Förfarande : 2018/0191(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0159/2021

Ingivna texter :

A9-0159/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0235

<Date>{12/05/2021}12.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0159/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 51k

<TitreType>ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Erasmus+: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott samt om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013</Titre>

<DocRef>(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))</DocRef>


<Commission>{CULT}Utskottet för kultur och utbildning</Commission>

Föredragande: <Depute>Milan Zver</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 KORT MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Erasmus+: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott samt om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 februari 2019[2],

 med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0367),

 med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

 med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A9-0159/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

3. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med kommissionens uttalanden om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europeiska kommissionen om de särskilda anslagen för plattformar av yrkeskompetenscentrum

 

Utan att det påverkar den lagstiftande myndighetens och budgetmyndighetens befogenheter åtar sig kommissionen att anslå ett preliminärt belopp på 400 miljoner euro i löpande priser för att stödja plattformar av yrkeskunskapscentrum under programmets hela löptid, under förutsättning att det vid halvtidsutvärderingen av programmet konstateras att insatsen ger positiva resultat.


KORT MOTIVERING

1. Erasmus + – Europeiska unionens flaggskeppsprogram

Erasmus + är en framgångssaga för Europeiska unionen, och sedan starten 1987 har allt fler personer deltagit och programmet har flera gånger i Eurobarometerundersökningar framstått som en av unionens största framgångar. Erasmus + skapar en känsla av europeisk tillhörighet, möjliggör rörlighet för studerande och personal och är en kulturell brobyggare. Det förbättrar sysselsättningsmöjligheterna för deltagarna och främjar samarbete mellan utbildningsinstitutioner, ungdomsorganisationer samt idrottsklubbar och idrottsföreningar över hela kontinenten och runt om i världen. En fortsatt förstärkning av just detta program – både finansiellt och på annat sätt – var därför en prioritering för Europaparlamentet under förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027.

2. Interinstitutionella förhandlingar

Efter antagandet av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den 28 mars 2019 ägde interinstitutionella förhandlingar rum från oktober 2019 till december 2020. Efter fem omgångar trepartsmöten nåddes den 11 december 2020 en preliminär överenskommelse med det tyska ordförandeskapet.

Texten till den preliminära överenskommelsen lades fram för och bekräftades därefter av utskottet för kultur och utbildning den 11 januari 2021. På grundval av utskottets godkännande meddelade CULT-utskottets ordförande i en skrivelse till rådets ordförandeskap att hon skulle rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar, förutsatt att den överensstämmer med den preliminära överenskommelse som nåtts mellan de båda institutionerna. Efter juristlingvisternas granskning antog rådet den 13 april 2021 sin ståndpunkt formellt i enlighet med den preliminära överenskommelsen.

3. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt överensstämmer med den preliminära överenskommelsen från de interinstitutionella förhandlingarna rekommenderar föredraganden att den godkänns utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

28.3.2019 T8-0324/2019

Kommissionens förslag

COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

26.4.2021

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

CULT

26.4.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Milan Zver

18.7.2019

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2019

4.12.2019

21.1.2020

 

Antagande

10.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Ingivande

12.5.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID

Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

0

-

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 62, 15.2.2019, s. 194.

[2] EUT C 168, 16.5.2019, s. 49.

[3] EUT C 108, 26.3.2021, s. 965.

Senaste uppdatering: 12 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy