HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

27.5.2021 - (COM(2021)0107 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Jordi Cañas

Procedure : 2021/0054(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0175/2021
Indgivne tekster :
A9-0175/2021
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

(COM(2021)0107 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (COM(2021)0107),

 der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (06838/2021),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0170/2021),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0175/2021),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Argentinas regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union indledte Den Europæiske Union i oktober 2018 formelt forhandlingsprocessen (i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994) med en række medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO), herunder Republikken Argentina. Det grundlæggende princip i forhandlingerne er "en fælles tilgang", der blev udviklet mellem EU og Det Forenede Kongerige i 2017, med hensyn til "fordelingen" af de kvantitative forpligtelser, der er indeholdt i EU28's WTO-liste over EU's 143 WTO-toldkontingenter for landbrugsprodukter, fisk og industriprodukter. Grundlaget for denne tilgang er, at den eksisterende mængde for hvert toldkontingent vil blive bibeholdt fuldt ud i fremtiden efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, men fordelt på to forskellige toldområder: EU27 og Det Forenede Kongerige.

Princippet for den anvendte metode er baseret på handelsstrømmene til EU27 og Det Forenede Kongerige i en repræsentativ referenceperiode (på tre år fra 2013 til 2015) for alle WTO-toldkontingenter.

Den aftalte metode for fordelingen er beskrevet i detaljer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/216. Mere specifikt tillægger artikel 2, litra b), i denne forordning Kommissionen beføjelser til at ændre fordelingen under hensyntagen til relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

Den 15. juni 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT med de relevante WTO-medlemmer, herunder Republikken Argentina, med henblik på at fordele Unionens WTO-indrømmelser for toldkontingenter.

Republikken Argentina har forhandlingsrettigheder for 26 toldkontingenter og høringsrettigheder for 4 toldkontingenter.

Forhandlingerne med Republikken Argentina mundede ud i en aftale, der blev paraferet den 5. februar 2021 i Genève ("aftalen"). Den relevante forordning, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2016, samt Kommissionens gennemførelsesforordninger (EU) 2020/761 og (EU) 2020/1988 vil blive ændret for at afspejle de ændrede toldkontingentmængder. Europa-Kommissionen foreslår derfor, at Rådet giver bemyndigelse til undertegnelse af aftalen.

 

I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er Parlamentets godkendelse nødvendig for, at Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

Ordføreren anbefaler på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen, uden at dette berører dets demokratiske ret til løbende kontrol.

 

BILAG 1 — SKRIVELSE FRA AGRI-UDVALGETS FORMAND

 

 

 

 

 

 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Formanden

 

Bernd Lange

Formand for Udvalget om International Handel

ASP 12G301

 

 

Om: IPOL-COM-AGRI D(2021)5818

 

 

 

Jeg henviser til forslagene til Rådets afgørelse om indgåelse af aftaler mellem EU og henholdsvis Pakistan (COM(2021)0081), Indonesien (COM(2021)0084) og Argentina (COM(2021)0107) om fordelingen af toldkontingenter efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

 

AGRI-koordinatorerne behandlede spørgsmålet på deres møde den 23. marts. De bemærkede, at de foreslåede aftaler ikke i væsentlig grad ville ændre den fordeling og de kvantitative forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU) 2019/216, for så vidt angår landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer.

 

Koordinatorerne godkendte derfor EU's indgåelse af ovennævnte aftaler med henholdsvis Pakistan, Indonesien og Argentina og anmodede mig om at fremsende deres udtalelse til Dem, jf. forretningsordenens artikel 56.

 

Med venlig hilsen

 

LINS

 

Norbert Lins

C.c. Martin Hlaváček, AGRI's faste ordfører for brexitrelaterede spørgsmål


 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Unionen og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Referencer

06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

10.5.2021

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

17.5.2021

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

AGRI

14.4.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Jordi Cañas

11.2.2021

 

 

 

Behandling i udvalg

15.4.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.5.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Berlato, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Dato for indgivelse

27.5.2021

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

4

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 9. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik