Процедура : 2020/0380(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0178/2021

Внесени текстове :

A9-0178/2021

Разисквания :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Гласувания :

PV 15/09/2021 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 593kWORD 189k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Комисия по регионално развитие</Commission>

Докладчик: <Depute>Паскал Аримон</Depute>

Докладчици по становище (*):

Валери Айе, комисия по бюджети,

Франсоа-Ксавие Белами, комисия по рибно стопанство

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0854),

 като взе предвид член 294, параграф 2, член 322 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9-0433/2020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от …[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 март 2021 г.[2],

 като взе предвид становището на Сметната палата от 25 февруари 2021 г.[3],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на извънредното му заседание от 17 – 21 юли 2020 г., с които се предвижда създаването на нов специален резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит,

 като взе предвид Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012,

 като взе предвид становищата на комисията по бюджети и на комисията по рибно стопанство,

 като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0178/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) напусна Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) — наричани по-нататък заедно „Съюзът“, с което навлезе в преходен период. Този ограничен във времето преходен период беше договорен в рамките на Споразумението за оттегляне11 и продължи до 31 декември 2020 г. По време на преходния период Съюзът и Обединеното кралство започнаха официални преговори относно бъдещите отношения.

(1) На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) напусна Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) — наричани по-нататък заедно „Съюзът“, с което навлезе в преходен период. Този ограничен във времето преходен период беше договорен в рамките на Споразумението за оттегляне11 и приключи на 31 декември 2020 г. По време на преходния период Съюзът и Обединеното кралство започнаха официални преговори относно бъдещите отношения.

__________________

__________________

11 Споразумение за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“) (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

11 Споразумение за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“) (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) След края на преходния период ще възникнат пречки пред търговията и трансграничния обмен между Съюза и Обединеното кралство. Очакват се мащабни и широкообхватни последици за предприятията, гражданите и публичните администрации. Тези последици са неизбежни и заинтересованите страни трябва да се подготвят за тях.

(2) След края на преходния период възникнаха пречки пред търговията, трансграничния обмен и свободното движение на хора, услуги и капитали между Съюза и Обединеното кралство, с мащабни и широкообхватни последици за предприятията, по-специално МСП, и техните работници, както и за местните общности и публичните администрации и гражданите. Тъй като тези последици са неизбежни, те трябва да бъдат намалени до възможно най-голяма степен и заинтересованите страни трябва да се подготвят за тях.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Съюзът е поел ангажимент във връзка със справянето с икономическите последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както и да покаже солидарност към всички държави членки, особено най-силно засегнатите при тези извънредни обстоятелства.

(3) Съюзът е поел ангажимент във връзка със справянето с неблагоприятните икономически, социални, екологични и териториални последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както и да покаже солидарност към всички държави членки, включително техните региони и местни общности, както и икономически сектори, особено най-неблагоприятно засегнатите при тези извънредни обстоятелства.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Съюзът се ангажира и с устойчивото управление на рибарството в съответствие с целите на ОПОР, включително принципа за постигане на максимален устойчив добив за всички запаси в съответствие с най-добрите налични научни становища, прекратяване на прекомерния риболов, възстановяване на популациите на улавяните видове и опазването на морската среда, както е предвидено и в международните ангажименти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел оказване на подкрепа на държавите членки, регионите и секторите, по-специално на най-силно засегнатите от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, следва да бъде създаден резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (наричан по-нататък „резервът“), с което да се смекчат тези последици за икономическото, социалното и териториалното сближаване. С резерва следва да бъдат покрити изцяло или отчасти допълнителните публични разходи на държавите членки за мерки, предприети конкретно за справяне с тези последици.

(4) С цел оказване на подкрепа на държавите членки, регионите и секторите, по-специално на най-силно засегнатите от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, следва да бъде създаден резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (наричан по-нататък „резервът“), с което да се смекчат тези отрицателни последици за икономическото, социалното и териториалното сближаване. С резерва следва да бъдат покрити изцяло или отчасти допълнителните разходи на националните, регионалните или местните публични органи в държавите членки за мерки, предприети конкретно за справяне с тези последици. Референтният период, определен в настоящия регламент, определящ допустимостта на разходите, следва да се прилага за плащания, извършени от публични органи в държавите членки, включително плащания за публични или частни субекти, за извършени мерки.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Счита се, че държавите членки, които се възползват от резерва за приспособяване във връзка с Брексит, трябва да предоставят всички необходими публични доказателства в подкрепа на запазването и създаването на качествена заетост, когато работни места са били неблагоприятно засегнати или изгубени поради оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед допринасяне за икономическото, социалното и териториалното сближаване е целесъобразно при изготвянето на мерки за подпомагане държавите членки да се съсредоточат конкретно върху регионите, областите и местните общности, включително върху зависещите от риболовни дейности във водите на Обединеното кралство, за които има вероятност да бъдат засегнати най-неблагоприятно от оттеглянето на Обединеното кралство. Възможно е да се наложи държавите членки да предприемат специални мерки, най-вече за подпомагане на най-силно засегнатите от оттеглянето предприятия и икономически сектори. Затова е уместно да се даде неизчерпателен списък на видовете мерки, чрез които е най-вероятно тази цел да бъде постигната.

(5) С оглед допринасяне за икономическото, социалното и териториалното сближаване е целесъобразно при изготвянето на мерки за подпомагане държавите членки да се съсредоточат конкретно върху регионите, областите и местните общности и да разпределят средства от резерва за тях, включително върху зависещите от риболовни дейности, които са засегнати най-неблагоприятно от оттеглянето на Обединеното кралство. За да се противодейства на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство, държавите членки следва да използват значителна част от финансирането от резерва за мерки за подпомагане на частните и публичните предприятия, които са неблагоприятно засегнати от оттеглянето, по-специално МСП и техните работници, както и самостоятелно заетите лица, тъй като понастоящем те са изправени пред пречки за търговските потоци, увеличаване на административните и митническите процедури и по-голяма регулаторна и финансова тежест. Затова е уместно да се даде неизчерпателен списък на видовете мерки, чрез които е най-вероятно тези цели да бъдат постигнати. В усилията си да подкрепят неблагоприятно засегнатите сектори, региони, области и местни общности, държавите членки следва да прилагат принципите, установени в Европейския кодекс на поведение за партньорство, и да разчитат на своите регионални и местни публични субекти, за да определят най-подходящите мерки. Мерките за подкрепа следва да вземат предвид Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии, да зачитат принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 и да са в съответствие с принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, включително неговия присъщ принос за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) С оглед на значението на борбата срещу изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и за постигане на общата цел за изразходване на 30% от бюджета на Съюза за подкрепа на целите, свързани с климата. Очаква се резервът за приспособяване във връзка с последиците от Брексит да допринесе с 30% от общия финансов пакет за постигане на целите в областта на климата в съответствие със специфичните нужди и приоритети на всяка държава членка.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) По инициатива на държавите членки разходите за техническа помощ следва да бъдат допустими, за да се намали административната тежест и да се помогне на местните, регионалните и националните органи да използват резерва за подпомагане по-специално на МСП, които поради своя размер не разполагат с ресурси и знания за преодоляване на увеличената административна тежест и разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Същевременно е важно да се посочат ясно всички изключвания от помощта, отпускана с резерва. Следва да се изключва подпомагане за данък върху добавената стойност, тъй като той представлява приход на държавите членки, с който се компенсират съответните разходи за бюджета на държавите членки. С цел възможно най-ефикасно използване на ограничените ресурси не следва да се допуска отпускане на средства във връзка с техническата помощ, използвана от органите, отговарящи за изпълнението на резерва. В съответствие с общия подход за политиката на сближаване не следва да се отпускат средства за покриване на разходи, свързани с премествания или противоречащи на приложимото право на Съюза или национално право.

(6) Същевременно е важно да се посочат ясно всички изключвания от помощта, отпускана с резерва. Следва да се изключва подпомагане за данък върху добавената стойност, тъй като той представлява приход на държавите членки, с който се компенсират съответните разходи за бюджета на държавите членки. В съответствие с общия подход за политиката на сближаване не следва да се отпускат средства за покриване на разходи, свързани с премествания или противоречащи на приложимото право на Съюза или национално право. С цел концентриране на ограничените ресурси и постигане на съответствие с целите на настоящия регламент за съсредоточаване върху най-неблагоприятно засегнатите държави членки и сектори от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, субектите от финансовия сектор, включително субектите от банковия сектор, които са се възползвали от оттеглянето, не следва да бъдат допустими за подкрепа от резерва.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да бъде отчетено непосредственото влияние на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки и техните икономики и нуждата от предприемане на мерки за смекчаване, където е уместно, преди изтичането на преходния период, периодът на допустимост за изпълнение на тези мерки следва да започне на 1 юли 2020 г., като продължи за ограничен срок от 30 месеца.

(7) За да бъде отчетено влиянието на неблагоприятните икономически, социални, екологични и териториални последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки и техните икономики, и при целесъобразност мерките, предприети от държавите членки за смекчаване на очакваните неблагоприятни последици от оттеглянето преди изтичането на преходния период, периодът на допустимост за изпълнение на тези мерки следва да започне на 1 януари 2019 г., като продължи за ограничен срок от 54 месеца.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) призовава Европейската комисия да предостави на Европейския парламент оценка на въздействието относно колебанията на британската лира (GBP) спрямо еврото (EUR), за да се подчертаят неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство за предприятията и икономическите сектори в ЕС, считано от 1 януари 2019 г., т.е. началото на референтния период за финансово участие от резерва.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) При използването на резерва за приспособяване във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС държавите членки, заедно с Европейската комисия, трябва да се стремят да установят полезни взаимодействия с подкрепата, получена от европейските структурни фондове, както и да избягват припокриването между използването на този резерв и структурните фондове.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила са заложени във Финансовия регламент, като с тях по-специално се установява процедурата за определяне и изпълнение на бюджета и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, касаят и общия режим на обвързване с условия с цел защита на бюджета на Съюза.

(9) По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила са заложени във Финансовия регламент, като с тях по-специално се установява процедурата за определяне и изпълнение на бюджета и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети въз основа на член 322 от ДФЕС, касаят и общия режим на обвързване с условия с цел защита на бюджета на Съюза в случай на широкоразпространено незачитане на принципите на правовата държава и на основните права в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава и на основните права е важна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За целите на доброто финансово управление следва да се определят специфични правила за бюджетните задължения, плащанията, условията за пренасяне на бюджетни кредити и възстановяването на резерва. Като същевременно се зачита принципът, че бюджетът на Съюза се определя на годишна база, в настоящия регламент следва да се предвидят възможности за пренасяне на неизползвани средства извън определените във Финансовия регламент, с което се увеличава капацитетът на резерва за преодоляване на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки и техните икономики.

(10) Резервът следва да се прилага в съответствие с принципа на доброто финансово управление, включително ефективното предотвратяване и наказателно преследване на данъчните измами, укриването на данъци, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. За целите на доброто финансово управление следва да се определят специфични правила за бюджетните задължения, плащанията, условията за пренасяне на бюджетни кредити и възстановяването на резерва. Като същевременно се зачита принципът, че бюджетът на Съюза се определя на годишна база, поради изключителното и специфично естество на резерва в настоящия регламент следва да се предвидят възможности за пренасяне на неизползвани средства извън определените във Финансовия регламент, с което се увеличава капацитетът на резерва за преодоляване на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки, включително на регионално и местно равнище, и техните икономики.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да могат държавите членки да разгърнат допълнителните ресурси и да се гарантират достатъчно финансови средства за бързото изпълнение на мерки по линия на резерва, съществена част от него следва да бъде разпределена през 2021 г. във вид на предварително финансиране. Методът за разпределение следва да отчита значението на търговията с Обединеното кралство и на риболовните дейности в изключителната икономическа зона на Обединеното кралство въз основа на надеждни и официални статистически данни. Предвид извънредния характер на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и несигурността около основните аспекти от отношенията между Обединеното кралство и Съюза след изтичането на преходния период е трудно да се предвиди кои ще бъдат подходящите мерки, които държавите членки ще трябва да предприемат бързо, за да противодействат на последиците от оттеглянето. Затова е необходимо държавите членки да разполагат с гъвкавост, и по-конкретно да се разреши на Комисията да приеме решението за отпускане на предварителното финансиране без задължението по член 110, параграф 2 от Финансовия регламент за представяне на описание на конкретните действия, които трябва да бъдат финансирани.

(11) За да могат държавите членки да разгърнат допълнителните ресурси и да се гарантират достатъчно финансови средства за бързото изпълнение на мерки по линия на резерва, съществена част от него следва да бъде разпределена на две равни вноски, през 2021 и 2022 г. във вид на предварително финансиране. Методът за разпределение на средствата от резерва следва да отчита значението на търговията с Обединеното кралство и на риболовните дейности в изключителната икономическа зона на Обединеното кралство и значението на съседните морски гранични региони и техните общности въз основа на надеждни и официални статистически данни. Предвид извънредния характер на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и несигурността около основните аспекти от отношенията между Обединеното кралство и Съюза след изтичането на преходния период е трудно да се предвиди кои ще бъдат подходящите мерки, които държавите членки ще трябва да предприемат бързо, за да противодействат на последиците от оттеглянето. Затова е необходимо държавите членки да разполагат с гъвкавост, и по-конкретно да се разреши на Комисията да приеме решението за отпускане на предварителното финансиране без задължението по член 110, параграф 2 от Финансовия регламент за представяне на описание на конкретните действия, които трябва да бъдат финансирани.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Преди изплащането на предварителното финансиране, в срок от три месеца от влизането в сила на настоящия регламент, държавите членки следва да уведомят Комисията за идентификационните данни на определените органи и на органа, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране, и да потвърдят, че описанията на системите са съставени.

(12) Преди изплащането на предварителното финансиране, в срок от три месеца от влизането в сила на настоящия регламент, държавите членки следва да уведомят Комисията за идентификационните данни на определените органи и на органа, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране, и да потвърдят, че описанията на системите са съставени. Държавите членки следва да определят съответните органи на подходящо териториално равнище в съответствие със своята институционална, правна и финансова рамка.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се гарантира еднаквото третиране на всички държави членки, крайният срок за подаване на заявления за финансиране от резерва следва да бъде общ за всички държави членки. Специфичният характер на инструмента и относително краткият период за изпълнение са достатъчни основания за установяването на целесъобразен референтен период, а изискването държавите членки да представят на годишна база документите по член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, ще бъде непропорционално. Предвид факта, че същевременно рисковете за бюджета на Съюза са ограничени от изискването държавите членки да създадат стабилна система за управление и контрол, дерогацията от задължението за подаване на необходимите документи през февруари и март всяка година е основателна. За да се осигури възможност за Комисията да проверява правилното използване на финансирането от резерва, от държавите членки следва също да се изисква като част от заявление да подават доклади за изпълнение с повече подробности за финансираните действия, декларация за управление и становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно признати одитни стандарти.

(13) За да се гарантира еднаквото третиране на всички държави членки, крайният срок за подаване на заявления за финансиране от резерва следва да бъде общ за всички държави членки. Специфичният характер на инструмента и относително краткият период за изпълнение са достатъчни основания за установяването на целесъобразен референтен период, а изискването държавите членки да представят на годишна база документите по член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, ще бъде непропорционално. Предвид факта, че същевременно рисковете за бюджета на Съюза са ограничени от изискването да се използва стабилна система за управление и контрол, която вече съществува, или при необходимост държавите членки да създадат такава, дерогацията от задължението за подаване на необходимите документи през февруари и март всяка година е основателна. За да се осигури възможност за Комисията да проверява правилното използване на финансирането от резерва, от държавите членки следва също да се изисква като част от заявление да подават доклади за изпълнение с повече подробности за финансираните действия, свързаните с отчетите елементи, извършените проверки, декларация за управление и становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно признати одитни стандарти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.13 е необходимо резервът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. Като основа за оценка на резерва тези изисквания следва по целесъобразност да включват измерими показатели.

(14) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.13 е необходимо резервът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест върху националните, регионалните и местните органи. Като основа за оценка на резерва тези изисквания следва по целесъобразност да включват измерими показатели.

__________________

__________________

13 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

13 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да обезпечи еднаквото третиране на всички държави членки и последователност в оценяването на заявленията, Комисията следва да оценява заявленията в пакет. По-специално тя следва да следи за допустимостта и точността на декларираните разходи, пряката им връзка с предприетите мерки за справяне с последиците от оттеглянето и мерките, въведени от съответната държава членка за избягване на двойното финансиране. При оценяването на заявленията за финансиране от резерва Комисията следва да уравни изплатените суми по предварителното финансиране и да събере неизползваните суми. С цел концентриране на помощта върху най-силно засегнатите от оттеглянето държави членки, в случай че разходите на дадена държава членка, които са приети за допустими от Комисията, надвишават сумата, изплатена при предварителното финансиране, и прага от 0,06 % от номиналния брутен национален доход (БНД) за 2021 г. на въпросната държава членка, следва да бъде възможно в рамките на наличните финансови ресурси да се задели допълнителна сума от резерва за тази държава членка. Предвид степента на очакваното икономическо сътресение следва да бъде предвидена възможността за използване на събраните суми от предварителното финансиране за възстановяване на допълнителни разходи на държавите членки.

(15) За да обезпечи еднаквото третиране на всички държави членки и последователност в оценяването на заявленията, Комисията следва да оценява заявленията в пакет. По-специално тя следва да следи за допустимостта и точността на декларираните разходи, пряката им връзка с предприетите мерки за справяне с неблагоприятните последици от оттеглянето и мерките, въведени от съответната държава членка за избягване на двойното финансиране. При оценяването на заявленията за финансиране от резерва Комисията следва да уравни изплатените суми по предварителното финансиране, да събере неизползваните суми и да вземе решение относно допълнителни плащания в рамките на предварително разпределената сума. Предвид степента на очакваното икономическо сътресение, неизползваните суми от предварително разпределените суми следва да се предоставят на държавите членки, чийто общ размер на приетата сума надвишава техните съответни предварително разпределени суми.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Предвид безпрецедентния и изключителен характер на инструмента и неговата цел, е целесъобразно Комисията да съдейства на държавите членки, за да им помогне да определят мерките, които са изпълнени или ще бъдат изпълнени с цел да се противодейства на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство, включително относно това как да се оцени пряката връзка на разходите с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се осигури доброто функциониране на споделеното управление, държавите членки следва да създадат система за управление и контрол, да определят органи, които да отговарят за управлението на резерва, както и отделен независим одитен орган, и да уведомят Комисията за тези органи. С цел опростяване държавите членки могат да използват вече определени съществуващи органи и системи, създадени за целите на управлението и контрола на финансирането по линия на политиката на сближаване или фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат уточнени отговорностите на държавите членки и да бъдат определени конкретните изисквания за определените органи.

(16) За да се осигури доброто функциониране на споделеното управление, държавите членки следва да създадат система за управление и контрол, да определят органи на подходящото териториално равнище, които да отговарят за управлението на резерва, както и отделен независим одитен орган, и да уведомят Комисията за тези органи. Държавите членки следва да използват вече съществуващите системи, когато е възможно, и следва да делегират задачи на вече определени съществуващи органи на подходящото териториално равнище, създадени за целите на управлението и контрола на финансирането по линия на политиката на сближаване или фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат уточнени отговорностите на държавите членки и да бъдат определени конкретните изисквания за определените органи. Държавите членки гарантират, че съответните местни и регионални органи участват в органите за мониторинг, ако все още не са част от тях.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) За да се гарантират ефективни проверки и одити с цел избягване на двойно финансиране и предотвратяване, откриване и коригиране на измами, корупция и конфликт на интереси във връзка с мерките, подкрепяни от резерва, от съществено значение е държавите членки да събират и записват данни за получателите на финансов принос от резерва и техните действителни собственици в електронен стандартизиран и оперативно съвместим формат и да използват единния инструмент за извличане на данни, който ще бъде предоставен от Комисията.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) За да се намали бюрокрацията, се препоръчва използването на съществуващите техники, като например опростения вариант за разходите, за да се допринесе за по-бързото разпределение на финансовите ресурси.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 17</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета14, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета15 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета16 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, отстраняване и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. По-специално в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и Съвета17 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета18. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(17) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/14 на Съвета14, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета15 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета16 и Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза, финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, отстраняване и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. По-специално в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и Съвета17 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета18. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

__________________

__________________

14 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

15 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

15 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

16 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) №C1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) №C1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 18</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Държавите членки следва да повишават осведомеността за приноса на Съюза от резерва и надлежно да информират обществеността, тъй като дейностите за прозрачност, комуникацията и видимост са от основно значение за популяризиране на дейността на Съюза на място. Тези дейности следва да почиват на точна и актуална информация.

(18) Държавите членки, регионите и местните общности следва да повишават осведомеността за приноса на Съюза от резерва и надлежно да информират обществеността и по-специално получателите, тъй като дейностите за прозрачност, комуникацията и видимост са от основно значение за популяризиране на дейността на Съюза на място. Тези дейности следва да почиват на точна и актуална информация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 19</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С цел подобряване на прозрачността относно използването на средствата на Съюза Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета окончателен доклад за изпълнението на резерва.

(19) С цел подобряване на прозрачността относно използването на средствата на Съюза Комисията следва да представи окончателен доклад относно изпълнението на резерва пред Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – точка 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „референтен период“ означава референтният период, посочен в член 63 параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, а именно от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2022 г.;

(1) „референтен период“ означава референтният период, посочен в член 63 параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, а именно от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2023 г.;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – точка 6 а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) „територии със специален статут“ означава, където е уместно, Британските отвъдморски територии и подчинените на Британската корона територии;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез резерва се осигурява подкрепа за противодействие на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки, регионите и секторите, и по-специално върху най-силно засегнатите от оттеглянето, и за смекчаване на свързаните с него последици върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Чрез резерва се осигурява подкрепа за противодействие на неблагоприятните икономически, екологични, социални и териториални последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки, включително техните региони и местни общности, както и икономически сектори, и по-специално върху най-неблагоприятно засегнатите от оттеглянето, и за смекчаване на свързаните с него отрицателни последици върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Максималният размер на ресурсите на резерва е 5 370 994 000 EUR по текущи цени.

2. Максималният размер на ресурсите на резерва е 5 000 000 000 EUR по цени от 2018 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 3 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ресурсите, посочени в параграф 2, се разпределят, както следва:

3. Ресурсите, посочени в параграф 2, се разпределят предварително в съответствие с метода и получените суми, определени в приложение I. Те се предоставят както следва:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 3 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) предварително финансиране в размер на 4 244 832 000 EUR се отпуска през 2021 г. съгласно член 8;

а) предварително финансиране в размер на 4 000 000 000 EUR по цени от 2018 г. се отпуска и изплаща на две вноски от 2 000 000 000 EUR през 2021 г. и 2 000 000 000 EUR  през 2022 г. съгласно член 8;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 3 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) допълнителни суми в размер на 1 126 162 000 EUR се отпускат през 2024 г. съгласно член 11.

б) допълнителни суми в размер на 1 000 000 000 EUR по цени от 2018 г. се отпускат през 2025 г. съгласно член 11.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансирането от резерва се използва само за покриване на разходи, пряко свързани с мерки, предприети специално от държавите членки като част от мерките за постигане на целите, посочени в член 3, и по-конкретно:

1. Финансирането от резерва се използва само за покриване на мерки, предприети специално от държавите членки, включително на равнището на регионални и местни органи, като част от мерките за постигане на целите, посочени в член 3, и по-конкретно:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) мерки за подпомагане на предприятията и местните общности, засегнати неблагоприятно от оттеглянето;

а) мерки за подкрепа на частни и публични предприятия, по-специално МСП, самостоятелно заети лица, местни общности и организации, засегнати неблагоприятно от оттеглянето;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) мерки за подпомагане на най-силно засегнатите икономически сектори;

б) мерки за подпомагане на най-неблагоприятно засегнатите икономически сектори;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) мерки за подпомагане на предприятията и местните общности, зависещи от риболовни дейности във води на Обединеното кралство;

в) мерки за подпомагане на регионалните и местните общности и организации и по-специално дребномащабния риболов, зависещи от риболовни дейности във води на Обединеното кралство, във води на неговите територии със специален статут или във води, обхванати от споразумения в областта на рибарството с крайбрежни държави, където възможностите за риболов за флотовете на ЕС са намалели в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) мерки за подпомагане на заетостта, включително чрез режими на работа при непълно работно време, преквалификация и обучение в засегнатите сектори;

г) мерки за подпомагане на създаването и защитата на работни места, включително „зелени“ работни места, режими на работа при непълно работно време, преквалификация и обучение в неблагоприятно засегнатите сектори, както и мерки за улесняване на реинтеграцията на гражданите на Съюза, както и на лицата, които имат право да останат на територията на Съюза или на територията на държава членка, напуснали Обединеното кралство в резултат на неговото оттегляне;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) мерки за обезпечаване на функционирането на границата, митниците, санитарния и фитосанитарния контрол, сигурността и контрола на рибарството, както и събирането на косвени данъци, включително допълнителни персонал и инфраструктура;

д) мерки за обезпечаване на функционирането на границата, митниците, санитарния и фитосанитарния контрол, сигурността и контрола на рибарството, както и събирането на косвени данъци, включително допълнителен персонал и неговото обучение и инфраструктура;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква д a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) мерки за смекчаване на смущенията, предизвикани оттеглянето на Обединеното кралство, в местните и регионалните програми за трансгранично сътрудничество и обмен;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разходите са допустими, ако са направени и платени в рамките на референтния периоди за мерки, изпълнени в дадена държава членка или в полза на съответната държава членка.

2. Разходите са допустими за финансово участие от резерва, ако са направени и платени от публични национални, регионални или местни органи в държавите членки, включително плащания към публични и/или частни субекти, в рамките на референтния периоди за мерки, изпълнени в дадена държава членка или в полза на съответната държава членка.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При изготвянето на мерките за подпомагане държавите членки отчитат разнообразните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза в различните региони и местни общности и насочват по целесъобразност подкрепата от резерва към най-силно засегнатите.

3. При изготвянето на мерките за подпомагане държавите членки отчитат разнообразните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза в различните региони и местни общности и насочват подкрепата от резерва към най-неблагоприятно засегнатите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 3 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Когато разработват мерки за подкрепа в областта на рибарството, държавите членки вземат предвид целите на общата политика в областта на рибарството, като се уверяват, че тези мерки допринасят за устойчивото управление на рибните запаси и се стремят да подкрепят най-неблагоприятно засегнатите от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза рибари и по-специално дребномащабния риболов.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 3 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. В съответствие със своята институционална, правна и финансова рамка и в съответствие с принципа за партньорство, залегнал в член 6 от Регламент (ЕС) .../… [новия РОР] държавите членки установяват многостепенен диалог с местните и регионалните органи и общности на най-неблагоприятно засегнатите региони и сектори, социалните партньори и гражданското общество, с цел определяне и прилагане на взаимно договорени мерки, които да бъдат подкрепени от резерва, както и механизъм за мониторинг.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Мерките по член 1 съответстват на приложимото законодателство.

4. Мерките по член 1 съответстват на приложимото законодателство и на принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, включително на присъщия му принос за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете, вземат предвид Европейския зелен пакт, зачитат принципа за ненанасяне на значителни вреди и допринасят за целите на Съюза в областта на околната среда в съответствие с целите на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Допустимите съгласно параграф 1 мерки могат да получат подкрепа от други програми и инструменти на Съюза, при условие че тази подкрепа не покрива същите разходи.

5. Допустимите съгласно параграф 1 мерки могат да получат подкрепа от други програми и инструменти на Съюза, при условие че тази подкрепа не покрива същите разходи. Държавите членки се консултират със съответните местни и регионални органи, които действат като управляващи органи или междинни звена за европейските фондове, с цел избягване на припокриване на финансирането.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Техническа помощ

 

Всяка държава членка може да използва до 2,5% от разпределените ѝ средства от резерва за предоставяне на техническа помощ на местните, регионалните и националните органи за управление, наблюдение, комуникиране и контролиране на изпълнението на мерките, предприети за противодействие на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и по-специално за подпомагане на МСП за справяне с увеличената административна тежест и увеличените разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) техническа помощ за управление, наблюдение, разпространение на информация и комуникация, разрешаване на жалби, както и контрол и одитиране на резерва;

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1 – буква г а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) разходи за подпомагане на субекти от финансовия сектор, включително субекти от банковия сектор, които спечелиха от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки използват финансовата подкрепа от резерва за изпълнение на мерките, посочени в член 5 за осигуряване на неподлежаща на връщане подкрепа. Финансирането от Съюза е във вид на възстановяване на действително направени допустими разходи, платени от държавите членки при изпълнението на мерките.

2. Държавите членки използват финансовата подкрепа от резерва за изпълнение на мерките, посочени в член 5 за осигуряване на неподлежаща на връщане подкрепа. Финансирането от Съюза е във вид на възстановяване на действително направени допустими разходи, платени от компетентните органи в държавите членки, включително плащания на публични и/или частни субекти при изпълнението на мерките и за оказване на техническа помощ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 3 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите членки, чийто дял от средствата по резерва се определя въз основа на рибата, уловена във водите, които принадлежат към изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Обединеното кралство съгласно приложение I, разпределят най-малко 7% предварително разпределената им сума за мерки за подпомагане на местните и регионалните общности, и по-специално сектора на дребномащабния риболов, зависими от риболовни дейности.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Критериите за разпределение на предварителното финансиране, което ще бъде изплатено от Комисията на държавите членки, са определени в приложение I.

1. Критериите за разпределение на средствата, които ще бъдат изплатени от Комисията на държавите членки, са определени в приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията изплаща предварителното финансиране в срок до 60 дни от датата на приемането на акта за изпълнение, посочен в параграф 2. То се уравнява съгласно член 11.

3. Комисията изплаща предварителното финансиране в срок до 30 дни от датата на приемането на акта за изпълнение, посочен в параграф 2. То се уравнява съгласно член 11.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 30 септември 2023 г. държавите членки подават до Комисията заявление за финансиране от резерва. Комисията оценява това заявление и установява дали на държавите членки се дължат допълнителни суми, или такива следва да бъдат събрани от държавите членки съгласно член 11.

1. До 30 юни 2024 г. държавите членки, след консултации със заинтересованите страни, посочени в член 5, параграф 3б, подават до Комисията заявление за финансиране от резерва. Комисията оценява това заявление и установява дали на държавите членки се дължат допълнителни суми, или такива следва да бъдат събрани от държавите членки съгласно член 11.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай че държава членка не подаде заявление за финансиране от резерва до 30 септември 2023 г., Комисията събира цялата сума, изплатена на съответната държава членка при предварителното финансиране.

2. В случай че държава членка не подаде заявление за финансиране от резерва до 30 юни 2024 г., Комисията събира цялата сума, изплатена на съответната държава членка при предварителното финансиране.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За заявлението се използва образецът от приложение II. Заявлението включва информация за общия размер на публичните разходи, направени и платени от държавите членки, както и стойностите на показатели за изпълнение на подпомаганите мерки. То се придружава от документите, посочени в член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, и от доклад за изпълнение.

1. За заявлението се използва образецът от приложение II. Заявлението включва информация за общия размер на разходите, направени и платени от национални, регионални или местни органи в държавите членки, включително териториалното разпределение на разходите от ниво 2 по NUTS, както и стойностите на показатели за изпълнение на подпомаганите мерки. То се придружава от документите, посочени в член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, и от доклад за изпълнение.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 2 – буква a</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) описание на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза в икономическо и социално отношение, включително посочване на най-силно засегнатите региони, области и сектори;

a) описание на отрицателните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза в икономическо, социално, териториално и екологично отношение, включително посочване на най-неблагоприятно засегнатите сектори, региони, области и местни общности;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 2 – буква в а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) по искане на Комисията, предоставяне на доказателства за неблагоприятните последици от оттеглянето за предприятията и икономическите сектори, които са получили подкрепа от резерва, като се взема предвид преместването на икономически сектори от Обединеното кралство към Съюза;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 2 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) описание на приноса на мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към изменението на климата.

д) описание на приноса на мерките за принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, включително за насърчаването на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете, за Програмата в областта на цифровите технологии, за целите на Съюза в областта на околната среда в съответствие с целите на Зеления пакт и Парижкото споразумение и за целите на ООН за устойчиво развитие.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2 – буква a</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) общия размер на допустимите публични разходи („приетата сума“);

a) размера на приетите допустими разходи;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2 – буква a а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа) размера на техническата помощ съгласно член 5а

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2 – буква а б (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) сборът на сумите от а) и аа) (общ размер на приетата сума);

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 2 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) дали на държавата членка са дължими допълнителни суми в съответствие с параграф 3, или трябва да бъдат събрани суми съгласно параграф 5.

б) дали на държавата членка са дължими допълнителни суми в съответствие с параграф 3, или трябва да бъдат събрани суми съгласно параграф 6.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 3 – алинея 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че приетата сума надвишава както размера на предварителното финансиране, така и прага от 0,06 % от номиналния БНД за 2021 г. на дадена държава членка, на тази държава членка се дължи допълнителна сума от заделената сума, посочена в член 4, параграф 3, точка б), и всички суми, пренесени съгласно член 8, параграф 4.

В случай че приетата сума надвишава размера на изплатеното предварителното финансиране на дадена държава членка, на тази държава членка се дължи допълнителна сума от заделената сума, посочена в член 4, параграф 3, точка б) до достигане на размера на сумата, предварително разпределена за тази държава членка в съответствие с приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 3 – алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този случай Комисията изплаща по-голямата от двете суми, превишаващи предварителното плащане, изплатено на въпросната държава членка, или прага от 0,06 % от номиналния БНД за 2021 г.

Частта от предварително разпределената сума за държава членка, която не се покрива от общия размер на приетата сума, и всички суми, пренесени съгласно член 8, параграф 3, се предоставя на държавите членки, чийто общ размер на приетата сума надвишава предварително разпределената им сума.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 3 – алинея 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато размерът на допълнителните суми за всички държави членки, изчислени съгласно първа алинея от настоящия параграф, надвишава ресурсите, налични съгласно член 4, параграф 3, буква б), плащанията от резерва се намаляват пропорционално.

Когато размерът на допълнителните суми, изчислени за всички държави членки, съгласно първа алинея от настоящия параграф, надвишава ресурсите, налични съгласно член 4, параграф 3, буква б) и втората алинея от настоящия параграф, плащанията от резерва за сумите, надвишаващи предварителните разпределения, се намаляват пропорционално.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията извършва уравняване на съответното предварително финансиране и изплаща всички допълнителни дължими суми в срок до 60 дни от приемането на акта за изпълнение по член 2.

5. Комисията извършва уравняване на съответното предварително финансиране и изплаща всички допълнителни дължими суми в срок до 30 дни от приемането на акта за изпълнение по член 2.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато приетата сума е по-ниска от предварителното финансиране за дадена държава членка, сумата се събира съгласно Финансовия регламент, и по-специално част I, глава 6, раздели 3, 4 и 5. Събраните суми се третират като вътрешни целеви приходи съгласно член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент, а когато е приложен параграф 3, трета алинея от настоящия член, се използват с цел пропорционално увеличаване на вноските, които се изплащат на държавите членки, имащи право на допълнителни суми съгласно параграф 3 от настоящия член с максимален размер до 100%. В случай че плащания към държави членки съгласно параграф 3 от настоящия член са направени в размер на 100%, събраните суми се връщат в общия бюджет на Съюза.

6. Когато общата приетата сума е по-ниска от изплатеното предварително финансиране за дадена държава членка, разликата се събира съгласно Финансовия регламент, и по-специално част I, дял IV, глава 6, раздели 3, 4 и 5. Събраните суми се третират като вътрешни целеви приходи съгласно член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент, а когато е приложен параграф 3, трета алинея от настоящия член, се използват с цел пропорционално увеличаване на вноските, които се изплащат на държавите членки, имащи право на допълнителни суми съгласно параграф 3 от настоящия член с максимален размер до 100%. В случай че плащания към държави членки съгласно параграф 3 от настоящия член са направени в размер на 100%, събраните суми се връщат в общия бюджет на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Посредством акт за изпълнение Комисията определя допълнителните суми, дължими съгласно параграф 6, второ изречение от настоящия член. Актът за изпълнение представлява решение за финансиране по смисъла на член 110, параграф 1 от Финансовия регламент и правното задължение по смисъла на този регламент. Комисията изплаща всички дължими допълнителни суми в срок до 60 дни от приемането на този акт за изпълнение.

7. Посредством акт за изпълнение Комисията определя допълнителните суми, дължими съгласно параграф 6, второ изречение от настоящия член. Актът за изпълнение представлява решение за финансиране по смисъла на член 110, параграф 1 от Финансовия регламент и правното задължение по смисъла на този регламент. Комисията изплаща всички дължими допълнителни суми в срок до 30 дни от приемането на този акт за изпълнение.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 1 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При извършването на задачи по изпълнението на резерва държавите членки вземат всички необходими мерки, в това число законодателни, регулаторни и административни мерки, за да защитят финансовите интереси на Съюза, а именно като:

1. При извършването на задачи по изпълнението на резерва държавите членки, включително, когато е приложимо, техните регионални и местни органи, вземат всички необходими мерки, в това число законодателни, регулаторни и административни мерки, за да защитят финансовите интереси на Съюза, а именно като:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 1 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) определят орган, който да отговаря за управлението на финансирането от резерва, и независим одитен орган в съответствие с член 63, параграф 3 от Финансовия регламент и осъществяват надзор върху тези органи;

a) определят на подходящото териториално равнище орган или органикогато е необходимо съгласно институционалната, правната и финансовата уредба на държавата членка, които да отговарят за управлението на финансирането от резерва, и независим одитен орган в съответствие с член 63, параграф 3 от Финансовия регламент и осъществяват надзор върху тези органи;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) в срок от три месеца от влизането в сила на настоящия регламент уведомяват Комисията за идентификационните данни на определените органи и на органа, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране, и потвърждават, че описанията на системите са съставени;

г) в срок от два месеца от влизането в сила на настоящия регламент уведомяват Комисията за идентификационните данни на органа или органите, на които ще бъде изплатено предварителното финансиране, включително, когато е приложимо, на органите, на които са делегирани задачи и средства от резерва, и потвърждават, че описанията на системите са съставени;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1, букви а) и б) държавите членки могат да използват органите и системите за управление и контрол, които вече са въведени във връзка с изпълнението на финансирането по политиката на сближаване или фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

2. За целите на параграф 1, букви а) и б) държавите членки използват органи на подходящото териториално равнище и могат да използват както новосъздадени системи за управление и контрол, така и системи, които вече са въведени във връзка с изпълнението на финансирането по политиката на сближаване или фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 3 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Органът, който отговаря за управлението на финансирането от резерва:

3. Органът или органите, отговарящ(и) за управлението на финансирането от резерва:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 4 – алинея 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато съвкупността се състои от по-малко от 300 извадкови единици, може да се използва нестатистически извадков метод по професионална преценка на независимия одитен орган. В такива случаи размерът на извадката е достатъчен, за да позволи на независимия одитен орган да изготви валидно одитно становище. Нестатистическият извадков метод обхваща минимум 10 % от извадковите единици в съвкупността от счетоводната година, избрани на случаен принцип.

Когато съвкупността се състои от по-малко от 300 извадкови единици, може да се използва нестатистически извадков метод по професионална преценка на независимия одитен орган. В такива случаи размерът на извадката е достатъчен, за да позволи на независимия одитен орган да изготви валидно одитно становище. Нестатистическият извадков метод обхваща минимум 10% от извадковите единици в съвкупността от референтния период, избрани на случаен принцип.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 5 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Когато държава членка реши да не използва за целите на резерва своите системи за управление и контрол, създадени за изпълнението на финансирането по линия на политиката на сближаване или на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, а да създаде нова система, Комисията, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент, преценява дали системата е ефективна и осигурява достатъчна степен на защита на финансовите интереси на Съюза. Ако Комисията заключи, че системата не е ефективна и не осигурява достатъчна степен на защита на финансовите интереси на Съюза, тя препоръчва корективни мерки на съответната държава членка. Тази държава членка прилага тези мерки в срок от два месеца след препоръката на Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 14 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовите корекции, направени от държавите членки съгласно член 13, параграф 1, буква е), се изразяват в пълно или частично прекратяване на финансирането от резерва. Държавата членка възстановява всяка сума, изгубена в резултат на установена нередност.

(Не се отнася до българския текст.)  

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки отговарят за информирането на гражданите на Съюза и огласяването сред тях на ролята, резултатите и въздействието на приноса от страна на Съюза от резерва чрез информационни и комуникационни дейности.

Държавите членки и регионите отговарят за информирането на гражданите на Съюза и огласяването сред тях на ролята, резултатите и въздействието на приноса от страна на Съюза от резерва чрез информационни и комуникационни дейности, за да се облекчи отрицателното въздействие върху предприятията и икономическите сектори, да се избегнат административните пречки и да се засилят информационните кампании за повишаване на осведомеността относно новите правила, въведени след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и по-специално да се гарантира, че получателите на мерките, посочени в член 5, са информирани за приноса от резерва като инициатива на Съюза .

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 16 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 30 юни 2026 г. Комисията извършва оценка на ефективността на резерва, както и на неговата ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и европейска добавена стойност. Комисията може да използва цялата приложима информация, която вече е на разположение в съответствие с член 128 от Финансовия регламент.

1. До 30 юни 2026 г. се извършва оценка на ефективността на резерва, както и на неговата ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и европейска добавена стойност. Комисията предоставя цялата приложима информация, която вече е на разположение в съответствие с член 128 от Финансовия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 16 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 30 юни 2027 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на резерва.

2. До 30 юни 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета подробен доклад относно процеса на изпълнение на настоящия регламент, придружен при необходимост от законодателно предложение, а до 30 юни 2027 г. Комисията представя окончателен доклад за изпълнението на резерва на Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – подзаглавие 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Метод на разпределение на предварителното финансиране от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

Метод на разпределение на средствата от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предварителното финансиране от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит се разпределя между държавите членки съгласно следната методика:

Средствата от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит се разпределят между държавите членки съгласно следната методика:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – точка 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Делът на всяка държава членка от предварителното финансиране от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит се определя като сбор на коефициент, свързан с рибата, уловена във водите, попадащи в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Обединеното кралство, и коефициент, свързан с търговията с Обединеното кралство.

1. Делът на всяка държава членка от средствата от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит се определя като сбор на коефициент, свързан с рибата, уловена във водите, попадащи в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Обединеното кралство, коефициент, свързан с търговията с Обединеното кралство и коефициент, свързан с населението на морските региони, граничещи с Обединеното кралство.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – точка 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Коефициентът, свързан с уловената в ИИЗ на Обединеното кралство риба, се използва за разпределението на 600 милиона евро. Коефициентът, свързан с търговията, се използва за разпределение на 3 400 милиона евро. И двете суми са изразени в цени от 2018 г.

2. Коефициентът, свързан с уловената в ИИЗ на Обединеното кралство риба, се използва за разпределението на 600 милиона евро. Коефициентът, свързан с търговията, се използва за разпределение на 4 100 милиона евро. Коефициентът, свързан населението на морските региони, граничещи с Обединеното кралство, се използва за разпределението на 250 милиона евро. Всяка от тези суми е изразена в цени от 2018 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б – подточка ii</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) първоначалният дял на стойността на уловената в ИИЗ на Обединеното кралство риба се коригира, като се умножи по индекса на зависимост за съответната държава членка;

ii) първоначалният дял на стойността на уловената в ИИЗ на Обединеното кралство риба се коригира, като се умножи по индекса на зависимост за съответната държава членка повдигнат на степен 75%;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – точка 4 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) първоначалният дял на търговията с Обединеното кралство се коригира, като се умножи по индекса на зависимост за съответната държава членка;

в) първоначалният дял на търговията с Обединеното кралство се коригира, като се умножи по индекса на зависимост за съответната държава членка, повдигнат на степен 75%;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – точка 4 – буква ж</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) ако в резултат на това изчисление се получава сума, надвишаваща 0,35 % от БНД на държава членка (в евро), разпределената за тази държава членка сума се ограничава до ниво от 0,35 % от нейния БНД. Средствата, приспаднати заради това ограничение, се преразпределят между останалите държави членки, пропорционално на техните неограничени дялове;

ж) ако в резултат на това изчисление се получава сума, надвишаваща 0,36% от БНД на държава членка (в евро), разпределената за тази държава членка сума се ограничава до ниво от 0,36% от нейния БНД. Средствата, приспаднати заради това ограничение, се преразпределят между останалите държави членки, пропорционално на техните неограничени дялове;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – точка 4 – буква з</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) ако в резултат на изчислението по буква ж) се получава интензитет на помощта над 190 EUR/жител, размерът на средствата за тази държава членка се ограничава до равнището, съответстващо на интензитет на помощта от 190 EUR/жител. Средствата, приспаднати заради това ограничение, се разпределят между държавите членки, за които не са приложени ограничения съгласно буква ж) или з), пропорционално на техните дялове, изчислени съгласно буква ж).

з) ако в резултат на изчислението по буква ж) се получава интензитет на помощта над 195 EUR/жител, размерът на средствата за тази държава членка се ограничава до равнището, съответстващо на интензитет на помощта от 195 EUR/жител. Средствата, приспаднати заради това ограничение, се разпределят между държавите членки, за които не са приложени ограничения съгласно буква ж) или з), пропорционално на техните дялове, изчислени съгласно буква ж).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Коефициентът, свързан с морските региони, граничещи с Обединеното кралство, се получава чрез изчисляване на дела на всяка държава членка в общото население на морските региони, граничещи с Обединеното кралство. Морските гранични региони са крайбрежни региони от ниво 3 по NUTS и други региони от ниво 3 по NUTS, в които най-малко половината от населението живее в рамките на 25 км от крайбрежната граница; Крайбрежните граници се определят като брегови линии, които се намират на не повече от 150 км от бреговата линия на Обединеното кралство.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение 1 – параграф 1 – точка 5 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. За целите на изчисляването на разпределението на предварителното финансиране от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит:

5. За целите на изчисляването на разпределението на средствата от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение I – параграф 1 – точка 5 – буква е а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) по отношение на населението от регионите от ниво 3 по NUTS – референтният период е 2017 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI – таблица – ред 7a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

7a. 

Орган или органи, на които са делегирани задачи и средства от резерва, когато е приложимо

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 8 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кратко описание на засегнатите области и сектори и въведените ответни мерки

Описание на засегнатите области и сектори и въведените ответни мерки

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI – таблица – ред 8 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

8a. 

Описание на многостепенния диалог и механизма за мониторинг

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 9 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общо публични разходи, направените и платени преди приспаданията

Общо разходи, направените и платени преди приспаданията

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI – таблица – ред 14 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

14a 

Териториално разпределение на разходите от ниво 2 по NUTS

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 15.1 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки за подпомагане на предприятията и местните общности, засегнати неблагоприятно от оттеглянето

Мерки за подкрепа на частни и публични предприятия, по-специално МСП, самостоятелно заети лица, местни общности и организации, засегнати неблагоприятно от оттеглянето

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 15.2 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки за подпомагане на най-силно засегнатите икономически сектори

Мерки за подпомагане на най-неблагоприятно засегнатите икономически сектори;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 15.3 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки за подпомагане на предприятията и местните общности, зависещи от риболовни дейности във води на Обединеното кралство

Мерки за подпомагане на регионалните и местните общности и организации, и по-специално сектора на дребномащабния риболов, зависещи от риболовни дейности във води на Обединеното кралство, във води на неговите територии със специален статут и във води, обхванати от споразумения в областта на рибарството с крайбрежни държави, където възможностите за риболов за флотовете на ЕС са намалели в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 15.4 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки за подпомагане на заетостта чрез режими на работа при непълно работно време, преквалификация и обучение в засегнатите сектори

Мерки за подпомагане на създаването на работни места и заетостта, включително „зелени“ работни места, схеми за работа при непълно работно време, преквалификация и обучение в неблагоприятно засегнатите сектори и за предприемане на мерки за улесняване на реинтеграцията на гражданите на Съюза, както и на лицата, които имат право да останат на територията на Съюза или на територията на държава членка, напуснали Обединеното кралство в резултат на неговото оттегляне;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI – таблица – ред 15.4 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

 

 

Изменение

15.4 a 

Мерки за смекчаване на смущенията, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство, за местните и регионалните програми за трансгранично сътрудничество и обмен;

 

 

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 15.5 – колона 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки за обезпечаване на работата на граничния контрол и контрола по сигурността, включително допълнителен персонал и инфраструктура

Мерки за обезпечаване на работата на граничния контрол и контрола по сигурността, включително допълнителен персонал и обучението му, и инфраструктура

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – таблица – ред 16 – колона 2 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кратко описание/сума 
(напр. използване на финансиране по линия на политиката на сближаване/REACT-EU/ФСП/Механизма за възстановяване и устойчивост/друго — моля, уточнете)

Описание/сума 
(напр. използване на финансиране по линия на политиката на сближаване/REACT-EU/ФСП/Механизма за възстановяване и устойчивост/друго — моля, уточнете)

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение II – параграф 1 – буква б а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) въведените системи за контрол осигуряват законосъобразността и редовността на съответните операции.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – част 1 – точка 1.3 – буква а а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) когато е приложимо, органът или органите, на които са делегирани задачи и средства от резерва (наименование, адрес и звено за контакт в органа):

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение и контекст на предложението

 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) напусна Съюза на 1 февруари 2020 г., когато влезе в сила Споразумението за оттегляне, включващо разпоредби за преходен период, който продължи до 31 декември 2020 г.

 

На 24 декември 2020 г. двете страни сключиха ново споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство с цел ограничаване на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство и създаване на рамка за сътрудничество, която следва да формира основата за силно и конструктивно бъдещо партньорство, като се избягват най-разрушителните елементи на сценарий без споразумение и се осигури правна сигурност в средносрочен и дългосрочен план.

 

Въпреки това, поради факта, че Обединеното кралство не участва в политиките на Съюза след края на преходния период, отрицателното въздействие върху икономическите, търговските и социалните отношения вече е налице.

 

Въпреки че оттеглянето засяга Съюза като цяло, някои държави членки, региони, сектори и предприятия, особено тези, чиято стопанска дейност е в значителна степен обвързана с Обединеното кралство, ще бъдат засегнати по-неблагоприятно и се очаква да претърпят значителни икономически и финансови загуби.

 

Докладчикът припомня заключенията на Европейския съвет, приети на извънредното му заседание от 17 – 21 юли 2020 г., на което тези неизбежни последици вече бяха предвидени и бе взето решението за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит („резерв“) като инструмент за солидарност, насочен към предоставяне на финансова подкрепа на най-засегнатите държави членки, региони и сектори за справяне с неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

 

Докладчикът приветства предложението на Комисията, което е последствие от споразумението на Европейския съвет, и припомня, че то е част от подготовката за края на преходния период и надгражда и допълва работата, извършена от институциите на ЕС и държавите членки в контекста на мерките за готовност, предприети в рамките на съответните политики на Съюза по време на преговорите по член 50 от ДЕС.

 

 

2. Избор на инструмент

 

Докладчикът приветства факта, че в предложението за резерва е залегнал дългогодишният опит с фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и политиката на сближаване, като същевременно се предвиждат мерки за приспособяване към напълно новите обстоятелства и целта да се противодейства на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

 

Освен това той приветства факта, че предложеният регламент ще бъде приет съгласно процедурата за съвместно вземане на решение и че резервът ще се изпълнява при споделено управление.

 

Той изразява съгласие с Комисията, че резервът следва да отразява безпрецедентната ситуация за държавите членки, неговият извънреден характер и необходимостта те да реагират бързо и гъвкаво на възникващите предизвикателства пред своите икономики.

 

 

3. Ресурси от резерва

 

Докладчикът отбелязва максималните ресурси за изпълнение на резерва, които ще бъдат в размер на 5 370 994 000 EUR по текущи цени и трябва да се финансират чрез специален инструмент извън бюджетния таван на ЕС от многогодишната финансова рамка.

 

Той обръща внимание на факта, че общите икономически и финансови загуби, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, ще бъдат значителни за някои държави членки, региони и публични, както и частни предприятия и сектори, но все още не е възможно да бъдат количествено определени. Следва да се избягва създаването на впечатлението, че общата сума, която е на разположение от резерва, ще бъде достатъчна за покриване на всички тези загуби.

 

 

4. Цели и допустими категории мерки

 

Резервът ще осигури финансиране, чрез което държавите членки да противодействат на неблагоприятните последици в държавите членки, регионите и секторите, по-специално в най-силно засегнатите от оттеглянето, с цел смекчаване на въздействието му върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

 

Въпреки че докладчикът подкрепя неизчерпателния и примерен списък на допустимите категории мерки, предложен от Комисията, той е на мнение, че за да се постигне тази цел, значителна част от приноса от резерва следва да се използва за мерки в подкрепа на предприятията, особено МСП, като им се даде възможност да се адаптират към новата бизнес среда и да запазят равнищата на заетост.

 

За да се ограничи рискът резервът да се използва за подпомагане на мерки, които може да не допринасят за желаната цел или дори да не са допустими, и следователно да се ограничи рискът държавите членки да не получат възстановяване на разходите си, докладчикът предлага Комисията да окаже съдействие на държавите членки, за да им помогне да подготвят мерките, които ще бъдат подкрепени.

 

 

5. Заделяне на суми за сектора на рибарството

 

Докладчикът счита, че споразумението за оттегляне не само беше постигнато на много късен етап, но поради договореното ограничаване на риболовните дейности секторът на рибарството ще бъде един от секторите, които вероятно ще бъдат сериозно засегнати. Следователно той предлага да се задели делът от общата сума, изплащана като предварително финансиране, свързана с уловената риба, от всяка държава членка за мерки в подкрепа на предприятията и местните общности, които зависят от риболовните дейности.

 

 

6. Период на допустимост и допустими разходи

 

Като се има предвид специфичният характер на резерва, докладчикът изразява съгласие с относително краткия период на изпълнение, предложен от Комисията. Докладчикът обаче счита, че периодът на допустимост следва да отчита в по-голяма степен мерките, предприети от държавите членки за смекчаване на очакваните неблагоприятни последици от оттеглянето преди изтичането на преходния период, и предлага периодът на допустимост за прилагането на тези мерки да бъде от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2022 г. Освен това докладчикът пояснява, че финансирането от резерва следва да е във вид на възстановяване на действително направени допустими разходи в рамките на референтния период, включително на равнището на получателите, и платени до 30 юни 2023 г. от държавите членки за мерки, изпълнени в държавите членки.

 

 

7. Участие на местните и регионалните органи и на гражданското общество

 

При разработването на мерки за подкрепа държавите членки следва да се съсредоточат по-специално върху регионите, районите, местните общности и предприятията, които са най-силно засегнати от оттеглянето, включително тези, които зависят от риболовните дейности. Докладчикът желае да гарантира, че държавите членки установяват многостепенен диалог поне с местните и регионалните органи на регионите и районите, които са най-силно засегнати, социалните партньори и гражданското общество, тъй като това участие ще спомогне за по-ефективното определяне на потребностите и изпълнение на резерва.

 

 

8. Предварително финансиране и допълнителни суми

 

Докладчикът счита, че двата фактора — търговията със стоки и услуги с Обединеното кралство и рибата, уловена в изключителната икономическа зона на Обединеното кралство, избрани и приложени от Комисията в методологията за изчисляване на предварителното финансиране, изплащано на държавите членки, показват исторически силните връзки и тесните икономически отношения между отделните държави членки и Обединеното кралство. Той е наясно с риска, че избраният метод на отпускане на средствата може да не отразява напълно специфичното пряко или косвено обвързване на икономиката на всяка държава членка с Обединеното кралство, но методологията отразява в достатъчна степен духа на солидарност, който е в основата на създаването на резерва, и следва да се разглежда и в контекста на наскоро приключилите преговори по многогодишната финансова рамка и по Next Generation EU.

 

Докладчикът също така подкрепя предложението за активиране на резерва в два кръга на отпускане на средства — първият (4 244 832 000 EUR), изплащан през 2021 г. под формата на предварително финансиране, а вторият (1 126 162 000 EUR), изплащан през 2024 г. като допълнителни вноски въз основа на действителните разходи, след представянето на заявление и доклад за изпълнението. Този подход следва да даде възможност на държавите членки да реагират бързо на извънредната ситуация и да противодействат по-ефективно на отрицателните последици от оттеглянето на Обединеното кралство.

 

 

9. Подаване на заявления за финансиране от резерва

 

Държавите членки ще разполагат със срок до 30 септември 2023 г., за да кандидатстват за финансиране от резерва, като предоставят подробна информация за направените разходи. Докладчикът счита, че Комисията следва да обърне специално внимание на доклада за изпълнението, като опише какви мерки са били предприети и как са били изпълнени; този доклад, заедно с декларация за управлението и независим одитен доклад, ще придружават заявлението. За своята оценка на допустимостта и целесъобразността на мерките, избрани от всяка държава членка, Комисията следва във всеки случай да провери пряката връзка с оттеглянето и да вземе предвид преместването на дейността на икономическите сектори от Обединеното кралство към Съюза.

 

 

10. Управление и контрол

 

Като се има предвид уникалният характер на оттеглянето на Обединеното кралство, докладчикът счита, че създаването на резерва и дерогациите от Финансовия регламент — необичайно високо предварително финансиране, второ плащане, липса на годишни поети задължения, плащания и годишни доклади — са уместни, но предлага държавите членки да използват съществуващите определени органи и системите за предотвратяване на нередности и измами, създадени съгласно правилата за споделено управление, уреждащи фондовете на политиката на сближаване и фонд „Солидарност“ на ЕС.

 

Предложението на Комисията предвижда определен орган, който да отговаря за управлението на финансирането от резерва, независим одитен орган и орган, на който Комисията плаща предварителното финансиране. Докладчикът желае да поясни, че държавите членки следва да определят допълнителни органи, включително на регионално и местно равнище, и да им делегират задачи, както и средства от резерва, в съответствие със своята институционална, правна и финансова рамка.

 

 

11. Комуникация и видимост

 

Докладчикът подкрепя предложеното от Комисията задължение на държавите членки да повишават осведомеността за приноса на Съюза от резерва и да информират потенциалните бенефициери, участници и обществеността за съществуването и обема на резерва, и подкрепата, която той предоставя, тъй като прозрачността, комуникацията и дейностите, осигуряващи видимост, са от основно значение за популяризиране на дейността на Съюза на място.

 

Освен това той предлага по-специално крайните получатели да бъдат информирани за приноса на резерва като инициатива на Съюза.

 

И накрая, но не на последно място, докладчикът се възползва от възможността да напомни на държавите членки, че не само ЕС носи отговорност да съобщава своите решения и дейности на гражданите на ЕС, но също и държавите членки, за да се даде възможност на гражданите да получават по-лесен достъп до информацията и по-добре да разбират въздействието на политиките на ЕС на европейско, национално и местно равнище.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ (11.5.2021)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по регионално развитие</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Докладчик по становище (*): <Depute>Валери Айе</Depute>

 

(*) Процедура с асоциирана комисия – член 57 от Правилника за дейността

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) напусна Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) — наричани по-нататък заедно „Съюзът“, с което навлезе в преходен период. Този ограничен във времето преходен период беше договорен в рамките на Споразумението за оттегляне11 и продължи до 31 декември 2020 г. По време на преходния период Съюзът и Обединеното кралство започнаха официални преговори относно бъдещите отношения.

(1) На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) напусна Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) — наричани по-нататък заедно „Съюзът“, с което навлезе в преходен период. Този ограничен във времето преходен период беше договорен в рамките на Споразумението за оттегляне11 и приключи на 31 декември 2020 г. По време на преходния период Съюзът и Обединеното кралство започнаха официални преговори относно бъдещите отношения.

__________________

__________________

11 Споразумение за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“) (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

11 Споразумение за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“) (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) След края на преходния период ще възникнат пречки пред търговията и трансграничния обмен между Съюза и Обединеното кралство. Очакват се мащабни и широкообхватни последици за предприятията, гражданите и публичните администрации. Тези последици са неизбежни и заинтересованите страни трябва да се подготвят за тях.

(2) Сега, след изтичането на преходния период, пред търговията и трансграничния обмен между Съюза и Обединеното кралство има бариери. Това има мащабни и широкообхватни социални и икономически последици за предприятията, особено МСП, включително микропредприятията, гражданите и публичните администрации, местните общности и регионите, включително административните процедури за предоставяне на услуги и за предприятията вносители и износители, като по този начин създава значителни забавяния по границите, възпрепятства търговията и спъва икономическото възстановяване. Тези последици следва да бъдат смекчени във възможно най-голяма степен.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Съюзът е поел ангажимент във връзка със справянето с икономическите последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както и да покаже солидарност към всички държави членки, особено най-силно засегнатите при тези извънредни обстоятелства.

(3) Съюзът е поел ангажимент във връзка със справянето с икономическите, социалните и териториалните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както и да покаже солидарност към всички държави членки и региони и сектори, особено най-силно засегнатите при тези извънредни обстоятелства. Въпреки това остават много неясноти, свързани с въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство, което затруднява определянето на конкретната степен на обвързаност на икономиката на дадена държава членка. Например могат да се очакват евентуални положителни ползи от преместването на икономически дейности от Обединеното кралство към Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел оказване на подкрепа на държавите членки, регионите и секторите, по-специално на най-силно засегнатите от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, следва да бъде създаден резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (наричан по-нататък „резервът“), с което да се смекчат тези последици за икономическото, социалното и териториалното сближаване. С резерва следва да бъдат покрити изцяло или от части допълнителните публични разходи на държавите членки за мерки, предприети конкретно за справяне с тези последици.

(4) С цел оказване на подкрепа на държавите членки, регионите и секторите, както и на работниците и местните общности, по-специално на най-силно засегнатите от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, следва да бъде създаден резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (наричан по-нататък „резервът“), с което да се смекчат тези последици за икономическото, социалното и териториалното сближаване. С резерва следва да бъдат покрити изцяло или отчасти допълнителните публични разходи на държавите членки и регионите за мерки, предприети конкретно за справяне с тези последици.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед допринасяне за икономическото, социалното и териториалното сближаване е целесъобразно при изготвянето на мерки за подпомагане държавите членки да се съсредоточат конкретно върху регионите, областите и местните общности, включително върху зависещите от риболовни дейности във водите на Обединеното кралство, за които има вероятност да бъдат засегнати най-неблагоприятно от оттеглянето на Обединеното кралство. Възможно е да се наложи държавите членки да предприемат специални мерки, най-вече за подпомагане на най-силно засегнатите от оттеглянето предприятия и икономически сектори. Затова е уместно да се даде неизчерпателен списък на видовете мерки, чрез които е най-вероятно тази цел да бъде постигната.

(5) С оглед допринасяне за икономическото, социалното и териториалното сближаване е целесъобразно при изготвянето на мерки за подпомагане държавите членки да се съсредоточат конкретно върху – и да отпускат средства от резерва на – регионите, областите, секторите, работниците, организациите, предприятията, местните общности и икономическите сектори, за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати най-неблагоприятно от оттеглянето на Обединеното кралство, например като предоставят подкрепа за намиране на нови експортни пазари или за диверсификация на веригите на доставка и като обръщат специално внимание на МСП, включително микропредприятията, тъй като те често не разполагат с административния, правния и финансовия капацитет да изготвят и изпълняват планове за действие при извънредни ситуации, с цел осигуряване на качествена заетост. Държавите членки следва да гарантират, че в тези региони и в особено засегнатите местни общности се създават висококачествени работни места. В това отношение особено внимание трябва да се обърне на регионите, областите и местните общности, които са силно зависими от риболовни дейности във водите на Обединеното кралство. Затова е уместно да се даде неизчерпателен списък на видовете мерки, чрез които е най-вероятно тези цели да бъдат постигнати.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Същевременно е важно да се посочат ясно всички изключвания от помощта, отпускана с резерва. Следва да се изключва подпомагане за данък върху добавената стойност, тъй като той представлява приход на държавите членки, с който се компенсират съответните разходи за бюджета на държавите членки. С цел възможно най-ефикасно използване на ограничените ресурси не следва да се допуска отпускане на средства във връзка с техническата помощ, използвана от органите, отговарящи за изпълнението на резерва. В съответствие с общия подход за политиката на сближаване не следва да се отпускат средства за покриване на разходи, свързани с премествания или противоречащи на приложимото право на Съюза или национално право.

(6) Същевременно е важно да се посочат ясно всички изключвания от помощта, отпускана с резерва. Следва да се изключва подпомагане за данък върху добавената стойност, тъй като той представлява приход на държавите членки, с който се компенсират съответните разходи за бюджета на държавите членки. В съответствие с общия подход за политиката на сближаване не следва по принцип да се отпускат средства за покриване на разходи, свързани с премествания или противоречащи на приложимото право на Съюза или национално право.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а) За да се гарантира, че ресурсите на резерва се използват по най-ефективния начин, държавите членки следва да могат да използват пропорционална част от разпределените им средства за техническа помощ за органите, отговарящи за изпълнението на резерва.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да бъде отчетено непосредственото влияние на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки и техните икономики и нуждата от предприемане на мерки за смекчаване, където е уместно, преди изтичането на преходния период, периодът на допустимост за изпълнение на тези мерки следва да започне на 1 юли 2020 г., като продължи за ограничен срок от 30 месеца.

(7) Периодът на допустимост за прилагане на мерки за смекчаване на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и адаптиране към тях върху държавите членки и техните икономики следва да се определи, като се има предвид, че Обединеното кралство напусна Съюза на 1 февруари 2020 г., че държавите членки започнаха да приемат такива мерки преди края на преходния период, и че някои мерки за граничен контрол, като например наложените от Обединеното кралство върху износа на Съюза, трябва да се прилагат постепенно. Следователно периодът на допустимост за изпълнение на тези мерки следва да започне на 1 януари 2020 г. и да продължи до 31 декември 2023 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Финансовите действия в рамките на резерва следва да бъдат съгласувани с програмите и приоритетите на Съюза и да ги допълват, като например цифровия преход, справедливия климатичен преход и Европейския стълб на социалните права, като същевременно се избягва двойно финансиране за едни и същи разходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За целите на доброто финансово управление следва да се определят специфични правила за бюджетните задължения, плащанията, условията за пренасяне на бюджетни кредити и възстановяването на резерва. Като същевременно се зачита принципът, че бюджетът на Съюза се определя на годишна база, в настоящия регламент следва да се предвидят възможности за пренасяне на неизползвани средства извън определените във Финансовия регламент, с което се увеличава капацитетът на резерва за преодоляване на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки и техните икономики.

(10) Резервът следва да се прилага в съответствие с принципа на доброто финансово управление, включително ефективното предотвратяване и наказателно преследване на данъчните измами, укриването на данъци, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. За целите на доброто финансово управление следва да се определят специфични правила за бюджетните задължения, плащанията, условията за пренасяне на бюджетни кредити и възстановяването на резерва. Като същевременно се зачита принципът, че бюджетът на Съюза се определя на годишна база, в настоящия регламент следва, поради извънредния и специфичен характер на резерва, да се предвидят възможности за пренасяне на неизползвани средства извън определените във Финансовия регламент, с което се увеличава капацитетът на резерва за преодоляване на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки и техните икономики.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да могат държавите членки да разгърнат допълнителните ресурси и да се гарантират достатъчно финансови средства за бързото изпълнение на мерки по линия на резерва, съществена част от него следва да бъде разпределена през 2021 г. във вид на предварително финансиране. Методът за разпределение следва да отчита значението на търговията с Обединеното кралство и на риболовните дейности в изключителната икономическа зона на Обединеното кралство въз основа на надеждни и официални статистически данни. Предвид извънредния характер на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и несигурността около основните аспекти от отношенията между Обединеното кралство и Съюза след изтичането на преходния период е трудно да се предвиди кои ще бъдат подходящите мерки, които държавите членки ще трябва да предприемат бързо, за да противодействат на последиците от оттеглянето. Затова е необходимо държавите членки да разполагат с гъвкавост, и по-конкретно да се разреши на Комисията да приеме решението за отпускане на предварителното финансиране без задължението по член 110, параграф 2 от Финансовия регламент за представяне на описание на конкретните действия, които трябва да бъдат финансирани.

(11) За да могат държавите членки да разгърнат допълнителните ресурси и да се гарантират достатъчно финансови средства за бързото изпълнение на мерки по линия на резерва, съществена част от него следва да бъде разпределена на три вноски, през 2021, 2022 и 2023 г. във вид на предварително финансиране. Методът за разпределение следва да отчита значението на търговията с Обединеното кралство, изразено като процент от БВП, на риболовните дейности в изключителната икономическа зона на Обединеното кралство, на значението на съседските връзки за морските гранични региони и техните общности и значението на търговията с Обединеното кралство на вътрешния пазар, въз основа на най-новите надеждни и официални статистически данни, и следва да гарантира равно третиране на всички държави членки. Освен това, тъй като Споразумението за търговия и сътрудничество не разглежда достъпа до пазара за дружествата в сектора на финансовите услуги, и тъй като вече се забелязват положителни странични ефекти в рамките на Съюза, като например преместването на редица дейности, този сектор следва да бъде изключен от общия обем на стоките и услугите, които се вземат предвид при изчисляването на коефициента, свързан с търговията на вътрешния пазар. Предвид извънредния характер на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и несигурността около основните аспекти от отношенията между Обединеното кралство и Съюза след изтичането на преходния период е трудно да се предвиди кои ще бъдат подходящите мерки, които държавите членки ще трябва да предприемат бързо, за да противодействат на последиците от оттеглянето. Затова е необходимо държавите членки да разполагат с гъвкавост, и по-конкретно да се разреши на Комисията да приеме решението за отпускане на предварителното финансиране без задължението по член 110, параграф 2 от Финансовия регламент за представяне на описание на конкретните действия, които трябва да бъдат финансирани.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Преди изплащането на предварителното финансиране, в срок от три месеца от влизането в сила на настоящия регламент, държавите членки следва да уведомят Комисията за идентификационните данни на определените органи и на органа, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране, и да потвърдят, че описанията на системите са съставени.

(12) Преди изплащането на предварителното финансиране, в срок от три месеца от влизането в сила на настоящия регламент, държавите членки следва да уведомят Комисията за идентификационните данни на определените органи и на органа, на който ще бъде изплатено предварителното финансиране, и да потвърдят, че описанията на системите са съставени. Държавите членки следва да определят съответните органи или съответния орган на подходящо териториално равнище в съответствие със своята институционална, правна и финансова рамка.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се гарантира еднаквото третиране на всички държави членки, крайният срок за подаване на заявления за финансиране от резерва следва да бъде общ за всички държави членки. Специфичният характер на инструмента и относително краткият период за изпълнение са достатъчни основания за установяването на целесъобразен референтен период, а изискването държавите членки да представят на годишна база документите по член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, ще бъде непропорционално. Предвид факта, че същевременно рисковете за бюджета на Съюза са ограничени от изискването държавите членки да създадат стабилна система за управление и контрол, дерогацията от задължението за подаване на необходимите документи през февруари и март всяка година е основателна. За да се осигури възможност за Комисията да проверява правилното използване на финансирането от резерва, от държавите членки следва също да се изисква като част от заявление да подават доклади за изпълнение с повече подробности за финансираните действия, декларация за управление и становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно признати одитни стандарти.

(13) За да се гарантира еднаквото третиране на всички държави членки, крайният срок за подаване на заявления за финансиране от резерва следва да бъде общ за всички държави членки. Специфичният характер на инструмента и относително краткият период за изпълнение са достатъчни основания за установяването на целесъобразен референтен период, а изискването държавите членки да представят на годишна база документите по член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, ще бъде непропорционално. Предвид факта, че същевременно рисковете за бюджета на Съюза са ограничени от изискването държавите членки да използват вече съществуващите си стабилни системи за управление и контрол или да създадат такива, дерогацията от задължението за подаване на необходимите документи през февруари и март всяка година е основателна. За да се осигури възможност за Комисията да проверява правилното използване на финансирането от резерва, от държавите членки следва също да се изисква като част от заявление да подават доклади за изпълнение с повече подробности за финансираните действия, свързаните с отчетите елементи, обобщение на окончателните одитни доклади и извършените проверки, декларация за управление и становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно признати одитни стандарти. За да се гарантира спазването на изискванията за управление и контрол и бързото изпълнение на резерва, Комисията следва да организира информационни сесии за държавите членки и да изготви ръководство за прилагане.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.13 е необходимо резервът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. Като основа за оценка на резерва тези изисквания следва по целесъобразност да включват измерими показатели.

(14) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.13 е необходимо резервът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки и националните, регионалните или местните органи. Като основа за оценка на резерва тези изисквания следва по целесъобразност да включват измерими показатели.

_________________

_________________

13 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

13 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 15</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да обезпечи еднаквото третиране на всички държави членки и последователност в оценяването на заявленията, Комисията следва да оценява заявленията в пакет. По-специално тя следва да следи за допустимостта и точността на декларираните разходи, пряката им връзка с предприетите мерки за справяне с последиците от оттеглянето и мерките, въведени от съответната държава членка за избягване на двойното финансиране. При оценяването на заявленията за финансиране от резерва Комисията следва да уравни изплатените суми по предварителното финансиране и да събере неизползваните суми. С цел концентриране на помощта върху най-силно засегнатите от оттеглянето държави членки, в случай че разходите на дадена държава членка, които са приети за допустими от Комисията, надвишават сумата, изплатена при предварителното финансиране, и прага от 0,06 % от номиналния брутен национален доход (БНД) за 2021 г. на въпросната държава членка, следва да бъде възможно в рамките на наличните финансови ресурси да се задели допълнителна сума от резерва за тази държава членка. Предвид степента на очакваното икономическо сътресение следва да бъде предвидена възможността за използване на събраните суми от предварителното финансиране за възстановяване на допълнителни разходи на държавите членки.

(15) За да обезпечи еднаквото третиране на всички държави членки и последователност в оценяването на заявленията, Комисията следва да оценява заявленията в пакет. По-специално тя следва да следи за допустимостта и точността на декларираните разходи, пряката им връзка с предприетите мерки за справяне с последиците от оттеглянето и мерките, въведени от съответната държава членка за избягване на двойното финансиране. При оценяването на заявленията за финансиране от резерва Комисията следва да уравни изплатените суми по предварителното финансиране, да събере неизползваните суми и да вземе решение относно допълнителни плащания в рамките на предварително разпределената сума. Предвид степента на очакваното икономическо сътресение неизползваните суми от предварително разпределените суми следва да се предоставят на държавите членки, чийто общ размер на приетата сума надвишава техните съответни предварително разпределени суми.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се осигури доброто функциониране на споделеното управление, държавите членки следва да създадат система за управление и контрол, да определят органи, които да отговарят за управлението на резерва, както и отделен независим одитен орган, и да уведомят Комисията за тези органи. С цел опростяване държавите членки могат да използват вече определени съществуващи органи и системи, създадени за целите на управлението и контрола на финансирането по линия на политиката на сближаване или фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат уточнени отговорностите на държавите членки и да бъдат определени конкретните изисквания за определените органи.

(16) За да се осигури доброто функциониране на споделеното управление, държавите членки следва да създадат система за управление и контрол, да определят органи, които да отговарят за управлението на резерва, както и отделен независим одитен орган, и да уведомят Комисията за тези органи. Държавите членки следва да използват вече съществуващите системи и следва да делегират задачи на вече определени съществуващи органи, включително на регионално и местно равнище, създадени за целите на управлението и контрола на финансирането по линия на политиката на сближаване или фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат уточнени отговорностите на държавите членки и да бъдат определени конкретните изисквания за определените органи. Когато държавите членки създават нови органи, Комисията следва в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент да оцени дали те осигуряват достатъчна защита на финансовите интереси на Съюза. Комисията следва да гарантира последователен и съпоставим одитен подход във всички държави членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 17</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9514 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193916 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, отстраняване и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. По-специално в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и Съвета17 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета18. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(17) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета14, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета, Регламент (ЕС) 2017/193916 на Съвета и Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза, финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, отстраняване и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. По-специално в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и Съвета17 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета18. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

_________________

_________________

14 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

15 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

15 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

16 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) №C1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) №C1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 18</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Държавите членки следва да повишават осведомеността за приноса на Съюза от резерва и надлежно да информират обществеността, тъй като дейностите за прозрачност, комуникацията и видимост са от основно значение за популяризиране на дейността на Съюза на място. Тези дейности следва да почиват на точна и актуална информация.

(18) Държавите членки следва да повишават осведомеността за приноса на Съюза от резерва и надлежно да информират обществеността и по-специално получателите, тъй като дейностите за прозрачност, комуникацията и видимост са от основно значение за популяризиране на дейността на Съюза на място. Тези дейности следва да почиват на точна и актуална информация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 19</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С цел подобряване на прозрачността относно използването на средствата на Съюза Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета окончателен доклад за изпълнението на резерва.

(19) С цел подобряване на прозрачността относно използването на средствата на Съюза Комисията следва да представи пред Европейския парламент и Съвета независим окончателен доклад за изпълнението на резерва, който да съдържа анализ за всяка държава членка. Докладът следва да оценява по-специално дали средствата са били използвани по ефективен и ефикасен начин и дали са осигурили добавена стойност за ЕС. В оценката следва също така да се докладва до каква степен мерките на държавите членки са смекчили неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза за държавите членки, регионите, местните общности, секторите, предприятията, включително МСП, и за икономическото, социалното и териториалното сближаване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – точка 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „референтен период“ означава референтният период, посочен в член 63 параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, а именно от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2022 г.;

(1) „референтен период“ означава референтният период, посочен в член 63 параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, а именно от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2023 г.;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез резерва се осигурява подкрепа за противодействие на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки, регионите и секторите, и по-специално върху най-силно засегнатите от оттеглянето, и за смекчаване на свързаните с него последици върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Чрез резерва се осигурява подкрепа за противодействие на неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху държавите членки, регионите, местните общности, секторите, организациите, предприятията, особено МСП, включително микропредприятията, и върху работниците, и по-специално върху най-силно засегнатите от оттеглянето, и за смекчаване на свързаните с него последици върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всички държави членки имат право на подпомагане от резерва.

1. Всички държави членки имат право на подпомагане от резерва. Държавите членки разпределят съответното подпомагане преимуществено на най-силно засегнатите региони.

2.  Максималният размер на ресурсите на резерва е 5 370 994 000 EUR по текущи цени.

2.  Максималният размер на ресурсите на резерва е 5 000 000 000 EUR по цени от 2018 г