Betänkande - A9-0177/2021Betänkande
A9-0177/2021

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

31.5.2021 - (COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE)) - *

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Maria da Graça Carvalho


Förfarande : 2020/0260(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0177/2021
Ingivna texter :
A9-0177/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

(COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0569),

 med beaktande av artikel 187 och artikel 188 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0335/2020),

 med beaktande av artiklarna 82 och 40 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.


Ändringsförslag  1

 

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I kommissionens meddelande En EU-strategi för data av den 19 februari 2020 beskrivs Europas strategi för politiska åtgärder och investeringar i dataekonomin under de närmaste fem åren. Det lyfter särskilt fram upprättande av europeiska gemensamma dataområden som främjar tillväxt och är värdeskapande. Stödet till skapandet av sådana gemensamma europeiska dataområden och federerade, säkra molninfrastrukturer skulle säkerställa att mer data blir tillgängliga för användning i ekonomin och samhället, samtidigt som företag och individer som genererar data behåller kontrollen. Högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem kommer att vara väsentliga beståndsdelar i ett sömlöst tillhandahållande av sådana datorresurser med olika prestandaegenskaper som krävs för att maximera tillväxten och användningen av gemensamma europeiska dataområden och federerade, säkra molninfrastrukturer för offentliga, industriella och vetenskapliga tillämpningar.

(5) I kommissionens meddelande En EU-strategi för data av den 19 februari 2020 beskrivs Europas strategi för politiska åtgärder och investeringar i dataekonomin under de närmaste fem åren. Det lyfter särskilt fram upprättande av europeiska gemensamma dataområden som främjar tillväxt och är värdeskapande. Stödet till skapandet av sådana gemensamma europeiska dataområden och federerade, säkra molninfrastrukturer skulle säkerställa att mer data blir tillgängliga för användning i ekonomin och samhället, samtidigt som företag och individer som genererar data behåller kontrollen. För att säkerställa effektiv överföring av användares data bör molninfrastrukturer i unionen bygga på principerna om förtroende, öppenhet, säkerhet, interoperabilitet och portabilitet. Högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem kommer att vara väsentliga beståndsdelar i ett sömlöst tillhandahållande av sådana datorresurser med olika prestandaegenskaper som krävs för att maximera tillväxten och användningen av gemensamma europeiska dataområden och federerade, säkra molninfrastrukturer för offentliga, industriella och vetenskapliga tillämpningar.

Ändringsförslag  2

 

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Kommissionens meddelande Att forma EU:s digitala framtid av den 19 februari 2020 redogör för Europas digitala strategi, med fokus på ett fåtal viktiga mål för att säkerställa att digitala lösningar hjälper Europa att på sina egna villkor uppnå en digital omställning som gagnar befolkningen. Några av de viktiga åtgärder som föreslås är investering i byggande och ibruktagande av gemensam avancerad digital kapacitet, inklusive superdator- och kvantdatorteknik, och ökning av Europas superdatorkapacitet för att utveckla innovativa lösningar för medicin, transport och miljö.

(6) Kommissionens meddelande Att forma EU:s digitala framtid av den 19 februari 2020 redogör för Europas digitala strategi, med fokus på ett fåtal viktiga mål för att säkerställa att digitala lösningar hjälper Europa att på sina egna villkor uppnå en digital omställning som ställer människan i centrum, gagnar befolkningen och bidrar till den europeiska gröna given. Några av de viktiga åtgärder som föreslås är investering i byggande och ibruktagande av gemensam avancerad digital kapacitet, inklusive superdator- och kvantdatorteknik, och ökning av Europas superdatorkapacitet för att utveckla innovativa lösningar inom alla ekonomiska sektorer, t.ex. industri, tillverkning, cybersäkerhet, hälsa och medicin, transport och hållbar rörlighet samt miljö, energi och klimatförändringar.

Ändringsförslag  3

 

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Kommissionens meddelande En ny industristrategi för EU av den 10 mars 2020 bygger på en ambitiös industristrategi för Europa som ska leda den dubbla omställningen mot klimatneutralitet och digitalt ledarskap. I meddelandet betonas att man bland annat bör stödja utvecklingen av viktig möjliggörande teknik som är strategiskt viktig för EU:s industriella framtid, däribland högpresterande datorteknik och kvantdatorteknik.

(7) Kommissionens meddelande En ny industristrategi för EU av den 10 mars 2020 bygger på en ambitiös industristrategi för Europa som ska leda den dubbla omställningen mot klimatneutralitet och digitalt ledarskap. I meddelandet betonas att man bland annat bör stödja utvecklingen av viktig möjliggörande teknik som är strategiskt viktig för EU:s industriella framtid, däribland högpresterande datorteknik och kvantdatorteknik. Utvecklingen av europeisk infrastruktur och ett ekosystem för högpresterande datorsystem i världsklass utgör en strategisk resurs för EU:s industris framtid och motståndskraft samt för små och medelstora företag, samtidigt som det motverkar regionala skillnader och skapar sysselsättning och uppmuntrar till global konkurrenskraft, vilket skulle kunna främja uppkomsten av en blomstrande dataekonomi och bidra till kampen mot klimatförändringarna.

Ändringsförslag  4

 

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Europas ledande ställning inom dataekonomin, vetenskapliga spetskompetens och industriella styrka beror i allt högre grad på förmågan att utveckla central högpresterande datorteknik, säkra tillgången till superdator- och datainfrastrukturer i världsklass och behålla sin nuvarande ledande ställning inom högpresterande datortillämpningar. Högpresterande datorsystem är en standardteknik för den digitala omställningen av den europeiska ekonomin och möjliggör innovation inom många traditionella industrisektorer för att få fram varor och tjänster med högre värde. I kombination med annan avancerad digital teknik, som artificiell intelligens, stordata och molnteknik, banar högpresterande datorsystem vägen för innovativa samhälleliga och industriella tillämpningar inom för Europa viktiga områden, såsom individanpassad medicin, väderleksprognoser och klimatförändring, smart och grön utveckling, smarta och gröna transporter, nya material för ren energi, läkemedelsdesign och virtuell testning, hållbart jordbruk, teknik och tillverkningsindustri.

(9) Europas ledande ställning inom dataekonomin, vetenskapliga spetskompetens och industriella styrka beror i allt högre grad på förmågan att utveckla central högpresterande datorteknik, säkra tillgången till superdator- och datainfrastrukturer i världsklass och behålla sin nuvarande ledande ställning inom högpresterande datortillämpningar. Högpresterande datorsystem är en standardteknik för den digitala omställningen av den europeiska ekonomin och har potential att möjliggöra innovation inom många traditionella industrisektorer för att få fram varor och tjänster med högre värde. I kombination med annan avancerad digital teknik, som artificiell intelligens, stordata och molnteknik, när dessa används på ett människocentrerat och etiskt sätt, banar högpresterande datorsystem vägen för innovativa samhälleliga och industriella tillämpningar inom för Europa viktiga områden, såsom individanpassad medicin, väderleksprognoser och klimatförändring, smart och grön utveckling, smarta och gröna transporter, forskning kring nya material för teknik med hållbar och ren energi, läkemedelsdesign och virtuell testning, hållbart jordbruk, teknik och tillverkningsindustri..

Ändringsförslag  5

 

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Högpresterande datorsystem är en strategisk resurs för beslutsfattande, eftersom de fungerar som motor för tillämpningar som kan ge oss metoder för att förstå och utforma effektiva lösningar för många komplexa globala utmaningar och för krishantering. Högpresterande datorsystem bidrar till viktig politik, som den europeiska gröna given, genom att tillhandahålla modeller och verktyg för att omvandla ett ökande antal komplexa miljöutmaningar till möjligheter för social innovation och ekonomisk tillväxt. Ett exempel är initiativet Destination Earth, som aviserades i kommissionens meddelanden Den europeiska gröna given av den 11 december 2019, En EU-strategi för data och Att forma EU:s digitala framtid av den 19 februari 2020.

(10) Högpresterande datorsystem är en strategisk resurs för beslutsfattande, eftersom de fungerar som motor för tillämpningar som kan ge oss metoder för att förstå och utforma effektiva lösningar för många komplexa globala utmaningar och för krishantering. Högpresterande datorsystem bidrar till viktig politik, som den europeiska gröna given, genom att tillhandahålla modeller och verktyg för att omvandla ett ökande antal komplexa miljöutmaningar till möjligheter för social innovation och hållbar ekonomisk tillväxt. Ett exempel är initiativet Destination Earth, som aviserades i kommissionens meddelanden Den europeiska gröna given av den 11 december 2019, En EU-strategi för data och Att forma EU:s digitala framtid av den 19 februari 2020. Högpresterande datorsystem är en strategisk tillgång för att skydda EU:s innovationsförmåga och strategiska suveränitet och främja ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag  6

 

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Globala händelser som covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att investera i högpresterande datorsystem och i hälsorelaterade modelleringsplattformar och modelleringsverktyg, eftersom dessa har en viktig roll i kampen mot pandemin, ofta i kombination med annan digital teknik som stordata och artificiell intelligens. Högpresterande datorsystem används för att snabba på identifieringen och produktionen av behandlingar, förutse virusets spridning, planera distributionen av medicinska förnödenheter och resurser och simulera åtgärder för att öppna upp samhället efter pandemin så att man kan utvärdera olika scenarion. HPC-baserade modelleringsplattformar och modelleringsverktyg är mycket viktiga för både den nuvarande pandemin och framtida pandemier, och de kommer att ha en viktig roll inom hälso- och sjukvård och individanpassad medicin.

(11) Globala händelser som covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att investera i högpresterande datorsystem och i hälsorelaterade modelleringsplattformar och modelleringsverktyg, eftersom dessa har en viktig roll i kampen mot pandemin, ofta i kombination med annan digital teknik som stordata, artificiell intelligens, datormodellering och datorsimulering. Högpresterande datorsystem används för att snabba på identifieringen av kritiska komponenter för läkemedelssektorn och produktionen av behandlingar, förutse virusets spridning, planera distributionen av medicinska förnödenheter och resurser och simulera åtgärder för att öppna upp samhället efter pandemin så att man kan utvärdera olika scenarion. HPC-baserade modelleringsplattformar och modelleringsverktyg är mycket viktiga för både den nuvarande pandemin och framtida pandemier, och de kommer att ha en viktig roll inom hälso- och sjukvård, eftersom de gör det möjligt att testa säkerheten hos och ändamålsenligheten och resultaten av nya förebyggande strategier och att optimera automatiserad diagnosmodellering, läkemedel och medicintekniska produkter. Det är även viktigt att säkerställa interoperabiliteten mellan högpresterande datorsystem, artificiell intelligens (inbegripet maskininlärning och djupinlärning), stordata, högpresterande dataanalys och molnet eftersom viktiga ekonomiska sektorer som använder högpresterande datorsystem inbegriper tillverkningsindustrin, hälsovården och läkemedelssektorn.

Ändringsförslag  7

 

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att förse unionen med den datorprestanda den behöver för att hålla forskningen och industrikapaciteten i framkanten bör medlemsstaternas investeringar i högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem samordnas och industrins och marknadens anammande av högpresterande datorteknik och kvantdatorteknik stärkas inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Unionen bör bli effektivare när det gäller att omvandla teknisk utveckling till efterfrågestyrda och användardrivna europeiska högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem av högsta kvalitet och på så sätt upprätta en effektiv koppling mellan teknikutbud, gemensam utformning med användarna och en gemensam upphandling av system i världsklass samt skapa ett konkurrenskraftigt ekosystem i världsklass för teknik och tillämpningar baserade på högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem. Samtidigt bör unionen ge sin försörjningsindustri möjlighet att dra nytta av sådana investeringar, vilket skulle leda till att tekniken utnyttjas inom storskaliga och framväxande användningsområden såsom individanpassad medicin, klimatförändring, uppkopplad och automatiserad körning eller andra pionjärmarknader som stöds av artificiell intelligens, blockkedjeteknik, edge computing eller mer allmänt genom digitaliseringen av europeisk industri.

(14) För att förse unionen med den datorprestanda den behöver för att hålla forskningen och industrikapaciteten i framkanten bör medlemsstaternas investeringar i högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem samordnas och industrins och marknadens anammande av högpresterande datorteknik och kvantdatorteknik stärkas inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Unionen bör bli effektivare när det gäller att omvandla teknisk utveckling till efterfrågestyrda och användardrivna europeiska högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem av högsta kvalitet som är vitt utbredda och tillgängliga i Europa och på så sätt upprätta en effektiv koppling mellan teknikutbud, gemensam utformning med användarna och en gemensam upphandling av säkra system i världsklass samt skapa ett konkurrenskraftigt ekosystem i världsklass för teknik och tillämpningar baserade på högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem till förmån för alla medlemsstater och regioner. Samtidigt bör unionen ge sin försörjningsindustri möjlighet att dra nytta av sådana investeringar, vilket skulle leda till att tekniken utnyttjas inom storskaliga och framväxande användningsområden som stöds av artificiell intelligens, datormodellering och datorsimulering, blockkedjeteknik, edge computing eller mer allmänt genom digitaliseringen av europeisk industri.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Omfattande forsknings- och innovationsverksamhet och dito resurser behövs för att man ska kunna utforma, uppdatera och genomföra en rad nya europeiska innovativa superdatorekosystem, tekniker och hårdvarusystem i världsklass med låg energiförbrukning och hög energieffektivitet. Det gemensamma företaget är, i synergi med andra europeiska partnerskap och initiativ, väl lämpat att utarbeta strategiska färdplaner och forsknings- och investeringsplaner för att hjälpa till att stärka Europas värdekedja för elektronik och inbyggda datorsystem i syfte att utvidga den europeiska industrins närvaro, hantera viktiga tekniska och säkerhetsrelaterade utmaningar och samhällsutmaningar samt upprätta avancerad europeisk kapacitet för hårdvarudesign och produktionsanläggningar.

Ändringsförslag  9

 

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att unionen och dess medlemsstater ska uppnå teknisk autonomi inom viktig digital teknik, såsom högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, bör de investera i nästa generation superdatorteknik med låg energiförbrukning, innovativ programvara och avancerade superdatorsystem för datorer i exaskala och post-exaskala och kvantdatorer samt i innovativa superdator- och datatillämpningar inom medicin, miljö, tillverkningsindustri och tekniksektor. Detta bör göra det möjligt för den europeiska leverantörsbranschen att blomstra inom ett brett spektrum av viktiga tekniker och tillämpningar som sträcker sig längre än till högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem och att, på sikt, förse bredare IKT-marknader med sådan teknik. De bör också hjälpa HPC- och kvantvetenskapsbranschen och användarindustrin att genomgå en digital omställning och öka sin innovationspotential.

(15) För att unionen och dess medlemsstater ska uppnå en strategisk teknisk autonomi inom viktig digital teknik och samtidigt ha kvar en öppen ekonomi, såsom högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, bör de investera i nästa generation av energi- och resurseffektiv superdatorteknik med låg energiförbrukning, innovativ programvara och avancerade superdatorsystem för datorer i exaskala och post-exaskala och kvantdatorer, också integritetsbevarande datorteknik, samt i innovativa superdator- och datatillämpningar. Högpresterande datorsystem och datahantering bör stödjas aktivt inom alla forskningsområden, inklusive samhällsvetenskaper och humaniora. Investeringar behövs även för att utveckla relevanta kompetenser. Detta bör göra det möjligt för den europeiska leverantörsbranschen att blomstra inom ett brett spektrum av viktiga tekniker och tillämpningar som sträcker sig längre än till högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem och att, på sikt, förse bredare IKT-marknader med sådan teknik. De bör också hjälpa HPC- och kvantvetenskapsbranschen och användarindustrin att genomgå en digital omställning och öka sin innovationspotential.

Ändringsförslag  10

 

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) För att inrätta ett robust ekosystem för kvantdatorteknik inom unionen krävs det investeringar i utveckling av hårdvarumedvetna algoritmer, neuronnät och standardisering för inkodning av in- och utdata och underlättad åtkomst för slutanvändare genom molntjänster.

Ändringsförslag  11

 

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Det krävs en gemensam strategisk EU-vision för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem för att förverkliga unionens och medlemsstaternas ambition att uppnå en ledande roll och strategisk autonomi i den digitala ekonomin. Målet skulle vara att i Europa skapa ett världsledande, federerat och säkert ekosystem av HPC-och kvantdatortjänster och dito datainfrastruktur, med hyperkonnektivitet, och att vara i stånd att producera innovativa och konkurrenskraftiga högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem som baseras på en försörjningskedja som säkerställer komponenter, teknik och kunskap och begränsar risken för störningar.

(16) Det krävs en gemensam strategisk EU-vision för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem som säkerställer omställningen från simuleringscentrerade högpresterande datorsystem och integrerar högpresterande datorsystem i ett fullständigt kontinuum av it-infrastruktur, inklusive andra ekosystem såsom stordata, AI och sakernas internet, för att förverkliga unionens och medlemsstaternas ambition att uppnå en ledande roll och strategisk autonomi i den digitala omställningen och samtidigt bevarar en öppen ekonomi. Målet skulle vara att i Europa skapa ett världsledande, federerat och säkert ekosystem av HPC-och kvantdatortjänster och dito datainfrastruktur, med hyperkonnektivitet, och att vara i stånd att producera innovativa och konkurrenskraftiga högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem som baseras på en resilient och lyhörd försörjningskedja som säkerställer tillgången till komponenter, teknik och kunskap och begränsar risken för störningar och samtidigt skyddar befolkningen och miljön.

Ändringsförslag  12

 

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Ett gemensamt företag är det bästa instrumentet för att genomföra EU:s strategiska vision för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem och säkerställa att unionen kan utnyttja superdatorsystem, kvantdatorteknik och datakapacitet på ett sätt som står i proportion till dess ekonomiska potential och motsvarar de europeiska användarnas behov – med den nödvändiga strategiska autonomin inom högpresterande datorteknik och kvantdatorteknik. Ett gemensamt företag är det bästa instrumentet för att åtgärda de nuvarande begränsningarna, som beskrivs i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, och samtidigt erbjuda största möjliga ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga effekter och bäst skydda unionens intressen inom högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem. Ett gemensamt företag kan föra samman resurser från unionen, medlemsstaterna och de länder som är associerade med Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa eller Fonden för ett sammanlänkat Europa och den privata sektorn. Det kan genomföra en upphandlingsram och driva högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem i världsklass. Det kan starta forsknings- och innovationsprogram för att utveckla europeisk teknik och se till att denna teknik sedan integreras i superdatorsystem i världsklass.

(17) Ett gemensamt företag är det bästa tillgängliga instrumentet för att genomföra EU:s strategiska vision för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem och säkerställa att unionen kan utnyttja superdatorsystem, kvantdatorteknik och datakapacitet på ett sätt som står i proportion till dess ekonomiska potential och motsvarar de europeiska användarnas behov – med den nödvändiga strategiska autonomin inom högpresterande datorteknik och kvantdatorteknik, samtidigt som en öppen ekonomi får finnas kvar. Ett gemensamt företag är ett av de instrument som bidrar till att övervinna de nuvarande begränsningarna, som beskrivs i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, och samtidigt erbjuda stora ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga effekter och skydda unionens intressen inom högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, om företaget finansieras, utvecklas och genomförs på lämpligt sätt. Ett gemensamt företag kan föra samman resurser från unionen, medlemsstaterna och de länder som är associerade med Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa eller Fonden för ett sammanlänkat Europa och den privata sektorn. Det kan genomföra en upphandlingsram och driva högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem i världsklass. Det kan starta forsknings- och innovationsprogram för att utveckla europeisk teknik och se till att denna teknik sedan integreras i superdatorsystem i världsklass.

Ändringsförslag  13

 

Förslag till förordning

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Det gemensamma företaget EuroHPC ingår i Horisont Europas portfölj för institutionaliserade partnerskap, som ska syfta till att stärka EU:s vetenskapliga kapacitet för att hantera framväxande hot och framtida utmaningar i ett stärkt europeiskt forskningsområde, säkra hållbarhetsbaserade EU-värdekedjor och EU:s strategiska autonomi inom viktig teknik och centrala branscher, och förbättra användningen av innovativa lösningar när det gäller klimat, miljö, hälsa och andra globala samhällsutmaningar, i linje med unionens strategiska prioriteringar, däribland att uppnå klimatneutralitet i unionen senast 2050.

(18) Det gemensamma företaget EuroHPC ingår i Horisont Europas portfölj för institutionaliserade partnerskap, som ska syfta till att stärka EU:s vetenskapliga kapacitet för att hantera framväxande hot och framtida utmaningar i ett stärkt europeiskt forskningsområde, säkra miljömål och hållbarhetsbaserade EU-värdekedjor och EU:s strategiska autonomi inom viktig teknik och centrala branscher, och förbättra användningen av innovativa lösningar när det gäller klimat, miljö, hälsa och andra globala samhällsutmaningar, i linje med unionens strategiska prioriteringar, däribland att uppnå klimatneutralitet i unionen allra senast 2050.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Det gemensamma företaget bör bildas och inleda sin verksamhet senast i början av 2021 och fram till den 31 december 2033 för att förse unionen med en federerad och säker superdatorinfrastruktur med hyperkonnektivitet i världsklass och utveckla den teknik, de tillämpningar och de färdigheter som krävs för att uppnå exaskalakapacitet till omkring 2022–2024 och post-exaskalakapacitet till omkring 2025–2027, samtidigt som man främjar ett innovationsekosystem i världsklass för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem.

(19) Det gemensamma företaget bör bildas och inleda sin verksamhet senast 2021 och fram till den 31 december 2033 för att förse unionen med en federerad och säker superdatorinfrastruktur med hyperkonnektivitet i världsklass och utveckla den teknik, de tillämpningar och de färdigheter som krävs för att uppnå exaskalakapacitet till omkring 2022–2024 och post-exaskalakapacitet till omkring 2025–2027, samtidigt som man främjar ett innovationsekosystem i världsklass för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem.

Ändringsförslag  15

 

Förslag till förordning

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Det offentlig-privata partnerskap som ligger till grund för det gemensamma företaget bör samla de finansiella och tekniska medel som krävs för att man ska kunna hantera komplexiteten i den allt snabbare innovationstakten på detta område. Därför bör medlemmarna i det gemensamma företaget vara unionen, medlemsstaterna och de länder som är associerade med Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, som enas om ett gemensamt europeiskt initiativ inom högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, liksom de sammanslutningar som företräder deras ingående enheter och andra organisationer med en uttrycklig och aktiv vilja att uppnå forsknings- och innovationsresultat, utveckla och ta i bruk högpresterande dator- eller kvantdatorkapacitet eller bidra till att minska kompetensunderskottet och bibehålla ett HPC- och kvantdatorkunnande i Europa. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar.

(20) Det offentlig-privata partnerskap som ligger till grund för det gemensamma företaget bör samla de finansiella och tekniska medel som krävs för att man ska kunna hantera komplexiteten i den allt snabbare innovationstakten på detta område och samtidigt säkerställa att det gemensamma företagets funktionssätt förblir enkelt och flexibelt. Därför bör medlemmarna i det gemensamma företaget vara unionen, medlemsstaterna och de länder som är associerade med Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, som enas om ett gemensamt europeiskt initiativ inom högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, liksom de sammanslutningar som företräder deras ingående enheter och andra organisationer med ett uttryckligt och aktivt åtagande att uppnå forsknings- och innovationsresultat, utveckla och ta i bruk högpresterande dator- eller kvantdatorkapacitet eller bidra till att minska kompetensunderskottet och bibehålla ett HPC- och kvantdatorkunnande i Europa. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar. Utformningen och utvecklingen av nya undervisnings- och utbildningssystem kommer att vara avgörande eftersom tekniken och programvaran inom områdena högpresterande datorsystem och kvantdatorteknik hela tiden förändras. Det gemensamma företaget bör tillhandahålla en gynnsam ram för att stödja deltagande stater. För att maximera effekten av indirekta åtgärder bör man beakta särdragen i det gemensamma företaget EuroHPC, med dess trepartsmodell, när det gäller hanteringen av finansiella bidrag från deltagande stater.

Ändringsförslag  16

 

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Det gemensamma företaget bör ta sig an tydligt definierade frågor som kan hjälpa den akademiska världen och det europeiska näringslivet som helhet att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, och inrätta en integrerad, federerad och säker nätverksbaserad infrastruktur i hela unionen med kapacitet för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem i världsklass, liksom höghastighetskonnektivitet och tillämpningar i framkant samt data- och programvarutjänster för forskare och andra pionjäranvändare från näringslivet, inbegripet små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget ska syfta till utveckling och användning av förstklassig teknik och infrastruktur som tillgodoser de krävande behoven hos europeiska användare inom vetenskap, industri och offentlig sektor.

(25) Det gemensamma företaget bör ta sig an tydligt definierade frågor som kan hjälpa den akademiska världen och det europeiska näringslivet som helhet att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem, och inrätta en integrerad, federerad och säker nätverksbaserad infrastruktur i hela unionen med kapacitet för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem i världsklass, liksom höghastighetskonnektivitet och tillämpningar i framkant samt data- och programvarutjänster för forskare och andra pionjäranvändare från näringslivet, inbegripet små och medelstora företag, uppstartsföretag och innovativa företag samt den offentliga sektorn. Det gemensamma företaget bör kunna arbeta på ett smidigt, enkelt och flexibelt sätt för att säkerställa att utvecklingen och användningen av förstklassig teknik och infrastruktur tillgodoser de krävande behoven hos europeiska användare inom vetenskap, industri och offentlig sektor. Det gemensamma företaget bör märkbart minska hindren för tillgång för små och medelstora företag och uppstartsföretag i forsknings- och utvecklingsfasen – t.ex. kostnaden för tjänsteavgifter, betungande administration och brist på medvetenhet – för att dess tjänster ska bli öppnare och bättre distribuerade. Det gemensamma företaget bör ha en uppsättning tydliga och enkla regler som följer unionslagstiftningen, särskilt för immateriella rättigheter, ansvar eller naturabidrag till ytterligare verksamhet, för att öka attraktiviteten för alla berörda parter och i synnerhet för industrin och små och medelstora företag.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Det gemensamma företaget bör organiseras kring sju pelare, en administrativ och sex tekniska pelare. Infrastrukturpelaren, en del av pelaren för federering av superdatortjänster och pelaren för breddad användning och kompetens bör finansieras genom programmet för ett digitalt Europa. Den återstående verksamheten inom ramen för pelaren för federering av superdatortjänster, inbegripet sammankopplingen med unionens gemensamma dataområden och säkra molninfrastrukturer, bör finansieras av fonden för ett sammanlänkat Europa. Teknikpelaren, tillämpningspelaren och pelaren för internationellt samarbete bör finansieras av ramprogrammet Horisont Europa.

Ändringsförslag  18

 

Förslag till förordning

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Det gemensamma företaget bör bidra till att minska det specifika kompetensunderskottet i unionen genom att arbeta med medvetandehöjande åtgärder och bidra till uppbyggnaden av ny kunskap och humankapital.

(26) Eftersom bristande kompetens är det främsta hindret för tillgång till FoI-infrastruktur och ökade investeringar i FoI och digitalisering bör det gemensamma företaget aktivt bidra till att minska det specifika kompetensunderskottet i unionen genom kompetenshöjning och omskolning, och till att vidta åtgärder för att förbättra könsbalansen och hantera jämställdhetsaspekten, och samtidigt locka till sig och hålla kvar de bästa talangerna. Det bör göra detta genom att bidra till uppbyggnaden av ny kunskap och humankapital genom att delta i upplysningskampanjer och genom att främja utbildningsverksamheter och informationsspridning, med deltagande av akademiska och vetenskapliga nätverk samt kunskapsnätverk, arbetsmarknadens parter och ekonomiska partner, medier, branschorganisationer och organisationer för små och medelstora företag och andra aktörer, och samtidigt förhindra att någon som helst form av snedvridning, framför allt av köns- och rasdiskriminerande slag, tas med i de algoritmer, produkter eller slutsatser som följer av dess arbete. Allt detta bör ingå i en samordnad insats för utåtriktad verksamhet för att informera potentiella användare om de möjligheter som högpresterande datorsystem och kvantdatorteknik kan erbjuda. Företaget bör också arbeta med att bygga upp ny kompetens för den upphandling som utförs inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag  19

 

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Eftersom bristande färdigheter och erfarenheter hindrar deltagandet i högpresterande datorsystem och kvantdatorteknik bör det gemensamma företaget uppmuntra utveckling av särskilda akademiska examina och utbildningsprogram inom kvantdatorteknik, med tanke på det ökande behov av experter som kommer att finnas inom detta område och för att undvika att skapa en flaskhals när det gäller kvantdatorteknik. Här kan det gemensamma företaget bidra till att öka färdighets- och erfarenhetsnivån inom hela unionen bland studerande, akademiker och experter (manliga och kvinnliga) inom de relevanta områdena genom att förbättra sådan kompetens som förenar erfarenhet av programvara och industri med kännedom om spetsforskning inom vetenskap och innovation, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt jämställdheten och åtgärder bör vidtas för främjande av en balanserad könsfördelning inom detta område, samtidigt som största möjliga geografiska täckning inom unionen säkerställs.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I linje med målen för unionens yttre politik och internationella åtaganden bör det gemensamma företaget främja samarbete mellan unionen och internationella aktörer genom att utarbeta en samarbetsstrategi – bland annat genom att kartlägga och främja områden där det kan ske samarbete inom FoU och inom kompetensutveckling, och genomföra åtgärder i de fall där det finns ömsesidiga fördelar – och säkerställa en policy för tillträde till HPC- och kvantdatorkapacitet och dito tillämpningar baserat huvudsakligen på ömsesidighet.

(27) I linje med målen för unionens yttre politik och internationella åtaganden bör det gemensamma företaget främja samarbete mellan unionen och internationella aktörer genom att utarbeta en samarbetsstrategi – bland annat genom att kartlägga och främja områden där det kan ske samarbete inom FoU och inom kompetensutveckling, och genomföra åtgärder i de fall där det finns ömsesidiga fördelar – och säkerställa en policy för tillträde till HPC- och kvantdatorkapacitet och dito tillämpningar baserat på ömsesidighet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Det gemensamma företaget bör sträva efter att främja utnyttjandet av den resulterande högpresterande datortekniken i EU. Det bör också sträva efter att skydda investeringarna i de superdatorer som det förvärvar. Det bör därvid vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en trygg försörjningskedja för förvärvad teknik som bör omfatta hela livslängden för dessa superdatorer.

(28) Det gemensamma företaget bör samarbeta med partnerskapet för avancerad datateknik i Europa (Prace), det europeiska multigigabitnätet för forskning, samt med andra europeiska och nationella superdatortillämpningar och datainfrastrukturer. Det gemensamma företaget bör sträva efter att främja utnyttjandet av den resulterande högpresterande datortekniken i EU. Det bör också sträva efter att skydda investeringarna i de superdatorer som det förvärvar. Det bör därvid vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en trygg försörjningskedja för förvärvad teknik som bör omfatta hela livslängden för dessa superdatorer.

Ändringsförslag  22

 

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att uppnå sina mål att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem bör det gemensamma företaget ge finansiellt stöd främst i form av bidrag och upphandling, efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar och anbudsinfordringar som bygger på årliga arbetsprogram. Det finansiella stödet bör särskilt inriktas på dokumenterade marknadsmisslyckanden som hämmar utvecklingen av det berörda programmet, får inte tränga ut privata investeringar och bör ge incitament för ändrat beteende hos stödmottagaren.

(30) För att uppnå sina mål att utforma, utveckla och använda den mest innovativa tekniken för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem bör det gemensamma företaget ge finansiellt stöd främst i form av bidrag och upphandling, efter öppna, rättvisa, transparenta och konkurrensutsatta ansökningsomgångar och anbudsinfordringar som bygger på årliga arbetsprogram. Det finansiella stödet bör särskilt inriktas på dokumenterade marknadsmisslyckanden som hämmar utvecklingen av det berörda programmet, får inte tränga ut privata investeringar och bör ge incitament för ändrat beteende hos stödmottagaren.

Ändringsförslag  23

 

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att det gemensamma företaget ska kunna uppnå sina mål att öka innovationspotentialen hos näringslivet, särskilt de små och medelstora företagens, och bidra till att minska det specifika kompetensunderskottet, stödja ökningen av kunskaper och humankapital samt främja högpresterande datorkapacitet och kvantdatorkapacitet, bör det stödja inrättandet av nationella kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i hela unionen, och skapandet av nätverk och samordning mellan dessa. Dessa kompetenscentrum bör på begäran tillhandahålla HPC- och kvantdatortjänster till industrin, den akademiska världen och offentliga förvaltningar. De bör i första hand främja och möjliggöra tillgång till ekosystemet för innovation inom högpresterande datorsystem, underlätta tillgången till superdatorerna och kvantdatorerna, ta itu med den stora bristen på kompetenta tekniska experter genom medvetandehöjande åtgärder, utbildning och utåtriktad verksamhet samt arbeta i nätverk tillsammans med intressenter och andra kompetenscentrum i syfte att främja innovationer i större skala, exempelvis genom att utbyta och främja bästa praxis för användningsfall eller tillämpningserfarenheter, dela utbildningsanläggningar och utbildningar, underlätta gemensam utveckling och utbyte av parallell kod eller stödja delandet av innovativa tillämpningar och verktyg för offentliga och privata användare, i synnerhet små och medelstora företag.

(31) För att det gemensamma företaget ska kunna uppnå sina mål att öka innovationspotentialen hos näringslivet, särskilt hos små och medelstora företag, uppstartsföretag och innovativa företag, och bidra till att minska det specifika kompetensunderskottet, stödja ökningen av kunskaper och humankapital samt främja högpresterande datorkapacitet och kvantdatorkapacitet, bör det stödja inrättandet av nationella kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i hela unionen, och skapandet av nätverk och samordning mellan dessa. Dessa kompetenscentrum bör på begäran tillhandahålla HPC- och kvantdatortjänster till industrin, den akademiska världen och offentliga förvaltningar och ge enskilda personer och icke-statliga organisationer möjlighet att använda datorkrafterna för socialt och miljömässigt gynnsamma mål. De bör i första hand främja och möjliggöra tillgång till ekosystemet för innovation inom högpresterande datorsystem, underlätta tillgången till superdatorerna och kvantdatorerna, ta itu med den stora bristen på kompetenta tekniska experter genom medvetandehöjande åtgärder, utbildning och utåtriktad verksamhet samt arbeta i nätverk tillsammans med intressenter och andra kompetenscentrum i syfte att främja innovationer i större skala, exempelvis genom att utbyta och främja bästa praxis för användningsfall eller tillämpningserfarenheter, dela utbildningsanläggningar och utbildningar, underlätta gemensam utveckling och utbyte av parallell kod eller stödja delandet av innovativa tillämpningar och verktyg för offentliga och privata användare, i synnerhet små och medelstora företag, uppstartsföretag och innovativa företag. För att undvika överlappning bör synergier och samordning säkerställas med andra liknande strukturer, t.ex. de digitala innovationsknutpunkterna.

Ändringsförslag  24

 

Förslag till förordning

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Det gemensamma företaget bör säkra hyperkonnektivitet för alla superdatorer och datainfrastrukturer som det kommer att äga eller samäga, med förstklassig nätteknik, vilket gör dem allmänt tillgängliga i hela unionen, och bör sammankoppla och federera sin datainfrastruktur för superdatorerna och kvantdatorerna, liksom nationella, regionala och andra datorinfrastrukturer med en gemensam plattform. Det gemensamma företaget bör också säkerställa sammankoppling av de federerade, säkra infrastrukturerna av superdator- och kvantdatortjänster och dito data med det gemensamma europeiska dataområdet och federerade, säkra molninfrastrukturer, såsom aviserades i kommissionens meddelande av den 19 februari 2020, En EU-strategi för data, för sömlöst tillhandahållande av tjänster till ett brett spektrum av offentliga och privata användare i Europa.

(33) Det gemensamma företaget bör säkra hyperkonnektivitet för alla superdatorer och datainfrastrukturer som det kommer att äga eller samäga, med förstklassig nätteknik, vilket gör dem allmänt tillgängliga i hela unionen, särskilt för små och medelstora företag, uppstartsföretag i forsknings- och innovationsfasen och forskare, och bör sammankoppla och federera sin datainfrastruktur för superdatorerna och kvantdatorerna, liksom nationella, regionala och andra datorinfrastrukturer, med en gemensam plattform så att det bildas ett kraftfullt europeiskt ekosystem där varje molnanvändare kan få tillgång till förstklassiga datorresurser och till vetenskapliga och kommersiella centrallager för databaser, samtidigt som det ställs resurser till förfogande för att interaktiv databearbetning ska tillnärmas högpresterande datorsystem och storskaliga databaser. Interaktiva databehandlingstjänster behövs även för att underlätta samarbete. Det gemensamma företaget bör också säkerställa sammankoppling av de federerade, säkra infrastrukturerna av superdator- och kvantdatortjänster och dito data med det europeiska öppna forskningsmolnet, GAIA - X och det gemensamma europeiska dataområdet och federerade, säkra molninfrastrukturer, såsom aviserades i kommissionens meddelande av den 19 februari 2020, En EU-strategi för data, för sömlöst tillhandahållande av tjänster till ett brett spektrum av offentliga och privata användare i Europa och stödja användningen av öppna standarder, öppen programvara, hårdvara och plattformar och, när så är lämpligt, öppna gränssnitt för tillämpningsprogram, för att söka uppnå interoperabilitet.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Horisont 2020 och programmet för ett digitalt Europa bör bidra till att överbrygga forsknings- och innovationsklyftan inom unionen och till ibruktagandet av en bred superdatorkapacitet genom att främja synergieffekter med de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Det gemensamma företaget bör därför försöka utveckla nära samverkan med dessa fonder, som specifikt kan bidra till att stärka den lokala, regionala och nationella kapaciteten för forskning och innovation.

(34) Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa bör bidra till att överbrygga forsknings- och innovationsklyftan inom unionen och till ibruktagandet av en bred superdatorkapacitet genom att främja synergieffekter med alla relevanta program och policyer, med särskild tonvikt på Europeiskaregionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt faciliteten för återhämtning och resiliens, InvestEU och andra EIB-program. Det gemensamma företaget bör därför försöka utveckla nära samverkan med dessa fonder i syfte att specifikt bidra till att stärka den lokala, regionala och nationella kapaciteten för forskning och innovation.

Ändringsförslag  26

 

Förslag till förordning

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Det gemensamma företaget bör tillhandahålla en gynnsam ram för deltagande stater som är medlemsstater så att de kan använda sina ESI-fonder för förvärvet av högpresterande dator-, kvantdator- och datainfrastrukturer och för sammankopplingen av dessa. Användningen av ESI-fonderna för det gemensamma företagets verksamhet är viktig för att inom unionen utveckla en förstklassig integrerad, federerad högpresterande infrastruktur av dator- och kvantdatortjänster och av dito data med hyperkonnektivitet, eftersom vinsterna med en sådan infrastruktur sträcker sig betydligt längre än till användarna i medlemsstaterna. Om medlemsstaterna beslutar att använda ESI-fonderna för att bidra till anskaffningskostnaderna för det gemensamma företagets superdatorer och kvantdatorer, bör det gemensamma företaget beakta unionens andel av ESI-fonderna i den berörda medlemsstaten, men endast räkna den nationella ESI-fondandelen som nationellt bidrag till det gemensamma företagets budget.

(35) Det gemensamma företaget bör tillhandahålla en gynnsam ram för deltagande stater som är medlemsstater så att de kan använda finansiella bidrag till ESI-fonderna, faciliteten för återhämtning och resiliens samt inom ramen för program som medfinansieras av Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu för förvärvet av högpresterande dator-, kvantdator- och datainfrastrukturer och för sammankopplingen av dessa. Användningen av finansiella bidrag för det gemensamma företagets verksamhet är viktig för att inom hela unionen utveckla en förstklassig integrerad, spetskompetensbaserad, federerad högpresterande infrastruktur av dator- och kvantdatortjänster och av dito data med hyperkonnektivitet. Om medlemsstaterna beslutar att använda dessa finansiella bidrag för att bidra till anskaffningskostnaderna för det gemensamma företagets superdatorer och kvantdatorer, bör dessa bidrag anses vara nationella bidrag till det gemensamma företagets budget, förutsatt att artikel 106 och andra tillämpliga bestämmelser i förordningen om gemensamma bestämmelser och de fondspecifika förordningarna efterlevs.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) Medlen från faciliteten för återhämtning och resiliens kan komplettera de åtgärder som finansierats av det gemensamma företaget, under förutsättning att stödet inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens kommer som tillägg till det stöd som ur unionens fonder ges till det gemensamma företaget och inte täcker samma kostnad, trots att faciliteten för återhämtning och resiliens inte bör räknas som ett nationellt bidrag till det gemensamma företagets budget.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Unionens bidrag till anslagen för programmet för ett digitalt Europa bör delvis täcka anskaffningskostnaderna för avancerade superdatorer, kvantdatorer, superdatorer i industriell klass och superdatorer i mellanklass, som en anpassning till det gemensamma företagets syfte att bidra till att föra samman resurser för att förse unionen med superdatorer och kvantdatorer i högsta klassen. De kompletterande kostnaderna för dessa superdatorer och kvantdatorer bör täckas av de deltagande staterna, eller av privata medlemmar eller konsortier av privata medlemmar. Unionens andel av åtkomsttiden till superdatorerna eller kvantdatorerna bör stå i direkt proportion till unionens finansiella bidrag för förvärvet av dessa superdatorer och kvantdatorer och bör inte överstiga 50 % av den totala åtkomsttiden till dessa superdatorer eller kvantdatorer.

(36) Unionens bidrag till anslagen för programmet för ett digitalt Europa bör delvis täcka anskaffningskostnaderna för avancerade superdatorer, kvantdatorer, superdatorer i industriell klass i åtminstone mellanklass och superdatorer i mellanklass, som en anpassning till det gemensamma företagets syfte att bidra till att föra samman resurser för att förse unionen med superdatorer och kvantdatorer i högsta klassen. De kompletterande kostnaderna för dessa superdatorer och kvantdatorer bör täckas av de deltagande staterna, eller av privata medlemmar eller konsortier av privata medlemmar. Unionens andel av åtkomsttiden till superdatorerna eller kvantdatorerna bör stå i direkt proportion till unionens finansiella bidrag för förvärvet av dessa superdatorer och kvantdatorer och bör inte överstiga 50 % av den totala åtkomsttiden till dessa superdatorer eller kvantdatorer.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till förordning

Skäl 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) Det gemensamma företaget bör vara ägare till de avancerade superdatorer och kvantdatorer som det förvärvar. Driften av varje avancerad superdator eller kvantdator bör anförtros en värdenhet. Värdenheten bör kunna företräda en enda deltagande stat som är en medlemsstat eller ett värdkonsortium av deltagande stater. Värdenheten bör kunna ge en korrekt uppskattning av och kunna verifiera superdatorns driftskostnader genom att t.ex. säkerställa funktionell och, i den mån det är möjligt, fysisk åtskillnad mellan det gemensamma företagets avancerade superdatorer eller kvantdatorer och eventuella nationella eller regionala datorsystem som värdenheten driver. Värdenheten bör utses av det gemensamma företagets styrelse (nedan kallad styrelsen) efter en inbjudan att anmäla intresse som utvärderats av oberoende experter. När en värdenhet har utsetts, bör den deltagande stat där värdenheten är etablerad eller värdkonsortiet kunna besluta att uppmana andra deltagande stater att ansluta sig och bidra till finansieringen av den avancerade superdator eller kvantdator som ska installeras i den utsedda värdenheten. Om ytterligare deltagande stater ansluter sig till det utvalda värdkonsortiet, bör detta inte påverka unionens åtkomsttid till superdatorerna. Bidragen till superdatorn eller kvantdatorn från de deltagande staterna i ett värdkonsortium bör omsättas i andelar av åtkomsttiden för superdatorn eller kvantdatorn. De deltagande staterna bör sinsemellan komma överens om fördelningen av sina andelar av åtkomsttiden för superdatorn eller kvantdatorn.

(37) Det gemensamma företaget bör vara ägare till de avancerade superdatorer och kvantdatorer som det förvärvar. Driften av varje avancerad superdator eller kvantdator bör anförtros en värdenhet. Värdenheten bör kunna företräda en enda deltagande stat som är en medlemsstat eller ett värdkonsortium av deltagande stater. Värdenheten bör kunna ge en korrekt uppskattning av och kunna verifiera superdatorns driftskostnader genom att t.ex. säkerställa funktionell och, i den mån det är möjligt, fysisk åtskillnad mellan det gemensamma företagets avancerade superdatorer eller kvantdatorer och eventuella nationella eller regionala datorsystem som värdenheten driver. Värdenheten bör utarbeta en förvaltningsplan för hållbar energi för den förvärvade infrastrukturen. Värdenheten bör utses av det gemensamma företagets styrelse (nedan kallad styrelsen) efter en öppen, rättvis och transparent inbjudan att anmäla intresse som utvärderats av oberoende experter. När en värdenhet har utsetts, bör den deltagande stat där värdenheten är etablerad eller värdkonsortiet kunna besluta att uppmana andra deltagande stater att ansluta sig och bidra till finansieringen av den avancerade superdator eller kvantdator som ska installeras i den utsedda värdenheten. Om ytterligare deltagande stater ansluter sig till det utvalda värdkonsortiet, bör detta inte påverka unionens åtkomsttid till superdatorerna. Bidragen till superdatorn eller kvantdatorn från de deltagande staterna i ett värdkonsortium bör omsättas i andelar av åtkomsttiden för superdatorn eller kvantdatorn. De deltagande staterna bör sinsemellan komma överens om fördelningen av sina andelar av åtkomsttiden för superdatorn eller kvantdatorn.

Ändringsförslag  30

 

Förslag till förordning

Skäl 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Det gemensamma företaget bör tillsammans med de deltagande staterna förvärva superdatorerna i mellanklass. Driften av varje superdator i mellanklass bör anförtros åt en värdenhet. Värdenheten bör kunna företräda en enda deltagande stat som är en medlemsstat eller ett värdkonsortium av deltagande stater. Det gemensamma företaget bör äga den del som motsvarar unionens andel av det ekonomiska bidraget till dessa anskaffningskostnader från programmet för ett digitalt Europa. Värdenheten bör utses av styrelsen efter en inbjudan att anmäla intresse som utvärderats av oberoende experter. Unionens andel av åtkomsttiden till varje superdator i mellanklass bör stå i direkt proportion till unionens ekonomiska bidrag från programmet för ett digitalt Europa till anskaffningskostnaderna för superdatorn i mellanklass. Det gemensamma företaget bör också kunna överlåta sitt ägande till värdenheten, när det avvecklas. Värdenheten bör betala restvärdet för superdatorn till det gemensamma företaget.

(39) Det gemensamma företaget bör tillsammans med de deltagande staterna förvärva superdatorerna i mellanklass. Driften av varje superdator i mellanklass bör anförtros åt en värdenhet. Värdenheten bör kunna företräda en enda deltagande stat som är en medlemsstat eller ett värdkonsortium av deltagande stater. Det gemensamma företaget bör äga den del som motsvarar unionens andel av det ekonomiska bidraget till dessa anskaffningskostnader från programmet för ett digitalt Europa. Värdenheten bör utses av styrelsen efter en öppen, rättvis och transparent inbjudan att anmäla intresse som utvärderats av oberoende experter. Unionens andel av åtkomsttiden till varje superdator i mellanklass bör stå i direkt proportion till unionens ekonomiska bidrag från programmet för ett digitalt Europa till anskaffningskostnaderna för superdatorn i mellanklass. Det gemensamma företaget bör också kunna överlåta sitt ägande till värdenheten, när det avvecklas. Värdenheten bör betala restvärdet för superdatorn till det gemensamma företaget.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) För att främja en balanserad fördelning i unionen av EuroHPC-superdatorer och framväxten av en strategi med ett lättåtkomligt federerat ekosystem av infrastruktur bör särskilda villkor för stödberättigande gälla för inbjudan att anmäla intresse för en EuroHPC-superdator till en deltagande stat som redan är värd för en EuroHPC-superdator.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Det gemensamma företaget bör tillsammans med de privata medlemmarna eller ett konsortium av privata partner kunna förvärva superdatorer i industriell klass. Driften av varje superdator i industriell klass bör anförtros en befintlig värdenhet. Värdenheten bör kunna associera sig till de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner för förvärvet och driften av en sådan superdator. Det gemensamma företaget bör äga den del som motsvarar unionens andel av det ekonomiska bidraget till dessa anskaffningskostnader från programmet för ett digitalt Europa. Värdenheten och dess associerade privata medlemmar eller konsortium av privata partner bör utses av styrelsen efter en inbjudan att anmäla intresse som utvärderats av oberoende experter. Unionens andel av åtkomsttiden till sådana superdatorer bör stå i direkt proportion till unionens ekonomiska bidrag från programmet för ett digitalt Europa till anskaffningskostnaderna för superdatorn i industriell klass. Det gemensamma företaget bör kunna överenskomma med de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner om att sälja en sådan superdator till en annan enhet eller att avveckla den. Alternativt bör det gemensamma företaget kunna överlåta ägandet till en sådan superdator till de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner. I sådana fall, eller vid avveckling av det gemensamma företaget, bör de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner till det gemensamma företaget återbetala restvärdet för unionens andel av superdatorn. Om det gemensamma företaget och de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner beslutar att avveckla superdatorn efter att den helt avskrivits, bör sådana kostnader täckas av de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner.

(40) Det gemensamma företaget bör tillsammans med de privata medlemmarna eller ett konsortium av privata partner kunna förvärva superdatorer i industriell klass som är i åtminstone mellanklass. Driften av varje superdator i industriell klass bör anförtros en befintlig värdenhet. Värdenheten bör kunna associera sig till de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner för förvärvet och driften av en sådan superdator. Det gemensamma företaget bör äga den del som motsvarar unionens andel av det ekonomiska bidraget till dessa anskaffningskostnader från programmet för ett digitalt Europa. Värdenheten och dess associerade privata medlemmar eller konsortium av privata partner bör utses av styrelsen efter ett transparent, öppet och konkurrensutsatt förfarande och inbjudan att anmäla intresse bör utvärderas av oberoende experter. Unionens andel av åtkomsttiden till sådana superdatorer bör stå i direkt proportion till unionens ekonomiska bidrag från programmet för ett digitalt Europa till anskaffningskostnaderna för superdatorn i industriell klass. Det gemensamma företaget bör kunna överenskomma med de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner om att sälja en sådan superdator till en annan enhet eller att avveckla den. Alternativt bör det gemensamma företaget kunna överlåta ägandet till en sådan superdator till de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner. I sådana fall, eller vid avveckling av det gemensamma företaget, bör de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner till det gemensamma företaget återbetala restvärdet för unionens andel av superdatorn. Om det gemensamma företaget och de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner beslutar att avveckla superdatorn efter att den helt avskrivits, bör sådana kostnader täckas av de privata medlemmarna eller konsortiet av privata partner.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 41

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) För superdatorer i industriell klass bör det gemensamma företaget ta hänsyn till industrianvändarnas särskilda behov, exempelvis vad gäller åtkomstförfaranden, kvalitet och typ av tjänster, dataskydd, skydd av industriell innovation samt immateriella rättigheter, användbarhet, förtroende och andra konfidentialitets- och säkerhetskrav.

(41) På medellång sikt bör det gemensamma företaget sträva efter att definiera och genomföra alla EuroHPC-superdatorer och därvid följa högsta möjliga standarder och krav rörande säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, tillgänglighet och användbarhet, särskilt för industrin och små och medelstora företag. För superdatorerna i industriell klass bör det gemensamma företaget ta hänsyn till industrianvändarnas särskilda behov, exempelvis vad gäller åtkomstförfaranden, kvalitet och typ av tjänster, dataskydd, skydd av industriell innovation samt immateriella rättigheter, användbarhet, förtroende och andra konfidentialitets- och säkerhetskrav.

Ändringsförslag  34

 

Förslag till förordning

Skäl 42

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) I utformningen och driften av de superdatorer som stöds av det gemensamma företaget bör hänsyn tas till energieffektivitet och miljömässig hållbarhet, genom användning av exempelvis teknik med låg energiförbrukning, dynamisk energisparande teknik och återanvändningsteknik, såsom avancerad nedkylning och värmeåtervinning.

(42) Vid utformningen och driften av de superdatorer som stöds av det gemensamma företaget bör det alltid vara aktuellt med energieffektivitet, miljömässig hållbarhet och cirkularitet, så att företaget bidrar till koldioxidneutralitet, också med hjälp av avtal om köp av förnybar el, och tar hänsyn till integreringen av detta i energisystemet som helhet på den plats där datorerna befinner sig, genom användning av exempelvis förnybar el, teknik med låg energiförbrukning, dynamisk energisparande teknik och återanvändningsteknik, såsom avancerad nedkylning och värmeåtervinning och annat.

Ändringsförslag  35

 

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Det gemensamma företaget bör ta itu med den ökande efterfrågan på energi på grund av den ökade användningen av HPC-infrastruktur genom att harmonisera det gemensamma företaget EuroHPC:s målsättningar med relevanta strategier och relevant politik och lagstiftning inom energisektorn. Genom att kombinera energieffektiva servrar med sofistikerade verktyg för arbetsbelastningshantering kommer dessutom EuroHPC att förbättra effektiviteten både på plats och i molnet och minska både kostnaden och datacentrumens koldioxidavtryck.

Ändringsförslag  36

 

Förslag till förordning

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Tilldelningen till användarna av åtkomsttid till det gemensamma företagets superdatorer bör vara avgiftsfri för offentliga användare. Den bör också vara avgiftsfri för privata användare för deras tillämpningar som rör forsknings- och innovationsverksamhet som finansieras av Horisont Europa eller programmet för ett digitalt Europa samt för privat innovationsverksamhet hos små och medelstora företag, när så är lämpligt. Sådan tilldelning av åtkomsttid bör baseras på öppna inbjudningar att anmäla intresse som utlyses av det gemensamma företaget och utvärderas av oberoende experter. Med undantag för användare som är små och medelstora företag och som bedriver privat innovationsverksamhet, bör alla användare som tilldelas avgiftsfri åtkomsttid till det gemensamma företagets superdatorer tillämpa en strategi baserad på öppen vetenskap och sprida de kunskaper som vunnits genom åtkomsten i enlighet med förordningen om Horisont Europa. Tilldelningen av åtkomsttid till användare för annan ekonomisk verksamhet än de små och medelstora företagens innovationsverksamhet (som drabbas särskilt av marknadsmisslyckanden) bör ske enligt principen om betalning baserad på användning och baserat på marknadspriser. Tilldelning av åtkomsttid för sådan ekonomisk verksamhet bör vara tillåten men begränsad och avgiftsnivån bör fastställas av styrelsen. Åtkomsträtten bör fördelas på ett öppet sätt. Styrelsen bör fastställa särskilda bestämmelser för att bevilja åtkomsttider avgiftsfritt, när så är lämpligt, och utan någon inbjudan att anmäla intresse, för initiativ som av unionen eller styrelsen anses vara strategiska. Representativa exempel på strategiska initiativ för unionen är följande: Destination Earth, flaggskeppsprojektet Human Brain Project Flagship, initiativet ”1+ Million Genomes”, de gemensamma europeiska dataområdena på områden av allmänt intresse – i synnerhet hälsodataområdet, HPC-spjutspetsenheter, HPC-kompetenscentrum och digitala innovationsknutpunkter. På unionens begäran bör det gemensamma företaget bevilja direkta åtkomsttider, på tillfällig eller permanent basis, till strategiska initiativ och befintliga eller framtida tillämningsplattformar som det anser vara nödvändiga för tillhandahållandet av hälsorelaterade eller andra viktiga akuttjänster för det allmännas bästa, till akutsituationer och krishanteringssituationer eller till användningar som unionen anser viktiga för sin säkerhet eller sitt försvar. Det gemensamma företaget bör tillåtas att bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet i kommersiellt syfte. Åtkomst bör beviljas för användare som är bosatta, etablerade eller lokaliserade i en medlemsstat eller i ett land som är associerat till programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa. Åtkomsträtten bör vara lika för alla användare och fördelas på ett öppet sätt. Styrelsen bör fastställa och övervaka åtkomsträtten till unionens andel av åtkomsttiden för varje superdator.

(44) Tilldelningen till användarna av åtkomsttid till det gemensamma företagets superdatorer bör vara avgiftsfri för offentliga användare. Den bör också vara avgiftsfri för privata användare, inbegripet icke-statliga organisationer och enskilda personer, för deras tillämpningar i forsknings- och innovationsprojekt samt för privat innovationsverksamhet hos små och medelstora företag och uppstartsföretag, baserat på rättvisa och transparenta kriterier och förfaranden. Sådan tilldelning av åtkomsttid bör baseras på periodiska, expertgranskade och öppna samt även transparenta inbjudningar att anmäla intresse som utlyses av det gemensamma företaget och utvärderas av oberoende experter i syfte att säkerställa en balanserad och lämplig tilldelning av erbjudna HPC-resurser bland hela dess användargemenskap. Med undantag för användare som är små och medelstora företag och uppstartsföretag och som bedriver privat innovationsverksamhet, bör alla användare som tilldelas avgiftsfri åtkomsttid till det gemensamma företagets superdatorer tillämpa en strategi baserad på öppen vetenskap och sprida de kunskaper som vunnits genom åtkomsten i enlighet med förordningen om Horisont Europa. Tilldelningen av åtkomsttid till användare för annan ekonomisk verksamhet än privat innovationsverksamhet vid små och medelstora företag och uppstartsföretag (vilka drabbas särskilt av marknadsmisslyckanden) bör ske enligt principen om betalning baserad på användning, utgående från en kostnadsorienterad prissättning. Tilldelning av åtkomsttid för sådan ekonomisk verksamhet bör vara tillåten men begränsad och avgiftsnivån bör fastställas av styrelsen på ett transparent sätt. Åtkomsträtten bör fördelas på ett öppet och transparent sätt. Styrelsen bör fastställa särskilda bestämmelser för att bevilja åtkomsttider avgiftsfritt, när så är lämpligt, och utan någon inbjudan att anmäla intresse, för initiativ som av unionen eller styrelsen anses vara strategiska. Representativa exempel på strategiska initiativ för unionen är följande: Destination Earth, flaggskeppsprojektet Human Brain Project Flagship, initiativet ”1+ Million Genomes”, de gemensamma europeiska dataområdena på områden av allmänt intresse – i synnerhet hälsodataområdet, HPC-spjutspetsenheter, HPC-kompetenscentrum och digitala innovationsknutpunkter. På unionens begäran bör det gemensamma företaget bevilja direkta åtkomsttider, på tillfällig eller permanent basis, till strategiska initiativ och befintliga eller framtida tillämpningsplattformar som det anser vara nödvändiga för tillhandahållandet av hälsorelaterade eller andra viktiga akuttjänster för det allmännas bästa, till akutsituationer och krishanteringssituationer eller till användningar som unionen anser viktiga för sin säkerhet eller sitt försvar. Det gemensamma företaget bör tillåtas att bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet i kommersiellt syfte. Åtkomst bör beviljas för användare som är bosatta, etablerade eller lokaliserade i en medlemsstat eller i ett land som är associerat till programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa. Åtkomsträtten bör vara lika för alla användare och fördelas på ett öppet och transparent sätt. Styrelsen bör fastställa och övervaka åtkomsträtten till unionens andel av åtkomsttiden för varje superdator.

Ändringsförslag  37

 

Förslag till förordning

Skäl 47

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Det gemensamma företagets ledning bör säkerställas genom två organ: en styrelse och en rådgivande industri- och vetenskapsnämnd. Styrelsen bör bestå av företrädare för unionen och de deltagande staterna. Styrelsen bör ha ansvar för strategi- och finansieringsbeslut som rör det gemensamma företagets verksamhet, bland annat när det gäller all offentlig upphandling. Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden bör omfatta företrädare för den akademiska världen och näringslivet, i egenskap av användare och/eller leverantörer av teknik. Den bör ge oberoende råd till styrelsen om den strategiska forsknings- och innovationsagendan, om förvärv och drift av de superdatorer som ägs av det gemensamma företaget, om programmet för kapacitetsuppbyggnads- och breddningsverksamhet samt om programmet för verksamhet avseende federering, konnektivitet och internationellt samarbete,

(47) Det gemensamma företagets ledning bör säkerställas genom två organ: en styrelse och en rådgivande industri- och vetenskapsnämnd. Styrelsen bör bestå av företrädare för unionen och de deltagande staterna. Styrelsen bör ha ansvar för strategi- och finansieringsbeslut som rör det gemensamma företagets verksamhet, bland annat när det gäller all offentlig upphandling. Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden bör omfatta företrädare för den akademiska världen och näringslivet, i egenskap av användare och/eller leverantörer av teknik. Den bör ge oberoende råd till styrelsen om den strategiska forsknings- och innovationsagendan, om förvärv och drift av de superdatorer som ägs av det gemensamma företaget, om programmet för kapacitetsuppbyggnads- och breddningsverksamhet samt om programmet för verksamhet avseende federering, konnektivitet och internationellt samarbete, I ramen för det gemensamma företagets ledning bör det också ingå ett användarforum som tillhandahåller styrelsen och andra grupper oberoende rådgivning om användarnas behov. Användarforumet bör fastställa de särskilda kriterierna och urvalsförfarandet för de medlemmar som det utser.

Ändringsförslag  38

 

Förslag till förordning

Skäl 47a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(47a) Eftersom superdatorerna är efterfrågestyrda och användardrivna kräver det gemensamma företaget EuroHPC en permanent dialog med det civila samhället och dem som använder infrastrukturer för högpresterande datorsystem. Det kontinuerliga, effektiva deltagandet av användare, i synnerhet för att genomföra det förfarande med gemensam utformning som krävs för att öka utnyttjandet, i synnerhet av kommersiella tillämpningar, inom industrin, små och medelstora företag och innovativa företag och uppstartsföretag, kan få ett stort mervärde och en multiplikatoreffekt. Input från användarsidan bör aktivt sökas genom ett regelbundet samrådsförfarande med slutanvändare från den offentliga och den privata sektorn. För detta ändamål bör styrelsen inrätta en arbetsgrupp (”användarforumet”), avsedd att bistå vid fastställandet av den förbättrade kvaliteten på tjänsterna, användbarheten, förtroendet och säkerhetskraven hos offentliga och privata användare. Användarforumet bör inkludera representanter för det civila samhället, användare inom industrin och offentliga användare, arbetsmarknadens parter inom unionen, organisationer för små och medelstora företag och oberoende aktörer i den europeiska värdekedjan för programvaruutveckling.

Ändringsförslag  39

 

Förslag till förordning

Skäl 49

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) Unionens ekonomiska bidrag bör hanteras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna om indirekt förvaltning i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. Vilka bestämmelser som ska tillämpas vid det gemensamma företagets deltagande i offentlig upphandling bör fastställas i dess finansiella regler.

(49) Unionens ekonomiska bidrag bör hanteras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och administrativ förenkling och i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna om indirekt förvaltning i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. Vilka bestämmelser som ska tillämpas vid det gemensamma företagets deltagande i offentlig upphandling bör fastställas i dess finansiella regler.

Ändringsförslag  40

 

Förslag till förordning

Skäl 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) För att främja ett innovativt och konkurrenskraftigt europeiskt ekosystem av högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem med erkänd spjutspetskompetens, bör det gemensamma företaget på lämpligt sätt använda sig av upphandlings- och bidragsinstrumenten, inbegripet gemensam upphandling, förkommersiell upphandling och offentlig upphandling av innovativa lösningar.

(50) För att främja ett innovativt, konkurrenskraftigt och resilient europeiskt ekosystem av högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem med erkänd spjutspetskompetens och utbredd spridning över unionen, bör det gemensamma företaget på lämpligt sätt använda sig av upphandlings- och bidragsinstrumenten, inbegripet gemensam upphandling, förkommersiell upphandling och offentlig upphandling av innovativa lösningar. Användningen av sådana upphandlings- och bidragsinstrument bör göra det lättare att delta för små och medelstora företag, mikroföretag och uppstartsföretag, och kluster av sådana. Det gemensamma företaget kommer att beakta möjligheten att uppgradera befintliga faciliteter för att garantera högavancerad teknik och ett ekosystem i världsklass för teknik och tillämpningar för högpresterande datorsystem och kvantdatorer.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Skäl 53

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras genom det gemensamma företaget bör vara förenligt med förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa. Det gemensamma företaget bör också säkerställa en konsekvent tillämpning av dessa bestämmelser med utgångspunkt i relevanta åtgärder som antas av kommissionen. För att i enlighet med förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa säkerställa att de deltagande staterna i lämplig omfattning medfinansierar indirekta åtgärder bör de deltagande staterna eftersträva att bidra med ett belopp som åtminstone motsvarar det belopp som det gemensamma företaget betalar som ersättning för de stödberättigande kostnader som stödmottagarna ådragit sig i samband med åtgärderna. De högsta finansieringsnivåer som anges i det gemensamma företagets årliga arbetsprogram i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa bör därför fastställas i överensstämmelse med detta.

(53) Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras genom det gemensamma företaget bör vara förenligt med förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa. Det gemensamma företaget bör också säkerställa en konsekvent tillämpning av dessa bestämmelser med utgångspunkt i relevanta åtgärder som antas av kommissionen. För att i enlighet med förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa säkerställa att de deltagande staterna i lämplig omfattning medfinansierar indirekta åtgärder bör de deltagande staterna eftersträva att bidra med ett belopp som åtminstone motsvarar det belopp som det gemensamma företaget betalar som ersättning för de stödberättigande kostnader som stödmottagarna ådragit sig i samband med åtgärderna. De högsta finansieringsnivåer som anges i det gemensamma företagets årliga arbetsprogram i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa bör därför fastställas av styrelsen i överensstämmelse med detta.

Ändringsförslag  42

 

Förslag till förordning

Skäl 53a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a) För att säkerställa rätt balans av intressenters deltagande i de åtgärder som det gemensamma företaget finansierar är det nödvändigt att tillåta en differentiering av ersättningsnivåerna, i synnerhet för små och medelstora företag, uppstartsföretag och icke vinstdrivande rättssubjekt. Tillämpningen av differentierade nivåer bör inte öka den administrativa komplexiteten hos projekten och bör vara så enkel och effektiv som möjligt. Ersättningsnivåerna ska anges i arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  43

 

Förslag till förordning

Skäl 56

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) Unionens och de andra medlemmarnas ekonomiska intressen i det gemensamma företaget bör skyddas genom proportionella åtgärder under hela utgiftscykeln, inklusive förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, återkrav av medel som förlorats, utbetalats på felaktiga grunder eller använts felaktigt och, när så är lämpligt, tillämpning av administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

(56) Unionens och de andra medlemmarnas ekonomiska intressen i det gemensamma företaget bör skyddas genom proportionella och enkla åtgärder under hela utgiftscykeln, inklusive förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, återkrav av medel som förlorats, utbetalats på felaktiga grunder eller använts felaktigt och, när så är lämpligt, tillämpning av administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ändringsförslag  44

 

Förslag till förordning

Skäl 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) Det gemensamma företaget bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt och tillhandahålla all relevant information i god tid och främja sin verksamhet, bland annat genom informationsverksamhet riktad till allmänheten. Arbetsordningen för det gemensamma företagets organ bör offentliggöras.

(57) Det gemensamma företaget bör bedriva sin verksamhet på ett enkelt, flexibelt, öppet och transparent sätt och tillhandahålla all relevant information i god tid och främja sin verksamhet, bland annat genom informationsverksamhet riktad till allmänheten. Arbetsordningen för det gemensamma företagets organ bör offentliggöras.

Ändringsförslag  45

 

Förslag till förordning

Skäl 58

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) Av förenklingsskäl bör den administrativa bördan minskas för alla parter. Dubbel revision och oproportionerliga mängder dokumentation och rapportering bör undvikas.

(58) Av förenklingsskäl bör den administrativa bördan minskas för alla parter, i synnerhet för stödmottagarna och det gemensamma företaget. Dubbel revision och oproportionerliga mängder dokumentation och rapportering bör undvikas. Det gemensamma företaget bör tillhandahålla en gynnsam ram för att stödja deltagande stater. För att maximera effekten av indirekta åtgärder bör man beakta särdragen i det gemensamma företaget EuroHPC, med dess trepartsmodell, när det gäller hanteringen av finansiella bidrag från deltagande stater.

Ändringsförslag  46

 

Förslag till förordning

Skäl 61

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61) Kommissionens internrevisor bör utöva samma befogenheter över det gemensamma företaget som de som utövas när det gäller kommissionen.

(61) Kommissionens internrevisor bör utöva samma befogenheter över det gemensamma företaget som dem som utövas när det gäller kommissionen och samtidigt undvika att öka den administrativa bördan för det gemensamma företaget och dess stödmottagare.

Ändringsförslag  47

 

Förslag till förordning

Skäl 62

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62) Kommissionen, det gemensamma företaget, revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) bör få tillgång till all information och alla lokaler som de behöver för att genomföra revisioner och utredningar avseende bidrag, avtal och överenskommelser som ingåtts av det gemensamma företaget.

(62) Kommissionen, det gemensamma företaget, revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) bör få tillgång till all information och alla lokaler som de behöver för att genomföra revisioner och utredningar avseende bidrag, avtal och överenskommelser som ingåtts av det gemensamma företaget och samtidigt eftersträva maximal administrativ förenkling för stödmottagarna och en minskning av deras administrativa börda.

Ändringsförslag  48

 

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) åtkomsttid: den tid under vilken en användare eller en grupp av användare ges åtkomst till en superdator för att köra sina dataprogram.

(2) åtkomsttid: den tid under vilken en användare eller en grupp av användare genom ett transparent och öppet förfarande ges åtkomst till en superdator för att köra sina dataprogram.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) spjutspetsenhet: för högpresterande datorsystem (HPC), ett initiativ för att främja användningen av framtida extremt högpresterande datorkapacitet som gör det möjligt för användargrupperna att i samverkan med andra HPC-intressenter skala upp befintliga parallella koder mot exaskala och extrem skalbarhet.

(4) spjutspetsenhet: för högpresterande datorsystem (HPC), ett samarbetsinitiativ som valts ut genom en öppen, transparent och konkurrensutsatt inbjudan att lämna förslag för att främja användningen av framtida extremt högpresterande datorkapacitet som gör det möjligt för användargrupperna att i samverkan med andra HPC-intressenter skala upp befintliga parallella koder mot exaskala och extrem skalbarhet.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) gemensam utformning: kollektiv arbetsmetod där teknikleverantörer och användare deltar i en samarbetsbaserad och iterativ utformningsprocess för att utveckla ny teknik, nya tillämpningar och nya system.

(5) gemensam utformning: kollektiv arbetsmetod där teknikleverantörer och användare deltar i en samarbetsbaserad och iterativ utformningsprocess för att utveckla ny teknik, nya tillämpningar, nya system, tjänster, färdigheter och kompetenser.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) kompetenscentrum: för högpresterande datorsystem (HPC) ett rättssubjekt som är inrättat i en deltagande stat och som på begäran ger användare från näringslivet, inbegripet små och medelstora företag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar, åtkomst till superdatorerna och till den senaste HPC-tekniken och de senaste HPC-verktygen, HPC-tillämpningarna och HPC-tjänsterna samt tillhandahåller sakkunskap, kompetens, utbildning, arbete i nätverk och utåtriktad verksamhet.

(6) unionens kompetenscentrum: för högpresterande datorsystem (HPC) ett rättssubjekt inom unionen vilket valts ut genom en öppen och transparent process och är inrättat i en deltagande stat och som på begäran ger användare från näringslivet, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar, åtkomst till superdatorerna och till den senaste HPC-tekniken och de senaste HPC-verktygen, HPC-tillämpningarna och HPC-tjänsterna samt tillhandahåller sakkunskap, kompetens, utbildning, arbete i nätverk och utåtriktad verksamhet.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) superdator i industriell klass: en superdator som specifikt utformats med säkerhet, konfidentialitet och dataintegritet som uppfyller industrianvändares krav, vilka är mer långtgående än kraven för vetenskaplig användare.

(16) superdator i industriell klass: en superdator i minst mellanklass som specifikt utformats med säkerhet, konfidentialitet och dataintegritet som uppfyller industrianvändares krav, vilka är mer långtgående än kraven för vetenskaplig användare.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) flerårigt strategiskt program: ett dokument som innehåller en strategi och planer för att uppnå det gemensamma företagets mål.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) nationellt kompetenscentrum för högpresterande datorsystem: ett rättssubjekt som är inrättat i en deltagande stat som är en medlemsstat, som är associerat till den medlemsstatens nationella superdatorcentrum och som på begäran ger användare från näringslivet, inbegripet små och medelstora företag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar, åtkomst till superdatorerna och till den senaste HPC-tekniken och de senaste HPC-verktygen, HPC-tillämpningarna och HPC-tjänsterna samt tillhandahåller sakkunskap, kompetens, utbildning, arbete i nätverk och utåtriktad verksamhet.

(20) nationellt kompetenscentrum för högpresterande datorsystem: ett rättssubjekt, eller ett konsortium av rättssubjekt, som valts ut genom en öppen och transparent process och som är inrättat i en deltagande stat som är en medlemsstat, som är associerat till den medlemsstatens nationella superdatorcentrum och som på begäran ger användare från näringslivet, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar, åtkomst till superdatorerna och till den senaste HPC-tekniken och de senaste HPC-verktygen, HPC-tillämpningarna och HPC-tjänsterna samt tillhandahåller sakkunskap, kompetens, utbildning, arbete i nätverk och utåtriktad verksamhet.

Ändringsförslag  55

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Det gemensamma företaget ska ha i uppdrag att i unionen utveckla, ta i drift, utvidga och upprätthålla ett världsledande federerat, säkert ekosystem med hyperkonnektivitet av tjänste- och datainfrastrukturer på superdator- och kvantdatorområdet; att stödja produktionen av innovativa och konkurrenskraftiga superdatorsystem baserat på en leveranskedja som säkerställer komponenter, teknik och kunnande och kunskap som begränsar risken för störningar, samt utvecklingen av en mängd tillämpningar som är optimerade för dessa system; och att bredda användningen av denna superdatorinfrastruktur till ett stort antal offentliga och privata användare och stödja utvecklingen av viktig kompetens för europeisk vetenskap och industri.

(1) Det gemensamma företaget ska ha i uppdrag att i unionen utveckla, ta i drift, utvidga och upprätthålla ett världsledande federerat, säkert ekosystem med hyperkonnektivitet av tjänste- och datainfrastrukturer på superdator- och kvantdatorområdet och därigenom bidra till att göra unionen till en vetenskaplig, digital och industriell världsledare; att stödja utveckling, ibruktagande och drift, helst inom unionen, av innovativa och konkurrenskraftiga superdatorsystem baserat på en leveranskedja som säkerställer råvaror av avgörande betydelse och högavancerade komponenter, teknik och kunnande och kunskap som begränsar risken för störningar, samt utvecklingen av en mängd tillämpningar som är optimerade för dessa system baserat på principerna om förtroende, öppenhet, säkerhet, interoperabilitet och portabilitet; och att bredda användningen av denna superdatorinfrastruktur till ett stort antal av unionens offentliga och privata användare, med särskild uppmärksamhet riktad på små och medelstora företag och uppstartsföretag, också sådana som befinner sig i forsknings- och utvecklingsfasen, och stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter och avancerad digital kompetens och kunskap för det europeiska samhället och för europeisk vetenskap och industri.

