Процедура : 2021/0054(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0175/2021

Внесени текстове :

A9-0175/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2021)0306

<Date>{27/05/2021}27.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0175/2021</NoDocSe>
PDF 215kWORD 84k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Република Аржентина във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз </Titre>

<DocRef>(COM(2021)0107 – C9‑0170/2021 – 2021/0054(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик: <Depute>Джорди Каняс</Depute> 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Република Аржентина във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

(COM(2021)0107 – C9‑0170/2021 – 2021/0054(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2021)0107),

 като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (06838/2021),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0170/2021),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9‑0175/2021),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Аржентина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, през октомври 2018 г. Европейският съюз (ЕС) официално започна процеса на преговори съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. с редица членове на Световната търговска организация (СТО), включително Република Аржентина. Преговорите се провеждат въз основа на „съвместен подход“, разработен между ЕС и Обединеното кралство още през 2017 г., относно начините за „разпределяне“ на количествените ангажименти, съдържащи се в списъка на СТО за ЕС-28 за 143-те тарифни квоти (ТК) на ЕС за селското стопанство, рибата и промишлеността в рамките на СТО. Основата на този подход е, че съществуващият обем на всяка ТК ще бъде изцяло запазен в бъдеще след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, но ще бъде разделен на две отделни митнически територии: ЕС-27 и Обединеното кралство.

Принципът на прилаганата методология се основава на търговските потоци към ЕС-27 и Обединеното кралство по време на представителен референтен период (от 3 години – от 2013 г. до 2015 г.) за всички тарифни квоти на СТО.

Договорената методология за разпределяне е описана подробно в Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета. По-конкретно, член 2, буква б) от този регламент оправомощава Комисията да изменя разпределението с цел да бъде взета предвид относима информация, която тя може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., или от други източници, имащи интерес към конкретна ТК.

На 15 юни 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по член XXVIII от ГАТТ със съответните членове на СТО, включително Република Аржентина, с оглед на разпределянето на отстъпките на Съюза в рамките на СТО по отношение на ТК.

Република Аржентина има права за преговаряне за 26 ТК и за провеждане на консултации за 4 ТК.

Преговорите с Република Аржентина завършиха със споразумение, което беше парафирано на 5 февруари 2021 г. в Женева („споразумението“). Съответните регламенти – Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за изпълнение (ЕС) 2020/761 и (ЕС) 2020/1988 на Комисията ще бъдат изменени, за да отразят тези изменени обеми на тарифните квоти. Съответно Европейската комисия предлага на Съвета да разреши сключването на споразумението.

 

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС е необходимо одобрението на Европейския парламент, за да може Съветът да приеме решение за сключване на споразумението.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението, без да се засяга демократичното му право на непрекъснат контрол.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

 

 

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Председателят

 

Г-н Бернд Ланге

Председател на комисията по международна търговия

ASP 12G301

 

 

Реф. №: IPOL-COM-AGRI D(2021)5818

 

 

Уважаеми г-н Председател,

 

Пиша Ви във връзка с предложенията за решения на Съвета относно сключването на споразумения между ЕС и съответно Пакистан (COM(2021)81), Индонезия (COM(2021)84) и Аржентина (COM(2021)107) относно разпределянето на тарифните квоти след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

 

Координаторите на комисията AGRI разгледаха въпроса на заседанието си от 23 март. Те отбелязаха, че предложените споразумения няма да променят значително разпределението и количествените ангажименти, определени в Регламент (ЕС) 2019/216 по отношение на селскостопанските и хранително-вкусовите продукти.

 

Вследствие на това координаторите одобриха сключването от страна на ЕС на горепосочените споразумения съответно с Пакистан, Индонезия и Аржентина и ме помолиха да Ви предам становището си съгласно член 56.

 

С уважение,

 

LINS

 

Норберт Линс

Копие: Г-н Мартин Хлавачек, постоянен докладчик на комисията AGRI по въпроси, свързани с Брексит

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Република Аржентина във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Позовавания

06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

10.5.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

17.5.2021

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

AGRI

14.4.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Jordi Cañas

11.2.2021

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.4.2021

 

 

 

Дата на приемане

25.5.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Berlato, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Дата на внасяне

27.5.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

4

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“:

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 9 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност