Betänkande - A9-0175/2021Betänkande
A9-0175/2021

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

27.5.2021 - (COM(2021)0107 – C9-0000/2021 – 2021/0054(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Jordi Cañas 

Förfarande : 2021/0054(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0175/2021
Ingivna texter :
A9-0175/2021
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2021)0107 – C9-0000/2021 – 2021/0054(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2021)0107),

 med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (06838/2021),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0170/2021),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0175/2021).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Argentina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVERING

Med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen inledde Europeiska unionen (EU) i oktober 2018 formellt förhandlingsprocessen (enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994) med ett antal medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO), däribland Republiken Argentina. Den underliggande principen för förhandlingarna är en ”gemensam strategi” som EU och Förenade kungariket utvecklade 2017 för fördelningen av de kvantitativa åtagandena för EU-28 i WTO:s lista för EU:s 143 WTO-tullkvoter för jordbruk, fiske och industri. Grunden för denna strategi är att de befintliga volymerna för varje tullkvot helt och hållet ska bibehållas i framtiden efter Förenade kungarikets utträde ur EU, men att de ska fördelas på två åtskilda tullområden: EU‑27 och Förenade kungariket.

Principen för den tillämpade metoden bygger på handelsflödena till EU-27 och Förenade kungariket under en representativ referensperiod (tre år mellan 2013 och 2015) för alla WTO-tullkvoter.

Den överenskomna metoden för fördelningen beskrivs i detalj i rådets och Europaparlamentets förordning (EU) 2019/216. Närmare bestämt ger artikel 2b i denna förordning kommissionen befogenhet att ändra fördelningen av andelar med beaktande av relevanta uppgifter som den kan få antingen i samband med förhandlingar enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor av intresse när det gäller en särskild tullkvot.

Den 15 juni 2018 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar enligt artikel XXVIII i Gatt med berörda WTO-medlemmar, inbegripet Republiken Argentina, i syfte att fördela unionens WTO-medgivanden när det gäller tullkvoter.

Republiken Argentina har förhandlingsrättigheter för 26 tullkvoter och samrådsrättigheter för fyra tullkvoter.

Förhandlingarna med Republiken Argentina resulterade i ett avtal som paraferades den 5 februari 2021 i Genève (avtalet). Den berörda förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 och kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 kommer att ändras för att återspegla de ändrade tullkvoterna. Europeiska kommissionen föreslår därför att rådet bemyndigar ingåendet av avtalet.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentet ge sitt godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet ska godkänna att avtalet ingås, utan att det påverkar dess demokratiska rätt till fortlöpande kontroll.

 

 

 

BILAGA 1 – SKRIVELSE FRÅN AGRI-UTSKOTTETS ORDFÖRANDE

 

 

 

 

 

 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Ordföranden

 

Bernd Lange

Ordförande för utskottet för internationell handel

ASP 12G301

 

 

Ref.: IPOL-COM-AGRI D(2021)5818

 

 

Till ordföranden

 

Jag hänvisar till förslagen till rådets beslut om ingående av avtal mellan EU och Pakistan (COM (2021)81), Indonesien (COM(2021)84) respektive Argentina (COM(2021)107) om fördelningen av tullkvoter till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

 

AGRI-utskottets samordnare behandlade frågan vid sitt sammanträde den 23 mars. De noterade att de föreslagna avtalen inte i någon betydande utsträckning skulle ändra fördelningen och de kvantitativa åtagandena enligt förordning (EU) 2019/216 när det gäller jordbruks- och livsmedelsprodukter.

 

Samordnarna gav därför sitt samtycke till att EU ingår ovannämnda avtal med Pakistan, Indonesien respektive Argentina och gav mig i uppdrag att översända yttrandet till dig i enlighet med artikel 56 i arbetsordningen.

 

Med vänlig hälsning

 

LINS

 

Norbert Lins

Kopia till: Martin Hlaváček, AGRI-utskottets ständiga föredragande för brexitrelaterade frågor


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

10.5.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

17.5.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AGRI

17.5.2021

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

AGRI

14.4.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Jordi Cañas

11.2.2021

 

 

 

Behandling i utskott

15.4.2021

 

 

 

Antagande

25.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Berlato, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Ingivande

27.5.2021

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

4

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 11 juni 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy