Ziņojums - A9-0175/2021Ziņojums
A9-0175/2021

  IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

  27.5.2021 - (COM(2021)0107 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)) - ***

  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referents: Jordi Cañas

  Procedūra : 2021/0054(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0175/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0175/2021
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

  (COM(2021)0107 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2021)0107),

   ņemot vērā projektu Nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (06838/2021),

   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otro daļu (C9-0170/2021),

   ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0175/2021),

  1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

  2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Argentīnas Republikas valdībai un parlamentam.


   

  PASKAIDROJUMS

  2018. gada oktobrī Ženēvā Eiropas Savienība sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES oficiāli uzsāka sarunu procesu (saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu) ar vairākām Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) dalībvalstīm, tostarp Argentīnas Republiku. Sarunu pamatprincips ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gadā izstrādātā “kopīgā pieeja” par to, kā “sadalīt” kvantitatīvās saistības, kas ietvertas ES 28 dalībvalstu PTO sarakstā attiecībā uz 143 ES lauksaimniecības, zivsaimniecības un rūpniecības tarifa kvotām, kas noteiktas saskaņā ar PTO. Šīs pieejas pamatā ir tas, ka katras tarifu kvotas pašreizējais apjoms nākotnē pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES būtu pilnībā saglabāts, bet sadalīts divās atsevišķās muitas teritorijās, proti, ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

  Izmantotās metodikas princips ir balstīts uz tirdzniecības plūsmām, kas reprezentatīvā atsauces periodā (proti, 3 gadu laikposmā no 2013. gada līdz 2015. gadam) ienāk ES 27 dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz visām PTO tarifa kvotām.

  Sadalījuma metodika, par kuru panākta vienošanās, ir izsmeļoši aprakstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/216. Konkrētāk, ar šīs regulas 2. panta b) apakšpunktu Komisija ir pilnvarota grozīt sadalījuma daļas, ņemot vērā attiecīgo informāciju, ko tā var saņemt vai nu saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kas ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.

  Padome 2018. gada 15. jūnijā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar VVTT XXVIII pantu sākt sarunas ar attiecīgajām PTO dalībvalstīm, tostarp Argentīnas Republiku, lai sadalītu Savienības PTO koncesijas attiecībā uz tarifa kvotām.

  Argentīnas Republikai ir tiesības risināt sarunas par 26 tarifa kvotām un tiesības apspriesties par 4 tarifa kvotām.

  Pēc sarunām ar Argentīnas Republiku 2021. gada 5. februārī Ženēvā tika parafēts nolīgums (“nolīgums”). Attiecīgā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/216 un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 un (ES) 2020/1988 tiks grozītas, lai atspoguļotu grozītās tarifa kvotas. Tādēļ Eiropas Komisija ierosina Padomei atļaut nolīguma slēgšanu.

   

  Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

  Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai, neskarot Parlamenta demokrātiskās tiesības veikt nepārtrauktu pārbaudi.


  1. PIELIKUMS – AGRI KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VĒSTULE

   

   

   

   

   

   

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

  Priekšsēdētājs

   

  Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājam

  Bernd Lange

  ASP 12G301

   

   

  Ref.: IPOL-COM-AGRI D(2021)5818

   

   

  Godātais priekšsēdētāj!

   

  Rakstu sakarā ar priekšlikumiem Padomes lēmumiem par nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un attiecīgi ar Pakistānu (COM(2021)81), Indonēziju (COM(2021)84) un Argentīnu (COM(2021)107) par tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības.

   

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas (AGRI) koordinatori šo jautājumu izskatīja 23. marta sanāksmē. Viņi norādīja, ka ierosinātie nolīgumi būtiski nemainītu sadalījumu un kvantitatīvās saistības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/216 attiecībā uz lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas produktiem.

   

  Tāpēc komitejas koordinatori piekrita tam, ka ES noslēdz iepriekš minētos nolīgumus attiecīgi ar Pakistānu, Indonēziju un Argentīnu, un lūdza mani darīt Jums zināmu viņu nostāju saskaņā ar Reglamenta 56. pantu.

   

  Cieņā

   

  LINS

   

  Norbert Lins

  Kopija:  AGRI komitejas pastāvīgajam referentam par jautājumiem, kas saistīti ar Brexit, Martin Hlaváček

   

   

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Argentīnas Republiku par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

  Atsauces

  06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)

  Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

  10.5.2021

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  17.5.2021

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AGRI

  17.5.2021

   

   

   

  Atzinumu nesniedza

   Lēmuma datums

  AGRI

  14.4.2021

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Jordi Cañas

  11.2.2021

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  15.4.2021

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  25.5.2021

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  36

  1

  4

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Sergio Berlato, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

  Iesniegšanas datums

  27.5.2021

   


   

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  36

  +

  ECR

  Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  NI

  Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  Verts/ALE

  Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

   

  1

  -

  ID

  Danilo Oscar Lancini

   

  4

  0

  ID

  Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

  The Left

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 11. jūnijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika