Διαδικασία : 2020/0380(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0178/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0178/2021

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 609kWORD 196k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Valérie Hayer, Επιτροπή Προϋπολογισμών,

François-Xavier Bellamy, Επιτροπή Αλιείας

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0854),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 322 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0433/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...[1],

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 19ης Μαρτίου 2021[2],

 έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25ης Φεβρουαρίου 2021[3],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία συμφωνήθηκαν στην έκτακτη σύνοδό του στις 17-21 Ιουλίου 2020, προβλέπεται η δημιουργία νέου ειδικού αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit·

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Αλιείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0178/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (στο εξής: Ηνωμένο Βασίλειο) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: Ευρατόμ) (στο εξής από κοινού: Ένωση) και εισήλθε σε μεταβατική περίοδο. Αυτή η περιορισμένη χρονική περίοδος συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης11 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική τους σχέση.

(1) Την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (στο εξής: Ηνωμένο Βασίλειο) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: Ευρατόμ) (στο εξής από κοινού: Ένωση) και εισήλθε σε μεταβατική περίοδο. Αυτή η περιορισμένη χρονική περίοδος συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης11 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική τους σχέση.

__________________

__________________

11 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

11 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα υπάρχουν εμπόδια στο εμπόριο και στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναμένονται εκτενείς και γενικευμένες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις. Οι συνέπειες αυτές είναι αναπόφευκτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να είναι προετοιμασμένα για αυτές.

(2) Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου τα εμπόδια στο εμπόριο, στις διασυνοριακές συναλλαγές και στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου έγιναν πραγματικότητα με εκτενείς και γενικευμένες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, τις ΜΜΕ, και τους εργαζόμενους τους καθώς και για τις τοπικές κοινότητες και τις δημόσιες διοικήσεις και τους πολίτες. Δεδομένου ότι οι συνέπειες αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο, και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να είναι προετοιμασμένα για αυτές.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Ένωση δεσμεύεται να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να επιδείξει αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις.

(3) Η Ένωση δεσμεύεται να μετριάσει τις αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να επιδείξει αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των οικονομικών τομέων τους, ιδίως προς τα κράτη μέλη που υφίστανται τις δυσμενέστερες επιπτώσεις, σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η Ένωση είναι επίσης προσηλωμένη στη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της επίτευξης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για όλα τα αποθέματα σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, της εξάλειψης της υπεραλίευσης, της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται επίσης από διεθνείς δεσμεύσεις.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Θα πρέπει να θεσπιστεί αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (στο εξής: αποθεματικό) για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, ιδίως εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και, κατ’ επέκταση, για τον μετριασμό του συνεπαγόμενου αντικτύπου στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα πρέπει να καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις πρόσθετες δημόσιες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται τα κράτη μέλη για μέτρα που λαμβάνονται ειδικά για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών.

(4) Θα πρέπει να θεσπιστεί αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (στο εξής: αποθεματικό) για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, ιδίως εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και, κατ’ επέκταση, για τον μετριασμό του συνεπαγόμενου αρνητικού αντικτύπου στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα πρέπει να καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται οι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη για μέτρα που λαμβάνονται ειδικά για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Η περίοδος αναφοράς, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, που καθορίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών θα πρέπει να εφαρμόζεται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για μέτρα που εκτελούνται.

</Amend>

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη που επωφελούνται από το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit πρέπει να παρέχουν όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία παροχής δημόσιας στήριξης προκειμένου να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, όπου έχει επηρεαστεί δυσμενώς η απασχόληση ή έχουν χαθεί θέσεις εργασίας εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

</AmendB>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Για τους σκοπούς της συμβολής στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενδείκνυται τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, να εστιάζουν ειδικότερα στις περιφέρειες, τις περιοχές και τις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν ειδικά μέτρα, κυρίως για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικονομικών τομέων που επηρεάζονται δυσμενώς από την αποχώρηση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος του είδους των μέτρων που είναι πιθανότερο να επιτύχουν τον στόχο αυτόν.

(5) Για τους σκοπούς της συμβολής στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενδείκνυται τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, να εστιάζουν ειδικότερα και να διαθέτουν κεφάλαια από το αποθεματικό, στις περιφέρειες, τις περιοχές και τις τοπικές κοινότητες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν σημαντικό μέρος της συνεισφοράς από το αποθεματικό σε μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικονομικών τομέων που επηρεάζονται δυσμενώς από την αποχώρηση, και ιδίως των ΜΜΕ και των εργαζομένων τους, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς αντιμετωπίζουν τώρα εμπόδια στις εμπορικές ροές, αύξηση των διοικητικών και τελωνειακών διαδικασιών και μεγαλύτερη κανονιστική και οικονομική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος του είδους των μέτρων που είναι πιθανότερο να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους. Κατά τις προσπάθειές τους για τη στήριξη των τομέων και των περιφερειών τους που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται στον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση και να βασίζονται στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς τους για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων μέτρων. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το ψηφιακό θεματολόγιο, να σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 και να συνάδουν με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγγενούς συμβολής του στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.

</Amend>

 

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Δεδομένης της σπουδαιότητας της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία και τα προγράμματα θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 30 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης θα αφορά την στήριξη κλιματικών στόχων. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit αναμένεται να συμβάλει σε ποσοστό 30 % του συνολικού κονδυλίου του σε στόχους που αφορούν το κλίμα σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και τις προτεραιότητες του κάθε κράτους μέλους.

</AmendB>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Με πρωτοβουλία των κρατών μελών, οι δαπάνες για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι επιλέξιμες προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βοηθηθούν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να υλοποιήσουν το αποθεματικό για την παροχή βοήθειας ιδίως στις ΜΜΕ, οι οποίες λόγω του μεγέθους τους δεν διαθέτουν τους πόρους και τις γνώσεις για να ξεπεράσουν τον αυξημένο διοικητικό φόρτο και το αυξημένο κόστος.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τυχόν εξαιρέσεις από τη στήριξη που παρέχεται από το αποθεματικό. Το αποθεματικό θα πρέπει να εξαιρεί από τη στήριξη αυτή τον φόρο προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι συνιστά έσοδο για τα κράτη μέλη, το οποίο αντισταθμίζει το σχετικό κόστος για τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επικεντρωμένη χρήση των περιορισμένων πόρων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, η τεχνική βοήθεια που χρησιμοποιείται από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του αποθεματικού δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για την παροχή στήριξης από το αποθεματικό. Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση για την πολιτική συνοχής, οι δαπάνες που συνδέονται με μετεγκαταστάσεις ή αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο στήριξης.

(6) Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τυχόν εξαιρέσεις από τη στήριξη που παρέχεται από το αποθεματικό. Το αποθεματικό θα πρέπει να εξαιρεί από τη στήριξη αυτή τον φόρο προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι συνιστά έσοδο για τα κράτη μέλη, το οποίο αντισταθμίζει το σχετικό κόστος για τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση για την πολιτική συνοχής, οι δαπάνες που συνδέονται με μετεγκαταστάσεις ή αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο στήριξης. Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι περιορισμένοι πόροι και να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του παρόντος κανονισμού που συνίστανται στην επικέντρωση στα κράτη μέλη και τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, οι οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων του τραπεζικού τομέα που επωφελήθηκαν από την αποχώρηση, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το αποθεματικό.

</Amend>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο άμεσος αντίκτυπος των δυσμενών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους, καθώς και η ανάγκη θέσπισης μέτρων μετριασμού, κατά περίπτωση, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η περίοδος επιλεξιμότητας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2020 και να είναι επικεντρωμένη σε περιορισμένη χρονική περίοδο 30 μηνών.

(7) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των δυσμενών οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εδαφικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους, καθώς και, κατά περίπτωση, τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των αναμενόμενων αρνητικών επιπτώσεων της αποχώρησης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η περίοδος επιλεξιμότητας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2019 και να είναι επικεντρωμένη σε περιορισμένη χρονική περίοδο 54 μηνών.

</Amend>

 

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη διακύμανση της λίρας στερλίνας (GBP) σε σχέση με το ευρώ (EUR) προκειμένου να επισημανθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς τομείς της ΕΕ, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2019, που αποτελεί έναρξη της περιόδου αναφοράς για τη χρηματοδοτική εισφορά από το αποθεματικό.

</AmendB>

 

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Τα κράτη μέλη, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλουν κατά την υλοποίηση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit, να επιδιώκουν τη δημιουργία συνεργειών με τη στήριξη που λαμβάνεται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και να αποφεύγουν τις επικαλύψεις μεταξύ της χρήσης του εν λόγω αποθεματικού και των διαρθρωτικών ταμείων.

</AmendB>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 9</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ο παρών κανονισμός διέπεται από τους οριζόντιους δημοσιονομικούς κανόνες που θεσπίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οργανώνουν επίσης τον έλεγχο της ευθύνης των δημοσιονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης το γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(9) Ο παρών κανονισμός διέπεται από τους οριζόντιους δημοσιονομικούς κανόνες που θεσπίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οργανώνουν επίσης τον έλεγχο της ευθύνης των δημοσιονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης το γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περιπτώσεις γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση από την ΕΕ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 10</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις πληρωμές, τις μεταφορές και την ανάκτηση του αποθεματικού. Τηρουμένης της αρχής του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει δυνατότητες μεταφοράς αχρησιμοποίητων κονδυλίων πέραν εκείνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν την ικανότητα αντιμετώπισης, μέσω του αποθεματικού, των αρνητικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους.

(10) Η εκτέλεση του αποθεματικού θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόληψης και δίωξης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις πληρωμές, τις μεταφορές και την ανάκτηση του αποθεματικού. Τηρουμένης της αρχής του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, λόγω της εξαιρετικής και ειδικής φύσης του αποθεματικού, να προβλέπει δυνατότητες μεταφοράς αχρησιμοποίητων κονδυλίων πέραν εκείνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν την ικανότητα αντιμετώπισης, μέσω του αποθεματικού, των αρνητικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τις οικονομίες τους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τους πρόσθετους πόρους και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του αποθεματικού, το 2021 θα πρέπει να εκταμιευθεί σημαντικό ποσό από το αποθεματικό ως προχρηματοδότηση. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη σημασία της αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει αξιόπιστων και επίσημων στατιστικών. Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του γεγονότος που συνιστά η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και της αβεβαιότητας που περιέβαλε βασικές πτυχές της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν ταχέως τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εκδώσει την απόφαση χρηματοδότησης που προβλέπει την προχρηματοδότηση χωρίς την υποχρέωση του άρθρου 110 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την οποία απαιτείται περιγραφή των συγκεκριμένων δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

(11) Προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τους πρόσθετους πόρους και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του αποθεματικού, θα πρέπει να εκταμιευθεί σημαντικό ποσό από το αποθεματικό ως προχρηματοδότηση, σε δύο ίσες δόσεις, το 2021 και το 2022. Η μέθοδος κατανομής για τους πόρους του αποθεματικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη σημασία της αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη σημασία των γειτονικών θαλάσσιων μεθοριακών περιοχών και των κοινοτήτων τους βάσει αξιόπιστων και επίσημων στατιστικών. Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του γεγονότος που συνιστά η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και της αβεβαιότητας που περιέβαλε βασικές πτυχές της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν ταχέως τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εκδώσει την απόφαση χρηματοδότησης που προβλέπει την προχρηματοδότηση χωρίς την υποχρέωση του άρθρου 110 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την οποία απαιτείται περιγραφή των συγκεκριμένων δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 12</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πριν από την καταβολή της προχρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την ταυτότητα των φορέων που έχουν οριστεί και του φορέα στον οποίο καταβάλλεται η προχρηματοδότηση, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταρτιστεί η περιγραφή των συστημάτων, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(12) Πριν από την καταβολή της προχρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την ταυτότητα των φορέων που έχουν οριστεί και του φορέα στον οποίο καταβάλλεται η προχρηματοδότηση, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταρτιστεί η περιγραφή των συστημάτων, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους αρμόδιους φορείς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό τους πλαίσιο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 13</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για λόγους διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί για όλα τα κράτη μέλη ενιαία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό. Ο ειδικός χαρακτήρας του μέσου και η σχετικά σύντομη περίοδος εφαρμογής δικαιολογούν τον καθορισμό ειδικά προσαρμοσμένης περιόδου αναφοράς και θα καθιστούσαν δυσανάλογη την απαίτηση για τα κράτη μέλη να παρέχουν σε ετήσια βάση τα έγγραφα που απαιτούνται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 63 του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό της Ένωσης μετριάζονται ταυτόχρονα από την απαίτηση θέσπισης ισχυρού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου από τα κράτη μέλη, δικαιολογείται η παρέκκλιση από την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κάθε έτους. Προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα της χρήσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του αποθεματικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να υποβάλλουν, στο πλαίσιο της αίτησης, εκθέσεις υλοποίησης για την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες, καθώς και διαχειριστική δήλωση και γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η οποία έχει συνταχθεί βάσει των διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου.

(13) Για λόγους διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί για όλα τα κράτη μέλη ενιαία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό. Ο ειδικός χαρακτήρας του μέσου και η σχετικά σύντομη περίοδος εφαρμογής δικαιολογούν τον καθορισμό ειδικά προσαρμοσμένης περιόδου αναφοράς και θα καθιστούσαν δυσανάλογη την απαίτηση για τα κράτη μέλη να παρέχουν σε ετήσια βάση τα έγγραφα που απαιτούνται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 63 του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό της Ένωσης μετριάζονται ταυτόχρονα από την απαίτηση χρήσης ισχυρού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου το οποίο είτε υπάρχει ήδη είτε, κατά περίπτωση, πρόκειται να θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, δικαιολογείται η παρέκκλιση από την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κάθε έτους. Προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα της χρήσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του αποθεματικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να υποβάλλουν, στο πλαίσιο της αίτησης, εκθέσεις υλοποίησης για την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες, τα στοιχεία των λογαριασμών, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, καθώς και διαχειριστική δήλωση και γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η οποία έχει συνταχθεί βάσει των διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 14</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου13, το αποθεματικό θα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται ταυτόχρονα οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση του αποθεματικού.

(14) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου13, το αποθεματικό θα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται ταυτόχρονα οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση του αποθεματικού.

__________________

__________________

13 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

13 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 15</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών και της συνέπειας κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις συνολικά. Θα πρέπει να εξετάζει ειδικότερα την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια των δαπανών που έχουν δηλωθεί, την άμεση σύνδεση των δαπανών με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από το οικείο κράτος μέλος για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκκαθαρίζει την καταβληθείσα προχρηματοδότηση και να ανακτά τα αχρησιμοποίητα ποσά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επικεντρωμένη στήριξη των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση, όταν οι δαπάνες στο οικείο κράτος μέλος, οι οποίες έγιναν δεκτές ως επιλέξιμες από την Επιτροπή, υπερβαίνουν τόσο το ποσό που καταβλήθηκε ως προχρηματοδότηση όσο και το 0,06 % του ονομαστικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) του οικείου κράτους μέλους για το 2021, θα πρέπει να είναι εφικτή η παροχή της δυνατότητας περαιτέρω κατανομής από το αποθεματικό στο εν λόγω κράτος μέλος, εντός των ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Δεδομένης της έκτασης του αναμενόμενου οικονομικού κλυδωνισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης των ανακτηθέντων ποσών από την προχρηματοδότηση για την επιστροφή πρόσθετων δαπανών από τα κράτη μέλη.

(15) Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών και της συνέπειας κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις συνολικά. Θα πρέπει να εξετάζει ειδικότερα την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια των δαπανών που έχουν δηλωθεί, την άμεση σύνδεση των δαπανών με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της αποχώρησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από το οικείο κράτος μέλος για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκκαθαρίζει την καταβληθείσα προχρηματοδότηση, να ανακτά τα αχρησιμοποίητα ποσά και να αποφασίζει για πρόσθετες πληρωμές μέχρι τα όρια της προσωρινής κατανομής. Δεδομένης της έκτασης του αναμενόμενου οικονομικού κλυδωνισμού, τα αχρησιμοποίητα ποσά από την προσωρινή κατανομή θα πρέπει να διατίθενται στα κράτη μέλη των οποίων το συνολικό εγκριθέν ποσό υπερβαίνει την αντίστοιχη προσωρινή κατανομή τους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Λόγω του πρωτοφανούς και εξαιρετικού χαρακτήρα του μέσου και του σκοπού του, η Επιτροπή είναι σκόπιμο να υποστηρίξει τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να προσδιορίσουν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ή πρόκειται να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης της άμεσης σύνδεσης της δαπάνης με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 16</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, να ορίσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του αποθεματικού, καθώς και έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Για λόγους απλούστευσης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των υφιστάμενων φορέων και συστημάτων που έχουν οριστεί για τους σκοπούς της διαχείρισης και του ελέγχου της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις για τους ορισθέντες φορείς.

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, να ορίσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους φορείς που είναι αρμόδιοι στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο για τη διαχείριση του αποθεματικού, καθώς και έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση των υφιστάμενων συστημάτων και θα πρέπει να αναθέτουν καθήκοντα στους υφιστάμενους φορείς στο κατάλληλο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν οριστεί για τους σκοπούς της διαχείρισης και του ελέγχου της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις για τους ορισθέντες φορείς. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι οι οικείες τοπικές και περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στους φορείς παρακολούθησης, εάν δεν είναι ήδη ενταγμένες σε αυτούς.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Για να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι με σκοπό την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τα μέτρα που υποστηρίζονται από το αποθεματικό, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με τους αποδέκτες χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό και τους πραγματικούς δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική τυποποιημένη και διαλειτουργική μορφή και να χρησιμοποιούν το ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων που παρέχει η Επιτροπή.

</Amend>

 

<AmendB>Τροπολογία  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες τεχνικές, όπως η επιλογή του απλουστευμένου κόστους, για την ταχύτερη κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων.

</AmendB>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 17</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου14, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου15 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου16, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(17) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου14, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου15, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

__________________

__________________

14 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

15 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

15 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 18</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεισφορά της Ένωσης από το αποθεματικό και να ενημερώσουν σχετικά το κοινό, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες διαφάνειας, επικοινωνίας και προβολής είναι καίριας σημασίας για την προβολή της δράσης της Ένωσης επιτόπου. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες.

(18) Τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεισφορά της Ένωσης από το αποθεματικό και να ενημερώσουν σχετικά το κοινό και ιδίως τους αποδέκτες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες διαφάνειας, επικοινωνίας και προβολής είναι καίριας σημασίας για την προβολή της δράσης της Ένωσης επιτόπου. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 19</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του αποθεματικού.

(19) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, σχετικά με την υλοποίηση του αποθεματικού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «περίοδος αναφοράς»: η περίοδος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία ορίζεται από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

(1) «περίοδος αναφοράς»: η περίοδος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία ορίζεται από την 1η Ιουλίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) «εδάφη ειδικού καθεστώτος»: κατά περίπτωση, τα βρετανικά υπερπόντια εδάφη και οι εξαρτήσεις του Στέμματος·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – εδάφιο 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αποθεματικό παρέχει στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, ιδίως εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση αυτή, και για τον μετριασμό των σχετικών επιπτώσεων στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Το αποθεματικό παρέχει στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων τους, καθώς και των οικονομικών τομέων τους, ιδίως εκείνους που πλήττονται με τον πιο δυσμενή τρόπο από την αποχώρηση αυτή, και για τον μετριασμό των σχετικών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το ανώτατο όριο των πόρων για το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 5 370 994 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2. Το ανώτατο όριο των πόρων για το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 5 000 000 000 EUR σε τιμές 2018.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατανέμονται ως εξής:

3. Οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατανέμονται προσωρινά με βάση τη μέθοδο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι και τα ποσά που προκύπτουν. Διατίθενται ως εξής:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Το 2021 διατίθεται ποσό προχρηματοδότησης ύψους 4 244 832 000 EUR σύμφωνα με το άρθρο 8·

α) Το 2021 διατίθεται ποσό προχρηματοδότησης ύψους 4 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ύψους 2 000 000 000 EUR το 2021 και 2 000 000 000 EUR το 2022 σύμφωνα με το άρθρο 8·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Το 2024 διατίθενται πρόσθετα ποσά ύψους 1 126 162 000 EUR σύμφωνα με το άρθρο 11.

β) Το 2025 διατίθενται πρόσθετα ποσά ύψους 1 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 σύμφωνα με το άρθρο 11.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό στηρίζει μόνο τις δημόσιες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με μέτρα τα οποία λαμβάνονται ειδικά από τα κράτη μέλη προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και μπορεί να καλύπτει, ειδικότερα, τα εξής:

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό στηρίζει μόνο μέτρα τα οποία λαμβάνονται ειδικά από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο περιφερειακών και τοπικών αρχών, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και μπορεί να καλύπτει, ειδικότερα, τα εξής:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μέτρα για την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από την αποχώρηση·

α) μέτρα για τη στήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενων, τοπικών κοινοτήτων και οργανισμών που επηρεάζονται δυσμενώς από την αποχώρηση·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) μέτρα στήριξης των οικονομικών τομέων που πλήττονται περισσότερο·

β) μέτρα στήριξης των οικονομικών τομέων που πλήττονται δυσμενέστερα·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου·

γ) μέτρα στήριξης περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων και οργανισμών, και ιδίως του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, στα ύδατα των εδαφών του με ειδικό καθεστώς ή σε ύδατα που καλύπτονται από αλιευτικές συμφωνίες με παράκτια κράτη, όπου οι αλιευτικές δυνατότητες για τους ενωσιακούς στόλους έχουν μειωθεί λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) μέτρα στήριξης της απασχόλησης, μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανειδίκευσης και κατάρτισης σε πληττόμενους τομείς·

δ) μέτρα στήριξης της δημιουργίας και προστασίας θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων θέσεων εργασίας, των συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανειδίκευσης και κατάρτισης σε δυσμενώς πληττόμενους τομείς και μέτρα υποδοχής για τη διευκόλυνση της επανένταξης των πολιτών της Ένωσης καθώς και προσώπων που έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος της Ένωσης ή στο έδαφος κράτους μέλους και που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα της αποχώρησής του·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, ελέγχων ασφάλειας και αλιευτικών ελέγχων, καθώς και της είσπραξης έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου προσωπικού και υποδομών·

ε) μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, ελέγχων ασφάλειας και αλιευτικών ελέγχων, καθώς και της είσπραξης έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου προσωπικού και της κατάρτισής του και υποδομών·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) μέτρα για τον περιορισμό των αναταραχών που θα προκληθούν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τα τοπικά και περιφερειακά διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγών·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν πραγματοποιούνται και καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς για μέτρα που εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος ή προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό εάν πραγματοποιούνται και καταβάλλονται από τις δημόσιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών στις δημόσιες και/ή ιδιωτικές οντότητες, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς για μέτρα που εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος ή προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε διάφορες περιφέρειες και τοπικές κοινότητες και εστιάζουν τη στήριξη από το αποθεματικό σε εκείνες που πλήττονται περισσότερο, κατά περίπτωση.

3. Κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε διάφορες περιφέρειες και τοπικές κοινότητες και εστιάζουν τη στήριξη από το αποθεματικό σε εκείνες που πλήττονται δυσμενέστερα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης στον τομέα της αλιείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και προσπαθούν να στηρίξουν τους αλιείς που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ιδίως δε την αλιεία μικρής κλίμακας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και χρηματοοικονομικό τους πλαίσιο και σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης που ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../… [νέος ΚΚΔ), τα κράτη μέλη καθιερώνουν διάλογο σε πολλαπλά επίπεδα με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και κοινότητες των περιφερειών και των περιοχών που πλήττονται περισσότερο, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο τον καθορισμό και την εφαρμογή αμοιβαία αποδεκτών μέτρων που θα στηριχθούν από το αποθεματικό, καθώς και μηχανισμού παρακολούθησης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συνάδουν με το εφαρμοστέο δίκαιο.

4. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συνάδουν με το εφαρμοστέο δίκαιο και με τις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγγενούς συμβολής του στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, λαμβάνουν υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» και συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Μέτρα τα οποία είναι επιλέξιμα βάσει της παραγράφου 1 μπορούν να λάβουν στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

5. Μέτρα τα οποία είναι επιλέξιμα βάσει της παραγράφου 1 μπορούν να λάβουν στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών που ενεργούν ως διαχειριστικές αρχές ή ως φορείς διαμεσολάβησης για τα ενωσιακά ταμεία προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη της χρηματοδότησης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Τεχνική βοήθεια

 

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και το 2,5 % της χρηματοδότησής του από το αποθεματικό για τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές στη διαχείριση, την παρακολούθηση, την κοινοποίηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν συγκεκριμένα τον αυξημένο διοικητικό φόρτο και το αυξημένο κόστος.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ενημέρωση και την επικοινωνία, την επίλυση καταγγελιών, καθώς και για την εφαρμογή δικλίδων ελέγχου και τη διενέργεια ελέγχων ως προς το αποθεματικό·

διαγράφεται

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) τις δαπάνες για τη στήριξη οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων του τραπεζικού τομέα, που επωφελήθηκαν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από το αποθεματικό για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 για την παροχή μη επιστρεπτέων μορφών στήριξης. Η συνεισφορά της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί και καταβληθεί από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των μέτρων.

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από το αποθεματικό για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 για την παροχή μη επιστρεπτέων μορφών στήριξης. Η συνεισφορά της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί και καταβληθεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε δημόσιες και/ή ιδιωτικές οντότητες, κατά την εφαρμογή των μέτρων και για τεχνική βοήθεια.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο από τους πόρους του αποθεματικού καθορίζεται με βάση τα αλιεύματα που αλιεύονται σε ύδατα που ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το παράρτημα Ι διαθέτουν τουλάχιστον 7% του ποσού που διατίθεται προσωρινά σε μέτρα στήριξης των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων, και ιδίως του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας, που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κριτήρια κατανομής της προχρηματοδότησης που πρέπει να καταβάλει η Επιτροπή στα κράτη μέλη καθορίζονται στο παράρτημα I.

1. Τα κριτήρια κατανομής των πόρων που πρέπει να καταβάλει η Επιτροπή στα κράτη μέλη καθορίζονται στο παράρτημα I.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καταβάλλει την προχρηματοδότηση εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

3. Η Επιτροπή καταβάλλει την προχρηματοδότηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 9 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση αυτή και εξακριβώνει αν οφείλονται πρόσθετα ποσά στα κράτη μέλη ή τυχόν ποσά θα πρέπει να ανακτηθούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 β, υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό έως τις 30 Ιουνίου 2024. Η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση αυτή και εξακριβώνει αν οφείλονται πρόσθετα ποσά στα κράτη μέλη ή τυχόν ποσά θα πρέπει να ανακτηθούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 9 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, η Επιτροπή ανακτά το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ως προχρηματοδότηση στο εν λόγω κράτος μέλος.

2. Εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό έως τις 30 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή ανακτά το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ως προχρηματοδότηση στο εν λόγω κράτος μέλος.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 10 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αίτηση βασίζεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και τις τιμές των δεικτών εκροών για τα υποστηριζόμενα μέτρα. Συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφοι 5, 6 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και από έκθεση υλοποίησης.

1. Η αίτηση βασίζεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της εδαφικής κατανομής της δαπάνης σε επίπεδο NUTS 2, και τις τιμές των δεικτών εκροών για τα υποστηριζόμενα μέτρα. Συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφοι 5, 6 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και από έκθεση υλοποίησης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) περιγραφή του αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση από οικονομική και κοινωνική άποψη, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των περιφερειών, των περιοχών και των τομέων που πλήττονται περισσότερο·

α) περιγραφή του αρνητικού αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση από οικονομική, κοινωνική, εδαφική και περιβαλλοντική άποψη, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των τομέων, των περιφερειών, των περιοχών και των τοπικών κοινοτήτων τομέων που πλήττονται με τον πιο δυσμενή τρόπο·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις δυσμενείς συνέπειες της αποχώρησης για τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς τομείς που έλαβαν στήριξη από το αποθεματικό, λαμβανομένης υπόψη της μετακίνησης οικονομικών τομέων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) περιγραφή της συμβολής των μέτρων στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν.

ε) περιγραφή της συμβολής των μέτρων στις αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο ψηφιακό θεματολόγιο, στους στόχους της Ένωσης για το περιβάλλον σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της συμφωνίας του Παρισιού και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών (στο εξής: εγκριθέν ποσό)·

α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) το ποσό για τεχνική βοήθεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) το άθροισμα των ποσών των στοιχείων α) και α α) («συνολικό εγκριθέν ποσό»)·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αν οφείλονται πρόσθετα ποσά στο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή αν πρέπει να ανακτηθούν ποσά σύμφωνα με την παράγραφο 5.

β) αν οφείλονται πρόσθετα ποσά στο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή αν πρέπει να ανακτηθούν ποσά σύμφωνα με την παράγραφο 6.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που το εγκριθέν ποσό υπερβαίνει τόσο το ποσό της προχρηματοδότησης όσο και το 0,06 % του ονομαστικού ΑΕΕ του 2021 του οικείου κράτους μέλους, οφείλεται πρόσθετο ποσό στο εν λόγω κράτος μέλος από το κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β), καθώς και τυχόν ποσά που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4.

Σε περίπτωση που το συνολικό εγκριθέν ποσό υπερβαίνει το ποσό της καταβληθείσας προχρηματοδότησης, οφείλεται πρόσθετο ποσό στο εν λόγω κράτος μέλος από το κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β), έως ότου συμπληρωθεί το ποσό που διατίθεται προσωρινά στο εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα I.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταβάλλει στο οικείο κράτος μέλος το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της προχρηματοδότησης που καταβλήθηκε ή το 0,06 % του ονομαστικού ΑΕΕ του 2021, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι υψηλότερο.

Το τμήμα της προσωρινής κατανομής ενός κράτους μέλους που δεν καλύπτεται από το συνολικό εγκριθέν ποσό, καθώς και τυχόν ποσά που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, διατίθενται στα κράτη μέλη των οποίων το συνολικό εγκριθέν ποσό υπερβαίνει την προσωρινή κατανομή τους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν το άθροισμα των συμπληρωματικών ποσών για όλα τα κράτη μέλη που υπολογίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι συνεισφορές από το αποθεματικό μειώνονται αναλόγως.

Όταν το άθροισμα των συμπληρωματικών ποσών που υπολογίζονται για όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι συνεισφορές από το αποθεματικό για τα ποσά που υπερβαίνουν τις προσωρινές κατανομές μειώνονται αναλόγως.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκκαθαρίζει την αντίστοιχη προχρηματοδότηση και καταβάλλει τυχόν πρόσθετο οφειλόμενο ποσό εντός 60 ημερών από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

5. Η Επιτροπή εκκαθαρίζει την αντίστοιχη προχρηματοδότηση και καταβάλλει τυχόν πρόσθετο οφειλόμενο ποσό εντός 30 ημερών από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που το εγκριθέν ποσό είναι χαμηλότερο από το ποσό της προχρηματοδότησης για το οικείο κράτος μέλος, η διαφορά ανακτάται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, και ειδικότερα σύμφωνα με το μέρος Ι κεφάλαιο 6 τμήματα 3, 4 και 5. Τα ανακτηθέντα ποσά αντιμετωπίζονται ως εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού και, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται για την αναλογική αύξηση των συνεισφορών που καταβάλλονται στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για πρόσθετα ποσά βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, έως 100 % κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που οι πληρωμές προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου έχουν πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 100 %, τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

6. Σε περίπτωση που το συνολικό εγκριθέν ποσό είναι χαμηλότερο από το ποσό της προχρηματοδότησης που καταβλήθηκε στο οικείο κράτος μέλος, η διαφορά ανακτάται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, και ειδικότερα σύμφωνα με το μέρος Ι, τίτλος IV, κεφάλαιο 6 τμήματα 3, 4 και 5. Τα ανακτηθέντα ποσά αντιμετωπίζονται ως εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού και, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται για την αναλογική αύξηση των συνεισφορών που καταβάλλονται στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για πρόσθετα ποσά βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, έως 100 % κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που οι πληρωμές προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου έχουν πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 100 %, τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τα οφειλόμενα πρόσθετα ποσά σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η εκτελεστική πράξη συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και νομική δέσμευση κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε οφειλόμενο συμπληρωματικό ποσό εντός 60 ημερών από την έκδοση της εν λόγω πράξης.

7. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τα οφειλόμενα πρόσθετα ποσά σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η εκτελεστική πράξη συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και νομική δέσμευση κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε οφειλόμενο συμπληρωματικό ποσό εντός 30 ημερών από την έκδοση της εν λόγω πράξης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την εκτέλεση του αποθεματικού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και συγκεκριμένα:

1. Κατά την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την εκτέλεση του αποθεματικού, τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των περιφερειακών ή τοπικών αρχών τους, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και συγκεκριμένα:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ορίζουν φορέα υπεύθυνο για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό και ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και εποπτεύουν τους εν λόγω φορείς·

α) ορίζουν στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο φορέα, ή εφόσον απαιτείται από το θεσμικό, νομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο υπεύθυνο ή, όπου αυτό απαιτείται από το συνταγματικό πλαίσιο του κράτους μέλους, φορείς υπεύθυνους για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό και ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και εποπτεύουν τους εν λόγω φορείς·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα των φορέων που έχουν οριστεί, καθώς και του φορέα στον οποίο καταβάλλεται η προχρηματοδότηση, και επιβεβαιώνουν ότι έχει καταρτιστεί η περιγραφή των συστημάτων εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·

δ) κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του φορέα ή των φορέων που έχουν οριστεί στους οποίους καταβάλλεται η προχρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα και παραχωρηθεί κεφάλαια από το αποθεματικό, και επιβεβαιώνουν ότι έχει καταρτιστεί η περιγραφή των συστημάτων εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν φορείς και συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν ήδη θεσπιστεί για την εκτέλεση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν φορείς στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο και μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, είτε αυτά είναι νέα είτε έχουν ήδη θεσπιστεί για την εκτέλεση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση της συνεισφοράς από το αποθεματικό:

3. Ο αρμόδιος φορέας ή οι αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση της συνεισφοράς από το αποθεματικό:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ο πληθυσμός αποτελείται από λιγότερες από 300 μονάδες δειγματοληψίας, μπορεί να χρησιμοποιείται μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας κατά την επαγγελματική κρίση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι επαρκές, ώστε ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει έγκυρη ελεγκτική γνώμη. Η μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10 % των μονάδων δειγματοληψίας στον πληθυσμό της λογιστικής χρήσης, το οποίο επιλέγεται τυχαία.

Όταν ο πληθυσμός αποτελείται από λιγότερες από 300 μονάδες δειγματοληψίας, μπορεί να χρησιμοποιείται μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας κατά την επαγγελματική κρίση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι επαρκές, ώστε ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει έγκυρη ελεγκτική γνώμη. Η μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10 % των μονάδων δειγματοληψίας στον πληθυσμό της περιόδου αναφοράς, το οποίο επιλέγεται τυχαία.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να μη χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του αποθεματικού τα οικεία συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχει θεσπίσει για την εφαρμογή της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής, αλλά να θεσπίσει νέο σύστημα, η Επιτροπή καθορίζει, εντός έξι μηνών από τη θέση του παρόντος κανονισμού σε ισχύ, κατά πόσον το σύστημα είναι αποτελεσματικό και παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό και δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συνιστά στο εν λόγω κράτος μέλος τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το κράτος μέλος εφαρμόζει τα μέτρα αυτά εντός δύο μηνών από τη σύσταση της Επιτροπής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 14 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο στ) συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ταμείο. Το κράτος μέλος ανακτά τυχόν ποσά που απώλεσε εξαιτίας παρατυπίας που εντοπίστηκε.

1. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο στ) συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό. Το κράτος μέλος ανακτά τυχόν ποσά που απώλεσε εξαιτίας παρατυπίας που εντοπίστηκε.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 – εδάφιο 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου της συνεισφοράς της Ένωσης από το αποθεματικό μέσω δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου της συνεισφοράς της Ένωσης από το αποθεματικό μέσω δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας προκειμένου να μετριαστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς τομείς, να αποφευχθούν τα διοικητικά εμπόδια και να ενισχυθούν οι ενημερωτικές εκστρατείες τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους νέους κανόνες που ισχύουν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και ειδικότερα, διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ενημερώνονται για τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό ως πρωτοβουλία της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 16 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή διενεργεί εκ των υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία του αποθεματικού. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση όλων των σχετικών πληροφοριών που έχει ήδη στη διάθεσή της σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2026, διενεργείται αξιολόγηση προκειμένου να εξετασθούν η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνοχή και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του αποθεματικού. Η Επιτροπή παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει ήδη στη διάθεσή της σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 16 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2027, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του αποθεματικού.

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται, και έως τις 30 Ιουνίου 2027 η Επιτροπή υποβάλλει τελική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του αποθεματικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – υπότιτλος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέθοδος κατανομής για την προχρηματοδότηση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit

Μέθοδος κατανομής για τους πόρους του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προχρηματοδότηση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

Οι πόροι του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους από την προχρηματοδότηση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit ορίζεται ως το άθροισμα του συντελεστή που συνδέεται με τα αλιεύματα που αλιεύονται στα ύδατα που ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Ηνωμένου Βασιλείου και του συντελεστή που συνδέεται με το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο.

1. Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους από τους πόρους του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit ορίζεται ως το άθροισμα του συντελεστή που συνδέεται με τα αλιεύματα που αλιεύονται στα ύδατα που ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Ηνωμένου Βασιλείου, του συντελεστή που συνδέεται με το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο και του συντελεστή που συνδέεται με τον πληθυσμό των θαλάσσιων μεθοριακών περιοχών που συνορεύουν με το Ηνωμένο Βασίλειο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο συντελεστής που συνδέεται με τα αλιεύματα που αλιεύονται στην ΑΟΖ του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιείται για την κατανομή των 600 εκατομμυρίων EUR. Ο συντελεστής που συνδέεται με το εμπόριο χρησιμοποιείται για την κατανομή των 3 400 εκατομμυρίων EUR. Και τα δύο ποσά εκφράζονται σε τιμές 2018.

2. Ο συντελεστής που συνδέεται με τα αλιεύματα που αλιεύονται στην ΑΟΖ του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιείται για την κατανομή των 600 εκατομμυρίων EUR. Ο συντελεστής που συνδέεται με το εμπόριο χρησιμοποιείται για την κατανομή των 4 150 εκατομμυρίων EUR. Ο συντελεστής που συνδέεται με τις θαλάσσιες μεθοριακές περιοχές χρησιμοποιείται για την κατανομή των 250 εκατομμυρίων EUR. Κάθε ένα από τα ποσά αυτά εκφράζεται σε τιμές 2018.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο ii</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) το αρχικό μερίδιο της αξίας των αλιευμάτων που αλιεύονται στην ΑΟΖ του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόζεται πολλαπλασιάζοντάς το με τον δείκτη εξάρτησης του κράτους μέλους·

ii) το αρχικό μερίδιο της αξίας των αλιευμάτων που αλιεύονται στην ΑΟΖ του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόζεται πολλαπλασιάζοντάς το με τον δείκτη εξάρτησης του κράτους μέλους υψωμένο σε δύναμη του 0,75·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) το αρχικό μερίδιο του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο προσαρμόζεται πολλαπλασιαζόμενο με τον δείκτη εξάρτησης του κράτους μέλους·

γ) το αρχικό μερίδιο του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο προσαρμόζεται πολλαπλασιαζόμενο με τον δείκτη εξάρτησης του κράτους μέλους υψωμένο σε δύναμη του 0,75·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο ζ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) εάν ο υπολογισμός αυτός οδηγήσει σε κατανομή που υπερβαίνει το 0,35 % του ΑΕΕ ενός κράτους μέλους (υπολογισμένο σε EUR), η κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο επίπεδο του 0,35 % του οικείου ΑΕΕ. Οι πόροι που αφαιρούνται λόγω της εφαρμογής ανώτατου ορίου ανακατανέμονται σε άλλα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς τα μη προσαρμοσμένα μερίδιά τους·

ζ) εάν ο υπολογισμός αυτός οδηγήσει σε κατανομή που υπερβαίνει το 0,36% του ΑΕΕ ενός κράτους μέλους (υπολογισμένο σε EUR), η κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο επίπεδο του 0,36% του οικείου ΑΕΕ. Οι πόροι που αφαιρούνται λόγω της εφαρμογής ανώτατου ορίου ανακατανέμονται σε άλλα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς τα μη προσαρμοσμένα μερίδιά τους·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο η</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) εάν ο υπολογισμός που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) έχει ως αποτέλεσμα ένταση ενίσχυσης άνω των 190 EUR/κάτοικο, η κατανομή του εν λόγω κράτους ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης της τάξης των 190 EUR/κάτοικο. Οι πόροι που αφαιρούνται λόγω της εφαρμογής ανώτατου ορίου ανακατανέμονται στα κράτη μέλη στα οποία δεν εφαρμόζεται ανώτατο όριο βάσει των στοιχείων ζ) ή η) κατ’ αναλογία προς τα μερίδιά τους, όπως υπολογίζεται στο σημείο ζ).

η) εάν ο υπολογισμός που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) έχει ως αποτέλεσμα ένταση ενίσχυσης άνω των 195 EUR/κάτοικο, η κατανομή του εν λόγω κράτους ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο επίπεδο που αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης της τάξης των 195 EUR/κάτοικο. Οι πόροι που αφαιρούνται λόγω της εφαρμογής ανώτατου ορίου ανακατανέμονται στα κράτη μέλη στα οποία δεν εφαρμόζεται ανώτατο όριο βάσει των στοιχείων ζ) ή η) κατ’ αναλογία προς τα μερίδιά τους, όπως υπολογίζεται στο σημείο ζ).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Ο συντελεστής που συνδέεται με τις θαλάσσιες μεθοριακές περιοχές προκύπτει από τον υπολογισμό του μεριδίου κάθε κράτους μέλους στον συνολικό πληθυσμό των θαλάσσιων μεθοριακών περιοχών που συνορεύουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι θαλάσσιες μεθοριακές περιοχές είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 με μεθοριακή ακτογραμμή και όλες οι άλλες περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 στις οποίες τουλάχιστον το ήμισυ του πληθυσμού της περιφέρειας ζει εντός 25 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή ακτογραμμή. Οι παραμεθόριες ακτές ορίζονται ως ακτογραμμές που βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 150 km από την ακτογραμμή του Ηνωμένου Βασιλείου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της κατανομής της προχρηματοδότησης του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit:

5. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της κατανομής των πόρων του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στα) για τον συνολικό πληθυσμό των περιφερειών του επιπέδου NUTS 3, η περίοδος αναφοράς είναι το 2017.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 7 α (νέα)</Article>

 

Text proposed by the Commissiont

 

 

 

Τροπολογία

 

Φορέας ή φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα και πόροι από το αποθεματικό, κατά περίπτωση.

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 8 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύντομη περιγραφή των περιοχών και των τομέων που πλήττονται, καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης που εφαρμόζονται

Περιγραφή των περιοχών και των τομέων που πλήττονται, καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης που εφαρμόζονται

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 8 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

 

Περιγραφή του πολυεπίπεδου διαλόγου και του μηχανισμού παρακολούθησης

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 9 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν πριν από τις αφαιρέσεις

Οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν πριν από τις αφαιρέσεις

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 14 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

14α 

Εδαφική κατανομή των δαπανών σε επίπεδο NUTS 2

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15.1 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα για την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες που πλήττονται από την αποχώρηση

Μέτρα για τη στήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενων, τοπικών κοινοτήτων και οργανισμών που επηρεάζονται δυσμενώς από την αποχώρηση

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15.2 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα στήριξης των οικονομικών τομέων που πλήττονται περισσότερο

μέτρα στήριξης των οικονομικών τομέων που πλήττονται δυσμενέστερα

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15.3 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου

Μέτρα στήριξης περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων και οργανισμών, και ιδίως του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, στα ύδατα των εδαφών του με ειδικό καθεστώς ή σε ύδατα που καλύπτονται από αλιευτικές συμφωνίες με παράκτια κράτη, όπου οι αλιευτικές δυνατότητες για τους ενωσιακούς στόλους έχουν μειωθεί λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15.4 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα στήριξης της απασχόλησης μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανειδίκευσης και κατάρτισης σε πληττόμενους τομείς

Μέτρα στήριξης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων θέσεων εργασίας, των συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανειδίκευσης και κατάρτισης σε δυσμενώς πληττόμενους τομείς και μέτρα υποδοχής για τη διευκόλυνση της επανένταξης των πολιτών της Ένωσης καθώς και προσώπων που έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος της Ένωσης ή στο έδαφος κράτους μέλους και που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα της αποχώρησής του·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15.4 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

 

 

Τροπολογία

15.4α 

Μέτρα για τον περιορισμό των αναταραχών που θα προκληθούν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τα τοπικά και περιφερειακά διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγών·

 

 

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II – πίνακας – σειρά 15.5 – στήλη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα διασφάλισης της λειτουργίας των συνόρων και των διαδικασιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου προσωπικού και υποδομής

Μέτρα διασφάλισης της λειτουργίας των συνόρων και των διαδικασιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετου προσωπικού και της κατάρτισής του και υποδομής

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα ΙΙ – πίνακας – σειρά 16 – στήλη 2 – γραμμή 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύντομη περιγραφή / ποσό
(π.χ. χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής / REACT-EU / Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης / Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / άλλο – να προσδιοριστεί)

Περιγραφή / ποσό
(π.χ. χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής / REACT-EU / Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης / Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / άλλο – να προσδιοριστεί)

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα ΙI – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – σημείο 1 – σημείο 1.3 – στοιχείο α α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) κατά περίπτωση, τον φορέα ή τους φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα και πόροι από το αποθεματικό (ονομασία, διεύθυνση και σημείο επαφής του φορέα):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή και περιεχόμενο της πρότασης

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («ΗΒ») αποχώρησε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για μεταβατική περίοδο που διήρκεσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 οι δύο πλευρές συνήψαν νέα συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και για τη θέσπιση πλαισίου συνεργασίας το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας ισχυρής και εποικοδομητικής μελλοντικής εταιρικής σχέσης, αποφεύγοντας τις πιο επώδυνες συνέπειες ενός σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία και παρέχοντας ασφάλεια δικαίου μεσομακροπρόθεσμα.

 

Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει πλέον στις πολιτικές της Ένωσης από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, έχει ήδη καταστεί εμφανής η διατάραξη των οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων.

 

Παρόλο που η αποχώρηση επηρεάζει την Ένωση στο σύνολό της, ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες, τομείς και επιχειρήσεις, ιδίως εκείνα με σημαντική έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα επηρεαστούν δυσμενέστερα και αναμένεται να υποστούν σημαντικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ζημίες.

 

Ο εισηγητής υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία συμφωνήθηκαν κατά την ειδική συνεδρίασή του στις 17-21 Ιουλίου 2020, όταν οι αναπόφευκτες αυτές συνέπειες είχαν ήδη προβλεφθεί και όταν ελήφθη η απόφαση να συσταθεί το αποθεματικό προσαρμογής για το Brexit (το «αποθεματικό») ως εργαλείο αλληλεγγύης που αποσκοπεί στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής που ακολουθεί τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υπενθυμίζει ότι αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και αξιοποιεί και συμπληρώνει το έργο που επιτέλεσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των μέτρων ετοιμότητας που ελήφθησαν στο πλαίσιο των αντίστοιχων πολιτικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ.

 

2. Επιλογή της νομικής πράξης

 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση να αντλήσει έμπνευση το αποθεματικό από τη μακρά πείρα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πολιτική συνοχής, ταυτόχρονα δε να προσαρμοστεί πλήρως στις νέες συνθήκες και στον στόχο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

 

Επιπλέον, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και για το γεγονός ότι το αποθεματικό θα υλοποιηθεί με επιμερισμένη διαχείριση.

 

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι στο αποθεματικό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρωτοφανής κατάσταση για τα κράτη μέλη, η μοναδικότητά της και η ανάγκη άμεσης και ευέλικτης αντίδρασης των κρατών μελών στις προκλήσεις που θα προκύπτουν για τις οικονομίες τους.

 

3. Πόροι από το αποθεματικό

 

Το ανώτατο όριο των πόρων για την εκτέλεση του αποθεματικού θα ανέλθει στο ποσό των 5 370 994 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, οι οποίοι πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ως ειδικό μέσο εκτός των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού της ΕΕ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

 

Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι συνολικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές απώλειες που συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες και δημόσιες καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και τομείς θα είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ακόμη δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία της εντύπωσης ότι το συνολικό διαθέσιμο ποσό από το αποθεματικό θα είναι επαρκές για την κάλυψη όλων αυτών των ζημιών.

 

4. Στόχοι και επιλέξιμες κατηγορίες μέτρων

 

Το αποθεματικό θα προβλέπει χρηματοδοτικές συνεισφορές στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, ιδίως εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση, με στόχο τον μετριασμό του αντικτύπου της στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

 

Ενώ υποστηρίζει τον μη εξαντλητικό και ενδεικτικό κατάλογο των επιλέξιμων κατηγοριών μέτρων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι σημαντικό μέρος της συνεισφοράς από το αποθεματικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να προστατεύσουν τα επίπεδα απασχόλησης.

 

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό για τη στήριξη μέτρων που ενδέχεται να μην συμβάλουν στον επιδιωκόμενο στόχο ή ακόμη και να μην είναι επιλέξιμα και, κατά συνέπεια, για να περιοριστεί ο κίνδυνος να μην επιστραφούν στα κράτη μέλη οι δαπάνες τους, ο εισηγητής προτείνει να συνδράμει η Επιτροπή τα κράτη μέλη στην προετοιμασία των μέτρων που πρέπει να υποστηριχθούν.

 

5. Διάθεση πόρων στον αλιευτικό τομέα

 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι όχι μόνο η συμφωνία αποχώρησης επιτεύχθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και, λόγω του συμφωνηθέντος περιορισμού των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ο τομέας της αλιείας θα είναι ένας από τους τομείς που ενδέχεται να πληγούν σοβαρά. Ως εκ τούτου, προτείνει να διατεθεί το μερίδιο του συνολικού ποσού προχρηματοδότησης που συνδέεται με τα αλιεύματα, ανά κράτος μέλος, για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες.

 

6. Περίοδος επιλεξιμότητας και επιλέξιμες δαπάνες

 

Δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα του αποθεματικού, ο εισηγητής συμφωνεί με τη σχετικά σύντομη περίοδο εφαρμογής που προτείνει η Επιτροπή. Ο εισηγητής θεωρεί, ωστόσο, ότι η περίοδος επιλεξιμότητας θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να μετριάσουν τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και προτείνει η περίοδος επιλεξιμότητας για την εφαρμογή των μέτρων αυτών να εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο εισηγητής διευκρινίζει περαιτέρω ότι η συνεισφορά από το αποθεματικό θα πρέπει να λάβει τη μορφή επιστροφής των επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, και έχουν καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023 από τα κράτη μέλη για μέτρα που υλοποιούνται στο κράτος μέλος.

 

7. Συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών (ΤΠΑ), των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

 

Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων στήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιαστούν ιδιαίτερα στις περιφέρειες, τις περιοχές, τις τοπικές κοινότητες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες. Ο εισηγητής επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα καθιερώσουν έναν πολυεπίπεδο διάλογο τουλάχιστον με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των περιφερειών και των περιοχών που πλήττονται περισσότερο, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, δεδομένου ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των αναγκών και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του αποθεματικού.

 

8. Προχρηματοδότηση και πρόσθετο ποσό

 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι δύο παράγοντες, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα αλιεύματα που αλιεύονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου, που επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν από την Επιτροπή στη μεθοδολογία υπολογισμού της προχρηματοδότησης των κρατών μελών, καταδεικνύουν τους ιστορικά ισχυρούς δεσμούς και τις στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει επίγνωση του κινδύνου η επιλεγείσα μέθοδος κατανομής να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την ειδική άμεση ή έμμεση έκθεση της οικονομίας κάθε κράτους μέλους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η μεθοδολογία αντικατοπτρίζει επαρκώς το πνεύμα αλληλεγγύης που διέπει τη δημιουργία του αποθεματικού, και θα πρέπει επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Next Generation EU.

 

Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης την πρόταση να ενεργοποιηθεί το αποθεματικό σε δύο γύρους χορηγήσεων, τον πρώτο (4 244 832 000 EUR) με καταβολή το 2021 υπό τη μορφή προχρηματοδότησης και τον δεύτερο (1 126 162 000 EUR), με καταβολή το 2024 υπό τη μορφή πρόσθετων συνεισφορών, βάσει πραγματικών δαπανών, μετά την υποβολή αίτησης και έκθεσης υλοποίησης. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αντιδράσουν γρήγορα στην έκτακτη κατάσταση και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

9. Υποβολή αιτήσεων για χρηματοδοτική συνδρομή από το αποθεματικό

 

Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής από το αποθεματικό, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση υλοποίησης που θα συνοδεύει την αίτηση, περιγράφοντας τα μέτρα που ελήφθησαν και τον τρόπο υλοποίησής τους, καθώς και μια διαχειριστική δήλωση και μια ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου. Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας και της καταλληλότητας των μέτρων που επιλέγονται από κάθε κράτος μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επαληθεύει ότι υπάρχει άμεση σύνδεση με την αποχώρηση και να λαμβάνει υπόψη τη μετακίνηση της δραστηριότητας οικονομικών τομέων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση.

 

10. Διαχείριση και έλεγχος

 

Δεδομένου του έκτακτου χαρακτήρα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο εισηγητής θεωρεί κατάλληλο τον σχεδιασμό του αποθεματικού και τις παρεκκλίσεις του από τον δημοσιονομικό κανονισμό – ασυνήθιστα υψηλή προχρηματοδότηση, δεύτερη πληρωμή, μη ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και ετήσιες εκθέσεις – αλλά προτείνει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των αυτή τη στιγμή υφιστάμενων καθορισμενων φορέων και των συστημάτων για την πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κανόνων επιμερισμένης διαχείρισης που διέπουν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.

 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει έναν καθορισμένο φορέα αρμόδιο για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό, έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα και έναν φορέα στον οποίο η Επιτροπή καταβάλλει την προχρηματοδότηση. Ο εισηγητής επιθυμεί να διευκρινίσει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν πρόσθετους φορείς, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να τους αναθέσουν καθήκοντα καθώς και πόρους από το αποθεματικό, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό τους πλαίσιο.

 

11. Επικοινωνία και προβολή

 

Ο εισηγητής υποστηρίζει την προτεινόμενη από την Επιτροπή υποχρέωση των κρατών μελών να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεισφορά της Ένωσης από το αποθεματικό και να ενημερώνουν τους δυνητικούς δικαιούχους, τους συμμετέχοντες και το ευρύ κοινό σχετικά με την ύπαρξη του αποθεματικού, τον όγκο και τη στήριξη που απορρέει από αυτό, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες διαφάνειας, επικοινωνίας και προβολής είναι ουσιαστικής σημασίας για την προβολή της δράσης της Ένωσης επιτόπου.

 

Επιπλέον, προτείνει ιδίως να ενημερώνονται οι τελικοί αποδέκτες ότι η συνεισφορά από το αποθεματικό αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης.

 

Τέλος, ο εισηγητής δράττεται της ευκαιρίας για να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη ότι δεν έχει μόνο η ΕΕ την ευθύνη να κοινοποιεί τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές της στους πολίτες της ΕΕ, αλλά και τα κράτη μέλη, προκειμένου να προσφέρεται στους πολίτες καλύτερη πρόσβαση και καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (11.5.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (στο εξής: Ηνωμένο Βασίλειο) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: Ευρατόμ) (στο εξής από κοινού: Ένωση) και εισήλθε σε μεταβατική περίοδο. Αυτή η περιορισμένη χρονική περίοδος συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης11 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική τους σχέση.

(1) Την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (στο εξής: Ηνωμένο Βασίλειο) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: Ευρατόμ) (στο εξής από κοινού: Ένωση) και εισήλθε σε μεταβατική περίοδο. Αυτή η περιορισμένη χρονική περίοδος συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης11 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική τους σχέση.

__________________

__________________

11 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

11 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα υπάρχουν εμπόδια στο εμπόριο και στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναμένονται εκτενείς και γενικευμένες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις. Οι συνέπειες αυτές είναι αναπόφευκτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να είναι προετοιμασμένα για αυτές.

(2) Τώρα που έληξε η μεταβατική περίοδος, υπάρχουν εμπόδια στο εμπόριο και στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό προκαλεί εκτενείς και γενικευμένες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις, τις τοπικές κοινότητες και τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων διοικητικές διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών και για τις εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που δημιουργούν διασυνοριακά σημεία συμφόρησης, δυσχεραίνουν το εμπόριο και αναχαιτίζουν την οικονομική ανάκαμψη. Οι συνέπειες αυτές θα πρέπει να μετριαστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Ένωση δεσμεύεται να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να επιδείξει αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις.

(3) Η Ένωση δεσμεύεται να μετριάσει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να επιδείξει αλληλεγγύη προς όλα τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, ιδίως αυτούς που πλήττονται περισσότερο σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις. Ωστόσο, πολλές αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί πόσο εκτεθειμένη είναι η οικονομία ενός κράτους μέλους. Για παράδειγμα, μπορούν να αναμένονται πιθανά θετικά κέρδη από τη μετακίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Θα πρέπει να θεσπιστεί αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (στο εξής: αποθεματικό) για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, ιδίως εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και, κατ’ επέκταση, για τον μετριασμό του συνεπαγόμενου αντικτύπου στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα πρέπει να καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις πρόσθετες δημόσιες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται τα κράτη μέλη για μέτρα που λαμβάνονται ειδικά για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών.

(4) Θα πρέπει να θεσπιστεί αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (στο εξής: αποθεματικό) για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς, στους εργαζομένους και τις τοπικές κοινότητες, ιδίως στις περιπτώσεις που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και, κατ’ επέκταση, για τον μετριασμό του συνεπαγόμενου αντικτύπου στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα πρέπει να καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις πρόσθετες δημόσιες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για μέτρα που λαμβάνονται ειδικά για τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Για τους σκοπούς της συμβολής στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενδείκνυται τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, να εστιάζουν ειδικότερα στις περιφέρειες, τις περιοχές και τις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν ειδικά μέτρα, κυρίως για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικονομικών τομέων που επηρεάζονται δυσμενώς από την αποχώρηση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος του είδους των μέτρων που είναι πιθανότερο να επιτύχουν τον στόχο αυτόν.

(5) Για τους σκοπούς της συμβολής στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενδείκνυται τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, να εστιάζουν ειδικότερα, και να διαθέτουν πόρους από το αποθεματικό, στις περιφέρειες, τις περιοχές, τους τομείς, τους εργαζομένους, τις οργανώσεις, τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινότητες και τους οικονομικούς τομείς που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για παράδειγμα με την παροχή βοήθειας για την εξεύρεση νέων εξαγωγικών αγορών ή τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και με ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι συνήθως δεν διαθέτουν τη διοικητική, νομική και οικονομική δυνατότητα να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιοτικής απασχόλησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης στις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες που πλήττονται ιδιαιτέρως. Εν προκειμένω, οι περιφέρειες, οι περιοχές και οι τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος του είδους των μέτρων που είναι πιθανότερο να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τυχόν εξαιρέσεις από τη στήριξη που παρέχεται από το αποθεματικό. Το αποθεματικό θα πρέπει να εξαιρεί από τη στήριξη αυτή τον φόρο προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι συνιστά έσοδο για τα κράτη μέλη, το οποίο αντισταθμίζει το σχετικό κόστος για τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επικεντρωμένη χρήση των περιορισμένων πόρων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, η τεχνική βοήθεια που χρησιμοποιείται από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του αποθεματικού δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για την παροχή στήριξης από το αποθεματικό. Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση για την πολιτική συνοχής, οι δαπάνες που συνδέονται με μετεγκαταστάσεις ή αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο στήριξης.

(6) Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τυχόν εξαιρέσεις από τη στήριξη που παρέχεται από το αποθεματικό. Το αποθεματικό θα πρέπει να εξαιρεί από τη στήριξη αυτή τον φόρο προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι συνιστά έσοδο για τα κράτη μέλη, το οποίο αντισταθμίζει το σχετικό κόστος για τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση για την πολιτική συνοχής, οι δαπάνες που συνδέονται με μετεγκαταστάσεις ή αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία δεν θα πρέπει, καταρχήν, να αποτελούν αντικείμενο στήριξης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική χρήση των πόρων του αποθεματικού, θα πρέπει να υφίσταται για τα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα αναλογικό ποσό από το κονδύλιό τους για τεχνική βοήθεια για τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του αποθεματικού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο άμεσος αντίκτυπος των δυσμενών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους, καθώς και η ανάγκη θέσπισης μέτρων μετριασμού, κατά περίπτωση, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η περίοδος επιλεξιμότητας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2020 και να είναι επικεντρωμένη σε περιορισμένη χρονική περίοδο 30 μηνών.

(7) Θα πρέπει να οριστεί περίοδος επιλεξιμότητας για την εφαρμογή μέτρων με σκοπό τον μετριασμό του αντικτύπου των δυσμενών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους και την προσαρμογή σε αυτές, λαμβανομένου υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020, ότι τα κράτη μέλη άρχισαν να θεσπίζουν τέτοια μέτρα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και ότι ορισμένα μέτρα ελέγχου των συνόρων, όπως αυτά που επιβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στις εξαγωγές της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά. Η περίοδος επιλεξιμότητας θα πρέπει, συνεπώς, να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2020 και να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Οι χρηματοδοτικές δράσεις στο πλαίσιο του αποθεματικού θα πρέπει να είναι συνεπείς και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η ψηφιακή μετάβαση, μια δίκαιη κλιματική μετάβαση και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση για τις ίδιες δαπάνες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 10</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις πληρωμές, τις μεταφορές και την ανάκτηση του αποθεματικού. Τηρουμένης της αρχής του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει δυνατότητες μεταφοράς αχρησιμοποίητων κονδυλίων πέραν εκείνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν την ικανότητα αντιμετώπισης, μέσω του αποθεματικού, των αρνητικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους.

(10) Η εκτέλεση του αποθεματικού θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόληψης και δίωξης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις πληρωμές, τις μεταφορές και την ανάκτηση του αποθεματικού. Τηρουμένης της αρχής του ετήσιου καθορισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, λόγω της ιδιαίτερα εξαιρετικής και ειδικής φύσης του αποθεματικού, να προβλέπει δυνατότητες μεταφοράς αχρησιμοποίητων κονδυλίων πέραν εκείνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν την ικανότητα αντιμετώπισης, μέσω του αποθεματικού, των αρνητικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη και τις οικονομίες τους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τους πρόσθετους πόρους και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του αποθεματικού, το 2021 θα πρέπει να εκταμιευθεί σημαντικό ποσό από το αποθεματικό ως προχρηματοδότηση. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη σημασία της αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει αξιόπιστων και επίσημων στατιστικών. Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του γεγονότος που συνιστά η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και της αβεβαιότητας που περιέβαλε βασικές πτυχές της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν ταχέως τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εκδώσει την απόφαση χρηματοδότησης που προβλέπει την προχρηματοδότηση χωρίς την υποχρέωση του άρθρου 110 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την οποία απαιτείται περιγραφή των συγκεκριμένων δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

(11) Προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τους πρόσθετους πόρους και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του αποθεματικού, θα πρέπει να εκταμιευθεί σημαντικό ποσό από το αποθεματικό ως προχρηματοδότηση, σε τρεις δόσεις, το 2021, το 2022 και το 2023. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο, εκφρασμένη ως ποσοστό του ΑΕΠ, τη σημασία της αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου, τη σημασία των συνδέσεων με τη γειτονία για τις θαλάσσιες μεθοριακές περιοχές και τις κοινότητές τους, και τη σπουδαιότητα του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο στην εσωτερική αγορά, βάσει των πλέον πρόσφατων αξιόπιστων και επίσημων στατιστικών, και θα πρέπει να διασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, δεδομένου ότι η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας δεν εξετάζει την πρόσβαση των εταιρειών του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην αγορά και επειδή οι θετικές δευτερογενείς συνέπειες είναι ήδη ορατές εντός της Ένωσης, όπως η μετεγκατάσταση ορισμένων δραστηριοτήτων, ο εν λόγω τομέας θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον συνολικό όγκο αγαθών και υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του παράγοντα που συνδέεται με το εμπόριο στην εσωτερική αγορά. Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του γεγονότος που συνιστά η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και της αβεβαιότητας που περιέβαλε βασικές πτυχές της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν ταχέως τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εκδώσει την απόφαση χρηματοδότησης που προβλέπει την προχρηματοδότηση χωρίς την υποχρέωση του άρθρου 110 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την οποία απαιτείται περιγραφή των συγκεκριμένων δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 12</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πριν από την καταβολή της προχρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την ταυτότητα των φορέων που έχουν οριστεί και του φορέα στον οποίο καταβάλλεται η προχρηματοδότηση, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταρτιστεί η περιγραφή των συστημάτων, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(12) Πριν από την καταβολή της προχρηματοδότησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την ταυτότητα των φορέων που έχουν οριστεί και του φορέα στον οποίο καταβάλλεται η προχρηματοδότηση, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταρτιστεί η περιγραφή των συστημάτων, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν το αρμόδιο ή τα αρμόδια όργανα στο προσήκον εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 13</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για λόγους διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί για όλα τα κράτη μέλη ενιαία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό. Ο ειδικός χαρακτήρας του μέσου και η σχετικά σύντομη περίοδος εφαρμογής δικαιολογούν τον καθορισμό ειδικά προσαρμοσμένης περιόδου αναφοράς και θα καθιστούσαν δυσανάλογη την απαίτηση για τα κράτη μέλη να παρέχουν σε ετήσια βάση τα έγγραφα που απαιτούνται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 63 του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό της Ένωσης μετριάζονται ταυτόχρονα από την απαίτηση θέσπισης ισχυρού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου από τα κράτη μέλη, δικαιολογείται η παρέκκλιση από την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κάθε έτους. Προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα της χρήσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του αποθεματικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να υποβάλλουν, στο πλαίσιο της αίτησης, εκθέσεις υλοποίησης για την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες, καθώς και διαχειριστική δήλωση και γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η οποία έχει συνταχθεί βάσει των διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου.

(13) Για λόγους διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί για όλα τα κράτη μέλη ενιαία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το αποθεματικό. Ο ειδικός χαρακτήρας του μέσου και η σχετικά σύντομη περίοδος εφαρμογής δικαιολογούν τον καθορισμό ειδικά προσαρμοσμένης περιόδου αναφοράς και θα καθιστούσαν δυσανάλογη την απαίτηση για τα κράτη μέλη να παρέχουν σε ετήσια βάση τα έγγραφα που απαιτούνται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 63 του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό της Ένωσης μετριάζονται ταυτόχρονα από την απαίτηση να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη το υφιστάμενο, ή να δημιουργήσουν, ισχυρό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, δικαιολογείται η παρέκκλιση από την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κάθε έτους. Προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα της χρήσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του αποθεματικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να υποβάλλουν, στο πλαίσιο της αίτησης, εκθέσεις υλοποίησης για την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες, τα στοιχεία των λογαριασμών, σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και διαχειριστική δήλωση και γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η οποία έχει συνταχθεί βάσει των διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου και η ταχεία εκτέλεση του αποθεματικού, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις για τα κράτη μέλη και να καταρτίσει οδηγό εφαρμογής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 14</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου13, το αποθεματικό θα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται ταυτόχρονα οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση του αποθεματικού.

(14) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου13, το αποθεματικό θα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται ταυτόχρονα οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη και τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση του αποθεματικού.

_________________

_________________

13 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

13 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 15</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών και της συνέπειας κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις συνολικά. Θα πρέπει να εξετάζει ειδικότερα την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια των δαπανών που έχουν δηλωθεί, την άμεση σύνδεση των δαπανών με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από το οικείο κράτος μέλος για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκκαθαρίζει την καταβληθείσα προχρηματοδότηση και να ανακτά τα αχρησιμοποίητα ποσά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επικεντρωμένη στήριξη των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση, όταν οι δαπάνες στο οικείο κράτος μέλος, οι οποίες έγιναν δεκτές ως επιλέξιμες από την Επιτροπή, υπερβαίνουν τόσο το ποσό που καταβλήθηκε ως προχρηματοδότηση όσο και το 0,06 % του ονομαστικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) του οικείου κράτους μέλους για το 2021, θα πρέπει να είναι εφικτή η παροχή της δυνατότητας περαιτέρω κατανομής από το αποθεματικό στο εν λόγω κράτος μέλος, εντός των ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Δεδομένης της έκτασης του αναμενόμενου οικονομικού κλυδωνισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης των ανακτηθέντων ποσών από την προχρηματοδότηση για την επιστροφή πρόσθετων δαπανών από τα κράτη μέλη.

(15) Για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών και της συνέπειας κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τις αιτήσεις συνολικά. Θα πρέπει να εξετάζει ειδικότερα την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια των δαπανών που έχουν δηλωθεί, την άμεση σύνδεση των δαπανών με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποχώρησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από το οικείο κράτος μέλος για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκκαθαρίζει την καταβληθείσα προχρηματοδότηση, να ανακτά τα αχρησιμοποίητα ποσά και να αποφασίζει για πρόσθετες πληρωμές μέχρι των ορίων της προσωρινής κατανομής. Δεδομένης της έκτασης του αναμενόμενου οικονομικού κλυδωνισμού, τα αχρησιμοποίητα ποσά από την προσωρινή κατανομή θα πρέπει να διατίθενται στα κράτη μέλη των οποίων το συνολικό εγκριθέν ποσό υπερβαίνει την αντίστοιχη προσωρινή κατανομή τους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 16</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, να ορίσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του αποθεματικού, καθώς και έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Για λόγους απλούστευσης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των υφιστάμενων φορέων και συστημάτων που έχουν οριστεί για τους σκοπούς της διαχείρισης και του ελέγχου της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις για τους ορισθέντες φορείς.

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, να ορίσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του αποθεματικού, καθώς και έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση των υφιστάμενων συστημάτων και θα πρέπει να αναθέτουν καθήκοντα στους υφιστάμενους φορείς, μεταξύ άλλων στους φορείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν οριστεί για τους σκοπούς της διαχείρισης και του ελέγχου της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις για τους ορισθέντες φορείς. Όταν τα κράτη μέλη δημιουργούν νέους φορείς, η Επιτροπή θα πρέπει, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να αξιολογεί κατά πόσον οι φορείς αυτοί παρέχουν επαρκή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει μια συνεπή και συγκρίσιμη προσέγγιση του ελέγχου σε όλα τα κράτη μέλη.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 17</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου14, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου15 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου16, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(17) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου14, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου15 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

_________________

_________________

14 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

15 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

15 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 18</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεισφορά της Ένωσης από το αποθεματικό και να ενημερώσουν σχετικά το κοινό, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες διαφάνειας, επικοινωνίας και προβολής είναι καίριας σημασίας για την προβολή της δράσης της Ένωσης επιτόπου. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεισφορά της Ένωσης από το αποθεματικό και να ενημερώσουν σχετικά το κοινό και ιδίως τους αποδέκτες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες διαφάνειας, επικοινωνίας και προβολής είναι καίριας σημασίας για την προβολή της δράσης της Ένωσης επιτόπου. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 19</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του αποθεματικού.

(19) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ανεξάρτητη τελική έκθεση η οποία θα περιέχει ανάλυση για κάθε κράτος μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του αποθεματικού. Η έκθεση θα πρέπει να αξιολογεί συγκεκριμένα κατά πόσον οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και εξασφάλισαν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να αναφέρει σε ποιο βαθμό τα μέτρα των κρατών μελών μετρίασαν τις δυσμενείς επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινότητες, τους τομείς, τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «περίοδος αναφοράς»: η περίοδος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία ορίζεται από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 31