoszącym się do tego aktu oświadczeniem Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


  ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

  Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych przydziałów dla platform centrów doskonałości zawodowej

   

  Bez uszczerbku dla uprawnień władzy ustawodawczej i budżetowej, Komisja zobowiązuje się do przydzielenia orientacyjnej kwoty 400 mln EUR w cenach bieżących na wsparcie platform centrów doskonałości zawodowej w całym okresie trwania programu, pod warunkiem że ocena śródokresowa programu potwierdzi pozytywną ocenę wyników działania.


  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  1. Erasmus+ – sztandarowy program Unii Europejskiej

  Program Erasmus+ jest przykładem sukcesu Unii Europejskiej – od czasu uruchomienia programu w 1987 r. bierze w nim udział coraz więcej osób, a program ten wielokrotnie pojawiał się wśród głównych osiągnięć Unii w badaniach opinii publicznej Eurobarometru. Erasmus+ tworzy poczucie przynależności europejskiej, umożliwiając mobilność osób uczących się i pracowników oraz budując pomosty kulturowe, zwiększa szanse uczestników na zatrudnienie oraz wspiera współpracę między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz klubami i federacjami sportowymi na całym kontynencie i na całym świecie. W tym kontekście dalsze wzmocnienie tego konkretnego programu – zarówno finansowe, jak i inne – było priorytetem Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

  2. Negocjacje międzyinstytucjonalne

  Po przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu 28 marca 2019 r. od października 2019 r. do grudnia 2020 r. toczyły się negocjacje międzyinstytucjonalne. Po pięciu rundach rozmów trójstronnych 11 grudnia 2020 r. osiągnięto wstępne porozumienie z niemiecką prezydencją Rady.

  Tekst wstępnego porozumienia został przedstawiony Komisji Kultury i Edukacji, a następnie zatwierdzony przez nią 11 stycznia 2021 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję CULT, jej przewodnicząca – w piśmie do prezydencji Rady – poinformowała, że zaleci zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady bez poprawek, pod warunkiem że będzie ono zgodne ze wstępnym porozumieniem osiągniętym między obiema instytucjami. Po weryfikacji prawno-językowej Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 13 kwietnia 2021 r., odpowiadające wstępnemu porozumieniu.

  3. Zalecenie

  Ponieważ stanowisko Rady jest zgodne ze wstępnym porozumieniem osiągniętym w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych, sprawozdawca zaleca przyjęcie go bez zmian.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

  Odsyłacze

  14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

  28.3.2019 T8-0324/2019

  Wniosek Komisji

  COM(2018)0367 - C8-0233/2018

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

  26.4.2021

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  26.4.2021

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Milan Zver

  18.7.2019

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  5.11.2019

  4.12.2019

  21.1.2020

   

  Data przyjęcia

  10.5.2021

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

  Data złożenia

  12.5.2021

   


  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

   

   

  29

  +

  ECR

  Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

  ID

  Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

  PPE

  Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

  Renew

  Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

  S&D

  Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

  The Left

  Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

  Verts/ALE

  Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

   

  0

  -

   

   

   

   

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności