RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Republica Argentina referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

27.5.2021 - (COM(2021)0107 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Jordi Cañas 

Procedură : 2021/0054(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0175/2021
Texte depuse :
A9-0175/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Republica Argentina referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

(COM(2021)0107 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2021)0107),

 având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Argentina în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (06838/2021),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0170/2021),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0175/2021),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Argentina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

În perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în octombrie 2018 Uniunea Europeană (UE) a lansat oficial negocieri [în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994] cu o serie de state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), printre care se numără și Republica Argentina. Principiul de bază al negocierilor este o „abordare comună” pusă la punct între UE și Regatul Unit în 2017 cu privire la modul de „repartizare” a angajamentelor cantitative cuprinse în lista de 143 de contingente tarifare a OMC-UE-28 în agricultură, pescuit și industrie. Baza acestei abordări este că volumul actual al fiecărui contingent tarifar va fi menținut integral în viitor și după retragerea Regatului Unit din UE, dar va fi împărțit în două teritorii vamale distincte: UE-27 și Regatul Unit.

Principiul metodologiei aplicate se bazează pe fluxurile comerciale înspre UE-27 și Regatul Unit în cursul unei perioade de referință reprezentative (de 3 ani – între 2013 și 2015) pentru toate contingentele tarifare OMC.

Metodologia de repartizare convenită este descrisă în detaliu în Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului. Mai precis, articolul 2 litera (b) din respectivul regulament împuternicește Comisia să modifice cotele de repartizare, ținând seama de informațiile pertinente pe care le poate primi fie în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, fie din alte surse cu un interes pentru un contingent tarifar specific.

La 15 iunie 2018, Consiliul a autorizat Comisia să lanseze negocieri în temeiul articolului XXVIII din GATT cu membrii OMC relevanți, inclusiv cu Republica Argentina, în vederea repartizării concesiilor acordate de Uniune în cadrul OMC în ceea ce privește contingentele tarifare.

Republica Argentina are drepturi de negociere pentru 26 de contingente tarifare și drepturi de consultare pentru patru contingente tarifare.

Negocierile cu Republica Argentina au avut drept rezultat un acord parafat la 5 februarie 2021 la Geneva („acordul”). Regulamentele relevante ale UE, și anume Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2020/761 și (UE) 2020/1988 ale Comisiei vor fi modificate pentru a reflecta contingentele tarifare modificate. În consecință, Comisia Europeană propune Consiliului să autorizeze încheierea acordului.

 

În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea acordului.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea acordului, fără a se aduce atingere dreptului său democratic de control permanent.

 

 

ANEXA 1 – SCRISOAREA PREȘEDINTELUI COMISIEI AGRI

 

 

 

 

 

 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Președintele

 

Domnului Bernd Lange

Președintele Comisiei pentru comerț internațional

ASP 12G301

 

 

Referință: IPOL-COM-AGRI D(2021)5818

 

 

Domnule președinte,

 

Vă scriu în legătură cu propunerile de decizii ale Consiliului privind încheierea acordurilor dintre UE și Pakistan (COM(2021)81), Indonezia (COM(2021)84), respectiv Argentina (COM(2021)107) referitoare la repartizarea contingentelor tarifare ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

 

Coordonatorii AGRI au examinat chestiunea în cadrul reuniunii lor din 23 martie și au remarcat că acordurile propuse nu vor modifica semnificativ repartizarea contingentelor tarifare și angajamentele cantitative prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/216 în ceea ce privește produsele agricole și agroalimentare.

 

În consecință, coordonatorii au fost de acord cu încheierea de către UE a acordurilor menționate mai sus cu Pakistan, Indonezia, respectiv Argentina și m-au rugat să vă transmit avizul lor în temeiul articolului 56 din Regulamentul de procedură.

 

Cu stimă,

 

LINS

 

Norbert Lins

Copii către: dl Martin Hlaváček, raportor permanent al AGRI pentru chestiuni legate de Brexit


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Republica Argentina referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE, ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Referințe

06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

10.5.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

17.5.2021

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

AGRI

14.4.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Jordi Cañas

11.2.2021

 

 

 

Examinare în comisie

15.4.2021

 

 

 

Data adoptării

25.5.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Berlato, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Data depunerii

27.5.2021

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

4

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 11 iunie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate