ДОКЛАД относно насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)

12.5.2021 - (2019/2164(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Сусана Солис Перес

Процедура : 2019/2164(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0163/2021
Внесени текстове :
A9-0163/2021
Приети текстове :


PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)

(2019/2164(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения: съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено: „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“ (COM(2020)0152),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (COM(2020)0274),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено „План за действие в областта на цифровото образование за 2021 – 2027 г. – Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера“ (COM(2020)0624),

  като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между половете от 10 август 2017 г., озаглавено „Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth“ (Икономически ползи от равенството между половете в ЕС: как равенството между половете в образованието в областта на НТИМ води до икономически растеж)

 като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани[1],

  като взе предвид стратегическата рамка за сътрудничество в областта на европейската политика за образованието и обучението за 2020 г.,

  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите[2],

 като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии[3],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор[4],

  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2021 г. относно преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика[5],

  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2018 г. относно равенството между половете, младежта и цифровизацията,

 като взе предвид проучването, озаглавено „Образование и заетост на жените в областта на науката, технологиите и цифровата икономика, включително ИИ и неговото влияние върху равенството между половете“, публикувано от неговата Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС на 15 април 2020 г.[6],

 като взе предвид проучването, озаглавено „Жените в ерата на цифровите технологии“[7],

  като взе предвид Международния ден на ООН за жените и момичетата в науката, който се отбелязва всяка година на 11 февруари и чиято цел е да се постигне пълен и равен достъп до и участие в науката за жените и момичетата, както и да се постигне по-нататъшно равенство между половете и овластяване на жените и момичетата,

  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която влезе в сила на през 2016 г., и по-специално цел за устойчиво развитие 5 относно равенството между половете,

  като взе предвид Информационното табло на Комисията относно жените в областта на цифровите технологии от 2020 г.,

  като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете относно индекса за равенство между половете за 2020 г.

  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, по-специално член 11 от нея,

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A9-0163/2021),

А. като има предвид, че равенството между половете е основна ценност и ключова цел на ЕС, както и основно предварително условие за пълноценното упражняване на правата на човека от страна на жените и момичетата, което е от съществено значение за тяхното овластяване, за развитието на техния пълен потенциал и за постигането на устойчиво и приобщаващо общество; като има предвид, че дискриминацията, пред която са изправени жените, свързана с пола, стереотипите и неравенствата, в съчетание с комбинираната дискриминация, има множество вредни социални и икономически последици, включително намаляване на потенциалните предимства за публичния сектор и предприятията в областта на научните изследвания и иновациите и за цялостното икономическо развитие; като има предвид, че подобряването на имиджа на жените в науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и на техния професионален принос може да установи модели на успех, които да бъдат следвани, и в крайна сметка да доведе до по-голямо приобщаване, както и до засилване на прехода на и иновациите в нашите общества в полза на широката общественост; като има предвид, че премахването на старите модели ще насърчи равенството между половете; като има предвид, че жените биха могли да играят жизненоважна роля за преодоляване на недостига на работна ръка на пазара на труда в ЕС;

Б. като има предвид, че ЕС е изправен пред безпрецедентен недостиг на жени с професионално развитие и образование в областта на НТИМ, не на последно място като се има предвид, че жените представляват 52% от европейското население и 57,7% от завършилите висше образование в ЕС[8], но въпреки това едва двама от всеки петима учени и инженери са жени[9]; като има предвид, че жените са недостатъчно представени на всички равнища в цифровия сектор в Европа – от студентите (32% на бакалавърска, магистърска или еквивалентна степен) до висшите академични длъжности (15%) в повечето научни, инженерни и управленски области и на по-високо йерархично равнище, дори в сектори, в които те съставляват мнозинството, например образованието; като има предвид, че свързаните с пола стереотипи представляват сериозна пречка пред равенството между мъжете и жените студенти още от самото образование и допълнително увеличават неравенството между половете в сектора на заетостта в областта на НТИМ, което представлява сериозна пречка пред равенството между жените и мъжете; като има предвид, че разликата е най-голяма по отношение на специализираните умения и заетостта в областта на ИКТ в ЕС, където едва 18% са жени[10], сред завършилите висше образование в областта на НТИМ, от които едва 36% са жени, както и в цифровия сектор, където има повече от три пъти повече мъже, отколкото жени; като има предвид, че значителните равнища на полова сегрегация сред студентите и дипломираните в областта на НТИМ полагат основите за бъдеща полова сегрегация в професионалното развитие в областта на НТИМ; като има предвид, че много малко момичета в юношеска възраст в държавите членки, (по-малко от 3%) проявяват интерес да работят като специалисти в областта на ИКТ на 30-годишна възраст[11]; като има предвид, че за жените в неравностойно социално-икономическо положение е особено трудно да навлязат в сектора на НТИМ; като има предвид, че макар и да се наблюдава положителна тенденция в участието и интереса на момичетата към образованието в областта на НТИМ, процентите продължават да са недостатъчни; като има предвид, че между момчетата и момичетата няма разлики в отношението към НТИМ по време на началното образование, а в много случаи момичетата често постигат по-добри резултати от момчетата по задачи, свързани с НТИМ и ИКТ[12]; като има предвид, че разликите между половете в областта на НТИМ във висшето образование не са оправдани от академичните постижения, тъй като момичетата и момчетата показват сходни равнища на постижения в областта на науките и математиката в средното образование; като има предвид обаче, че момичетата се опасяват, че ще бъдат по-малко успешни от момчетата в професионалното развитие в областта на НТИМ, и че в резултат на това жените са по-малко уверени в собствените си цифрови умения; като има предвид, че социалните норми и свързаните с пола очаквания относно избора на професионална кариера, които често се подсилват чрез образователно съдържание и учебни програми, са две от движещите сили на половата сегрегация във висшето образование;

В. като има предвид, че жените, които изучават специалности в областта на НТИМ, могат трудно да намерят своето място в сектора на труда в областта на НТИМ и в сравнение с колегите си мъже е по-малко вероятно да заемат работни места в областта на НТИМ или да ги запазят в резултат на различните съществуващи пречки, например свързаните с пола стереотипи, доминираните от мъжете работни места, дискриминацията и предразсъдъците, съзнателните и несъзнателните предубеждения, сексуалния тормоз, неблагоприятната работна среда и липсата на женски ролеви модели и ментори; като има предвид, че намаляването на неравенството между половете в образованието в областта на НТИМ би могло да намали недостига на умения, да увеличи заетостта и производителността на жените и да намали професионалната сегрегация, което в крайна сметка би насърчило икономическия растеж чрез по-висока производителност и увеличена работна сила; като има предвид, че премахването на неравенството между половете по отношение на професиите в областта на НТИМ би допринесло за увеличаването на БВП на ЕС на глава от населението с 2,2 до 3,0% до 2050 г.[13]; като има предвид, че премахването на неравенството между половете в професионалното развитие в областта на НТИМ би представлявало стъпка към равенството между половете и спазването на човешките права на жените и момичетата, а също така би имало положително въздействие за намаляване на разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;

Г. като има предвид, че според проучване на Агенцията на ЕС за основните права[14] около 55% от жените в ЕС са били подложени на сексуален тормоз от 15-годишна възраст, а 14% от жените са били подложени на кибертормоз от 15-годишна възраст; като има предвид, че по време на пандемията от COVID-19 много жени са били жертва на нови форми на кибернасилие, например сексуален и психически тормоз онлайн; като има предвид, че спешно са необходими мерки за справяне с тези нови форми на сексуален и психически тормоз; като има предвид, че се съобщава за голям брой случаи на сексуален тормоз в образователните структури в областта на НТИМ, включително в училищата и университетите и на работните места, което допълнително изключва жените от сектора;

Д. като има предвид, че недостатъчното представителство на жени, които работят в областта на иновативните технологии, например изкуствения интелект (ИИ), е повод за загриженост, тъй като може да засегне отрицателно проектирането, разработването и прилагането на тези технологии, причинявайки възпроизвеждане на съществуващите дискриминационни практики и стереотипи и разработване на алгоритми, основани на предубеждения по отношение на пола; като има предвид, че усилията за преодоляване на полово обусловените предубеждения, стереотипи и неравенство в цифровия сектор са недостатъчни; като има предвид, че във всички сфери на цифровите технологии, по-специално свързаните с ИИ и киберсигурността, продължава да съществува неравенство между половете, което утвърждава тенденцията цифровият сектор да остане доминиран от мъже в обозримо бъдеще; като има предвид, че справянето с тези предубеждения изисква разработването на ясни изисквания за етика и прозрачност; като има предвид, че непълните и неточни набори от данни и липсата на данни, разбити по полов признак, могат да изкривят обработването и логиката на системите с ИИ и допълнително да застрашат постигането на равенство между половете в обществото; като има предвид, че следва да се обърне дължимото внимание и на уникалните обстоятелства на малките и средните предприятия (МСП) в Европа, по-специално по отношение на техния размер, способността им да изпълняват нови изисквания и потенциала им като ценен източник и принос за това да се позволи на момичетата, жените и жените лидери да насърчават равенството между половете в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ;

Е. като има предвид, че новите технологии, които са предубедени от гледна точка на пол, етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, език, религия или национален или социален произход, се дължат главно на необобщени данни, липса на съобразени с контекста знания и неприлагане на перспективата за равенство между половете в научните изследвания, като това може да има вредни последици за здравето и благосъстоянието на жените, особено тези, които са изправени пред комбинирана дискриминация, както и за безопасността на продуктите, а също така може да окаже отрицателно въздействие върху личностното и професионалното развитие на жените[15];

Ж. като има предвид, че учителите и родителите могат да задълбочат свързаните с пола стереотипи, като обезсърчават момичетата да избират и да се стремят към образование и професионално развитие в областта на НТИМ; като има предвид, че стереотипите по отношение на пола влияят силно върху избора на учебни предмети; като има предвид, че културното обезсърчаване и липсата на осведоменост и насърчаване на женски ролеви модели възпрепятстват и оказват отрицателно въздействие върху възможностите на момичетата и жените за висше образование в областта на НТИМ, за свързаните професии и цифровото предприемачество и водят до дискриминация и по-малко възможности за жените на пазара на труда; като има предвид, че следва да се акцентира върху факторите, които мотивират момичетата и насърчават интереса им към висше образование в областта на НТИМ, свързаните професии и цифровото предприемачество, например популяризирането на женски ролеви модели, менторството от учителите, получаването на одобрение от групата на връстниците и развитието на креативността и практическия опит;

З. като има предвид, че кризата с COVID-19 вероятно ще доведе до трайни промени в живота в Европа и ще засегне повечето аспекти от живота на хората, начина, по който вършим работата си, както и начина, по който учим и научаваме, при което цифровизацията ще играе важна роля; като има предвид, че COVID-19 също така задълбочава неравенството между половете в областта на цифровите технологии[16] в момент, когато повече от всякога са необходими цифрови умения с цел работа, учене или свързаност; като има предвид, че бързата цифрова трансформация предлага много възможности за промяна на моделите на заетост, основани на пола, но също така може непропорционално да засегне заетостта на жените в редица области; като има предвид, че жените са принудени да поемат по-голям дял от родителските или семейните задължения в сравнение с колегите си мъже и че следователно всички предложени мерки следва да отчитат възможността за успешно съвместяване на професионалния и семейния живот за жените, с цел мъжете да бъдат включени в тези области; като има предвид, че в резултат на дистанционната работа границите между професионалния и семейния живот ще се забелязват все по-малко и че е вероятно жените да поемат най-голямата тежест, свързана с равновесието между професионалния живот и задълженията за полагане на грижи в семейството;

И. като има предвид, че е необходимо допълнително да се насърчават политики, насочени към увеличаване на участието на жените в области, свързани с НТИМ и ИИ, както и да се възприеме многостепенен подход за преодоляване на неравенството между половете на всички равнища на образование и заетост в цифровия сектор; като има предвид, че малко държави членки са включили разпоредби относно равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите и че напредъкът в интегрирането на принципа на равенство между половете в националните научноизследователски програми е бавен;

Й. като има предвид, че е необходимо да се поощрява и подкрепя по-активната роля на жените в предприемачество и да се развива благоприятна среда, в която жените предприемачи могат да преуспяват, а предприемачеството се насърчава; като има предвид, че според данните за предприемачеството в сектора на НТИМ и ИКТ жените са още по-маргинализирани; като има предвид, че неравенството между половете в стартиращите предприятия и инвестициите в рисков капитал също е поразително; като има предвид, че тъй като момичетата са склонни да учат по-малко предмети в областта на ИКТ и НТИМ в средното и университетското образование, в крайна сметка много по-малко жени работят в тези области и основават и притежават частни дружества и стартиращи предприятия; като има предвид, че едва 17% от основателите на стартиращи предприятия са жени; като има предвид, че стартиращите предприятия, притежавани от жени, получават средно 23% по-малко финансиране от управляваните от мъже; като има предвид, че макар и жените да представляват 30% от всички предприемачи в Европа, те получават едва 2% от наличното небанково финансиране[17]; като има предвид, че в контекста на пандемията тази цифра изглежда е спаднала до 1%;

Общи бележки

1. счита, че с оглед на значителната разлика в заплащането на жените и мъжете в ЕС, на факта, че е по-вероятно жените да получават ниска заплата, да работят на непълно работно време или на несигурни работни места, на нарастващото търсене на специалисти в областта на НТИМ и значението на свързаните с НТИМ професии за бъдещето на европейската икономика увеличаването на дела на жените в сектора на НТИМ е от решаващо значение за зачитането на правата на жените и за изграждането на по-устойчиви и приобщаващи икономика и общество чрез научни, цифрови и технологични иновации; подчертава, че високото равнище на умения в областта на НТИМ е от решаващо значение за процеса на иновации в авангардни области на ИКТ като ИИ и киберсигурността и ще придобива все по-голямо значение за конкурентоспособността на ЕС на световните пазари; поради това подчертава, че пълният потенциал на уменията, знанията и квалификациите на жените в тези области може да спомогне за стимулиране на европейската икономика и да подкрепи целите, определени в различни политики на ЕС, преди всичко в Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии;

2. отново заявява, че основната цел следва да бъде премахването на всички пречки, по-специално социално-културните, психологическите и педагогическите бариери, които ограничават интересите, предпочитанията и избора на жените и момичетата, включително свързаните с пола стереотипи, дискриминацията въз основа на пола и комбинацията от биологични и социални фактори, по-специално припокриването на майчинството с най-решаващите периоди в професионалното развитие на жените, без да се излага на риск свободата на жените да вземат решения; насърчава държавите членки да поощряват участието на жените и момичетата в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ в съответните национални или регионални планове за действие или стратегии в областта на равенството между половете, като предоставят подходящи стимули; счита, че тези планове за действие или стратегии следва, наред с други инициативи, да целят увеличаване на равенството между половете, като се съсредоточат върху премахването на свързаните с пола стереотипи, улесняването на достъпа до образование и квалификации, по-доброто равновесие между професионалния и личния живот, равните възможности, осигуряването на здравословна и безопасна работна и учебна среда за жените, недискриминацията на пазара на труда, повишаването на осведомеността относно предубежденията и стереотипите относно пола във всички сектори, свързани с НТИМ, установяването на задължителни политики за прозрачност на заплащането, прилагането на нулева толерантност към сексуалния тормоз и повишаването на видимостта на женските ролеви модели;

3. признава, че свързаните с пола стереотипи, културното обезсърчаване и липсата на осведоменост и насърчаване на женски ролеви модели възпрепятстват и оказват отрицателно въздействие върху възможностите на момичетата и жените за висше образование в областта на НТИМ, свързаните с тях професии и цифровото предприемачество и могат да доведат до дискриминация и по-малко възможности за жените на пазара на труда;

4. потвърждава отново значението на интегрирането на осведомеността относно полово обусловените предубеждения във всички съответни сектори, включително в първоначалното и продължаващото обучение на учителите; подчертава необходимостта да се преодолеят структурните пречки, например социално-икономическото неизгодно положение и враждебната работна среда и условия на труд за жените, които възпрепятстват момичетата и жените да навлязат в една преобладаващо доминирана от мъже област, както и необходимостта да се увеличи видимостта на подценяваните до момента ролеви модели, за да се вдъхновяват жените и момичетата; призовава Комисията да въведе и подкрепя кампании за повишаване на осведомеността и други програми и инициативи за намаляване на тези пречки в академичните среди; подчертава, че мерките за равенство между половете, например премахването на свързаните с пола стереотипи в образованието, повишаването на осведомеността, насърчаването на предмети в областта на НТИМ сред момичетата и жените, както и професионалното ориентиране за насърчаване на момичетата да обмислят обучение в доминирани от мъже области, биха довели до по-голям брой жени, завършващи специалности в областта на НТИМ;

5. призовава държавите членки да се борят срещу полово обусловеното сегментиране на пазара на труда при професиите в областта на НТИМ, като инвестират във формално, неформално и самостоятелно образование, учене през целия живот и професионално обучение за жени, за да се гарантира достъпът им до висококачествена заетост и възможности, с цел да се преквалифицират и подобрят уменията си за бъдещото търсене на пазара на труда и да се прекъсне порочният кръг на половата сегрегация в заетостта; призовава Комисията и държавите членки да разработят мерки на политиката, които изцяло включват свързаното с пола измерение, чрез кампании за повишаване на осведомеността, обучение, учебни програми и, по-специално, професионално ориентиране, за да се насърчат от ранна възраст предприемачеството, предметите в областта на НТИМ и цифровото образование за момичетата с цел борба срещу съществуващите стереотипи в образованието и с цел да се гарантира, че повече жени навлизат в развиващите се и добре платени сектори; подчертава необходимостта от включване на медиите, включително социалните медии, за да се насърчи използването на приобщаващ език и да се избегнат стереотипите, които водят до създаването на мнения срещу участието и интереса на момичетата към образованието в областта на НТИМ; призовава да се подобрят структурите в областта на НТИМ и да се гарантира равен достъп до тях; призовава за специални стипендии за момичета и жени, които желаят да се развиват професионално в сектора на НТИМ;

6. призовава Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на положението на жените и момичетата в неравностойно социално-икономическо положение, например тези с увреждания или живеещите в най-отдалечените региони или селските райони, жените в бедност, самотните майки, студентите в несигурно положение, жените мигранти и жените от ромски произход, както и да гарантират техния пълен достъп и приобщаване в цифровото образование и професионалното развитие в областта на НТИМ, за да се предотврати задълбочаването на цифровото разделение; призовава Комисията и държавите членки при изготвянето на своите планове за действие да обърнат специално внимание на комбинираната дискриминация и предубеждения, дължащи се на етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, възраст или увреждане; призовава Комисията и държавите членки да събират съпоставими и хармонизирани данни, за да проследяват напредъка на жените от различен социално-икономически произход или расов и етнически произход през всички образователни равнища, включително по отношение на техния избор на професионална кариера и развитие, като се съсредоточат върху неравенствата в секторите на НТИМ и цифровите технологии, което ще спомогне за наблюдението на въздействието на политиките и ще даде възможност на заинтересованите страни да идентифицират недостатъците и първопричините за тях; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки за разширяване на показателите, използвани за Информационното табло относно жените в областта на цифровите технологии, така че тези показатели да включват информация и данни за жените в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ, както и да разработи набор от инструменти, който да включва методологии, показатели и рамки за получаване на по-точни данни и подобряване на използването на съществуващата информация;

7. призовава държавите членки решително да подкрепят инициативите на Комисията за повишаване на осведомеността относно цифровите възможности, например подхода „отказ от публични участия, в които не са включени други жени“ на Европейската седмица на програмирането, Коалициите за умения и работни места в областта на цифровите технологии, наградата на ЕС за жени новатори, инициативите #SaferInternet4EU в цяла Европа и Европейската програма за умения;

Образование

8. приветства Плана за действие в областта на цифровото образование за 2021 – 2027 г. и неговото действие за „Насърчаване на участието на жените в НТИМ“ и изразява надежда, че той ще спомогне за разработването на по-привлекателни и творчески начини за насърчаване на момичетата да продължат образованието си в областта на НТИМ, както и за повишаване на увереността на жените в техните цифрови умения; подчертава, че момичетата продължават да представляват едва 36% от завършилите висше образование в областта на НТИМ[18], въпреки че са с по-добра цифрова грамотност от момчетата[19]; подчертава, че момичетата, които асимилират свързаните с пола стереотипи, имат по-ниски равнища на лична ефективност и по-малко увереност в своите способности в сравнение с момчетата и че личната ефективност оказва значително въздействие както върху резултатите от образованието в областта на НТИМ, така и върху стремежите за професионално развитие в областта на НТИМ; подчертава, че с възрастта момичетата изглежда губят интерес към предмети в областта на НТИМ, което предполага, че е необходима намеса още преди училище и в началното училище, за да се поддържа интересът на момичетата в тези области и да се води борба с вредните стереотипи относно ролите на половете както за момичетата, така и за момчетата; призовава Комисията и държавите членки да създадат нови канали за връзка с момичетата и да гарантират, че цифровото образование достига до всички тях, както и да признаят и инвестират в учителите като двигатели на културната промяна, като се има предвид потенциалът им да насърчават продължаващото участие на момичетата в свързаните с науката предмети в училище; предлага тези усилия да бъдат засилени с разработването на общи насоки за държавите членки, с цел да се подобрят знанията и уменията на лицата, които започват средно образование; призовава за ефективно използване на фондовете, програмите и стратегиите на ЕС, включително „Еразъм+“, Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и програмата „Цифрова Европа“, за да се насърчават активно момичетата да следват висше образование в областта на ИКТ и НТИМ и да се предоставя ефективна подкрепа за ученето през целия живот и обучението в секторите на НТИМ; призовава равенството между половете да бъде надлежно включено в бъдещата стратегия и политики на ЕС за младежта;

9. подчертава, че висококачественото, приобщаващо и недискриминационно цифрово образование трябва да играе съществена роля за увеличаване на участието на момичетата и жените в областите, свързани с ИКТ и НТИМ, и за премахване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии; подчертава, че цифровото образование трябва да създаде по-добро цифрово приобщаване и цифрова грамотност и да гарантира равното участие на момичетата и жените в ерата на цифровите технологии; подчертава значението на гарантирането на интегрирането на принципа на равенство между половете в образованието в областта на НТИМ на всички равнища, включително в извънучилищното, неформалното и самостоятелното образование, както и за преподавателския състав; поради това призовава за специфични, съобразени с възрастта стратегии; насърчава държавите членки да популяризират образованието в областта на компютърните науки в националните учебни програми и призовава образователните институции да интегрират предметите роботика, кодиране, ИКТ и програмиране на по-ранен етап от предучилищното и началното образование, за да се насърчат момичетата и жените да избират математика, кодиране, курсове по ИКТ и научни дисциплини в училище;

10. признава ролята на училищата и учителите за премахването на неравенството между половете в образованието в областта на НТИМ и подчертава ролята на образованието за насърчаването на присъствието на момичета в курсове, свързани с НТИМ, и за установяването на референтни критерии за наблюдение на набирането и задържането на жени на работа; призовава държавите членки да инвестират в развитието на уменията на учителите в областта на НТИМ в началните и средните училища, за да им помогнат да разбират и да се справят с несъзнателните предубеждения в своите преподавателски практики и оценки и да ангажират еднакво всички учащи се; подчертава необходимостта държавите членки да включат цялата преподавателска професия в движенията в областта на НТИМ и да ангажират учителите като носители на промяната; предлага образователните институции да изготвят планове за равенство с цел насърчаване на баланса между половете сред учителите; призовава за укрепване на учебните програми и образователните материали в областта на НТИМ с цел по-добро насърчаване на равното участие в НТИМ; призовава за по-добро професионално ориентиране и за нови и творчески начини за насърчаване на учащите се жени да обмислят кариера в областта на НТИМ; във връзка с това подчертава необходимостта от укрепване на капацитета на учителите и консултантите в областта на професионалното развитие с цел насърчаване на момичетата, които проявяват интерес към НТИМ, да се стремят към кариера в тази област, тъй като по-доброто познаване на стереотипите и неравенството между половете в областта на НТИМ дава възможност на преподавателите и консултантите в областта на професионалното развитие да разберат пречките, пред които са изправени техните ученици, да гарантират равно участие в учебните занятия в областта на НТИМ и да популяризират кариерите в областта на НТИМ сред учащите се жени;

11. подчертава факта, че учителите и другите служители от мъжки пол доминират в сферата на образованието в областта на НТИМ в училищата и в университетите и на работните места, което води до липса на женски ролеви модели и ограничени възможности за ориентиране и наставничество; насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете в началното, средното и висшето образование чрез съобразени с аспектите на пола учебно съдържание, обучение на преподавателите и учебни програми и настоятелно призовава комисиите и институциите, участващи в набирането на персонал, да насърчават баланса между половете, за да се избегне „ефектът на изключване“ (outsider effect); подчертава необходимостта от инвестиции в образованието и обучението със съобразени с аспектите на пола процедури за набиране и подбор на персонал в образователните сектори, особено в областта на НТИМ и нововъзникващите цифрови сектори, където жените са недостатъчно представени; призовава Комисията и държавите членки да намерят по-привлекателни и творчески начини за представяне на женски ролеви модели с успешна кариера в областта на ИКТ и НТИМ, за да се повиши доверието на момичетата в цифровите умения и да бъдат насърчени да продължат образованието си в областта на ИКТ и НТИМ;

12. подчертава необходимостта да се обърне внимание на финансовото образование, включително симулациите на финансови практики, и връзката му с разликата в пенсиите на мъжете и жените; подчертава, че това по-младите жени да се обучават по теми като разликата в заплащането на жените и мъжете ще проправи пътя за бъдеще, изпълнено с финансово уверени жени;

13. отбелязва, че всички момичета следва да могат да се възползват от по-голям достъп до цифрови решения за учене на световно равнище и да разполагат с инструменти и мотивация да се ангажират с цифровите технологии като потребители и творци; призовава държавите членки да вземат предвид продължаващите опасения относно риска от по-нататъшно разпространение на COVID-19 и да се справят с липсата на ИКТ оборудване и свързаност за уязвимите учащи се от неравностоен в социално-икономическо отношение произход, като например момичетата в селските райони или райони, трудни за достигане, както и да разработят инструменти за гарантиране на пълен достъп до цифровото образование и гладкото му функциониране; подчертава необходимостта от специални програми за финансиране на училищата в селските райони, които все повече се оказват без финансиране за авангардни технологии, което много градски училищни райони приемат за даденост; освен това призовава за по-добра подкрепа за преподавателите в училищните системи в селските райони, за да им се помогне да преподават учебните програми в областта на НТИМ, по-специално по отношение на обучението, инструментите и инфраструктурата;

14. подчертава значението на развитието на мрежи за жени – специалисти в областта на НТИМ, за широкомащабни комуникационни кампании, които да спомогнат за трансформирането на възприятията на жените за НТИМ и за да могат жените в НТИМ да се свързват с момичетата чрез подкрепа за професионално развитие, обучение за придобиване на умения и изграждане на мрежи; приветства различните образователни инициативи, предназначени да подкрепят момичетата и да насърчават жените в цифровата икономика, включително използването на вирусни истории в социалните медии, професионални мрежи, организирани от жени за жени, както и инициативи на технологични дружества; призовава Комисията и държавите членки да създадат схеми за обучение с женски ролеви модели в областта на НТИМ на всички образователни равнища; призовава Комисията да възприеме целенасочен подход, основан на пола, при въвеждането на стажове за цифрови възможности, за да се даде възможност на младите жени от различен произход да придобият практически опит в цифровите технологии, ИКТ и НТИМ в области, които се търсят на пазара на труда, и силно насърчава популяризирането на стажове в предприятия в областта на НТИМ по време на образованието; насърчава държавите членки да създадат инициативи в подкрепа на прехода на момичетата от училище към работа, като например професионално ориентиране в училище, чиракуване и програми за професионален опит, с цел да се подкрепят стремежите на момичетата за бъдещето и да се създадат пътища за прехода им към работната сила в областта на НТИМ;

15. отбелязва, че в заключенията си от май 2015 г. относно пътната карта за европейското научноизследователско пространство за периода 2015 – 2020 г. Съветът  безрезултатно призова Комисията и държавите членки да започнат да превръщат националното законодателство в областта на равенството в ефективни действия с цел борба с дисбаланса между половете в научноизследователските институции и органите за вземане на решения и с цел по-добро интегриране на измерението на пола в политиките, програмите и проектите за научноизследователска и развойна дейност; признава целта на Комисията да насърчава участието на жените в НТИМ с Европейския институт за иновации и технологии и да подкрепя Коалицията на ЕС в областта на НТИМ за разработване на учебни програми за висше образование, които привличат жените към инженерството и ИКТ; изразява съжаление относно факта, че все още се наблюдава неравностоен достъп на жените до длъжности в областта на изследванията, до финансиране и до възможности за публикуване на трудове, като все още не е коригирана разликата в заплащането на мъжете и жените в сферата на научните изследвания и висшето образование, въпреки че в ЕС и държавите членки са налице правни разпоредби относно равното третиране и недискриминацията на пазара на труда, в т.ч. относно равното заплащане;

16. подчертава броя на случаите на сексуален тормоз, на който са подложени жените, които следват висше образование в областта на НТИМ, и призовава държавите членки и образователните институции да приведат в действие политики на нулева толерантност по отношение на сексуалния тормоз, да постигнат споразумение относно строги кодекси за поведение и протоколи, да създадат безопасни и частни канали за подаване на сигнали от страна на момичетата и жените и да докладват на съответните органи всички случаи на сексуален тормоз; призовава Комисията, държавите членки и образователните институции да приемат превантивни мерки и подходящи санкции за извършителите на сексуален тормоз с цел справяне със сексуалния тормоз в училищата и образователните институции в областта на НТИМ;

17. подчертава необходимостта от включване на съобразени с пола възможности за учене и професионално развитие в областта на НТИМ в националните планове и политики за развитие в сектора на образованието, ИКТ и науката;

Професионално развитие

18. изразява съжаление във връзка с факта, че жените са изправени пред непропорционално повече пречки в професионалното си развитие, отколкото мъжете, поради липсата на подходящ баланс между професионалния и личния живот и увеличаването на неплатения труд за полагане на грижи в повечето домакинства; отбелязва, че пандемията от COVID-19 допълнително влоши положението на жените, които трябваше да балансират извънреден труд от разстояние, докато се грижат за деца и извършват неплатен труд по полагане на грижи; изразява съжаление относно особено отрицателното въздействие на културата „винаги на линия“ върху равновесието между професионалния и личния живот на работниците с отговорности за полагане на грижи, които обикновено са жени; настоятелно призовава публичните и частните институции да гарантират, че дистанционната работа взема предвид пречките пред поддържането на по-добър баланс между професионалния и личния живот и зачита правото на откъсване от работната среда, както и да приемат благоприятни за семейството политики; настоятелно призовава държавите членки да установят подходящи мерки за гарантиране на политики на нулева толерантност към сексуалния тормоз, по-добър отпуск по майчинство, значително повече и по-дълъг отпуск по бащинство и платен и непрехвърляем родителски отпуск, който ще позволи на жените и мъжете да вземат отпуск, за да се грижат за децата си, и да се борят срещу правилото жената да бъде родителят, който прекъсва кариерата си, за да се преодолее сериозна пречка пред жените да напредват в кариерата си, както и да се гарантират гъвкаво работно време, детски заведения на място и дистанционна работа; настоятелно призовава държавите членки да транспонират изцяло и да прилагат Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот[20] и призовава Комисията да я наблюдава ефективно; призовава Комисията и държавите членки да направят пълна оценка на причините и факторите, които водят до висок процент на жените, които се отказват от кариера в областта на НТИМ, да формулират препоръки за действия за предотвратяване на това явление, ако е необходимо, и да разработят механизми и програми за включване на жените и момичетата в инициативи в областта на образованието, обучението и заетостта, както и да приемат подходящи политики и мерки за тази цел; подчертава, че COVID-19 отваря нова глава в сферата на труда, образованието, управлението и всекидневието и подчерта особеното значение на цифровата грамотност и умения и необходимостта от смяна на условията за дистанционната работа, които показаха значително разделение между половете по време на пандемията и последвалите ограничителни мерки; подчертава неотложната необходимост от насърчаване на баланса между половете в цифровия сектор, като се има предвид начинът, по който хората и дружествата използват ИКТ и други цифрови технологии, за да работят и да си взаимодействат в новото цифрово общество;

19. счита, че е от първостепенно значение да има повече женски ролеви модели и да се увеличи броят на жените на ръководни позиции в сектора на НТИМ; подчертава, че намаляващият процент жени на по-високи длъжности оказва неблагоприятно въздействие върху назначаването на жени, което допълнително намалява шансовете жени да бъдат назначавани на по-високи длъжности; изразява съжаление във връзка с факта, че жените са недостатъчно представени на ръководни позиции в кариери в областта на НТИМ, и подчертава спешната необходимост от насърчаване на равенството между половете на всички равнища на вземане на решения в бизнеса и управлението; подчертава, че представеността на двата пола в управителните съвети и на длъжностите за вземане на решения подобрява резултатите на бизнеса в резултат на по-широкия спектър от знания, нагласи и опит; изразява съжаление относно съществуването както на хоризонтална, така и на вертикална полова сегрегация в йерархията на университетите и училищата в Европа; обръща внимание на факта, че жените са особено слабо представени на висши академични позиции и позиции, свързани с вземането на решения, в академичните институции и университетите, което показва наличието на „стъклен таван“ – невидими пречки, дължащи се на предразсъдъци, които пречат на жените да достигнат отговорни длъжности; настоятелно призовава Съвета и държавите членки да приемат предложението за Директива относно жените в управителните съвети и да определят цели за баланс между половете в органите за вземане на решения;

20. изразява съжаление във връзка с факта, че разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да бъде реалност и е още по-изразена в доминираните от мъжете сектори като ИКТ и технологичните дружества[21]; призовава всички участници да осигуряват прозрачност на заплащането; настоятелно призовава Съвета да сложи край на блокирането на предложението за Директива относно прилагането на принципа на равно третиране между лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която има за цел да разшири защитата срещу дискриминацията чрез хоризонтален подход;

21. призовава всички съответни заинтересовани страни да се справят с дискриминацията в своите практики за наемане на работа и да въведат квоти за насърчаване на приобщаването на жените, особено жените от различен расов и етнически произход, жените с увреждания и ЛГБТИ+ лицата;

22. насърчава установяването на приобщаващ диалог със съответните заинтересовани страни, като например частни дружества, неправителствени организации, професионални сдружения и институти, държавни институции, регионални и местни органи, създатели на политики и представители на гражданското общество, с цел координиране и преодоляване на липсващите връзки за насърчаването на жените в НТИМ; подчертава, че с оглед на първостепенното значение на борбата с културните и социалните стереотипи за способностите и ролите на жените в сектора на НТИМ следва да се приемат целенасочени мерки за насърчаване на равенството между половете, като например законодателство за интегриране на принципа на равенство между половете или политики, като например финансови стимули или други мерки, за да се увеличи участието на момичетата в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ; призовава за предоставяне на стимули на предприятията, които подкрепят женски ролеви модели, програми за наставничество и възможности за професионално развитие, както и за повишаване на видимостта на жените; признава съществената роля на някои изпълнителни директори и висши ръководни кадри за преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии чрез разработване на корпоративни политики, насочени към борба със свързаните с пола цифрови стереотипи, насърчаване на модели за подражание, мотивиране на жените да се обучават в областта на НТИМ, стимулиране на преквалификацията или повишаването на квалификацията на жените, насърчаване на схеми за наставничество и подобряване на имиджа на работните места в областта на ИКТ; призовава Комисията и държавите членки да продължат да се ангажират с всички бизнес партньори в областта на ИКТ, цифровите технологии, телекомуникациите, медиите, аудио-визията и технологиите с цел насърчаване на приобщаваща и балансирана от гледна точка на пола работна култура и среда, включително чрез въвеждане на мерки, като кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване на равенството между половете в частния сектор и публично-частните партньорства в областта на НТИМ, за да се улесни достъпът на неотдавна дипломирали се студенти до пазара на труда в областта на НТИМ, с насърчаването на схеми за чиракуване и стажове за момичета и млади жени, за да се подкрепи техният преход към пазара на труда посредством инициативи като наставничество и стипендии за момичета в неравностойно положение и с публично-частни партньорства между образователни системи,  правителства и дружества, развиващи дейност в областите на нововъзникващите технологии, като например 3D технологиите, ИИ, нанотехнологиите, роботиката и генната терапия, както и за тази цел да обменят информация и добри практики между държавите членки;

23. изтъква взаимовръзката между неравнопоставеността между половете и разликата в пенсиите; поради това призовава държавите членки да се справят с тях и да ги намалят и да предприемат по-нататъшни стъпки, за да гарантират, че жените могат да получат подходящ достъп до образование, възможност за постигане на икономическа независимост и възможности за професионално развитие;

Цифров сектор

24. изразява съжаление във връзка с факта, че неравенството между половете съществува във всички области на цифровите технологии, но изразява особена загриженост във връзка с неравенството между половете в областта на иновативните технологии, като например областта на ИИ и киберсигурността, където средното присъствие на жените в световен мащаб достига съответно 12% и 20%[22]; предлага да се обърне повече внимание и подкрепа на слабо населените и особено на селските райони, където това положение се влошава;

25. подчертава, че качеството на използваните набори от данни е от първостепенно значение за ефективността на технологиите в областта на ИИ, че ИИ не трябва да засилва неравенството между половете и стереотипите чрез преобразуване на предубежденията и предразсъдъците от аналоговата в цифровата сфера въз основа на алгоритми, както и че ИИ може да допринесе значително за насърчаване на равенството между половете, при условие че бъде разработена подходяща правна рамка и са премахнати съзнателни и несъзнателни предубеждения; подчертава, че една от най-критичните слабости на ИИ е свързана с определени видове предубеждения като пол, възраст, увреждане, религия, расов или етнически произход, социална принадлежност или сексуална ориентация в резултат на хомогенна работна сила; отбелязва, че междусекторните видове дискриминация оставят жените маргинализирани от нововъзникващите технологии, като например цветнокожите жени, поради грешки в технологиите за разпознаване на лица; подчертава, че са необходими различни екипи от разработчици и инженери, които работят заедно с ключови обществени участници, за да се предотврати непреднамереното включване на основани на пола и културни предубеждения в алгоритмите, системите и приложенията с ИИ; подкрепя създаването на образователни програми и дейности за повишаване на обществената осведоменост относно общественото, правното и етичното въздействие на ИИ; призовава Комисията и държавите членки да вземат всички възможни мерки, за да се предотвратят подобни предубеждения и да се гарантира пълна защита на основните права; подчертава, че инфраструктурата за надзор от човека трябва да бъде разработена преди внедряването на технологии с ИИ във високорискови сектори, по-специално в областта на здравеопазването, и трябва да включва експерти в областта на равенството между половете;

26. признава, че ако не съдържа основни предубеждения, ИИ може да бъде мощен инструмент за преодоляване на неравенството между половете и стереотипите чрез разработването на безпристрастни, етични от етапа на проектирането алгоритми, които допринасят за общата справедливост и благополучие; подчертава важността на общия европейски подход по отношение на етичните аспекти на ИИ; подчертава освен това, че политиката и законодателството на ЕС в областта на ИИ трябва да зачитат европейските ценности, Договорите и законите на ЕС, както и принципите на Европейския стълб на социалните права;

27. призовава всеки ИИ и всяка автоматизация да бъдат социално отговорни и проектирани по такъв начин, че да ни позволят да преодолеем неравенството, включително дискриминацията въз основа на пола, и да се справим с предизвикателствата, пред които са изправени жените, като например неплатения труд за полагане на грижи, разликата в заплащането на жените и мъжете, кибертормоза, основаното на пола насилие и сексуалния тормоз, трафика, нарушенията на сексуалните и репродуктивните права и недостатъчното представителство на ръководни длъжности; призовава ИИ и автоматизацията да допринасят за подобряването на здравето и икономическия просперитет на жените, равенството на възможностите, правата на работниците и социалните права, качественото образование, закрилата на децата, културното и езиковото многообразие, равенството между половете, цифровата грамотност, иновациите и творчеството, включително достъпа до финансиране, висше образование и гъвкави възможности за работа; призовава Комисията да помогне на компетентните органи на държавите членки да отделят особено внимание на новите форми на насилие, основано на пола, като кибертормоз и киберпреследване[23], и да извършват текущи оценки и да разглеждат тези въпроси по-ефективно;

Предприемачество и достъп до финансиране

28. изразява съжаление във връзка с факта, че жените са недостатъчно представени в новосъздадените предприятия с иновационна насоченост, и подчертава предразсъдъците по отношение на пола и системните недостатъци, които съществуват в социалните структури, по-конкретно в тези на пресечната точка между НТИМ и предприемачеството; счита, че е от първостепенно значение да има повече женски ролеви модели и да се увеличи броят на жените на ръководни позиции в сектора на НТИМ; призовава Комисията и държавите членки да въведат политики за подкрепа и разгръщане на предприемаческия потенциал на жените, които продължават да бъдат неоползотворен източник на икономически растеж, иновации и създаване на работни места, да предоставят повече и по-добра информация относно предприемачеството като привлекателна възможност за професионално развитие, особено за младите жени в училище, и да прилагат публични политики, които насърчават предприемачеството сред жените; счита, че възстановяването от COVID-19 представлява значителна възможност за постигане на напредък по отношение на жените предприемачи, за да им се даде възможност да изградят отново нашите икономики и общества; подчертава, че истинското възстановяване от COVID-19 ще бъде успешно само ако се постигне по-екологосъобразна, по-справедлива Европа с повече равенство между половете и се гарантира адекватно интегриране на принципа на равенство между половете във фондовете на ЕС за възстановяване, като същевременно се гарантира, че жените се възползват в пълна степен от гледна точка на заетостта и предприемачеството в сектори, в които традиционно те са били и продължават да бъдат значително по-слабо представени, включително цифровите технологии, ИИ, ИКТ и НТИМ;

29. счита, че недостатъчното представителство на жените, които отговарят за инвестиционните решения във дружествата за рисков капитал, представлява основен източник на постоянен недостиг на финансиране за ръководените от жени новосъздадени предприятия и дружества;

30 призовава Комисията и държавите членки да увеличат възможностите за финансиране чрез заеми и капитал посредством средства и програми на ЕС за жените предприемачи с новосъздадени предприятия и жените новатори, да улеснят достъпа им до съществуващите фондове, да създадат специални фондове и да търсят нови и иновативни начини да ги подкрепят финансово и да им помогнат да преодолеят пречките, пред които са изправени; призовава за това и Европейската инвестиционна банка да бъде включена по отношение на достъпа до микрофинансиране; признава необходимостта от кампании за повишаване на осведомеността и информиране относно възможностите за финансиране от ЕС с цел предоставяне на съобразена с потребностите подкрепа на жените собственици на предприятия и жените предприемачи; призовава за допълнително разширяване на Европейската мрежа на бизнес ангелите и Европейската мрежа от ментори за жени предприемачи, включително чрез насърчаване на събирания на жени новатори, специалисти в областта на технологиите и инвеститори, за да се насърчават и стимулират иновациите и финансирането за ръководени от жени предприятия;

31. приветства инициативата на Комисията за създаване на наградата на ЕС за жени новатори, която се присъжда всяка година на европейски жени, които са основали успешно дружество и са въвели иновации на пазара; призовава Комисията и държавите членки да намерят допълнителни начини за насърчаване на повече жени да създават свои собствени дружества и да честват вдъхновяващите жени лидери в сферата на иновациите;

32. призовава Комисията и държавите членки да изпълнят Декларацията за ангажираност относно жените в областта на цифровите технологии, приета през април 2019 г., и да разработят конкретни действия за насърчаване на равенството между половете в сектора на НТИМ, включително създаването на Ден на европейските момичета в ИКТ и НТИМ; призовава Комисията да наблюдава и докладва относно усилията и действията на държавите членки и да гарантира обмена на информация и добри практики;

°

° °

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.4.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Maria da Graça Carvalho, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elena Kountoura, Susana Solís Pérez

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

PPE

Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D

Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

The Left

Elena Kountoura, Sandra Pereira

Verts/ALE

Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek

 

1

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

 

4

0

ECR

Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

ID

Simona Baldassarre, Annika Bruna

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 28 май 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност