Procedura : 2018/0191(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0159/2021

Teksty złożone :

A9-0159/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 191kWORD 54k

<TitreType>ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Komisja Kultury i Edukacji</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Milan Zver</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 lutego 2019 r.[2],

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0367),

 uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

 uwzględniając art. 67 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji (A9-0159/2021),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji, wraz z odnoszącym się do tego aktu oświadczeniem Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych przydziałów dla platform centrów doskonałości zawodowej

 

Bez uszczerbku dla uprawnień władzy ustawodawczej i budżetowej, Komisja zobowiązuje się do przydzielenia orientacyjnej kwoty 400 mln EUR w cenach bieżących na wsparcie platform centrów doskonałości zawodowej w całym okresie trwania programu, pod warunkiem że ocena śródokresowa programu potwierdzi pozytywną ocenę wyników działania.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Erasmus+ – sztandarowy program Unii Europejskiej

Program Erasmus+ jest przykładem sukcesu Unii Europejskiej – od czasu uruchomienia programu w 1987 r. bierze w nim udział coraz więcej osób, a program ten wielokrotnie pojawiał się wśród głównych osiągnięć Unii w badaniach opinii publicznej Eurobarometru. Erasmus+ tworzy poczucie przynależności europejskiej, umożliwiając mobilność osób uczących się i pracowników oraz budując pomosty kulturowe, zwiększa szanse uczestników na zatrudnienie oraz wspiera współpracę między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz klubami i federacjami sportowymi na całym kontynencie i na całym świecie. W tym kontekście dalsze wzmocnienie tego konkretnego programu – zarówno finansowe, jak i inne – było priorytetem Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

2. Negocjacje międzyinstytucjonalne

Po przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu 28 marca 2019 r. od października 2019 r. do grudnia 2020 r. toczyły się negocjacje międzyinstytucjonalne. Po pięciu rundach rozmów trójstronnych 11 grudnia 2020 r. osiągnięto wstępne porozumienie z niemiecką prezydencją Rady.

Tekst wstępnego porozumienia został przedstawiony Komisji Kultury i Edukacji, a następnie zatwierdzony przez nią 11 stycznia 2021 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję CULT, jej przewodnicząca – w piśmie do prezydencji Rady – poinformowała, że zaleci zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady bez poprawek, pod warunkiem że będzie ono zgodne ze wstępnym porozumieniem osiągniętym między obiema instytucjami. Po weryfikacji prawno-językowej Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 13 kwietnia 2021 r., odpowiadające wstępnemu porozumieniu.

3. Zalecenie

Ponieważ stanowisko Rady jest zgodne ze wstępnym porozumieniem osiągniętym w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych, sprawozdawca zaleca przyjęcie go bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Odsyłacze

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim – Numer P

28.3.2019 T8-0324/2019

Wniosek Komisji

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

26.4.2021

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

26.4.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Data przyjęcia

10.5.2021

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Data złożenia

12.5.2021

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 

 

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1]  Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 194.

[2]  Dz.U. C 168 z 16.5.2019, s. 49.

[3]  Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 965.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności