PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov

28.5.2021 - (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE)) - ***

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Maria Grapini

Postopek : 2020/0258(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0176/2021
Predložena besedila :
A9-0176/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov

(11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11441/2020),

 ob upoštevanju osnutka protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov (11442/2020),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0027/2021),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0176/2021),

1. odobri sklenitev protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


OBRAZLOŽITEV

Protokol k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus)

Protokol k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov, ki nadomešča Protokol k Sporazumu Interbus, je bil na voljo za podpis med 16. julijem 2018 in 16. aprilom 2019, vendar ga je takrat podpisala samo Unija.  Ker ni bilo druge pogodbenice, protokol ni mogel začeti veljati, Komisiji pa je bil podeljen nov mandat za pogajanja o njegovi spremembi, da bi se uvedle nekatere tehnične spremembe v zvezi z njegovim podpisom in začetkom veljavnosti. Sedanja različica protokola je plod teh pogajanj.

Protokol zajema le določbe, ki so bile potrebne za razširitev Sporazuma Interbus na mednarodne linijske in posebne linijske avtobusne prevoze potnikov, in ne spreminja ali ponavlja skupnih določb glavnega sporazuma. Poudarja pa določbe Uredbe (ES) št. 1071/2009 glede sankcij in najhujših kršitev ter glede izpolnjevanja štirih pogojev dostopa do dejavnosti cestnega prevoznika v potniškem prometu, ki so: dejanski in stalni sedež, dober ugled, finančni položaj in strokovna usposobljenost. Poleg tega lahko pogodbenica za zaščito kakovosti rednih in posebnih linijskih prevozov ter za zagotovitev spoštovanja pravil podpiše, sklene in ratificira protokol ali pristopi k njemu, če je že podpisala in sklenila, ratificirala glavni Sporazum Interbus ali pristopila k njemu.

Postopek

Svet za sklenitev protokola k sporazumu v skladu s členom 218 PDEU potrebuje odobritev Evropskega parlamenta.

V skladu s členom 105 in členom 114(5), (7) in (8) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament nato sprejme sklep z enim samim glasovanjem, k sporazumu pa ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen zavrniti priporočilo poročevalke.

Stališče poročevalke

Mednarodni linijski in posebni linijski avtobusni prevoz potnikov sta pomembna gospodarska sektorja, ki zagotavljata delovna mesta, evropskim državljanom in obiskovalcem pa omogočata cenovno dostopne rešitve za mobilnost. Razširitev teh storitev zunaj EU bi zelo koristila državljanom EU, tujim turistom in celotnemu turističnemu sektorju, zlasti glede na potrebo, da se evropsko gospodarstvo, zlasti turizem, hitro in učinkovito opomore po sedanji krizi zaradi covida-19. Avtobusni prevoz potnikov je priložnost za potnike, da potujejo po bolj dostopnih cenah do destinacij, ki bi jih lahko dosegli z letalom ali vlakom,

zato poročevalka predlaga, naj odbor TRAN poda pozitivno priporočilo za sklenitev protokola.


 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov

Referenčni dokumenti

11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

17.2.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

8.3.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Maria Grapini

16.11.2020

 

 

 

Datum sprejetja

25.5.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clare Daly, Roman Haider, Jutta Paulus, Marianne Vind

Datum predložitve

28.5.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

42

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

Vets/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Jutta Paulus

 

3

-

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

Dorien Rookmaker

 

3

0

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Lucia Vuolo

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 11. junij 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov