Procedure : 2020/0380(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0178/2021

Indgivne tekster :

A9-0178/2021

Forhandlinger :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 464kWORD 171k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaludviklingsudvalget</Commission>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Ordførere for udtalelser (*):

Valérie Hayer, Budgetudvalget,

François-Xavier Bellamy, Fiskeriudvalget

(*) Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 57

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET
 UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0854),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 322 og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0433/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...[1],

 der henviser til udtalelse af 19. marts 2021 fra Regionsudvalget[2],

 der henviser til udtalelse af 25. februar 2021 fra Revisionsretten[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner, der blev vedtaget på det ekstraordinære møde den 17.-21. juli 2020, om oprettelsen af en ny særlig brexittilpasningsreserve,

 der henviser til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012,

 der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget og Fiskeriudvalget,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0178/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") forlod den 1. februar 2020 Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom") — i det følgende samlet benævnt "Unionen", hvorefter en overgangsperiode begyndte. Som led i udtrædelsesaftalen11 aftaltes denne midlertidige periode, som varer til den 31. december 2020. I overgangsperioden indledte Unionen og Det Forenede Kongerige formelle forhandlinger om de fremtidige forbindelser.

(1) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") forlod den 1. februar 2020 Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom") — i det følgende samlet benævnt "Unionen", hvorefter en overgangsperiode begyndte. Som led i udtrædelsesaftalen11 aftaltes denne midlertidige periode, som udløb den 31. december 2020. I overgangsperioden indledte Unionen og Det Forenede Kongerige formelle forhandlinger om de fremtidige forbindelser.

__________________

__________________

11 Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

11 Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Efter overgangsperiodens udløb vil der være hindringer for handel og grænseoverskridende udvekslinger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Der forventes omfattende og vidtrækkende konsekvenser for virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger. Disse konsekvenser er uundgåelige, og interessenterne skal sikre sig, at de er parate til dem.

(2) Efter overgangsperiodens udløb er der opstået hindringer for handel, grænseoverskridende udvekslinger og fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital mellem Unionen og Det Forenede Kongerige med omfattende og vidtrækkende konsekvenser for virksomheder, navnlig SMV'er, og deres arbejdstagere samt for lokalsamfund, offentlige forvaltninger og borgere. Da disse konsekvenser er uundgåelige, skal de afbødes så meget som muligt, og interessenterne skal sikre sig, at de er parate til dem.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at afbøde de økonomiske konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og udvise solidaritet med alle medlemsstaterne, navnlig de mest berørte under sådanne ekstraordinære omstændigheder.

(3) Unionen er fast besluttet på at afbøde de negative økonomiske, sociale, miljømæssige og territoriale konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og udvise solidaritet med alle medlemsstaterne, herunder deres regioner og lokalsamfund samt økonomiske sektorer, navnlig de mest negativt berørte, under sådanne ekstraordinære omstændigheder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Unionen lægger endvidere vægt på bæredygtig fiskeriforvaltning i henhold til målene for den fælles fiskeripolitik, herunder princippet om at opnå det maksimale bæredygtige udbytte for alle bestande i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, at standse overfiskning, genoprette populationer af befiskede arter og beskytte havmiljøet, som det også fremgår af de internationale forpligtelser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Der bør oprettes en brexittilpasningsreserve ("reserven"), der skal yde finansielle bidrag for at imødegå negative konsekvenser i medlemsstater, regioner og sektorer, navnlig dem, der er mest berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og dermed afbøde den deraf følgene indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Den bør helt eller delvis dække de supplerende offentlige udgifter, som medlemsstaterne afholder til foranstaltninger, der specifikt træffes for at afbøde disse konsekvenser.

(4) Der bør oprettes en brexittilpasningsreserve ("reserven"), der skal yde finansielle bidrag for at imødegå negative konsekvenser i medlemsstater, regioner og sektorer, navnlig dem, der er mest berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og dermed afbøde den deraf følgende negative indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Den bør helt eller delvis dække de supplerende udgifter, som nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheder i medlemsstaterne afholder til foranstaltninger, der specifikt træffes for at afbøde disse konsekvenser. Referenceperioden som fastsat i denne forordning, der fastlægger udgifternes støtteberettigelse, bør gælde for betalinger, der foretages af offentlige myndigheder i medlemsstaterne, herunder betalinger til offentlige eller private enheder, for de gennemførte foranstaltninger.

</Amend>

<AmendB>Ændringsforslag  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Holdningen er, at de medlemsstater, der drager nytte af brexittilpasningsreserven, skal fremlægge al nødvendig dokumentation for offentlig støtte til bevarelse og skabelse af kvalitetsjob i de områder, hvor beskæftigelsen er blevet negativt påvirket eller tabt som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

</AmendB>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Med henblik på at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed bør medlemsstaterne ved udformningen af støtteforanstaltninger navnlig fokusere på de regioner, områder og lokalsamfund, herunder dem, der er afhængige af fiskeriaktiviteter i Det Forenede Kongeriges farvande, som sandsynligvis vil blive påvirket mest negativt af Det Forenede Kongeriges udtræden. Medlemsstaterne kan være nødt til at træffe særlige foranstaltninger, navnlig for at støtte virksomheder og økonomiske sektorer, der påvirkes negativt af udtrædelsen. Der bør derfor opstilles en ikke-udtømmende liste over de typer foranstaltninger, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde denne målsætning.

(5) Med henblik på at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed bør medlemsstaterne ved udformningen af støtteforanstaltninger navnlig fokusere på og tildele midler fra reserven til de regioner, områder og lokalsamfund, herunder dem, der er afhængige af fiskeriaktiviteter, som påvirkes mest negativt af Det Forenede Kongeriges udtræden. Med henblik på at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden bør medlemsstaterne anvende en betydelig del af bidraget fra reserven til foranstaltninger til støtte for private og offentlige virksomheder, der påvirkes negativt af udtrædelsen, navnlig SMV'er og deres arbejdstagere samt selvstændige, da de nu står over for handelshindringer, en stigning i de administrative procedurer og toldprocedurer og en større lovgivningsmæssig og finansiel byrde. Der bør derfor opstilles en ikke-udtømmende liste over de typer foranstaltninger, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde disse målsætninger. Medlemsstaterne bør i deres bestræbelser på at støtte deres negativt berørte sektorer, regioner, områder og lokalsamfund anvende principperne i den europæiske adfærdskodeks for partnerskab og henholde sig til deres regionale og lokale offentlige enheder for at finde frem til de mest hensigtsmæssige foranstaltninger. Støtteforanstaltningerne bør tage hensyn til den europæiske grønne pagt og den digitale dagsorden, overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, og være i overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder dens iboende bidrag til at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet.

</Amend>

 

<AmendB>Ændringsforslag  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) I betragtning af betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelse til at implementere Parisaftalen og De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling vil fondene og programmerne bidrage til at integrere klimaforanstaltninger og til at nå et overordnet mål om, at 30 % af udgifterne i Unionens budget skal støtte klimamål. Brexittilpasningsreserven forventes at bidrage med 30 % af den overordnede finansieringsramme til klimamål i henhold til hver medlemsstats specifikke behov og prioriteter.

</AmendB>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) På medlemsstaternes initiativ bør udgifter til teknisk bistand være støtteberettigede for at mindske den administrative byrde og hjælpe lokale, regionale og nationale myndigheder med at gennemføre reserven med henblik på at bistå især SMV'er, som på grund af deres størrelse mangler ressourcer og viden til at overvinde den øgede administrative byrde og de øgede omkostninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Samtidig er det vigtigt klart at specificere eventuelle udelukkelser fra støtte fra reserven. Reserven bør udelukke merværdiafgift fra støtten, da den udgør en indtægt for medlemsstaterne, hvilket udligner de dermed forbundne omkostninger for medlemsstatens budget. For at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde bør teknisk bistand, der anvendes af de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af reserven, ikke være berettiget til støtte fra reserven. I overensstemmelse med den generelle tilgang til samhørighedspolitikken bør der ikke ydes støtte til udgifter, der er knyttet til flytninger eller er i modstrid med gældende EU-ret eller national ret.

(6) Samtidig er det vigtigt klart at specificere eventuelle udelukkelser fra støtte fra reserven. Reserven bør udelukke merværdiafgift fra støtten, da den udgør en indtægt for medlemsstaterne, hvilket udligner de dermed forbundne omkostninger for medlemsstatens budget. I overensstemmelse med den generelle tilgang til samhørighedspolitikken bør der ikke ydes støtte til udgifter, der er knyttet til flytninger eller er i modstrid med gældende EU-ret eller national ret. For at koncentrere de begrænsede ressourcer og være i overensstemmelse med denne forordnings mål om at fokusere på de medlemsstater og sektorer, der er hårdest ramt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, bør enheder i den finansielle sektor, herunder enheder i banksektoren, som har draget fordel af udtrædelsen, ikke være berettiget til støtte fra reserven.

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at tage hensyn til de umiddelbare virkninger af de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier og behovet for at vedtage afbødende foranstaltninger, alt efter hvad der er relevant, inden overgangsperiodens udløb, bør støtteberettigelsesperioden for sådanne foranstaltninger begynde den 1. juli 2020 og være koncentreret over en begrænset periode på 30 måneder.

(7) For at tage hensyn til virkningerne af de negative økonomiske, sociale, miljømæssige og territoriale konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier og, hvor det er relevant, medlemsstaternes foranstaltninger for at afbøde de forventede negative virkninger af udtrædelsen inden overgangsperiodens udløb, bør støtteberettigelsesperioden begynde den 1. juli 2019 og være koncentreret over en begrænset periode på 54 måneder.

</Amend>

 

<AmendB>Ændringsforslag  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Kommissionen opfordres til at stille en konsekvensanalyse til rådighed for Europa-Parlamentet om det britiske punds (GBP) fluktuationer i forhold til euro (EUR) med henblik på at fremhæve de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden for Unionens virksomheder og økonomiske sektorer fra den 1. januar 2019, som er begyndelsen af referenceperioden for finansielle bidrag fra reserven.

</AmendB>

 

<AmendB>Ændringsforslag  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Medlemsstaterne skal under implementeringen af brexittilpasningsreserven sammen med Kommissionen bestræbe sig på at etablere synergier med støtte fra de europæiske strukturfonde samt undgå overlapninger mellem anvendelsen af denne reserve og strukturfondene.

</AmendB>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), finder anvendelse på denne forordning. Sådanne regler er fastsat i finansforordningen og fastlægger navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet og indeholder bestemmelser om kontrol af de finansielle aktørers ansvar. Bestemmelser vedtaget på grundlag af artikel 322 i TEUF vedrører også den generelle ordning med konditionalitet med henblik på beskyttelse af EU-budgettet.

(9) Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), finder anvendelse på denne forordning. Sådanne regler er fastsat i finansforordningen og fastlægger navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet og indeholder bestemmelser om kontrol af de finansielle aktørers ansvar. Bestemmelser vedtaget på grundlag af artikel 322 i TEUF vedrører også den generelle ordning med konditionalitet med henblik på beskyttelse af EU-budgettet i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet samt overholdelse af de grundlæggende rettigheder, idet overholdelsen af retsstatsprincippet samt af de grundlæggende rettigheder er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes særlige regler for budgetforpligtelser, betalinger, fremførsler og inddrivelse af reserven. Under overholdelse af princippet om, at EU-budgettet fastsættes årligt, bør denne forordning samtidig give mulighed for at fremføre uudnyttede midler ud over dem, der er fastsat i finansforordningen, og således maksimere reservens kapacitet til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier.

(10) Reserven bør gennemføres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder effektiv forebyggelse og retsforfølgning af skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning. Med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes særlige regler for budgetforpligtelser, betalinger, fremførsler og inddrivelse af reserven. Under overholdelse af princippet om, at EU-budgettet fastsættes årligt, bør denne forordning grundet reservens ekstraordinære og specifikke karakter samtidig give mulighed for at fremføre uudnyttede midler ud over dem, der er fastsat i finansforordningen, og således maksimere reservens kapacitet til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne, herunder på regionalt og lokalt plan, og deres økonomier.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende de supplerende midler og sikre tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt at gennemføre foranstaltninger under reserven bør et betydeligt beløb heraf udbetales i 2021 som forfinansiering. Fordelingsmetoden bør tage hensyn til betydningen af handel med Det Forenede Kongerige og betydningen af fiskeriet i Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone på grundlag af pålidelige og officielle statistikker. I betragtning af den ekstraordinære karakter af den begivenhed, som Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen udgør, og den usikkerhed, der har omgivet centrale aspekter af forbindelserne mellem Det Forenede Kongerige og Unionen efter overgangsperiodens udløb, er det vanskeligt at forudse, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne på passende vis skal træffe for hurtigt at imødegå virkningerne af udtrædelsen. Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne fleksibilitet og navnlig at give Kommissionen mulighed for at vedtage finansieringsafgørelsen om forfinansiering uden at være forpligtet til i henhold til finansforordningens artikel 110, stk. 2, at give en beskrivelse af de konkrete foranstaltninger, der skal finansieres.

(11) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende de supplerende midler og sikre tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt at gennemføre foranstaltninger under reserven bør et betydeligt beløb heraf udbetales i to lige store trancher i 2021 og 2022 som forfinansiering. Tildelingsmetoden for midlerne fra reserven bør tage hensyn til betydningen af handel med Det Forenede Kongerige og betydningen af fiskeriet i Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone og betydningen af de tilstødende maritime grænseregioner og deres lokalsamfund på grundlag af pålidelige og officielle statistikker. I betragtning af den ekstraordinære karakter af den begivenhed, som Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen udgør, og den usikkerhed, der har omgivet centrale aspekter af forbindelserne mellem Det Forenede Kongerige og Unionen efter overgangsperiodens udløb, er det vanskeligt at forudse, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne på passende vis skal træffe for hurtigt at imødegå virkningerne af udtrædelsen. Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne fleksibilitet og navnlig at give Kommissionen mulighed for at vedtage finansieringsafgørelsen om forfinansiering uden at være forpligtet til i henhold til finansforordningens artikel 110, stk. 2, at give en beskrivelse af de konkrete foranstaltninger, der skal finansieres.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Inden udbetalingen af forhåndsfinansieringen skal medlemsstaterne senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden underrette Kommissionen om, hvilke organer der er udpeget, og hvilket organ forfinansieringen skal udbetales til, og bekræfte, at systembeskrivelserne er blevet udarbejdet.

(12) Inden udbetalingen af forhåndsfinansieringen skal medlemsstaterne senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden underrette Kommissionen om, hvilke organer der er udpeget, og hvilket organ forfinansieringen skal udbetales til, og bekræfte, at systembeskrivelserne er blevet udarbejdet. Medlemsstaterne bør udpege de relevante organer på rette territoriale niveau i overensstemmelse med deres institutionelle, retlige og finansielle rammer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater bør der være én enkelt frist for indgivelse af ansøgninger om finansielt bidrag fra reserven for alle medlemsstater. Instrumentets særlige karakter og den relativt korte gennemførelsesperiode berettiger, at der fastsættes en skræddersyet referenceperiode, og ville gøre kravet om, at medlemsstaterne på årsbasis skal fremlægge de dokumenter, der kræves i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, ude af proportioner. Da risiciene for Unionens budget samtidig afbødes ved kravet om, at medlemsstaterne indfører et solidt forvaltnings- og kontrolsystem, er det berettiget at fravige forpligtelsen til at forelægge de krævede dokumenter i februar eller marts hvert år. For at gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere, om anvendelsen af det finansielle bidrag fra reserven er korrekt, bør det også kræves, at medlemsstaterne som en del af ansøgningen forelægger gennemførelsesrapporter med mere detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner, en forvaltningserklæring samt en erklæring fra et uafhængigt revisionsorgan udarbejdet i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder.

(13) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater bør der være én enkelt frist for indgivelse af ansøgninger om finansielt bidrag fra reserven for alle medlemsstater. Instrumentets særlige karakter og den relativt korte gennemførelsesperiode berettiger, at der fastsættes en skræddersyet referenceperiode, og ville gøre kravet om, at medlemsstaterne på årsbasis skal fremlægge de dokumenter, der kræves i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, ude af proportioner. Da risiciene for Unionens budget samtidig afbødes ved kravet om at gøre brug af et solidt forvaltnings- og kontrolsystem, der allerede findes i eller i givet fald skal oprettes af medlemsstaterne, er det berettiget at fravige forpligtelsen til at forelægge de krævede dokumenter i februar eller marts hvert år. For at gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere, om anvendelsen af det finansielle bidrag fra reserven er korrekt, bør det også kræves, at medlemsstaterne som en del af ansøgningen forelægger gennemførelsesrapporter med mere detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner, regnskabselementer og udførte kontroller samt en forvaltningserklæring såvel som en erklæring fra et uafhængigt revisionsorgan udarbejdet i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 14</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201613 skal reserven evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for evalueringen af reserven.

(14) I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201613 skal reserven evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås for de nationale, regionale og lokale myndigheder. Disse krav bør eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for evalueringen af reserven.

__________________

__________________

13 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

13 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag

  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 15</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater og konsekvens i evalueringen af ansøgningerne bør Kommissionen vurdere ansøgningerne som en samlet pakke. Den bør navnlig se på støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte udgifter, den direkte forbindelse mellem udgifterne og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe konsekvenserne af udtrædelsen, og de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat har truffet for at undgå dobbeltfinansiering. Efter vurderingen af ansøgningerne om finansielt bidrag fra reserven bør Kommissionen udligne den udbetalte forfinansiering og inddrive det uudnyttede beløb. For at koncentrere støtten om de medlemsstater, der er mest berørt af udtrædelsen, bør det — hvis udgifterne i den pågældende medlemsstat, som Kommissionen har accepteret som støtteberettigede, overstiger det beløb, der er udbetalt som forfinansiering, og 0,06 % af den pågældende medlemsstats nominelle bruttonationalindkomst (BNI) for 2021 — være muligt at tillade en supplerende tildeling fra reserven til den pågældende medlemsstat inden for rammerne af de disponible finansielle midler. I betragtning af omfanget af det forventede økonomiske chok bør der åbnes mulighed for at anvende de beløb, der er inddrevet fra forfinansieringen, til medlemsstaternes godtgørelse af supplerende udgifter.

(15) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater og konsekvens i evalueringen af ansøgningerne bør Kommissionen vurdere ansøgningerne som en samlet pakke. Den bør navnlig se på støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte udgifter, den direkte forbindelse mellem udgifterne og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe de negative konsekvenser af udtrædelsen, og de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat har truffet for at undgå dobbeltfinansiering. Efter vurderingen af ansøgningerne om finansielt bidrag fra reserven bør Kommissionen udligne den udbetalte forfinansiering, inddrive det uudnyttede beløb og træffe afgørelse om yderligere betalinger inden for rammerne af den foreløbige tildeling. I betragtning af omfanget af det forventede økonomiske chok bør de uudnyttede beløb fra den foreløbige tildeling stilles til rådighed for medlemsstater, hvis samlede accepterede beløb overstiger deres respektive foreløbige tildeling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 15 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) I betragtning af instrumentets hidtil usete og ekstraordinære karakter samt dets formål er det hensigtsmæssigt, at Kommissionen bistår medlemsstaterne med at kortlægge de foranstaltninger, der er gennemført eller skal gennemføres for at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden, herunder hvordan udgifternes direkte forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vurderes.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 16</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at sikre, at delt forvaltning fungerer korrekt, bør medlemsstaterne indføre et forvaltnings- og kontrolsystem, udpege og meddele Kommissionen, hvilke organer der er ansvarlige for forvaltningen af reserven, samt et særskilt uafhængigt revisionsorgan. Af forenklingshensyn kan medlemsstaterne gøre brug af eksisterende udpegede organer og systemer, der er oprettet med henblik på forvaltning og kontrol af finansieringen af samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det er nødvendigt at præcisere medlemsstaternes ansvarsområder og fastsætte de specifikke krav til de udpegede organer.

(16) For at sikre, at delt forvaltning fungerer korrekt, bør medlemsstaterne indføre et forvaltnings- og kontrolsystem, udpege og meddele Kommissionen, hvilke organer på det relevante territoriale niveau der er ansvarlige for forvaltningen af reserven, samt et særskilt uafhængigt revisionsorgan. Medlemsstaterne bør gøre brug af eksisterende systemer, hvor det er muligt, og bør uddelegere opgaver til eksisterende udpegede organer på det relevante territoriale niveau, der er oprettet med henblik på forvaltning og kontrol af finansieringen af samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det er nødvendigt at præcisere medlemsstaternes ansvarsområder og fastsætte de specifikke krav til de udpegede organer. Medlemsstaterne skal sikre, at de berørte lokale og regionale myndigheder involveres i overvågningsorganerne, hvis ikke de allerede er en del af dem.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 16 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Med henblik på at sikre effektive kontroller og revisioner for at undgå dobbeltfinansiering og forebygge, påvise og korrigere svig, korruption og interessekonflikter i forbindelse med de foranstaltninger, der støttes af reserven, er det af afgørende betydning, at medlemsstaterne indsamler og registrerer oplysninger om modtagere af et finansielt bidrag fra reserven og deres reelle ejere i et elektronisk standardiseret og interoperabelt format og bruger et fælles datamining-værktøj, som skal stilles til rådighed af Kommissionen.

</Amend>

 

<AmendB>Ændringsforslag  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 16 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) Med henblik på at reducere den administrative procedure anbefales det at bruge eksisterende metoder såsom forenklede omkostninger for at bidrage til en hurtigere fordeling af de finansielle midler.

</AmendB>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 17</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 2988/9514, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9615 og Rådets forordning (EU) 2017/193916. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201317 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137118. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(17) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/9514, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9615 og Rådets forordning (EU) 2017/193916 og forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201317 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137118. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

__________________

__________________

14 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

14 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

15 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

16 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

16 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 18</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør øge kendskabet til EU-bidraget fra reserven og informere offentligheden herom, da gennemsigtigheds-, kommunikations- og synlighedsaktiviteter er afgørende for at gøre Unionens indsats synlig på stedet. Disse aktiviteter bør være baseret på nøjagtige og ajourførte oplysninger.

(18) Medlemsstaterne, regionerne og lokalsamfundene bør øge kendskabet til EU-bidraget fra reserven og informere offentligheden, navnlig modtagerne, herom, da gennemsigtigheds-, kommunikations- og synlighedsaktiviteter er afgørende for at gøre Unionens indsats synlig på stedet. Disse aktiviteter bør være baseret på nøjagtige og ajourførte oplysninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 19</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden med hensyn til anvendelsen af Unionens bidrag bør Kommissionen forelægge en endelig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af reserven.

(19) For at øge gennemsigtigheden med hensyn til anvendelsen af Unionens bidrag bør Kommissionen forelægge en endelig rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af reserven.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "referenceperiode": den referenceperiode, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, litra a), og som løber fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2022

1) "referenceperiode": den referenceperiode, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, litra a), og som løber fra den 1. juli 2019 til den 31. december 2023

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1– nr. 6 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) "territorier med særlig status": de britiske oversøiske territorier og kronbesiddelser, hvor det er relevant

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Reserven yder støtte til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i medlemsstater, regioner og sektorer, navnlig dem, der er mest berørt af denne udtræden, og til at afbøde den dermed forbundne indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

Reserven yder støtte til at imødegå de negative økonomiske, miljømæssige, sociale og territoriale konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i medlemsstaterne, herunder deres regioner og lokalsamfund samt økonomiske sektorer, navnlig dem, der påvirkes mest negativt af denne udtræden, og til at afbøde den dermed forbundne negative indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De maksimale midler til reserven fastsættes til 5 370 994 000 EUR i løbende priser.

2. De maksimale midler til reserven fastsættes til 5 000 000 000 EUR i 2018-priser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 3 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i stk. 2 omhandlede ressourcer fordeles som følger:

3. De i stk. 2 omhandlede ressourcer fordeles foreløbigt i henhold til den metode og de deraf følgende beløb, der er fastsat i bilag I. De stilles til rådighed som følger:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 3 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) et forfinansieringsbeløb på 4 244 832 000 EUR bliver disponibelt i 2021 i overensstemmelse med artikel 8

a) et forfinansieringsbeløb på 4 000 000 000 EUR i 2018-priser bliver disponibelt og udbetales i to trancher på 2 000 000 000 EUR i 2021 og 2 000 000 000 EUR i 2022 i overensstemmelse med artikel 8

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 3 – point b</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) supplerende beløb på 1 126 162 000 EUR bliver disponible i 2024 i overensstemmelse med artikel 11.

b) supplerende beløb på 1 000 000 000 EUR i 2018-priser bliver disponible i 2025 i overensstemmelse med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det finansielle bidrag fra reserven støtter kun de offentlige udgifter, der er direkte knyttet til foranstaltninger, som medlemsstaterne specifikt har truffet for at bidrage til de målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, og kan navnlig dække følgende:

1. Det finansielle bidrag fra reserven støtter kun foranstaltninger, som medlemsstaterne, herunder regionale og lokal myndigheder, specifikt har truffet for at bidrage til de målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, og kan navnlig dække følgende:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der påvirkes negativt af udtrædelsen

a) foranstaltninger til støtte for private og offentlige virksomheder, navnlig SMV'er, selvstændige, lokalsamfund og organisationer, der påvirkes negativt af udtrædelsen

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – litra b</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) foranstaltninger til støtte for de mest berørte økonomiske sektorer

b) foranstaltninger til støtte for de mest negativt berørte økonomiske sektorer

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – litra c</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der er afhængige af fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande

c) foranstaltninger til støtte for regionale og lokale samfund og organisationer, navnlig sektoren for ikkeindustrielt fiskeri, der er afhængige af fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande, i farvandene i dets territorier med særlig status eller i de farvande, der er omfattet af fiskeriaftaler med kyststater, hvor fiskerimulighederne for EU-flåder er blevet reduceret som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – litra d</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen, herunder gennem arbejdsfordelingsordninger, omskoling og uddannelse i berørte sektorer

d) foranstaltninger til støtte for jobskabelse og -beskyttelse, herunder grønne job, arbejdsfordelingsordninger, omskoling og uddannelse i negativt påvirkede sektorer, og til at tage skridt til at lette reintegrationen af unionsborgere samt personer med ret til at opholde sig på Unionens område eller på en medlemsstats område, og som har forladt Det Forenede Kongerige som følge af dets udtræden

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – litra e</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) foranstaltninger til at sikre, at grænse-, told-, sundheds- og plantesundheds-, sikkerheds- og fiskerikontrollen fungerer, samt at opkrævningen af indirekte skatter, herunder supplerende personale og infrastruktur, fungerer

e) foranstaltninger til at sikre, at grænse-, told-, sundheds- og plantesundheds-, sikkerheds- og fiskerikontrollen fungerer, samt at opkrævningen af indirekte skatter, herunder supplerende personale og uddannelse heraf, samt infrastruktur, fungerer

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) foranstaltninger til at afbøde de forstyrrelser, som Det Forenede Kongeriges udtræden skaber for lokale og regionale grænseoverskridende samarbejds- og udvekslingsprogrammer

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Udgifter er støtteberettigede, hvis de er afholdt og betalt i referenceperioden, for så vidt angår foranstaltninger, der gennemføres i den pågældende medlemsstat eller til fordel for den pågældende medlemsstat.

2. Udgifter er berettigede til et finansielt bidrag fra reserven, hvis de er afholdt og betalt af offentlige nationale, regionale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne, herunder betalinger til offentlige og/eller private enheder, i referenceperioden, for så vidt angår foranstaltninger, der gennemføres i den pågældende medlemsstat eller til fordel for den pågældende medlemsstat.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udformningen af støtteforanstaltninger tager medlemsstaterne hensyn til de forskellige virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for forskellige regioner og lokalsamfund og fokuserer støtten fra reserven på dem, der er mest berørt, alt efter hvad der er relevant.

3. Ved udformningen af støtteforanstaltninger tager medlemsstaterne hensyn til de forskellige virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for forskellige regioner og lokalsamfund og fokuserer støtten fra reserven på dem, der er mest negativt påvirket.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Ved udformningen af støtteforanstaltninger på fiskeriområdet tager medlemsstaterne hensyn til målene for den fælles fiskeripolitik og sikrer, at foranstaltningerne bidrager til bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, og bestræber sig på at støtte de fiskere, der er mest negativt påvirket af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig inden for det ikkeindustrielle fiskeri.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. I overensstemmelse med deres institutionelle, retlige og finansielle rammer og i overensstemmelse med partnerskabsprincippet i artikel 6 i forordning (EU).../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] etablerer medlemsstaterne en dialog på flere niveauer med lokale og regionale myndigheder og lokalsamfund i de regioner og sektorer, der er hårdest ramt, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet med henblik på at fastsætte og gennemføre gensidigt aftalte foranstaltninger, der skal støttes af reserven, samt en overvågningsmekanisme.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Foranstaltningerne omhandlet i stk. 1, skal overholde gældende ret.

4. De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være i overensstemmelse med gældende ret og principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder dens iboende bidrag til at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet, tage hensyn til den europæiske grønne pagt, overholde princippet om "ingen væsentlig skade" og bidrage til Unionens miljømål i overensstemmelse med målene i Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Foranstaltninger, der er støtteberettigede i henhold til stk. 1, kan modtage støtte fra andre EU-programmer og -instrumenter, forudsat at denne støtte ikke dækker de samme omkostninger.

5. Foranstaltninger, der er støtteberettigede i henhold til stk. 1, kan modtage støtte fra andre EU-programmer og -instrumenter, forudsat at denne støtte ikke dækker de samme omkostninger. Medlemsstaterne skal høre de relevante lokale og regionale myndigheder, der fungerer som forvaltningsmyndigheder eller formidlende organer for EU-fondene, for at undgå overlappende finansiering.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Teknisk bistand

 

Hver medlemsstat kan anvende op til 2,5 % af sin tildeling fra reserven til teknisk bistand for at hjælpe lokale, regionale og nationale myndigheder med at forvalte, overvåge, formidle og kontrollere gennemførelsen af de foranstaltninger, der træffes for at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og for at hjælpe SMV'er, navnlig med at overvinde den øgede administrative byrde og de øgede omkostninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stk. 1 – litra b</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) teknisk bistand til forvaltning, overvågning, information og kommunikation, tvistbilæggelse samt kontrol og revision af reserven

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) udgifter til støtte for enheder i den finansielle sektor, herunder enheder i banksektoren, som har nydt godt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender bidraget fra reserven til at gennemføre de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, til at yde støtte, der ikke skal tilbagebetales. Unionens bidrag ydes i form af godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, som medlemsstaterne faktisk har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne.

2. Medlemsstaterne anvender bidraget fra reserven til at gennemføre de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, til at yde støtte, der ikke skal tilbagebetales. Unionens bidrag ydes i form af godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, som medlemsstaternes kompetente myndigheder faktisk har afholdt og betalt, herunder betalinger til offentlige og/eller private enheder, i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne og til teknisk bistand.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De medlemsstater, hvis andel af reserven bestemmes på grundlag af fiskefangst i farvande, der tilhører Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone ("UK EEZ") i henhold til bilag I, skal tildele mindst 7 % af deres foreløbigt tildelte beløb til foranstaltninger til støtte for lokale og regionale samfund, der er afhængige af fiskeri, navnlig i sektoren for ikkeindustrielt fiskeri.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tildelingskriterierne for forfinansiering, som Kommissionen skal udbetale til medlemsstaterne, er fastsat i bilag I.

1. Tildelingskriterierne for midler, som Kommissionen skal udbetale til medlemsstaterne, er fastsat i bilag I.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen udbetaler forfinansieringen senest 60 dage efter datoen for vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2. Den udlignes i overensstemmelse med artikel 11.

3. Kommissionen udbetaler forfinansieringen senest 30 dage efter datoen for vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2. Den udlignes i overensstemmelse med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indgiver senest den 30. september 2023 en ansøgning til Kommissionen om et finansielt bidrag fra reserven. Kommissionen vurderer denne ansøgning og fastslår, om der skal betales supplerende beløb til medlemsstaterne, eller om der skal inddrives beløb fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 11.

1. Medlemsstaterne indgiver efter høring af de interessenter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3b, senest den 30. juni 2024 en ansøgning til Kommissionen om et finansielt bidrag fra reserven. Kommissionen vurderer denne ansøgning og fastslår, om der skal betales supplerende beløb til medlemsstaterne, eller om der skal inddrives beløb fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke indgiver en ansøgning om et finansielt bidrag fra reserven senest den 30. september 2023, inddriver Kommissionen det samlede beløb, der er udbetalt som forfinansiering til den pågældende medlemsstat.

2. Hvis en medlemsstat ikke indgiver en ansøgning om et finansielt bidrag fra reserven senest den 30. juni 2024, inddriver Kommissionen det samlede beløb, der er udbetalt som forfinansiering til den pågældende medlemsstat.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansøgningen skal være baseret på modellen i bilag II. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de samlede offentlige udgifter, som medlemsstaterne har afholdt og betalt, og værdierne af outputindikatorer for de støttede foranstaltninger. Den skal ledsages af de dokumenter, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, og af en gennemførelsesrapport.

1. Ansøgningen skal være baseret på modellen i bilag II. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de samlede udgifter, som nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheder i medlemsstaterne har afholdt og betalt, herunder den territoriale fordeling af udgifterne på NUTS 2-niveau, og værdierne af outputindikatorer for de støttede foranstaltninger. Den skal ledsages af de dokumenter, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, og af en gennemførelsesrapport.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 2 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en beskrivelse af konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i økonomisk og social henseende, herunder en identifikation af de regioner, områder og sektorer, der er mest berørt

a) en beskrivelse af de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i økonomisk, territorial, miljømæssig og social henseende, herunder en identifikation af de sektorer, regioner, områder og lokalsamfund, der er mest negativt berørt

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) efter anmodning fra Kommissionen fremlæggelse af beviser for negative konsekvenser af udtrædelsen for virksomheder og økonomiske sektorer, der har modtaget støtte fra reserven, under hensyntagen til de økonomiske sektorers flytning fra Det Forenede Kongerige til Unionen

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 2 – litra e</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) en beskrivelse af foranstaltningernes bidrag til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

e) en beskrivelse af foranstaltningernes bidrag til principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder med hensyn til fremme af ligestilling mellem kønnene og integrering af kønsaspektet, til den digitale dagsorden, til Unionens mål på miljøområdet i henhold til målene i den grønne pagt og Parisaftalen og til FN's mål for bæredygtig udvikling

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 2 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de samlede støtteberettigede offentlige udgifter (det "accepterede beløb")

a) de accepterede støtteberettigede udgifter

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 2 – litra a a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) beløbet til teknisk bistand, jf. artikel 5a

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 2 – litra a b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) summen af beløbene i a) og aa) ("det samlede accepterede beløb")

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 2 – litra b</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) om medlemsstaten har supplerende beløb til gode i overensstemmelse med stk. 3, eller om det er nødvendigt at inddrive beløb i henhold til stk. 5.

b) om medlemsstaten har supplerende beløb til gode i overensstemmelse med stk. 3, eller om det er nødvendigt at inddrive beløb i henhold til stk. 6.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det accepterede beløb overstiger både forfinansieringsbeløbet og 0,06 % af den pågældende medlemsstats nominelle BNI for 2021, har den pågældende medlemsstat et supplerende beløb til gode fra den tildeling, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), og eventuelle beløb, der er fremført i henhold til artikel 8, stk. 4.

Hvis det samlede accepterede beløb overstiger det udbetalte forfinansieringsbeløb, har den pågældende medlemsstat et supplerende beløb til gode fra den tildeling, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), indtil det foreløbigt tildelte beløb til den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med bilag I er nået.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I så fald udbetaler Kommissionen det beløb, der overstiger den forfinansiering, der er udbetalt til den pågældende medlemsstat, eller 0,06 % af den nominelle BNI for 2021, alt efter hvilket beløb der er størst.

Den del af en medlemsstats foreløbige tildeling, der ikke dækkes af det samlede accepterede beløb, og eventuelle beløb, der er fremført i henhold til artikel 8, stk. 3, stilles til rådighed for medlemsstater, hvis samlede accepterede beløb overstiger deres foreløbige tildeling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis summen af de supplerende beløb for alle medlemsstater beregnet i henhold til nærværende stykkes første afsnit overstiger de midler, der er til rådighed i henhold til artikel 4, stk. 3, litra b), nedsættes bidragene fra reserven i forhold hertil.

Hvis summen af de supplerende beløb beregnet for alle medlemsstater i henhold til nærværende stykkes første afsnit overstiger de midler, der er til rådighed i henhold til artikel 4, stk. 3, litra b), og dette stykkes andet afsnit, nedsættes bidragene fra reserven i forhold hertil for de beløb, der overstiger de foreløbige tildelinger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen udligner den respektive forfinansiering og udbetaler eventuelle yderligere skyldige beløb senest 60 dage efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2.

5. Kommissionen udligner den respektive forfinansiering og udbetaler eventuelle yderligere skyldige beløb senest 30 dage efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis det accepterede beløb er lavere end forfinansieringen til den pågældende medlemsstat, inddrives forskellen i overensstemmelse med finansforordningen, særlig dens del I, kapitel 6, afdeling 3, 4 og 5. De inddrevne beløb behandles som interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra b), og, hvis nærværende artikels stk. 3, tredje afsnit, har fundet anvendelse, anvendes til forholdsmæssigt at forhøje de bidrag, der er betalt til medlemsstater, der er berettiget til supplerende beløb i henhold til nærværende artikels stk. 3, op til højst 100 %. Hvis der er foretaget betalinger til medlemsstaterne i henhold til nærværende artikels stk. 3 med en sats på 100 %, tilbageføres de inddrevne beløb til Unionens almindelige budget.

6. Hvis det samlede accepterede beløb er lavere end den forfinansiering, der er udbetalt til den pågældende medlemsstat, inddrives forskellen i overensstemmelse med finansforordningen, særlig dens del I, afsnit IV, kapitel 6, afdeling 3, 4 og 5. De inddrevne beløb behandles som interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra b), og, hvis nærværende artikels stk. 3, tredje afsnit, har fundet anvendelse, anvendes til forholdsmæssigt at forhøje de bidrag, der er betalt til medlemsstater, der er berettiget til supplerende beløb i henhold til nærværende artikels stk. 3, op til højst 100 %. Hvis der er foretaget betalinger til medlemsstaterne i henhold til nærværende artikels stk. 3 med en sats på 100 %, tilbageføres de inddrevne beløb til Unionens almindelige budget.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stk. 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen fastsætter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt de supplerende skyldige beløb i henhold til nærværende artikels stk. 6, andet punktum. Denne gennemførelsesretsakt udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens artikel 110, stk. 1, og den retlige forpligtelse som omhandlet i nævnte forordning. Kommissionen udbetaler eventuelle supplerende skyldige beløb senest 60 dage efter vedtagelsen af den pågældende retsakt.

7. Kommissionen fastsætter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt de supplerende skyldige beløb i henhold til nærværende artikels stk. 6, andet punktum. Denne gennemførelsesretsakt udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens artikel 110, stk. 1, og den retlige forpligtelse som omhandlet i nævnte forordning. Kommissionen udbetaler eventuelle supplerende skyldige beløb senest 30 dage efter vedtagelsen af den pågældende retsakt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 1 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer ved udførelsen af deres opgaver i tilknytning til gennemførelsen af reserven alle nødvendige foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative foranstaltninger, for at beskytte Unionens finansielle interesser, navnlig ved:

1. Medlemsstaterne, herunder deres regionale eller nationale myndigheder, hvis det er relevant, træffer ved udførelsen af deres opgaver i tilknytning til gennemførelsen af reserven alle nødvendige foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative foranstaltninger, for at beskytte Unionens finansielle interesser, navnlig ved:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 1 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at udpege et organ, der har ansvaret for forvaltningen af det finansielle bidrag fra reserven, og et uafhængigt revisionsorgan i overensstemmelse med finansforordningens artikel 63, stk. 3, og føre tilsyn med sådanne organer

a) på det relevante territoriale niveau at udpege et organ, eller, hvis medlemsstatens konstitutionelle rammer kræver det, organer, der har ansvaret for forvaltningen af det finansielle bidrag fra reserven, og et uafhængigt revisionsorgan i overensstemmelse med finansforordningens artikel 63, stk. 3, og føre tilsyn med sådanne organer

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 1 – litra d</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden at underrette Kommissionen om, hvilke organer der er udpeget, og hvilket organ forfinansieringen skal udbetales til, og bekræfte, at systembeskrivelserne er blevet udarbejdet

d) senest to måneder efter denne forordnings ikrafttræden at underrette Kommissionen om, hvilket organ eller hvilke organer der er udpeget, og hvortil forfinansieringen skal udbetales, samt, hvis relevant, de organer, som har fået uddelegeret opgaver og midler fra reserven, og bekræfte, at systembeskrivelserne er blevet udarbejdet

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1, litra a) og b), kan medlemsstaterne gøre brug af de organer og forvaltnings- og kontrolsystemer, der allerede findes til gennemførelse af finansiering under samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

2. Med henblik på stk. 1, litra a) og b), gør medlemsstaterne brug af de organer på det relevante territoriale niveau, og kan benytte sig af nyoprettede eller allerede eksisterende forvaltnings- og kontrolsystemer til gennemførelse af finansiering under samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 3 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det organ, der har ansvaret for at forvalte det finansielle bidrag fra reserven, skal:

3. Det eller de organer, der har ansvaret for at forvalte det finansielle bidrag fra reserven, skal:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis populationen består af mindre end 300 stikprøveenheder, kan der anvendes en ikke-statistisk metode til udvælgelse af stikprøver efter det uafhængige revisionsorgans professionelle skøn. I sådanne tilfælde skal stikprøvens størrelse være tilstrækkelig til at give revisionsorganet mulighed for at udarbejde en gyldig revisionserklæring. Den ikke-statistiske metode til udvælgelse af stikprøver skal omfatte mindst 10 % af stikprøveenhederne i populationen i regnskabsåret, og stikprøverne skal være udvalgt tilfældigt.

Hvis populationen består af mindre end 300 stikprøveenheder, kan der anvendes en ikke-statistisk metode til udvælgelse af stikprøver efter det uafhængige revisionsorgans professionelle skøn. I sådanne tilfælde skal stikprøvens størrelse være tilstrækkelig til at give revisionsorganet mulighed for at udarbejde en gyldig revisionserklæring. Den ikke-statistiske metode til udvælgelse af stikprøver skal omfatte mindst 10 % af stikprøveenhederne i populationen i referenceperioden, og stikprøverne skal være udvalgt tilfældigt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Hvis en medlemsstat med henblik på anvendelsen af reserven beslutter ikke at anvende sine forvaltnings- og kontrolsystemer, der er etableret med henblik på gennemførelsen af finansieringen af samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, men at indføre et nyt system, vurderer Kommissionen senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden, om systemet er effektivt og sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Unionens finansielle interesser. Hvis Kommissionen konkluderer, at systemet ikke er effektivt og ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Unionens finansielle interesser, henstiller den til den pågældende medlemsstat at træffe korrigerende foranstaltninger. Den pågældende medlemsstat gennemfører disse foranstaltninger senest to måneder efter Kommissionens henstilling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De finansielle korrektioner, som medlemsstaten foretager i henhold til artikel 13, stk. 1, litra f), består i hel eller delvis annullering af det finansielle bidrag fra reserven. Medlemsstaten inddriver ethvert beløb, der er gået tabt som følge af en konstateret uregelmæssighed.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne er ansvarlige for gennem oplysnings- og kommunikationstiltag over for EU-borgerne at oplyse om og offentliggøre den rolle, EU-bidraget fra reserven spiller, og resultaterne og virkningerne heraf.

Medlemsstaterne og regionerne er ansvarlige for gennem oplysnings- og kommunikationstiltag over for EU-borgerne at oplyse om og offentliggøre den rolle, EU-bidraget fra reserven spiller, og resultaterne og virkningerne heraf for at afbøde den negative indvirkning på virksomheder og økonomiske sektorer, undgå administrative flaskehalse og styrke deres oplysningskampagner for at øge bevidstheden om de nye regler, der gælder efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og sikrer navnlig, at modtagerne af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, bliver underrettet om, at bidraget fra reserven er et EU-initiativ.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemfører senest den 30. juni 2026 en evaluering for at undersøge reservens virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Kommissionen kan gøre brug af alle relevante allerede foreliggende oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 128.

1. Der gennemføres senest den 30. juni 2026 en evaluering for at undersøge reservens virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Kommissionen skal give alle relevante allerede foreliggende oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 128.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni 2027 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af reserven.

2. Senest den 30. juni 2024 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en detaljeret rapport om gennemførelsen af denne forordning, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag, og senest den 30. juni 2027 forelægger Kommissionen en endelig rapport om gennemførelsen af reserven for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – overskrift 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tildelingsmetode for forfinansiering fra brexittilpasningsreserven

Tildelingsmetode for midlerne fra brexittilpasningsreserven

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forfinansieringen fra brexittilpasningsreserven fordeles mellem medlemsstaterne efter følgende metode:

Midlerne fra brexittilpasningsreserven fordeles mellem medlemsstaterne efter følgende metode:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstats andel af forfinansiering fra brexittilpasningsreserven bestemmes som summen af en faktor, der er knyttet til de fisk, der er fanget i de farvande, der tilhører Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone ("UK EEZ"), og en faktor, der er knyttet til handelen med Det Forenede Kongerige.

1. Hver medlemsstats andel af midlerne fra brexittilpasningsreserven bestemmes som summen af en faktor, der er knyttet til de fisk, der er fanget i de farvande, der tilhører Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone ("UK EEZ"), en faktor, der er knyttet til handelen med Det Forenede Kongerige, og en faktor, der er knyttet til befolkningen i de maritime grænseregioner, som grænser op til Det Forenede Kongerige.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den faktor, der er knyttet til fisk fanget i UK EEZ, anvendes til at tildele 600 mio. EUR. Den faktor, der er knyttet til handel, anvendes til at tildele 3 400 mio. EUR. Begge beløb er udtrykt i 2018-priser.

2. Den faktor, der er knyttet til fisk fanget i UK EEZ, anvendes til at tildele 600 mio. EUR. Den faktor, der er knyttet til handel, anvendes til at tildele 4 150 mio. EUR. Den faktor, der er knyttet til maritime grænseregioner, anvendes til at tildele 250 mio. EUR. Hvert af disse beløb er udtrykt i 2018-priser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 3 – litra b – nr. ii</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) Den oprindelige andel af værdien af fisk fanget i UK EEZ justeres ved at multiplicere den med medlemsstatens afhængighedsindeks.

ii) Den oprindelige andel af værdien af fisk fanget i UK EEZ justeres ved at multiplicere den med medlemsstatens afhængighedsindeks med en vægtning på 75 %.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 4 – litra c</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Den oprindelige andel af handelen med Det Forenede Kongerige justeres ved at multiplicere den med medlemsstatens afhængighedsindeks.

c) Den oprindelige andel af handelen med Det Forenede Kongerige justeres ved at multiplicere den med medlemsstatens afhængighedsindeks forhøjet til 75 %.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 4 – litra g</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) Hvis denne beregning fører til en tildeling på over 0,35 % af en medlemsstats BNI (målt i euro), begrænses den pågældende medlemsstats tildeling til 0,35 % af dens BNI. De midler, der fratrækkes som følge af dette loft, omfordeles til de øvrige medlemsstater i forhold til deres andele, der ikke har nået loftet.

g) Hvis denne beregning fører til en tildeling på over 0,36 % af en medlemsstats BNI (målt i euro), begrænses den pågældende medlemsstats tildeling til 0,36 % af dens BNI. De midler, der fratrækkes som følge af dette loft, omfordeles til de øvrige medlemsstater i forhold til deres andele, der ikke har nået loftet.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 4 – litra h</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  De midler, der fratrækkes som følge af dette loft, fordeles til de medlemsstater, der ikke har nået loftet i henhold til litra g) eller h), i forhold til deres andele som beregnet i litra g).

h) Hvis den beregning, der er omhandlet i litra g), resulterer i en støtteintensitet på over 195 EUR pr. indbygger, begrænses den pågældende medlemsstats tildeling til det niveau, der svarer til en støtteintensitet på 195 EUR pr. indbygger. De midler, der fratrækkes som følge af dette loft, fordeles til de medlemsstater, der ikke har nået loftet i henhold til litra g) eller h), i forhold til deres andele som beregnet i litra g).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 4 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Den faktor, der er knyttet til de maritime grænseregioner, opnås ved at beregne hver medlemsstats andel af den samlede befolkning i maritime grænseregioner, der grænser op til Det Forenede Kongerige. Maritime grænseregioner er NUTS 3-regioner beliggende langs en kystgrænse og øvrige NUTS 3-regioner, hvor mindst halvdelen af regionens befolkning bor inden for 25 km fra en kystgrænse. Kystgrænser defineres som kystlinjer, der ligger højst 150 km fra Det Forenede Kongeriges kystlinje.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 5 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Med henblik på beregning af fordelingen af forfinansieringen fra brexittilpasningsreserven gælder følgende:

5. Med henblik på beregning af fordelingen af midlerne fra brexittilpasningsreserven gælder følgende:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – stk. 1 – punkt 5 – litra f a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) For så vidt angår befolkningen i NUTS 3-regioner er referenceperioden 2017.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 7 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

7a. 

Organ eller organer, som har fået uddelegeret opgaver og midler fra reserven, hvis relevant

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 8 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kort beskrivelse af de berørte områder og sektorer og de iværksatte foranstaltninger

Beskrivelse af de berørte områder og sektorer og de iværksatte foranstaltninger

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 8 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

8a. 

Beskrivelse af dialogen på flere niveauer og overvågningsmekanismen

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 9 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samlede offentlige udgifter afholdt og betalt før fradrag

Samlede udgifter afholdt og betalt før fradrag

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 14 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

14a. 

Territorial fordeling af udgifterne på NUTS 2-niveau

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 15.1 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der er påvirket negativt af udtrædelsen

foranstaltninger til støtte for private og offentlige virksomheder, navnlig SMV'er, selvstændige, lokalsamfund og organisationer, der er påvirket negativt af udtrædelsen

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 15.2 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for de mest berørte økonomiske sektorer

Foranstaltninger til støtte for de mest negativt berørte økonomiske sektorer

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 15.3 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der er afhængige af fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande

Foranstaltninger til støtte for regionale samfund og lokalsamfund og organisationer, navnlig sektoren for ikkeindustrielt fiskeri, der er afhængige af fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande, i farvandene i dets territorier med særlig status eller i de farvande, der er omfattet af fiskeriaftaler med kyststater, hvor fiskerimulighederne for EU-flåder er blevet reduceret som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Kolonne II – tabel – række 15.4 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen gennem arbejdsfordelingsordninger, omskoling og uddannelse i berørte sektorer

Foranstaltninger til støtte for jobskabelse og beskæftigelse, herunder grønne job, gennem arbejdsfordelingsordninger, omskoling og uddannelse i negativt påvirkede sektorer, og til at tage skridt til at lette reintegrationen af unionsborgere samt personer med ret til at opholde sig på Unionens område eller på en medlemsstats område, og som har forladt Det Forenede Kongerige som følge af dets udtræden

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Kolonne II – tabel – række 15.4 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

15.4.a. 

Foranstaltninger til at afbøde de forstyrrelser, som Det Forenede Kongeriges udtræden skaber for lokale og regionale grænseoverskridende samarbejds- og udvekslingsprogrammer

 

 

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 15.5 – kolonne 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger til at sikre, at grænsekontrollen og sikkerhedskontrollen fungerer, herunder supplerende personale og infrastruktur

Foranstaltninger til at sikre, at grænsekontrollen og sikkerhedskontrollen fungerer, herunder supplerende personale, uddannelse heraf og infrastruktur

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – tabel – række 16 – kolonne 2 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kort beskrivelse/beløb 

(f.eks. anvendelse af finansiering under samhørighedspolitikken/REACT-EU/FRO/RRF/andet — angiv nærmere)

Beskrivelse/beløb 
(f.eks. anvendelse af finansiering under samhørighedspolitikken/REACT-EU/FRO/RRF/andet — angiv nærmere)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – stk. 1 – litra b a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) De eksisterende kontrolsystemer sikrer de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – punkt 1 – nr. 1.3 – litra a a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Organ eller organer, som har fået uddelegeret opgaver og midler fra reserven, hvis relevant (navn, adresse og kontaktsted for organet):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


BEGRUNDELSE

1. Indledning til og baggrund for forslaget

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") forlod Den Europæiske Union den 1. februar 2020, da udtrædelsesaftalen trådte i kraft, herunder bestemmelser for en overgangsperiode, der varede indtil den 31. december 2020.

 

Den 24. december 2020 indgik de to parter en ny handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige med henblik på at begrænse de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden og for at oprette en samarbejdsramme, der skal danne grundlaget for et stærkt og konstruktivt fremtidigt partnerskab, og dermed undgå de meste forstyrrende elementer i et no deal-scenarie og skabe retssikkerhed på længere og lang sigt.

 

Da Det Forenede Kongerige ikke længere deltager i Unionens politikker, har forstyrrende virkninger imidlertid allerede vist sig for det økonomiske, kommercielle og sociale forhold siden udløbet af overgangsperioden.

 

På trods af at udtrædelsen påvirker Unionen som helhed, vil nogle medlemsstater, regioner, sektorer og virksomheder, navnlig dem med en betydelig eksponering over for Det Forenede Kongerige, blive mere negativt påvirkede, og de forventes at lide betydelige økonomiske og finansielle tab.

 

Ordføreren minder om Det Europæiske Råds konklusioner, der blev vedtaget på det ekstraordinære møde den 17.-21. juli 2020, hvor disse uundgåelige konsekvenser allerede blev forudset, og hvor der blev truffet en beslutning om at oprette brexittilpasningsreserven ("reserven") som et solidaritetsredskab, der skal yde finansiel støtte til de mest berørte medlemsstater, regioner og sektorer for at håndtere de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der følger Det Europæiske Råds aftale, og minder om, at det er en del af forberedelsen til udløbet af overgangsperioden og bygger på og supplerer det arbejde, der er udført af EU-institutionerne og medlemsstaterne i forbindelse med de beredskabsforanstaltninger, der er truffet under de respektive EU-politikker under forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU.

 

 

2. Valg af retsakt

 

Ordføreren glæder sig over, at forslaget til reserven bygger på de mangeårige erfaringer med Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og samhørighedspolitikken, samtidig med at det tilpasser sig de helt nye omstændigheder og målsætningen om at imødegå konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

 

Ordføreren glæder sig desuden over, at den foreslåede forordning vil blive vedtaget i henhold til proceduren med fælles beslutningstagning, og at reserven vil blive gennemført under delt forvaltning.

 

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at reserven bør tage hensyn til den hidtil usete situation for medlemsstaterne, dens unikke karakter og behovet for, at de reagerer hurtigt og fleksibelt på de udfordringer, der opstår i deres økonomier.

 

 

3. Midler fra reserven

 

Ordføreren bemærker de maksimale midler til gennemførelse af reserven på 5 370 994 000 EUR i løbende priser, der skal finansieres som et særligt instrument uden for EU's budgetlofter i den flerårige finansielle ramme.

 

Ordføreren gør opmærksom på, at de overordnede økonomiske og finansielle tab i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for nogle medlemsstater, regioner og offentlige samt private virksomheder og sektorer vil være betydelige, men at de endnu ikke kan kvantificeres. Man skal undlade at efterlade indtrykket af, at de overordnede beløb, der stilles til rådighed fra reserven, vil være tilstrækkelige til at dække alle disse tab.

 

 

4. Foranstaltningernes formål og støtteberettigede kategorier

 

Reserven vil yde finansielle bidrag til medlemsstaterne for at imødegå negative konsekvenser i medlemsstater, regioner og sektorer, navnlig dem, der er mest berørt af udtrædelsen, med det formål at afbøde dens indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

 

Selv om ordføreren støtter den ikkeudtømmende og vejledende liste over støtteberettigede kategorier af foranstaltninger som foreslået af Kommissionen, mener ordføreren, at en betydelig del af bidraget fra reserven, med henblik på at opnå dette mål, bør bruges til foranstaltninger til støtte for virksomheder, navnlig SMV'er, som gør det muligt for dem at tilpasse sig til det nye virksomhedsmiljø og at beskytte beskæftigelsesniveauerne.

 

Med henblik på at begrænse risikoen for, at reserven anvendes som støtte for foranstaltninger, der muligvis ikke bidrager til det tiltænkte formål, eller som muligvis heller ikke er støtteberettigede, og således at begrænse risikoen for, at medlemsstaterne ikke får godtgjort deres udgifter, foreslår ordføreren, at Kommissionen støtter medlemsstaterne i forberedelsen af de foranstaltninger, der skal støttes.

 

 

5. Øremærkning til fiskerisektoren

 

Ordføreren mener, at udtrædelsesaftalen ikke alene var indgået på et meget sent tidspunkt, men også at fiskerisektoren, grundet den aftalte begrænsning af fiskeri, vil være en af de sektorer, der sandsynligvis vil blive særligt berørt. Ordføreren foreslår derfor, at andelen af det samlede forfinansieringsbeløb, der har forbindelse til fiskefangst pr. medlemsstat, skal øremærkes til foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der er afhængige af fiskeri.

 

 

6. Støtteberettigelsesperioden og støtteberettigede udgifter

 

Grundet reservens særlige karakter er ordføreren enig i, at der bør fastsættes en relativ kort gennemførelsesperiode som foreslået af Kommissionen. Ordføreren mener imidlertid, at der med støtteberettigelsesperioden skal tages mere hensyn til de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne for at afbøde de forventede forstyrrende virkninger af udtrædelsen forud for udløbet af overgangsperioden, og foreslår, at støtteberettigelsesperioden for gennemførelsen af sådanne foranstaltninger bør løbe fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022. Ordføreren præciserer endvidere, at bidrag fra reserven bør være i form af godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, som faktisk var afholdt i referenceperioden, herunder på modtagerniveauet, og betalt inden den 30. juni 2023 af medlemsstaterne for foranstaltninger, der er truffet i medlemsstaten.

 

 

7. Inddragelse af lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedsparter og civilsamfundet

 

I forbindelse med udarbejdelsen af støtteforanstaltningerne bør medlemsstaterne navnlig fokusere på regioner, områder, lokalsamfund og virksomheder, der er mest berørt af udtrædelsen, herunder dem, der er afhængige fiskeri, og ordføreren ønsker at sikre sig, at medlemsstaterne etablerer en dialog på flere niveauer som minimum med de lokale og regionale myndigheder i de mest berørte regioner og områder, arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet, eftersom denne form for deltagelse vil gøre det muligt at rette sig efter deres behov og at gennemføre reserven mere effektivt.

 

 

8. Forfinansiering og supplerende beløb

 

Ordføreren mener, at de to faktorer, handel med varer og tjenesteydelser med Det Forenede Kongerige og fisk, der fanges i Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone, udvalgt og anvendt af Kommissionen i forbindelse med metodologien for beregning af medlemsstaternes forfinansiering, viser de historisk stærke forbindelser og tætte forhold i økonomisk henseende mellem de enkelte medlemsstater og Det Forenede Kongerige. Ordføreren er bevidst om risikoen for, at den valgte tildelingsmetode ikke fuldstændigt afspejler den specifikke direkte eller indirekte eksponering af hver medlemsstats økonomi over for Det Forenede Kongerige, men metodologien afspejler på passende vis solidaritetsånden, der ligger til grund for oprettelsen af reserven, og bør også ses i forbindelse med de for nyligt afsluttede forhandlinger om den flerårige finansielle ramme og om Next Generation EU.

 

Ordføreren støtter ligeledes forslaget om at aktivere reserven i to tildelingsrunder, den første (4 244 832 000 EUR) betalt i 2021 i form af forfinansiering og den anden (1 126 162 000 EUR) betalt i 2024 som supplerende bidrag med udgangspunkt i faktiske udgifter, efter indgivelse af en ansøgning og en gennemførelsesrapport. Denne fremgangsmåde vil gøre det muligt for medlemsstaterne at reagere hurtigt på den ekstraordinære situation og at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden mere effektivt.

 

 

9. Indgivelse af ansøgninger om finansielt bidrag fra reserven

 

Medlemsstaterne skal indgive deres ansøgninger om finansielt bidrag fra reserven inden den 30. september 2023, med angivelse af de afholdte udgifter. Ordføreren mener, at Kommissionen skal være særligt opmærksom på gennemførelsesrapporten, som ansøgningen ledsages af, og af hvilken det fremgår, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvordan de er gennemført, samt en forvaltningserklæring og en uafhængig revisionsrapport. Med henblik på en vurdering af støtteberettigelsen og af, om foranstaltningerne, der er valgt af hver medlemsstat, er passende, bør Kommissionen under alle omstændigheder verificere den direkte forbindelse til udtrædelsen samt tage højde for de økonomiske sektorers flytning af aktiviteter fra Det Forenede Kongerige til Unionen.

 

 

10. Forvaltning og kontrol

 

Grundet udtrædelsens ekstraordinære karakter mener ordføreren, at reservens udformning samt dens afvigelser fra finansforordningen (en usædvanligt høj forfinansiering, en anden betaling, ingen årlige forpligtelser, betalinger og årsrapporter) er hensigtsmæssige, men foreslår, at medlemsstaterne bør tage de nuværende udpegede organer og systemer i brug til uregelmæssigheder og forebyggelse af svig, der er indført i henhold til reglerne om delt forvaltning for fondene under samhørighedspolitikken og EU's Solidaritetsfond.

 

Kommissionens forslag omfatter et udpeget organ med ansvar for forvaltningen af det finansielle bidrag fra reserven, et uafhængigt revisionsorgan og et organ, som Kommissionen betaler forfinansieringen til. Ordføreren ønsker at præcisere, at medlemsstaterne bør udpege yderligere organer, herunder på regionalt og lokalt niveau, samt uddelegere opgaver og midler fra reserven til dem i overensstemmelse med deres institutionelle, retlige og finansielle rammer.

 

 

11. Kommunikation og synlighed

 

Ordføreren støtter Kommissionens foreslåede forpligtelse for medlemsstaterne om at øge kendskabet til EU-bidraget fra reserven og informere potentielle modtagere, deltagere og offentligheden om eksistensen og omfanget af samt støtten fra reserven, da gennemsigtigheds-, kommunikations- og synlighedsaktiviteter er afgørende for at gøre Unionens indsats synlig på stedet.

 

Ordføreren mener desuden, at de endelige modtagere især bør være informeret om bidraget fra reserven som et EU-initiativ.

 

Sidst men ikke mindst vil ordføreren gerne benytte denne lejlighed til at minde medlemsstaterne om, at ikke alene EU, men også medlemsstaterne har et ansvar for at kommunikere deres beslutninger og aktiviteter til EU-borgerne med henblik på at tilbyde borgerne en bedre adgang til og forståelse af EU-politikkers indvirkning på EU-niveau samt nationalt og lokalt niveau.


UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (11.5.2021)

<CommissionInt>til Regionaludviklingsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Ordfører for udtalelse (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57

 

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") forlod den 1. februar 2020 Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom") — i det følgende samlet benævnt "Unionen", hvorefter en overgangsperiode begyndte. Som led i udtrædelsesaftalen11 aftaltes denne midlertidige periode, som varer til den 31. december 2020. I overgangsperioden indledte Unionen og Det Forenede Kongerige formelle forhandlinger om de fremtidige forbindelser.

(1) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det Forenede Kongerige") forlod den 1. februar 2020 Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom") — i det følgende samlet benævnt "Unionen", hvorefter en overgangsperiode begyndte. Som led i udtrædelsesaftalen11 aftaltes denne midlertidige periode, som udløb den 31. december 2020. I overgangsperioden indledte Unionen og Det Forenede Kongerige formelle forhandlinger om de fremtidige forbindelser.

__________________

__________________

11 Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

11 Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Efter overgangsperiodens udløb vil der være hindringer for handel og grænseoverskridende udvekslinger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Der forventes omfattende og vidtrækkende konsekvenser for virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger. Disse konsekvenser er uundgåelige, og interessenterne skal sikre sig, at de er parate til dem.

(2) Nu hvor overgangsperioden er udløbet, er der hindringer for handel og grænseoverskridende udvekslinger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Dette har omfattende og vidtrækkende sociale og økonomiske konsekvenser for virksomheder, navnlig SMV'er, herunder mikrovirksomheder, borgere og offentlige forvaltninger, lokalsamfund og regioner, herunder administrative procedurer for levering af tjenesteydelser og for import- og eksportvirksomheder, hvilket derved skaber besværlige flaskehalse ved grænserne, hindrer handelen og hæmmer den økonomiske genopretning. Disse konsekvenser bør afbødes i videst muligt omfang.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at afbøde de økonomiske konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og udvise solidaritet med alle medlemsstaterne, navnlig de mest berørte under sådanne ekstraordinære omstændigheder.

(3) Unionen er fast besluttet på at afbøde de økonomiske, sociale og territoriale konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og udvise solidaritet med alle medlemsstater samt regioner og sektorer, navnlig de mest berørte under sådanne ekstraordinære omstændigheder. Der er dog stadig mange usikkerhedsmomenter forbundet med virkningerne af Det Forenede Kongeriges udtræden, hvilket gør det vanskeligt at fastslå den specifikke risiko for en medlemsstats økonomi. Der kan f.eks. forventes mulige positive gevinster fra bevægelsen af økonomiske aktiviteter fra Det Forenede Kongerige til Unionen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Der bør oprettes en brexittilpasningsreserve ("reserven"), der skal yde finansielle bidrag for at imødegå negative konsekvenser i medlemsstater, regioner og sektorer, navnlig dem, der er mest berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og dermed afbøde den deraf følgene indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Den bør helt eller delvis dække de supplerende offentlige udgifter, som medlemsstaterne afholder til foranstaltninger, der specifikt træffes for at afbøde disse konsekvenser.

(4) Der bør oprettes en brexittilpasningsreserve ("reserven"), der skal yde finansielle bidrag for at imødegå negative konsekvenser i medlemsstater, regioner og sektorer og for arbejdstagere og lokalsamfund, navnlig dem, der er mest berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, og dermed afbøde den deraf følgende indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Den bør helt eller delvis dække de supplerende offentlige udgifter, som medlemsstater og regioner afholder til foranstaltninger, der specifikt træffes for at afbøde disse konsekvenser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Med henblik på at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed bør medlemsstaterne ved udformningen af støtteforanstaltninger navnlig fokusere på de regioner, områder og lokalsamfund, herunder dem, der er afhængige af fiskeriaktiviteter i Det Forenede Kongeriges farvande, som sandsynligvis vil blive påvirket mest negativt af Det Forenede Kongeriges udtræden. Medlemsstaterne kan være nødt til at træffe særlige foranstaltninger, navnlig for at støtte virksomheder og økonomiske sektorer, der påvirkes negativt af udtrædelsen. Der bør derfor opstilles en ikke-udtømmende liste over de typer foranstaltninger, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde denne målsætning.

(5) Med henblik på at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed bør medlemsstaterne ved udformningen af støtteforanstaltninger navnlig fokusere på og tildele midler fra reserven til regioner, områder, sektorer, arbejdstagere, organisationer, virksomheder, lokalsamfund og økonomiske sektorer, som sandsynligvis vil blive påvirket mest negativt af Det Forenede Kongeriges udtræden, f.eks. ved at yde bistand til at finde nye eksportmarkeder eller til at diversificere forsyningskæder og ved at lægge særlig vægt på SMV'er, herunder mikrovirksomheder, da de ofte mangler den administrative, juridiske og finansielle kapacitet til at udarbejde og gennemføre beredskabsplaner med henblik på at sikre beskæftigelse af høj kvalitet. Medlemsstaterne bør sikre, at der skabes jobs af høj kvalitet i de regioner og lokalsamfund, der er særligt berørt. I den forbindelse fortjener regioner, områder og lokalsamfund, der er stærkt afhængige af fiskeriaktiviteter i Det Forenede Kongeriges farvande, særlig opmærksomhed. Der bør derfor opstilles en ikke-udtømmende liste over de typer foranstaltninger, der med størst sandsynlighed vil kunne opfylde disse målsætninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Samtidig er det vigtigt klart at specificere eventuelle udelukkelser fra støtte fra reserven. Reserven bør udelukke merværdiafgift fra støtten, da den udgør en indtægt for medlemsstaterne, hvilket udligner de dermed forbundne omkostninger for medlemsstatens budget. For at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde bør teknisk bistand, der anvendes af de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af reserven, ikke være berettiget til støtte fra reserven. I overensstemmelse med den generelle tilgang til samhørighedspolitikken bør der ikke ydes støtte til udgifter, der er knyttet til flytninger eller er i modstrid med gældende EU-ret eller national ret.

(6) Samtidig er det vigtigt klart at specificere eventuelle udelukkelser fra støtte fra reserven. Reserven bør udelukke merværdiafgift fra støtten, da den udgør en indtægt for medlemsstaterne, hvilket udligner de dermed forbundne omkostninger for medlemsstatens budget. I overensstemmelse med den generelle tilgang til samhørighedspolitikken bør der i princippet ikke ydes støtte til udgifter, der er knyttet til flytninger eller er i modstrid med gældende EU-ret eller national ret.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 6 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) For at sikre, at midlerne fra reserven anvendes så effektivt som muligt, bør det være muligt for medlemsstaterne at anvende et forholdsmæssigt beløb af deres tildeling til teknisk bistand til de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af reserven.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at tage hensyn til de umiddelbare virkninger af de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier og behovet for at vedtage afbødende foranstaltninger, alt efter hvad der er relevant, inden overgangsperiodens udløb, bør støtteberettigelsesperioden for sådanne foranstaltninger begynde den 1. juli 2020 og være koncentreret over en begrænset periode på 30 måneder.

(7) Støtteberettigelsesperioden for gennemførelsesforanstaltninger til afbødning og tilpasning af virkningerne af de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier bør fastsættes under hensyntagen til, at Det Forenede Kongerige forlod Unionen den 1. februar 2020, at medlemsstaterne begyndte at vedtage sådanne foranstaltninger inden overgangsperiodens udløb, og at visse grænsekontrolforanstaltninger, som dem, Det Forenede Kongerige har pålagt Unionens eksport, skal anvendes gradvist. Støtteberettigelsesperioden bør derfor begynde den 1. januar 2020 og vare indtil den 31. december 2023.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) De finansielle foranstaltninger under reserven bør være i overensstemmelse med og supplere Unionens programmer og prioriteter såsom den digitale omstilling, en retfærdig klimaomstilling og den europæiske søjle for sociale rettigheder, samtidig med at dobbeltfinansiering af de samme udgifter undgås.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes særlige regler for budgetforpligtelser, betalinger, fremførsler og inddrivelse af reserven. Under overholdelse af princippet om, at EU-budgettet fastsættes årligt, bør denne forordning samtidig give mulighed for at fremføre uudnyttede midler ud over dem, der er fastsat i finansforordningen, og således maksimere reservens kapacitet til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier.

(10) Reserven bør gennemføres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder effektiv forebyggelse og retsforfølgning af skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning. Med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes særlige regler for budgetforpligtelser, betalinger, fremførsler og inddrivelse af reserven. Under overholdelse af princippet om, at EU-budgettet fastsættes årligt, bør denne forordning, som følge af reservens særdeles ekstraordinære og specifikke karakter, samtidig give mulighed for at fremføre uudnyttede midler ud over dem, der er fastsat i finansforordningen, og således maksimere reservens kapacitet til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstaterne og deres økonomier.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende de supplerende midler og sikre tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt at gennemføre foranstaltninger under reserven bør et betydeligt beløb heraf udbetales i 2021 som forfinansiering. Fordelingsmetoden bør tage hensyn til betydningen af handel med Det Forenede Kongerige og betydningen af fiskeriet i Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone på grundlag af pålidelige og officielle statistikker. I betragtning af den ekstraordinære karakter af den begivenhed, som Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen udgør, og den usikkerhed, der har omgivet centrale aspekter af forbindelserne mellem Det Forenede Kongerige og Unionen efter overgangsperiodens udløb, er det vanskeligt at forudse, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne på passende vis skal træffe for hurtigt at imødegå virkningerne af udtrædelsen. Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne fleksibilitet og navnlig at give Kommissionen mulighed for at vedtage finansieringsafgørelsen om forfinansiering uden at være forpligtet til i henhold til finansforordningens artikel 110, stk. 2, at give en beskrivelse af de konkrete foranstaltninger, der skal finansieres.

(11) For at gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende de supplerende midler og sikre tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt at gennemføre foranstaltninger under reserven bør et betydeligt beløb heraf udbetales i tre trancher i 2021, 2022 og 2023 som forfinansiering. Fordelingsmetoden bør tage hensyn til betydningen af handel med Det Forenede Kongerige udtrykt i procent af BNP, betydningen af fiskeriet i Det Forenede Kongeriges eksklusive økonomiske zone, betydningen af de tilstødende forbindelser for de maritime grænseregioner og deres samfund og betydningen af handel med Det Forenede Kongerige på det indre marked på grundlag af de seneste pålidelige og officielle statistikker og bør sikre ligebehandling af alle medlemsstater. Da handels- og samarbejdsaftalen desuden ikke omhandler markedsadgang for virksomheder i sektoren for finansielle tjenesteydelser, og fordi der allerede er synlige positive afsmittende virkninger i Unionen, såsom udflytning af en række aktiviteter, bør denne sektor udelukkes fra den samlede mængde varer og tjenesteydelser, der tages i betragtning ved beregningen af den faktor, der er knyttet til handelen på det indre marked. I betragtning af den ekstraordinære karakter af den begivenhed, som Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen udgør, og den usikkerhed, der har omgivet centrale aspekter af forbindelserne mellem Det Forenede Kongerige og Unionen efter overgangsperiodens udløb, er det vanskeligt at forudse, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne på passende vis skal træffe for hurtigt at imødegå virkningerne af udtrædelsen. Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne fleksibilitet og navnlig at give Kommissionen mulighed for at vedtage finansieringsafgørelsen om forfinansiering uden at være forpligtet til i henhold til finansforordningens artikel 110, stk. 2, at give en beskrivelse af de konkrete foranstaltninger, der skal finansieres.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Inden udbetalingen af forhåndsfinansieringen skal medlemsstaterne senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden underrette Kommissionen om, hvilke organer der er udpeget, og hvilket organ forfinansieringen skal udbetales til, og bekræfte, at systembeskrivelserne er blevet udarbejdet.

(12) Inden udbetalingen af forhåndsfinansieringen skal medlemsstaterne senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden underrette Kommissionen om, hvilke organer der er udpeget, og hvilket organ forfinansieringen skal udbetales til, og bekræfte, at systembeskrivelserne er blevet udarbejdet. Medlemsstaterne bør udpege det eller de relevante organer på rette territoriale niveau i overensstemmelse med deres institutionelle, retlige og finansielle rammer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater bør der være én enkelt frist for indgivelse af ansøgninger om finansielt bidrag fra reserven for alle medlemsstater. Instrumentets særlige karakter og den relativt korte gennemførelsesperiode berettiger, at der fastsættes en skræddersyet referenceperiode, og ville gøre kravet om, at medlemsstaterne på årsbasis skal fremlægge de dokumenter, der kræves i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, ude af proportioner. Da risiciene for Unionens budget samtidig afbødes ved kravet om, at medlemsstaterne indfører et solidt forvaltnings- og kontrolsystem, er det berettiget at fravige forpligtelsen til at forelægge de krævede dokumenter i februar eller marts hvert år. For at gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere, om anvendelsen af det finansielle bidrag fra reserven er korrekt, bør det også kræves, at medlemsstaterne som en del af ansøgningen forelægger gennemførelsesrapporter med mere detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner, en forvaltningserklæring samt en erklæring fra et uafhængigt revisionsorgan udarbejdet i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder.

(13) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater bør der være én enkelt frist for indgivelse af ansøgninger om finansielt bidrag fra reserven for alle medlemsstater. Instrumentets særlige karakter og den relativt korte gennemførelsesperiode berettiger, at der fastsættes en skræddersyet referenceperiode, og ville gøre kravet om, at medlemsstaterne på årsbasis skal fremlægge de dokumenter, der kræves i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, ude af proportioner. Da risiciene for Unionens budget samtidig afbødes ved kravet om, at medlemsstaterne anvender deres eksisterende, eller opretter, solide forvaltnings- og kontrolsystemer, er det berettiget at fravige forpligtelsen til at forelægge de krævede dokumenter i februar eller marts hvert år. For at gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere, om anvendelsen af det finansielle bidrag fra reserven er korrekt, bør det også kræves, at medlemsstaterne som en del af ansøgningen forelægger gennemførelsesrapporter med mere detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner, kontoelementer, en sammenfatning af de endelige revisionsrapporter og de gennemførte kontroller, en forvaltningserklæring samt en erklæring fra et uafhængigt revisionsorgan udarbejdet i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder. For at sikre overensstemmelse med forvaltnings- og kontrolkravene og en hurtig gennemførelse af reserven bør Kommissionen arrangere informationsmøder for medlemsstaterne og udarbejde en gennemførelsesvejledning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 14</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 13skal reserven evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for evalueringen af reserven.

(14) I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201613 skal reserven evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne og de nationale, regionale eller lokale myndigheder. Disse krav bør eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for evalueringen af reserven.

_________________

_________________

13 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

13 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 15</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater og konsekvens i evalueringen af ansøgningerne bør Kommissionen vurdere ansøgningerne som en samlet pakke. Den bør navnlig se på støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte udgifter, den direkte forbindelse mellem udgifterne og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe konsekvenserne af udtrædelsen, og de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat har truffet for at undgå dobbeltfinansiering. Efter vurderingen af ansøgningerne om finansielt bidrag fra reserven bør Kommissionen udligne den udbetalte forfinansiering og inddrive det uudnyttede beløb. For at koncentrere støtten om de medlemsstater, der er mest berørt af udtrædelsen, bør det — hvis udgifterne i den pågældende medlemsstat, som Kommissionen har accepteret som støtteberettigede, overstiger det beløb, der er udbetalt som forfinansiering, og 0,06 % af den pågældende medlemsstats nominelle bruttonationalindkomst (BNI) for 2021 — være muligt at tillade en supplerende tildeling fra reserven til den pågældende medlemsstat inden for rammerne af de disponible finansielle midler. I betragtning af omfanget af det forventede økonomiske chok bør der åbnes mulighed for at anvende de beløb, der er inddrevet fra forfinansieringen, til medlemsstaternes godtgørelse af supplerende udgifter.

(15) For at sikre ligebehandling af alle medlemsstater og konsekvens i evalueringen af ansøgningerne bør Kommissionen vurdere ansøgningerne som en samlet pakke. Den bør navnlig se på støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte udgifter, den direkte forbindelse mellem udgifterne og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe konsekvenserne af udtrædelsen, og de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat har truffet for at undgå dobbeltfinansiering. Efter vurderingen af ansøgningerne om finansielt bidrag fra reserven bør Kommissionen udligne den udbetalte forfinansiering, inddrive det uudnyttede beløb og træffe afgørelse om yderligere betalinger inden for rammerne af den foreløbige tildeling. I betragtning af omfanget af det forventede økonomiske chok bør de uudnyttede beløb fra den foreløbige tildeling stilles til rådighed for medlemsstater, hvis samlede accepterede beløb overstiger deres respektive foreløbige tildeling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 16</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at sikre, at delt forvaltning fungerer korrekt, bør medlemsstaterne indføre et forvaltnings- og kontrolsystem, udpege og meddele Kommissionen, hvilke organer der er ansvarlige for forvaltningen af reserven, samt et særskilt uafhængigt revisionsorgan. Af forenklingshensyn kan medlemsstaterne gøre brug af eksisterende udpegede organer og systemer, der er oprettet med henblik på forvaltning og kontrol af finansieringen af samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det er nødvendigt at præcisere medlemsstaternes ansvarsområder og fastsætte de specifikke krav til de udpegede organer.

(16) For at sikre, at delt forvaltning fungerer korrekt, bør medlemsstaterne indføre et forvaltnings- og kontrolsystem, udpege og meddele Kommissionen, hvilke organer der er ansvarlige for forvaltningen af reserven, samt et særskilt uafhængigt revisionsorgan. Medlemsstaterne bør gøre brug af eksisterende systemer og bør uddelegere opgaver til eksisterende udpegede organer, herunder dem på regionalt og lokalt niveau, der er oprettet med henblik på forvaltning og kontrol af finansieringen af samhørighedspolitikken eller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det er nødvendigt at præcisere medlemsstaternes ansvarsområder og fastsætte de specifikke krav til de udpegede organer. Hvis medlemsstaterne opretter nye organer, bør Kommissionen senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden vurdere, om de yder tilstrækkelig beskyttelse af Unionens finansielle interesser. Kommissionen bør sikre en konsekvent og sammenlignelig revisionsmetode i alle medlemsstater.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 17</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 2988/9514, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets forordning (EU) 2017/193916. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201317 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137118. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(17) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 2988/9514, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets forordning (EU) 2017/193916 og forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201317 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137118. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

_________________

_________________

14Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

14 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

15Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

15 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

16Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

16 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1.

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 18</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør øge kendskabet til EU-bidraget fra reserven og informere offentligheden herom, da gennemsigtigheds-, kommunikations- og synlighedsaktiviteter er afgørende for at gøre Unionens indsats synlig på stedet. Disse aktiviteter bør være baseret på nøjagtige og ajourførte oplysninger.

(18) Medlemsstaterne bør øge kendskabet til EU-bidraget fra reserven og informere offentligheden og navnlig modtagerne herom, da gennemsigtigheds-, kommunikations- og synlighedsaktiviteter er afgørende for at gøre Unionens indsats synlig på stedet. Disse aktiviteter bør være baseret på nøjagtige og ajourførte oplysninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 19</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at øge gennemsigtigheden med hensyn til anvendelsen af Unionens bidrag bør Kommissionen forelægge en endelig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af reserven.

(19) For at øge gennemsigtigheden med hensyn til anvendelsen af Unionens bidrag bør Kommissionen forelægge en uafhængig endelig rapport med en analyse for hver medlemsstat for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af reserven. Rapporten bør navnlig evaluere, hvorvidt midlerne blev anvendt på en virkningsfuld og effektiv måde og tilførte EU-merværdi. I evalueringen bør der også rapporteres om, i hvilket omfang medlemsstaternes foranstaltninger har afbødet de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for medlemsstater, regioner, lokalsamfund, sektorer, virksomheder, herunder SMV'er, og for den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "referenceperiode": den referenceperiode, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, litra a), og som løber fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2022 "gældende ret":

(1) "referenceperiode": den referenceperiode, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, litra a), og som løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 1 </Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Reserven yder støtte til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i medlemsstater, regioner og sektorer, navnlig dem, der er mest berørt af denne udtræden, og til at afbøde den dermed forbundne indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

Reserven yder støtte til at imødegå de negative konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i medlemsstater, regioner, lokalsamfund, sektorer, organisationer, virksomheder, navnlig SMV'er, herunder mikrovirksomheder, og for arbejdstagere, navnlig dem, der er mest berørt af denne udtræden, og til at afbøde den dermed forbundne indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alle medlemsstater kan være berettigede til støtte fra reserven.

1. Alle medlemsstater kan være berettigede til støtte fra reserven. Medlemsstaterne tildeler primært denne støtte til de mest berørte regioner.

2.  De maksimale midler til reserven fastsættes til 5 370 994 000 EUR i løbende priser.

2.  De maksimale midler til reserven fastsættes til 5 000 000 000 EUR i 2018-priser.

3. De i stk. 2 omhandlede ressourcer fordeles som følger:

3. De i stk. 2 omhandlede ressourcer fordeles foreløbigt i henhold til den metode, der er fastsat i bilag I. De stilles til rådighed som følger:

a) et forfinansieringsbeløb på 4 244 832 000 EUR bliver disponibelt i 2021 i overensstemmelse med artikel 8

a) et forfinansieringsbeløb på 4 000 000 000 EUR i 2018-priser bliver disponibelt og udbetales i tre trancher fra 2021 indtil 2023 i overensstemmelse med artikel 8 og fordelt som følger:

 

i)  1 600 000 000 EUR i 2018-priser i 2021

 

ii)  1 200 000 000 EUR i 2018-priser i 2022

 

iii)  1 200 000 000 EUR i 2018-priser i 2023;

b) supplerende beløb på 1 126 162 000 EUR bliver disponible i 2024 i overensstemmelse med artikel 11.

b) supplerende beløb på 1 000 000 000 EUR i 2018-priser bliver disponible i 2025 i overensstemmelse med artikel 11.

De beløb, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, litra a), betragtes som forfinansiering som omhandlet i finansforordningens artikel 115, stk. 2, litra b), nr. i).

De beløb, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, litra a), betragtes som forfinansiering som omhandlet i finansforordningens artikel 115, stk. 2, litra b), nr. i).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1 </Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det finansielle bidrag fra reserven støtter kun de offentlige udgifter, der er direkte knyttet til foranstaltninger, som medlemsstaterne specifikt har truffet for at bidrage til de målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, og kan navnlig dække følgende:

1. Det finansielle bidrag fra reserven støtter kun de offentlige udgifter, der er direkte knyttet til foranstaltninger, som medlemsstaterne og de regionale myndigheder specifikt har truffet for at bidrage til de målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, og kan navnlig dække følgende:

a) foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der påvirkes negativt af udtrædelsen

a) foranstaltninger til støtte for og bistand til virksomheder, navnlig SMV'er, herunder mikrovirksomheder, organisationer, arbejdstagere og lokalsamfund, der påvirkes negativt af udtrædelsen, navnlig i de mest berørte regioner

b) foranstaltninger til støtte for de mest berørte økonomiske sektorer

b) foranstaltninger til støtte for de mest berørte økonomiske sektorer og deres ansatte

c) foranstaltninger til støtte for virksomheder og lokalsamfund, der er afhængige af fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande

c) foranstaltninger til støtte for virksomheder, navnlig SMV'er, herunder mikrovirksomheder, arbejdstagere og lokalsamfund, der er afhængige af fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande, navnlig dem, der ikke kan flytte deres aktiviteter til andre farvande

 

ca) foranstaltninger til støtte for fiskere og operatører med henblik på et endeligt ophør med fiskeriaktiviteter som defineret i [forordning (EU) nr. XX/20XX (EHFAF-forordningen)] og godtgørelse til operatører i fiskeri- og akvakultursektoren, herunder forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter, for deres indkomsttab eller ekstraomkostninger som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og den forringede adgang til Det Forenede Kongeriges farvande

d) foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen, herunder gennem arbejdsfordelingsordninger, omskoling og uddannelse i berørte sektorer

d) foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen, inklusionen og jobskabelsen, navnlig i de mest berørte regioner og lokalsamfund, med henblik på at sikre beskæftigelse af høj kvalitet, herunder gennem arbejdsfordelingsordninger, omskoling og opkvalificering og uddannelse i berørte sektorer, herunder turistsektoren

e) foranstaltninger til at sikre, at grænse-, told-, sundheds- og plantesundheds-, sikkerheds- og fiskerikontrollen fungerer, samt at opkrævningen af indirekte skatter, herunder supplerende personale og infrastruktur, fungerer

e) foranstaltninger til at sikre, at grænse-, told-, sundheds- og plantesundheds-, sikkerheds- og fiskerikontrollen fungerer, samt at opkrævningen af indirekte skatter, herunder supplerende personale, uddannelse og infrastruktur, fungerer

f) foranstaltninger til at lette ordninger for certificering og godkendelse af produkter, til at hjælpe med at opfylde etableringskrav, til at lette etikettering og mærkning, f.eks. vedrørende sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarder, samt til at bistå i forbindelse med gensidig anerkendelse

f) foranstaltninger til at lette ordninger for certificering og godkendelse af produkter, til at hjælpe med at opfylde etableringskrav, til at lette etikettering og mærkning, f.eks. vedrørende sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarder og sociale standarder, samt til at bistå i forbindelse med gensidig anerkendelse, herunder supplerende personale og infrastruktur

 

fa) foranstaltninger, der har til formål at støtte reintegrationen af EU-borgere, der forlader Det Forenede Kongerige, såsom bistand og vejledning

g) foranstaltninger vedrørende kommunikation og oplysning til og kendskab hos borgere og virksomheder om ændringer af deres rettigheder og forpligtelse som følge af udtrædelsen.

g) foranstaltninger vedrørende kommunikation, juridisk rådgivning og oplysning til og kendskab hos borgere og virksomheder om ændringer af deres rettigheder og forpligtelse som følge af udtrædelsen.

 

ga) teknisk bistand til de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af reserven,

 

op til højst 2,5 % af en medlemsstats tildeling til medlemsstater med en tildeling på under 30 mio. EUR,

 

op til højst 750 000 EUR til medlemsstater med en tildeling på mellem 30 mio. EUR og 50 mio. EUR,

 

op til højst 1,5% af en medlemsstats tildeling til medlemsstater med en tildeling på under 50 mio. EUR.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Udgifter er støtteberettigede, hvis de er afholdt og betalt i referenceperioden, for så vidt angår foranstaltninger, der gennemføres i den pågældende medlemsstat eller til fordel for den pågældende medlemsstat.

2. Udgifter er støtteberettigede, hvis de er afholdt og betalt, både på de udpegede organers og de endelige modtageres niveau, i referenceperioden, for så vidt angår foranstaltninger, der gennemføres i den pågældende medlemsstat og region eller til fordel for den pågældende medlemsstat eller region.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved udformningen af støtteforanstaltninger tager medlemsstaterne hensyn til de forskellige virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for forskellige regioner og lokalsamfund og fokuserer støtten fra reserven på dem, der er mest berørt, alt efter hvad der er relevant.

3. Ved udformningen af støtteforanstaltninger tager medlemsstaterne hensyn til de forskellige virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for forskellige regioner og lokalsamfund og fokuserer støtten fra reserven på dem, der er mest berørt, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne indleder meningsfulde, inklusive og tilgængelige høringer med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Reserven yder ikke støtte til:

Reserven yder ikke støtte til:

a) merværdiafgift

a) merværdiafgift

b) teknisk bistand til forvaltning, overvågning, information og kommunikation, tvistbilæggelse samt kontrol og revision af reserven

 

c) udgifter til flytning som defineret i artikel 2, nr. 6)

c) udgifter til flytning som defineret i artikel 2, nr. 6)

d) udgifter til flytning i overensstemmelse med artikel 14, stk. 16, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014, hvis et bidrag fra reserven udgør statsstøtte.

d) udgifter til flytning i overensstemmelse med artikel 14, stk. 16, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014, hvis et bidrag fra reserven udgør statsstøtte

 

da) foranstaltninger til støtte for de dele af finans- og banksektoren, der er positivt påvirket af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

 

db) foranstaltninger, der ikke overholder Unionens miljømål, Parisaftalen, princippet om ikke at gøre skade som fastsat i den europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder eller FN's mål for bæredygtig udvikling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne anvender bidraget fra reserven til at gennemføre de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, til at yde støtte, der ikke skal tilbagebetales. Unionens bidrag ydes i form af godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, som medlemsstaterne faktisk har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne.

2. Medlemsstaterne anvender bidraget fra reserven til at gennemføre de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, til at yde støtte, der ikke skal tilbagebetales. Unionens bidrag ydes i form af godtgørelse af støtteberettigede omkostninger, som medlemsstaterne faktisk har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne på de udpegede organers og de endelige modtageres niveau.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Uanset finansforordningens artikel 12 fremføres uudnyttede forpligtelses- og betalingsbevillinger i medfør af nærværende forordning automatisk og kan anvendes indtil den 31. december 2025. De fremførte bevillinger udnyttes som de første i det følgende regnskabsår.

5. Uanset finansforordningens artikel 12 fremføres uudnyttede forpligtelses- og betalingsbevillinger i medfør af nærværende forordning automatisk og kan anvendes indtil den 31. december 2026. De fremførte bevillinger udnyttes som de første i det følgende regnskabsår.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tildelingskriterierne for forfinansiering, som Kommissionen skal udbetale til medlemsstaterne, er fastsat i bilag I.

udgår

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen udbetaler forfinansieringen senest 60 dage efter datoen for vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2. Den udlignes i overensstemmelse med artikel 11.

3. Kommissionen udbetaler 2021-tranchen af forfinansieringen senest 30 dage efter datoen for vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2. 2022- og 2023-tranchen af forfinansieringen udbetales i overensstemmelse med de ordninger, der er fastsat i gennemførelsesretsakten. Forfinansieringen udlignes i overensstemmelse med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indgiver senest den 30. september 2023 en ansøgning til Kommissionen om et finansielt bidrag fra reserven. Kommissionen vurderer denne ansøgning og fastslår, om der skal betales supplerende beløb til medlemsstaterne, eller om der skal inddrives beløb fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 11.

1. Medlemsstaterne indgiver senest den 30. september 2024 en ansøgning til Kommissionen om et finansielt bidrag fra reserven. Kommissionen vurderer denne ansøgning og fastslår, om der skal betales supplerende beløb til medlemsstaterne, eller om der skal inddrives beløb fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke indgiver en ansøgning om et finansielt bidrag fra reserven senest den 30. september 2023, inddriver Kommissionen det samlede beløb, der er udbetalt som forfinansiering til den pågældende medlemsstat.

2. Hvis en medlemsstat ikke indgiver en ansøgning om et finansielt bidrag fra reserven senest den 30. september 2024, inddriver Kommissionen det samlede beløb, der er udbetalt som forfinansiering til den pågældende medlemsstat.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansøgningen skal være baseret på modellen i bilag II. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de samlede offentlige udgifter, som medlemsstaterne har afholdt og betalt, og værdierne af outputindikatorer for de støttede foranstaltninger. Den skal ledsages af de dokumenter, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, og af en gennemførelsesrapport.

1. Ansøgningen skal være baseret på modellen i bilag II. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de samlede offentlige udgifter, som medlemsstaterne har afholdt og betalt, opdelt efter den NUTS 2-region, hvor udgifterne blev afholdt, værdierne af output og resultatindikatorer og, hvor det er muligt, effektindikatorer for de støttede foranstaltninger. For hver indikator fastsætter ansøgeren, hvor det er relevant, et antal mål til at måle udgifternes effektivitet. Den skal ledsages af de dokumenter, der er omhandlet i finansforordningens artikel 63, stk. 5, 6 og 7, og af en gennemførelsesrapport, der indeholder en begrundelse for fordelingen af udgifterne mellem NUTS 2-regionerne, hvoraf det fremgår, at støtten primært er blevet tildelt de mest berørte regioner, hvor det er relevant. Kommissionen offentliggør ansøgningerne og de ledsagende dokumenter.

</Amend>