Postopek : 2018/0191(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0159/2021

Predložena besedila :

A9-0159/2021

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 177kWORD 50k

<TitreType>PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Odbor za kulturo in izobraževanje</Commission>

Poročevalec: <Depute>Milan Zver</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013

(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. februarja 2019[2],

 ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0367),

 ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

 ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kulturo in izobraževanje (A9-0159/2021)

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropske komisije o posebnih dodelitvah za platforme centrov poklicne odličnosti

 

Brez poseganja v pooblastila zakonodajnega in proračunskega organa se Komisija zavezuje dodeliti okvirnega zneska v višini 400 milijonov EUR v tekočih cenah za podporo platformam centrov poklicne odličnosti med celotnim trajanjem programa, če se z vmesno oceno programa potrdi pozitivna ocena rezultatov ukrepa.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Erasmus+ - vodilni program Evropske unije

Program Erasmus+ je zgodba o uspehu Evropske unije, saj ima od začetka izvajanja leta 1987 vedno več udeležencev, v javnomnenjskih raziskavah Eurobarometra pa je bil večkrat naveden kot eden od glavnih dosežkov Unije. Program Erasmus+ ustvarja občutek evropske pripadnosti, omogoča mobilnost učencev in osebja ter gradi kulturne mostove; izboljšuje zaposlitvene možnosti za svoje udeležence in spodbuja sodelovanje med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, mladinskimi organizacijami ter športnimi klubi in zvezami po vsej celini in po svetu. Glede na to je bila nadaljnja krepitev tega posebnega programa – tako finančno kot tudi drugače – prednostna naloga Evropskega parlamenta med pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.

2. Medinstitucionalna pogajanja

Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi 28. marca 2019 so od oktobra 2019 do decembra 2020 potekala medinstitucionalna pogajanja. Po petih krogih trialogov je bil 11. decembra 2020 z nemškim predsedstvom Sveta dosežen začasni dogovor.

Besedilo začasnega dogovora je bilo 11. januarja 2021 predstavljeno Odboru za kulturo in izobraževanje, ki ga je nato tudi potrdil. Na podlagi odobritve odbora je predsednica odbora CULT v pismu predsedstvu Sveta napisala, da bo na plenarnem zasedanju priporočila, naj se stališče Sveta odobri brez sprememb, če bo v skladu z začasnim dogovorom, doseženim med institucijama. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 13. aprila 2020 uradno sprejel svoje stališče v skladu z začasnim dogovorom.

3. Priporočilo

Poročevalec predlaga, naj se stališče Sveta sprejme brez sprememb, saj je v skladu z začasnim dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

„Erasmus“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

Referenčni dokumenti

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

28.3.2019 T8-0324/2019

Predlog Komisije

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

26.4.2021

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

CULT

26.4.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Datum sprejetja

10.5.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Datum predložitve

12.5.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov)

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Aleksis Jeorgulis (Alexis Georgoulis), Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 62, 15.2.2019, str. 194.

[2] UL C 168, 16.5.2019, str. 49.

[3] UL C 108, 26.3.2021, str. 965.

Zadnja posodobitev: 12. maj 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov