SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

28.5.2021 - (11441/2020 – C9‑0027/2021 – 2020/0258(NLE)) - ***

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Maria Grapini

Menettely : 2020/0258(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0176/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0176/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(11441/2020 – C9‑0027/2021 – 2020/0258(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11441/2020),

 ottaa huomioon luonnoksen linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettäväksi linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevaksi pöytäkirjaksi (11442/2020),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0027/2021),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A9-0176/2021),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Interbus-sopimuksen pöytäkirja

Linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävä linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskeva pöytäkirja korvaa Interbus-sopimuksen pöytäkirjan, joka oli avoinna allekirjoitettavaksi 16. heinäkuuta 2018 ja 16. huhtikuuta 2019 välisenä aikana mutta jonka tuona aikana allekirjoitti vain Euroopan unioni. Koska pöytäkirjalla ei ollut muita sopimuspuolia, pöytäkirja ei voinut astua voimaan. Komissiolle myönnettiin uusi valtuutus neuvotella pöytäkirjan muuttamisesta, jotta siihen voidaan tehdä tiettyjä teknisiä muutoksia koskien allekirjoittamista ja voimaanastumista. Pöytäkirjan nykyinen versio on näiden neuvottelujen tulos.

Pöytäkirja kattaa ainoastaan ne määräykset, jotka olivat välttämättömiä Interbus-sopimuksen laajentamiseksi linja-autoilla harjoitettavaan säännölliseen kansainväliseen matkustajaliikenteeseen ja erityismatkustajaliikenteeseen, ilman että sillä muutetaan tai toistetaan pääsopimuksen kanssa yhteisiä sääntöjä. Pöytäkirjassa korostetaan kuitenkin asetuksen (EY) N:o 1071/2009 säännöksiä seuraamuksien ja kaikkein vakavimpia rikkomuksien osalta sekä pysytetään maanteiden henkilöliikenteen harjoittajalta vaadittava velvollisuus täyttää asetuksessa asetetut neljä edellytystä ehtona ammatin harjoittamiselle: tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka, hyvä maine, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys. Jotta voidaan turvata säännöllisen liikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen palvelujen laatu sekä taata sääntöjen noudattaminen, sopimuspuoli voi allekirjoittaa, tehdä ja ratifioida pöytäkirjan tai liittyä siihen vain, jos se on jo allekirjoittanut, tehnyt ja ratifioinut Interbus-sopimuksen tai liittynyt siihen.

Menettely

Voidakseen tehdä sopimukseen liitettävän pöytäkirjan neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

Parlamentin työjärjestyksen 105 artiklan ja 114 artiklan 5, 7 ja 8 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti tekee sitten päätöksen yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän esittämässä suosituksessa.

Esittelijän kanta

Linja-autolla tapahtuva säännöllinen kansainvälinen matkustajaliikenne ja erityismatkustajaliikenne ovat tärkeitä talouden aloja, jotka tarjoavat töitä sekä kohtuuhintaisia liikkuvuusratkaisuja niin unionin kansalaisille kuin vierailijoillekin. Näiden palvelujen laajentaminen EU:n ulkopuolelle hyödyttäisi suuresti EU:n kansalaisia, ulkomaisia turisteja sekä koko matkailualaa, ennen kaikkea tilanteessa, jossa Euroopan talouden, erityisesti matkailun, olisi nopeasti ja tehokkaasti toivuttava nykyisen covid-19-kriisin jälkeen. Linja-autolla tapahtuva matkustajaliikenne tarjoaa matkustajille mahdollisuuden matkustaa edullisemmin samoihin kohteisiin, joihin pääsee myös lentokoneella tai junalla.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta suosittaa tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehtyyn sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan tekeminen

Viiteasiakirjat

11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

17.2.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

8.3.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Maria Grapini

16.11.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.5.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clare Daly, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.5.2021

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

Vets/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Jutta Paulus

 

3

-

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

Dorien Rookmaker

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 11. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö