Menettely : 2020/0380(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0178/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0178/2021

Keskustelut :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Äänestykset :

PV 15/09/2021 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 456kWORD 172k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Aluekehitysvaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Valmistelijat (*):

Valérie Hayer, budjettivaliokunta

François-Xavier Bellamy, kalatalousvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0854),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 322 artiklan ja erityisesti 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0433/2020),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon[1],

 ottaa huomioon alueiden komitean 19. maaliskuuta 2021 antaman lausunnon[2],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 25. helmikuuta 2021 antaman lausunnon[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyssä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa hyväksytyt päätelmät uuden erityisen brexit-mukautusvarauksen perustamisesta,

 ottaa huomioon sopimuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot,

 ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0178/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, erosi Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom), jäljempänä yhdessä ’unioni’, 1 päivänä helmikuuta 2020, minkä jälkeen alkoi sitä koskeva siirtymäkausi. Mainitusta määräaikaisesta siirtymäkaudesta sovittiin osana erosopimusta11, ja sen on määrä jatkua 31 päivään joulukuuta 2020. Siirtymäkauden aikana unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aloittivat viralliset neuvottelut tulevista suhteista.

(1) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, erosi Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom), jäljempänä yhdessä ’unioni’, 1 päivänä helmikuuta 2020, minkä jälkeen alkoi sitä koskeva siirtymäkausi. Mainitusta määräaikaisesta siirtymäkaudesta sovittiin osana erosopimusta11, ja se päättyi 31 päivänä joulukuuta 2020. Siirtymäkauden aikana unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aloittivat viralliset neuvottelut tulevista suhteista.

__________________

__________________

11 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’, (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

11 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’, (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Siirtymäkauden päätyttyä unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on kaupan ja rajat ylittävien vaihtojen esteitä. Odotetaan, että tällä on laajoja ja kauaskantoisia seurauksia yrityksille, kansalaisille ja julkishallinnolle. Nämä seuraukset ovat väistämättömiä, ja sidosryhmien on varmistettava, että ne ovat valmiita niihin.

(2) Siirtymäkauden päätyttyä kaupan ja rajat ylittävien vaihtojen ja henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaan liikkumisen esteet unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ovat tulleet todellisuudeksi, jolla on laajoja ja kauaskantoisia seurauksia yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja niiden työntekijöille, sekä paikallisille yhteisöille, julkishallinnolle ja kansalaisille. Koska nämä seuraukset ovat väistämättömiä, niitä on mahdollisuuksien mukaan lievennettävä, ja sidosryhmien on varmistettava, että ne ovat valmiita niihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut lieventämään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen taloudellisia vaikutuksia ja osoittamaan solidaarisuutta kaikille jäsenvaltioille, erityisesti niille, joihin tällaiset poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat eniten.

(3) Unioni on sitoutunut lieventämään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen kielteisiä taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja alueellisia vaikutuksia ja osoittamaan solidaarisuutta kaikille jäsenvaltioille, niiden alueet ja paikallisyhteisöt mukaan luettuina, sekä talouden sektoreille, erityisesti niille, joihin tällaiset poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat kielteisimmin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Unioni on myös sitoutunut kestävään kalastuksenhoitoon YKP:n tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien periaate, jonka mukaan kaikkien kantojen kestävä enimmäistuotto saavutetaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella, liikakalastus lopetetaan, pyydettävien lajien kannat palautetaan ennalleen ja meriympäristöä suojellaan, kuten myös kansainvälisissä sitoumuksissa edellytetään.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Olisi perustettava brexit-mukautusvaraus, jäljempänä ’varaus’, jolla annetaan tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niissä jäsenvaltioissa, alueilla ja toimialoilla, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja jolla näin lievitetään tähän liittyvää vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Varauksen olisi kokonaan tai osittain katettava jäsenvaltioille koituvat julkiset lisämenot toimenpiteistä, jotka toteutetaan nimenomaisesti tällaisten seurausten lieventämiseksi.

(4) Olisi perustettava brexit-mukautusvaraus, jäljempänä ’varaus’, jolla annetaan tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niissä jäsenvaltioissa, alueilla ja toimialoilla, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja jolla näin lievitetään tähän liittyvää kielteistä vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Varauksen olisi kokonaan tai osittain katettava kansallisille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille jäsenvaltioissa koituvat lisämenot toimenpiteistä, jotka toteutetaan nimenomaisesti tällaisten seurausten lieventämiseksi. Tässä asetuksessa määriteltyä menojen tukikelpoisuuden määrittämisen viitejaksoa olisi sovellettava maksuihin, joita jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat toteutetuista toimenpiteistä, mukaan lukien julkisille tai yksityisille toimijoille suoritetut maksut.

</Amend>

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Brexit-mukautusvarauksesta hyötyvien jäsenvaltioiden olisi tarjottava kaikki tarvittava näyttö julkisesta tuesta laadukkaiden työpaikkojen säilyttämiseksi ja luomiseksi silloin, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta on vaikuttanut kielteisesti työpaikkoihin tai aiheuttanut niiden häviämisen.

</AmendB>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi on aiheellista, että jäsenvaltiot keskittyvät tukitoimenpiteitä suunnitellessaan erityisesti niihin alueisiin, aloihin ja paikallisyhteisöihin, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen todennäköisesti vaikuttaa kielteisimmin, mukaan lukien ne, jotka ovat riippuvaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä harjoitettavasta kalastustoiminnasta. Jäsenvaltiot voivat joutua toteuttamaan erityistoimenpiteitä, erityisesti tukeakseen yrityksiä ja talouden toimialoja, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti. Tämän vuoksi on aiheellista laatia ei-tyhjentävä luettelo toimenpidetyypeistä, joilla tämä tavoite todennäköisimmin saavutetaan.

(5) Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi on aiheellista, että jäsenvaltiot keskittyvät tukitoimenpiteitä suunnitellessaan erityisesti alueisiin, aloihin ja paikallisyhteisöihin, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen vaikuttaa kielteisimmin, mukaan lukien ne, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta, ja osoittavat niille varoja varauksesta. Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen kielteisten seurausten torjumiseksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä huomattava osa varauksen rahoitusosuudesta toimenpiteisiin, joilla tuetaan yksityisiä ja julkisia yrityksiä, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti, erityisesti pk-yrityksiä ja niiden työntekijöitä sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka joutuvat nyt selviämään kaupan esteistä, lisääntyvistä hallinnollisista ja tullimenettelyistä sekä suuremmasta sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvästä taakasta; Tämän vuoksi on aiheellista laatia ei-tyhjentävä luettelo toimenpidetyypeistä, joilla nämä tavoitteet todennäköisimmin saavutetaan. Pyrkiessään tukemaan toimialoja, alueita ja paikallisyhteisöjä, joihin vaikutukset kohdistuvat kielteisesti, jäsenvaltioiden olisi sovellettava kumppanuutta koskevissa eurooppalaisissa käytännesäännöissä vahvistettuja periaatteita ja tukeuduttava alueellisiin ja paikallisiin julkisyhteisöihinsä sopivimpien toimenpiteiden määrittämiseksi. Tukitoimenpiteissä olisi otettava huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia, niissä olisi noudatettava asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta, ja niiden olisi oltava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden mukaisia, mukaan lukien luontainen panos eriarvoisuuden poistamiseen ja sukupuolten tasa-arvon ja sen valtavirtaistamisen edistämiseen.

</Amend>

 

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista koskevien unionin sitoumusten mukaisesti, rahastoista ja ohjelmista edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 30 prosentilla unionin talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita. Brexit-mukautusvarauksen osuuden odotetaan olevan 30 prosenttia ilmastotavoitteiden kokonaismäärärahoista kunkin jäsenvaltion erityistarpeiden ja painopisteiden mukaisesti.

</AmendB>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Jäsenvaltioiden aloitteesta teknisen avun menojen olisi oltava tukikelpoisia, jotta voidaan vähentää hallinnollista rasitusta ja auttaa paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia varauksen täytäntöönpanossa erityisesti pk-yritysten auttamiseksi, koska niillä ei kokonsa vuoksi ole resursseja ja tietämystä lisääntyneestä hallinnollisesta rasituksesta ja kasvaneista kustannuksista selviämiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samalla on tärkeää eritellä selkeästi mahdolliset varauksesta annettavan tuen ulkopuolelle jäävät toimenpidetyypit. Varauksessa tuen ulkopuolelle olisi jätettävä arvonlisävero, sillä se muodostaa jäsenvaltion tulonlähteen, jolla kompensoidaan siihen liittyviä jäsenvaltion talousarvioon kohdistuvia kustannuksia. Jotta rajallisten määrärahojen käyttö voidaan keskittää mahdollisimman tehokkaasti, varauksen täytäntöönpanosta vastaavien elinten käyttämän teknisen avun ei pitäisi olla tukikelpoista. Koheesiopolitiikan yleisen lähestymistavan mukaisesti ei pitäisi tukea menoja, jotka liittyvät toiminnan siirtämiseen tai jotka ovat sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön vastaisia.

(6) Samalla on tärkeää eritellä selkeästi mahdolliset varauksesta annettavan tuen ulkopuolelle jäävät toimenpidetyypit. Varauksessa tuen ulkopuolelle olisi jätettävä arvonlisävero, sillä se muodostaa jäsenvaltion tulonlähteen, jolla kompensoidaan siihen liittyviä jäsenvaltion talousarvioon kohdistuvia kustannuksia. Koheesiopolitiikan yleisen lähestymistavan mukaisesti ei pitäisi tukea menoja, jotka liittyvät toiminnan siirtämiseen tai jotka ovat sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön vastaisia. Jotta rajalliset resurssit keskitettäisiin ja jotta voitaisiin tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti keskittyä jäsenvaltioihin ja toimialoihin, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista vaikuttaa kielteisimmin, eroamisesta hyötyneiden rahoitusalan yhteisöjen, mukaan lukien pankkialan yhteisöt, ei pitäisi olla oikeutettuja varauksen tukeen.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jäsenvaltioille ja niiden taloudelle aiheuttamien haitallisten seurausten välitön vaikutus ja se, että lieventäviä toimenpiteitä on tarvittaessa toteutettava ennen siirtymäkauden päättymistä, tukikelpoisuusajan olisi alettava 1 päivästä heinäkuuta 2020 ja se olisi keskitettävä kestoltaan 30 kuukaudeksi rajatulle ajanjaksolle.

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jäsenvaltioille ja niiden taloudelle aiheuttamien haitallisten taloudellisten, sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja alueellisten seurausten vaikutus ja jäsenvaltioiden tarvittaessa eroamisen odotettujen haitallisten vaikutusten lieventämiseksi toteuttamat toimenpiteet ennen siirtymäkauden päättymistä, tukikelpoisuusajan olisi alettava 1 päivästä heinäkuuta 2019 ja se olisi keskitettävä kestoltaan 54 kuukaudeksi rajatulle ajanjaksolle.

</Amend>

 

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Kehottaa komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille vaikutustenarvioinnin Englannin punnan (GBP) arvon vaihtelusta suhteessa euroon (EUR), jotta tuodaan esiin Yhdistyneen kuningaskunnan erosta EU:n yrityksille ja talouden aloille aiheutuneet kielteiset seuraukset alkaen 1. tammikuuta 2019 eli varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevan viitejakson alusta.

</AmendB>

 

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Brexit-mukautusvarausta täytäntöön pannessaan jäsenvaltioiden ja Euroopan komission on pyrittävä saamaan aikaan synergiaa Euroopan rakennerahastoista saatavan tuen kanssa sekä välttämään päällekkäisyyksiä tämän varauksen ja rakennerahastojen käytössä.

</AmendB>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tähän asetukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä. Nämä säännöt on annettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä vahvistetaan erityisesti talousarvion laatimiseen ja toteuttamiseen käytettävä menettely sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksytyt säännöt koskevat myös yleistä ehdollisuusjärjestelmää unionin talousarvion suojaamiseksi.

(9) Tähän asetukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä. Nämä säännöt on annettu varainhoitoasetuksessa, ja niissä vahvistetaan erityisesti talousarvion laatimiseen ja toteuttamiseen käytettävä menettely sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla hyväksytyt säännöt koskevat myös yleistä ehdollisuusjärjestelmää unionin talousarvion suojaamiseksi tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen on välttämätön ennakkoedellytys moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n rahoituksen tuloksellisuudelle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, määrärahasiirtoja ja varauksen takaisinperintää varten. Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvio vahvistetaan vuosittain, mutta samalla olisi säädettävä mahdollisuudesta siirtää käyttämättömiä varoja varainhoitoasetuksessa säädettyä enemmän, jolloin varauksella voidaan mahdollisimman suuressa määrin vastata niihin haitallisiin seurauksiin, joita Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista aiheuttaa jäsenvaltioille ja niiden taloudelle.

(10) Varauksen täytäntöönpanon olisi tapahduttava moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, mihin kuuluu veropetosten, veronkierron, verojen välttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun tehokas ehkäiseminen ja niistä syytteeseen asettaminen. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, määrärahasiirtoja ja varauksen takaisinperintää varten. Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvio vahvistetaan vuosittain, mutta varauksen poikkeuksellisen ja erityisen luonteen vuoksi samalla olisi säädettävä mahdollisuudesta siirtää käyttämättömiä varoja varainhoitoasetuksessa säädettyä enemmän, jolloin varauksella voidaan mahdollisimman suuressa määrin vastata niihin haitallisiin seurauksiin, joita Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista aiheuttaa jäsenvaltioille, myös alue- ja paikallistasolla, ja niiden taloudelle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön lisämäärärahat ja jotta varmistetaan riittävä rahoitus varauksen mukaisten toimenpiteiden ripeään toteuttamiseen, huomattava osuus varauksesta olisi maksettava ennakkomaksuina vuonna 2021. Jakomenetelmässä olisi otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän kaupan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä harjoitettavan kalastuksen merkitys luotettavien ja virallisten tilastojen pohjalta. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista on ainutlaatuinen tapahtuma ja koska Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisen suhteen keskeisiin piirteisiin siirtymäkauden päättymisen jälkeen on liittynyt epävarmuutta, on vaikeaa ennakoida, millaisia asianmukaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden on toteutettava voidakseen nopeasti torjua eroamisen vaikutuksia. Tämän vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille joustovaraa ja erityisesti antaa komissiolle mahdollisuus tehdä ennakkorahoitusta koskeva rahoituspäätös ilman varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohdan mukaista velvoitetta antaa kuvaus rahoitettavista käytännön hankkeista.

(11) Jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön lisämäärärahat ja jotta varmistetaan riittävä rahoitus varauksen mukaisten toimenpiteiden ripeään toteuttamiseen, huomattava osuus varauksesta olisi maksettava ennakkomaksuina kahdessa erässä vuosina 2021 ja 2022. Varauksen varojen jakomenetelmässä olisi otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän kaupan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä harjoitettavan kalastuksen merkitys sekä lähimeriraja-alueiden ja niiden yhteisöjen merkitys luotettavien ja virallisten tilastojen pohjalta. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista on ainutlaatuinen tapahtuma ja koska Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisen suhteen keskeisiin piirteisiin siirtymäkauden päättymisen jälkeen on liittynyt epävarmuutta, on vaikeaa ennakoida, millaisia asianmukaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden on toteutettava voidakseen nopeasti torjua eroamisen vaikutuksia. Tämän vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille joustovaraa ja erityisesti antaa komissiolle mahdollisuus tehdä ennakkorahoitusta koskeva rahoituspäätös ilman varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohdan mukaista velvoitetta antaa kuvaus rahoitettavista käytännön hankkeista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ennen ennakkomaksun maksamista jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle nimettyjen elinten sekä sen elimen tiedot, jolle ennakkomaksu maksetaan, ja vahvistettava, että järjestelmien kuvaukset on laadittu kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

(12) Ennen ennakkomaksun maksamista jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle nimettyjen elinten sekä sen elimen tiedot, jolle ennakkomaksu maksetaan, ja vahvistettava, että järjestelmien kuvaukset on laadittu kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä tarvittavat elimet asianmukaisella alueellisella tasolla institutionaalisten, oikeudellisten ja varainhoitoa koskevien puitteidensa mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasapuolisesti, varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevien hakemusten jättämiselle olisi oltava yksi ainoa määräaika, jota sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Välineen erityisluonteen ja suhteellisen lyhyen täytäntöönpanoajan vuoksi on perusteltua vahvistaa räätälöity viitejakso ja olisi kohtuutonta edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa vaaditut asiakirjat vuosittain. Koska unionin talousarvioon kohdistuvia riskejä lieventää samaan aikaan se, että jäsenvaltioiden edellytetään perustavan vakaan hallinto- ja valvontajärjestelmän, on oikeutettua poiketa velvollisuudesta toimittaa vaaditut asiakirjat kunkin vuoden helmi- tai maaliskuussa. Jotta komissio voisi tarkistaa varauksesta myönnetyn rahoitusosuuden käytön oikeellisuuden, jäsenvaltiot olisi myös velvoitettava toimittamaan osana hakemusta täytäntöönpanoraportti, jossa annetaan yksityiskohtaisempia tietoja rahoitettavista toimista, johdon vahvistuslausuma sekä riippumattoman tarkastuselimen lausunto, joka on laadittu kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien mukaisesti.

(13) Jotta kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasapuolisesti, varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevien hakemusten jättämiselle olisi oltava yksi ainoa määräaika, jota sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Välineen erityisluonteen ja suhteellisen lyhyen täytäntöönpanoajan vuoksi on perusteltua vahvistaa räätälöity viitejakso ja olisi kohtuutonta edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa vaaditut asiakirjat vuosittain. Koska unionin talousarvioon kohdistuvia riskejä lieventää samaan aikaan se, että jäsenvaltioilta edellytetään, että ne käyttävät jo olemassa olevaa vakaata hallinto- ja valvontajärjestelmää tai tarvittaessa perustavat sellaisen, on oikeutettua poiketa velvollisuudesta toimittaa vaaditut asiakirjat kunkin vuoden helmi- tai maaliskuussa. Jotta komissio voisi tarkistaa varauksesta myönnetyn rahoitusosuuden käytön oikeellisuuden, jäsenvaltiot olisi myös velvoitettava toimittamaan osana hakemusta täytäntöönpanoraportti, jossa annetaan yksityiskohtaisempia tietoja rahoitettavista toimista, tilinpidon osatekijöistä ja suoritetuista tarkastuksista, johdon vahvistuslausuma sekä riippumattoman tarkastuselimen lausunto, joka on laadittu kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen13 22 ja 23 kohdan nojalla varausta on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita varauksen arvioinnin perustaksi.

(14) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen13 22 ja 23 kohdan nojalla varausta on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita varauksen arvioinnin perustaksi.

__________________

__________________

13 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

13 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Jotta varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu ja hakemusten arvioinnin johdonmukaisuus, komission olisi arvioitava hakemukset pakettina. Sen olisi erityisesti tarkasteltava ilmoitettujen menojen tukikelpoisuutta ja oikeellisuutta, menojen suoraa yhteyttä eroamisen seurauksiin puuttumiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin ja kyseisen jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi. Arvioidessaan varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevia hakemuksia komission olisi selvitettävä maksetut ennakkomaksut ja perittävä takaisin käyttämättä jääneet määrät. Kun jäsenvaltion menot, jotka komissio on hyväksynyt tukikelpoisiksi, ylittävät ennakkomaksuina maksetun määrän ja 0,06 prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 2021 nimellisestä BKTL:sta, varauksesta olisi voitava kohdentaa lisävaroja kyseiselle jäsenvaltiolle käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa, jotta tuki voitaisiin keskittää niille jäsenvaltioille, joihin eroaminen eniten vaikuttaa. Odotettavissa olevan taloudellisen häiriön laajuuden vuoksi olisi säädettävä mahdollisuudesta käyttää ennakkomaksuista takaisin perityt määrät jäsenvaltioiden lisämenojen korvaamiseksi.

(15) Jotta varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu ja hakemusten arvioinnin johdonmukaisuus, komission olisi arvioitava hakemukset pakettina. Sen olisi erityisesti tarkasteltava ilmoitettujen menojen tukikelpoisuutta ja oikeellisuutta, menojen suoraa yhteyttä eroamisen kielteisiin seurauksiin puuttumiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin ja kyseisen jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi. Arvioidessaan varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevia hakemuksia komission olisi selvitettävä maksetut ennakkomaksut, perittävä takaisin käyttämättä jääneet määrät ja päätettävä lisämaksuista alustavan määrärahan rajoissa. Odotettavissa olevan taloudellisen häiriön laajuuden vuoksi alustavasta määrärahasta käyttämättä jääneet määrät olisi asetettava niiden jäsenvaltioiden käyttöön, joiden hyväksytty kokonaismäärä ylittää niiden alustavat määrärahat.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Ottaen huomioon välineen ennennäkemättömän ja poikkeuksellisen luonteen ja sen tarkoituksen komission olisi avustettava jäsenvaltioita määrittämään toimenpiteet, jotka on toteutettu tai jotka on määrä toteuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen kielteisten seurausten torjumiseksi, myös sen suhteen, miten arvioidaan menojen suoraa yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin moitteeton toiminta, jäsenvaltioiden on perustettava hallinto- ja valvontajärjestelmä ja nimettävä ja ilmoitettava komissiolle varauksen hallinnoinnista vastaavat elimet ja erillinen riippumaton tarkastuselin. Yksinkertaistamissyistä jäsenvaltiot voivat hyödyntää nykyisiä, koheesiopolitiikan rahoitusta tai Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevaa hallintoa ja valvontaa varten nimettyjä elimiä ja siihen perustettuja järjestelmiä. On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden vastuualueet ja vahvistaa nimettyjä elimiä koskevat erityisvaatimukset.

(16) Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin moitteeton toiminta, jäsenvaltioiden olisi perustettava hallinto- ja valvontajärjestelmä ja nimettävä ja ilmoitettava komissiolle varauksen hallinnoinnista asianmukaisella alueellisella tasolla vastaavat elimet ja erillinen riippumaton tarkastuselin. Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä olemassa olevia järjestelmiä ja siirrettävä tehtäviä nykyisille, koheesiopolitiikan rahoitusta tai Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevaa hallintoa ja valvontaa varten asianmukaisella alueellisella tasolla nimetyille elimille. On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden vastuualueet ja vahvistaa nimettyjä elimiä koskevat erityisvaatimukset. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat seurantaelimiin, elleivät jo kuulu niihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Jotta voidaan varmistaa tehokas valvonta ja tarkastukset päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi sekä varauksesta tuettuihin toimenpiteisiin liittyvien petosten, korruption ja eturistiriitojen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi, on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot keräävät ja kirjaavat tiedot varauksesta saadun rahoitusosuuden saajista ja niiden tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista sähköisessä standardoidussa ja yhteentoimivassa muodossa ja käyttävät komission tarjoamaa yhteistä tiedonlouhintavälinettä.

</Amend>

 

<AmendB>Tarkistus  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Nykyisiä tekniikoita, kuten yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja rahoitusvarojen nopeamman jakamisen edistämiseksi, suositellaan käytettäväksi byrokratian vähentämiseksi.

</AmendB>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 17 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) Varainhoitoasetuksen, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9514, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9615 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193916 mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201317 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto, jäljempänä ’EPPO’, voi tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137118 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(17) Varainhoitoasetuksen, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9514, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9615, neuvoston asetuksen (EU) 2017/193916 ja yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi annetun asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201317 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto, jäljempänä ’EPPO’, voi tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137118 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

__________________

__________________

14 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

14 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

15 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

16 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi lisättävä tietoisuutta varauksesta myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta ja tiedotettava siitä yleisölle asianmukaisesti, sillä avoimuus, viestintä ja tiedotustoimet ovat olennaisen tärkeitä unionin toimien näkyvyyden lisäämiseksi kentällä. Tällaisten toimien olisi perustuttava tarkkoihin ja ajantasaisiin tietoihin.

(18) Jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallisyhteisöjen olisi lisättävä tietoisuutta varauksesta myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta ja tiedotettava siitä yleisölle ja yksittäisille tuensaajille asianmukaisesti, sillä avoimuus, viestintä ja tiedotustoimet ovat olennaisen tärkeitä unionin toimien näkyvyyden lisäämiseksi kentällä. Tällaisten toimien olisi perustuttava tarkkoihin ja ajantasaisiin tietoihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 19 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi unionin rahoitusosuuden käytöstä komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle loppukertomus varauksen täytäntöönpanosta.

(19) Avoimuuden lisäämiseksi unionin rahoitusosuuden käytöstä komission olisi annettava Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous ja sosiaalikomitealle loppukertomus varauksen täytäntöönpanosta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) ’viitejaksolla’ varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua viitejaksoa, joka alkaa 1 päivästä heinäkuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022;

(1) ’viitejaksolla’ varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua viitejaksoa, joka alkaa 1 päivästä heinäkuuta 2019 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2023;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) ’alueilla, joilla on erityisasema’ soveltuvin osin Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisia alueita ja kruunun alaisuuteen kuuluvia alueita;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Varauksesta annetaan tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niiden jäsenvaltioiden, alueiden ja toimialojen osalta, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja tähän liittyvän, taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvan vaikutuksen lievittämiseksi.

Varauksesta annetaan tukea Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen haitallisten taloudellisten, ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja alueellisten vaikutusten torjumiseksi jäsenvaltioissa, mukaan luettuina niiden alueet ja paikallisyhteisöt sekä talouden toimialat, erityisesti ne, joihin eroaminen vaikuttaa kielteisimmin, ja tähän liittyvän, taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvan kielteisen vaikutuksen lievittämiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Varauksen enimmäismäärärahat ovat 5 370 994 000 euroa nykyisin hinnoin.

2. Varauksen enimmäismäärärahat ovat 5 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 3 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut määrärahat kohdennetaan väliaikaisesti liitteessä I esitetyn menetelmän ja sen perusteella liitteessä I vahvistettujen määrien mukaisesti. Ne asetetaan saataville seuraavasti:

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 3 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) 4 244 832 000 euron ennakkomaksu tulee saataville 8 artiklan mukaisesti vuonna 2021;

a) 4 000 000 000 euron ennakkomaksu vuoden 2018 hintoina tulee saataville ja maksetaan 8 artiklan mukaisesti kahdessa erässä, 2 000 000 000 euroa vuonna 2021 ja 2 000 000 000 euroa vuonna 2022;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 3 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) loput 1 126 162 000 euroa tulevat saataville 11 artiklan mukaisesti vuonna 2024.

b) loput 1 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina tulevat saataville 11 artiklan mukaisesti vuonna 2025.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Varauksesta maksettavalla rahoitusosuudella on tuettava ainoastaan julkisia menoja, jotka liittyvät suoraan jäsenvaltioiden erityisesti toteuttamiin toimenpiteisiin, joilla edistetään 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja sillä voidaan kattaa erityisesti seuraavat:

1. Varauksesta maksettavalla rahoitusosuudella on tuettava ainoastaan sellaisia jäsenvaltioiden erityisesti toteuttamia toimenpiteitä, myös alue- ja paikallisviranomaisten tasolla, joilla edistetään 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja sillä voidaan kattaa erityisesti seuraavat:

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla autetaan yrityksiä ja paikallisyhteisöjä, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti;

(a) toimenpiteet, joilla tuetaan yksityisiä ja julkisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, itsenäisiä ammatinharjoittajia, paikallisyhteisöjä ja organisaatioita, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) toimenpiteet, joilla tuetaan talouden aloja, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten;

(b) toimenpiteet, joilla tuetaan talouden aloja, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat haitallisimpia;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) toimenpiteet, joilla tuetaan yrityksiä ja paikallisyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä;

(c) toimenpiteet, joilla tuetaan erityisesti pienimuotoisen kalastuksen alalla alue- ja paikallisyhteisöjä ja organisaatioita, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä, sen alueiden, joilla on erityisasema, vesillä tai vesillä, joita koskevat rannikkovaltioiden kanssa tehdyt kalastussopimukset ja joilla unionin laivastojen kalastusmahdollisuuksia on vähennetty Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(d) toimenpiteet työllisyyden tukemiseksi, mukaan lukien lyhennetyn työajan järjestelmien, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen avulla aloilla, joihin vaikutus kohdistuu;

(d) toimenpiteet, joilla tuetaan työpaikkojen luomista ja suojelua, mukaan lukien vihreät työpaikat, lyhennetyn työajan järjestelmät, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus aloilla, joihin vaikutus on kielteinen, ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla helpotetaan unionin kansalaisten ja sellaisten henkilöiden uudelleenintegroitumista, joilla on oikeus oleskella unionin alueella tai jäsenvaltion alueella ja jotka ovat poistuneet Yhdistyneestä kuningaskunnasta sen eroamisen vuoksi;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(e) toimenpiteet, joilla varmistetaan raja-, tulli-, terveys- ja kasvinsuojelu-, turvallisuus- ja kalastusvalvonnan toimivuus sekä välillisten verojen kantaminen, mukaan lukien lisähenkilöstö ja infrastruktuuri;

(e) toimenpiteet, joilla varmistetaan raja-, tulli-, terveys- ja kasvinsuojelu-, turvallisuus- ja kalastusvalvonnan toimivuus sekä välillisten verojen kantaminen, mukaan lukien lisähenkilöstö ja lisähenkilöstön koulutus, sekä infrastruktuuri;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – 1 e a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) toimenpiteet, joilla lievennetään Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta paikallisille ja alueellisille rajat ylittäville yhteistyö- ja vaihto-ohjelmille aiheutuneita häiriöitä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Menot ovat tukikelpoisia, jos ne ovat aiheutuneet ja ne on maksettu viiteajanjakson aikana kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisen jäsenvaltion eduksi toteutetuista toimenpiteistä.

2. Menoihin voi saada varauksesta taloudellista tukea, jos ne ovat aiheutuneet ja jäsenvaltioiden kansalliset, alueelliset tai paikallisviranomaiset ovat maksaneet ne, mukaan lukien maksut julkisille ja/tai yksityisille yhteisöille, viiteajanjakson aikana kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisen jäsenvaltion eduksi toteutetuista toimenpiteistä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Suunnitellessaan tukitoimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen erilaiset vaikutukset eri alueisiin ja paikallisyhteisöihin ja keskitettävä varauksesta myönnettävä tuki tarpeen mukaan niihin, joissa eroamisen vaikutus on suurin.

3. Suunnitellessaan tukitoimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen erilaiset vaikutukset eri alueisiin ja paikallisyhteisöihin ja keskitettävä varauksesta myönnettävä tuki niihin, joissa eroamisen vaikutus on kielteisintä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 3 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Suunnitellessaan kalastusalan tukitoimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet ja varmistettava, että näillä toimenpiteillä edistetään kalakantojen kestävää hoitoa, ja pyrittävä tukemaan kalastajia, erityisesti pienimuotoistu kalastusta harjoittavia kalastajia, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamien unionista vaikuttaa kaikkein kielteisimmin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 3 b kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Jäsenvaltioiden on institutionaalisten, oikeudellisten ja varainhoitoa koskevien puitteidensa mukaisesti ja asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa säädetyn kumppanuutta koskevan periaatteen mukaisesti käynnistettävä monitasoinen vuoropuhelu niiden paikallis- ja alueviranomaisten, niiden alueiden yhteisöjen ja toimialojen kanssa, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat kielteisimmät, sekä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja tämän tarkoituksena on määrittää ja panna täytäntöön yhteisesti sovittavat toimenpiteet, joita varauksesta tuetaan, sekä seurantamekanismi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava sovellettavan lainsäädännön mukaisia.

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava sovellettavan lainsäädännön mukaisia ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden mukaisia, mukaan lukien luontainen panos eriarvoisuuden poistamiseen, sukupuolten tasa-arvon ja sen valtavirtaistamisen edistämiseen, niissä on otettava huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta ja edistettävä unionin ympäristötavoitteita Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 5 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 1 kohdan nojalla tukikelpoisille toimenpiteille voidaan myöntää tukea muista unionin ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella ei kateta samoja kustannuksia.

5. Edellä olevan 1 kohdan nojalla tukikelpoisille toimenpiteille voidaan myöntää tukea muista unionin ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella ei kateta samoja kustannuksia. Jäsenvaltioiden on kuultava EU:n varojen osalta hallintoviranomaisina tai välittävinä toimieliminä toimivia asianomaisia paikallis- ja alueviranomaisia päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 a artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Tekninen apu

 

Kukin jäsenvaltio voi käyttää enintään 2,5 prosenttia varauksesta saamastaan rahoitusosuudesta tekniseen apuun auttaakseen paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia hallinnoimaan, seuraamaan ja valvomaan Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen kielteisten seurausten torjumiseksi toteutettuja toimenpiteitä ja tiedottamaan niistä ja auttamaan erityisesti pk-yrityksiä selviytymään lisääntyneestä hallinnollisesta rasituksesta ja kasvaneista kustannuksista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) tekninen apu varausta koskevassa hallinnoinnissa, seurannassa, tiedotuksessa ja viestinnässä, valitusten ratkaisemisessa sekä valvonnassa ja tilintarkastuksessa;

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) menot, joilla tuetaan rahoitusalan yhteisöjä, mukaan lukien pankkialan yhteisöt, jotka ovat hyötyneet Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä varauksesta saatava rahoitusosuus 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon, jotta ne voivat tarjota tukimuotoja, joita ei makseta takaisin. Unionin rahoitusosuudella korvataan toimenpiteistä tosiasiallisesti aiheutuneita ja jäsenvaltioiden maksamia tukikelpoisia kustannuksia.

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä varauksesta saatava rahoitusosuus 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon, jotta ne voivat tarjota tukimuotoja, joita ei makseta takaisin. Unionin rahoitusosuudella korvataan toimenpiteistä tosiasiallisesti aiheutuneita ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten maksamia tukikelpoisia kustannuksia, mukaan lukien maksut julkisille ja/tai yksityisille yhteisöille, ja maksut teknistä apua varten.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 3 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden, joiden osuus varauksen määrärahoista määräytyy Yhdistyneen kuningaskunnan talousvyöhykkeeseen liitteen I mukaisesti kuuluvilta vesiltä pyydetyn kalan perusteella, on kohdennettava vähintään seitsemän prosenttia niille väliaikaisesti kohdennetuista määrärahoista toimenpiteisiin, joilla tuetaan kalastustoiminnasta riippuvaisia paikallisia ja alueellisia yhteisöjä erityisesti pienimuotoisen kalastuksen alalla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komission jäsenvaltioille maksamien ennakkomaksujen jakoperusteet esitetään liitteessä I.

1. Komission jäsenvaltioille maksamien määrärahojen jakoperusteet esitetään liitteessä I.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio maksaa ennakkomaksun 60 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä. Se selvitetään 11 artiklan mukaisesti.

3. Komissio maksaa ennakkomaksun 30 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä. Se selvitetään 11 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on jätettävä varauksesta maksettavaa rahoitusosuutta koskeva hakemus komissiolle 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä. Komissio arvioi hakemuksen ja määrittää, onko jäsenvaltioille suoritettava lisämaksuja vai onko määriä perittävä takaisin jäsenvaltioilta 11 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on 5 artiklan 3 b kohdassa tarkoitettuja sidosryhmiä kuultuaan jätettävä varauksesta maksettavaa rahoitusosuutta koskeva hakemus komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. Komissio arvioi hakemuksen ja määrittää, onko jäsenvaltioille suoritettava lisämaksuja vai onko määriä perittävä takaisin jäsenvaltioilta 11 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio ei toimita varauksesta maksettavaa rahoitusosuutta koskevaa hakemusta 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä, komissio perii kyseiselle jäsenvaltiolle ennakkomaksuna maksetun määrän kokonaisuudessaan takaisin.

2. Jos jäsenvaltio ei toimita varauksesta maksettavaa rahoitusosuutta koskevaa hakemusta 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä, komissio perii kyseiselle jäsenvaltiolle ennakkomaksuna maksetun määrän kokonaisuudessaan takaisin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Hakemuksen on perustuttava liitteessä II esitettyyn malliin. Hakemukseen on sisällytettävä tiedot jäsenvaltioille aiheutuneista ja niiden maksamista julkisista kokonaismenoista ja tuettujen toimenpiteiden tuotosindikaattorien arvot. Siihen on liitettävä varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sekä täytäntöönpanoraportti.

1. Hakemuksen on perustuttava liitteessä II esitettyyn malliin. Hakemukseen on sisällytettävä tiedot jäsenvaltioiden kansallisille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille aiheutuneista ja niiden maksamista kokonaismenoista, mukaan luettuna menojen alueellinen jakautuminen NUTS 2 -tasolla, ja tuettujen toimenpiteiden tuotosindikaattorien arvot. Siihen on liitettävä varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sekä täytäntöönpanoraportti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) kuvaus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vaikutuksesta talouden ja yhteiskunnan osalta, mukaan lukien niiden alueiden ja toimialojen yksilöinti, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten;

(a) kuvaus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen kielteisestä vaikutuksesta talouden, yhteiskunnan, alueiden ja ympäristön osalta, mukaan lukien niiden toimialojen, alueiden ja paikallisyhteisöjen yksilöinti, joihin vaikutukset ovat kielteisimmät;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) komission pyynnöstä esitettävä näyttö eron haitallisista seurauksista varauksesta tukea saaneille yrityksille ja talouden aloille ottaen huomioon talouden toimialojen siirtyminen Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>10 artikla – 2 kohta – e alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(e) kuvaus toimenpiteiden vaikutuksesta ilmastonmuutoksen lievittämiseen ja siihen sopeutumiseen.

(e) kuvaus toimenpiteiden vaikutuksesta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettuihin periaatteisiin, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edistäminen, digitaalistrategiaan ja vihreän kehityksen ohjelman, Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin unionin ympäristötavoitteisiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä, jäljempänä ’hyväksytty määrä’;

(a) tukikelpoisten menojen määrä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) edellä 5 a artiklassa tarkoitetun teknisen avun määrä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b) edellä a ja a a alakohdassa tarkoitettujen määrien summa (’hyväksytty kokonaismäärä’);

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 2 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) onko jäsenvaltiolle suoritettava lisämaksuja 3 kohdan mukaisesti vai onko määriä perittävä takaisin 5 kohdan nojalla.

(b) onko jäsenvaltiolle suoritettava lisämaksuja 3 kohdan mukaisesti vai onko määriä perittävä takaisin kohdan nojalla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos hyväksytty määrä ylittää sekä ennakkomaksun määrän että 0,06 prosenttia kyseisen jäsenvaltion nimellisestä BKTL:sta vuonna 2021, kyseiselle jäsenvaltiolle on suoritettava lisämaksu 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla mahdollisesti seuraavalle vuodelle siirretyistä määristä.

Jos hyväksytty kokonaismäärä ylittää maksetun ennakkomaksun määrän, kyseiselle jäsenvaltiolle on suoritettava lisämaksu 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista määrärahoista, kunnes jäsenvaltiolle liitteen I mukaisesti alustavasti kohdennettu määrä on saavutettu.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisessa tapauksessa komissio maksaa määrän, joka ylittää kyseiselle jäsenvaltiolle maksetun ennakkomaksun tai 0,06 prosenttia vuoden 2021 nimellisestä BKTL:sta, sen mukaan kumpi määrä on suurempi.

Se osa jäsenvaltion alustavasta määrärahasta, jota hyväksytty kokonaismäärä ei kata, ja 8 artiklan 3 kohdan nojalla mahdollisesti seuraavalle vuodelle siirretyt määrät on asetettava niiden jäsenvaltioiden käyttöön, joiden hyväksytty kokonaismäärä ylittää niiden alustavan määrän.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kaikille jäsenvaltioille laskettujen lisämaksujen summa ylittää 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti käytettävissä olevat määrärahat, varauksesta maksettavia rahoitusosuuksia vähennetään suhteessa.

Jos tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kaikille jäsenvaltioille laskettujen lisämaksujen summa ylittää 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti käytettävissä olevat määrärahat, varauksesta maksettavia rahoitusosuuksia, joiden määrä ylittää alustavasti myönnetyn määrän, vähennetään suhteessa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 5 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio selvittää ja hyväksyy kyseisen ennakkomaksun ja suorittaa mahdolliset lisämaksut 60 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä.

5. Komissio selvittää ja hyväksyy kyseisen ennakkomaksun ja suorittaa mahdolliset lisämaksut 30 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 6 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos hyväksytty määrä on pienempi kuin kyseisen jäsenvaltion ennakkomaksu, erotus peritään takaisin varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen I osan 6 luvun 3, 4 ja 5 jakson mukaisesti. Takaisin perittyjä määriä käsitellään sisäisinä käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti ja, jos mainitun artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa on sovellettu, niitä käytetään korottamaan suhteellisesti tämän artiklan 3 kohdan mukaisiin lisämaksuihin oikeutetuille jäsenvaltioille maksettavia rahoitusosuuksia enintään 100 prosenttiin. Jos tämän artiklan 3 kohdan nojalla maksettavat maksut jäsenvaltioille on tehty 100-prosenttisina, takaisin perityt määrät palautetaan unionin yleiseen talousarvioon.

6. Jos hyväksytty kokonaismäärä on pienempi kuin kyseiselle jäsenvaltiolle maksettu ennakkomaksu, erotus peritään takaisin varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen I osan IV osaston 6 luvun 3, 4 ja 5 jakson mukaisesti. Takaisin perittyjä määriä käsitellään sisäisinä käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti ja, jos mainitun artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa on sovellettu, niitä käytetään korottamaan suhteellisesti tämän artiklan 3 kohdan mukaisiin lisämaksuihin oikeutetuille jäsenvaltioille maksettavia rahoitusosuuksia enintään 100 prosenttiin. Jos tämän artiklan 3 kohdan nojalla maksettavat maksut jäsenvaltioille on tehty 100-prosenttisina, takaisin perityt määrät palautetaan unionin yleiseen talousarvioon.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 7 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä tämän artiklan 6 kohdan toisen virkkeen nojalla suoritettavat lisämaksut. Täytäntöönpanosäädös on varainhoitoasetuksen 110 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoituspäätös ja mainitussa asetuksessa tarkoitettu oikeudellinen sitoumus. Komissio suorittaa mahdolliset lisämaksut 60 päivän kuluessa kyseisen säädöksen antamisesta.

7. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä tämän artiklan 6 kohdan toisen virkkeen nojalla suoritettavat lisämaksut. Täytäntöönpanosäädös on varainhoitoasetuksen 110 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoituspäätös ja mainitussa asetuksessa tarkoitettu oikeudellinen sitoumus. Komissio suorittaa mahdolliset lisämaksut 30 päivän kuluessa kyseisen säädöksen antamisesta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 1 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varauksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä hoitaessaan annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, erityisesti

1. Jäsenvaltioiden ja soveltuvissa tapauksissa myös niiden alue- ja paikallisviranomaisten on varauksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä hoitaessaan annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, erityisesti

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 1 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) nimeämällä varauksesta maksettavan rahoitusosuuden hallinnoinnista vastaava elimen ja riippumattoman tarkastuselimen varainhoitoasetuksen 63 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja valvomalla näitä elimiä;

(a) nimeämällä asianmukaisella aluetasolla elimen tai, jos jäsenvaltion institutionaaliset, oikeudelliset tai varainhoitoa koskevat puitteet sitä edellyttävät, elimet, jotka vastaavat varauksesta maksettavan rahoitusosuuden hallinnoinnista, sekä riippumattoman tarkastuselimen varainhoitoasetuksen 63 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja valvomalla näitä elimiä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 1 kohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(d) ilmoittamalla komissiolle nimettyjen elinten sekä sen elimen tiedot, jolle ennakkomaksu maksetaan, ja vahvistamalla, että järjestelmien kuvaukset on laadittu kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta;

(d) ilmoittamalla komissiolle sen nimetyn elimen tai niiden nimettyjen elinten tiedot, jolle tai joille ennakkomaksu maksetaan, tarvittaessa myös niiden elinten tiedot, joille varauksen tehtäviä ja varoja on siirretty, ja vahvistamalla, että järjestelmien kuvaukset on laadittu kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää koheesiopolitiikan rahoituksen tai Euroopan unionin solidaarisuusrahaston täytäntöönpanemiseksi jo olemassa olevia elimiä sekä hallinto- ja valvontajärjestelmiä.

2. Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä asiaankuuluvan alueellisen tason elimiä, ja ne voivat käyttää äskettäin perustettuja hallinto- ja valvontajärjestelmiä tai koheesiopolitiikan rahoituksen tai Euroopan unionin solidaarisuusrahaston täytäntöönpanemiseksi jo olemassa olevia elimiä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 3 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Varauksesta maksettavan rahoitusosuuden hallinnoinnista vastaavan elimen on

3. Varauksesta maksettavan rahoitusosuuden hallinnoinnista vastaavan elimen tai vastaavien elinten on

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 4 kohta – 4 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos perusjoukko käsittää alle 300 otantayksikköä, riippumattoman tarkastuselimen ammatillisen harkinnan mukaan voidaan käyttää muuta kuin tilastollista otantamenetelmää. Tällöin otoksen on oltava riittävän suuri, jotta riippumaton tarkastuselin voi laatia pätevän tarkastuslausunnon. Muun otantamenetelmän on katettava vähintään 10 prosenttia tilivuoden perusjoukon otantayksiköistä satunnaisotannalla valittuna.

Jos perusjoukko käsittää alle 300 otantayksikköä, riippumattoman tarkastuselimen ammatillisen harkinnan mukaan voidaan käyttää muuta kuin tilastollista otantamenetelmää. Tällöin otoksen on oltava riittävän suuri, jotta riippumaton tarkastuselin voi laatia pätevän tarkastuslausunnon. Muun otantamenetelmän on katettava vähintään 10 prosenttia viiteajanjakson perusjoukon otantayksiköistä satunnaisotannalla valittuna.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 5 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jos jäsenvaltio päättää olla käyttämättä varausta varten koheesiopolitiikan rahoituksen tai Euroopan unionin solidaarisuusrahaston täytäntöönpanoa varten perustettuja hallinto- ja valvontajärjestelmiään ja päättää sen sijaan perustaa uuden järjestelmän, komissio arvioi kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, onko järjestelmä vaikuttava ja tarjoaako se riittävän suojan unionin taloudellisille eduille. Jos komissio katsoo, että järjestelmä ei ole vaikuttava eikä tarjoa riittävää suojaa unionin taloudellisille eduille, se suosittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle korjaavia toimenpiteitä. Kyseisen jäsenvaltion on pantava nämä toimenpiteet täytäntöön kahden kuukauden kuluessa komission suosituksesta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>14 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden 13 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti tekemät rahoitusoikaisut koostuvat varauksesta maksettavan rahoitusosuuden peruuttamisesta kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on perittävä takaisin havaitun sääntöjenvastaisuuden seurauksena menetetyt määrät.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)   

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot vastaavat erilaisten tiedotus- ja viestintätoimien avulla varauksesta maksettavan unionin rahoitusosuuden tuloksia ja vaikutusta koskevasta unionin kansalaisille suunnatusta tiedotuksesta ja viestinnästä.

Jäsenvaltiot ja alueet vastaavat erilaisten tiedotus- ja viestintätoimien avulla varauksesta maksettavan unionin rahoitusosuuden tuloksia ja vaikutusta koskevasta unionin kansalaisille suunnatusta tiedotuksesta ja viestinnästä, jotta voidaan lievittää yrityksiin ja talouden aloihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, välttää hallinnolliset pullonkaulat ja tehostaa tiedotuskampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi uusista säännöistä, jotka ovat voimassa Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen, ja niiden on erityisesti varmistettava, että 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden saajille tiedotetaan varauksesta unionin aloitteena myönnettävästä rahoituksesta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>16 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio toteuttaa 30 päivään kesäkuuta 2026 mennessä arvioinnin, jossa tarkastellaan varauksen vaikuttavuutta, tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja EU:n tason isäarvoa. Komissio voi käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa asiaankuuluvaa tietoa varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

1. 30 päivään kesäkuuta 2026 mennessä toteutetaan arviointi, jossa tarkastellaan varauksen vaikuttavuutta, tehokkuutta, asiaankuuluvuutta, johdonmukaisuutta ja EU:n tason lisäarvoa. Komissio toimittaa kaikkea jo saatavilla olevaa asiaankuuluvaa tietoa varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>16 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2027 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen varauksen täytäntöönpanosta.

2. Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 Euroopan parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtaisen kertomuksen tämän asteuksen täytäntöönpanoprosessista ja tarvittaessa liittää siihen lainsäädäntöehdotuksen, ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2027 komissio toimittaa Euroopan parlamentille, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle loppukertomuksen varauksen täytäntöönpanosta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – alaotsikko 1</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Brexit-mukautusvarauksen ennakkomaksujen jakomenetelmä

Brexit-mukautusvarauksen määrärahojen jakomenetelmä

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Brexit-mukautusvarauksen ennakkomaksut jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavan menetelmän mukaisesti:

Brexit-mukautusvarauksen määrärahat jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavan menetelmän mukaisesti:

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion osuus brexit-mukautusvarauksen ennakkorahoituksesta määritetään Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaiseen talousvyöhykkeeseen kuuluvilta vesiltä pyydettyyn kalaan liittyvän tekijän ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävään kauppaan liittyvän tekijän summana.

1. Kunkin jäsenvaltion osuus brexit-mukautusvarauksen määrärahoista määritetään Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaiseen talousvyöhykkeeseen kuuluvilta vesiltä pyydettyyn kalaan liittyvän tekijän, Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävään kauppaan liittyvän tekijän ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajoittuvan meriraja-alueen väestöön liittyvän tekijän summana.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaiselta talousvyöhykkeeltä pyydettyyn kalaan liittyvä tekijä on 600 miljoonaa euroa. Kauppaan liittyvällä tekijällä osoitetaan 3 400 miljoonaa euroa. Määrät ilmaistaan vuoden 2018 hintoina.

2. Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaiselta talousvyöhykkeeltä pyydettyyn kalaan liittyvä tekijä on 600 miljoonaa euroa. Kauppaan liittyvällä tekijällä osoitetaan 4 150 miljoonaa euroa. Meriraja-alueeseen liittyvällä tekijällä osoitetaan 250 miljoonaa euroa. Kukin näistä määristä ilmaistaan vuoden 2018 hintoina.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – ii alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

ii) alkuperäistä osuutta Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä pyydetyn kalan arvosta oikaistaan kertomalla se jäsenvaltion riippuvuusindeksillä;

ii) alkuperäistä osuutta Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä pyydetyn kalan arvosta oikaistaan kertomalla se jäsenvaltion riippuvuusindeksillä korotettuna 75 prosentilla;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) alkuperäistä osuutta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävästä kaupasta oikaistaan kertomalla se jäsenvaltion riippuvuusindeksillä;

c) alkuperäistä osuutta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävästä kaupasta oikaistaan kertomalla se jäsenvaltion riippuvuusindeksillä korotettuna 75 prosentilla;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 4 alakohta – g alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

g) jos tämä laskelma johtaa siihen, että jaetut varat ylittävät 0,35 prosenttia jäsenvaltion BKTL:sta (euroina), kyseisen jäsenvaltion osuus rajataan 0,35 prosenttiin sen BKTL:sta. Tällaisen rajaamisen vuoksi vähennetyt varat jaetaan edelleen muille jäsenvaltioille suhteessa niiden rajaamattomiin osuuksiin;

g) jos tämä laskelma johtaa siihen, että jaetut varat ylittävät 0,36 prosenttia jäsenvaltion BKTL:sta (euroina), kyseisen jäsenvaltion osuus rajataan 0,36 prosenttiin sen BKTL:sta. Tällaisen rajaamisen vuoksi vähennetyt varat jaetaan edelleen muille jäsenvaltioille suhteessa niiden rajaamattomiin osuuksiin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 4 alakohta – h alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

h) jos g alakohdassa tarkoitettu laskelma johtaa tuen intensiteettiin, joka on yli 190 euroa asukasta kohti, kyseisen jäsenvaltion osuus rajataan tasolle, joka tuen intensiteetiltään vastaa 190:tä euroa asukasta kohti. Tällaisen rajaamisen vuoksi vähennetyt varat jaetaan niille jäsenvaltioille, joille ei ole asetettu g tai h alakohdan mukaista rajausta, suhteessa niiden g alakohdan mukaisesti laskettuihin osuuksiin.

h) jos g alakohdassa tarkoitettu laskelma johtaa tuen intensiteettiin, joka on yli 195 euroa asukasta kohti, kyseisen jäsenvaltion osuus rajataan tasolle, joka tuen intensiteetiltään vastaa 195:tä euroa asukasta kohti. Tällaisen rajaamisen vuoksi vähennetyt varat jaetaan niille jäsenvaltioille, joille ei ole asetettu g tai h alakohdan mukaista rajausta, suhteessa niiden g alakohdan mukaisesti laskettuihin osuuksiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Meriraja-alueisiin liittyvä tekijä saadaan laskemalla kunkin jäsenvaltion osuus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajoittuvien meriraja-alueiden kokonaisväestömäärästä. Meriraja-alueet ovat rannikon raja-alueilla sijaitsevia NUTS 3 -tason alueita ja muita sellaisia NUTS 3 -tason alueita, joiden väestöstä vähintään puolet asuu enintään 25 kilometrin päässä rannikolla sijaitsevasta rajasta. Rannikon raja-alueilla tarkoitetaan rantaviivoja, jotka sijaitsevat enintään 150 kilometrin päässä Yhdistyneen kuningaskunnan rannikosta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Brexit-mukautusvarauksen ennakkomaksujen jakautumisen laskemiseksi

5. Brexit-mukautusvarauksen määrärahojen jakautumisen laskemiseksi

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite I – 1 kohta – 5 alakohta – f a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) NUTS 3 -tason alueiden väestön osalta viitejakso on vuosi 2017.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 7 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

7 a.

Elin, jolle varauksesta on siirretty tehtäviä ja varoja, tai tapauksen mukaan elimet, joille niitä on siirretty.

 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 8 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Lyhyt kuvaus alueista ja toimialoista, joihin vaikutukset kohdistuvat, ja toteutetuista toimenpiteistä

Kuvaus alueista ja toimialoista, joihin vaikutukset kohdistuvat, ja toteutetuista toimenpiteistä

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 8 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

8 a. 

Kuvaus monitasoisesta vuoropuhelusta ja seurantamekanismista

 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 9 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Aiheutuneet ja maksetut julkiset menot yhteensä ennen vähennyksiä

Aiheutuneet ja maksetut menot yhteensä ennen vähennyksiä

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 14 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

14 a. 

Menojen alueellinen jakautuminen NUTS 2 -tasolla

 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 15.1 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteet, joilla autetaan yrityksiä ja paikallisyhteisöjä, joihin eroaminen vaikuttaa kielteisesti

Toimenpiteet, joilla tuetaan yksityisiä ja julkisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, itsenäisiä ammatinharjoittajia, paikallisyhteisöjä ja organisaatioita, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 15.2 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteet, joilla tuetaan talouden aloja, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten

Toimenpiteet, joilla tuetaan talouden aloja, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat kielteisimmät

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 15.3 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteet, joilla tuetaan yrityksiä ja paikallisyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä

Toimenpiteet, joilla tuetaan erityisesti pienimuotoisen kalastuksen alalla alue- ja paikallisyhteisöjä ja organisaatioita, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä, sen alueiden, joilla on erityisasema, vesillä tai vesillä, joita koskevat rannikkovaltioiden kanssa tehdyt kalastussopimukset ja joilla unionin laivastojen kalastusmahdollisuuksia on vähennetty Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 15.4 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteet työllisyyden tukemiseksi lyhennetyn työajan järjestelmien, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen avulla toimialoilla, joihin vaikutus kohdistuu

Toimenpiteet, joilla tuetaan työpaikkojen luomista ja työllisyyttä, mukaan lukien vihreät työpaikat, lyhennetyn työajan järjestelmät, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus aloilla, joihin vaikutus on kielteinen, ja toimenpiteet, joilla helpotetaan unionin kansalaisten ja sellaisten henkilöiden uudelleenintegroitumista, joilla on oikeus oleskella unionin alueella tai jäsenvaltion alueella ja jotka ovat poistuneet Yhdistyneestä kuningaskunnasta sen eroamisen vuoksi;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 15.4 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

 

 

 

Tarkistus

 

15.4 a. 

Toimenpiteet, joilla lievennetään Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta paikallisille ja alueellisille rajat ylittäville yhteistyö- ja vaihto-ohjelmille aiheutuneita häiriöitä;

 

 

 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 15.5 rivi – 2 sarake</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteet rajavalvonnan ja turvatarkastusten toimivuuden varmistamiseksi, mukaan lukien lisähenkilöstö ja -infrastruktuuri

Toimenpiteet rajavalvonnan ja turvatarkastusten toimivuuden varmistamiseksi, mukaan lukien lisähenkilöstö ja sen koulutus sekä lisäinfrastruktuuri

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – taulukko – 16 rivi – 2 sarake – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Lyhyt kuvaus / määrä
(esim. koheesiopolitiikan rahoitus / REACT-EU-väline / oikeudenmukaisen siirtymän rahasto / elpymys- ja palautumistukiväline / muu – täsmentäkää)

Kuvaus / määrä
(esim. koheesiopolitiikan rahoitus / REACT-EU-väline / oikeudenmukaisen siirtymän rahasto / elpymys- ja palautumistukiväline / muu – täsmentäkää)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II – 1 kohta – b a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) käytössä olevilla valvontajärjestelmillä varmistetaan, että tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 1 kohta – 1.3 alakohta – a a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) tarvittaessa elin tai elimet, jolle tai joille varauksen tehtäviä ja varoja on siirretty (nimi, osoite ja yhteyspiste elimessä):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

PERUSTELUT

1. Johdanto ja ehdotuksen konteksti

 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, erosi unionista 1. helmikuuta 2020, jolloin tuli voimaan erosopimus, mukaan lukien määräykset 31. joulukuuta 2020 asti kestävästä siirtymäkaudesta.

 

Osapuolet tekivät 24. joulukuuta 2020 uuden EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jolla rajoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron haitallisia vaikutuksia ja luodaan yhteistyöpuitteet, joiden olisi muodostettava perusta vahvalle ja rakentavalle tulevalle kumppanuudelle, vältettävä sopimuksettoman eron vahingollisimpia osatekijöitä ja tarjottava oikeusvarmuus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

 

Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei siirtymäkauden päätyttyä enää osallistu unionin politiikkoihin, on jo ilmennyt taloudellisia, kaupallisia ja sosiaalisia suhteita häiritseviä vaikutuksia.

 

Ero vaikuttaa koko unioniin, mutta haitalliset vaikutukset kohdistuvat voimakkaammin joihinkin jäsenvaltioihin, alueisiin, aloihin ja yrityksiin, erityisesti niihin, joihin Yhdistynyt kuningaskunta vaikuttaa merkittävästi, ja niiden odotetaan kärsivän merkittäviä taloudellisia ja rahoituksellisia tappioita.

 

Esittelijä palauttaa mieliin Eurooppa-neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin sen 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa, jolloin nämä väistämättömät seuraukset oli jo ennakoitu ja kun tehtiin päätös perustaa brexit-mukautusvaraus, jäljempänä ’varaus’, solidaarisuusvälineeksi, jonka tarkoituksena on tarjota taloudellista tukea eniten kärsineille jäsenvaltioille, alueille ja aloille Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen haitallisten vaikutusten käsittelemiseksi.

 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston yhteisymmärrykseen perustuvaan komission ehdotukseen ja muistuttaa, että se on osa siirtymäkauden päättymiseen valmistautumista ja että se perustuu EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden työhön, jota ne ovat tehneet unionin politiikkojen puitteissa SEU-sopimuksen 50 artiklan mukaisten neuvottelujen aikana toteutettujen valmiustoimenpiteiden yhteydessä, ja täydentää sitä.

 

 

2. Toimintatavan valinta

 

Esittäjä pitää myönteisenä, että ehdotettu varaus perustuu Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta ja koheesiopolitiikasta saatuihin pitkäaikaisiin kokemuksiin, ja sitä sopeutetaan täysin uusiin olosuhteisiin ja tavoitteeseen, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen aiheuttamien haittavaikutusten torjuminen.

 

Lisäksi esittelijä on tyytyväinen siihen, että ehdotettu asetus hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä ja että varaus pannaan täytäntöön yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin puitteissa.

 

Hän yhtyy komission kantaan, jonka mukaan varauksessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden ennennäkemätön tilanne, varauksen ainutlaatuisuus ja se, että jäsenvaltioiden on reagoitava nopeasti ja joustavasti sitä mukaa, kun niiden taloudessa ilmenee haasteita.

 

 

3. Varauksesta saatavat varat

 

Esittelijä panee merkille, että varauksen täytäntöönpanoon osoitettavat enimmäismäärärahat ovat 5 370 994 000 euroa käypinä hintoina ja ne on määrä rahoittaa monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten EU:n talousarvion enimmäismäärien ulkopuolisena erityisrahoitusvälineenä.

 

Hän kiinnittää huomiota siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät taloudelliset ja rahoitukselliset kokonaistappiot ovat merkittäviä joillekin jäsenvaltioille, alueille sekä julkisille ja yksityisille yrityksille ja aloille, mutta niiden määrää ei vielä voida arvioida. Olisi vältettävä antamasta vaikutelmaa, että varauksesta käytettävissä oleva kokonaismäärä riittää kattamaan kaikki nämä tappiot.

 

 

4. Tavoitteet ja tukikelpoiset toimenpideluokat

 

Varauksesta annetaan rahoitustukea jäsenvaltioille, jotta voidaan torjua haitallisia vaikutuksia erityisesti niiden jäsenvaltioiden, alueiden ja toimialojen osalta, joihin eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja tavoitteena on lievittää eroamisen vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

 

Vaikka esittelijä kannattaa komission ehdottamaa ei-tyhjentävää ja viitteellistä luetteloa tukikelpoisista toimenpidetyypeistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, esittelijä katsoo, että huomattava osa varauksesta olisi käytettävä toimenpiteisiin, joilla tuetaan yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, jotta ne voivat mukautua uuteen liiketoimintaympäristöön ja suojella työllisyyttä.

 

Jotta voidaan rajoittaa riskiä, että varausta käytetään sellaisten toimenpiteiden tukemiseen, jotka eivät edistä aiottua tavoitetta tai eivät ole tukikelpoisia, ja siten myös sen riskin rajoittamiseksi, että jäsenvaltiot eivät saa korvausta menoistaan, esittelijä ehdottaa, että komissio avustaa jäsenvaltioita niiden tukitoimenpiteiden valmistelussa.

 

 

5. Tuen varaaminen kalastusalalle

 

Esittelijä toteaa, että erosopimukseen päästiin hyvin myöhäisessä vaiheessa, mutta lisäksi kalastustoiminnan sovitun rajoittamisen vuoksi kalastusala on yksi niistä aloista, joihin vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat vakavasti. Siksi esittelijä ehdottaa, että osuus, joka ennakkomaksujen kokonaismäärästä liittyy jäsenvaltioittain pyydetyn kalan määrään, osoitettaisiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan kalastustoiminnasta riippuvaisia yrityksiä ja paikallisyhteisöjä.

 

 

6. Tukikelpoisuuskausi ja tukikelpoiset menot

 

Varauksen erityisluonteen vuoksi esittelijä kannattaa komission ehdottamaa suhteellisen lyhyttä täytäntöönpanojaksoa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että tukikelpoisuuskaudessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet eroamisen odotettujen haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ennen siirtymäkauden päättymistä, ja ehdottaa, että tukikelpoisuuskauden olisi alettava 1. tammikuuta 2019 ja päätyttävä 31. joulukuuta 2022. Lisäksi esittelijä selventää, että varauksesta saatu tuki olisi annettava korvauksena viitejaksolla myös tuensaajien tasolla syntyneistä tosiallisista tukikelpoisista kustannuksista, ja että jäsenvaltioiden olisi maksettava niitä 30. kesäkuuta 2023 asti toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet.

 

 

7. Paikallis- ja alueviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

 

Tukitoimenpiteitä suunnitellessaan jäsenvaltioiden olisi keskityttävä erityisesti niihin alueisiin, aloihin, paikallisyhteisöihin ja yrityksiin, joihin ero vaikuttaa eniten, mukaan lukien kalastustoiminnasta riippuvaiset alat, yhteisöt ja yritykset. Esittelijä haluaa varmistaa, että jäsenvaltiot aloittavat monitasoisen vuoropuhelun ainakin eniten kärsimään joutuneiden alueiden paikallis- ja alueviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska niiden osallistuminen auttaa kohdentamaan tarpeita ja panemaan varauksen tehokkaammin täytäntöön.

 

 

8. Ennakkomaksut ja lisämaksut

 

Esittelijä katsoo, että kaksi tekijää eli Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävä tavara- ja palvelukauppa ja Yhdistyneen kuningaskunnan talousvyöhykkeellä pyydetty kala, jotka komissio on valinnut ja joita se soveltaa jäsenvaltioiden ennakkomaksujen laskentamenetelmässä, osoittavat, että yksittäisten jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on historiallisesti vahvat siteet ja läheiset taloudelliset suhteet. Hän on tietoinen riskistä, että valittu jakomenetelmä ei välttämättä kuvasta täysin Yhdistyneen kuningaskunnan suoraa tai välillistä vaikutusta kuhunkin jäsenvaltioon, mutta katsoo, että menetelmä heijastaa riittävästi varauksen perustamisen taustalla olevaa yhteisvastuuhenkeä, ja sitä olisi tarkasteltava myös äskettäin päätökseen saatujen monivuotista rahoituskehystä ja Next Generation EU -välinettä koskevien neuvottelujen yhteydessä.

 

Esittelijä kannattaa myös ehdotusta, että varaus otetaan käyttöön kahdessa erässä, joista ensimmäinen (4 244 832 000 euroa) maksetaan vuonna 2021 ennakkomaksuna ja toinen (1 126 162 000 euroa) vuonna 2024 lisämaksuina todellisten menojen perusteella sitten, kun on esitetty hakemus ja täytäntöönpanoraportti. Tämän lähestymistavan avulla on tarkoitus antaa jäsenvaltioille mahdollisuus reagoida nopeasti poikkeukselliseen tilanteeseen ja torjua tehokkaammin Yhdistyneen kuningaskunnan eron kielteisiä vaikutuksia.

 

 

9. Varauksesta myönnettävää rahoitustukea koskevien hakemusten jättäminen

 

Jäsenvaltioiden on haettava rahoitusta varauksesta 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä ja esitettävä hakemuksen yhteydessä yksityiskohtaiset tiedot aiheutuneista menoista. Esittelijä katsoo, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota hakemukseen liitettävään täytäntöönpanoa koskevaan kertomukseen, jossa kuvataan, mitä toimenpiteitä on toteutettu ja miten ne on toteutettu, sekä johdon vahvistuslausumaan ja riippumattomaan tarkastuskertomukseen. Arvioidessaan kunkin jäsenvaltion valitsemien toimenpiteiden tukikelpoisuutta ja asianmukaisuutta komission olisi joka tapauksessa tarkistettava suora yhteys eroamiseen ja otettava huomioon talouden toimialojen siirtyminen Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin.

 

 

10. Hallinto ja valvonta

 

Kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen kertaluonteisuus, esittelijä pitää asianmukaisena varauksen rakennetta ja siihen liittyviä poikkeuksia varainhoitoasetuksesta – epätavallisen suuri ennakkomaksu, toinen maksu, ei vuotuisia sitoumuksia, maksuja ja vuotuista raportointia – mutta ehdottaa, että jäsenvaltiot hyödyntäisivät tällä hetkellä nimettyjä elimiä ja sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäisyä koskevia järjestelmiä, jotka on perustettu koheesiopolitiikan rahastoja ja EU:n solidaarisuusrahastoa koskevien jaetun hallinnoinnin sääntöjen mukaisesti.

 

Komission ehdotuksessa esitetään nimetty elin, joka vastaa varauksen rahoitusosuuden hallinnoinnista, riippumaton tarkastuselin ja elin, jolle komissio maksaa ennakkomaksun. Esittelijä haluaa selventää, että jäsenvaltioiden olisi nimettävä muita elimiä, myös alue- ja paikallistasolla, ja siirrettävä niille tehtäviä ja varoja varauksesta institutionaalisten, oikeudellisten ja taloudellisten puitteidensa mukaisesti.

 

 

11. Viestintä ja näkyvyys

 

Esittelijä tukee komission ehdottamaa jäsenvaltioiden velvoitetta lisätä tietoisuutta varauksesta myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta ja tiedottaa potentiaalisille tuensaajille, osallistujille ja yleisölle varauksen olemassaolosta, määrästä ja sen antamasta tuesta, sillä avoimuus, viestintä ja tiedotustoimet ovat olennaisen tärkeitä unionin toimien näkyvyyden lisäämiseksi kentällä.

 

Lisäksi hän ehdottaa, että erityisesti lopulliselle tuensaajalle olisi ilmoitettava varauksesta unionin aloitteena myönnettävästä rahoitusosuudesta.

 

Lopuksi esittelijä haluaa vielä muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että ei ole ainoastaan EU:n velvollisuus tiedottaa päätöksistään ja toimistaan EU:n kansalaisille, vaan myös jäsenvaltioiden on tehtävä niin, jotta kansalaiset saavat paremmat mahdollisuudet tutustua EU:n politiikkojen vaikutuksiin EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla ja ymmärtää niitä.


 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.5.2021)

<CommissionInt>aluekehitysvaliokunnalle</CommissionInt>


<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Valmistelija (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

 

 

 

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, erosi Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom), jäljempänä yhdessä ’unioni’, 1 päivänä helmikuuta 2020, minkä jälkeen alkoi sitä koskeva siirtymäkausi. Mainitusta määräaikaisesta siirtymäkaudesta sovittiin osana erosopimusta11, ja sen on määrä jatkua 31 päivään joulukuuta 2020. Siirtymäkauden aikana unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aloittivat viralliset neuvottelut tulevista suhteista.

(1) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, erosi Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom), jäljempänä yhdessä ’unioni’, 1 päivänä helmikuuta 2020, minkä jälkeen alkoi sitä koskeva siirtymäkausi. Mainitusta määräaikaisesta siirtymäkaudesta sovittiin osana erosopimusta11, ja se päättyi 31 päivänä joulukuuta 2020. Siirtymäkauden aikana unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aloittivat viralliset neuvottelut tulevista suhteista.

__________________

__________________

11 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’, (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

11 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’, (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Siirtymäkauden päätyttyä unionin ja Yhdistyneen välillä on kaupan ja rajat ylittävien vaihtojen esteitä. Odotetaan, että tällä on laajoja ja kauaskantoisia seurauksia yrityksille, kansalaisille ja julkishallinnolle. Nämä seuraukset ovat väistämättömiä, ja sidosryhmien on varmistettava, että ne ovat valmiita niihin.

(2) Nyt kun siirtymäkausi on päättynyt, unionin ja Yhdistyneen välillä on kaupan ja rajat ylittävien vaihtojen esteitä. Tällä on laajoja ja kauaskantoisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia seurauksia yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, mikroyritykset mukaan luettuina, kansalaisille ja julkishallinnolle, paikallisyhteisöille ja alueille, mukaan lukien hallinnolliset menettelyt palvelujen tarjoamiseksi sekä tuonti- ja vientiyrityksille, ja ne aiheuttavat hankalia pullonkauloja rajoilla, vaikeuttavat kauppaa ja haittaavat talouden elpymistä. Näitä seurauksia olisi lievennettävä mahdollisimman paljon.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unioni on sitoutunut lieventämään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen taloudellisia vaikutuksia ja osoittamaan solidaarisuutta kaikille jäsenvaltioille, erityisesti niille, joihin tällaiset poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat eniten.

(3) Unioni on sitoutunut lieventämään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen taloudellisia, yhteiskunnallisia ja alueellisia vaikutuksia ja osoittamaan solidaarisuutta kaikille jäsenvaltioille, alueille ja toimialoille, erityisesti niille, joihin tällaiset poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat eniten. Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen vaikutuksiin liittyy kuitenkin edelleen monia epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat jäsenvaltion talouden täsmällisen altistumisen määrittämistä. Esimerkiksi taloudellisen toiminnan siirtymisellä Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin voi olla myönteisiä vaikutuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Olisi perustettava brexit-mukautusvaraus, jäljempänä ’varaus’, jolla annetaan tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niissä jäsenvaltioissa, alueilla ja toimialoilla, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja jolla näin lievitetään tähän liittyvää vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Varauksen olisi kokonaan tai osittain katettava jäsenvaltioille koituvat julkiset lisämenot toimenpiteistä, jotka toteutetaan nimenomaisesti tällaisten seurausten lieventämiseksi.

(4) Olisi perustettava brexit-mukautusvaraus, jäljempänä ’varaus’, jolla annetaan tukea sellaisten haitallisten vaikutusten torjumiseksi, jotka kohdistuvat erityisesti niihin jäsenvaltioihin, alueisiin, toimialoihin sekä työntekijöihin ja paikallisyhteisöihin, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja jolla näin lievitetään tähän liittyvää vaikutusta taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Varauksen olisi kokonaan tai osittain katettava jäsenvaltioille ja alueille koituvat julkiset lisämenot toimenpiteistä, jotka toteutetaan nimenomaisesti tällaisten seurausten lieventämiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi on aiheellista, että jäsenvaltiot keskittyvät tukitoimenpiteitä suunnitellessaan erityisesti niihin alueisiin, aloihin ja paikallisyhteisöihin, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen todennäköisesti vaikuttaa kielteisimmin, mukaan lukien ne, jotka ovat riippuvaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä harjoitettavasta kalastustoiminnasta. Jäsenvaltiot voivat joutua toteuttamaan erityistoimenpiteitä, erityisesti tukeakseen yrityksiä ja talouden toimialoja, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti. Tämän vuoksi on aiheellista laatia ei-tyhjentävä luettelo toimenpidetyypeistä, joilla tämä tavoite todennäköisimmin saavutetaan.

(5) Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi on aiheellista, että jäsenvaltiot keskittyvät tukitoimenpiteitä suunnitellessaan erityisesti niihin alueisiin, aloihin, toimialoihin, työntekijöihin, järjestöihin, yrityksiin, paikallisyhteisöihin ja talouden aloihin, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen todennäköisesti vaikuttaa kielteisimmin, ja kohdentavat niihin varoja varauksesta, esimerkiksi avustamalla uusien vientimarkkinoiden löytämisessä tai toimitusketjujen monipuolistamisessa, ja kiinnittämällä erityistä huomiota pk-yrityksiin, mukaan lukien mikroyritykset, koska niiltä usein puuttuvat varautumissuunnitelmien laadintaan ja täytäntöönpanoon tarvittavat hallinnolliset, oikeudelliset ja taloudelliset valmiudet, jotta voidaan varmistaa laadukkaat työpaikat. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alueille ja paikallisyhteisöihin, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat, luodaan korkealaatuisia työpaikkoja. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueisiin ja paikallisyhteisöihin, jotka ovat erittäin riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä. Tämän vuoksi on aiheellista laatia ei-tyhjentävä luettelo toimenpidetyypeistä, joilla nämä tavoitteet todennäköisimmin saavutetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samalla on tärkeää eritellä selkeästi mahdolliset varauksesta annettavan tuen ulkopuolelle jäävät toimenpidetyypit. Varauksessa tuen ulkopuolelle olisi jätettävä arvonlisävero, sillä se muodostaa jäsenvaltion tulonlähteen, jolla kompensoidaan siihen liittyviä jäsenvaltion talousarvioon kohdistuvia kustannuksia. Jotta rajallisten määrärahojen käyttö voidaan keskittää mahdollisimman tehokkaasti, varauksen täytäntöönpanosta vastaavien elinten käyttämän teknisen avun ei pitäisi olla tukikelpoista. Koheesiopolitiikan yleisen lähestymistavan mukaisesti ei pitäisi tukea menoja, jotka liittyvät toiminnan siirtämiseen tai jotka ovat sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön vastaisia.

(6) Samalla on tärkeää eritellä selkeästi mahdolliset varauksesta annettavan tuen ulkopuolelle jäävät toimenpidetyypit. Varauksessa tuen ulkopuolelle olisi jätettävä arvonlisävero, sillä se muodostaa jäsenvaltion tulonlähteen, jolla kompensoidaan siihen liittyviä jäsenvaltion talousarvioon kohdistuvia kustannuksia. Koheesiopolitiikan yleisen lähestymistavan mukaisesti ei periaatteessa pitäisi tukea menoja, jotka liittyvät toiminnan siirtämiseen tai jotka ovat sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön vastaisia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Jotta voidaan varmistaa, että varauksen varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää oikeasuhtainen määrä määrärahoistaan tekniseen apuun varauksen täytäntöönpanosta vastaaville elimille.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta voidaan ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jäsenvaltioille ja niiden taloudelle aiheuttamien haitallisten seurausten välitön vaikutus ja se, että lieventäviä toimenpiteitä on tarvittaessa toteutettava ennen siirtymäkauden päättymistä, tukikelpoisuusajan olisi alettava 1 päivästä heinäkuuta 2020 ja se olisi keskitettävä kestoltaan 30 kuukaudeksi rajatulle ajanjaksolle.

(7) Tukikelpoisuusaika sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanolle, joilla lievennetään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jäsenvaltioille ja niiden taloudelle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ja mukaudutaan niihin, olisi vahvistettava ottaen huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta erosi unionista 1 päivänä helmikuuta 2020, että jäsenvaltiot alkoivat toteuttaa tällaisia toimenpiteitä ennen siirtymäkauden päättymistä ja että tiettyjä rajavalvontatoimenpiteitä, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan unionin vientiin kohdistamia toimenpiteitä, on määrä soveltaa asteittain. Hyväksymisajan olisi siksi alettava 1 päivänä tammikuuta 2020 ja jatkuttava 31 päivään joulukuuta 2023 asti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Varauksen mukaisten rahoitustoimien olisi oltava johdonmukaisia unionin ohjelmien ja prioriteettien, kuten digitaalisen siirtymän, oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, kanssa ja täydennettävä niitä siten, että vältetään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen samoihin menoihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, määrärahasiirtoja ja varauksen takaisinperintää varten. Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvio vahvistetaan vuosittain, mutta samalla olisi säädettävä mahdollisuudesta siirtää käyttämättömiä varoja varainhoitoasetuksessa säädettyä enemmän, jolloin varauksella voidaan mahdollisimman suuressa määrin vastata niihin haitallisiin seurauksiin, joita Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista aiheuttaa jäsenvaltioille ja niiden taloudelle.

(10) Varauksen täytäntöönpanon olisi tapahduttava moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, mihin kuuluu veropetosten, veronkierron, verojen välttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun tehokas ehkäiseminen ja niistä syytteeseen asettaminen. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi olisi vahvistettava erityiset säännöt talousarviositoumuksia, maksuja, määrärahasiirtoja ja varauksen takaisinperintää varten. Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava periaatetta, jonka mukaan unionin talousarvio vahvistetaan vuosittain, mutta varauksen erittäin poikkeuksellisen ja erityisen luonteen vuoksi samalla olisi säädettävä mahdollisuudesta siirtää käyttämättömiä varoja varainhoitoasetuksessa säädettyä enemmän, jolloin varauksella voidaan mahdollisimman suuressa määrin vastata niihin haitallisiin seurauksiin, joita Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista aiheuttaa jäsenvaltioille ja niiden taloudelle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön lisämäärärahat ja jotta varmistetaan riittävä rahoitus varauksen mukaisten toimenpiteiden ripeään toteuttamiseen, huomattava osuus varauksesta olisi maksettava ennakkomaksuina vuonna 2021. Jakomenetelmässä olisi otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän kaupan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä harjoitettavan kalastuksen merkitys luotettavien ja virallisten tilastojen pohjalta. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista on ainutlaatuinen tapahtuma ja koska Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisen suhteen keskeisiin piirteisiin siirtymäkauden päättymisen jälkeen on liittynyt epävarmuutta, on vaikeaa ennakoida, millaisia asianmukaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden on toteutettava voidakseen nopeasti torjua eroamisen vaikutuksia. Tämän vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille joustovaraa ja erityisesti antaa komissiolle mahdollisuus tehdä ennakkorahoitusta koskeva rahoituspäätös ilman varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohdan mukaista velvoitetta antaa kuvaus rahoitettavista käytännön hankkeista.

(11) Jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön lisämäärärahat ja jotta varmistetaan riittävä rahoitus varauksen mukaisten toimenpiteiden ripeään toteuttamiseen, huomattava osuus varauksesta olisi maksettava ennakkomaksuina kolmessa erässä vuosina 2021, 2022 ja 2023. Jakomenetelmässä olisi otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän kaupan merkitys ilmaistuna prosentteina BKT:stä, Yhdistyneen kuningaskunnan yksinomaisella talousvyöhykkeellä harjoitettavan kalastuksen merkitys, lähiyhteyksien merkitys meriraja-alueille ja niiden yhteisöille sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän kaupan merkitys sisämarkkinoilla viimeisimpien luotettavien ja virallisten tilastojen perusteella, ja siinä olisi varmistettava kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertainen kohtelu. Koska kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ei myöskään käsitellä rahoituspalvelualan yritysten pääsyä markkinoille ja koska myönteisiä heijastusvaikutuksia, kuten useiden toimintojen siirtämistä, ilmenee jo unionissa, kyseinen ala olisi jätettävä pois sisämarkkinoilla käytävään kauppaan liittyvän tekijän laskennassa huomioon otettavien tavaroiden ja palvelujen kokonaisvolyymistä. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista on ainutlaatuinen tapahtuma ja koska Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisen suhteen keskeisiin piirteisiin siirtymäkauden päättymisen jälkeen on liittynyt epävarmuutta, on vaikeaa ennakoida, millaisia asianmukaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden on toteutettava voidakseen nopeasti torjua eroamisen vaikutuksia. Tämän vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille joustovaraa ja erityisesti antaa komissiolle mahdollisuus tehdä ennakkorahoitusta koskeva rahoituspäätös ilman varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohdan mukaista velvoitetta antaa kuvaus rahoitettavista käytännön hankkeista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ennen ennakkomaksun maksamista jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle nimettyjen elinten sekä sen elimen tiedot, jolle ennakkomaksu maksetaan, ja vahvistettava, että järjestelmien kuvaukset on laadittu kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

(12) Ennen ennakkomaksun maksamista jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle nimettyjen elinten sekä sen elimen tiedot, jolle ennakkomaksu maksetaan, ja vahvistettava, että järjestelmien kuvaukset on laadittu kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä asiaankuuluva elin tai asiaankuuluvat elimet asianmukaisella alueellisella tasolla institutionaalisen, oikeudellisen ja rahoituskehyksensä mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 13 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasapuolisesti, varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevien hakemusten jättämiselle olisi oltava yksi ainoa määräaika, jota sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Välineen erityisluonteen ja suhteellisen lyhyen täytäntöönpanoajan vuoksi on perusteltua vahvistaa räätälöity viitejakso ja olisi kohtuutonta edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa vaaditut asiakirjat vuosittain. Koska unionin talousarvioon kohdistuvia riskejä lieventää samaan aikaan se, että jäsenvaltioiden edellytetään perustavan vakaan hallinto- ja valvontajärjestelmän, on oikeutettua poiketa velvollisuudesta toimittaa vaaditut asiakirjat kunkin vuoden helmi- tai maaliskuussa. Jotta komissio voisi tarkistaa varauksesta myönnetyn rahoitusosuuden käytön oikeellisuuden, jäsenvaltiot olisi myös velvoitettava toimittamaan osana hakemusta täytäntöönpanoraportti, jossa annetaan yksityiskohtaisempia tietoja rahoitettavista toimista, johdon vahvistuslausuma sekä riippumattoman tarkastuselimen lausunto, joka on laadittu kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien mukaisesti.

(13) Jotta kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasapuolisesti, varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevien hakemusten jättämiselle olisi oltava yksi ainoa määräaika, jota sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Välineen erityisluonteen ja suhteellisen lyhyen täytäntöönpanoajan vuoksi on perusteltua vahvistaa räätälöity viitejakso ja olisi kohtuutonta edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa vaaditut asiakirjat vuosittain. Koska unionin talousarvioon kohdistuvia riskejä lieventää samaan aikaan se, että jäsenvaltioiden edellytetään hyödyntävän jo olemassa olevia vakaita hallinto- ja valvontajärjestelmiään tai luomaan sellaiset, on oikeutettua poiketa velvollisuudesta toimittaa vaaditut asiakirjat kunkin vuoden helmi- tai maaliskuussa. Jotta komissio voisi tarkistaa varauksesta myönnetyn rahoitusosuuden käytön oikeellisuuden, jäsenvaltiot olisi myös velvoitettava toimittamaan osana hakemusta täytäntöönpanoraportti, jossa annetaan yksityiskohtaisempia tietoja rahoitettavista toimista ja tilinpidon osatekijöistä, yhteenveto lopullisista tarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista, johdon vahvistuslausuma sekä riippumattoman tarkastuselimen lausunto, joka on laadittu kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien mukaisesti. Jotta varmistetaan hallinnointi- ja valvontavaatimusten noudattaminen ja varauksen nopea täytäntöönpano, komission olisi järjestettävä tiedotustilaisuuksia jäsenvaltioille ja laadittava täytäntöönpano-opas.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen13 22 ja 23 kohdan nojalla varausta on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita varauksen arvioinnin perustaksi.

(14) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen13 22 ja 23 kohdan nojalla varausta on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille sekä kansallisille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita varauksen arvioinnin perustaksi.

_________________

_________________

13 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

13 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Jotta varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu ja hakemusten arvioinnin johdonmukaisuus, komission olisi arvioitava hakemukset pakettina. Sen olisi erityisesti tarkasteltava ilmoitettujen menojen tukikelpoisuutta ja oikeellisuutta, menojen suoraa yhteyttä eroamisen seurauksiin puuttumiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin ja kyseisen jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi. Arvioidessaan varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevia hakemuksia komission olisi selvitettävä maksetut ennakkomaksut ja perittävä takaisin käyttämättä jääneet määrät. Kun jäsenvaltion menot, jotka komissio on hyväksynyt tukikelpoisiksi, ylittävät ennakkomaksuina maksetun määrän ja 0,06 prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 2021 nimellisestä BKTL:sta, varauksesta olisi voitava kohdentaa lisävaroja kyseiselle jäsenvaltiolle käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa, jotta tuki voitaisiin keskittää niille jäsenvaltioille, joihin eroaminen eniten vaikuttaa. Odotettavissa olevan taloudellisen häiriön laajuuden vuoksi olisi säädettävä mahdollisuudesta käyttää ennakkomaksuista takaisin perityt määrät jäsenvaltioiden lisämenojen korvaamiseksi.

(15) Jotta varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu ja hakemusten arvioinnin johdonmukaisuus, komission olisi arvioitava hakemukset pakettina. Sen olisi erityisesti tarkasteltava ilmoitettujen menojen tukikelpoisuutta ja oikeellisuutta, menojen suoraa yhteyttä eroamisen seurauksiin puuttumiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin ja kyseisen jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi. Arvioidessaan varauksesta myönnettävää rahoitusosuutta koskevia hakemuksia komission olisi selvitettävä maksetut ennakkomaksut, perittävä takaisin käyttämättä jääneet määrät ja päätettävä lisämaksuista alustavan määrärahan rajoissa. Odotettavissa olevan taloudellisen häiriön laajuuden vuoksi alustavasta määrärahasta käyttämättä jääneet määrät olisi asetettava niiden jäsenvaltioiden käyttöön, joiden hyväksytty kokonaismäärä ylittää niiden alustavat määrärahat.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin moitteeton toiminta, jäsenvaltioiden on perustettava hallinto- ja valvontajärjestelmä ja nimettävä ja ilmoitettava komissiolle varauksen hallinnoinnista vastaavat elimet ja erillinen riippumaton tarkastuselin. Yksinkertaistamissyistä jäsenvaltiot voivat hyödyntää nykyisiä, koheesiopolitiikan rahoitusta tai Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevaa hallintoa ja valvontaa varten nimettyjä elimiä ja siihen perustettuja järjestelmiä. On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden vastuualueet ja vahvistaa nimettyjä elimiä koskevat erityisvaatimukset.

(16) Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin moitteeton toiminta, jäsenvaltioiden on perustettava hallinto- ja valvontajärjestelmä ja nimettävä ja ilmoitettava komissiolle varauksen hallinnoinnista vastaavat elimet ja erillinen riippumaton tarkastuselin. Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä olemassa olevia järjestelmiä ja siirrettävä tehtäviä nykyisille, koheesiopolitiikan rahoitusta tai Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskevaa hallintoa ja valvontaa varten nimetyille elimille, mukaan lukien alue- ja paikallistason elimet. On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden vastuualueet ja vahvistaa nimettyjä elimiä koskevat erityisvaatimukset. Jos jäsenvaltiot perustavat uusia elimiä, komission olisi kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta arvioitava, tarjoavatko ne riittävän suojan unionin taloudellisille eduille. Komission olisi varmistettava johdonmukainen ja vertailukelpoinen tarkastustapa kaikissa jäsenvaltioissa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 17 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) Varainhoitoasetuksen, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9514, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9615 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193916 mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201317 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto, jäljempänä ’EPPO’, voi tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137118 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(17) Varainhoitoasetuksen, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9514, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9615, neuvoston asetuksen (EU) 2017/193916 ja yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi annetun asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201317 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto, jäljempänä ’EPPO’, voi tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137118 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

_________________

_________________

14 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

14 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

15 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

16 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi lisättävä tietoisuutta varauksesta myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta ja tiedotettava siitä yleisölle asianmukaisesti, sillä avoimuus, viestintä ja tiedotustoimet ovat olennaisen tärkeitä unionin toimien näkyvyyden lisäämiseksi kentällä. Tällaisten toimien olisi perustuttava tarkkoihin ja ajantasaisiin tietoihin.

(18) Jäsenvaltioiden olisi lisättävä tietoisuutta varauksesta myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta ja tiedotettava siitä yleisölle ja erityisesti tuen saajille asianmukaisesti, sillä avoimuus, viestintä ja tiedotustoimet ovat olennaisen tärkeitä unionin toimien näkyvyyden lisäämiseksi kentällä. Tällaisten toimien olisi perustuttava tarkkoihin ja ajantasaisiin tietoihin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 19 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Avoimuuden lisäämiseksi unionin rahoitusosuuden käytöstä komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle loppukertomus varauksen täytäntöönpanosta.

(19) Avoimuuden lisäämiseksi unionin rahoitusosuuden käytöstä komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kutakin jäsenvaltiota koskevan analyysin sisältävä riippumaton loppukertomus varauksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa olisi erityisesti arvioitava, käytettiinkö resursseja vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla ja tuotettiinko niillä EU:n tason lisäarvoa. Arvioinnissa olisi myös raportoitava, missä määrin jäsenvaltioiden toimenpiteillä lievennettiin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioihin, alueisiin, paikallisyhteisöihin, toimialoihin, yrityksiin, myös pk-yrityksiin, sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) ’viitejaksolla’ varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua viitejaksoa, joka alkaa 1 päivästä heinäkuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022;

(1) ’viitejaksolla’ varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua viitejaksoa, joka alkaa 1 päivästä tammikuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2023;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Varauksesta annetaan tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niiden jäsenvaltioiden, alueiden ja toimialojen osalta, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja tähän liittyvän, taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvan vaikutuksen lievittämiseksi.

Varauksesta annetaan tukea haitallisten vaikutusten torjumiseksi erityisesti niiden jäsenvaltioiden, alueiden, paikallisyhteisöjen, toimialojen, organisaatioiden, yritysten, erityisesti pk-yritysten, mikroyritykset mukaan lukien, ja työntekijöiden osalta, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa pahimmin, ja tähän liittyvän, taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvan vaikutuksen lievittämiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikki jäsenvaltiot voivat saada tukea varauksesta.

1. Kaikki jäsenvaltiot voivat saada tukea varauksesta. Jäsenvaltioiden on kohdennettava tällainen tuki ensisijaisesti alueille, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten.

2.  Varauksen enimmäismäärärahat ovat 5 370 994 000 euroa nykyisin hinnoin.

2.  Varauksen enimmäismäärärahat ovat 5 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut varat kohdennetaan väliaikaisesti liitteessä I esitetyn menetelmän mukaisesti. Ne asetetaan saataville seuraavasti:

a) 4 244 832 000 euron ennakkomaksu tulee saataville 8 artiklan mukaisesti vuonna 2021;

a) 4 000 000 000 euron ennakkomaksu vuoden 2018 hintoina tulee saataville ja maksetaan 8 artiklan mukaisesti kolmessa erässä vuodesta 2021 vuoteen 2023 jaettuna seuraavasti:

 

i)  1 600 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina vuonna 2021,

 

ii)  1 200 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina vuonna 2022,

 

iii)  1 200 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina vuonna 2023,

b) loput 1 126 162 000 euroa tulevat saataville 11 artiklan mukaisesti vuonna 2024.

b) loput 1 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina tulevat saataville 11 artiklan mukaisesti vuonna 2025.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja määriä pidetään varainhoitoasetuksen 115 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuina ennakkomaksuina.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja määriä pidetään varainhoitoasetuksen 115 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuina ennakkomaksuina.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Varauksesta maksettavalla rahoitusosuudella on tuettava ainoastaan julkisia menoja, jotka liittyvät suoraan jäsenvaltioiden erityisesti toteuttamiin toimenpiteisiin, joilla edistetään 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja sillä voidaan kattaa erityisesti seuraavat:

1. Varauksesta maksettavalla rahoitusosuudella on tuettava ainoastaan julkisia menoja, jotka liittyvät suoraan jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten erityisesti toteuttamiin toimenpiteisiin, joilla edistetään 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, ja sillä voidaan kattaa erityisesti seuraavat:

(a) toimenpiteet, joilla autetaan yrityksiä ja paikallisyhteisöjä, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti;

(a) toimenpiteet, joilla tuetaan ja autetaan yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, mikroyritykset mukaan lukien, organisaatioita, työntekijöitä ja paikallisyhteisöjä, joihin eroaminen vaikuttaa haitallisesti, erityisesti alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten;

(b) toimenpiteet, joilla tuetaan talouden aloja, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten;

(b) toimenpiteet, joilla tuetaan talouden aloja ja niiden työntekijöitä, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten;

(c) toimenpiteet, joilla tuetaan yrityksiä ja paikallisyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä;

(c) toimenpiteet, joilla tuetaan yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, mikroyrityksen mukaan lukien, työntekijöitä ja paikallisyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä, erityisesti niitä, jotka eivät voi siirtää toimintaansa muille vesille;

 

(c a) toimenpiteet kalastajien ja toimijoiden tukemiseksi [asetuksessa (EU) N:o XX/20XX (EMKR-asetus)] määritellyn kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen osalta ja korvaukset kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoille, mukaan lukien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus, tulonmenetyksistä tai lisäkustannuksista, jotka johtuvat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ja Yhdistyneen kuningaskunnan vesille pääsyn vähenemisestä;

(d) toimenpiteet työllisyyden tukemiseksi, mukaan lukien lyhennetyn työajan järjestelmien, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen avulla aloilla, joihin vaikutus kohdistuu;

(d) toimenpiteet työllisyyden, osallisuuden ja työpaikkojen luomisen tukemiseksi, erityisesti alueilla ja paikallisyhteisöissä, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten, jotta voidaan varmistaa laadukkaat työpaikat, myös lyhennetyn työajan järjestelmien, uudelleenkoulutuksen ja osaamisen kehittämisen sekä ammatillisen koulutuksen avulla aloilla, joihin vaikutus kohdistuu, mukaan luettuna matkailuala;

(e) toimenpiteet, joilla varmistetaan raja-, tulli-, terveys- ja kasvinsuojelu-, turvallisuus- ja kalastusvalvonnan toimivuus sekä välillisten verojen kantaminen, mukaan lukien lisähenkilöstö ja infrastruktuuri;

(e) toimenpiteet, joilla varmistetaan raja-, tulli-, terveys- ja kasvinsuojelu-, turvallisuus- ja kalastusvalvonnan toimivuus sekä välillisten verojen kantaminen, mukaan lukien lisähenkilöstö, -koulutus ja -infrastruktuuri;

(f) toimenpiteet, joilla helpotetaan tuotteiden sertifiointi- ja hyväksymisjärjestelmiä, avustetaan sijoittautumisvaatimusten täyttämisessä, helpotetaan merkintöjä esimerkiksi turvallisuus-, terveys- ja ympäristöstandardien osalta ja avustetaan vastavuoroisessa tunnustamisessa;

(f) toimenpiteet, joilla helpotetaan tuotteiden sertifiointi- ja hyväksymisjärjestelmiä, avustetaan sijoittautumisvaatimusten täyttämisessä, helpotetaan merkintöjä esimerkiksi turvallisuus-, terveys- ja ympäristöstandardien sekä sosiaalisten standardien osalta ja avustetaan vastavuoroisessa tunnustamisessa, mukaan luettuina lisähenkilöstö ja -infrastruktuuri;

 

(f a) Yhdistyneestä kuningaskunnasta poistuvien unionin kansalaisten uudelleenintegroitumista tukevat toimenpiteet, kuten apu ja ohjaus;

(g) viestintä- ja tiedotustoimenpiteet ja toimenpiteet kansalaisten ja yritysten tietoisuuden lisäämiseksi niiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavista muutoksista, jotka johtuvat eroamisesta.

(g) viestintä- ja tiedotustoimenpiteet, oikeudellinen neuvonta ja toimenpiteet kansalaisten ja yritysten tietoisuuden lisäämiseksi niiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavista muutoksista, jotka johtuvat eroamisesta.

 

(g a) tekninen apu varauksen täytäntöönpanosta vastaaville elimille,

 

enintään 2,5 prosenttia jäsenvaltion tuesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden määrärahat ovat alle 30 miljoonaa euroa,

 

enintään 750 000 euroa jäsenvaltioille, joiden määrärahat ovat 30–50 miljoonaa euroa,

 

enintään 1,5 prosenttia jäsenvaltion tuesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden määrärahat ovat alle 50 miljoonaa euroa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Menot ovat tukikelpoisia, jos ne ovat aiheutuneet ja ne on maksettu viiteajanjakson aikana kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisen jäsenvaltion eduksi toteutetuista toimenpiteistä.

2. Menot ovat tukikelpoisia, jos ne ovat aiheutuneet ja ne on maksettu sekä nimettyjen elinten että lopullisten tuensaajien tasolla viiteajanjakson aikana kyseisessä jäsenvaltiossa ja alueella tai kyseisen jäsenvaltion tai alueen eduksi toteutetuista toimenpiteistä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Suunnitellessaan tukitoimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen erilaiset vaikutukset eri alueisiin ja paikallisyhteisöihin ja keskitettävä varauksesta myönnettävä tuki tarpeen mukaan niihin, joissa eroamisen vaikutus on suurin.

3. Suunnitellessaan tukitoimenpiteitä jäsenvaltioiden on otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen erilaiset vaikutukset eri alueisiin ja paikallisyhteisöihin ja keskitettävä varauksesta myönnettävä tuki tarpeen mukaan niihin, joissa eroamisen vaikutus on suurin. Jäsenvaltioiden on kuultava asianomaisia sidosryhmiä, myös työmarkkinaosapuolia, mielekkäällä ja osallistavalla tavalla ja siten, että sidosryhmien on helppo osallistua kuulemiseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Varauksesta ei tueta seuraavia:

Varauksesta ei tueta seuraavia:

(a) arvonlisävero;

(a) arvonlisävero;

(b) tekninen apu varausta koskevassa hallinnoinnissa, seurannassa, tiedotuksessa ja viestinnässä, valitusten ratkaisemisessa sekä valvonnassa ja tilintarkastuksessa;

 

(c) 2 artiklan 6 kohdassa määriteltyä siirtämistä tukevat menot;

(c) 2 artiklan 6 kohdassa määriteltyä siirtämistä tukevat menot;

(d) komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 14 artiklan 16 kohdan mukaista siirtämistä tukevat menot, kun varauksesta maksettava rahoitusosuus on valtiontukea.

(d) komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 14 artiklan 16 kohdan mukaista siirtämistä tukevat menot, kun varauksesta maksettava rahoitusosuus on valtiontukea.

 

(d a) toimenpiteet sellaisten finanssi- ja pankkialan osien tukemiseksi, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista vaikuttaa myönteisesti;

 

(d b) toimenpiteet, joissa ei noudateta unionin ympäristötavoitteita, Pariisin sopimusta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettua vahingon välttämisen periaatetta, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä varauksesta saatava rahoitusosuus 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon, jotta ne voivat tarjota tukimuotoja, joita ei makseta takaisin. Unionin rahoitusosuudella korvataan toimenpiteistä tosiasiallisesti aiheutuneita ja jäsenvaltioiden maksamia tukikelpoisia kustannuksia.

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä varauksesta saatava rahoitusosuus 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon, jotta ne voivat tarjota tukimuotoja, joita ei makseta takaisin. Unionin rahoitusosuudella korvataan toimenpiteistä tosiasiallisesti aiheutuneita ja jäsenvaltioiden maksamia tukikelpoisia kustannuksia sekä nimettyjen elinten että lopullisten tuensaajien tasolla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 5 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklassa säädetään, käyttämättä jääneet tämän asetuksen mukaiset maksusitoumus- ja maksumäärärahat siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle vuodelle ja niitä voidaan käyttää 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat käytetään ensimmäisinä seuraavan varainhoitovuoden aikana.

5. Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklassa säädetään, käyttämättä jääneet tämän asetuksen mukaiset maksusitoumus- ja maksumäärärahat siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle vuodelle ja niitä voidaan käyttää 31 päivään joulukuuta 2026 asti. Seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat käytetään ensimmäisinä seuraavan varainhoitovuoden aikana.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komission jäsenvaltioille maksamien ennakkomaksujen jakoperusteet esitetään liitteessä I.

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio maksaa ennakkomaksun 60 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä. Se selvitetään 11 artiklan mukaisesti.

3. Komissio maksaa vuoden 2021 ennakkomaksuerän 30 päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä. Vuosien 2022 ja 2023 ennakkomaksuerät maksetaan täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti. Ennakkomaksu selvitetään 11 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on jätettävä varauksesta maksettavaa rahoitusosuutta koskeva hakemus komissiolle 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä. Komissio arvioi hakemuksen ja määrittää, onko jäsenvaltioille suoritettava lisämaksuja vai onko määriä perittävä takaisin jäsenvaltioilta 11 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on jätettävä varauksesta maksettavaa rahoitusosuutta koskeva hakemus komissiolle 30 päivään syyskuuta 2024 mennessä. Komissio arvioi hakemuksen ja määrittää, onko jäsenvaltioille suoritettava lisämaksuja vai onko määriä perittävä takaisin jäsenvaltioilta 11 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>9 artikla – 2 kohta</Article>