Eljárás : 2020/0380(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0178/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0178/2021

Viták :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Szavazatok :

PV 15/09/2021 - 12

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 517kWORD 179k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionális Fejlesztési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

A vélemény előadói (*):

Valérie Hayer, Költségvetési Bizottság

François-Xavier Bellamy, Halászati Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0854),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 322. cikkére és 175. cikkének harmadik bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0433/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére[1],

 tekintettel a Régiók Bizottsága 2021. március 19-i véleményére[2],

 tekintettel a Számvevőszék 2021. február 25-i véleményére[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel az Európai Tanácsnak a 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott, a brexit miatti kiigazításokra képzett új speciális tartalék létrehozásáról szóló következtetéseire,

 tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásra,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0178/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

 

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) 2020. február 1-jén Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (a továbbiakban: Euratom) (a továbbiakban együttesen: Unió), és ezzel kezdetét vette az átmeneti időszak. E korlátozott időtartamról – amely legalább 2020. december 31-ig tart – a kilépésről rendelkező megállapodás11 részeként állapodtak meg. Az átmeneti időszak alatt az Unió és az Egyesült Királyság hivatalos tárgyalásokat kezdett a jövőbeni kapcsolatokról.

(1) 2020. február 1-jén Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (a továbbiakban: Euratom) (a továbbiakban együttesen: Unió), és ezzel kezdetét vette az átmeneti időszak. E korlátozott időtartamról a kilépésről rendelkező megállapodás11 részeként állapodtak meg, és az 2020. december 31-én véget ért. Az átmeneti időszak alatt az Unió és az Egyesült Királyság hivatalos tárgyalásokat kezdett a jövőbeni kapcsolatokról.

__________________

__________________

11 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

11 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átmeneti időszakot követően akadályok jelennek majd meg az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelemben és határokon átnyúló kereskedelemben. A vállalkozásokat, a polgárokat és a közigazgatásokat várhatólag széles körű és messzeható következmények érintik majd. E következmények elkerülhetetlenek, és az érdekelt feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy felkészüljenek rájuk.

(2) Az átmeneti időszakot követően az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmet, határokon átnyúló kereskedelmet, valamint a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását érintő akadályok valósággá váltak, és széles körű és messze ható következményekkel járnak a vállalkozásokra, különösen a kkv-kra és azok alkalmazottaira, valamint a helyi közösségekre, a közigazgatásokra és a polgárokra. Mivel ezek a következmények elkerülhetetlenek, a lehető legnagyobb mértékben enyhíteni kell őket, és az érdekelt feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy felkészüljenek rájuk.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Unió elkötelezte magát amellett, hogy enyhíti az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének gazdasági hatását, és szolidaritást tanúsít valamennyi tagállammal szemben, különös tekintettel azokra, amelyek e kivételes körülmények között a leginkább érintettek.

(3) Az Unió elkötelezte magát amellett, hogy enyhíti az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének kedvezőtlen gazdasági, társadalmi, környezeti és területi hatásait, és szolidaritást tanúsít valamennyi tagállammal szemben, beleértve azok régióit, helyi közösségeit és gazdasági ágazatait, különös tekintettel azokra, amelyek e kivételes körülmények között a legkedvezőtlenebbül érintettek.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Unió a közös halászati politika célkitűzéseivel összhangban a fenntartható halászati gazdálkodás mellett is elkötelezte magát, ideértve valamennyi állomány esetében a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerinti maximális fenntartható hozam elérésének elvét, a túlhalászás megszüntetését, a célfajok populációinak helyreállítását és a tengeri környezet védelmét, amint azt nemzetközi kötelezettségvállalások is előírják.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Létre kell hozni a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékot (a továbbiakban: Tartalék), amely támogatást nyújt a tagállamokban, régiókban és ágazatokban jelentkező kedvezőtlen következmények ellensúlyozásához, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése a legsúlyosabban érint, és ezáltal enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását. A Tartaléknak részben vagy egészben fedeznie kell azokat a további közkiadásokat, amelyek a tagállamoknál azon intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel, amelyeket kifejezetten e következmények enyhítése céljából hoztak.

(4) Létre kell hozni a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékot (a továbbiakban: Tartalék), amely támogatást nyújt a tagállamokban, régiókban és ágazatokban jelentkező kedvezőtlen következmények ellensúlyozásához – különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése a legsúlyosabban érint –, és ezáltal enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt negatív hatását. A Tartaléknak részben vagy egészben fedeznie kell azokat a további kiadásokat, amelyek a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságainál azon intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel, amelyeket kifejezetten e következmények enyhítése céljából hoztak. A tagállami hatóságok által a végrehajtott intézkedések céljából eszközölt kifizetésekre – beleértve az állami vagy magánszervezeteknek teljesített kifizetéseket is – az e rendeletben meghatározott, a kiadások támogathatóságát meghatározó referencia-időszakot kell alkalmazni.

</Amend>

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Általános nézet, hogy a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékból részesülő tagállamoknak minden bizonyítékot be kell nyújtaniuk azokról az állami támogatásokról, amelyeket a minőségi munkahelyek megtartásához és létrehozásához nyújtottak azokon a területeken, ahol az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépése kedvezőtlenül érintette vagy csökkentette a foglalkoztatást.

</AmendB>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása szempontjából helyénvaló, hogy a tagállamok a támogatási intézkedések kidolgozásakor különösen azokra a régiókra, térségekre és helyi közösségekre összpontosítsanak, amelyeket az Egyesült Királyság kilépése valószínűleg a legkedvezőtlenebbül érint majd, ideértve azokat is, amelyek az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől függenek. A tagállamoknak esetlegesen konkrét intézkedéseket kell hozniuk, különösen a kilépés által hátrányosan érintett vállalkozások és gazdasági ágazatok támogatása érdekében. Indokolt ezért nem kimerítő jelleggel felsorolni azokat az intézkedéstípusokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel képesek e célkitűzés megvalósítására.

(5) A gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása szempontjából helyénvaló, hogy a tagállamok a támogatási intézkedések kidolgozásakor különösen azokra a régiókra, térségekre és helyi közösségekre összpontosítsanak és különítsenek el számukra forrásokat a Tartalékból, amelyeket az Egyesült Királyság kilépése a legkedvezőtlenebbül érint, ideértve azokat is, amelyek a halászati tevékenységektől függenek. Az Egyesült Királyság kilépésének hátrányos következményeit ellensúlyozandó, a tagállamoknak a Tartalékból származó hozzájárulás jelentős részét a kilépés által hátrányosan érintett állami és magánvállalkozásokat támogató intézkedésekre kell fordítaniuk, ideértve különösen a kkv-kat és alkalmazottaikat, valamint az önfoglalkoztatókat, akik jelenleg a kereskedelmi forgalmat érintő akadályokkal, a közigazgatási és vámeljárások növekedésével, valamint nagyobb szabályozási és pénzügyi terhekkel szembesülnek. Indokolt ezért nem kimerítő jelleggel felsorolni azokat az intézkedéstípusokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel képesek e célkitűzések megvalósítására. A tagállamoknak a hátrányosan érintett ágazataik, régióik, területeik és helyi közösségeik támogatására irányuló erőfeszítéseik során alkalmazniuk kell az európai partnerségi magatartási kódexben meghatározott elveket, és a legmegfelelőbb intézkedések meghatározása érdekében regionális és helyi közintézményeikre kell támaszkodniuk. A támogatási intézkedéseknek figyelembe kell venniük az európai zöld megállapodást és a digitális menetrendet, tiszteletben kell tartaniuk az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti „jelentős károkozás elkerülésének” elvét, és összhangban kell lenniük a szociális jogok európai pillérében meghatározott elvekkel, ideértve annak az egyenlőtlenségek felszámolásához, a nemek közötti egyenlőség előmozdításához és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséhez való alapvető hozzájárulását is.

</Amend>

 

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Tekintettel az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésének fontosságára – összhangban az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai végrehajtását érintő kötelezettségvállalásaival –, az alapok és a programok hozzá fognak járulni az éghajlatvédelmi intézkedések általános érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés egészén belül a kiadások 30%-át az éghajlatpolitikai célok elérésére fordítsák. A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék az egyes tagállamok sajátos szükségleteivel és prioritásaival összhangban várhatóan a teljes pénzügyi keretösszeg 30%-ával járul hozzá az éghajlatpolitikai célok eléréséhez.

</AmendB>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A tagállamok kezdeményezésére a technikai segítségnyújtást szolgáló kiadásoknak támogathatónak kell lenniük az adminisztratív terhek csökkentése és a helyi, regionális és nemzeti hatóságoknak a Tartalék felhasználásában való támogatása érdekében, különösen azért, hogy azok segítséget nyújthassanak a kkv-knak, amelyek méretüknél fogva nem rendelkeznek a megnövekedett adminisztratív terhek kezeléséhez és költségek fedezéséhez szükséges erőforrásokkal és ismeretekkel.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ugyanakkor fontos egyértelműen meghatározni a Tartalékból nyújtott támogatásból való kizárás eseteit is. A Tartalékból nem nyújtható támogatás hozzáadottérték-adóhoz, mivel az a tagállami költségvetést terhelő kapcsolódó költségeket ellentételező tagállami bevételnek minősül. A korlátozott források lehető legeredményesebb koncentrációja érdekében a Tartalékból nem támogatható a Tartalék végrehajtásáért felelős szervek által igénybe vett technikai segítségnyújtás. A kohéziós politika általános megközelítésével összhangban az nem támogathatók az áthelyezésekhez kapcsolódó kiadások vagy az alkalmazandó uniós vagy nemzeti joggal ellentétes kiadások.

(6) Ugyanakkor fontos egyértelműen meghatározni a Tartalékból nyújtott támogatásból való kizárás eseteit is. A Tartalékból nem nyújtható támogatás hozzáadottérték-adóhoz, mivel az a tagállami költségvetést terhelő kapcsolódó költségeket ellentételező tagállami bevételnek minősül. A kohéziós politika általános megközelítésével összhangban nem támogathatók az áthelyezésekhez kapcsolódó kiadások vagy az alkalmazandó uniós vagy nemzeti joggal ellentétes kiadások. Annak érdekében, hogy a korlátozott forrásokat koncentrált módon lehessen felhasználni, összhangban e rendelet azon célkitűzéseivel, hogy az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által leghátrányosabban érintett tagállamokra és ágazatokra összpontosítsanak, a pénzügyi ágazathoz, ezen belül a bankszektorhoz tartozó azon szervezetek, amelyeknek hasznuk származott a kilépésből, nem jogosultak a Tartalékból nyújtott támogatásra.

</Amend>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ezen intézkedések végrehajtására rendelkezésre álló elszámolhatósági időszaknak 2020. július 1-jén kell megkezdődnie, és egy 30 hónapos időszakra kell korlátozódnia, mivel így vehető figyelembe a hatás, amelyet az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a tagállamoknál és gazdaságaiknál jelentkező következményei váltanak ki, valamint az, hogy adott esetben enyhítő intézkedések elfogadására lesz szükség az átmeneti időszak lejárta előtt.

(7) Az elszámolhatósági időszaknak 2019. július 1-jén kell megkezdődnie, és egy 54 hónapos időszakra kell korlátozódnia, mivel így vehető figyelembe a hatás, amelyet az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a tagállamoknál és gazdaságaiknál jelentkező kedvezőtlen gazdasági, társadalmi, környezeti és területi következményei, valamint adott esetben a tagállamok által az átmeneti időszak lejárta előtt a kilépés várható negatív hatásainak enyhítése érdekében hozott intézkedések váltanak ki.

</Amend>

 

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Felszólítja az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be hatásvizsgálatot az Európai Parlamentnek az angol fontnak (GBP) az euróhoz (EUR) viszonyított ingadozásáról, hogy bemutassa az Egyesült Királyság kilépése által az uniós vállalkozásokra és gazdasági ágazatokra gyakorolt hátrányos következményeket 2019. január 1-jétől, a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás referencia-időszakának kezdetétől.

</AmendB>

 

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék végrehajtása során arra kell törekedniük, hogy szinergiákat hozzanak létre az európai strukturális alapokból kapott támogatással, valamint elkerüljék az e Tartalék és a strukturális alapok felhasználása közötti átfedéseket.

</AmendB>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok alkalmazandók. E szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg. E szabályok különösen a költségvetés összeállításának és végrehajtásának eljárását írják elő, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzéséről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerre is vonatkoznak.

(9) Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok alkalmazandók. E szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg. E szabályok különösen a költségvetés összeállításának és végrehajtásának eljárását írják elő, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzéséről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerre is vonatkoznak a jogállamisággal és az alapvető jogok tiszteletben tartásával összefüggő általános tagállami hiányosságok eseteiben, mivel a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében egyedi szabályokat kell megállapítani a költségvetési kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre, az átvitelekre és a Tartalék visszafizettetésére vonatkozóan. Az uniós költségvetés évenkénti meghatározására vonatkozó elv tiszteletben tartása mellett e rendeletnek lehetőséget kell biztosítania a fel nem használt pénzeszközöknek a költségvetési rendeletben meghatározottakon túli átvitelére, mivel így használható ki maximális mértékben a Tartaléknak az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által a tagállamokra és gazdaságaikra gyakorolt kedvezőtlen következmények ellensúlyozására való képessége.

(10) A Tartalékot a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kell végrehajtani, biztosítva többek között az adócsalás, az adókijátszás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés eredményes megelőzését és üldözését. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében egyedi szabályokat kell megállapítani a költségvetési kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre, az átvitelekre és a Tartalék visszafizettetésére vonatkozóan. Az uniós költségvetés évenkénti meghatározására vonatkozó elv tiszteletben tartása mellett e rendeletnek a Tartalék kivételes és egyedi jellegéből adódóan lehetőséget kell biztosítania a fel nem használt pénzeszközöknek a költségvetési rendeletben meghatározottakon túli átvitelére, mivel így használható ki maximális mértékben a Tartaléknak az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által a tagállamokra és gazdaságaikra többek között regionális és helyi szinten gyakorolt kedvezőtlen következmények ellensúlyozására való képessége.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a tagállamok igénybe vehessék a kiegészítő forrásokat, valamint annak biztosítására, hogy elegendő finanszírozási eszköz áll rendelkezésre a Tartalékból támogatott intézkedések gyors végrehajtásához, 2021-ben jelentős összeget kell folyósítani előfinanszírozás formájában. Az elosztási módszernek – megbízható és hivatalos statisztikák alapján – figyelembe kell vennie az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem, valamint az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászat jelentőségét. Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének egyedi jellegére, valamint arra a bizonytalanságra, amely az Egyesült Királyság és az Unió között az átmeneti időszak lejárta után beálló kapcsolat kulcsfontosságú aspektusait ez idáig övezte, nehéz előre meghatározni azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak a kilépés hatásainak ellensúlyozása érdekében gyorsan végre kell majd hajtaniuk. Ezért a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani, és ezen belül lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az előfinanszírozásról rendelkező finanszírozási határozatot anélkül is elfogadhassa, hogy a határozat a költségvetési rendelet 110. cikk (2) bekezdésében előírt kötelezettség szerint ismertetné a konkrét finanszírozandó intézkedéseket.

(11) Annak érdekében, hogy a tagállamok igénybe vehessék a kiegészítő forrásokat, valamint annak biztosítására, hogy elegendő finanszírozási eszköz álljon rendelkezésre a Tartalékból támogatott intézkedések gyors végrehajtásához, jelentős összeget kell folyósítani előfinanszírozás formájában, 2021-ben és 2022-ben két egyenlő részletben. A Tartalék forrásaira vonatkozó elosztási módszernek – megbízható és hivatalos statisztikák alapján – figyelembe kell vennie az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem, az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászat, valamint a szomszédos tengeri határrégiók és közösségeik jelentőségét. Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének egyedi jellegére, valamint arra a bizonytalanságra, amely az Egyesült Királyság és az Unió között az átmeneti időszak lejárta után beálló kapcsolat kulcsfontosságú aspektusait ez idáig övezte, nehéz előre meghatározni azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak a kilépés hatásainak ellensúlyozása érdekében gyorsan végre kell majd hajtaniuk. Ezért a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani, és ezen belül lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az előfinanszírozásról rendelkező finanszírozási határozatot anélkül is elfogadhassa, hogy a határozat a költségvetési rendelet 110. cikk (2) bekezdésében előírt kötelezettség szerint ismertetné a konkrét finanszírozandó intézkedéseket.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az előfinanszírozási kifizetéseket megelőzően a tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül értesíteniük kell a Bizottságot a kijelölt szervekről, valamint arról, hogy mely szervnek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, és meg kell erősíteniük, hogy elkészítették a rendszerek leírását.

(12) Az előfinanszírozási kifizetéseket megelőzően a tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül értesíteniük kell a Bizottságot a kijelölt szervekről, valamint arról, hogy mely szervnek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, és meg kell erősíteniük, hogy elkészítették a rendszerek leírását. A tagállamoknak a megfelelő területi szinten kell kijelölniük az illetékes szerveket, saját intézményi, jogi és pénzügyi keretükkel összhangban.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek benyújtására egységes határidőt kell megállapítani, amely valamennyi tagállamra érvényes. Tekintettel az eszköz sajátos jellegére és a végrehajtási időszak viszonylagos rövidségére, indokolt a testreszabott referencia-időszak alkalmazása, és aránytalan lenne a tagállamokkal szemben érvényesíteni azt a követelményt, miszerint évente be kell nyújtaniuk a költségvetési rendelet 63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében előírt dokumentumokat. Ugyanakkor az uniós költségvetést érintő kockázatokat enyhíti az a követelmény, miszerint a tagállamoknak szilárd irányítási és kontrollrendszert kell létrehozniuk, ezért indokolt az eltérés attól a kötelezettségtől, amely szerint a szükséges dokumentumokat minden év februárjában vagy márciusában kell benyújtani. Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizni tudja a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás felhasználásának helyességét, a tagállamoktól meg kell követelni, hogy a kérelem részeként nyújtsanak be a finanszírozott intézkedéseket részletesebben ismertető végrehajtási jelentéseket, egy vezetői nyilatkozatot, valamint egy véleményt, amelyet egy független ellenőrző szerv a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak megfelelően állított össze.

(13) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek benyújtására egységes határidőt kell megállapítani, amely valamennyi tagállamra érvényes. Tekintettel az eszköz sajátos jellegére és a végrehajtási időszak viszonylagos rövidségére, indokolt a testreszabott referencia-időszak alkalmazása, és aránytalan lenne a tagállamokkal szemben érvényesíteni azt a követelményt, miszerint évente be kell nyújtaniuk a költségvetési rendelet 63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében előírt dokumentumokat. Ugyanakkor az uniós költségvetést érintő kockázatokat enyhíti a már meglévő vagy adott esetben a tagállamok által létrehozandó szilárd irányítási és kontrollrendszer használatára vonatkozó követelmény, ezért indokolt az eltérés attól a kötelezettségtől, amely szerint a szükséges dokumentumokat minden év februárjában vagy márciusában kell benyújtani. Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizni tudja a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás felhasználásának helyességét, a tagállamoktól meg kell követelni azt is, hogy a kérelem részeként nyújtsanak be végrehajtási jelentéseket, amelyek részleteket szolgáltatnak a finanszírozott intézkedésekről, az elszámolás elemeiről és az elvégzett ellenőrzésekről, továbbá egy vezetői nyilatkozatot, valamint egy véleményt, amelyet egy független ellenőrző szerv a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak megfelelően állított össze.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás13 (22) és (23) bekezdése alapján a Tartalékot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. E követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek a Tartalék értékeléséhez szolgáltatnak alapot.

(14) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás13 (22) és (23) bekezdése alapján a Tartalékot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és a nemzeti, regionális és helyi hatóságokra nehezedő adminisztratív terheket. E követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek a Tartalék értékeléséhez szolgáltatnak alapot.

__________________

__________________

13 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.)

13 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>15 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód, valamint a kérelmek következetes értékelésének biztosítása érdekében a Bizottságnak a kérelmeket csomagban kell értékelnie. Különösen a bejelentett kiadások elszámolhatóságát és pontosságát, valamint a kiadások és a kilépés következményeinek kezelésére hozott intézkedések közötti közvetlen kapcsolatot kell megvizsgálnia, továbbá azokat az intézkedéseket is, amelyeket az érintett tagállam által a kettős finanszírozás elkerülése érdekében hozott. A Tartalékból nyújtott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek értékelése során a Bizottságnak el kell számolnia a kifizetett előfinanszírozási összeget, és vissza kell fizettetnie a fel nem használt összeget. Annak érdekében, hogy a támogatás a kilépés által leginkább érintett tagállamokra összpontosulhasson, lehetővé kell tenni, hogy a Tartalékból az érintett tagállam további összegekben részesüljön a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások keretein belül, amennyiben a Bizottság által elszámolhatóként elfogadott kiadások összege meghaladja az előfinanszírozás formájában kifizetett összeget és az érintett tagállam 2021. évi bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,06 %-át. Tekintettel a várható gazdasági sokk mértékére, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az előfinanszírozás formájában kifizetett összegekből visszafizettetett összegek felhasználhatók legyenek a tagállamok kiegészítő kiadásainak visszatérítésére.

(15) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód, valamint a kérelmek következetes értékelésének biztosítása érdekében a Bizottságnak a kérelmeket csomagban kell értékelnie. Különösen a bejelentett kiadások elszámolhatóságát és pontosságát, valamint a kiadások és a kilépés hátrányos következményeinek kezelésére hozott intézkedések közötti közvetlen kapcsolatot kell megvizsgálnia, továbbá azokat az intézkedéseket is, amelyeket az érintett tagállam által a kettős finanszírozás elkerülése érdekében hozott. A Tartalékból nyújtott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek értékelése során a Bizottságnak el kell számolnia a kifizetett előfinanszírozási összeget, vissza kell fizettetnie a fel nem használt összeget, és az ideiglenes allokáció keretein belül további kifizetésekről kell határoznia. Tekintettel a várható gazdasági sokk mértékére, az ideiglenes allokációból fel nem használt összegeket azon tagállamok rendelkezésére kell bocsátani, amelyek esetében a teljes elfogadott összeg meghaladja az ideiglenes allokációt.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>15 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 Tekintettel az eszköz példa nélküli és kivételes jellegére és céljára, helyénvaló, hogy a Bizottság segítse a tagállamokat az Egyesült Királyság kilépésének hátrányos következményei ellensúlyozására végrehajtott vagy végrehajtandó intézkedések meghatározásában, beleértve azt is, hogy hogyan kell értékelni a kiadások és az Egyesült Királyság Unióból való kilépése közötti közvetlen kapcsolatot.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A megosztott irányítás megfelelő működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak létre kell hozniuk egy irányítási és kontrollrendszert, ki kell jelölniük a Tartalék kezeléséért felelős szerveket és egy független ellenőrző szervet, valamint be kell azokat jelenteniük a Bizottság felé. Az egyszerűsítés érdekében a tagállamok igénybe vehetik a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának irányítására és ellenőrzésére létrehozott, már meglévő kijelölt szerveket és rendszereket. Meg kell határozni a tagállamok felelősségi körét és a kijelölt szervekre vonatkozó különleges követelményeket.

(16) A megosztott irányítás megfelelő működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak létre kell hozniuk egy irányítási és kontrollrendszert, ki kell jelölniük a Tartalék kezeléséért a megfelelő területi szinten felelős szerveket és egy független ellenőrző szervet, valamint be kell azokat jelenteniük a Bizottság felé. A tagállamoknak lehetőség szerint a meglévő rendszereket kell igénybe venniük, és a feladatokat a megfelelő területi szinten kijelölt meglévő szervekre kell ruházniuk, amelyeket a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának irányítására és ellenőrzésére hoztak létre. Meg kell határozni a tagállamok felelősségi körét és a kijelölt szervekre vonatkozó különleges követelményeket. A tagállamok biztosítani fogják, hogy az érintett helyi és regionális hatóságok jelen legyenek a nyomon követésért felelős szervekben, ha még nem tagjai azoknak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A kettős finanszírozás elkerülését, valamint a Tartalékból támogatott intézkedésekkel kapcsolatos csalás, korrupció és összeférhetetlenség megelőzését, felderítését és kiküszöbölését biztosító hatékony ellenőrzések és auditok biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállamok elektronikus, szabványosított és interoperábilis formátumban adatokat gyűjtsenek és rögzítsenek a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kedvezményezettjeiről és azok tényleges tulajdonosairól, és a Bizottság által rendelkezésre bocsátandó egységes adatbányászati eszközt használják.

</Amend>

 

<AmendB>Módosítás  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) A bürokrácia csökkentése érdekében ajánlott az egyszerűsített költségelszámolási opcióhoz hasonló meglévő technikák alkalmazása a pénzügyi források gyorsabb elosztásának elősegítése céljából.

</AmendB>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>17 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A költségvetési rendelettel, a 2988/95/EK14, Euratom tanácsi rendelettel, a 2185/96/Euratom15, EK tanácsi rendelettel és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel16 összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást folytathat és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és más jogellenes tevékenységek esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(17) A költségvetési rendelettel, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel14, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel15, az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel16, valamint az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános jogállamisági feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelettel összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást folytathat és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és más jogellenes tevékenységek esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

__________________

__________________

14 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

14 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

15 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

15 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

16 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

16 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A tagállamoknak fel kell hívniuk a figyelmet a Tartalékból származó uniós hozzájárulásra, és ennek megfelelően kell tájékoztatniuk a nyilvánosságot, mivel a kommunikációs tevékenységek, valamint az átláthatóságot és a láthatóságot szolgáló tevékenységek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az uniós fellépés a gyakorlatban látható legyen. E tevékenységeknek pontos és naprakész információkon kell alapulniuk.

(18) A tagállamoknak, a régióknak és a helyi közösségeknek fel kell hívniuk a figyelmet a Tartalékból származó uniós hozzájárulásra, és ennek megfelelően kell tájékoztatniuk a nyilvánosságot és különösen a kedvezményezetteket, mivel a kommunikációs tevékenységek, valamint az átláthatóságot és a láthatóságot szolgáló tevékenységek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az uniós fellépés a gyakorlatban látható legyen. E tevékenységeknek pontos és naprakész információkon kell alapulniuk.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>19 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az uniós hozzájárulás felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében a Bizottságnak a Tartalék felhasználásáról zárójelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(19) Az uniós hozzájárulás felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében a Bizottságnak a Tartalék felhasználásáról zárójelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „referencia-időszak”: a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett referencia-időszak, amely 2020. július 1-jétől 2022. december 31-ig tart;

1. „referencia-időszak”: a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett referencia-időszak, amely 2019. július 1-jétől 2023. december 31-ig tart;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. „különleges jogállású területek”: adott esetben a brit tengerentúli területek és a koronafüggőségek;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Tartalék támogatást nyújt az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséből származó azon kedvezőtlen következmények ellensúlyozásához, amelyek a tagállamokban, a régiókban és az ágazatokban jelentkeznek, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket a kilépés a legsúlyosabban érint, továbbá enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását.

A Tartalék támogatást nyújt az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséből származó azon kedvezőtlen gazdasági, környezeti, társadalmi és területi következmények ellensúlyozásához, amelyek a tagállamokban, ezen belül azok régióiban, helyi közösségeiben és gazdasági ágazataiban jelentkeznek, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket a kilépés a leghátrányosabban érint, továbbá a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt negatív hatásának enyhítéséhez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tartalék maximális forrásai folyó árakon számolva 5 370 994 000 EUR összeget tesznek ki.

(2) A tartalék maximális forrásai 2018-as árakon számolva 000 000 000 EUR összeget tesznek ki.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett forrásokat a következőképpen kell felosztani:

(3) A (2) bekezdésben említett forrásokat ideiglenesen kell felosztani, az I. mellékletben előírt módszert és az abból adódó összegeket követve. A forrásokat az alábbiak szerint kell rendelkezésre bocsátani:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 3 bekezdés – 1 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 8. cikkel összhangban 2021-ben 4 244 832 000 EUR előfinanszírozási összeg kerül rendelkezésre bocsátásra;

a) a 8. cikkel összhangban 2018-as árakon számolva 4 000 000 000 EUR előfinanszírozási összeget bocsátanak rendelkezésre, melyet két, egyenként 2 000 000 000 eurós részletben fizetnek ki 2021-ben és 2022-ben;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 3 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 11. cikkel összhangban 2024-ben 1 126 162 000 EUR kiegészítő összeget kell rendelkezésre bocsátani.

b) a 11. cikkel összhangban 2025-ben 2018-as árakon 1 000 000 000 EUR kiegészítő összeget kell rendelkezésre bocsátani.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulással kizárólag azok a közkiadások támogathatók, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azokhoz az intézkedésekhez, melyeket a tagállamok kifejezetten a 3. cikkben említett célkitűzések megvalósulásához való hozzájárulás érdekében hoznak. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás különösen az alábbiakra terjedhet ki:

(1) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulással kizárólag azok az intézkedések támogathatók, amelyeket a tagállamok – akár regionális, akár helyi önkormányzati szinten – kifejezetten a 3. cikkben említett célkitűzések megvalósulásához való hozzájárulás érdekében hoznak. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás különösen az alábbiakra terjedhet ki:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a kilépés által hátrányosan érintett vállalkozások és helyi közösségek támogatását célzó intézkedések;

a) a kilépés által hátrányosan érintett magán- és állami vállalkozások, különösen kkv-k és önfoglalkoztatók, valamint  helyi közösségek és szervezetek támogatását célzó intézkedések;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a leginkább érintett gazdasági ágazatokat támogató intézkedések;

b) a leghátrányosabban érintett gazdasági ágazatokat támogató intézkedések;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől függő vállalkozásokat és helyi közösségeket támogató intézkedések;

c) az Egyesült Királyság vizein, az Egyesült Királyság különleges jogállású területeihez tartozó vizeken és a part menti államokkal kötött halászati megállapodások hatálya alá tartozó vizeken folytatott halászati tevékenységektől függő regionális és helyi közösségeket és szervezeteket, különösen a kisüzemi halászati ágazatot támogató intézkedések, amennyiben az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése következtében csökkentek az uniós halászflották halászati lehetőségei;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – d pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a foglalkoztatást támogató intézkedések, amelyekre többek között az érintett ágazatokban megvalósuló csökkentett munkaidős foglalkoztatás, átképzés és képzés útján kerül sor;

d) a munkahelyteremtést és -védelmet támogató intézkedések, beleértve a zöld munkahelyeket, a csökkentett munkaidős foglalkoztatást, az átképzést és a képzést a hátrányosan érintett ágazatokban, valamint a kilépés miatt az Egyesült Királyságot elhagyó uniós polgárok és az Unió vagy valamely tagállam területén való tartózkodásra jogosult személyek újbóli beilleszkedésének elősegítését célzó intézkedések;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – e pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a határ-, vám-, állat- és növényegészségügyi, biztonsági és halászati ellenőrzések működését, valamint a közvetett adók beszedését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet és infrastruktúrát;

e) a határ-, vám-, állat- és növényegészségügyi, biztonsági és halászati ellenőrzések működését, valamint a közvetett adók beszedését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, annak képzését és az infrastruktúrát;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 albekezdés – e a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) az Egyesült Királyság helyi és regionális, határokon átnyúló együttműködési és csereprogramokból való kilépése által okozott zavarok enyhítését célzó intézkedések;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Kiadások abban az esetben támogathatók, ha azok a referencia-időszak alatt az érintett tagállamban vagy az érintett tagállam javára végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel és kerültek kifizetésre.

(2) Kiadások abban az esetben jogosultak a Tartalékból nyújtott pénzügyi hozzájárulásra, ha azok a referencia-időszak alatt az érintett tagállamban vagy az érintett tagállam javára végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel és azokat a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai fizették ki, ideértve az állami és/vagy magánszervezeteknek nyújtott kifizetéseket is.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A támogatási intézkedések kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a különböző régiókra és helyi közösségekre gyakorolt eltérő hatásait, és a Tartalékból nyújtott támogatást megfelelő módon a leginkább érintett régiókra és helyi közösségekre összpontosítják.

(3) A támogatási intézkedések kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a különböző régiókra és helyi közösségekre gyakorolt eltérő hatásait, és a Tartalékból nyújtott támogatást a leghátrányosabban érintett régiókra és helyi közösségekre összpontosítják.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 3 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A halászat területére vonatkozó támogatási intézkedések kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik a közös halászati politika célkitűzéseit, gondoskodva arról, hogy ezek az intézkedések hozzájáruljanak a halállományok fenntartható kezeléséhez, és törekszenek az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által leghátrányosabban érintett halászok, különösen a kisüzemi halászatok támogatására.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 3 b bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Intézményi, jogi és pénzügyi keretükkel, valamint az (EU) .../… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló új rendelet] 6. cikkében megállapított partnerség elvével összhangban a tagállamok többszintű párbeszédet alakítanak ki a leghátrányosabban érintett régiók helyi és regionális önkormányzataival és közösségeivel, a leghátrányosabban érintett ágazatokkal, valamint a szociális partnerekkel és a civil társadalommal azzal a céllal, hogy meghatározzák és végrehajtsák a Tartalék által támogatandó, kölcsönösen elfogadott intézkedéseket, valamint egy nyomonkövetési mechanizmust.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 4 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek meg kell felelniük az alkalmazandó jognak.

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek meg kell felelniük az alkalmazandó jognak és a szociális jogok európai pillérében meghatározott elveknek, beleértve annak az egyenlőtlenségek felszámolásához, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdításához és annak általános érvényesítéséhez való hozzájárulását, figyelembe kell venniük az európai zöld megállapodást, tiszteletben kell tartaniuk a jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, és a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban hozzá kell járulniuk az Unió környezetvédelmi céljaihoz és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 5 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) bekezdés értelmében támogatható intézkedések más uniós programokból és eszközökből is részesülhetnek támogatásban, feltéve, hogy e támogatás nem ugyanazokat a költségeket fedezi.

(5) Az (1) bekezdés értelmében támogatható intézkedések más uniós programokból és eszközökből is részesülhetnek támogatásban, feltéve, hogy e támogatás nem ugyanazokat a költségeket fedezi. A tagállamok a finanszírozási átfedések elkerülése érdekében konzultálnak az uniós alapok irányító hatóságaként vagy közvetítő szerveként eljáró érintett helyi és regionális önkormányzatokkal.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a cikk (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Technikai segítségnyújtás

 

Az egyes tagállamok a Tartalékból számukra elkülönített összeg legfeljebb 2,5%-át technikai segítségnyújtásra használhatják, segítve egyrészt a helyi, regionális és nemzeti hatóságokat az Egyesült Királyság Unióból való kilépése kedvezőtlen következményeinek ellensúlyozására hozott intézkedések végrehajtásának kezelésében, nyomon követésében, kommunikálásában és ellenőrzésében, másrészt különösen a kkv-kat a megnövekedett adminisztratív terhekkel és költségekkel való megbirkózásban.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kezelést, a nyomonkövetést, a tájékoztatást és kommunikációt, a panaszkezelést, valamint a Tartalék ellenőrzését és auditálását érintő technikai segítségnyújtás;

törölve

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a pénzügyi ágazathoz, ezen belül a bankszektorhoz tartozó azon szervezeteket támogató kiadások, amelyeknek hasznuk származott az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséből;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok a Tartalékból származó hozzájárulást az 5. cikkben említett intézkedések végrehajtására fordítják, nem visszafizetendő támogatási formák biztosítása céljából. Az uniós hozzájárulás az intézkedések végrehajtása során ténylegesen felmerült és a tagállamok által kifizetett elszámolható kiadások visszatérítésének formájában történik.

(2) A tagállamok a Tartalékból származó hozzájárulást az 5. cikkben említett intézkedések végrehajtására fordítják, nem visszafizetendő támogatási formák biztosítása céljából. Az uniós hozzájárulás az intézkedések végrehajtása és a technikai segítségnyújtás során ténylegesen felmerült és a tagállamok illetékes hatóságai által kifizetett elszámolható kiadások visszatérítésének formájában történik, beleértve az állami és/vagy magánszervezeteknek nyújtott kifizetéseket is.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 3 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek a Tartalék forrásaiból való részesedését az I. melléklet alapján az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetéhez (EEZ) tartozó vizeken kifogott halak mennyisége alapján határozzák meg, a számukra ideiglenesen allokált összegnek legalább 7%-át a halászati tevékenységektől függő helyi és regionális közösségek, különösen a kisüzemi halászati ágazat támogatására kell fordítaniuk.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság által a tagállamoknak fizetendő előfinanszírozás elosztási kritériumait az I. melléklet tartalmazza.

(1) A Bizottság által a tagállamoknak fizetendő források elosztási kritériumait az I. melléklet tartalmazza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított 60 napon belül kifizeti az előfinanszírozást. Az előfinanszírozás elszámolása a 11. cikknek megfelelően történik.

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított 30 napon belül kifizeti az előfinanszírozást. Az előfinanszírozás elszámolása a 11. cikknek megfelelően történik.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok 2023. szeptember 30-ig nyújtják be a Bizottsághoz a tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmüket. A Bizottság e kérelmet értékeli, és megállapítja, hogy esedékes-e kiegészítő összegek kifizetése a tagállamok részére, vagy hogy a 11. cikkel összhangban a tagállamok kötelesek-e összegek visszafizetésére.

(1) A tagállamok az érdekelt felekkel folytatott, az 5. cikk (3b) bekezdésében említett konzultációt követően 2024. június 30-ig benyújtják a Bizottsághoz a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmüket. A Bizottság e kérelmet értékeli, és megállapítja, hogy esedékes-e kiegészítő összegek kifizetése a tagállamok részére, vagy hogy a 11. cikkel összhangban a tagállamok kötelesek-e összegek visszafizetésére.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam 2023. szeptember 30-ig nem nyújt be a tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, a Bizottság visszafizetteti a teljes összeget, amely az adott tagállam részére előfinanszírozás formájában kifizetésre került.

(2) Amennyiben egy tagállam 2024. június 30-ig nem nyújt be a tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, a Bizottság visszafizetteti a teljes összeget, amely az adott tagállam részére előfinanszírozás formájában kifizetésre került.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kérelem a II. mellékletben megadott sablon felhasználásával készül, és információkat ad a tagállamoknál felmerült és a tagállamok által kifizetett teljes közkiadásról, valamint a támogatott intézkedésekre vonatkozó kimeneti mutatók értékéről. A kérelemhez csatolni kell a költségvetési rendelet 63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében említett dokumentumokat, valamint egy végrehajtási jelentést.

(1) A kérelem a II. mellékletben megadott sablon felhasználásával készül, és információkat ad a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságainál felmerült és az általuk kifizetett összes kiadásról, beleértve azok NUTS 2 szintű területi megoszlását is, valamint a támogatott intézkedésekre vonatkozó kimeneti mutatók értékéről. A kérelemhez csatolni kell a költségvetési rendelet 63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében említett dokumentumokat, valamint egy végrehajtási jelentést.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 cikk – 2 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által kiváltott gazdasági és társadalmi hatások leírása, ideértve a leginkább érintett régiók, térségek és ágazatok azonosítását;

a) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által kiváltott negatív gazdasági, társadalmi, területi és környezeti hatások leírása, ideértve a leghátrányosabban érintett ágazatok, régiók, térségek és helyi közösségek azonosítását;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a Bizottság kérésére bizonyítékok a kilépésnek a Tartalékból támogatásban részesülő vállalkozásokra és gazdasági ágazatokra gyakorolt kedvezőtlen hatásairól, figyelembe véve egyes gazdasági ágazatoknak az Egyesült Királyságból az Unióba történő áttelepülését;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 cikk – 2 bekezdés – e pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) annak leírása, hogy az intézkedések mennyiben járulnak hozzá az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

e) annak leírása, hogy az intézkedések mennyiben járulnak hozzá a szociális jogok európai pillérében meghatározott elvekhez, beleértve a nemek közötti egyenlőség előmozdításához és általános érvényesítéséhez, a digitális menetrendhez, a zöld megállapodás és a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban álló uniós környezetvédelmi célértékekhez, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az elszámolható közkiadások teljes összege (a továbbiakban: elfogadott összeg);

a) az elszámolható kiadások elfogadott összege;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 albekezdés – a a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az 5a. cikkben említett technikai segítségnyújtásra fordított összeg;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) az a) és aa) pontokban szereplő összegek összege (a „teljes elfogadott összeg”)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hogy a (3) bekezdésnek megfelelően esedékes-e kiegészítő összegek folyósítása a tagállam felé, vagy hogy az (5) bekezdés szerint szükséges-e összegek visszafizettetése.

b) hogy a (3) bekezdésnek megfelelően esedékes-e kiegészítő összegek folyósítása a tagállam felé, vagy hogy a (6) bekezdés szerint szükséges-e összegek visszafizettetése.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az elfogadott összeg meghaladja mind az előfinanszírozás összegét, mind pedig az érintett tagállam 2021. évi nominális GNI-jének 0,06 %-át, a 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett allokációból és a 8. cikk (4) bekezdésének értelmében átvitt összegekből kiegészítő összeget kell a tagállam részére folyósítani.

Amennyiben az elfogadott összeg meghaladja az előfinanszírozás kifizetett összegét, a 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett allokációból kiegészítő összeget kell a tagállam részére folyósítani az I. melléklettel összhangban az adott tagállam számára ideiglenesen allokált összeg erejéig.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben a Bizottság az érintett tagállam részére kifizetett előfinanszírozás vagy a 2021. évi nominális GNI 0,06 %-a fölötti összeget folyósítja, attól függően, hogy melyik a magasabb.

Valamely tagállam ideiglenes allokációjának a teljes elfogadott összeg által nem fedett részét és a 8. cikk (3) bekezdésének értelmében átvitt összegeket azon tagállamok rendelkezésére kell bocsátani, amelyek esetében a teljes elfogadott összeg meghaladja az ideiglenes allokációt.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az e bekezdés első albekezdése szerint kiszámított, valamennyi tagállamra vonatkozó kiegészítő összegek együttes értéke meghaladja a 4. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint rendelkezésre álló forrásokat, a Tartalékból származó hozzájárulásokat arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdése szerint a valamennyi tagállamra kiszámított kiegészítő összegek együttes értéke meghaladja a 4. cikk (3) bekezdésének b) pontja és az e bekezdés második albekezdése szerint rendelkezésre álló forrásokat, úgy a tartalékból származó hozzájárulásokat az ideiglenes allokációkat meghaladó összegek tekintetében arányosan csökkenteni kell.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 5 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság elszámolja a vonatkozó előfinanszírozást, és a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított 60 napon belül folyósítja a további esedékes összegeket.

(5) A Bizottság elszámolja a vonatkozó előfinanszírozást, és a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított 30 napon belül folyósítja a további esedékes összegeket.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 6 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Amennyiben az elfogadott összeg alacsonyabb, mint az érintett tagállam előfinanszírozása, a különbözetet a költségvetési rendelettel – és különösen annak I. része 6. fejezetének 3., 4. és 5. szakaszával – összhangban kell visszafizettetni. A visszafizetett összegek a költségvetési rendelet 21. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és – e cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazása esetén – az e cikk (3) bekezdése szerint kiegészítő összegekre jogosult tagállamok részére folyósított hozzájárulások legfeljebb 100 %-os arányos növelésére használandók fel. Amennyiben a tagállamok részére az e cikk (3) bekezdése alapján teljesített kifizetések mértéke 100 %, a visszafizettetett összegeket visszahelyezik az Unió általános költségvetésébe.

(6) Amennyiben a teljes elfogadott összeg alacsonyabb, mint az érintett tagállam számára kifizetett előfinanszírozás, a különbözetet a költségvetési rendelettel – és különösen annak I. része IV. címe 6. fejezetének 3., 4. és 5. szakaszával – összhangban kell visszafizettetni. A visszafizetett összegek a költségvetési rendelet 21. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és – e cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazása esetén – az e cikk (3) bekezdése szerint kiegészítő összegekre jogosult tagállamok részére folyósított hozzájárulások legfeljebb 100 %-os arányos növelésére használandók fel. Amennyiben a tagállamok részére az e cikk (3) bekezdése alapján teljesített kifizetések mértéke 100 %, a visszafizettetett összegeket visszahelyezik az Unió általános költségvetésébe.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 7 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási jogi aktusban határozza meg az e cikk (6) bekezdésének második mondata alapján folyósítandó kiegészítő összegeket. Ez a végrehajtási jogi aktus a költségvetési rendelet 110. cikk (1) bekezdésének értelmében vett finanszírozási határozatnak és az említett rendelet értelmében vett jogi kötelezettségvállalásnak minősül. A Bizottság az említett jogi aktus elfogadásától számított 60 napon belül fizet ki minden esedékes kiegészítő összeget.

(7) A Bizottság végrehajtási jogi aktusban határozza meg az e cikk (6) bekezdésének második mondata alapján folyósítandó kiegészítő összegeket. Ez a végrehajtási jogi aktus a költségvetési rendelet 110. cikk (1) bekezdésének értelmében vett finanszírozási határozatnak és az említett rendelet értelmében vett jogi kötelezettségvállalásnak minősül. A Bizottság az említett jogi aktus elfogadásától számított 30 napon belül fizet ki minden esedékes kiegészítő összeget.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok a Tartalék végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megtesznek minden, az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges – többek között jogalkotási, szabályozási és igazgatási – intézkedést, különösen a következő módokon:

(1) A tagállamok – és adott esetben azok regionális és helyi hatóságai – a Tartalék végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megtesznek minden, az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges – többek között jogalkotási, szabályozási és igazgatási – intézkedést, különösen a következő módokon:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 1 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a költségvetési rendelet 63. cikkének (3) bekezdésével összhangban kijelölik a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szervet, kijelölnek egy független ellenőrző szervet, és felügyelik e szerveket;

a) a költségvetési rendelet 63. cikkének (3) bekezdésével összhangban a megfelelő területi szinten kijelölik a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szervet vagy – amennyiben a tagállam intézményi, jogi és pénzügyi kerete úgy követeli meg – szerveket, kijelölnek egy független ellenőrző szervet, és felügyelik ezeket;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 1 bekezdés – d pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül értesítik a Bizottságot a kijelölt szervekről, valamint arról, hogy mely szervnek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, és megerősítik, hogy elkészítették a rendszerek leírását;

d) e rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül értesítik a Bizottságot arról, hogy mely kijelölt szervnek vagy szerveknek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, beleértve adott esetben azon szerveket is, amelyekre feladatokat és a Tartalékból forrásokat ruháztak át, és megerősítik, hogy elkészítették a rendszerek leírását;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában a tagállamok igénybe vehetik a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának végrehajtása céljából létrehozott, már meglévő szerveket, valamint irányítási és kontrollrendszereket.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában a tagállamok igénybe veszik a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának végrehajtása céljából a megfelelő területi szinten létrehozott szerveket, valamint igénybe vehetik az újonnan kialakított vagy már meglévő irányítási és kontrollrendszereket.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv:

(3) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv vagy szervek:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a sokaság 300-nál kevesebb mintavételi egységből áll, a független ellenőrző szerv szakmai megítélése alapján nem statisztikai mintavételi módszer is alkalmazható. Ilyen esetekben a mintának elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a független ellenőrző szerv érvényes ellenőri véleményt fogalmazhasson meg. A nem statisztikai mintavételi módszernek a számviteli év sokaságában véletlenszerűen kiválasztott mintavételi egységek legalább 10 %-ára kell kiterjednie.

Amennyiben a sokaság 300-nál kevesebb mintavételi egységből áll, a független ellenőrző szerv szakmai megítélése alapján nem statisztikai mintavételi módszer is alkalmazható. Ilyen esetekben a mintának elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a független ellenőrző szerv érvényes ellenőri véleményt fogalmazhasson meg. A nem statisztikai mintavételi módszernek a referencia-időszak sokaságában véletlenszerűen kiválasztott mintavételi egységek legalább 10%-ára kell kiterjednie.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 cikk – 5 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a Tartalék céljára nem a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának végrehajtása érdekében létrehozott irányítási és kontrollrendszereit használja, hanem új rendszert hoz létre, úgy a Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül értékeli, hogy a rendszer hatékony-e és biztosítja-e az Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő szintű védelmét. Ha a Bizottság megállapítása szerint a rendszer nem hatékony és nem biztosítja az Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő szintű védelmét, akkor korrekciós intézkedéseket ajánl az érintett tagállamnak. A tagállam a Bizottság ajánlásától számított két hónapon belül végrehajtja ezeket az intézkedéseket.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállam által az 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban végrehajtott pénzügyi korrekciók az Alapból származó pénzügyi hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetéséből állnak. A tagállam a valamely észlelt szabálytalanság miatt elveszített összeget visszafizetteti.

(1) A tagállam által az 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban végrehajtott pénzügyi korrekciók a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetéséből állnak. A tagállam a valamely észlelt szabálytalanság miatt elveszített összeget visszafizetteti.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>15 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok felelősek azért, hogy tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel megismertessék az uniós polgárokkal a Tartalékból származó uniós hozzájárulás szerepét, eredményeit és hatásait.

A tagállamok és a régiók felelősek azért, hogy tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel megismertessék az uniós polgárokkal a Tartalékból származó uniós hozzájárulás szerepét, eredményeit és hatásait annak érdekében, hogy enyhítsék a vállalkozásokra és a gazdasági ágazatokra gyakorolt negatív hatásokat, elkerüljék az adminisztratív szűk keresztmetszeteket, és megerősítsék az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően érvényben lévő új szabályokkal kapcsolatos tájékoztató kampányaikat, valamint különösen biztosítják, hogy az 5. cikkben említett intézkedések kedvezményezettjei tájékoztatást kapjanak arról, hogy a Tartalékból nyújtott hozzájárulás uniós kezdeményezés.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság 2026. június 30-ig értékelést végez a Tartalék eredményességének, hatékonyságának, relevanciájának, koherenciájának és uniós hozzáadott értékének értékelése céljából. A Bizottság ehhez felhasználhatja a költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően rendelkezésre álló valamennyi releváns információt.

(1) 2026. június 30-ig végre kell hajtani a Tartalék eredményességének, hatékonyságának, relevanciájának, koherenciájának és uniós hozzáadott értékének értékelését. A Bizottság a költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátja az összes elérhető releváns információt.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak 2027. június 30-ig jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tartalék végrehajtásáról.

(2) A Bizottságnak 2024. június 30-ig részletes jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtási folyamatáról, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében, 2027. június 30-ig pedig a Tartalék végrehajtásáról szóló zárójelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A brexit miatti kiigazításokra képzett Tartalék előfinanszírozásának elosztási módszere

A brexit miatti kiigazításokra képzett Tartalék forrásainak elosztási módszere

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A brexit miatti kiigazításokra képzett Tartalék előfinanszírozásának tagállamok közötti elosztása az alábbi módszertannak megfelelően történik:

A brexit miatti kiigazításokra képzett Tartalék forrásainak tagállamok közötti elosztása az alábbi módszertannak megfelelően történik:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az egyes tagállamoknak a brexit kiigazítására képzett tartalékból származó előfinanszírozásból való részesedését az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeken fogott halakhoz kapcsolódó tényező és az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemhez kapcsolódó tényező összegeként határozzák meg.

(1) Az egyes tagállamoknak a brexit kiigazítására képzett Tartalék forrásaiból való részesedését az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeken fogott halakhoz kapcsolódó tényező, az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemhez kapcsolódó tényező, valamint az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiók lakosságához kapcsolódó tényező összegeként határozzák meg.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halakhoz kapcsolódó tényező 600 millió EUR allokációjára szolgál. A kereskedelemhez kapcsolódó tényező 3 400 millió EUR allokációjára szolgál. Mindkét összeg 2018-as árakon szerepel.

(2) Az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halakhoz kapcsolódó tényező 600 millió EUR allokációjára szolgál. A kereskedelemhez kapcsolódó tényező 4 150 millió EUR allokációjára szolgál. A tengeri határrégiókhoz kapcsolódó tényező 250 millió EUR allokációjára szolgál. Ezen összegek mindegyike 2018-as árakon szerepel.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – b pont – ii alpont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak értékének kezdeti részarányát kiigazítják azzal, hogy megszorozzák a tagállam függőségi indexével;

ii. az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak értékének kezdeti részarányát kiigazítják azzal, hogy megszorozzák a tagállam függőségi indexével, 75% súlyozással.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a kereskedelem kezdeti részarányát kiigazítják, azaz megszorozzák a tagállam függőségi indexével;

c) a kereskedelem kezdeti részarányát kiigazítják azzal, hogy megszorozzák a tagállam függőségi indexével, 75% súlyozással.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés– 4 pont – g pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) amennyiben e számítás következtében egy tagállam (euróban mért) GNI-jének 0,35%-át meghaladó allokáció jön létre, az adott tagállam allokációjának felső határát GNI-jének 0,35%-ában állapítják meg. Az e felső határ miatt levont erőforrásokat a felső határ nélküli részesedésük arányában újra elosztják a többi tagállam között;

g) amennyiben e számítás következtében egy tagállam (euróban mért) GNI-jének 0,36%-át meghaladó allokáció jön létre, az adott tagállam allokációjának felső határát GNI-jének 0,36%-ában állapítják meg. Az e felső határ miatt levont erőforrásokat a felső határ nélküli részesedésük arányában újra elosztják a többi tagállam között;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés– 4 pont – h pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) ha a g) pontban említett számítás 190 EUR/lakos feletti támogatási intenzitást eredményez, a tagállam allokációjának felső határát a 190 EUR/lakos támogatási intenzitásnak megfelelő szintben állapítják meg. Az e felső határ miatt levont erőforrásokat azon tagállamok között osztják fel, amelyeket nem érint a g) vagy h) pont szerinti felső határ. A felosztásra a tagállamok g) pont szerint kiszámított részesedésének arányában kerül sor.

h) ha a g) pontban említett számítás 195 EUR/lakos feletti támogatási intenzitást eredményez, a tagállam allokációjának felső határát a 195 EUR/lakos támogatási intenzitásnak megfelelő szintben állapítják meg. Az e felső határ miatt levont erőforrásokat azon tagállamok között osztják fel, amelyeket nem érint a g) vagy h) pont szerinti felső határ. A felosztásra a tagállamok g) pont szerint kiszámított részesedésének arányában kerül sor.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>VII melléklet – 1 bekezdés – 4 a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tengeri határrégiókhoz kapcsolódó tényező az egyes tagállamok részarányát jelenti az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiók teljes népességében. A tengeri határrégiók NUTS 3. szintű, tengerparti határvonalak mentén fekvő régiók, valamint egyéb olyan, NUTS 3. szintű régiók, amelyekben a regionális lakosság legalább fele a határ menti partvonaltól számított 25 km-en belül él. A határ menti partvonalak olyan partvonalak, amelyek az Egyesült Királyság partvonalától legfeljebb 150 km-re helyezkednek el.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékból származó előfinanszírozás felosztásának kiszámítása vonatkozásában:

(5) A brexit miatti kiigazításokra képzett Tartalék forrásai felosztásának kiszámítása vonatkozásában:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – f a alpont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a NUTS 3. szintű régiók népessége tekintetében a referencia-időszak 2017.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – 1 táblázat – 7a sor (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

7a. 

Adott esetben az a szerv vagy szervek, amelyre vagy amelyekre feladatokat és a Tartalékból forrásokat ruháztak át

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 8 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett területek és ágazatok, valamint a foganatosított válaszintézkedések rövid leírása

Az érintett területek és ágazatok, valamint a foganatosított válaszintézkedések leírása

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 8 a sor (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

8a. 

A többszintű párbeszéd és a nyomonkövetési mechanizmus leírása

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 9 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felmerült és kifizetett teljes közkiadás (levonások előtt)

A felmerült és kifizetett teljes kiadás (levonások előtt)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 14 a sor (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

14a. 

A kiadások területi megoszlása NUTS 2 szinten

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 15.1 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kilépés által hátrányosan érintett vállalkozások és helyi közösségek támogatását célzó intézkedések

A kilépés által hátrányosan érintett magán- és állami vállalkozások, különösen kkv-k és önfoglalkoztatók, valamint  helyi közösségek és szervezetek támogatását célzó intézkedések

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 15.2 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A leginkább érintett gazdasági ágazatokat támogató intézkedések

A leghátrányosabban érintett gazdasági ágazatokat támogató intézkedések

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 15.3 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől függő vállalkozásokat és helyi közösségeket támogató intézkedések

Az Egyesült Királyság vizein, az Egyesült Királyság különleges jogállású területeihez tartozó vizeken és a part menti államokkal kötött halászati megállapodások hatálya alá tartozó vizeken folytatott halászati tevékenységektől függő regionális és helyi közösségeket és szervezeteket, különösen a kisüzemi halászati ágazatot támogató intézkedések, amennyiben az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése következtében csökkentek az uniós halászflották halászati lehetőségei

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 15.4 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A foglalkoztatást támogató intézkedések, amelyekre többek között az érintett ágazatokban megvalósuló csökkentett munkaidős foglalkoztatás, átképzés és képzés útján kerül sor

A munkahelyteremtést és a foglalkoztatást támogató intézkedések, beleértve a zöld munkahelyeket, a csökkentett munkaidős foglalkoztatást, az átképzést és a képzést a hátrányosan érintett ágazatokban, valamint a kilépés miatt az Egyesült Királyságot elhagyó uniós polgárok és az Unió vagy valamely tagállam területén való tartózkodásra jogosult személyek újbóli beilleszkedésének elősegítését célzó intézkedések

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 15.4 a sor (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

 

 

Módosítás

15.4a. 

Az Egyesült Királyság helyi és regionális, határokon átnyúló együttműködési és csereprogramokból való kilépése által okozott zavarok enyhítését célzó intézkedések

 

 

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 15.5 sor – 2 oszlop</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A határ- és biztonsági ellenőrzések működését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet és infrastruktúrát

A határ- és biztonsági ellenőrzések működését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, annak képzését és az infrastruktúrát

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – táblázat – 16 sor – 2 oszlop – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Rövid leírás / összeg 
(pl. a kohéziós politika keretében megvalósuló finanszírozás / REACT-EU / MÁTA / RRF/ egyéb (kérjük, részletezze) használata)

Leírás / összeg 
(pl. a kohéziós politika keretében megvalósuló finanszírozás / REACT-EU / MÁTA / RRF/ egyéb (kérjük, részletezze) használata)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>II melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a bevezetett kontrollrendszerek biztosítják az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>III melléklet – 1 pont – 1.3 pont – a a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) adott esetben az a szerv vagy azok a szervek, amelyre vagy amelyekre feladatokat és a Tartalékból forrásokat ruháztak át (név, cím és a szerv kapcsolattartó pontja):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


INDOKOLÁS

1. Bevezetés és a javaslat háttere

 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) 2020. február 1-jén lépett ki az Unióból, ekkor lépett ugyanis hatályba a kilépésről rendelkező megállapodás, beleértve a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezéseket is.

 

2020. december 24-én a két fél megkötötte az EU és az Egyesült Királyság közötti új kereskedelmi és együttműködési megállapodást, melynek célja, hogy korlátozza az Egyesült Királyság kilépésének hátrányos következményeit, és egy olyan együttműködési keretet hozzon létre, amely megteremti a szilárd és konstruktív jövőbeli partnerség alapjait, elkerülve ezzel a megállapodás nélküli brexit legnagyobb zavart okozó elemeit, valamint közép- és hosszú távon egyaránt jogbiztonságot nyújtva.

 

Mivel azonban az Egyesült Királyság az átmeneti időszak lejárta óta már nem vesz részt az uniós szakpolitikákban, nyilvánvalóvá váltak a gazdasági, kereskedelmi és társadalmi kapcsolatokra gyakorolt káros hatások.

 

Bár a kilépés az Unió egészét érinti, egyes tagállamokra, régiókra, ágazatokra és vállalkozásokra – különösen azokra, amelyek jelentős mértékben ki vannak téve az Egyesült Királyságnak – kedvezőtlenebbül fog hatni, és ezek várhatóan jelentős gazdasági és pénzügyi veszteségeket szenvednek majd el.

 

Az előadó emlékeztet az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetésekre. Ezeket az elkerülhetetlen következményeket már ezen ülés keretében előrevetítették, és ekkor született döntés a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék (a Tartalék) szolidaritási eszközként történő létrehozásáról, melynek célja, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséből adódó kedvezőtlen következmények kezelése érdekében pénzügyi támogatást nyújtson a leginkább érintett tagállamoknak, régióknak és ágazatoknak.

 

Az előadó üdvözli az Európai Tanács megállapodását követő bizottsági javaslatot, és emlékeztet arra, hogy az az átmeneti időszak végére való felkészülés részét képezi, és az uniós intézmények és a tagállamok által az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások során a megfelelő uniós szakpolitikák keretében hozott felkészültségi intézkedésekkel összefüggésben végzett munkára épít és kiegészíti azt.

 

 

2. A jogi aktus típusának megválasztása

 

Az előadó üdvözli, hogy a Tartalék az Európai Unió Szolidaritási Alapjával és kohéziós politikájával kapcsolatos, hosszú idő alatt felhalmozott tapasztalatokból is merít, ugyanakkor igazodik a teljesen új körülményekhez és ahhoz a célkitűzéshez, hogy ellensúlyozni kell az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének hatásait.

 

Üdvözli továbbá, hogy a javasolt rendeletet együttdöntési eljárás keretében fogadják majd el, és hogy a Tartalék végrehajtására megosztott irányítás keretében kerül majd sor.

 

Egyetért a Bizottsággal abban, hogy a Tartaléknak figyelembe kell vennie a tagállamok példa nélküli helyzetét és sajátos jellemzőit, valamint azt, hogy gyorsan és rugalmasan kell reagálniuk a gazdaságukban felmerülő kihívásokra.

 

 

3. A Tartalék forrásai

 

Az előadó tudomásul veszi, hogy a Tartalék végrehajtására rendelkezésre álló maximális forrás folyó áron 5 370 994 000 EUR, amelyet speciális eszközként, a többéves pénzügyi keret uniós költségvetési felső határain kívül kell finanszírozni.

 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos általános gazdasági és pénzügyi veszteségek egyes tagállamok, régiók, valamint állami és magánvállalkozások és -ágazatok esetében jelentősek lesznek, de még nem számszerűsíthetők. Nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a Tartalékból rendelkezésre álló összeg elegendő lesz e veszteségek fedezésére.

 

 

4. A célkitűzések és a támogatható intézkedési kategóriák

 

A Tartalék pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak, régióknak és ágazatoknak, különösen azoknak, amelyeket a kilépés kedvezőtlen következményei a legsúlyosabban érintenek, és ezáltal enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását.

 

Bár az előadó egyetért a támogatható intézkedési kategóriák Bizottság által javasolt nem kimerítő és indikatív listájával, a fenti cél elérése érdekében úgy véli, hogy a Tartalékból származó hozzájárulás jelentős részét a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat támogató intézkedésekre kellene fordítani, lehetővé téve számukra az új üzleti környezethez való alkalmazkodást és a foglalkoztatási szintek védelmét.

 

Csökkentendő annak kockázatát, hogy a Tartalékot olyan intézkedések támogatására használják fel, amelyek esetleg nem járulnak hozzá a kitűzött célhoz vagy akár nem is támogathatók, és következésképpen hogy a tagállamok kiadásait nem térítik vissza, az előadó javasolja, hogy a Bizottság segítse a tagállamokat a támogatandó intézkedések előkészítésében.

 

 

5. Elkülönítés a halászati ágazat számára

 

Az előadó úgy véli, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás egyrészt nagyon későn jött létre, másrészt a halászati tevékenységek elfogadott korlátozása miatt a halászati ágazat lesz az egyik, valószínűleg súlyosan érintett ágazat. Ezért azt javasolja, hogy tagállamonként különítsék el a teljes előfinanszírozási összeg kifogott halak mennyiségéhez kapcsolódó részét, és azt fordítsák a halászati tevékenységektől függő vállalkozásokat és helyi közösségeket támogató intézkedésekre.

 

 

6. A támogathatósági időszak és az elszámolható kiadások

 

Tekintettel a Tartalék sajátos jellegére, az előadó egyetért a Bizottság által javasolt viszonylag rövid végrehajtási időszakkal. Az előadó úgy véli azonban, hogy a támogathatósági időszaknak jobban figyelembe kell vennie a kilépés által még az átmeneti időszak lejárta előtt várhatóan zavart okozó hatások enyhítése érdekében hozott tagállami intézkedéseket, és javasolja, hogy az ilyen intézkedések végrehajtására vonatkozó támogathatósági időszak 2019. január 1-től 2022. december 31-ig tartson. Az előadó pontosítja továbbá, hogy a Tartalékból származó hozzájárulás a referenciaidőszak alatt az érintett tagállamban végrehajtott intézkedéssel kapcsolatban ténylegesen – akár a kedvezményezettek szintjén – felmerült és a tagállamok által  2023. június 30-ig kifizetett elszámolható költségek visszatérítésének formájában történik.

 

 

7. A helyi és regionális önkormányzatok, a szociális partnerek és a civil társadalom bevonása

 

A támogatási intézkedések kidolgozásakor a tagállamoknak különösen a kilépés által a leghátrányosabban érintett régiókra, térségekre, helyi közösségekre és vállalkozásokra kell összpontosítaniuk, beleértve a halászati tevékenységektől függőket is. Az előadó biztosítani kívánja, hogy a tagállamok alakítsanak ki többszintű párbeszédet legalább a leginkább érintett régiók és területek helyi és regionális önkormányzataival, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal, mivel ez a részvétel elősegíti a szükségletek célzott meghatározását és a Tartalék hatékonyabb végrehajtását.

 

 

8. Előfinanszírozás és kiegészítő összegek

 

Az előadó úgy véli, hogy a két tényező – az Egyesült Királysággal folytatott áru- és szolgáltatáskereskedelem, valamint az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak –, amelyet a Bizottság a tagállamok előfinanszírozásának kiszámítását szolgáló módszertanhoz választott és alkalmazott, bizonyítja az egyes tagállamok és az Egyesült Királyság között régóta fennálló szoros kapcsolatokat és erős gazdasági kötelékeket. Tudatában van annak a kockázatnak, hogy a választott elosztási módszer esetleg nem tükrözi teljes mértékben, hogy az egyes tagállamok gazdasága mennyire van közvetlenül vagy közvetetten kitéve az Egyesült Királyságnak, de a módszertan megfelelően tükrözi a Tartalék létrehozásának alapjául szolgáló szolidaritás szellemét, és azt a többéves pénzügyi keretről és az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről szóló, nemrégiben lezárult tárgyalások összefüggésében is vizsgálni kell.

 

Az előadó támogatja azt a javaslatot is, hogy a Tartalékot két allokációs fordulóban aktiválják: az első részletet (4 244 832 000 EUR) 2021-ben előfinanszírozás formájában, a másodikat pedig (1 126 162 000 EUR) a kérelem és a végrehajtási jelentés benyújtását követően 2024-ben a tényleges kiadások alapján kiegészítő hozzájárulásként fizetik ki. E megközelítés várhatóan lehetővé teszi majd a tagállamok számára, hogy gyorsan reagáljanak a rendkívüli helyzetre, és hatékonyabban ellensúlyozzák az Egyesült Királyság kilépésének negatív hatásait.

 

 

9. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek benyújtása

 

A tagállamoknak 2023. szeptember 30-ig kell pénzügyi hozzájárulást igényelniük a Tartalékból, részletezve a felmerült kiadásokat. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania egyrészt a kérelmet kísérő végrehajtási jelentésre, amely részletezi a hozott intézkedéseket és azok végrehajtásának módját, másrészt a vezetői nyilatkozatra és a független ellenőri véleményre. Az egyes tagállamok által választott intézkedések támogathatóságának és megfelelőségének értékelése során a Bizottságnak minden esetben ellenőriznie kell a kilépéssel való közvetlen kapcsolatot, és figyelembe kell vennie egyes gazdasági ágazatoknak az Egyesült Királyságból az Unióba történő áttelepülését.

 

 

10. Irányítás és ellenőrzés

 

Tekintettel az Egyesült Királyság kilépésének egyszeri jellegére, az előadó úgy véli, hogy a Tartalék kialakítása és a költségvetési rendelettől való eltérései – szokatlanul magas előfinanszírozás, második kifizetés, nem éves kötelezettségvállalások, kifizetések és éves jelentések – megfelelőek, de azt javasolja, hogy a tagállamok vegyék igénybe a kohéziós politikai alapokra és az EU Szolidaritási Alapjára vonatkozó megosztott irányítási szabályok alapján létrehozott, a szabálytalanságok és a csalások megelőzésére jelenleg kijelölt szerveket és rendszereket.

 

A Bizottság javaslatában előirányozza egy, a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv, egy független ellenőrző szerv és egy olyan szerv kijelölését, amelynek a Bizottság az előfinanszírozási összeget fizeti. Az előadó egyértelművé kívánja tenni, hogy a tagállamoknak – többek között regionális és helyi szinten – további szerveket kell kijelölniük, és intézményi, jogi és pénzügyi keretükkel összhangban feladatokat és a Tartalékból forrásokat kell rájuk ruházniuk.

 

 

11. Kommunikáció és láthatóság

 

Az előadó támogatja, hogy a Bizottság javaslata előírja a tagállamok számára, hogy hívják fel a figyelmet a Tartalékból származó uniós hozzájárulásra, és tájékoztassák a potenciális kedvezményezetteket, a résztvevőket és a nyilvánosságot a Tartalékból származó támogatás létezéséről és nagyságrendjéről, mivel a kommunikációs tevékenységek, valamint az átláthatóságot és a láthatóságot szolgáló tevékenységek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az uniós fellépés a gyakorlatban látható legyen.

 

Javasolja továbbá, hogy különösen a végső kedvezményezettek tájékoztatást kapjanak arról, hogy a Tartalékból nyújtott hozzájárulás európai uniós kezdeményezés.

 

Végül, de nem utolsósorban az előadó megragadja az alkalmat, hogy emlékeztesse a tagállamokat arra, hogy nemcsak az Unió felelőssége, hogy döntéseiről és tevékenységeiről tájékoztassa az uniós polgárokat, hanem a tagállamoké is, melyeknek könnyebb hozzáférést kell biztosítaniuk a polgárok számára, elősegítve azt, hogy jobban megérthessék az uniós szakpolitikák uniós, nemzeti és helyi szinten gyakorolt hatását.

 


 

 

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (11.5.2021)

<CommissionInt>a Regionális Fejlesztési Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

A vélemény előadója (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

 

 

 

 

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) 2020. február 1-jén Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (a továbbiakban: Euratom) (a továbbiakban együttesen: Unió), és ezzel kezdetét vette az átmeneti időszak. E korlátozott időtartamról – amely legalább 2020. december 31-ig tart – a kilépésről rendelkező megállapodás11 részeként állapodtak meg. Az átmeneti időszak alatt az Unió és az Egyesült Királyság hivatalos tárgyalásokat kezdett a jövőbeni kapcsolatokról.

(1) 2020. február 1-jén Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (a továbbiakban: Euratom) (a továbbiakban együttesen: Unió), és ezzel kezdetét vette az átmeneti időszak. E korlátozott időtartamról a kilépésről rendelkező megállapodás11 részeként állapodtak meg, és 2020. december 31-én véget ért. Az átmeneti időszak alatt az Unió és az Egyesült Királyság hivatalos tárgyalásokat kezdett a jövőbeni kapcsolatokról.

__________________

__________________

11 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

11 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átmeneti időszakot követően akadályok jelennek majd meg az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelemben és határokon átnyúló kereskedelemben. A vállalkozásokat, a polgárokat és a közigazgatásokat várhatólag széles körű és messzeható következmények érintik majd. E következmények elkerülhetetlenek, és az érdekelt feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy felkészüljenek rájuk.

(2) Most, hogy az átmeneti időszak véget ért, akadályok vannak az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelemben és határokon átnyúló kereskedelemben. Ez széles körű és messzeható társadalmi és gazdasági következményekkel jár a vállalkozásokra, különösen a kkv-kra és közöttük a mikrovállalkozásokra, a polgárokra és a közigazgatási szervekre, a helyi közösségekre és a régiókra nézve, ideértve a szolgáltatásnyújtásra, valamint az import- és exportvállalkozásokra vonatkozó adminisztratív eljárásokat is, és nehezen kezelhető szűk keresztmetszeteket teremt a határokon, akadályozva a kereskedelmet és a gazdaság helyreállását. E következményeket a lehető legnagyobb mértékben enyhíteni kell.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Unió elkötelezte magát amellett, hogy enyhíti az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének gazdasági hatását, és szolidaritást tanúsít valamennyi tagállammal szemben, különös tekintettel azokra, amelyek e kivételes körülmények között a leginkább érintettek.

(3) Az Unió elkötelezte magát amellett, hogy enyhíti az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének gazdasági, társadalmi és területi hatását, és szolidaritást vállal valamennyi tagállammal, régióval és ágazattal, különös tekintettel azokra, amelyek e kivételes körülmények között a leginkább érintettek. Az Egyesült Királyság kilépésének hatásával kapcsolatban azonban továbbra is sok a bizonytalanság, ami megnehezíti annak meghatározását, hogy az egyes tagállamok gazdaságai mekkora mértékben vannak kitéve a kilépés következményeinek. Egyes gazdasági tevékenységeknek az Egyesült Királyságból az Unióba történő áthelyezéséből például pozitív, előnyös következményekre is számítani lehet.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Létre kell hozni a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékot (a továbbiakban: Tartalék), amely támogatást nyújt a tagállamokban, régiókban és ágazatokban jelentkező kedvezőtlen következmények ellensúlyozásához, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése a legsúlyosabban érint, és ezáltal enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását. A Tartaléknak részben vagy egészben fedeznie kell azokat a további közkiadásokat, amelyek a tagállamoknál azon intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel, amelyeket kifejezetten e következmények enyhítése céljából hoztak.

(4) Létre kell hozni a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékot (a továbbiakban: „a Tartalék”), amely támogatást nyújt a tagállamokban, régiókban és ágazatokban jelentkező kedvezőtlen következmények, valamint a munkavállalókra és a helyi közösségekre gyakorolt káros hatások ellensúlyozásához, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra, ágazatokra, munkavállalókra és helyi közösségekre, amelyeket az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése a legsúlyosabban érint, és ezáltal enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását. A tartaléknak részben vagy egészben fedeznie kell azokat a további közkiadásokat, amelyek a tagállamoknál és a régióknál azon intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel, amelyeket kifejezetten e következmények enyhítése céljából hoztak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása szempontjából helyénvaló, hogy a tagállamok a támogatási intézkedések kidolgozásakor különösen azokra a régiókra, térségekre és helyi közösségekre összpontosítsanak, amelyeket az Egyesült Királyság kilépése valószínűleg a legkedvezőtlenebbül érint majd, ideértve azokat is, amelyek az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől függenek. A tagállamoknak esetlegesen konkrét intézkedéseket kell hozniuk, különösen a kilépés által hátrányosan érintett vállalkozások és gazdasági ágazatok támogatása érdekében. Indokolt ezért nem kimerítő jelleggel felsorolni azokat az intézkedéstípusokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel képesek e célkitűzés megvalósítására.

(5) A gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása szempontjából helyénvaló, hogy a tagállamok a támogatási intézkedések kidolgozásakor és a tartalékból származó források allokálása során egyaránt különösen azokra a régiókra, térségekre, ágazatokra, munkavállalókra, szervezetekre, vállalkozásokra, helyi közösségekre és gazdasági területekre összpontosítsanak, amelyeket az Egyesült Királyság kilépése valószínűleg a legkedvezőtlenebbül érint majd, a magas minőségű foglalkoztatás biztosítása érdekében segítséget nyújtva számukra új exportpiacok megtalálásához vagy az ellátási láncok diverzifikálásához, különös figyelmet fordítva a kkv-kra és közöttük a mikrovállalkozásokra, mivel ezek általában nem rendelkeznek vészhelyzeti tervek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges adminisztratív, jogi és pénzügyi kapacitásokkal. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a különösen érintett régiókban és helyi közösségekben magas színvonalú munkahelyek jöjjenek létre. E tekintetben különös figyelmet érdemelnek az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől nagymértékben függő régiók, területek és helyi közösségek. Indokolt ezért nem kimerítő jelleggel felsorolni azokat az intézkedéstípusokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel képesek e célkitűzések megvalósítására.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ugyanakkor fontos egyértelműen meghatározni a Tartalékból nyújtott támogatásból való kizárás eseteit is. A Tartalékból nem nyújtható támogatás hozzáadottérték-adóhoz, mivel az a tagállami költségvetést terhelő kapcsolódó költségeket ellentételező tagállami bevételnek minősül. A korlátozott források lehető legeredményesebb koncentrációja érdekében a tartalékból nem támogatható a tartalék végrehajtásáért felelős szervek által igénybe vett technikai segítségnyújtás. A kohéziós politika általános megközelítésével összhangban nem támogathatók az áthelyezésekhez kapcsolódó kiadások vagy az alkalmazandó uniós vagy nemzeti joggal ellentétes kiadások.

(6) Ugyanakkor fontos egyértelműen meghatározni a Tartalékból nyújtott támogatásból való kizárás eseteit is. A Tartalékból nem nyújtható támogatás hozzáadottérték-adóhoz, mivel az a tagállami költségvetést terhelő kapcsolódó költségeket ellentételező tagállami bevételnek minősül. A kohéziós politika általános megközelítésével összhangban elvileg nem támogathatók az áthelyezésekhez kapcsolódó kiadások vagy az alkalmazandó uniós vagy nemzeti joggal ellentétes kiadások.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tartalék forrásait a lehető leghatékonyabb módon kell felhasználni, ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett meghatározott összeget bocsássanak a tartalék végrehajtásáért felelős szervek rendelkezésére, technikai segítség igénybe vételének céljaira.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ezen intézkedések végrehajtására rendelkezésre álló elszámolhatósági időszaknak 2020. július 1-jén kell megkezdődnie, és egy 30 hónapos időszakra kell korlátozódnia, mivel így vehető figyelembe a hatás, amelyet az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a tagállamoknál és gazdaságaiknál jelentkező következményei váltanak ki, valamint az, hogy adott esetben enyhítő intézkedések elfogadására lesz szükség az átmeneti időszak lejárta előtt.

(7) Meg kell határozni az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a tagállamoknál és gazdaságaiknál jelentkező következményei enyhítésére és az azokhoz való alkalmazkodásra szolgáló végrehajtási intézkedések támogathatósági időszakát, figyelembe véve, hogy: az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Unióból; vannak tagállamok, amelyek már az átmeneti időszak vége előtt megkezdték ilyen intézkedések elfogadását; és bizonyos határellenőrzési intézkedéseket, például az Egyesült Királyság uniós exportra vonatkozó intézkedéseit fokozatosan kell alkalmazni. Ezért a támogathatósági időszaknak 2020. január 1-jén kell kezdődnie és 2023. december 31-én kell véget érnie.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A tartalék keretében végrehajtott pénzügyi intézkedéseknek összhangban kell lenniük az uniós programokkal és prioritásokkal – például a digitális átállással, a méltányos éghajlatvédelmi átállással és a szociális jogok európai pillérével – és ki kell egészíteniük azokat, elkerülve ugyanakkor ugyanazon kiadások kettős finanszírozását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében egyedi szabályokat kell megállapítani a költségvetési kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre, az átvitelekre és a Tartalék visszafizettetésére vonatkozóan. Az uniós költségvetés évenkénti meghatározására vonatkozó elv tiszteletben tartása mellett e rendeletnek lehetőséget kell biztosítania a fel nem használt pénzeszközöknek a költségvetési rendeletben meghatározottakon túli átvitelére, mivel így használható ki maximális mértékben a Tartaléknak az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által a tagállamokra és gazdaságaikra gyakorolt kedvezőtlen következmények ellensúlyozására való képessége.

(10) A tartalékot a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kell végrehajtani, biztosítva többek között az adócsalás, az adókijátszás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés megelőzését és felszámolását. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében egyedi szabályokat kell megállapítani a költségvetési kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre, az átvitelekre és a Tartalék visszafizettetésére vonatkozóan. Az uniós költségvetés évenkénti meghatározására vonatkozó elv tiszteletben tartása mellett e rendeletnek a tartalék rendkívül kivételes és sajátságos jellegére tekintettel lehetőséget kell biztosítania a fel nem használt pénzeszközöknek a költségvetési rendeletben meghatározottakon túli átvitelére, mivel így használható ki maximális mértékben a tartaléknak az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által a tagállamokra és gazdaságaikra gyakorolt kedvezőtlen következmények ellensúlyozására való képessége.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a tagállamok igénybe vehessék a kiegészítő forrásokat, valamint annak biztosítására, hogy elegendő finanszírozási eszköz áll rendelkezésre a Tartalékból támogatott intézkedések gyors végrehajtásához, 2021-ben jelentős összeget kell folyósítani előfinanszírozás formájában. Az elosztási módszernek – megbízható és hivatalos statisztikák alapján – figyelembe kell vennie az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem, valamint az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászat jelentőségét. Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének egyedi jellegére, valamint arra a bizonytalanságra, amely az Egyesült Királyság és az Unió között az átmeneti időszak lejárta után beálló kapcsolat kulcsfontosságú aspektusait ez idáig övezte, nehéz előre meghatározni azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak a kilépés hatásainak ellensúlyozása érdekében gyorsan végre kell majd hajtaniuk. Ezért a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani, és ezen belül lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az előfinanszírozásról rendelkező finanszírozási határozatot anélkül is elfogadhassa, hogy a határozat a költségvetési rendelet 110. cikk (2) bekezdésében előírt kötelezettség szerint ismertetné a konkrét finanszírozandó intézkedéseket.

(11) Annak érdekében, hogy a tagállamok igénybe vehessék a kiegészítő forrásokat, valamint annak biztosítására, hogy elegendő finanszírozási eszköz áll rendelkezésre a Tartalékból támogatott intézkedések gyors végrehajtásához jelentős összeget kell folyósítani előfinanszírozás formájában, 2021-re, 2022-re és 2023-ra lebontott három részletben.  Az elosztási módszernek – megbízható és hivatalos statisztikák alapján – figyelembe kell vennie az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemnek a GDP százalékában kifejezett jelentőségét, az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászat jelentőségét, a szomszédos kapcsolatok jelentőségét a tengeri határrégiók és közösségeik számára, valamint az Egyesült Királysággal a belső piacon folytatott kereskedelem jelentőségét, és egyenlő bánásmódot kell biztosítania minden tagállam számára. Tekintettel továbbá arra, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás nem foglalkozik a pénzügyi szolgáltatások ágazatában működő vállalatok piacra jutásával, és hogy e téren már érzékelhetők pozitív továbbgyűrűző hatások is az EU-ban – például számos tevékenység áthelyezése –, ezért ezt az ágazatot ki kell zárni a belső piaci kereskedelemhez kapcsolódó tényező kiszámításakor figyelembe vett áruk és szolgáltatások köréből. Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének egyedi jellegére, valamint arra a bizonytalanságra, amely az Egyesült Királyság és az Unió között az átmeneti időszak lejárta után beálló kapcsolat kulcsfontosságú aspektusait ez idáig övezte, nehéz előre meghatározni azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak a kilépés hatásainak ellensúlyozása érdekében gyorsan végre kell majd hajtaniuk. Ezért a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani, és ezen belül lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az előfinanszírozásról rendelkező finanszírozási határozatot anélkül is elfogadhassa, hogy a határozat a költségvetési rendelet 110. cikk (2) bekezdésében előírt kötelezettség szerint ismertetné a konkrét finanszírozandó intézkedéseket.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az előfinanszírozási kifizetéseket megelőzően a tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül értesíteniük kell a Bizottságot a kijelölt szervekről, valamint arról, hogy mely szervnek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, és meg kell erősíteniük, hogy elkészítették a rendszerek leírását.

(12) Az előfinanszírozási kifizetéseket megelőzően a tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül értesíteniük kell a Bizottságot a kijelölt szervekről, valamint arról, hogy mely szervnek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, és meg kell erősíteniük, hogy elkészítették a rendszerek leírását. A tagállamoknak a megfelelő területi szinten kell kijelölniük az illetékes szervet vagy szerveket, intézményi, jogi és pénzügyi keretükkel összhangban.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek benyújtására egységes határidőt kell megállapítani, amely valamennyi tagállamra érvényes. Tekintettel az eszköz sajátos jellegére és a végrehajtási időszak viszonylagos rövidségére, indokolt a testreszabott referencia-időszak alkalmazása, és aránytalan lenne a tagállamokkal szemben érvényesíteni azt a követelményt, miszerint évente be kell nyújtaniuk a költségvetési rendelet 63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében előírt dokumentumokat. Ugyanakkor az uniós költségvetést érintő kockázatokat enyhíti az a követelmény, miszerint a tagállamoknak szilárd irányítási és kontrollrendszert kell létrehozniuk, ezért indokolt az eltérés attól a kötelezettségtől, amely szerint a szükséges dokumentumokat minden év februárjában vagy márciusában kell benyújtani. Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizni tudja a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás felhasználásának helyességét, a tagállamoktól meg kell követelni, hogy a kérelem részeként nyújtsanak be a finanszírozott intézkedéseket részletesebben ismertető végrehajtási jelentéseket, egy vezetői nyilatkozatot, valamint egy véleményt, amelyet egy független ellenőrző szerv a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak megfelelően állított össze.

(13) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek benyújtására egységes határidőt kell megállapítani, amely valamennyi tagállamra érvényes. Tekintettel az eszköz sajátos jellegére és a végrehajtási időszak viszonylagos rövidségére, indokolt a testreszabott referencia-időszak alkalmazása, és aránytalan lenne a tagállamokkal szemben érvényesíteni azt a követelményt, miszerint évente be kell nyújtaniuk a költségvetési rendelet 63. cikkének (5), (6) és (7) bekezdésében előírt dokumentumokat. Ugyanakkor az uniós költségvetést érintő kockázatokat enyhíti az a követelmény, miszerint a tagállamoknak szilárd irányítási és kontrollrendszert kell használniuk (ha már van ilyen) vagy létrehozniuk, ezért indokolt az eltérés attól a kötelezettségtől, amely szerint a szükséges dokumentumokat minden év februárjában vagy márciusában kell benyújtani. Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizni tudja a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás felhasználásának helyességét, a tagállamoktól meg kell követelni azt is, hogy a kérelem részeként nyújtsanak be végrehajtási jelentéseket, amelyek részleteket szolgáltatnak a finanszírozott intézkedésekről, az elszámolás elemeiről, összefoglalják a végleges ellenőrzési jelentéseket és az elvégzett ellenőrzéseket, és tartalmaznak egy vezetői nyilatkozatot, valamint egy véleményt, amelyet egy független ellenőrző szerv a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak megfelelően állított össze. Az irányítási és ellenőrzési követelményeknek való megfelelés, valamint a tartalék gyors végrehajtása érdekében a Bizottságnak tájékoztató találkozókat kell szerveznie és végrehajtási útmutatót kell kidolgoznia a tagállamok számára.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás13 (22) és (23) bekezdése alapján a Tartalékot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. E követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek a Tartalék értékeléséhez szolgáltatnak alapot.

(14) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás13  (22) és (23) bekezdése alapján a Tartalékot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra, valamint a nemzeti, regionális vagy helyi önkormányzatokra nehezedőket. E követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek a Tartalék értékeléséhez szolgáltatnak alapot.

_________________

_________________

13 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.)

13 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>15 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód, valamint a kérelmek következetes értékelésének biztosítása érdekében a Bizottságnak a kérelmeket csomagban kell értékelnie. Különösen a bejelentett kiadások elszámolhatóságát és pontosságát, valamint a kiadások és a kilépés következményeinek kezelésére hozott intézkedések közötti közvetlen kapcsolatot kell megvizsgálnia, továbbá azokat az intézkedéseket is, amelyeket az érintett tagállam által a kettős finanszírozás elkerülése érdekében hozott. A Tartalékból nyújtott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek értékelése során a Bizottságnak el kell számolnia a kifizetett előfinanszírozási összeget, és vissza kell fizettetnie a fel nem használt összeget. Annak érdekében, hogy a támogatás a kilépés által leginkább érintett tagállamokra összpontosulhasson, lehetővé kell tenni, hogy a tartalékból az érintett tagállam további összegekben részesüljön a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások keretein belül, amennyiben a Bizottság által elszámolhatóként elfogadott kiadások összege meghaladja az előfinanszírozás formájában kifizetett összeget és az érintett tagállam 2021. évi bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,06 %-át. Tekintettel a várható gazdasági sokk mértékére, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az előfinanszírozás formájában kifizetett összegekből visszafizettetett összegek felhasználhatók legyenek a tagállamok kiegészítő kiadásainak visszatérítésére.

(15) A valamennyi tagállammal szembeni egyenlő bánásmód, valamint a kérelmek következetes értékelésének biztosítása érdekében a Bizottságnak a kérelmeket csomagban kell értékelnie. Különösen a bejelentett kiadások elszámolhatóságát és pontosságát, valamint a kiadások és a kilépés következményeinek kezelésére hozott intézkedések közötti közvetlen kapcsolatot kell megvizsgálnia, továbbá azokat az intézkedéseket is, amelyeket az érintett tagállam által a kettős finanszírozás elkerülése érdekében hozott. A Tartalékból nyújtott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek értékelése során a Bizottságnak el kell számolnia a kifizetett előfinanszírozási összeget, vissza kell fizettetnie a fel nem használt összeget, és az ideiglenes allokáció keretein belül további kifizetésekről kell határoznia.  Tekintettel a várható gazdasági sokk mértékére, az ideiglenes allokációból fel nem használt összegeket azon tagállamok rendelkezésére kell bocsátani, amelyek esetében a teljes elfogadott összeg meghaladja az ideiglenes allokációt.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A megosztott irányítás megfelelő működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak létre kell hozniuk egy irányítási és kontrollrendszert, ki kell jelölniük a Tartalék kezeléséért felelős szerveket és egy független ellenőrző szervet, valamint be kell azokat jelenteniük a Bizottság felé. Az egyszerűsítés érdekében a tagállamok igénybe vehetik a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának irányítására és ellenőrzésére létrehozott, már meglévő kijelölt szerveket és rendszereket. Meg kell határozni a tagállamok felelősségi körét és a kijelölt szervekre vonatkozó különleges követelményeket.

(16) A megosztott irányítás megfelelő működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak létre kell hozniuk egy irányítási és kontrollrendszert, ki kell jelölniük a Tartalék kezeléséért felelős szerveket és egy független ellenőrző szervet, valamint be kell azokat jelenteniük a Bizottság felé. A tagállamoknak igénybe kell venniük a kohéziós politika finanszírozásának vagy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának irányítására és ellenőrzésére létrehozott, már meglévő rendszereket, és feladatokat kell ruházniuk már meglévő kijelölt szervekre, többek között regionális és helyi szinten is. Meg kell határozni a tagállamok felelősségi körét és a kijelölt szervekre vonatkozó különleges követelményeket. Ha a tagállamok új szerveket hoznak létre, a Bizottságnak az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül értékelnie kell, hogy azok biztosítják-e az Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő védelmét.  A Bizottságnak valamennyi tagállamban következetes és összehasonlítható ellenőrzési megközelítést kell biztosítania.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>17 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A költségvetési rendelettel, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel14, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel15 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel16 összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást folytathat és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és más jogellenes tevékenységek esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(17) A költségvetési rendelettel, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel14, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel16, valamint az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelettel összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel17 és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást folytathat és büntetőeljárást kezdeményezhet az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv18 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás és más jogellenes tevékenységek esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

_________________

_________________

14 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

14 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

15 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

15 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

16 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

16 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A tagállamoknak fel kell hívniuk a figyelmet a Tartalékból származó uniós hozzájárulásra, és ennek megfelelően kell tájékoztatniuk a nyilvánosságot, mivel a kommunikációs tevékenységek, valamint az átláthatóságot és a láthatóságot szolgáló tevékenységek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az uniós fellépés a gyakorlatban látható legyen. E tevékenységeknek pontos és naprakész információkon kell alapulniuk.

(18) A tagállamoknak fel kell hívniuk a figyelmet a Tartalékból származó uniós hozzájárulásra, és ennek megfelelően kell tájékoztatniuk a nyilvánosságot és különösen a kedvezményezetteket, mivel a kommunikációs tevékenységek, valamint az átláthatóságot és a láthatóságot szolgáló tevékenységek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az uniós fellépés a gyakorlatban látható legyen. E tevékenységeknek pontos és naprakész információkon kell alapulniuk.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>19 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az uniós hozzájárulás felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében a Bizottságnak a Tartalék felhasználásáról zárójelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(19) Az uniós hozzájárulás felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében a Bizottságnak a Tartalék felhasználásáról független zárójelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, külön-külön elemezve a helyzetet minden tagállamban. A jelentésnek értékelnie kell különösen, hogy az erőforrásokat eredményesen és hatékonyan használták-e fel, és biztosítottak-e uniós hozzáadott értéket. Az értékelésben arra is ki kell térni, hogy a tagállami intézkedések milyen mértékben enyhítették az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének tagállamokra, régiókra, helyi közösségekre, ágazatokra, vállalkozásokra (közöttük kkv-kra), valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt kedvezőtlen hatásait.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett referencia-időszak, amely 2020. július 1-jétől 2022. december 31-ig tart; „alkalmazandó jog”:

(1) a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett referencia-időszak, amely 2020. január 1-jétől 2023. december 31-ig tart; „alkalmazandó jog”:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Tartalék támogatást nyújt az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséből származó azon kedvezőtlen következmények ellensúlyozásához, amelyek a tagállamokban, a régiókban és az ágazatokban jelentkeznek, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket a kilépés a legsúlyosabban érint, továbbá enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását.

A Tartalék támogatást nyújt az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséből származó azon kedvezőtlen következmények ellensúlyozásához, amelyek a tagállamokban, a régiókban, a helyi közösségeknél, az ágazatokban, a szervezeteknél, a vállalatoknál (különösen a kkv-knál) és a munkavállalóknál jelentkeznek, különös tekintettel azokra a tagállamokra, régiókra és ágazatokra, amelyeket a kilépés a legsúlyosabban érint, továbbá enyhíti a kilépés gazdasági, társadalmi és területi kohézióra gyakorolt hatását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Valamennyi tagállam jogosult a Tartalékból származó támogatásra.

(1) Valamennyi tagállam jogosult a Tartalékból származó támogatásra. A tagállamok e támogatást elsősorban a leginkább érintett régióknak ítélik oda.

(2)  A Tartalék maximális forrásai folyó árakon számolva 5 370 994 000 EUR összeget tesznek ki.

(2)  A Tartalék maximális forrásai 2018-as árakon számolva 5 000 000 000 EUR összeget tesznek ki.

(3) A (2) bekezdésben említett forrásokat a következőképpen kell felosztani:

(3) A (2) bekezdésben említett forrásokat ideiglenesen kell felosztani, az I. mellékletben előírt módszert követve.

(3) A forrásokat az alábbiak szerint kell rendelkezésre bocsátani:

a) a 8. cikkel összhangban 2021-ben 4 244 832 000 EUR előfinanszírozási összeg kerül rendelkezésre bocsátásra;

a) a 8. cikkel összhangban három részletben, 2021 és 2023 között 2018-as árakon 4 000 000 000 EUR előfinanszírozási összeg kerül rendelkezésre bocsátásra a következő felosztásban;

 

i.  1 600 000 000 EUR 2018-as árakon 2021-ben,

 

ii.  1 200 000 000 EUR 2018-as árakon 2022-ben,

 

iii.  1 200 000 000 EUR 2018-as árakon 2023-ban,

b) a 11. cikkel összhangban 2024-ben 1 126 162 000 EUR kiegészítő összeget kell rendelkezésre bocsátani.

b) a 11. cikkel összhangban 2025-ben 2018-as árakon 1 000 000 000 EUR kiegészítő összeget kell rendelkezésre bocsátani.

Az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett összegek a költségvetési rendelet 115. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja értelmében előfinanszírozásnak minősülnek.

Az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett összegek a költségvetési rendelet 115. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja értelmében előfinanszírozásnak minősülnek.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulással kizárólag azok a közkiadások támogathatók, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azokhoz az intézkedésekhez, melyeket a tagállamok kifejezetten a 3. cikkben említett célkitűzések megvalósulásához való hozzájárulás érdekében hoznak. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás különösen az alábbiakra terjedhet ki:

(1) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulással kizárólag azok a közkiadások támogathatók, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azokhoz az intézkedésekhez, melyeket a tagállamok és a regionális hatóságok kifejezetten a 3. cikkben említett célkitűzések megvalósulásához való hozzájárulás érdekében hoznak. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás különösen az alábbiakra terjedhet ki:

a) a kilépés által hátrányosan érintett vállalkozások és helyi közösségek támogatását célzó intézkedések;

a) A kilépés által hátrányosan érintett vállalkozások, különösen kis- és középvállalkozások, közöttük mikrovállalkozások, szervezetek, munkavállalók és helyi közösségek segítését és támogatását célzó intézkedések, különösen a leginkább érintett régiókban;

b) a leginkább érintett gazdasági ágazatokat támogató intézkedések;

b) a leginkább érintett gazdasági ágazatokat és az ezekben alkalmazott munkavállalókat támogató intézkedések;

c) az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől függő vállalkozásokat és helyi közösségeket támogató intézkedések;

c) az Egyesült Királyság vizein folytatott halászati tevékenységektől függő vállalkozásokat, különösen kkv-kat és közöttük mikrovállalkozásokat, munkavállalókat és helyi közösségeket támogató intézkedések, különös tekintettel azokra a szereplőkre, amelyek tevékenységüket nem tudják más vizekre áthelyezni;

 

ca) a [XX/20XX/EU rendeletben (EMFAF-rendelet)] meghatározott halászati tevékenységek végleges beszüntetése esetén a halászok és a piaci szereplők támogatására irányuló intézkedések, valamint a halászati és akvakultúra-ágazat gazdasági szereplőinek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése és az Egyesült Királyság vizeihez való hozzáférés csökkenése miatt elmaradt bevételeik vagy keletkezett többletköltségeik ellentételezése, ideértve halászati és akvakultúra-termékek feldolgozását is;

d) a foglalkoztatást támogató intézkedések, amelyekre többek között az érintett ágazatokban megvalósuló csökkentett munkaidős foglalkoztatás, átképzés és képzés útján kerül sor;

d) a foglalkoztatást, a befogadást és a munkahelyteremtést támogató intézkedések, különösen a leginkább érintett régiókban és helyi közösségekben, a magas színvonalú foglalkoztatás biztosítása érdekében, amelyekre többek között az érintett ágazatokban megvalósuló csökkentett munkaidős foglalkoztatás, átképzés, továbbképzés és képzés útján kerül sor, különösen a turisztikai ágazatokban;

e) a határ-, vám-, állat- és növényegészségügyi, biztonsági és halászati ellenőrzések működését, valamint a közvetett adók beszedését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet és infrastruktúrát;

e) a határ-, vám-, állat- és növényegészségügyi, biztonsági és halászati ellenőrzések működését, valamint a közvetett adók beszedését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, képzést és infrastruktúrát;

f) olyan intézkedések, amelyek segítik a termékek tanúsítási és engedélyezési rendszereinek működését, támogatják a letelepedési követelményeknek való megfelelést, előmozdítják a címkézést és a jelölést többek között a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabványok vonatkozásában, valamint elősegítik a kölcsönös elismerést;

f) olyan intézkedések, amelyek segítik a termékek tanúsítási és engedélyezési rendszereinek működését, támogatják a letelepedési követelményeknek való megfelelést, előmozdítják a címkézést és a jelölést többek között a biztonsági, egészségügyi, környezetvédelmi és szociális szabványok vonatkozásában, valamint elősegítik a kölcsönös elismerést, beleértve a további személyzetet és infrastruktúrát;

 

fa) az Egyesült Királyságot elhagyó uniós polgárok visszailleszkedését támogató intézkedések, például segítségnyújtás és iránymutatás;

g) A polgárokat és a vállalkozásokat érintő kommunikációra, tájékoztatásra és figyelemfelhívásra irányuló intézkedések, amelyek a kilépés következtében a polgárok és a vállalkozások jogaiban és kötelezettségeiben beálló változásokkal kapcsolatosak

g) a polgárokat és a vállalkozásokat érintő kommunikációra, jogi tanácsadásra, tájékoztatásra és figyelemfelhívásra irányuló intézkedések, amelyek a kilépés következtében a polgárok és a vállalkozások jogaiban és kötelezettségeiben beálló változásokkal kapcsolatosak;

 

ga) a tartalék végrehajtásáért felelős szervek által igénybe vett technikai segítségnyújtás,

 

a 30 millió EUR összegnél alacsonyabb allokációval rendelkező tagállamok esetében az allokáció legfeljebb 2,5%-a,

 

a 30 és 50 millió EUR összeg közé eső allokációval rendelkező tagállamok esetében legfeljebb 750 000 EUR,

 

az 50 millió EUR összeget meghaladó allokációval rendelkező tagállamok esetében az allokáció legfeljebb 1,5%-a.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Kiadások abban az esetben támogathatók, ha azok a referencia-időszak alatt az érintett tagállamban vagy az érintett tagállam javára végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel és kerültek kifizetésre.

(2) Kiadások abban az esetben támogathatók, ha azok a referencia-időszak alatt az érintett tagállamban és régióban, illetve az érintett tagállam vagy régió javára végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel és kerültek kifizetésre akár a kijelölt testületek, akár a végső kedvezményezettek szintjén.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A támogatási intézkedések kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a különböző régiókra és helyi közösségekre gyakorolt eltérő hatásait, és a Tartalékból nyújtott támogatást megfelelő módon a leginkább érintett régiókra és helyi közösségekre összpontosítják.

(3) A támogatási intézkedések kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének a különböző régiókra és helyi közösségekre gyakorolt eltérő hatásait, és a Tartalékból nyújtott támogatást megfelelő módon a leginkább érintett régiókra és helyi közösségekre összpontosítják. A tagállamok érdemi, befogadó jellegű és hozzáférhető konzultációkat folytatnak az érdekelt felekkel, köztük szociális partnerekkel is.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Tartalékból nem támogathatók a következők:

A Tartalékból nem támogathatók a következők:

a) hozzáadottérték-adó;

a) hozzáadottérték-adó;

b) a kezelést, a nyomonkövetést, a tájékoztatást és kommunikációt, a panaszkezelést, valamint a tartalék ellenőrzését és auditálását érintő technikai segítségnyújtás;

 

c) a 2. cikk (6) bekezdésében meghatározott áthelyezést támogató kiadások;

c) a 2. cikk (6) bekezdésében meghatározott áthelyezést támogató kiadások;

d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikkének (16) bekezdése szerinti áthelyezést támogató kiadások, amennyiben a Tartalékból nyújtott hozzájárulás állami támogatásnak minősül.

d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikkének (16) bekezdése szerinti áthelyezést támogató kiadások, amennyiben a Tartalékból nyújtott hozzájárulás állami támogatásnak minősül.

 

da) a pénzügyi és banki ágazatnak az Egyesült Királyság Unióból való kilépése által kedvezően érintett részeit támogató intézkedések;

 

db) olyan intézkedések, amelyek nem tartják tiszteletben az Unió környezetvédelmi célkitűzéseit, a Párizsi Megállapodást, az európai zöld megállapodásban rögzített „Ne árts!” elvet, a szociális jogok európai pillérét vagy az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok a Tartalékból származó hozzájárulást az 5. cikkben említett intézkedések végrehajtására fordítják, nem visszafizetendő támogatási formák biztosítása céljából. Az uniós hozzájárulás az intézkedések végrehajtása során ténylegesen felmerült és a tagállamok által kifizetett elszámolható kiadások visszatérítésének formájában történik.

(2) A tagállamok a Tartalékból származó hozzájárulást az 5. cikkben említett intézkedések végrehajtására fordítják, nem visszafizetendő támogatási formák biztosítása céljából. A tagállamok a Tartalékból származó hozzájárulást az 5. cikkben említett intézkedések végrehajtására fordítják, nem visszafizetendő támogatási formák biztosítása céljából, mind a kijelölt szervek, mind a végső kedvezményezettek szintjén.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 5 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A költségvetési rendelet 12. cikkétől eltérve az e rendelet szerint fel nem használt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok automatikusan átvitelre kerülnek, és 2025. december 31-ig felhasználhatók. A következő pénzügyi évben először az átvitt előirányzatokat kell felhasználni.

(5) A költségvetési rendelet 12. cikkétől eltérve az e rendelet szerint fel nem használt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok automatikusan átvitelre kerülnek, és 2026. december 31-ig felhasználhatók. A következő pénzügyi évben először az átvitt előirányzatokat kell felhasználni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság által a tagállamoknak fizetendő előfinanszírozás elosztási kritériumait az I. melléklet tartalmazza.

törölve

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított 60 napon belül kifizeti az előfinanszírozást. Az előfinanszírozás elszámolása a 11. cikknek megfelelően történik.

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított 30 napon belül kifizeti az előfinanszírozás 2021-re eső részletét<