Ändringsförslag  56

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) att bidra till genomförandet av förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa, särskilt artikel 3, för att uppnå vetenskapliga, ekonomiska, miljömässiga, tekniska och samhälleliga effekter av unionens investeringar i forskning och innovation, i syfte att stärka unionens vetenskapliga och tekniska bas, genomföra unionens strategiska prioriteringar, bidra till att genomföra EU:s målsättningar och politiska strategier och bidra till att lösa globala utmaningar, inklusive målen för hållbar utveckling genom att följa principerna i Agenda 2030 och Parisavtalet,

(a) att bidra till genomförandet av förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa, särskilt artikel 3, för att uppnå vetenskapliga, ekonomiska, miljömässiga, tekniska och samhälleliga effekter av unionens investeringar i forskning och innovation, i syfte att stärka unionens vetenskapliga och tekniska bas, genomföra unionens strategiska prioriteringar, bidra till att genomföra EU:s målsättningar och politiska strategier, inbegripet de med anknytning till den europeiska gröna given, Europeiska unionens återhämtningsplan, den europeiska datastrategin, digitala strategin, strategin för små och medelstora företag och industristrategin, förverkliga Europas strategiska suveränitet samtidigt som man bevarar en öppen ekonomi, samt påskynda de sociala, miljörelaterade och ekonomiska omställningarna och bidra till att lösa globala utmaningar, samt ta sig an målen för hållbar utveckling genom att följa principerna i Agenda 2030 och Parisavtalet,

Ändringsförslag  57

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) att utveckla ett tätt samarbete och säkerställa samordning med andra europeiska partnerskap, bland annat genom gemensamma ansökningsomgångar, och sträva efter synergieffekter med relevanta verksamheter och program på unionsnivå och nationell och regional nivå, i synnerhet sådana som stöder spridningen av innovativa lösningar, utbildning och regional utveckling, när så är relevant,

(b) att utveckla ett tätt samarbete och säkerställa synergieffekter och samordning med andra europeiska partnerskap, bland annat genom gemensamma ansökningsomgångar, och sträva efter sekventiella, parallella eller integrerade synergieffekter med relevanta verksamheter och program på unionsnivå och nationell, regional och lokal nivå, i synnerhet sådana som stöder spridningen av innovativa lösningar och modelleringsplattformar, utbildning och regional utveckling,

Ändringsförslag  58

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) att i unionen utveckla, ta i drift, utvidga och bibehålla en integrerad, efterfrågestyrd och användardriven superdator- och datainfrastruktur, med hyperkonnektivitet, i världsklass,

(c) att i unionen utveckla, ta i drift, utvidga och bibehålla en integrerad, efterfrågestyrd och användardriven superdator- och datainfrastruktur, med hyperkonnektivitet, i världsklass, vilket bidrar till att stärka unionens strategiska autonomi,

Ändringsförslag  59

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) att federera superdator- och datainfrastrukturen med hyperkonnektivitet och sammankoppla den med de europeiska dataområdena och molnekosystemet för att tillhandahålla dator- och datatjänster åt en bred grupp offentliga och privata användare i Europa,

(d) att federera superdator- och datainfrastrukturen med hyperkonnektivitet med hjälp av nätinfrastrukturer av hög kvalitet i alla medlemsstater, och sammankoppla den dels med de europeiska dataområdena, i synnerhet det europeiska hälsodataområdet, för att säkerställa tillgången till stora hälsodataset av hög kvalitet, dels med molnekosystemet för att tillhandahålla dator- och datatjänster åt en bred och geografiskt mångskiftande grupp offentliga och privata användare i Europa baserat på principerna om förtroende, öppenhet, säkerhet, interoperabilitet och portabilitet,

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) att främja vetenskaplig spetskompetens och stödja utnyttjandet och den systematiska användningen av forsknings- och innovationsresultat som genereras i unionen,

Ändringsförslag  61

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) att fortsätta att utveckla och stödja ett mycket konkurrenskraftigt och innovativt superdator- och dataekosystem i Europa som bidrar till unionens ställning och tekniska autonomi i den digitala ekonomin, som gör att den klarar att självständigt producera datorteknik och arkitekturer och integrera dessa i ledande datorsystem, samt avancerade tillämpningar som är optimerade för dessa system, och

(e) att fortsätta att utveckla och stödja ett mycket konkurrenskraftigt, socialt, hållbart, energieffektivt och innovativt, sammanlänkat, interoperabelt och säkert superdator- och dataekosystem i Europa som bidrar till unionens vetenskapliga och tekniska ledarskap och dess fortgående strategiska autonomi i den digitala omställningen, så att beroendet av utländsk teknik minskar, framför allt när det gäller komponenter för en kritisk infrastruktur, samtidigt som man bevarar en öppen ekonomi och upprätthåller globalt ledarskap i fråga om tillämpningar för högpresterande datorsystem, så att unionen klarar att självständigt producera och äga datorteknik och arkitekturer i världsklass och integrera dessa i ledande datorsystem, samt avancerade tillämpningar som är optimerade för dessa system, och

Ändringsförslag  62

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) att bredda användningen av superdatortjänster och utveckla viktig kompetens som behövs för europeisk vetenskap och industri.

(f) att främja, underlätta och bredda användningen av superdatortjänster inom alla sektorer och bidra till att utveckla avancerade digitala färdigheter och avancerad digital kompetens och kunskap som behövs för Europas vetenskap, samhälle, ekonomi, miljö och industri, för att uppnå autonomi och globalt ledarskap, med betoning på att förbättra kvinnors och flickors deltagande inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik genom deltagande och sysselsättning och att minska könsklyftan inom den digitala sektorn.

Ändringsförslag  63

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det gemensamma företaget ska bidra till att skydda unionens intressen vid upphandling av superdatorer och till att stödja utvecklingen av HPC-teknik, HPC-system och HPC-tillämpningar. Det ska möjliggöra ett förfarande med gemensam utformning vid förvärvet av superdatorer i världsklass, samtidigt som det skyddar säkerheten i leveranskedjan för teknik och system som upphandlas. Det ska bidra till unionens tekniska autonomi genom att stödja utvecklingen av tekniker och tillämpningar som stärker den europeiska leveranskedjan för HPC-teknik och främja deras integrering i superdatorsystem som tillgodoser ett stort antal samhälleliga och industriella behov.

(3) Det gemensamma företaget ska bidra till att skydda unionens intressen vid upphandling av superdatorer och till att stödja utvecklingen av HPC-teknik, HPC-system och HPC-tillämpningar i världsklass. Det ska möjliggöra ett förfarande med gemensam utformning vid förvärvet av superdatorer i världsklass, samtidigt som det skyddar säkerheten i leveranskedjan för teknik och system som upphandlas, och säkerställa högsta möjliga cybersäkerhetsstandarder för superdatorer. Det ska bidra till unionens strategiska autonomi, samtidigt som man bevarar en öppen ekonomi, framför allt inom kritiska områden så att den europeiska industrins konkurrenskraft ökar, genom att stödja utvecklingen av tekniker och tillämpningar som stärker den europeiska leveranskedjan för energieffektiv HPC-teknik och främja deras integrering i superdatorsystem som tillgodoser ett stort antal samhälleliga och industriella behov. Det ska stödja Europas globala ledarskap inom olika industrier, särskilt när det gäller teknikintensiva produkter och tjänster med högt mervärde, för att tillhandahålla kritiska komponenter, teknik och kompetenser i syfte att minska den tekniska klyftan med tredjeländer.

Ändringsförslag  64

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det gemensamma företaget ska genomföra sitt uppdrag och sina mål på ett tydligt, enkelt och flexibelt sätt för att öka sin attraktivitet för industrin, små och medelstora företag och alla relevanta intressenter.

Ändringsförslag  65

 

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Det gemensamma företaget ska minimera alla risker i samband med hantering, lagring och behandling av personuppgifter inom infrastrukturen för superdatorer och följa den allmänna dataskyddsförordningen och annan relevant unionslagstiftning. Det ska också säkerställa att högpresterande datorer finns åtkomliga endast för enheter som följer samma regler och att dess resurser är öppna för vetenskapsmän från alla deltagande stater.

Ändringsförslag  66

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Infrastrukturpelaren, som omfattar verksamhet i samband med förvärv, idrifttagande och drift av den säkra superdator-, kvantdator- och datainfrastrukturen, med hyperkonnektivitet, i världsklass, inklusive främjande av spridning och systematisk användning av forsknings- och innovationsresultat som genereras i unionen.

(b) Infrastrukturpelaren, som omfattar verksamhet i samband med förvärv, kvalitetsförbättring, idrifttagande och drift av den säkra superdator- och kvantdatorinfrastrukturen samt den europeiska datainfrastrukturen, med hyperkonnektivitet, i världsklass, inklusive kvalitetsförbättring av den befintliga infrastrukturen och främjande av spridning och systematisk användning i unionen av forsknings- och innovationsresultat som genereras av det gemensamma företaget.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Pelaren för federering av superdatortjänster, som omfattar all verksamhet för att ge EU-täckande tillgång till federerade, säkra superdator- och dataresurser och superdator- och datatjänster för forsknings- och vetenskapsvärlden, industrin (inklusive små och medelstora företag) och den offentliga sektorn. Detta innefattar i synnerhet följande:

(c) Pelaren för federering av superdatortjänster, som omfattar all verksamhet för att ge EU-täckande tillgång till federerade, säkra superdator- och dataresurser och superdator- och datatjänster för forsknings- och vetenskapsvärlden, industrin (i synnerhet små och medelstora företag) och den offentliga sektorn, i samarbete med Prace och det europeiska multigigabitnätet för forskning. Detta innefattar i synnerhet följande:

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Stöd till sammankopplingen av högpresterande datorresurser, kvantdatorresurser och dataresurser som helt eller delvis ägs av det gemensamma företaget EuroHPC eller på frivillig grund görs tillgängliga av de deltagande staterna.

i) Stöd till sammankopplingen av högpresterande datorresurser, kvantdatorresurser och dataresurser som helt eller delvis ägs av det gemensamma företaget EuroHPC eller på frivillig grund görs tillgängliga av de deltagande staterna eller observatörsstaterna.

Ändringsförslag  69

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Stöd till sammankopplingen av datainfrastrukturer på superdator- och kvantdatorområdet med unionens gemensamma dataområden och federerade, säkra molninfrastrukturer.

ii) Stöd till sammankopplingen och interoperabiliteten av datainfrastrukturer på superdator- och kvantdatorområdet med unionens gemensamma dataområden och federerade, säkra molninfrastrukturer samtidigt som man inkluderar särskilda krav för cybersäkerhet, öppna data och dataportabilitet samt, när så är möjligt, användningen av öppen programvara och hårdvara, utan att därvid göra avkall på dataskyddet och integriteten.

Ändringsförslag  70

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Stöd till utveckling, förvärv och drift av en plattform för sömlös federering och säkert tillhandahållande av tjänste- och datainfrastruktur på superdator- och kvantdatorområdet, och inrättandet av en enda kontaktpunkt för alla superdatortjänster eller datatjänster som förvaltas av det gemensamma företaget, så att alla användare har en enda ingångspunkt.

iii) Stöd till utveckling, förvärv och drift av en plattform för sömlös federering och säkert tillhandahållande av tjänste- och datainfrastruktur på superdator- och kvantdatorområdet, och inrättandet av en enda kontaktpunkt för alla superdatortjänster eller datatjänster som förvaltas av det gemensamma företaget, så att alla användare har en enda ingångspunkt. Inrättande av ett ändamålsenligt program för hantering av sårbarheter och en datadelningsresurs för att de som använder högpresterande datorresurser ska kunna överföra, dela och diskutera sina data.

Ändringsförslag  71

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Teknikpelaren, som omfattar all verksamhet för att stödja en ambitiös forsknings- och innovationsagenda för utveckling av ett konkurrenskraftigt och innovativt superdatorekosystem i världsklass, som omfattar hårdvaru- och programvaruteknik, och integrering av sådan i datorsystem, och som omfattar hela den vetenskapliga och industriella värdekedjan, i syfte att säkerställa unionens tekniska autonomi. Fokus ska ligga på energieffektiv HPC-teknik. Verksamheterna ska bland annat omfatta följande:

(d) Teknikpelaren, som omfattar ambitiös forsknings- och innovationsverksamhet för utveckling av ett konkurrenskraftigt, tillförlitligt, hållbart och innovativt superdatorekosystem i världsklass i hela unionen, som omfattar hårdvaru- och programvaruteknik, och integrering av sådan i datorsystem, och som omfattar hela den vetenskapliga och industriella värdekedjan från forskning till prototypering, pilotförsök och demonstration, i syfte att säkerställa unionens strategiska autonomi samtidigt som man bevarar unionens öppna ekonomi och stärker dess forskningskapacitet. Tillförlitlig användning av superdatorteknik förutsätter framtagande av normer för säkerhet, juridiska och etiska normer, och normer för skydd och interoperabilitet, i syfte att förhindra snedvridning. Genomförandet av pelaren ska bidra till utvecklingen av de relevanta industrisektorerna i Europa så att de kan omfatta hela produktionskedjan (utformning, tillverkning, genomförande och tillämpning), varvid vederbörlig hänsyn ska tas till energiförbrukningen och fokus ska ligga på den mest energieffektiva HPC-tekniken, med tyngdpunkten förlagd framför allt till lösningar som bygger på förnybar energi. Verksamheterna ska bland annat omfatta följande:

Ändringsförslag  72

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Mikroprocessorer med låg energiförbrukning och därmed förbunden teknik, såsom nya algoritmer, mjukvarukoder, verktyg och miljöer.

i) Mikroprocessorer med låg energiförbrukning, energieffektiv och energiförbättrande nanoelektronik och därmed förbunden teknik, såsom nya algoritmer, mjukvarukoder, verktyg, mellanvarulösningar, parallell programmering och lösningar för optimering av dataresurser och miljöer

Ändringsförslag  73

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Teknik och system för sammankoppling och drift av klassiska superdatorsystem med andra, ofta kompletterande, typer av datorteknik, såsom neuromorfisk databehandling eller kvantdatorsystem, och säkerställa en effektiv drift av dessa.

iii) Teknik, system och algoritmer för sammankoppling och drift av klassiska superdatorsystem med andra, ofta kompletterande, typer av datorteknik, såsom neuromorfisk databehandling, kvantdatorsystem eller annan ny teknik, och säkerställa en trygg och tillförlitlig drift av dessa.

Ändringsförslag  74

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d – led iiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia) Forsknings- och innovationsverksamheter för ständig förbättring av kapaciteten hos hårdvarusystem för superdatorer, teknisk utveckling av energisnåla hårdvarusystem för superdatorer samt utveckling av nästa generations chipteknik.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Tillämpningspelaren, som omfattar verksamhet för att uppnå och bibehålla europeisk spetskompetens inom viktiga dator- och datatillämpningar och koder för vetenskap, industri (inklusive små och medelstora företag) och den offentliga sektorn, däribland följande:

(e) Tillämpningspelaren, som omfattar verksamhet för att uppnå och bibehålla europeisk spetskompetens och europeiskt ledarskap inom viktiga dator- och datatillämpningar och koder för vetenskap, industri (i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag) och den offentliga sektorn, samtidigt som särskild uppmärksamhet ägnas åt den geografiska mångfalden och könsbalansen, däribland följande:

Ändringsförslag  76

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Tillämpningar för offentliga och privata användare som utnyttjar kapaciteten hos avancerade superdatorer och konvergeringen av dessa med avancerad digital teknik, såsom artificiell intelligens, högpresterande dataanalys och molnteknik och så vidare, genom gemensam utformning och utveckling och optimering av HPC-baserade storskaliga och framväxande pionjärmarknadskoder och motsvarande tillämpningar.

i) Tillämpningar, algoritmer och programvaruutveckling för offentliga och privata användare som utnyttjar kapaciteten hos avancerade superdatorer och konvergeringen av dessa med avancerad digital teknik, såsom artificiell intelligens, datormodellering och datorsimulering, integritetsfrämjande tillämpningar, högpresterande dataanalys, molnteknik, kvantdatorteknik och så vidare, genom gemensam utformning och utveckling och optimering av HPC-baserade storskaliga och framväxande pionjärmarknadskoder och motsvarande tillämpningar, som potentiellt kan gynnas av öppna samarbetsmodeller såsom öppen källkod.

Ändringsförslag  77

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Stöd till bland annat spjutspetsenheter för HPC-tillämpningar och storskaliga HPC-baserade pilotdemonstratorer och testanläggningar för stordatatillämpningar och stordatatjänster inom en rad vetenskaps- och industrisektorer.

ii) Stöd till bland annat spjutspetsenheter för HPC-tillämpningar och storskaliga HPC-baserade pilotdemonstratorer och testanläggningar för stordatatillämpningar och stordatatjänster inom en rad vetenskaps-, miljö- och industrisektorer, med undantag av personuppgifter och verksamheter som leder till avanonymisering av personuppgifter.

Ändringsförslag  78

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Pelaren för breddad användning och kompetens, som syftar till att främja spetskompetens inom superdatorteknik, kvantdatorteknik och dataanvändning och datakompetens, med beaktande av synergier med andra program och instrument, i synnerhet programmet för ett digitalt Europa, vilket breddar den vetenskapliga och industriella användningen av superdatorresurser och datatillämpningar och främjar industrins tillgång till och användning av superdatortillämpningar och datainfrastrukturer för innovation anpassad till industrins behov. Förse Europa med en kunnig grupp ledande forskare och en kvalificerad arbetskraft för vetenskapligt ledarskap och digital omställning av industrin, inklusive stöd och nätverksarbete från nationella HPC-kompetenscentrum och HPC-spjutspetsenheter.

(f) Pelaren för breddad användning och kompetens, som syftar till att främja spetskompetens och utveckla färdigheter, förmågor och kompetens inom superdatorteknik, kvantdatorteknik och dataanvändning och datakompetens, också färdigheter för upphandling inom ramen för denna förordning, med beaktande av synergier med andra program och instrument, i synnerhet programmet för ett digitalt Europa, vilket breddar den vetenskapliga och industriella användningen, i synnerhet bland små och medelstora företag och uppstartsföretag, av superdatorresurser och datatillämpningar och främjar industrins tillgång till och användning av superdatortillämpningar och datainfrastrukturer för innovation anpassad till industrins behov. Förse Europa med en kunnig grupp ledande forskare och en kvalificerad arbetskraft för vetenskapligt ledarskap och digital omställning av industrin, inklusive stöd och nätverksarbete från nationella HPC-kompetenscentrum och HPC-spjutspetsenheter. Vid all verksamhet med anknytning till denna pelare bör hänsyn tas till blandad könsfördelning och till behovet att öka kvinnors deltagande, också med hjälp av särskilda program för att minska de ytterligare hinder de stöter på, samtidigt som det säkerställs att kunskaper och expertis om tillämpningar får så bred geografisk täckning som möjligt. Särskilda åtgärder för verksamheterna ovan kan inkludera följande:

Ändringsförslag  79

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led f – led i (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i) Fastställande av en uppsättning karriärvägar, anställningar som involverar användning av högpresterande datorsystem i verklig miljö, HPC-hackaton och kompetenser som krävs för att utnyttja EuroHPC för att främja hållbar tillväxt i Europa, genom att tillhandahålla relevanta, uppdragsdrivna forsknings- och tillämpningsproblem, finansiering för praktikplatser och stipendier, såsom masterprogram i högpresterande datorsystem och datavetenskap och partnerskap med industrin och den akademiska världen.

Ändringsförslag  80

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led f – led ii (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii) Arbete med den akademiska världen och ledare inom näringslivet för att beskriva och utveckla läroplaner som kommer att producera nya experter på superdatorer och kvantdatorteknik med nödvändig kompetens och teknisk kunskap.

Ändringsförslag  81

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led f – led iii (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iii) Arbete med föregångare inom dator- och utbildningsvärlden för att anpassa och testa nya, mer flexibla metoder för utbildning och personalutveckling som möjliggör snabb kunskapsutveckling och snabba karriäromställningar till HPC-relaterade befattningar.

Ändringsförslag  82

 

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led f – led iv (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iv) Industrispecifik utbildning, inklusive praktisk utbildning och lösning av verkliga fall, samt kurser som är skräddarsydda för små och medelstora företag och stöd till erbjudanden såsom personalutbytesprogram med forskningen och den akademiska världen.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Vid genomförandet av den verksamhet som förtecknas i punkterna 1 och 2 ska det gemensamma företaget ägna konstant uppmärksamhet åt den geografiska mångfalden och könsfördelningen samt åt deltagandet av nykomlingar på marknaden, t.ex. uppstartsföretag och små och medelstora företag. Dessutom ska alla pelare vederbörligen beakta komplementariteten med andra superdatorinitiativ på unionsnivå, t.ex. Prace och det europeiska multigigabitnätet för forskning.

Ändringsförslag  84

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget, inklusive Eftaanslag, ska uppgå till [XXXXX] EUR, inklusive [XXXXX] EUR för administrativa kostnader, med följande fördelning:

(1) Unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget, inklusive Eftaanslag, ska uppgå till [XXXXX] EUR, inklusive 5 % för administrativa kostnader och tekniskt stöd, med följande fördelning:

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Ytterligare unionsmedel som kompletterar det bidrag som anges i punkt 1 får anslås till det gemensamma företaget för att stödja verksamhet som rör forskning och innovation och idrifttagande av innovativa lösningar.

(3) Ytterligare unionsmedel som kompletterar det bidrag som anges i punkt 1 får anslås till det gemensamma företaget för att stödja verksamhet som rör forskning och innovation och idrifttagande av innovativa lösningar inom unionen.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 a ska användas för det gemensamma företagets ekonomiska stöd till indirekta åtgärder enligt definitionen i artikel xxx i förordningen om Horisont Europa, som motsvarar forsknings- och innovationsagendan,

(6) Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 a ska användas för det gemensamma företagets ekonomiska stöd till indirekta åtgärder enligt definitionen i artikel xxx i förordningen om Horisont Europa genom öppna, konkurrensutsatta och transparenta förfaranden, i enlighet med de prioriteringar som fastställs i forsknings- och innovationsagendan,

Ändringsförslag  87

 

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 b ska användas för kapacitetsuppbyggnad i hela unionen, inklusive förvärv och drift av högpresterande datorsystem, kvantdatorer eller kvantsimulatorer, en federering av infrastrukturen av tjänster och data på superdator- och kvantdatorområdet och en breddning av dess användning samt utveckling av avancerad kompetens och utbildning.

(7) Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 b ska användas för kapacitetsuppbyggnad i hela unionen, inklusive förvärv, kvalitetsförbättringar endast av superdatorer som ägs av det gemensamma företaget EuroHPC, och drift av högpresterande datorsystem, kvantdatorer eller kvantsimulatorer, en federering av infrastrukturen av tjänster och data på superdator- och kvantdatorområdet och en breddning av dess användning samt utveckling av avancerad kompetens och utbildning som ska vara tillgänglig även för medborgare som bor i geografiskt isolerade och missgynnade områden och beakta behovet av förbättrad jämställdhet.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 c ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som avsatts för Fonden för ett sammanlänkat Europa och ska användas för en sammankoppling av högpresterande datorsystem och dataresurser och skapandet av en integrerad europeisk HPC- och datainfrastruktur med hyperkonnektivitet.

(8) Unionens ekonomiska bidrag enligt punkt 1 c ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som avsatts för Fonden för ett sammanlänkat Europa och ska användas för en sammankoppling av högpresterande datorsystem och dataresurser som upprättats på EU:s territorium och skapandet av en integrerad europeisk HPC- och datainfrastruktur med hyperkonnektivitet.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidrag från andra unionsprogram än de som avses i artikel 5.1 som ingår i unionens medfinansiering av ett program som genomförs av en av de deltagande staterna ska inte tas med i beräkningen av unionens maximala ekonomiska bidrag enligt artikel 5.

Bidrag från andra unionsprogram än de som avses i artikel 5.1 som ingår i unionens medfinansiering av ett program som genomförs av en av de deltagande staterna ska inte tas med i beräkningen av unionens maximala ekonomiska bidrag enligt artikel 5 och ska inte täcka samma kostnader.

Ändringsförslag  90

 

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ekonomiska bidrag inom ramen för program som medfinansieras av faciliteten för återhämtning och resiliens, Eruf, Europeiska socialfonden+, EHFVF och Ejflu får betraktas som ett bidrag från den deltagande medlemsstaten till det gemensamma företaget EuroHPC, förutsatt att alla relevanta bestämmelser i förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027 och de fondspecifika förordningarna följs.

Ändringsförslag  91

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) De deltagande staterna ska bidra med en total summa som minst motsvarar unionens bidrag enligt artikel 5 i denna förordning, inklusive upp till [XXXXX] EUR till administrativa kostnader [lika stor summa som unionens bidrag till administrativa kostnader enligt artikel 5 i denna förordning]. De deltagande staterna ska sinsemellan bestämma hur de ska lämna sitt kollektiva bidrag.

(1) De deltagande staterna ska bidra med en total summa som minst motsvarar unionens bidrag enligt artikel 5 i denna förordning, inklusive upp till 5 % till administrativa kostnader och tekniskt stöd [lika stor summa som unionens bidrag till administrativa kostnader och tekniskt stöd enligt artikel 5 i denna förordning]. De deltagande staterna ska sinsemellan bestämma hur de ska lämna sitt kollektiva bidrag.

Ändringsförslag  92

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Det gemensamma företaget ska erbjuda en gynnsam ram för stöd till deltagande stater. För att maximera effekten av de indirekta åtgärderna ska man beakta särdragen i det gemensamma företaget, med dess trepartsmodell, när det gäller hanteringen av finansiella bidrag från deltagande stater.

Ändringsförslag  93

 

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) De privata medlemmarna i det gemensamma företaget ska bidra, eller se till att deras ingående enheter och anknutna enheter bidrar, med minst [XXXXX] EUR till det gemensamma företaget, inklusive upp till [XXXXX] EUR till administrativa kostnader [motsvarande 22,22 % av unionens bidrag till administrativa kostnader enligt artikel 5 i denna förordning].

(2) De privata medlemmarna i det gemensamma företaget ska bidra, eller se till att deras ingående enheter och anknutna enheter bidrar, med minst [XXXXX] EUR till det gemensamma företaget, inklusive upp till 5 % till administrativa kostnader och tekniskt stöd [motsvarande 22,22 % av unionens bidrag till administrativa kostnader och tekniskt stöd enligt artikel 5 i denna förordning].

Ändringsförslag  94

 

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) EuroHPC-superdatorerna ska vara placerade i en deltagande stat som är en medlemsstat. En deltagande stater får endast vara värd för mer än en EuroHPC-superdator om det är mer än två år mellan inköpen och om superdatorerna representerar olika tekniktyper (klassisk datorteknik/kvantdatorteknik).

(1) EuroHPC-superdatorerna ska vara placerade i en deltagande stat som är en medlemsstat. En deltagande stat får vara värd för mer än en EuroHPC-superdator endast om det är mer än fyra år mellan urvalsdatumen efter inbjudningarna att anmäla intresse. När det gäller inköp av kvantdatorer och kvantsimulatorer, eller när det gäller uppgradering av en EuroHPC-superdator med kvantacceleratorer som ägs av det gemensamma företaget EuroHPC, ska denna period vara två år.

Ändringsförslag  95

 

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Efter en inbjudan att anmäla intresse ska den värdenhet som avses i punkt 2 i denna artikel, och motsvarande deltagande stat där värdenheten är etablerad eller motsvarande värdkonsortium, väljas ut av styrelsen genom en rättvis och transparent process som bland annat ska baseras på följande kriterier:

(5) Efter en öppen, rättvis och transparent inbjudan att anmäla intresse ska den värdenhet som avses i punkt 2 i denna artikel, och motsvarande deltagande stat där värdenheten är etablerad eller motsvarande värdkonsortium, väljas ut av styrelsen genom en rättvis och transparent process som bland annat ska baseras på följande kriterier:

Ändringsförslag  96

 

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Kvaliteten på värdanläggningens fysiska infrastruktur och it-infrastruktur samt dess säkerhet och konnektivitet med resten av unionen.

(d) Kvaliteten på värdanläggningens fysiska infrastruktur, energiinfrastruktur och it-infrastruktur samt dess säkerhet och konnektivitet med resten av unionen.

Ändringsförslag  97

 

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Tillhandahållande av en energihushållningsplan som undersöker tillgången till lämplig åtkomst till ren, överkomlig energi, också med hjälp av avtal om köp av förnybar el, och en strategi för att öka installationernas energieffektivitet.

Ändringsförslag  98

 

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Det gemensamma företaget ska beakta principen om att sätta energieffektivitet främst, för att påskynda energibesparingar och forskning kring energieffektivitet, stimulera ständiga framsteg inom tekniken för att förbättra energieffektiviteten i både nya och befintliga systemkonstruktioner och aktivt forska kring samt utveckla och utprova nya energieffektiva tillvägagångssätt, framför allt sådana som helt bygger på förnybar energi och förbättrar superdatorerna med hänsyn till både växthusgasutsläpp och miljöavtryck.

Ändringsförslag  99

 

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Värdenhetens skyldighet att senast den 31 januari varje år lämna en revisionsrapport och data om användningen av åtkomsttider under det föregående budgetåret till styrelsen.

(k) Värdenhetens skyldighet att senast den 31 januari varje år lämna en revisionsrapport och data om användningen av åtkomsttider under det föregående budgetåret till styrelsen. Revisionsrapporten ska göras offentligt tillgänglig inom tre månader efter att styrelsen godkänt den.

Ändringsförslag  100

 

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Leverantören för den avancerade superdatorn ska väljas ut med beaktande av säkerheten i leveranskedjan.

(3) Leverantören för den avancerade superdatorn ska väljas ut genom en bedömning av överensstämmelsen med de allmänna systemspecifikationerna, inbegripet användarnas behov, varvid spetskompetens ska säkerställas inom europeisk forskning och innovation. Vid urvalet ska också säkerheten i leveranskedjan beaktas.

Ändringsförslag  101

 

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Leverantören för kvantdatorerna och kvantsimulatorerna ska väljas ut med beaktande av säkerheten i leveranskedjan.

(3) Leverantören för kvantdatorerna och kvantsimulatorerna ska väljas ut genom en bedömning av överensstämmelsen med de allmänna systemspecifikationerna, inbegripet användarnas behov varvid spetskompetens ska säkerställas inom europeisk forskning och innovation. Vid urvalet ska också säkerheten i leveranskedjan beaktas.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Det gemensamma företaget ska tillsammans med de privata medlemmarna, eller ett konsortium av privata partner, förvärva superdatorer, eller partitioner av EuroHPC-superdatorer, i första hand ämnade för användning av industrin, och ska äga dem eller samäga dem med de privata medlemmarna eller ett konsortium av privata partner.

(1) Det gemensamma företaget ska tillsammans med de privata medlemmarna, eller ett konsortium av privata partner, förvärva superdatorer i åtminstone mellanklass, eller partitioner av EuroHPC-superdatorer, i första hand ämnade för användning av industrin, och ska äga dem eller samäga dem med de privata medlemmarna eller ett konsortium av privata partner.

Ändringsförslag  103

 

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Leverantören för en EuroHPC-dator i industriell klass ska väljas ut med beaktande av säkerheten i leveranskedjan.

(3) Leverantören för en EuroHPC-dator i industriell klass ska väljas ut genom en bedömning av överensstämmelsen med de allmänna systemspecifikationerna, inbegripet användarnas behov varvid spetskompetens ska säkerställas inom europeisk forskning och innovation. Vid urvalet ska också säkerheten i leveranskedjan beaktas.

Ändringsförslag  104

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Unionens ekonomiska bidrag enligt artikel 5.1 ska täcka upp till 35 % av anskaffningskostnaderna för superdatorerna i mellanklass. Den återstående andelen av den totala ägandekostnaden för superdatorerna i mellanklass ska täckas av den deltagande stat där värdenheten är etablerad eller av de deltagande staterna i värdkonsortiet och eventuellt kompletteras med de bidrag som avses i artikel 6.

(2) Unionens ekonomiska bidrag enligt artikel 5.1 ska täcka upp till 50 % av anskaffningskostnaderna plus upp till 50 % av driftskostnaderna för superdatorerna i mellanklass. Den återstående andelen av den totala ägandekostnaden för superdatorerna i mellanklass ska täckas av den deltagande stat där värdenheten är etablerad eller av de deltagande staterna i värdkonsortiet och eventuellt kompletteras med de bidrag som avses i artikel 6.

Ändringsförslag  105

 

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Leverantören för superdatorn i mellanklass ska väljas ut med beaktande av säkerheten i leveranskedjan.

(3) Leverantören för superdatorn i mellanklass ska väljas ut genom en bedömning av överensstämmelsen med de allmänna systemspecifikationerna, inbegripet användarnas behov varvid spetskompetens ska säkerställas inom europeisk forskning och innovation. Vid urvalet ska också säkerheten i leveranskedjan beaktas.

Ändringsförslag  106

 

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Unionens andel av åtkomsttiden till varje superdator i mellanklass ska stå i direkt proportion till unionens ekonomiska bidrag enligt artikel 5.1 till de totala anskaffningskostnaderna för superdatorn och ska inte överstiga 35 % av den totala åtkomsttiden till superdatorn.

utgår

Ändringsförslag  107

 

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Styrelsen ska fastställa åtkomsträtten när det gäller unionens andel av åtkomsttiden för varje EuroHPC-superdator.

(5) Styrelsen ska fastställa åtkomsträtten när det gäller unionens andel av åtkomsttiden för varje EuroHPC-superdator och göra denna åtkomsträtt offentligt tillgänglig.

Ändringsförslag  108

 

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Användningen av unionens andel av åtkomsttiden till Euro-HPC-superdatorerna ska vara avgiftsfri för användare från den offentliga sektorn enligt artikel 14.4 i denna förordning. Den ska också vara avgiftsfri för industrianvändare för tillämpningar som rör forsknings- och innovationsverksamhet som finansieras av Horisont Europa eller programmet för ett digitalt Europa samt för privat innovationsverksamhet hos små och medelstora företag, när så är lämpligt. Som en vägledande princip ska tilldelningen av åtkomsttid för sådana verksamheter baseras på en rättvis och transparent process för sakkunnighetsbedömning som fastställs av styrelsen efter löpande öppna inbjudningar att anmäla intresse som utlysts av det gemensamma företaget.

(6) Användningen av unionens andel av åtkomsttiden till EuroHPC-superdatorerna ska vara transparent och avgiftsfri för användare från den offentliga sektorn enligt artikel 14.4 i denna förordning. Den ska också vara avgiftsfri för industrianvändare, icke-statliga organisationer, studerande och enskilda personer för tillämpningar som rör öppen forsknings- och innovationsverksamhet samt för privat innovationsverksamhet hos små och medelstora företag, när så är lämpligt. Som en vägledande princip ska tilldelningen av åtkomsttid för sådana verksamheter baseras på en rättvis och transparent process för sakkunnighetsbedömning som fastställs av styrelsen efter löpande öppna inbjudningar att anmäla intresse som utlysts av det gemensamma företaget.

Ändringsförslag  109

 

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Styrelsen ska fastställa särskilda bestämmelser för åtkomstvillkor som avviker från de vägledande principer som avses i punkt 6 i denna artikel. Dessa avser tilldelningen av åtkomsttid till projekt och verksamheter som av unionen eller av styrelsen anses vara strategiska.

(8) Styrelsen ska fastställa särskilda och transparenta bestämmelser för åtkomstvillkor som avviker från de vägledande principer som avses i punkt 6 i denna artikel. Dessa avser tilldelningen av åtkomsttid till projekt och verksamheter som av unionen eller av styrelsen anses vara strategiska.

Ändringsförslag  110

 

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) På unionens begäran ska den verkställande direktören bevilja direkt tillgång till EuroHPC-superdatorerna för initiativ som unionen anser väsentliga för att tillhandahålla hälsorelaterade eller andra viktiga stödtjänster i akutsituationer för allmän nytta, till akutsituationer och krishanteringssituationer och till fall som unionen anser viktiga för sin säkerhet eller sitt försvar. Formerna och villkoren för genomförandet av sådan åtkomst ska fastställas i de åtkomstvillkor som antas av styrelsen.

(9) På unionens begäran ska den verkställande direktören bevilja direkt tillgång till EuroHPC-superdatorerna för initiativ som unionen anser väsentliga för att tillhandahålla miljörelaterade, hälsorelaterade eller andra viktiga stödtjänster i akutsituationer för allmän nytta, till akutsituationer och krishanteringssituationer och till fall som unionen anser viktiga för sin säkerhet eller sitt försvar. Formerna och villkoren för genomförandet av sådan åtkomst ska fastställas i de åtkomstvillkor som antas av styrelsen, varvid hänsyn ska tas till att forsknings- och innovationsverksamheterna kommer att inrikta sig enbart på civila tillämpningar också om det bör erkännas att vissa former av teknik har dubbla användningsområden.

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Särskilda villkor ska gälla för alla industrianvändare med kommersiella syften, Denna tjänst för kommersiell användning ska betalas utifrån användning och baseras på marknadspriser. Avgiftsnivån ska fastställas av styrelsen.

(1) Särskilda villkor ska gälla för alla industrianvändare med kommersiella syften, Denna tjänst för kommersiell användning ska betalas utifrån användning och baseras på marknadspriser. Avgiftsnivån ska fastställas av styrelsen, men får inte utgöra ett inträdeshinder, i synnerhet inte för små och medelstora företag.

Ändringsförslag  112

 

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) De avgifter som genereras av den kommersiella användningen av unionens åtkomsttid ska utgöra en intäkt för det gemensamma företagets budget och ska användas för att täcka det gemensamma företagets driftskostnader.

(2) De avgifter som genereras av den kommersiella användningen av unionens åtkomsttid ska utgöra en intäkt för det gemensamma företagets budget och ska användas för att täcka det gemensamma företagets driftskostnader och driftskostnaderna för EuroHPC-superdatorerna.

Ändringsförslag  113

 

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Den åtkomsttid som tilldelas kommersiella tjänster får inte överstiga 20 % av unionens totala åtkomsttid till varje EuroHPC-superdator. Styrelsen ska besluta om tilldelningen av unionens åtkomsttid till användarna av kommersiella tjänster, med beaktande av resultatet av den övervakning som avses i artikel 15.11.

(3) Den åtkomsttid som tilldelas kommersiella tjänster får i princip inte överstiga 20 % av unionens totala åtkomsttid till varje EuroHPC-superdator. Styrelsen ska besluta om den maximala tilldelningen av unionens åtkomsttid till användarna av kommersiella tjänster, med beaktande av resultatet av den övervakning som avses i artikel 15.11.

Ändringsförslag  114

 

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Personalresurserna ska fastställas i det gemensamma företagets tjänsteförteckning, med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad och antalet kontraktsanställda uttryckt i heltidsekvivalenter, i enlighet med det gemensamma företagets årliga budget.

(6) Personalresurserna ska fastställas i det gemensamma företagets tjänsteförteckning och ska på ett adekvat sätt avspegla de antal och lönegrader som behövs för att säkerställa högsta möjliga standarder för rekrytering inom området, med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad och antalet kontraktsanställda uttryckt i heltidsekvivalenter, i enlighet med det gemensamma företagets årliga budget.

Ändringsförslag  115

 

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Styrelsen ska anta ett beslut om regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget och om användning av praktikanter.

(2) Styrelsen ska anta ett beslut om regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget och om användning av praktikanter, också om deras avlöning.

Ändringsförslag  116

 

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Det gemensamma företagets verksamheter ska omfattas av löpande övervakning och periodisk översyn i enlighet med dess finansiella regler, för att säkerställa största möjliga verkan och spetskompetens och effektivast möjliga användning av resurser. Resultaten av övervakningen och den periodiska översynen ska ligga till grund för utvärderingarna av det gemensamma företaget inom ramen för utvärderingarna av Horisont Europa.

(1) Det gemensamma företagets verksamheter ska omfattas av löpande övervakning och periodisk översyn i enlighet med dess finansiella regler, för att säkerställa största möjliga verkan och spetskompetens och effektivast möjliga användning av resurser. Övervakningen och översynerna får inte öka den administrativa bördan vare sig för det gemensamma företaget eller för dess stödmottagare. Resultaten av övervakningen och den periodiska översynen ska ligga till grund för utvärderingarna av det gemensamma företaget inom ramen för utvärderingarna av Horisont Europa.

Ändringsförslag  117

 

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Utvärderingarna av det gemensamma företagets verksamheter ska utföras i rätt tid för att kunna användas som underlag för de allmänna mellanliggande och slutliga utvärderingarna av Horisont Europa och den därmed förbundna beslutsprocessen enligt artikel 47 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa.

(3) Utvärderingarna av det gemensamma företagets verksamheter ska utföras i rätt tid och utan att öka den administrativa bördan vare sig för det gemensamma företaget eller för dess stödmottagare, för att kunna användas som underlag för de allmänna mellanliggande och slutliga utvärderingarna av Horisont Europa och den därmed förbundna beslutsprocessen enligt artikel 47 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa.

Ändringsförslag  118

 

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Kommissionen ska göra en mellanliggande utvärdering av varje gemensamt företag som ett led i den mellanliggande utvärderingen av Horisont Europa, såsom anges i artikel 47 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa. Denna utvärdering ska göras med bistånd av oberoende experter baserat på en transparent process så fort det finns tillräcklig information tillgänglig om genomförandet av Horisont Europa, men senast fyra år efter att genomförandet av Horisont Europa inletts. Utvärderingarna ska granska hur det gemensamma företaget fullgör sitt uppdrag enligt sina ekonomiska, tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och politiska syften, inbegripet klimatrelaterade syften, och bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen, sammanhållningen och unionens mervärde av företagets verksamheter inom ramen för Horisont Europa, samt synergieffekter och komplementaritet med relevanta europeiska och nationella initiativ och, om relevant, regionala initiativ, inklusive synergieffekter med andra delar av Horisont Europa (såsom uppdrag, kluster eller tematiska/särskilda program). Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt de effekter som uppnås på unionsnivå och nationell nivå, med beaktande av synergikomponenten och efterhandsjusteringar av politiken. Utvärderingen ska, när så är relevant, inkludera en bedömning av de långsiktiga vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska och policyrelevanta effekterna av det gemensamma företaget och ska innehålla en bedömning av de mest effektiva politiska insatserna för eventuella framtida åtgärder, liksom den plats som det gemensamma företaget intar i det samlade europeiska partnerskap-landskapet och dess politiska prioriteringar.

(4) Kommissionen ska göra en mellanliggande utvärdering av varje gemensamt företag som ett led i den mellanliggande utvärderingen av Horisont Europa, såsom anges i artikel 47 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa, och utan att öka den administrativa bördan för det gemensamma företaget. Denna utvärdering ska göras med bistånd av oberoende, externa experter baserat på en transparent process så fort det finns tillräcklig information tillgänglig om genomförandet av Horisont Europa, men senast fyra år efter att genomförandet av Horisont Europa inletts. Utvärderingarna ska granska hur det gemensamma företaget fullgör sitt uppdrag enligt sina ekonomiska, tekniska, vetenskapliga, miljörelaterade, samhälleliga och politiska syften, inbegripet klimatrelaterade och hälsorelaterade syften, och bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen, sammanhållningen och unionens mervärde av företagets verksamheter, samt integriteten hos dem, inom ramen för Horisont Europa, samt synergieffekter och komplementaritet med relevanta europeiska och nationella initiativ och, om relevant, regionala initiativ, inklusive synergieffekter med andra delar av Horisont Europa (såsom andra europeiska partnerskap, uppdrag, kluster eller tematiska/särskilda program). Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt de effekter som uppnås på unionsnivå och nationell nivå, med beaktande av synergikomponenten och efterhandsjusteringar av politiken. Utvärderingen ska, när så är relevant, inkludera en bedömning av de långsiktiga vetenskapliga, samhälleliga, miljörelaterade, ekonomiska och policyrelevanta effekterna av det gemensamma företaget och en bedömning av framstegen med utåtriktad verksamhet och medvetandehöjande åtgärder (t.ex. antalet användare) och ska innehålla en bedömning av de mest effektiva politiska insatserna för eventuella framtida åtgärder, liksom av en förnyelse av den plats som det gemensamma företaget intar i det samlade europeiska partnerskap-landskapet och dess politiska prioriteringar eller en eventuell utfasning av den.

Ändringsförslag  119

 

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Kommissionen får göra ytterligare utvärderingar av teman eller ämnen av strategisk betydelse, med bistånd av externa oberoende experter som väljs ut genom en transparent process, för att granska de framsteg som det gemensamma företaget gjort mot de fastställda målen, identifiera de faktorer som bidrar till genomförandet av verksamheterna och kartlägga bästa praxis. I samband med dessa ytterligare utvärderingar ska kommissionen fullt ut beakta de administrativa följderna för det gemensamma företaget.

(6) Utan att öka det gemensamma företagets administrativa börda får kommissionen göra ytterligare utvärderingar av teman eller ämnen av strategisk betydelse, med bistånd av externa oberoende experter som väljs ut genom en transparent process, för att granska de framsteg som det gemensamma företaget gjort mot de fastställda målen, identifiera de faktorer som bidrar till genomförandet av verksamheterna och kartlägga bästa praxis. I samband med dessa ytterligare utvärderingar ska kommissionen fullt ut beakta de administrativa följderna för det gemensamma företaget, och ska i synnerhet göra sitt bästa för att minska den administrativa bördan och att säkerställa att utvärderingsprocessen hålls enkel och helt transparent. Alla utvärderingar inom området måste bygga på en sund bedömning av politiska alternativ ur ett styrningsperspektiv, inklusive i synnerhet möjligheten att fastställa adekvata skyddsåtgärder för att säkerställa vederbörlig respekt för allmänhetens intressen inom alla verksamheter.

Ändringsförslag  120

 

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det gemensamma företaget ska göra periodiska översyner av sin verksamhet som underlag för de mellanliggande och slutliga utvärderingarna av det gemensamma företaget som ett led i utvärderingarna av Horisont Europa enligt artikel 47 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa.

(7) Det gemensamma företaget ska göra periodiska översyner av sin verksamhet med minimal börda för stödmottagarna, som underlag för de mellanliggande och slutliga utvärderingarna av det gemensamma företaget som ett led i utvärderingarna av Horisont Europa enligt artikel 47 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa.

Ändringsförslag  121

 

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Rapporteringen bör ske i enlighet med de normala rapporteringskraven enligt Horisont Europa. Utvecklingen av rapporteringssystemen i samband med den strategiska samordningsprocessen ska också involvera medlemsstater och representanter för partnerskapet i syfte att säkerställa synkronisering och samordning av rapporterings- och övervakningsarbetet, inklusive delning av datainsamling och rapportering.

Ändringsförslag  122

 

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för Horisont Europa ska göras i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa, som ett led i Horisont Europas indirekta åtgärder, närmare bestämt i enlighet med den revisionsstrategi som avses i artikel 48.2 i den förordningen.

(1) Efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för Horisont Europa ska göras, utan att öka den administrativa bördan vare sig för det gemensamma företaget eller för dess stödmottagare, i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa, som ett led i Horisont Europas indirekta åtgärder, närmare bestämt i enlighet med den revisionsstrategi som avses i artikel 48.2 i den förordningen.

Ändringsförslag  123

 

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det gemensamma företaget ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för programmet för ett digitalt Europa i enlighet med artikel xxx i förordning (EU) nr xxx om inrättande av programmet för ett digitalt Europa.

(2) Det gemensamma företaget ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för programmet för ett digitalt Europa i enlighet med artikel xxx i förordning (EU) nr xxx om inrättande av programmet för ett digitalt Europa, utan att öka den administrativa bördan vare sig för det gemensamma företaget eller för dess stödmottagare.

Ändringsförslag  124

 

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det gemensamma företaget ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa i enlighet med artikel xxx i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och som ett led i verksamheten inom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

(3) Det gemensamma företaget ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för åtgärder som finansieras genom budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa i enlighet med artikel xxx i förordning (EU) nr xxx om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och som ett led i verksamheten inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, utan att öka den administrativa bördan vare sig för det gemensamma företaget eller för dess stödmottagare.

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det gemensamma företaget ska se till att skydda känsliga uppgifter vars röjande kan skada intressena för dess medlemmar eller deltagare i det gemensamma företagets verksamhet.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28 ska det gemensamma företaget säkerställa skyddet av känsliga uppgifter vars röjande kan skada intressena för dess medlemmar eller deltagare i det gemensamma företagets verksamhet.

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Liksom det förhåller sig med alla andra europeiska partnerskap som medfinansieras av Horisont Europa ska alla data om projekt som lämnas in och finansieras av det gemensamma företaget EuroHPC tas med i den gemensamma Horisont Europa-databasen.

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 31a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 31a

 

Ersättningsnivåer

 

Genom undantag från artikel 30 i förordningen om Horisont Europa får det gemensamma företaget EuroHPC tillämpa olika ersättningsnivåer för unionsfinansieringen inom ramen för en åtgärd beroende på typen av deltagare, nämligen små och medelstora företag och icke vinstdrivande rättssubjekt, och typen av åtgärd. Ersättningsnivåerna ska anges i arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  128

 

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att säkerställa lika behandling av alla superdatorer enligt förordning (EU) 2018/1488 och enligt denna nya förordning ska unionens ekonomiska bidrag som anges i artikel 11.2 i förordning (EU) 2018/1488 täcka upp till 50 % av anskaffningskostnaderna plus upp till 50 % av driftskostnaderna. Reglerna om fördelningen av unionens åtkomsttid som nämns i artikel 13.3 i förordning (EU) 2018/1488 ska justeras därefter.

Ändringsförslag  129

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Inleda och förvalta inbjudningarna att anmäla intresse för att vara värd för EuroHPC-superdatorerna och utvärdera de erbjudanden som inkommer, med stöd av oberoende externa experter.

(c) Med öppenhet och transparens inleda och förvalta inbjudningarna att anmäla intresse för att vara värd för EuroHPC-superdatorerna och utvärdera de erbjudanden som inkommer, med stöd av oberoende externa experter.

Ändringsförslag  130

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Inleda öppna ansökningsomgångar och bevilja medel i enlighet med förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa – och inom ramen för tillgängliga medel – till indirekta åtgärder, huvudsakligen i form av bidrag.

(h) Inleda öppna ansökningsomgångar och bevilja medel i enlighet med förordning (EU) nr xxx om inrättande av Horisont Europa – och inom ramen för tillgängliga medel – till indirekta åtgärder, huvudsakligen i form av bidrag, som främjar ett balanserat könsdeltagande.

Ändringsförslag  131

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 1 – led n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n) Utveckla ett tätt samarbete och säkerställa samordning med andra europeiska partnerskap och sträva efter operativa synergieffekter med andra gemensamma företag, bland annat genom centralisering av administrativa funktioner.

(n) Utveckla ett tätt samarbete och säkerställa samordning med andra europeiska partnerskap och sträva efter operativa synergieffekter med andra gemensamma företag, bland annat genom centralisering av administrativa funktioner, i synnerhet för gemensamma arbetsuppgifter och i syfte att optimera resursutnyttjandet.

Ändringsförslag  132

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 1 – led na (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na) Säkerställande av gemensamma verksamheter med andra relevanta forsknings- och innovationsinitiativ på unionsnivå och nationell och regional nivå kommer att vara avgörande för att uppnå ett större genomslag, säkerställa användningen av resultat och säkerställa en optimal nivå av sammanlänkningar.

Ändringsförslag  133

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 1 – led oa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(oa) Främja små och medelstora företags deltagande i deras verksamhet och vidta åtgärder för att säkerställa information till små och medelstora företag, i linje med målen för Horisont Europa.

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 2 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, [Montenegro], Nederländerna, [Nordmakedonien], Norge, Polen, Portugal, Rumänien, [Schweiz], Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, [Turkiet], Tyskland, Ungern och Österrike.

(b) Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, [Malta], [Montenegro], Nederländerna, [Nordmakedonien], Norge, Polen, Portugal, Rumänien, [Schweiz], Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, [Turkiet], Tyskland, Ungern och Österrike.

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 3 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Varje privat medlem ska en gång om året underrätta det gemensamma företaget om alla väsentliga ändringar av sin sammansättning. Om kommissionen anser att den ändrade sammansättningen sannolikt påverkar unionens eller det gemensamma företagets intressen av skäl som rör säkerhet eller allmän ordning, får den föreslå styrelsen att den ska säga upp den berörda privata medlemmens medlemskap. Uppsägningen ska träda i kraft och vara oåterkallelig sex månader efter styrelsens beslut eller från den dag som anges i beslutet, beroende på vilket som inträffar först.

(6) Varje privat medlem ska utan dröjsmål underrätta det gemensamma företaget om alla väsentliga ändringar av sin sammansättning. Om kommissionen anser att den ändrade sammansättningen sannolikt påverkar unionens eller det gemensamma företagets intressen av skäl som rör säkerhet eller allmän ordning, får den föreslå styrelsen att den ska säga upp den berörda privata medlemmens medlemskap. Uppsägningen ska träda i kraft och vara oåterkallelig sex månader efter styrelsens beslut eller från den dag som anges i beslutet, beroende på vilket som inträffar först.

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För de uppgifter som avses i artikel 7.4 f, g och h i dessa stadgar, och för varje EuroHPC-superdator, ska de deltagande staternas rösträttigheter fördelas i proportion till deras utlovade finansiella bidrag och deras naturabidrag till denna superdator antingen tills ägandet av den överlåts till värdenheten i enlighet med artikel 8.3 i denna förordning eller tills den har sålts eller avvecklats. Naturabidragen ska endast beaktas om de har förhandsgodkänts av en oberoende expert eller revisor.

(5) För de uppgifter som avses i artikel 7.4 f, g och h i dessa stadgar, och för varje EuroHPC-superdator, ska de deltagande staternas rösträttigheter fördelas i proportion till deras utlovade finansiella bidrag och deras naturabidrag till denna superdator antingen tills ägandet av den överlåts till värdenheten i enlighet med artikel 8.3 i denna förordning eller tills den har sålts eller avvecklats. Naturabidragen ska endast beaktas om de har förhandsgodkänts av en oberoende expert eller revisor genom en enkel, effektiv och transparent process.

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 6 – punkt 10 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje observatörsstat får utnämna en delegat i styrelsen som ska ta emot alla relevanta dokument och som får delta i överläggningarna i styrelsen om inte styrelsen beslutar annat från fall till fall. Dessa delegater ska inte ha rösträtt och ska säkerställa konfidentialitet för känslig information i enlighet med artikel 27 i denna förordning och bestämmelserna om intressekonflikter.

Varje observatörsstat får utnämna en delegat i styrelsen som ska ta emot alla relevanta dokument och som får delta i överläggningarna i styrelsen om inte styrelsen beslutar annat från fall till fall.

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 6 – punkt 14a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Två eller fler företrädare för användarforumet, som valts ut i enlighet med dess arbetsordning, ska inbjudas att närvara vid styrelsens sammanträden som observatörer och delta i överläggningarna, men ska inte ha någon rösträtt.

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 6 – punkt 14b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) Eventuella observatörer som närvarar vid styrelsens sammanträden ska inte ha rösträtt, ska säkerställa konfidentialitet för känslig information i enlighet med artikel 27 i denna förordning och ska lyda under bestämmelserna om intressekonflikter.

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 7 – punkt 3 – led ja (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja) Inrätta ett ”användarforum” som en arbetsgrupp för rådgivning till styrelsen om aspekter på användarkrav, i enlighet med sin arbetsordning.

Ändringsförslag  141

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 7 – punkt 3 – led jb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb) Fastställa regler och specifika kriterier för urval, utnämning och avsättning av medlemmar i användarforumet och i de rådgivande grupper som inrättats i enlighet med leden j och k i denna punkt, inbegripet överväganden om könsfördelning och geografisk mångfald, samt godkänna arbetsordningen som fastställts självständigt av detta användarforum och dessa rådgivande grupper, varvid hänvändelser till särskilda användargrupper bör göras genom användarforumet, inklusive frågor om tillträde för studerande från deltagande medlemsstater för att de ska kunna få stöd för att i framtiden arbeta med användning av superdatorer. Med tanke på detta ska det ingå i urvalskriterierna att minst två studerande på masternivå eller doktorandnivå finns företrädda i användarforumet. Europeiska akademier får medverka vid urvalet av studerandena.

Ändringsförslag  142

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska föreslå en lista med kandidater till verkställande direktör efter samråd med det gemensamma företagets andra medlemmar än unionen. För dessa samråd ska de andra medlemmarna i det gemensamma företaget än unionen i samförstånd utse sina företrädare samt en observatör på styrelsens vägnar.

(1) Kommissionen ska föreslå en lista med kandidater till verkställande direktör efter samråd med det gemensamma företagets andra medlemmar än unionen. För dessa samråd ska de andra medlemmarna i det gemensamma företaget än unionen i samförstånd utse sina företrädare samt en observatör på styrelsens vägnar. Listan ska säkerställa en jämlik representation och lika möjligheter för män och kvinnor.

Ändringsförslag  143

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska ha högst tio medlemmar, som ska utses av de privata medlemmarna med beaktande av deras åtaganden gentemot det gemensamma företaget.

(2) Den rådgivande gruppen för forskning och innovation ska ha högst tolv medlemmar, varav högst sex ska utses av de privata medlemmarna med beaktande av deras åtaganden gentemot det gemensamma företaget och högst sex ska utses av användarforumet, på förord av styrelsen. Användarforumet ska fastställa de särskilda kriterierna och urvalsförfarandet för de medlemmar som den utser.

Ändringsförslag  144

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska ha tio medlemmar. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterier som ska beaktas vid valet av medlemmar till den rådgivande gruppen för infrastruktur. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utse medlemmarna i den rådgivande gruppen för infrastruktur, efter att styrelsen och den verkställande direktören lämnat sina synpunkter.

(3) Den rådgivande gruppen för infrastruktur ska ha tolv medlemmar. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterier som ska beaktas vid valet av medlemmar till den rådgivande gruppen för infrastruktur. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utse medlemmarna i den rådgivande gruppen för infrastruktur, efter att styrelsen och den verkställande direktören lämnat sina synpunkter, och med beaktande av användarforumets yttrande.

Ändringsförslag  145

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 10 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och processen för valet av medlemmar till den rådgivande gruppen för forskning och innovation och till den rådgivande gruppen för infrastruktur.

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 13 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Upprätta och regelbundet uppdatera utkastet till det fleråriga strategiska forsknings- och innovationsprogram som avses i artikel 19.1 i dessa stadgar för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning. Utkastet till flerårigt strategiskt program ska omfatta följande: i)Den strategiska forsknings- och innovationsagendan som anger forsknings- och innovationsprioriteringarna för utvecklingen och införandet av teknik och nyckelkompetenser för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem inom olika tillämpningsområden, för att stödja utvecklingen av ett integrerat HPC-, kvantdator- och dataekosystem i unionen, förbättra dess resiliens och bidra till att skapa nya marknader och samhällstillämpningar för att främja utvecklingen och användningen av europeisk teknik. ii) Potentiella internationella forsknings- och innovationssamarbeten som ger mervärde och är av ömsesidigt intresse. iii) Utbildnings- och fortbildningsprioriteringar för att åtgärda kompetensbrister inom högpresterande dator- och kvantdatorteknik och dito tillämpningar, i synnerhet för industrin. Programmet ska ses över regelbundet mot bakgrund av utvecklingen av forskningsvärldens och industrins efterfrågan.

(a) Upprätta och regelbundet uppdatera utkastet till det fleråriga strategiska forsknings- och innovationsprogram som avses i artikel 19.1 i dessa stadgar för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning. Utkastet till flerårigt strategiskt program ska omfatta följande: i)Den strategiska forsknings- och innovationsagendan, baserad på forskningsvärldens och industrins efterfrågan, som anger forsknings- och innovationsprioriteringarna för utvecklingen och användandet av teknik, tjänster, tillämpningar och nyckelkompetenser för högpresterande datorsystem och kvantdatorsystem inom olika tillämpningsområden, för att stödja utvecklingen av ett integrerat HPC-, kvantdator- och dataekosystem i unionen, förbättra unionens resiliens och bidra till att skapa nya marknader och samhällstillämpningar för att främja utvecklingen och användningen av europeisk teknik. ii) Potentiella internationella forsknings- och innovationssamarbeten som ger mervärde och är av ömsesidigt intresse. iii) Utbildnings- och fortbildningsprioriteringar för att åtgärda brister på kompetens och färdigheter inom högpresterande dator- och kvantdatorteknik och dito tillämpningar, i synnerhet för industrin. Utkastet till flerårigt strategiskt program ska ses över regelbundet mot bakgrund av utvecklingen av forskningsvärldens och industrins efterfrågan.

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 13 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid utförandet av sina arbetsuppgifter ska den rådgivande gruppen för forskning och innovation inhämta ett yttrande från användarforumet.

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 14 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Upprätta och regelbundet uppdatera utkastet till det fleråriga strategiska forsknings- och innovationsprogram som avses i artikel 19.1 i dessa stadgar för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning. Utkastet till flerårigt strategiskt program ska omfatta följande: i) Förvärv av EuroHPC-superdatorer med beaktande av bland annat planeringen av förvärvet, nödvändiga kapacitetsökningar, typer av tillämpningar och användargrupper som ska omfattas, relevanta användarkrav och ändamålsenliga systemarkitekturer, användarkrav och infrastrukturens arkitektur. ii) Federering och sammankopplingen av denna infrastruktur, med beaktande av bland annat integreringen med nationella HPC- eller kvantdatorinfrastrukturer och arkitekturen för den federerade infrastrukturen med hyperkonnektivitet. iii) Kapacitetsuppbyggnad, inbegripet kompetenscentrum och breddnings- och utbildningsverksamhet för slutanvändare, liksom möjligheter för att främja spridningen och användningen av europeiska tekniska lösningar hos i synnerhet kompetenscentrum.

(a) Upprätta och regelbundet uppdatera utkastet till det fleråriga strategiska forsknings- och innovationsprogram som avses i artikel 19.1 i dessa stadgar för att uppnå det gemensamma företagets mål enligt artikel 3 i denna förordning. Utkastet till flerårigt strategiskt program ska omfatta följande: i) Förvärv av EuroHPC-superdatorer med beaktande av bland annat planeringen av förvärvet, nödvändiga kapacitetsökningar, typer av tillämpningar och användargrupper som ska omfattas, relevanta användarkrav och ändamålsenliga systemarkitekturer, användarkrav och infrastrukturens arkitektur. ii) Federering och sammankopplingen av denna infrastruktur, med beaktande av bland annat integreringen med nationella HPC- eller kvantdatorinfrastrukturer och arkitekturen för den federerade infrastrukturen med hyperkonnektivitet. Kapacitetsuppbyggnad, inbegripet unionens och nationella kompetenscentrum för högpresterande datorsystem och HPC-spjutspetsenheter och breddnings- och utbildningsverksamhet för slutanvändare, liksom möjligheter för att främja spridningen och användningen av europeiska tekniska lösningar hos i synnerhet kompetenscentrum.

Ändringsförslag  149

 

Förslag till förordning

Bilaga – artikel 14 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid utförandet av sina arbetsuppgifter ska den rådgivande gruppen för infrastruktur inhämta ett yttrande från användarforumet.


MOTIVERING

Inledning

 

Hösten 2020 föreslog kommissionen, som en del av dess EU-strategi för data, en ny förordning för de gemensamma företaget EuroHPC med en budget på 8 miljarder euro för perioden 2021–2033. Vårt betänkande bygger på detta förslag och inbegriper en uppsättning ändringsförslag som syftar till att säkerställa att detta gemensamma företag kommer att nå sitt övergripande mål att tjäna våra medborgare, företag (inbegripet små och medelstora företag), forskningsinstitut och förvaltningar, samtidigt som det förblir anpassat till unionens huvudsakliga utvecklings- och hållbarhetsmål.

 

Investeringen i högpresterande datorsystem motiveras helt av den exponentiella ökningen av genererade data, från 33 zettabyte globalt under 2018 till förväntade 175 zettabyte år 2025, och av de många mycket viktiga tillämpningsområdena för superdatorer.

 

Dessa spänner från grundforskning till tillämpad forskning, och omfattar i princip alla kunskapsfält, från matematik till fysik, biologi, astronomi och atmosfärsvetenskap. Utvecklingen av ett europeiskt nätverk i världsklass av högpresterande datorsystem kommer att utgöra en strategisk fördel för EU:s industri och dess globala konkurrenskraft. Vår förmåga att behandla data i tidigare otänkbara hastigheter kommer att spela en avgörande roll för våra ansträngningar att ta itu med klimatförändringarna, modernisera våra industrier, våra städer och vår transport, samt för att studera pandemiers ursprung och evolution, och utveckla nya livräddande läkemedel.

 

Kommissionens förslag syftar till att förnya det gemensamma företaget EuroHPC, som etablerades 2018 genom förordning (EU) 2018/1488. Detta har sedan början varit ett särskilt ambitiöst partnerskap som syftar till inget mindre än att placera unionen i främsta ledet för superdatorer.

 

Den första etappen av det gemensamma företaget EuroHPC var överlag väldigt lyckad, med stort engagemang av såväl offentliga som privata intressenter över hela EU. Det fattades beslut om det inledande konsortiet av medlemsstater och privata enheter som kommer att vara värd för och driva Europas framtida nätverk av superdatorer, inbegripet nästa generations modeller (exaskala) som är kapabla till mer än en miljard (1018) beräkningar i sekunden. Åtta maskiner håller för närvarande på att installeras i flera medlemsstater.

 

Nu är det dags att förverkliga detta nätverk och att utnyttja dess fullständiga potential i EU‑medborgarnas tjänst. Det är föredragandens mål att bidra till att säkerställa att detta gemensamma företag faktiskt kommer att bli den ”drivkraft för omvandling” som den var ämnad att bli.

 

 

Principer

 

Betänkandet bygger på huvudprincipen om att det första måttet på framgång för detta gemensamma företag är graden av deltagande, tillgång och medvetande det skapar bland sina potentiella mottagare. I det här fallet har vi att göra med tillgång till viktig infrastruktur och data för att möjliggöra vår kontinents digitala omvandling och att öka vår ekonomis ledarskap och konkurrenskraft. Öppenhet, transparens och förenkling måste vara hörnstenarna i det nya gemensamma företaget EuroHPC. Det kommer inte att räcka med att bara bygga den huvudsakliga infrastrukturen för superdatorer, och vi behöver nu göra det möjligt för projekten att bli robusta. För att dra full nytta av denna investering måste Europa skapa ett helt ekosystem för spetskompetens som inte bara är tillgängligt för de största aktörerna, utan för alla intressenter, oberoende av deras ursprungsregioner eller storlek. För att åstadkomma detta måste mångas kapacitet skalas upp. Av denna anledning måste skapandet av synergier och komplementariteter med EU:s mål, politik och program, i synnerhet med regionala medel och medel från InvestEU och medel för återhämtning och resiliens vara möjligt på ett enkelt och effektivt sätt.

 

Vidare kommer verklig tillgång att kräva åtgärder som syftar till att involvera alla intressenter, informera allmänheten om fördelarna med superdatorer, men även till att få viktiga bidrag rörande nya tillämpningsområden där potentialen hos dessa resurser kan utnyttjas. Superdatorerna och HPC-ekosystemet bör vara efterfrågestyrda och användardrivna. För att på ett effektivt sätt genomföra det förfarande med gemensam utformning som kommissionen föreslår är det nödvändigt att på mer systematiska sätt ta hänsyn till behoven hos de som använder HPC-tjänster, HPC-tillämpningar och HPC-teknik. Vårt förslag till skapandet av ett användarforum är utformat för att uppnå detta mål.

 

Skapandet av ekosystemet bakom detta superdatornätverk kommer även att innebära att man, genom djärv forsknings- och innovationsverksamhet, hanterar de europeiska bräckligheterna när det gäller tillverkning av maskinvara, med tonvikt på mikroprocessorer. Fortsatt forskning om kvantdatorteknik och kvantacceleratorer måste också betonas på rätt sätt. Säkerställandet av tillgången till och fullständig åtkomst till gemensamma dataområden och till det europeiska öppna forskningsmolnet kommer att skänka mervärdetill de viktiga investeringar som gjorts för att förvärva och installera HPC-kapacitet.

 

Detsamma gäller den mänskliga faktorn. För att dra full nytta av denna kapacitet måste EU arbeta med färdigheter och kompetens, med särskild uppmärksamhet på att öka kvinnors deltagande, och att främja stor spridning och medvetenhet om möjligheterna att förbättra digitala färdigheter.

 

Av ovannämnda skäl måste det gemensamma företaget EuroHPC formuleras tydligt i unionens främsta prioriteringar, nämligen industristrategin, hälsostrategin och datastrategin. Det är av avgörande vikt att alla initiativ och all verksamhet anpassas till den europeiska gröna given och till den dubbla omställning som unionen genomför. Respekten för miljömässigt ansvarsfulla metoder vid driften av superdatorerna och deras nätverk är ännu en verklig utmaning.

 

 

De viktigaste åtgärderna:

 

För att uppnå de nämnda prioriteringarna har vi fastställt sex huvudsakliga åtgärdsområden. Dessa är Åtkomst, Öppenhet, Synergier, Anpassning, Industri och Kunskap och Medvetenhet.

--------

1) Åtkomst:

 till infrastrukturerna och deras tjänster måste ta hänsyn till alla användare, med särskild uppmärksamhet på små och medelstora företag och uppstartsföretag – för detta ändamål bör avgifterna för åtkomst inte avskräcka mindre enheter,

 till datan, eftersom varje användare bör ha potentiell rätt att använda avancerade dataresurser och molninfrastrukturer samt centrallager för vetenskapliga och kommersiella databaser,

 till de viktigaste besluten – för detta ändamål rekommenderar vi att öka insynen i besluten och att ett användarforum skapas, med en roll som rådgivare åt styrelsen och till de rådgivande organen, och som inbegriper representanter för industrin och i synnerhet för små och medelstora företag, men även för organisationer i det civila samhället, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer. Detta kommer att bidra till att öka räckvidden för det gemensamma företaget EuroHPC samtidigt som det berikar förvaltningen med användbar och tidsmässigt läglig information om utmaningar som skulle kunna hanteras genom den verksamhet som planeras inom ramen för de olika pelarna för att möjliggöra ett effektivt ekosystem.

 

2) Öppenhet:

 all verksamhet ska vara öppen och transparent, och resurserna ska fördelas genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar och inbjudningar att anmäla intresse som syftar till största möjliga spridning över Europa,

 alla (icke-känsliga data) rörande de projekt som finansieras genom det gemensamma företaget bör följa samma bestämmelser om offentliggörande som gäller för Horisont Europa och ska inkluderas i den gemensamma databasen,

 alla förfaranden bör vara tydliga och enkla, och vara utformade för att uppmuntra användarna att dra nytta av dem, i syfte att uppmuntra till deltagande av alla typer av intressenter, att skapa effektiv komplementaritet, minska den administrativa bördan och optimera resursutnyttjandet.

 

3) Synergier:

 med alla relevanta program och fonder, nämligen regionala (Eruf, Europeiska socialfonden+, EHFF, Ejflu), men även de som härstammar från faciliteten för återhämtning och resiliens, InvestEU och andra program som förvaltas av Europeiska investeringsbanken,

 med övriga partnerskap, uppdrag och instrument inom Horisont Europa,

 med övriga relevanta gemensamma företag, i synnerhet för gemensamma arbetsuppgifter men alltid med strävan mot enkelhet och effektivitet.

 

4) Anpassning:

 till unionens strategiska prioriteringar, i synnerhet de med anknytning till den ekonomiska och sociala återhämtningen, unionens industristrategi, strategi för små och medelstora företag och datastrategi,

 till den gröna given genom att bidra till innovationer som möjliggör den digitala och gröna omställningen på alla nivåer, och även genom att säkerställa att tekniken och maskinvaran med anknytning till superdatorer och deras ekosystem, där så är möjligt, förlitar sig på den mest avancerade utrustning som är energieffektiv och har låg förbrukning och helst även är baserad på förnybara energikällor.

 

5) Industri:

 stark tonvikt läggs på relevansen hos ett starkt europeiskt ekosystem när det gäller att bidra till att uppnå ett vetenskapligt, digitalt och industriellt ledarskap, skapa nya arbetstillfällen och stärka utnyttjandet inom industrin, små och medelstora företag och innovativa företag,

 små och medelstora företag och mindre enheter bör erkännas som nyckelanvändare och deras deltagande för förenklas och gynnas i alla pelare och i det gemensamma företagets verksamhet,

 behovet av omfattande forsknings- och innovationsverksamhet betonas också, i synnerhet när det gäller den tekniska utvecklingen av superdatormaskinvarusystem med låg energiförbrukning – det gemensamma företaget är väl lämpat att ta itu med unionens bräcklighet när det gäller tillverkning av maskinvara, i synnerhet av mikroprocessorer och kvantdatorsystem,

 de HPC-relaterade distributionskedjorna bör samtliga anses vara strategiska, och därför bör en viss autonomi alltid eftersträvas, detta måste dock göras samtidigt som man bevarar vår ekonomis öppna karaktär,

 på längre sikt bör hela HPC-nätverket, och inte enbart superdatorerna i industriell klass, efterleva högsta möjliga standarder och krav rörande (cyber)säkerhet, tillgänglighet och användbarhet.

 

6) Kunskap och Medvetenhet:

 vikten av att investera i färdigheter och kompetens erkänns som det främsta problemet när det gäller investeringar och tillgång till FoI-infrastruktur, och särskild uppmärksamhet ska ägnas jämställdhetsperspektivet mot bakgrund av ojämlikheterna när det gäller tillträde till den digitala ekonomin,

 en förstärkning av forsknings- och innovationsverksamheten i all ny teknik med anknytning till högpresterande datorsystem, men i synnerhet till kvantdatorteknik, bör vara central för det gemensamma företagets verksamhet,

 allmänhetens medvetenhet om relevansen hos data i moderna samhällen, och om de möjligheter som användningen av avancerade superdatorer för med sig bör aktivt ökas,

 utbildningsverksamhet och informationsspridning, som involverar akademiska och vetenskapliga nätverk samt kunskapsnätverk, är väldigt förmånligt för ekosystemets utveckling och för den sociala acceptansen för dessa investeringar.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

Referensnummer

COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE)

Samråd / begäran om godkännande

26.10.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.11.2020

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.11.2020

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

BUDG

1.10.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Maria da Graça Carvalho

17.12.2020

 

 

 

Behandling i utskott

18.3.2021

 

 

 

Antagande

26.5.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

69

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Martin Hojsík, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Susana Solís Pérez, Tomas Tobé

Ingivande

31.5.2021

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

69

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Jessica Stegrud

The Left

Marc Botenga, Marisa Matias

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 17 juni 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy