Procedūra : 2020/0380(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0178/2021

Pateikti tekstai :

A9-0178/2021

Debatai :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Balsavimas :

PV 15/09/2021 - 12

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 522kWORD 178k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regioninės plėtros komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Nuomonių pranešėjai (*):

Valérie Hayer, Biudžeto komitetas,

François-Xavier Bellamy, Žuvininkystės komitetas

(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ
 ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0854),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 322 straipsnį ir 175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0433/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 19 d Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į 2021 vasario 25 d. Audito Rūmų nuomonę[3],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos išvadas, dėl kurių susitarta 2020 m. liepos 17–21 d. neeiliniame susitikime, siekiant sukurti naują specialų prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą,

 atsižvelgdamas į Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A9-0178/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 

 

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) (toliau kartu – Sąjunga) ir prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Dėl šio ribotos trukmės laikotarpio susitarta Susitarime dėl išstojimo11 – jis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pradėjo oficialias derybas dėl būsimų santykių;

(1) 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) (toliau kartu – Sąjunga) ir prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Dėl šio ribotos trukmės laikotarpio susitarta Susitarime dėl išstojimo11 – jis baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pradėjo oficialias derybas dėl būsimų santykių;

__________________

__________________

11 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (Susitarimas dėl išstojimo) (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

11 2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (Susitarimas dėl išstojimo) (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) pasibaigus pereinamajam laikotarpiui atsiras Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir tarpvalstybinių mainų kliūčių. Tikėtina, kad įmonės, piliečiai ir viešojo administravimo institucijos patirs plataus masto ir didelių padarinių. Šie padariniai yra neišvengiami, todėl suinteresuotosios šalys turi imtis priemonių, kad jiems pasirengtų;

(2) pasibaigus pereinamajam laikotarpiui realybe tapo Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos, tarpvalstybinių mainų ir laisvo asmenų, paslaugų bei kapitalo judėjimo kliūtys, o įmonės, visų pirma MVĮ, ir jų darbuotojai, taip pat vietos bendruomenės ir viešojo administravimo institucijos bei piliečiai patiria plataus masto ir didelių padarinių. Kadangi šie padariniai yra neišvengiami, juos reikia kuo labiau sušvelninti, o suinteresuotosios šalys turi imtis priemonių, kad jiems pasirengtų;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi švelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ekonominį poveikį ir išreikšti solidarumą su visomis valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis jaučia didžiausią poveikį;

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi švelninti neigiamą ekonominį, socialinį, aplinkosauginį ir teritorinį Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį ir išreikšti solidarumą su visomis valstybėmis narėmis, įskaitant jų regionus ir vietos bendruomenes, taip pat su ekonomikos sektoriais, ypač tais, kurie tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis jaučia didžiausią neigiamą poveikį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Sąjunga taip pat yra įsipareigojusi užtikrinti darnų žuvininkystės valdymą, atitinkantį BŽP tikslus, įskaitant principą užtikrinti didžiausią galimą visų išteklių tausios žvejybos laimikį remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nutraukti peržvejojimą, atkurti žvejojamų rūšių populiacijas ir apsaugoti jūrų aplinką, kaip numatyta, be kita ko, pagal tarptautinius įsipareigojimus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) reikėtų sukurti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą (toliau – Rezervas), iš kurio būtų teikiama parama valstybėms narėms, regionams ir sektoriams, pirmiausia labiausiai nukentėjusiems nuo neigiamų Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinių, o tai sušvelnintų jo padarinius ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai. Iš jo turėtų būti visiškai arba iš dalies padengiamos papildomos viešosios išlaidos, kurias valstybės narės patiria taikydamos specialiai šioms pasekmėms švelninti skirtas priemones;

(4) reikėtų sukurti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą (toliau – Rezervas), iš kurio būtų teikiama parama valstybėms narėms, regionams ir sektoriams, pirmiausia labiausiai nukentėjusiems nuo neigiamų Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinių, o tai sušvelnintų jo neigiamą poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai. Iš jo turėtų būti visiškai arba iš dalies padengiamos papildomos išlaidos, kurias valstybių narių nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos patiria taikydamos specialiai šioms pasekmėms švelninti skirtas priemones. Šiame reglamente apibrėžtas ataskaitinis laikotarpis, kuriuo nustatomas išlaidų tinkamumas finansuoti, turėtų būti taikomas valstybių narių valdžios institucijų mokėjimams, įskaitant mokėjimus viešiesiems arba privatiesiems subjektams už įgyvendintas priemones;

</Amend>

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) laikosi nuomonės, kad valstybės narės, kurios naudojasi prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervu, turi pateikti visus įrodymus, kad valstybės parama būtina siekiant išsaugoti ir sukurti kokybiškas darbo vietas, jei Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES neigiamai paveikia užimtumą arba jis prarandamas;

</AmendB>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekdamos stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, rengdamos paramos priemones valstybės narės turėtų daugiausia dėmesio skirti regionams, vietovėms ir vietos bendruomenėms (įskaitant labiausiai priklausančias nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse), kuriems, tikėtina, Jungtinės Karalystės išstojimas turės didžiausią neigiamą poveikį. Valstybėms narėms gali tekti imtis specialių priemonių, kad paremtų visų pirma tas įmones ir ekonomikos sektorius, kurie nukentėjo dėl išstojimo. Todėl tikslinga pateikti negalutinį priemonių, kurios, tikėtina, labiausiai padėtų siekti šio tikslo, sąrašą;

(5) siekdamos stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, rengdamos paramos priemones valstybės narės turėtų daugiausia dėmesio ir lėšų iš Rezervo skirti regionams, vietovėms ir vietos bendruomenėms (įskaitant labiausiai priklausančias nuo žvejybos veiklos), kuriems Jungtinės Karalystės išstojimas daro didžiausią neigiamą poveikį. Siekdamos kovoti su neigiamais Jungtinės Karalystės išstojimo padariniais, valstybės narės didelę Rezervo įnašo dalį turėtų panaudoti priemonėms, kuriomis remiamos dėl išstojimo nukentėjusios privačios ir viešosios įmonės, visų pirma MVĮ ir jų darbuotojai, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys, nes jie šiuo metu susiduria su kliūtimis prekybos srautams, administracinių ir muitinių procedūrų padaugėjimu ir didesne reglamentavimo ir finansine našta. Todėl tikslinga pateikti negalutinį priemonių, kurios, tikėtina, labiausiai padėtų siekti šių tikslų, sąrašą. Dėdamos pastangas remti savo neigiamai paveiktus sektorius, regionus, vietoves ir vietos bendruomenes, valstybės narės turėtų taikyti Europos partnerystės elgesio kodekse nustatytus principus ir remtis savo regioniniais ir vietos viešaisiais subjektais siekiant nustatyti tinkamiausias priemones. Paramos priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į Europos žaliąjį kursą ir skaitmeninę darbotvarkę, laikomasi principo „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, ir jos turėtų atitikti Europos socialinių teisių ramstyje nustatytus principus, įskaitant jo svarbų indėlį šalinant nelygybę ir skatinant lyčių lygybę bei lyčių aspekto integravimą;

</Amend>

 

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, fondai ir programos padės integruoti klimato srities veiksmus ir siekti bendro tikslo 30 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Tikimasi, kad prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas 30 proc. bendro finansinio paketo dalimi padės siekti klimato srities tikslo, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos valstybės narės poreikius ir prioritetus;

</AmendB>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) valstybių narių iniciatyva, techninės pagalbos išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti siekiant sumažinti administracinę naštą ir padėti vietos, regioninėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinti Rezervą, visų pirma teikiant pagalbą MVĮ, kurios dėl savo dydžio neturi pakankamai išteklių ir žinių, kad galėtų įveikti dėl padidėjusios administracinės naštos ir išlaidų kylančius iššūkius;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) be to, svarbu aiškiai nustatyti visas išimtis, kai parama iš Rezervo neteikiama. Iš Rezervo neturėtų būti remiamas pridėtinės vertės mokestis, nes tai yra valstybės narės pajamos, kuriomis kompensuojamos susijusios valstybės narės biudžeto išlaidos. Siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ribotus išteklius, už Rezervo įgyvendinimą atsakingų įstaigų gaunama techninė pagalba neturėtų būti laikoma išlaidomis, tinkamomis finansuoti iš Rezervo. Laikantis bendro požiūrio į sanglaudos politiką, neturėtų būti remiamos išlaidos, susijusios su perkėlimu arba neatitinkančios taikytinos Sąjungos ar nacionalinės teisės;

(6) be to, svarbu aiškiai nustatyti visas išimtis, kai parama iš Rezervo neteikiama. Iš Rezervo neturėtų būti remiamas pridėtinės vertės mokestis, nes tai yra valstybės narės pajamos, kuriomis kompensuojamos susijusios valstybės narės biudžeto išlaidos. Laikantis bendro požiūrio į sanglaudos politiką, neturėtų būti remiamos išlaidos, susijusios su perkėlimu arba neatitinkančios taikytinos Sąjungos ar nacionalinės teisės. Siekiant sutelkti ribotus išteklius ir laikytis šio reglamento tikslų – daugiausia dėmesio skirti dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos didžiausią neigiamą poveikį patyrusioms valstybėms narėms ir sektoriams, finansų sektoriaus subjektai, įskaitant bankų sektoriaus subjektus, kuriems išstojimas buvo naudingas, neturėtų būti laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti paramą iš Rezervo;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant atsižvelgti į tai, kokį tiesioginį neigiamą poveikį valstybėms narėms ir jų ekonomikai padarys Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos ir į tai, kad prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui reikia imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių, tokių priemonių tinkamumo finansuoti laikotarpis turėtų prasidėti po 2020 m. liepos 1 d. ir turėtų trukti ribotą 30 mėnesių laikotarpį;

(7) siekiant atsižvelgti į tai, kokį ekonominį, socialinį, aplinkosauginį ir teritorinį neigiamą poveikį valstybėms narėms ir jų ekonomikai padarys Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos ir, kai tinkama, į priemones, kurių valstybės narės ėmėsi siekdamos sušvelninti numatomą neigiamą išstojimo poveikį prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui, tokių priemonių tinkamumo finansuoti laikotarpis turėtų prasidėti po 2019 m. liepos 1 d. ir turėtų trukti ribotą 54 mėnesių laikotarpį;

</Amend>

 

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) ragina Europos Komisiją pateikti Europos Parlamentui poveikio Jungtinės Karalystės svaro sterlingo (GBP) kurso svyravimui euro (EUR) atžvilgiu vertinimą, siekiant išryškinti neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo padarinius ES įmonėms ir ekonomikos sektoriams, pradedant nuo 2019 m. sausio 1 d. – finansinių išmokų iš Rezervo ataskaitinio laikotarpio pradžios;

</AmendB>

 

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) valstybės narės kartu su Europos Komisija įgyvendindamos prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą turi siekti sukurti sinergiją su parama, gaunama iš Europos struktūrinių fondų, taip pat vengti šio Rezervo ir struktūrinių fondų naudojimo dubliavimosi;

</AmendB>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos Finansiniame reglamente – visų pirma jomis nustatoma biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su bendrąja Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų sistema;

(9) šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos Finansiniame reglamente – visų pirma jomis nustatoma biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo tvarka ir numatoma finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su bendrąja Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų sistema, jei valstybėse narėse nustatoma visuotinių teisinės valstybės principo taikymo ir pagrindinių teisių laikymosi trūkumų, nes teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių laikymasis yra būtina išankstinė patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo sąlygų;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant patikimo finansų valdymo, reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, perkėlimo ir Rezervo lėšų susigrąžinimo. Laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas sudaromas kasmet, šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė perkelti nepanaudotas lėšas viršijant Finansiniame reglamente nustatytas ribas, nes tai leistų maksimaliai padidinti rezervo pajėgumą šalinti neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms ir jų ekonomikai;

(10) Rezervas turėtų būti įgyvendinamas laikantis patikimo finansų valdymo principo, be kita ko, vykdant veiksmingą mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo, mokesčių vengimo ir agresyvus mokesčių planavimo prevenciją ir baudžiamąjį persekiojimą už juos. Siekiant patikimo finansų valdymo, reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, perkėlimo ir Rezervo lėšų susigrąžinimo. Laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas sudaromas kasmet, dėl Rezervo išskirtinio ir specifinio pobūdžio šiame reglamente vis dėlto turėtų būti numatyta galimybė perkelti nepanaudotas lėšas viršijant Finansiniame reglamente nustatytas ribas, nes tai leistų maksimaliai padidinti Rezervo pajėgumą šalinti neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms, be kita ko, regioniniu ir vietos lygmeniu, ir jų ekonomikai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant sudaryti valstybėms narėms sąlygas panaudoti papildomus išteklius ir suteikti pakankamai lėšų, kad jos galėtų greitai įgyvendinti iš Rezervo remiamas priemones, didžioji jų dalis turėtų būti išmokėta 2021 m. kaip išankstinis finansavimas. Paskirstymo metodas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į prekybos su Jungtine Karalyste ir žuvininkystės Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje svarbą, kuri įvertinama remiantis patikimais ir oficialiais statistiniais duomenimis. Kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos yra unikalus atvejis ir kyla daug netikrumo dėl pagrindinių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykių pasibaigus pereinamajam laikotarpiui aspektų, sunku numatyti, kokių tinkamų priemonių išstojimo padariniams šalinti turės nedelsdamos imtis valstybės narės. Todėl valstybėms narėms būtina suteikti lankstumo ir visų pirma leisti Komisijai finansavimo sprendimą dėl išankstinio finansavimo priimti netaikant Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalies reikalavimo pateikti konkrečių finansuotinų veiksmų aprašymą;

(11) siekiant sudaryti valstybėms narėms sąlygas panaudoti papildomus išteklius ir suteikti pakankamai lėšų, kad jos galėtų greitai įgyvendinti iš Rezervo remiamas priemones, didžioji jų dalis turėtų būti išmokėta kaip išankstinis finansavimas dviem lygiomis dalimis – 2021 ir 2022 m. Rezervo išteklių skyrimo metodas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į prekybos su Jungtine Karalyste ir žuvininkystės Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje svarbą, taip pat į kaimyninių jūrų pasienio regionų ir jų bendruomenių svarbą, kuri įvertinama remiantis patikimais ir oficialiais statistiniais duomenimis. Kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos yra unikalus atvejis ir kyla daug netikrumo dėl pagrindinių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykių pasibaigus pereinamajam laikotarpiui aspektų, sunku numatyti, kokių tinkamų priemonių išstojimo padariniams šalinti turės nedelsdamos imtis valstybės narės. Todėl valstybėms narėms būtina suteikti lankstumo ir visų pirma leisti Komisijai finansavimo sprendimą dėl išankstinio finansavimo priimti netaikant Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalies reikalavimo pateikti konkrečių finansuotinų veiksmų aprašymą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) prieš išankstinio finansavimo išmokėjimą, per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kokios įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtinti, kad sistemų aprašai yra parengti;

(12) prieš išankstinio finansavimo išmokėjimą, per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kokios įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtinti, kad sistemų aprašai yra parengti. Valstybės narės atitinkamas įstaigas turėtų paskirti tinkamu teritoriniu lygmeniu, atsižvelgdamos į savo institucinę, teisinę ir finansinę sistemą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekiant visoms valstybėms narėms sudaryti vienodas sąlygas, visoms valstybėms narėms turėtų būti nustatytas vienas paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikimo terminas. Dėl specifinio priemonės pobūdžio ir palyginti trumpo įgyvendinimo laikotarpio tikslinga nustatyti specialų ataskaitinį laikotarpį, todėl būtų neproporcinga reikalauti, kad valstybės narės kasmet teiktų Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus dokumentus. Kadangi reikalavimas valstybėms narėms sukurti patikimą valdymo ir kontrolės sistemą mažina riziką Sąjungos biudžetui, yra pagrįsta netaikyti prievolės kiekvienų metų vasario arba kovo mėn. pateikti nurodytus dokumentus. Kad Komisija galėtų patikrinti, ar finansinė išmoka iš Rezervo panaudota teisingai, taip pat turėtų būti reikalaujama, kad kartu su paraiška valstybės narės pateiktų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose būtų pateikta išsamesnė informacija apie finansuotus veiksmus, valdymo pareiškimą ir nepriklausomos audito įstaigos nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus;

(13) siekiant visoms valstybėms narėms sudaryti vienodas sąlygas, visoms valstybėms narėms turėtų būti nustatytas vienas paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikimo terminas. Dėl specifinio priemonės pobūdžio ir palyginti trumpo įgyvendinimo laikotarpio tikslinga nustatyti specialų ataskaitinį laikotarpį, todėl būtų neproporcinga reikalauti, kad valstybės narės kasmet teiktų Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus dokumentus. Kadangi reikalavimas valstybėms narėms naudoti jau esamą arba, prireikus, sukurti patikimą valdymo ir kontrolės sistemą mažina riziką Sąjungos biudžetui, yra pagrįsta netaikyti prievolės kiekvienų metų vasario arba kovo mėn. pateikti nurodytus dokumentus. Kad Komisija galėtų patikrinti, ar finansinė išmoka iš Rezervo panaudota teisingai, taip pat turėtų būti reikalaujama, kad kartu su paraiška valstybės narės pateiktų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose būtų pateikta išsamesnė informacija apie finansuotus veiksmus, sąskaitų elementus, atliktus patikrinimus, valdymo pareiškimą ir nepriklausomos audito įstaigos nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros13 22 ir 23 dalimis, Rezervą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau vengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Tam tikrais atvejais šiems reikalavimams, kurių pagrindu atliekamas Rezervo vertinimas, turėtų būti nustatyti išmatuojami rodikliai;

(14) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros13 22 ir 23 dalimis, Rezervą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau vengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, tenkančios nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms. Tam tikrais atvejais šiems reikalavimams, kurių pagrindu atliekamas Rezervo vertinimas, turėtų būti nustatyti išmatuojami rodikliai;

__________________

__________________

13 Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

13 Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekdama visoms valstybėms sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti nuoseklų paraiškų vertinimą, paraiškas Komisija turėtų vertinti kartu. Ypač atidžiai reikėtų išnagrinėti deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir tikslumą, tiesioginį išlaidų ryšį su priemonėmis, kurių imtasi išstojimo padariniams sušvelninti, ir priemones, kuriomis atitinkama valstybė narė siekė išvengti dvigubo finansavimo. Įvertinusi paraiškas dėl finansinės išmokos iš Rezervo, Komisija turėtų patvirtinti išmokėtą išankstinio finansavimo sumą ir nepanaudotą sumą susigrąžinti. Siekiant kuo daugiau paramos skirti labiausiai nuo išstojimo nukentėjusioms valstybėms narėms, tais atvejais, kai atitinkamos valstybės narės išlaidos, kurias Komisija pripažino tinkamomis finansuoti, viršija atitinkamai valstybei narei išmokėtą išankstinio finansavimo sumą ir 0,06 proc. 2021 m. nominaliųjų bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), turėtų būti įmanoma, neviršijant turimų finansinių išteklių, tai valstybei narei iš Rezervo skirti papildomą asignavimą. Atsižvelgiant į tikėtiną ekonominio sukrėtimo mastą turėtų būti numatyta galimybė susigrąžintas išankstinio finansavimo sumas panaudoti papildomoms valstybių narių išlaidoms kompensuoti;

(15) siekdama visoms valstybėms sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti nuoseklų paraiškų vertinimą, paraiškas Komisija turėtų vertinti kartu. Ypač atidžiai reikėtų išnagrinėti deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir tikslumą, tiesioginį išlaidų ryšį su priemonėmis, kurių imtasi neigiamiems išstojimo padariniams sušvelninti, ir priemones, kuriomis atitinkama valstybė narė siekė išvengti dvigubo finansavimo. Įvertinusi paraiškas dėl finansinės išmokos iš Rezervo, Komisija turėtų patvirtinti išmokėtą išankstinio finansavimo sumą, nepanaudotą sumą susigrąžinti ir nuspręsti dėl papildomų mokėjimų, neviršijant preliminarios asignavimų sumos. Atsižvelgiant į tikėtiną ekonominio sukrėtimo mastą nepanaudotos preliminarių asignavimų sumos turėtų būti prieinamos valstybėms narėms, kurių bendra patvirtinta suma viršija jų atitinkamą preliminarų asignavimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) atsižvelgiant į precedento neturintį ir išskirtinį šios priemonės pobūdį ir tikslą, tikslinga, kad Komisija padėtų valstybėms narėms nustatyti priemones, kurios buvo įgyvendintos arba turi būti įgyvendintos siekiant reaguoti į neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius, be kita ko, konsultuodama, kaip įvertinti tiesioginį išlaidų ryšį su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) tam, kad būtų užtikrintas tinkamas pasidalijamojo valdymo veikimas, valstybės narės turėtų nustatyti valdymo ir kontrolės sistemą, paskirti už Rezervo valdymą atsakingas įstaigas bei atskirą nepriklausomą audito įstaigą ir pranešti apie jas Komisijai. Supaprastinimo tikslais valstybės narės galėtų pasinaudoti esamomis paskirtomis įstaigomis ir sistemomis, sukurtomis sanglaudos politikos finansavimui arba Europos Sąjungos solidarumo fondui valdyti ir kontroliuoti. Reikia nustatyti valstybių narių atsakomybę ir konkrečius paskirtoms įstaigoms keliamus reikalavimus;

(16) tam, kad būtų užtikrintas tinkamas pasidalijamojo valdymo veikimas, valstybės narės turėtų nustatyti valdymo ir kontrolės sistemą, paskirti už Rezervo valdymą atitinkamu teritoriniu lygmeniu atsakingas įstaigas bei atskirą nepriklausomą audito įstaigą ir pranešti apie jas Komisijai. Valstybės narės turėtų, kai įmanoma, pasinaudoti esamomis sistemomis ir deleguoti užduotis esamoms atitinkamu teritoriniu lygmeniu paskirtoms įstaigoms, sukurtoms sanglaudos politikos finansavimui arba Europos Sąjungos solidarumo fondui valdyti ir kontroliuoti. Reikia nustatyti valstybių narių atsakomybę ir konkrečius paskirtoms įstaigoms keliamus reikalavimus. Valstybės narės užtikrins, kad atitinkamos vietos ir regioninės valdžios institucijos dalyvautų stebėsenos įstaigų veikloje, jeigu jos nėra jų narės;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę ir auditą, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo ir užkirstas kelias sukčiavimui, korupcijai ir interesų konfliktams, kiek tai susiję su iš Rezervo remiamomis priemonėmis, ir kad tokie atvejai būtų nustatyti ir ištaisyti, labai svarbu, kad valstybės narės elektronine standartizuota ir sąveikia forma rinktų ir registruotų duomenis apie finansinių išmokų iš Rezervo gavėjus ir jų tikruosius savininkus ir naudotų bendrą duomenų gavybos priemonę, kurią turi pateikti Komisija;

</Amend>

 

<AmendB>Pakeitimas  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 b konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b) kad būtų mažiau biurokratijos, rekomenduojama taikyti esamus metodus, pvz., supaprastintą išlaidų apmokėjimą, siekiant padėti greičiau paskirstyti finansinius išteklius;

</AmendB>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>17 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) pagal Finansinį reglamentą, Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9514, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9615 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193916 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201317 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspekcijas vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(17) pagal Finansinį reglamentą, Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9514, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9615, Tarybos reglamentą (ES) 2017/193916 ir Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo, Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201317 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspekcijas vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

__________________

__________________

14 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

14 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

15 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

15 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

16 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

16 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

17 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

17 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų didinti informuotumą apie Sąjungos išmokas iš Rezervo ir apie tai informuoti visuomenę, nes tam, kad Sąjungos veiksmai būtų matomi vietoje, labai svarbu vykdyti skaidrumo, komunikacijos ir matomumo užtikrinimo veiklą. Tai turėtų būti daroma remiantis tikslia ir naujausia informacija;

(18) valstybės narės, regionai ir vietos bendruomenės turėtų didinti informuotumą apie Sąjungos išmokas iš Rezervo ir apie tai informuoti visuomenę, visų pirma paramos gavėjus, nes tam, kad Sąjungos veiksmai būtų matomi vietoje, labai svarbu vykdyti skaidrumo, komunikacijos ir matomumo užtikrinimo veiklą. Tai turėtų būti daroma remiantis tikslia ir naujausia informacija;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>19 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) tam, kad gerėtų Sąjungos išmokų panaudojimo skaidrumas, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai galutinę Rezervo įgyvendinimo ataskaitą;

(19) tam, kad gerėtų Sąjungos išmokų panaudojimo skaidrumas, Komisija turėtų pateikti galutinę Rezervo įgyvendinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) ataskaitinis laikotarpis – Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas ataskaitinis laikotarpis, kuris yra 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.;

1) ataskaitinis laikotarpis – Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas ataskaitinis laikotarpis, kuris yra 2019 m. liepos 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) specialų statusą turinčios teritorijos – atitinkamais atvejais Britanijos užjūrio teritorijos ir Karūnos priklausiniai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teikiant paramą iš Rezervo siekiama reaguoti į neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėse narėse, regionuose ir sektoriuose, visų pirma tuose, kurie dėl išstojimo nukenčia labiausiai, ir mažinti atitinkamą poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

Teikiant paramą iš Rezervo siekiama reaguoti į neigiamus ekonominius, aplinkosauginius, socialinius ir teritorinius Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėse narėse, įskaitant jų regionus ir vietos bendruomenes bei ekonomikos sektorius, visų pirma tuos, kurie dėl išstojimo patiria didžiausią neigiamą poveikį, ir mažinti atitinkamą poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Maksimalūs Rezervo ištekliai yra 5 370 994 000 EUR dabartinėmis kainomis.

2. Maksimalūs Rezervo ištekliai yra 5 000 000 000 EUR 2018 m. kainomis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 3 pastraipos įžangine dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyti ištekliai paskirstomi taip:

3. 2 dalyje nurodyti ištekliai preliminariai paskirstomi pagal I priede nustatytą metodą ir gautas sumas. Jie skiriami taip:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 3 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 2021 m. skiriama 4 244 832 000 EUR išankstinio finansavimo suma pagal 8 straipsnį;

a) skiriama 4 000 000 000 EUR išankstinio finansavimo suma 2018 m. kainomis išmokama dviem dalimis pagal 8 straipsnį – 2021 m. 2 000 000 000 EUR ir 2022 m. 2 000 000 000 EUR;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 3 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2024 m. skiriama papildoma 1 126 162 000 EUR suma pagal 11 straipsnį.

b) 2025 m. skiriama papildoma 1 000 000 000 EUR suma 2018 m. kainomis pagal 11 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies įžangine dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Finansine išmoka iš Rezervo remiamos tik viešosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su priemonėmis, kurių valstybės narės imasi konkrečiai tam, kad padėtų siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų, visų pirma:

1. Finansine išmoka iš Rezervo remiamos tik priemonės, kurių valstybės narės, be kita ko, regionų ir vietos valdžios institucijų lygmeniu, imasi konkrečiai tam, kad padėtų siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų, visų pirma:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priemonės, pagal kurias teikiama pagalba įmonėms ir vietos bendruomenėms, kurias neigiamai paveikė išstojimas;

a) priemonės, pagal kurias teikiama parama privačiosioms ir viešosioms įmonėms, visų pirma MVĮ, savarankiškai dirbantiems asmenims, vietos bendruomenėms ir organizacijoms, kurias neigiamai paveikė išstojimas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) priemonės labiausiai paveiktiems ekonomikos sektoriams remti;

b) priemonės labiausiai neigiamai paveiktiems ekonomikos sektoriams remti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) priemonės nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse priklausančioms įmonėms ir vietos bendruomenėms remti;

c) priemonės nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės ir jos teritorijų, turinčių specialų statusą, vandenyse arba vandenyse, kuriuose taikomi žvejybos susitarimai su pakrančių valstybėmis ir kuriuose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos buvo sumažintos ES laivynų žvejybos galimybės, priklausančioms regionų ir vietos bendruomenėms bei organizacijoms, ypač mažos apimties žvejybos sektoriui, remti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) užimtumo rėmimo priemonės, įskaitant sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą ir mokymą paveiktuose sektoriuose;

d) priemonės, kuriomis remiamas darbo vietų kūrimas ir apsauga, įskaitant žaliąsias darbo vietas, sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą ir mokymą neigiamai paveiktuose sektoriuose, ir priemonės, kuriomis siekiama palengvinti Sąjungos piliečių ir asmenų, kurie turi teisę pasilikti Sąjungos teritorijoje arba valstybės narės teritorijoje ir kurie paliko Jungtinę Karalystę dėl jos išstojimo, reintegraciją;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) sienų, muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos, saugumo ir žuvininkystės kontrolės veikimo užtikrinimo, taip pat netiesioginių mokesčių rinkimo priemonės, įskaitant papildomo personalo ir infrastruktūros priemones;

e) sienų, muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos, saugumo ir žuvininkystės kontrolės veikimo užtikrinimo, taip pat netiesioginių mokesčių rinkimo priemonės, įskaitant papildomo personalo ir jo mokymo bei infrastruktūros priemones;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) priemonės, kuriomis mažinami Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES nulemti vietos ir regioninio tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir mainų programų trikdžiai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei buvo patirtos ir apmokėtos per ataskaitinį laikotarpį ir skirtos priemonėms, vykdomoms atitinkamoje valstybėje narėje arba atitinkamos valstybės narės naudai.

2. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš Rezervo finansinio įnašo, jei buvo patirtos ir apmokėtos valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos valdžios institucijų, įskaitant mokėjimus valstybiniams ir (arba) privatiems subjektams, per ataskaitinį laikotarpį ir skirtos priemonėms, vykdomoms atitinkamoje valstybėje narėje arba atitinkamos valstybės narės naudai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengdamos paramos priemones valstybės narės atsižvelgia į skirtingą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį įvairiems regionams ir vietos bendruomenėms ir pagal poreikį paramą iš Rezervo pirmiausia skiria labiausiai nukentėjusiems subjektams.

3. Rengdamos paramos priemones valstybės narės atsižvelgia į skirtingą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį įvairiems regionams ir vietos bendruomenėms ir paramą iš Rezervo pirmiausia skiria labiausiai neigiamai paveiktiems subjektams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 3 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Rengdamos paramos priemones žvejybos srityje, valstybės narės atsižvelgia į bendros žuvininkystės politikos tikslus, užtikrindamos, kad tomis priemonėmis būtų prisidedama prie darnaus žuvų išteklių valdymo, ir stengiasi remti dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos labiausiai neigiamai paveiktus žvejus, visų pirma mažos apimties žvejybos sektorių.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 3 b dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Atsižvelgdamos į savo institucinę, teisinę ir finansinę sistemą ir laikydamosi partnerystės principo, apibrėžto Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 6 straipsnyje, valstybės narės užmezga daugiapakopį dialogą su labiausiai neigiamai paveiktų regionų ir sektorių vietos ir regionų valdžios institucijomis ir bendruomenėmis, socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, kurį vykdant siekiama apibrėžti ir įgyvendinti bendrai sutartas priemones, remtinas iš Rezervo, ir stebėsenos mechanizmą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytos priemonės turi atitikti taikytiną teisę.

4. 1 dalyje nurodytos priemonės turi atitikti taikytiną teisę ir Europos socialinių teisių ramstyje nustatytus principus, įskaitant jo svarbų indėlį šalinant nelygybę ir skatinant lyčių lygybę bei lyčių aspekto integravimą, jomis atsižvelgiama į Europos žaliąjį kursą, laikomasi principo „nedaryti reikšmingos žalos“ ir padedama siekti Sąjungos aplinkos apsaugos tikslų, atitinkančių Paryžiaus susitarimo tikslus ir JT darnaus vystymosi tikslus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 5 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodytoms tinkamoms finansuoti priemonėms gali būti skiriama parama pagal kitas Sąjungos programas ir priemones su sąlyga, kad tokia parama neskiriama toms pačioms išlaidoms padengti.

5. 1 dalyje nurodytoms tinkamoms finansuoti priemonėms gali būti skiriama parama pagal kitas Sąjungos programas ir priemones su sąlyga, kad tokia parama neskiriama toms pačioms išlaidoms padengti. Siekiant išvengti finansavimo dubliavimo, valstybės narės konsultuojasi su atitinkamomis vietos ir regionų valdžios institucijomis, kurios veikia kaip ES fondų valdymo institucijos ar tarpinės institucijos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 a straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Techninė pagalba

 

Kiekviena valstybė narė gali panaudoti iki 2,5 proc. savo asignavimų iš Rezervo techninei pagalbai, kad padėtų vietos, regioninėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms valdyti, stebėti, informuoti apie ir kontroliuoti priemonių, kurių imtasi siekiant kovoti su neigiamais Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniais ir padėti visų pirma MVĮ įveikti dėl padidėjusios administracinės naštos ir išlaidų kylančius iššūkius, įgyvendinimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 pastraipos b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) techninei pagalbai, susijusiai su Rezervo valdymu, stebėsena, informavimu ir komunikacija, skundų nagrinėjimu bei kontrole ir auditu; (d)

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) išlaidoms, kuriomis remiami finansų sektoriaus subjektai, įskaitant bankų sektoriaus subjektus, kuriems Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos buvo naudingas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išmoką iš Rezervo valstybės narės naudoja 5 straipsnyje nurodytoms priemonėms įgyvendinti, suteikdamos negrąžintiną paramą. Sąjungos išmoka teikiama kaip tinkamų finansuoti išlaidų, kurias valstybės narės faktiškai patyrė ir apmokėjo įgyvendindamos priemones, kompensacija.

2. Išmoką iš Rezervo valstybės narės naudoja 5 straipsnyje nurodytoms priemonėms įgyvendinti, suteikdamos negrąžintiną paramą. Sąjungos išmoka teikiama kaip tinkamų finansuoti išlaidų, kurias valstybių narių kompetentingos institucijos faktiškai patyrė ir apmokėjo, įskaitant mokėjimus viešiesiems ir (arba) privatiems subjektams, įgyvendindamos priemones, kompensacija.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 3 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės, kurių išteklių iš Rezervo dalis nustatoma pagal žuvų kiekį, sužvejotą Jungtinės Karalystės išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) vandenyse pagal I priedą, bent 7 proc. joms preliminariai skirtos sumos skiria priemonėms, kuriomis siekiama remti nuo žvejybos veiklos priklausančias vietos ir regionų bendruomenes, visų pirma mažos apimties žvejybos sektorių.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Išankstinio finansavimo sumoms, kurias Komisija išmoka valstybėms narėms, taikomi I priede nustatyti paskirstymo kriterijai.

1. Ištekliams, kuriuos Komisija išmoka valstybėms narėms, taikomi I priede nustatyti paskirstymo kriterijai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išankstinį finansavimą Komisija sumoka per 60 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos. Jis patvirtinamas pagal 11 straipsnį.

3. Išankstinį finansavimą Komisija sumoka per 30 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos. Jis patvirtinamas pagal 11 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2023 m. rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo. Komisija įvertina šią paraišką ir nustato, ar valstybės narės turi teisę gauti papildomas sumas, ar tam tikros sumos turėtų būti susigrąžintos iš valstybių narių pagal 11 straipsnį.

1. Valstybės narės, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, kaip nurodyta 5 straipsnio 3b dalyje, iki 2024 m. birželio 30 d. pateikia Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo. Komisija įvertina šią paraišką ir nustato, ar valstybės narės turi teisę gauti papildomas sumas, ar tam tikros sumos turėtų būti susigrąžintos iš valstybių narių pagal 11 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei valstybė narė iki 2023 m. rugsėjo 30 d. nepateikia paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo, Komisija susigrąžina visą tai valstybei narei išmokėtą išankstinio finansavimo sumą.

2. Jei valstybė narė iki 2024 m. birželio 30 d. nepateikia paraiškos dėl finansinės išmokos iš Rezervo, Komisija susigrąžina visą tai valstybei narei išmokėtą išankstinio finansavimo sumą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Paraiška rengiama naudojantis II priede pateiktu šablonu. Paraiškoje pateikiama informacija apie visas valstybių narių patirtas ir apmokėtas viešąsias išlaidas ir nurodomos remiamų priemonių produkto rodiklių vertės. Prie jos pridedami Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyti dokumentai ir įgyvendinimo ataskaita.

1. Paraiška rengiama naudojantis II priede pateiktu šablonu. Paraiškoje pateikiama informacija apie visas valstybių narių nacionalinių, regionų ar vietos valdžios institucijų patirtas ir apmokėtas viešąsias išlaidas, įskaitant teritorinį išlaidų paskirstymą NUTS 2 lygiu, ir nurodomos remiamų priemonių produkto rodiklių vertės. Prie jos pridedami Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyti dokumentai ir įgyvendinimo ataskaita.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ekonominio ir socialinio poveikio aprašymas, kuriame įvardijami labiausiai paveikti regionai, vietovės ir sektoriai;

a) Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos neigiamo ekonominio, socialinio, teritorinio ir aplinkosauginio poveikio aprašymas, kuriame įvardijami labiausiaineigiamai paveikti sektoriai, regionai, vietovės ir vietos bendruomenės;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) Komisijos prašymu – įrodymai, patvirtinantys neigiamas išstojimo pasekmes įmonėms ir ekonomikos sektoriams, gavusiems paramą iš Rezervo, atsižvelgiant į ekonomikos sektorių veiklos perkėlimą iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 straipsnio 2 dalies e punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) priemonių indėlio į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos aprašymas.

e) aprašymas, kaip priemonėmis padedama įgyvendinti principus, išdėstytus Europos socialinių teisių ramstyje, įskaitant lyčių lygybės skatinimą ir lyčių aspekto integravimą, skaitmeninę darbotvarkę, Sąjungos aplinkosaugos tikslus vadovaujantis žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo tikslais, ir JT darnaus vystymosi tikslus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) bendrą tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų sumą (toliau – patvirtinta suma);

a) patvirtintą tinkamų finansuoti išlaidų sumą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 5a straipsnyje nurodytą techninės paramos sumą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) a ir aa punktuose nurodytų sumų sumą (toliau – bendra patvirtinta suma);

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 2 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) ar valstybei narei mokėtinos papildomos sumos pagal 3 dalį, ar reikia susigrąžinti tam tikras sumas pagal 5 dalį.

b) ar valstybei narei mokėtinos papildomos sumos pagal 3 dalį, ar reikia susigrąžinti tam tikras sumas pagal 6 dalį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu patvirtinta suma viršija atitinkamos valstybės narės gautą išankstinio finansavimo sumą ir 0,06 proc. 2021 m. nominaliųjų jos BNP, tai valstybei narei mokėtina papildoma suma iš 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto asignavimo ir sumos, perkeltos pagal 8 straipsnio 4 dalį.

Jeigu bendra patvirtinta suma viršija išmokėtą išankstinio finansavimo sumą, tai valstybei narei mokėtina papildoma suma iš 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto asignavimo, kol pasiekiama tai valstybei narei pagal I priedą preliminariai skirta suma.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju Komisija sumoka sumą, viršijančią atitinkamai valstybei narei sumokėtą išankstinio finansavimo sumą arba 0,06 proc. 2021 m. nominaliųjų BNP, atsižvelgdama į tai, kuri iš šių sumų yra didesnė.

Valstybei narei skirto preliminaraus asignavimo dalis, kurios bendra patvirtinta suma nepadengia, ir visos sumos, perkeltos pagal 8 straipsnio 3 dalį, skiriamos valstybėms narėms, kurių bendra patvirtinta suma viršija jų preliminarų asignavimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai visoms valstybėms narėms priklausančios papildomos sumos, apskaičiuotos pagal šios dalies pirmą pastraipą, viršija 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytus turimus išteklius, išmokos iš Rezervo proporcingai sumažinamos.

Kai visoms valstybėms narėms pagal šios dalies pirmą pastraipą apskaičiuotos papildomos sumos viršija 4 straipsnio 3 dalies b punkte ir šios dalies antroje pastraipoje nurodytus turimus išteklius, sumų, viršijančių preliminarius asignavimus, išmokos iš Rezervo proporcingai sumažinamos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 5 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atitinkamą išankstinį finansavimą Komisija patvirtina ir visas mokėtinas papildomas sumas sumoka per 60 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos.

5. Atitinkamą išankstinį finansavimą Komisija patvirtina ir visas mokėtinas papildomas sumas sumoka per 30 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 6 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jeigu patvirtinta suma yra mažesnė už atitinkamos valstybės narės gautą išankstinį finansavimą, skirtumas susigrąžinamas pagal Finansinį reglamentą, ypač jo I dalies 6 skyriaus 3, 4 ir 5 skirsnius. Susigrąžintos sumos laikomos vidaus asignuotosiomis pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b punktą ir, kai taikoma šio straipsnio 3 dalies trečia pastraipa, naudojamos proporcingai, bet ne daugiau kaip 100 proc., padidinti išmokoms, kurios mokamos valstybėms narėms, turinčioms teisę gauti papildomas sumas pagal šio straipsnio 3 dalį. Jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį valstybėms narėms išmokamos 100 proc. dydžio sumos, susigrąžintos sumos grąžinamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą.

6. Jeigu bendra patvirtinta suma yra mažesnė už atitinkamai valstybei narei išmokėtą išankstinį finansavimą, skirtumas susigrąžinamas pagal Finansinį reglamentą, ypač jo I dalies IV antraštinės dalies 6 skyriaus 3, 4 ir 5 skirsnius. Susigrąžintos sumos laikomos vidaus asignuotosiomis pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalies b punktą ir, kai taikoma šio straipsnio 3 dalies trečia pastraipa, naudojamos proporcingai, bet ne daugiau kaip 100 proc., padidinti išmokoms, kurios mokamos valstybėms narėms, turinčioms teisę gauti papildomas sumas pagal šio straipsnio 3 dalį. Jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį valstybėms narėms išmokamos 100 proc. dydžio sumos, susigrąžintos sumos grąžinamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 7 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Papildomas sumas, mokėtinas pagal šio straipsnio 6 dalies antrą sakinį, Komisija nustato įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas yra finansavimo sprendimas pagal Finansinio reglamento 110 straipsnio 1 dalį, ir teisinis įsipareigojimas pagal tą reglamentą. Visas mokėtinas papildomas sumas Komisija sumoka per 60 dienų nuo to akto priėmimo dienos.

7. Papildomas sumas, mokėtinas pagal šio straipsnio 6 dalies antrą sakinį, Komisija nustato įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas yra finansavimo sprendimas pagal Finansinio reglamento 110 straipsnio 1 dalį, ir teisinis įsipareigojimas pagal tą reglamentą. Visas mokėtinas papildomas sumas Komisija sumoka per 30 dienų nuo to akto priėmimo dienos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 1 dalies įžangine dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vykdydamos su Rezervo įgyvendinimu susijusias užduotis, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, įskaitant teisėkūros, reguliavimo ir administracines priemones, t. y.:

1. Vykdydamos su Rezervo įgyvendinimu susijusias užduotis, valstybės narės, įskaitant, kai taikoma, jų regionų ar vietos valdžios institucijas, imasi visų reikiamų priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, įskaitant teisėkūros, reguliavimo ir administracines priemones, t. y.:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 1 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) paskiria įstaigą, atsakingą už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą, ir nepriklausomą audito įstaigą pagal Finansinio reglamento 63 straipsnio 3 dalį ir šias įstaigas prižiūri;

a) paskiria įstaigą (arba, jei to reikalaujama pagal valstybės narės institucinę, teisinę ir finansinę sistemą, įstaigas), atsakingą (atsakingas) už finansinės išmokos iš Rezervo valdymą, ir nepriklausomą audito įstaigą pagal Finansinio reglamento 63 straipsnio 3 dalį ir šias įstaigas prižiūri;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 1 dalies d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kokios įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtinti, kad sistemų aprašai yra parengti.

d) per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo praneša Komisijai, kokia įstaiga ar įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, įskaitant, kai tinkama, įstaigas, kurioms buvo deleguotos su Rezervu susijusios užduotys ir lėšos iš Rezervo, ir patvirtina, kad sistemų aprašai yra parengti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalies a ir b punktų tikslais valstybės narės gali naudotis tomis pačiomis įstaigomis ir valdymo bei kontrolės sistemomis, kurios jau naudojamos įgyvendinant finansavimą sanglaudos politikos srityje arba iš Europos Sąjungos solidarumo fondo.

2. 1 dalies a ir b punktų tikslais valstybės narės naudojasi atitinkamo teritorinio lygmens įstaigomis ir gali naudotis naujai sukurtomis ar jau naudojamomis valdymo bei kontrolės sistemomis, skirtomis finansavimo sanglaudos politikos srityje arba iš Europos Sąjungos solidarumo fondo įgyvendinimui.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 3 dalies įžangine dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Už finansinių išmokų iš Rezervo valdymą atsakinga įstaiga:

3. Už finansinių išmokų iš Rezervo valdymą atsakinga įstaiga ar įstaigos:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei tiriamąją visumą sudaro mažiau kaip 300 imties vienetų, audito įstaiga gali priimti profesinį sprendimą naudoti nestatistinį imties sudarymo metodą. Tokiais atvejais imties dydis turi būti pakankamas, kad nepriklausoma audito įstaiga galėtų parengti pagrįstą audito nuomonę. Nestatistinis imties sudarymo metodas apima bent 10 proc. atsitiktinai atrinktų ataskaitinių metų tiriamosios visumos imties vienetų.

Jei tiriamąją visumą sudaro mažiau kaip 300 imties vienetų, audito įstaiga gali priimti profesinį sprendimą naudoti nestatistinį imties sudarymo metodą. Tokiais atvejais imties dydis turi būti pakankamas, kad nepriklausoma audito įstaiga galėtų parengti pagrįstą audito nuomonę. Nestatistinis imties sudarymo metodas apima bent 10 proc. atsitiktinai atrinktų ataskaitinio laikotarpio tiriamosios visumos imties vienetų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 5 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Jeigu valstybė narė nusprendžia Rezervo tikslais nenaudoti savo valdymo ir kontrolės sistemų, sukurtų finansavimui sanglaudos politikos srityje arba iš Europos Sąjungos solidarumo fondo įgyvendinti, o sukurti naują sistemą, Komisija per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos įvertina, ar sistema yra veiksminga ir ar ja užtikrinamas pakankamas Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygis. Jeigu Komisija padaro išvadą, kad sistema neveiksminga ir neužtikrina pakankamo Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygio, ji atitinkamai valstybei narei rekomenduoja taisomąsias priemones. Ta valstybė narė tas priemones įgyvendina per du mėnesius nuo Komisijos rekomendacijos pateikimo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės pagal 13 straipsnio 1 dalies f punktą daromomis finansinėmis pataisomis finansinė išmoka iš Rezervo visiškai arba iš dalies panaikinama. Valstybė narė susigrąžina visas sumas, kurios buvo prarastos dėl nustatyto pažeidimo.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės yra atsakingos už informavimo ir komunikacijos veiksmus, kuriais Sąjungos piliečiai informuojami apie Sąjungos išmokos iš Rezervo reikšmę, rezultatus ir poveikį.

Valstybės narės ir regionai yra atsakingi už informavimo ir komunikacijos veiksmus, kuriais Sąjungos piliečiai informuojami apie Sąjungos išmokos iš Rezervo reikšmę, rezultatus ir poveikį, siekiant sumažinti neigiamą poveikį įmonėms ir ekonomikos sektoriams, išvengti administracinių kliūčių ir stiprinti jų informavimo kampanijas, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie naujas taisykles, taikomas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, ir visų pirma užtikrinti, kad 5 straipsnyje nurodytų priemonių gavėjai būtų informuojami apie išmoką iš Rezervo kaip apie Sąjungos iniciatyvą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iki 2026 m. birželio 30 d. Komisija atlieka vertinimą, kuriuo įvertina Rezervo veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, derėjimą ir ES pridėtinę vertę. Komisija gali naudotis visa aktualia jau prieinama informacija pagal Finansinio reglamento 128 straipsnį.

1. Iki 2026 m. birželio 30 d. turi būti atliktas vertinimas, siekiant įvertinti Rezervo veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, derėjimą ir ES pridėtinę vertę. Komisija pateikia visą aktualią jau prieinamą informaciją pagal Finansinio reglamento 128 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai Rezervo įgyvendinimo ataskaitą.

2. Ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią šio reglamento įgyvendinimo proceso ataskaitą ir prireikus kartu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, ir ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui Rezervo įgyvendinimo ataskaitą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 paantraštė</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išankstinio finansavimo paskirstymo metodas

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išteklių paskirstymo metodas

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos įžangine dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išankstinis finansavimas paskirstomas valstybėms narėms pagal toliau aprašytą metodą.

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo ištekliai paskirstomi valstybėms narėms pagal toliau aprašytą metodą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 1 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekvienos valstybės narės prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išankstinio finansavimo dalis nustatoma kaip koeficiento, susijusio su Jungtinės Karalystės išskirtinėms ekonominėms zonoms (IEZ) priklausančiuose vandenyse sužvejotomis žuvimis, ir su prekyba su Jungtine Karalyste susijusio koeficiento suma.

1. Kiekvienos valstybės narės prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išteklių dalis nustatoma kaip koeficiento, susijusio su Jungtinės Karalystės išskirtinėms ekonominėms zonoms (IEZ) priklausančiuose vandenyse sužvejotomis žuvimis, ir su prekyba su Jungtine Karalyste susijusio koeficiento bei koeficiento, susijusio su jūrų sienas su JK turinčių regionų gyventojų skaičiumi, suma.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 2 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Koeficientas, susijęs su Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotomis žuvimis, naudojamas 600 mln. EUR sumai paskirstyti. Su prekyba susijęs koeficientas naudojamas 3 400 mln. EUR sumai paskirstyti. Abi sumos nurodytos 2018 m. kainomis.

2. Koeficientas, susijęs su Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotomis žuvimis, naudojamas 600 mln. EUR sumai paskirstyti. Su prekyba susijęs koeficientas naudojamas 4 150 mln. EUR sumai paskirstyti. Su jūrų pasienio regionais susijęs koeficientas naudojamas 250 mln. EUR paskirstyti. Kiekviena iš šių sumų nurodyta 2018 m. kainomis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio ii punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) pradinė Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertės dalis koreguojama ją dauginant iš valstybės narės priklausomybės indekso;

ii) pradinė Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotų žuvų vertės dalis koreguojama ją dauginant iš valstybės narės priklausomybės indekso, padauginto iš 75 proc.;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 4 punkto c papunktis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pradinė Jungtinės Karalystės prekybos vertės dalis koreguojama ją dauginant iš valstybės narės priklausomybės indekso;

c) pradinė Jungtinės Karalystės prekybos vertės dalis koreguojama ją dauginant iš valstybės narės priklausomybės indekso, padauginto iš 75 proc.;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 4 punkto g papunktis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) jei atlikus šį skaičiavimą asignavimai viršija 0,35 proc. valstybės narės BNP (apskaičiuotų eurais), tos valstybės narės asignavimas apribojamas iki 0,35 proc. jos BNP. Dėl šio apribojimo atskaičiuoti ištekliai perskirstomi kitoms valstybėms narėms proporcingai jų neapribotoms dalims;

g) jei atlikus šį skaičiavimą asignavimai viršija 0,36 proc. valstybės narės BNP (apskaičiuotų eurais), tos valstybės narės asignavimas apribojamas iki 0,36 proc. jos BNP. Dėl šio apribojimo atskaičiuoti ištekliai perskirstomi kitoms valstybėms narėms proporcingai jų neapribotoms dalims;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 4 punkto h papunktis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  jei atlikus g punkte nurodytą skaičiavimą pagalbos intensyvumas yra didesnis nei 190 EUR vienam gyventojui, tai valstybei narei skiriamas asignavimas neviršija 190 EUR vienam gyventojui pagalbos intensyvumo. Dėl šio apribojimo atskaičiuoti ištekliai paskirstomi valstybėms narėms, kurioms netaikoma g arba h punktuose nustatyta viršutinė riba, proporcingai jų dalims, apskaičiuotoms g punkte.

h)  jei atlikus g punkte nurodytą skaičiavimą pagalbos intensyvumas yra didesnis nei 195 EUR vienam gyventojui, tai valstybei narei skiriamas asignavimas neviršija 195 EUR vienam gyventojui pagalbos intensyvumo. Dėl šio apribojimo atskaičiuoti ištekliai paskirstomi valstybėms narėms, kurioms netaikoma g arba h punktuose nustatyta viršutinė riba, proporcingai jų dalims, apskaičiuotoms g punkte.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Koeficientas, susijęs su jūrų pasienio regionais, gaunamas apskaičiuojant kiekvienos valstybės narės dalį bendrame jūrų sienas su JK turinčių regionų gyventojų skaičiuje. Jūrų pasienio regionai yra NUTS 3 lygio sienų pakrantės regionai ir kiti NUTS 3 lygio regionai, kurių bent pusė gyventojų gyvena ne daugiau kaip 25 kilometrų atstumu nuo sienų pakrantės. Sienų pakrantės apibrėžiamos kaip pakrantės, esančios ne toliau kaip 150 km atstumu nuo Jungtinės Karalystės pakrantės.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 5 punkto įžangine dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Siekiant apskaičiuoti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išankstinio finansavimo paskirstymą:

5. Siekiant apskaičiuoti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išteklių paskirstymą:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo 1 pastraipos 5 punkto f a papunktis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) NUTS 3 lygio regionų gyventojų skaičiaus ataskaitinis laikotarpis yra 2017 m.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 7 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

7a 

Įstaiga ar įstaigos, kurioms buvo deleguotos su Rezervu susijusios užduotys ir lėšos iš Rezervo, kai taikytina

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 8 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trumpas paveiktų sričių ir sektorių bei taikomų atsakomųjų priemonių aprašymas

Paveiktų sričių ir sektorių bei taikomų atsakomųjų priemonių aprašymas

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 8 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

8a 

Daugiapakopio dialogo ir stebėsenos mechanizmo aprašymas

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 9 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visos patirtos ir apmokėtos viešosios išlaidos prieš atskaitymus

Visos patirtos ir apmokėtos išlaidos prieš atskaitymus

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 14 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

14a 

Teritorinis išlaidų paskirstymas NUTS 2 lygiu

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 15.1 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės, skirtos teikti pagalbai įmonėms ir vietos bendruomenėms, kurias neigiamai paveikė išstojimas

Priemonės, skirtos privačiosioms ir viešosioms įmonėms, visų pirma MVĮ, savarankiškai dirbantiems asmenims, vietos bendruomenėms ir organizacijoms, kuriuos neigiamai paveikė išstojimas, remti

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 15.2 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės labiausiai paveiktiems ekonomikos sektoriams remti

Priemonės, skirtos labiausiai neigiamai paveiktiems ekonomikos sektoriams remti

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 15.3 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse priklausančioms įmonėms ir vietos bendruomenėms remti

Priemonės nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės ir jos teritorijų, turinčių specialų statusą, vandenyse ir vandenyse, kuriuose taikomi žvejybos susitarimai su pakrančių valstybėmis ir kuriuose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos buvo sumažintos ES laivynų žvejybos galimybės, priklausomoms regionų ir vietos bendruomenėms ir organizacijoms, ypač mažos apimties žvejybos sektoriaus, remti

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 15.4 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užimtumo rėmimo priemonės, taikant sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą ir mokymą paveiktuose sektoriuose

Darbo vietų kūrimo ir užimtumo rėmimo priemonės,įskaitant žaliųjų darbo vietų ir sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą ir mokymą neigiamai paveiktuose sektoriuose, ir priemonės, kuriomis siekiama palengvinti Sąjungos piliečių ir asmenų, kurie turi teisę pasilikti Sąjungos teritorijoje arba valstybės narės teritorijoje ir kurie paliko Jungtinę Karalystę dėl jos išstojimo, reintegraciją

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 15.4 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

 

 

Pakeitimas

15.4 a 

Priemonės, kuriomis mažinami Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES nulemti vietos ir regioninio tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir mainų programų trikdžiai

 

 

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 15.5 eilutės 2 stulpelis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės, kuriomis užtikrinamas sienų ir saugumo kontrolės veikimas, įskaitant papildomus darbuotojus ir infrastruktūrą

Priemonės, kuriomis užtikrinamas sienų ir saugumo kontrolės veikimas, įskaitant papildomus darbuotojus bei jų mokymą ir infrastruktūrą

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo lentelės 16 eilutės 2 stulpelio 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trumpas aprašymas / suma   
(pvz., sanglaudos politikos finansavimo / REACT-EU / TPF / EGADP / kitų priemonių (nurodykite) naudojimas)

Aprašymas / suma   
(pvz., sanglaudos politikos finansavimo / REACT-EU / TPF / EGADP / kitų priemonių (nurodykite) naudojimas)

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedo 1 dalies b a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) įdiegtomis kontrolės sistemomis užtikrinamas atliktų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 1 punkto 1.3. papunkčio a a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) kai taikytina, įstaiga ar įstaigos, kurioms buvo deleguotos su Rezervu susijusios užduotys ir lėšos iš Rezervo (pavadinimas, adresas ir kontaktinis asmuo įstaigoje):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga ir pasiūlymo pateikimo kontekstas

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – JK) išstojo iš Sąjungos 2020 m. vasario 1 d., kai įsigaliojo Susitarimas dėl išstojimo, įskaitant nuostatas dėl pereinamojo laikotarpio, kuris truko iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

2020 m. gruodžio 24 d. abi šalys sudarė naują ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama apriboti neigiamus JK išstojimo padarinius ir sukurti bendradarbiavimo sistemą, kuri turėtų būti tvirtos ir konstruktyvios būsimos partnerystės pagrindas, vengiant didžiausią trikdomąjį poveikį turinčių išstojimo be susitarimo scenarijaus elementų ir užtikrinant teisinį tikrumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.

 

Tačiau dėl to, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė nebedalyvauja Sąjungos politikoje, jau tapo akivaizdus trikdomasis poveikis ekonominiams, komerciniams ir socialiniams santykiams.

 

Nors išstojimas daro poveikį visai Sąjungai, kai kurios valstybės narės, regionai, sektoriai ir įmonės, ypač tie, kuriems Jungtinės Karalystės įtaka stipri, pajaus didesnius neigiamus padarinius ir, kaip numatoma, patirs ženklių ekonominių ir finansinių nuostolių.

 

Pranešėjas primena Europos Vadovų Tarybos išvadas, dėl kurių susitarta 2020 m. liepos 17–21 d. neeiliniame posėdyje, kai šios neišvengiamos pasekmės jau buvo numatytos ir kai buvo priimtas sprendimas sukurti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą (toliau – Rezervas) kaip solidarumo priemonę, kuria siekiama teikti finansinę paramą labiausiai paveiktoms valstybėms narėms, regionams ir sektoriams, kad būtų pašalinti neigiami Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniai.

 

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuris grindžiamas Europos Vadovų Tarybos susitarimu, ir primena, kad šis pasiūlymas yra pasirengimo pereinamojo laikotarpio pabaigai dalis, jis grindžiamas ES institucijų ir valstybių narių atliktu darbu, susijusiu su pasirengimo priemonėmis, kurių pagal atitinkamą Sąjungos politiką imamasi derybų pagal ES sutarties 50 straipsnį metu, ir jį papildo.

 

 

2. Priemonės pasirinkimas

 

Pranešėjas palankiai vertina tai, pasiūlymas dėl Rezervo grindžiamas ilgalaike Europos Sąjungos solidarumo fondo ir sanglaudos politikos patirtimi, kartu prisitaikant prie visiškai naujų aplinkybių ir siekio šalinti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos padarinius.

 

Be to, jis palankiai vertina tai, kad siūlomas reglamentas bus priimtas pagal bendro sprendimo procedūrą ir kad Rezervas bus įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

 

Pranešėjas sutinka su Komisija, kad šiuo Rezervu turėtų būti atsižvelgiama į precedento neturinčią padėtį, kurioje atsidūrė valstybės narės, jos unikalumą ir būtinybę greitai ir lanksčiai reaguoti į iššūkius jų ekonomikai.

 

 

3. Ištekliai iš Rezervo

 

Pranešėjas pažymi, jog numatyta, kad maksimali Rezervo įgyvendinimo išteklių suma, kuri sieks 5 370 994 000 EUR einamosiomis kainomis, bus finansuojama kaip speciali priemonė, kuriai netaikomos Daugiametėje finansinėje programoje nustatytos viršutinės ES biudžeto ribos.

 

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad bendri su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susiję ekonominiai ir finansiniai nuostoliai kai kuriose valstybėse narėse, regionuose ir viešosiose bei privačiose įmonėse ir sektoriuose bus dideli, tačiau jų dar neįmanoma kiekybiškai įvertinti. Reikėtų vengti sudaryti įspūdį, kad bendros iš Rezervo numatytos skirti sumos pakaks visiems šiems nuostoliams padengti.

 

 

4. Tikslai ir tinkamų finansuoti priemonių kategorijos

 

Iš Rezervo valstybėms narėms bus teikiamos finansinės išmokos, padėsiančios šalinti neigiamus padarinius valstybėse narėse, regionuose ir sektoriuose, visų pirma tuose, kuriuos labiausiai paveikė Jungtinės Karalystės išstojimas, siekiant sušvelninti jo poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

 

Nors pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlytam negalutiniam ir orientaciniam tinkamų finansuoti priemonių kategorijų sąrašui siekiant minėtojo tikslo, jis mano, kad didelė dalis Rezervo lėšų turėtų būti naudojama priemonėms, skirtoms įmonėms, ypač MVĮ, remti, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujos verslo aplinkos ir apsaugoti užimtumo lygį.

 

Siekiant sumažinti riziką, kad Rezervas bus naudojamas priemonėms, kuriomis gali būti neprisidedama siekiant numatyto tikslo arba kurios net gali būti netinkamos finansuoti, ir taip sumažinti riziką, kad valstybėms narėms nebus kompensuojamos jų išlaidos, pranešėjas siūlo numatyti, kad Komisija padės valstybėms narėms parengti remtinas priemones.

 

 

5. Žvejybos sektoriui numatytos skirti lėšos

 

Pranešėjas mano, kad Susitarimas dėl išstojimo ne tik buvo pasiektas labai vėlyvame etape, bet ir dėl sutarto žvejybos veiklos apribojimo žvejybos sektorius bus vienas iš sektorių, kuriems gali būti padarytas didelis neigiamas poveikis. Todėl jis siūlo numatyti, kad kiekvienai valstybei narei skiriamos visos išankstinio finansavimo sumos, susijusios su sužvejotomis žuvimis, dalis būtų skiriama priemonėms, skirtoms nuo žvejybos veiklos priklausomoms įmonėms ir vietos bendruomenėms remti.

 

 

6. Tinkamumo finansuoti laikotarpis ir tinkamos finansuoti išlaidos

 

Atsižvelgdamas į ypatingą Rezervo pobūdį, pranešėjas pritaria Komisijos siūlomam palyginti trumpam įgyvendinimo laikotarpiui. Vis dėlto pranešėjas mano, kad nustatant tinkamumo finansuoti laikotarpį turėtų būti labiau atsižvelgiama į priemones, kurių valstybės narės ėmėsi prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui, siekdamos sušvelninti numatomą trikdomąjį išstojimo poveikį, ir siūlo, kad tinkamumo finansuoti laikotarpis tokioms priemonėms įgyvendinti turėtų prasidėti nuo 2019 m. sausio 1 d. ir tęstis iki 2022 m. gruodžio 31 d. Pranešėjas taip pat patikslina, kad išmoka iš Rezervo turėtų būti teikiama kaip tinkamų finansuoti išlaidų, kurias įgyvendindamos priemones savo teritorijoje valstybės narės faktiškai patyrė per ataskaitinį laikotarpį, taip pat ir gavėjų lygmeniu, ir apmokėjo iki 2023 m. birželio 30 d., kompensacija.

 

 

7. Vietos ir regionų valdžios institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimas

 

Rengdamos paramos priemones, valstybės narės visų pirma turėtų sutelkti dėmesį į regionus, vietoves, vietos bendruomenes ir įmones, kurioms Jungtinės Karalystės išstojimas daro didžiausią neigiamą poveikį, įskaitant tas, kurios priklauso nuo žvejybos veiklos. Pranešėjas nori užtikrinti, kad valstybės narės užmegztų daugiapakopį dialogą bent su labiausiai paveiktų regionų ir vietovių vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, nes toks dalyvavimas padės geriau nustatyti poreikius ir veiksmingiau panaudoti Rezervą.

 

 

8. Išankstinis finansavimas ir papildoma suma

 

Pranešėjas mano, kad du veiksniai (prekyba prekėmis ir paslaugomis su Jungtine Karalyste ir Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotos žuvys), kuriuos Komisija pasirinko ir taikė valstybėms narėms skiriamo išankstinio finansavimo apskaičiavimo metodikoje, rodo istoriškai stiprius atskirų valstybių narių ir Jungtinės Karalystės ryšius ir glaudžius ekonominius santykius. Jis supranta riziką, kad pasirinktas paskirstymo metodas gali nevisiškai atspindėti konkrečią tiesioginę ar netiesioginę Jungtinės Karalystės įtaką kiekvienos valstybės narės ekonomikai, tačiau metodika pakankamai atspindi solidarumo dvasią, kuria grindžiamas Rezervo sukūrimas, ir turėtų būti vertinama atsižvelgiant į neseniai baigtas derybas dėl daugiametės finansinės programos ir dėl priemonės „Next Generation EU“.

 

Pranešėjas taip pat pritaria pasiūlymui panaudoti rezervą dviem asignavimų skyrimo etapais: pirmuoju etapu asignavimus (4 244 832 000 EUR) numatoma išmokėti 2021 m. kaip išankstinį finansavimą, o antruoju etapu asignavimai (1 126 162 000 EUR) būtų išmokėti 2024 m. kaip papildomos išmokos, pagrįstos realiomis išlaidomis, pateikus paraišką ir įgyvendinimo ataskaitą. Šis požiūris turėtų padėti valstybėms narėms greitai reaguoti į išskirtinę padėtį ir veiksmingiau kovoti su neigiamu Jungtinės Karalystės išstojimo poveikiu.

 

 

9. Paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo teikimas

 

Valstybės narės turės iki 2023 m. rugsėjo 30 d. pateikti prašymą dėl finansinės išmokos iš Rezervo, pateikdamos išsamią informaciją apie patirtas išlaidas. Pranešėjas mano, kad Komisija turėtų skirti ypatingą dėmesį prie paraiškos pridedamai įgyvendinimo ataskaitai, kurioje būtų aprašyta, kokių priemonių buvo imtasi ir kaip jos buvo įgyvendintos, taip pat valdymo deklaracijai ir nepriklausomo audito ataskaitai. Vertindama kiekvienos valstybės narės pasirinktų priemonių tinkamumą finansuoti ir deramumą, Komisija bet kuriuo atveju turėtų patikrinti tiesioginį ryšį su Jungtinės Karalystės išstojimu ir atsižvelgti į ekonomikos sektorių veiklos perkėlimą iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą.

 

 

10. Valdymas ir kontrolė

 

Atsižvelgdamas į vienkartinį įvykio, t. y. Jungtinės Karalystės išstojimo, pobūdį, pranešėjas mano, kad Rezervo struktūra ir nuo Finansinio reglamento nukrypti leidžiančios nuostatos – neįprastai didelis išankstinis finansavimas, antrasis mokėjimas, metinių įsipareigojimų, mokėjimų ir metinių ataskaitų nebuvimas – yra tinkamos, tačiau siūlo, kad valstybės narės naudotųsi esamomis paskirtomis įstaigomis ir pažeidimų bei sukčiavimo prevencijos sistemomis, sukurtomis pagal pasidalijamojo valdymo taisykles, reglamentuojančias sanglaudos politikos fondus ir ES solidarumo fondą.

 

Komisijos pasiūlyme numatyta paskirtoji įstaiga, atsakinga už finansinių išmokų iš Rezervo valdymą, nepriklausoma audito įstaiga ir įstaiga, kuriai Komisija moka išankstinį finansavimą. Pranešėjas nori patikslinti, kad valstybės narės pagal savo institucinę, teisinę ir finansinę sistemą turėtų paskirti papildomas įstaigas, taip pat regionų ir vietos lygmenimis, ir deleguoti joms su Rezervu susijusias užduotis bei lėšas iš Rezervo.

 

 

11. Komunikacija ir matomumas

 

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui įpareigoti valstybes nares didinti informuotumą apie Sąjungos išmokas iš Rezervo ir informuoti potencialius išmokų gavėjus, dalyvius ir plačiąją visuomenę apie tai, kad esama tokio Rezervo, apie jo mastą ir iš jo skiriamą paramą, nes tam, kad Sąjungos veiksmai būtų matomi vietoje, labai svarbu vykdyti skaidrumo, komunikacijos ir matomumo užtikrinimo veiklą.

 

Be to, jis siūlo visų pirma galutinius gavėjus informuoti apie išmoką iš Rezervo kaip apie Sąjungos iniciatyvą.

 

Galiausiai pranešėjas naudojasi proga priminti valstybėms narėms, kad ne tik ES yra atsakinga už informacijos apie savo sprendimus ir veiklą sklaidą ES piliečiams, – už tai atsakingos ir valstybės narės, siekiant piliečiams suteikti geresnę prieigą ir užtikrinti geresnį jų supratimą apie ES politikos poveikį ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

 


 

 

 

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (11.5.2021)

<CommissionInt>pateikta Regioninės plėtros komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Nuomonės referentė (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

 

 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) (toliau kartu – Sąjunga) ir prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Dėl šio ribotos trukmės laikotarpio susitarta Susitarime dėl išstojimo11 – jis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pradėjo oficialias derybas dėl būsimų santykių;

(1) 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) (toliau kartu – Sąjunga) ir prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Dėl šio ribotos trukmės laikotarpio susitarta Susitarime dėl išstojimo11 – jis baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamuoju laikotarpiu Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pradėjo oficialias derybas dėl būsimų santykių;

__________________

__________________

11 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Susitarimas dėl išstojimo) (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

11 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Susitarimas dėl išstojimo) (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) pasibaigus pereinamajam laikotarpiui atsiras Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir tarpvalstybinių mainų kliūčių. Tikėtina, kad įmonės, piliečiai ir viešojo administravimo institucijos patirs plataus masto ir didelių padarinių. Šie padariniai yra neišvengiami, todėl suinteresuotosios šalys turi imtis priemonių, kad jiems pasirengtų;

(2) dabar, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, atsirado Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir tarpvalstybinių mainų kliūčių. Šios kliūtys kelia plataus masto socialinių ir ekonominių padarinių įmonėms, visų pirma MVĮ ir labai mažoms įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms, vietos bendruomenėms ir regionams, įskaitant administracines procedūras teikiant paslaugas ir užsiimant importo ir eksporto veikla, dėl to kyla trukdžių pasienyje, stabdoma prekyba ir lėtėja ekonomikos atsigavimas. Šie padariniai turėtų būti kiek įmanoma sušvelninti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi švelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ekonominį poveikį ir išreikšti solidarumą su visomis valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis jaučia didžiausią poveikį;

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi švelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ekonominį, socialinį ir teritorinį poveikį ir išreikšti solidarumą su visomis valstybėmis narėmis, regionais ir sektoriais, ypač tais, kurie tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis jaučia didžiausią poveikį. Tačiau tebėra daug neaiškumų, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimo poveikiu, dėl to sunku nustatyti konkrečius padarinius valstybės narės ekonomikai. Pavyzdžiui, galima tikėtis potencialios naudos dėl ekonominės veiklos perkėlimo iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) reikėtų sukurti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą (toliau – Rezervas), iš kurio būtų teikiama parama valstybėms narėms, regionams ir sektoriams, pirmiausia labiausiai nukentėjusiems nuo neigiamų Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinių, o tai sušvelnintų jo padarinius ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai. Iš jo turėtų būti visiškai arba iš dalies padengiamos papildomos viešosios išlaidos, kurias valstybės narės patiria taikydamos specialiai šioms pasekmėms švelninti skirtas priemones;

(4) reikėtų sukurti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą (toliau – Rezervas), iš kurio būtų teikiama parama valstybėms narėms, regionams, sektoriams ir darbuotojams bei vietos bendruomenėms, pirmiausia labiausiai nukentėjusiems nuo neigiamų Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinių, ir taip sušvelninti jo padarinius ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai. Iš jo turėtų būti visiškai arba iš dalies padengiamos papildomos viešosios išlaidos, kurias valstybės narės ir regionai patiria taikydami specialiai šioms pasekmėms švelninti skirtas priemones;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekdamos stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, rengdamos paramos priemones valstybės narės turėtų daugiausia dėmesio skirti regionams, vietovėms ir vietos bendruomenėms (įskaitant labiausiai priklausančias nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse), kuriems, tikėtina, Jungtinės Karalystės išstojimas turės didžiausią neigiamą poveikį. Valstybėms narėms gali tekti imtis specialių priemonių, kad paremtų visų pirma tas įmones ir ekonomikos sektorius, kurie nukentėjo dėl išstojimo. Todėl tikslinga pateikti negalutinį priemonių, kurios, tikėtina, labiausiai padėtų siekti šio tikslo, sąrašą;

(5) siekdamos stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, rengdamos paramos priemones valstybės narės turėtų daugiausia dėmesio skirti ir lėšas iš Rezervo skirti regionams, vietovėms, sektoriams, darbuotojams, organizacijoms, įmonėms, vietos bendruomenėms ir ekonomikos sektoriams, kuriems, tikėtina, Jungtinės Karalystės išstojimas turės didžiausią neigiamą poveikį, pavyzdžiui, teikiant paramą ieškant naujų eksporto rinkų arba įvairinant tiekimo grandines ir ypač daug dėmesio skiriant MVĮ bei labai mažoms įmonėms, nes jos dažnai neturi administracinių, teisinių ir finansinių pajėgumų nenumatytų atvejų planams rengti ir įgyvendinti, kad būtų užtikrintas kokybiškas užimtumas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ypač nukentėjusiose regionuose ir vietos bendruomenėse būtų kuriamos kokybiškos darbo vietos. Šiuo požiūriu regionams, vietovėms ir vietos bendruomenėms, kurios labai priklauso nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Todėl tikslinga pateikti negalutinį priemonių, kurios, tikėtina, labiausiai padėtų siekti šių tikslų, sąrašą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) be to, svarbu aiškiai nustatyti visas išimtis, kai parama iš Rezervo neteikiama. Iš Rezervo neturėtų būti remiamas pridėtinės vertės mokestis, nes tai yra valstybės narės pajamos, kuriomis kompensuojamos susijusios valstybės narės biudžeto išlaidos. Siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ribotus išteklius, už Rezervo įgyvendinimą atsakingų įstaigų gaunama techninė pagalba neturėtų būti laikoma išlaidomis, tinkamomis finansuoti iš Rezervo. Laikantis bendro požiūrio į sanglaudos politiką, neturėtų būti remiamos išlaidos, susijusios su perkėlimu arba neatitinkančios taikytinos Sąjungos ar nacionalinės teisės;

(6) be to, svarbu aiškiai nustatyti visas išimtis, kai parama iš Rezervo neteikiama. Iš Rezervo neturėtų būti remiamas pridėtinės vertės mokestis, nes tai yra valstybės narės pajamos, kuriomis kompensuojamos susijusios valstybės narės biudžeto išlaidos. Laikantis bendro požiūrio į sanglaudos politiką, iš esmės neturėtų būti remiamos išlaidos, susijusios su perkėlimu arba neatitinkančios taikytinos Sąjungos ar nacionalinės teisės;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) siekiant užtikrinti, kad Rezervo fondo lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau, valstybėms narėms turėtų būti įmanoma panaudoti proporcingą joms skirtos sumos dalį už Rezervo įgyvendinimą atsakingoms įstaigoms teikiamai techninei pagalbai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant atsižvelgti į tai, kokį tiesioginį neigiamą poveikį valstybėms narėms ir jų ekonomikai padarys Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos ir į tai, kad prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui reikia imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių, tokių priemonių tinkamumo finansuoti laikotarpis turėtų prasidėti po 2020 m. liepos 1 d. ir turėtų trukti ribotą 30 mėnesių laikotarpį;

(7) turėtų būti nustatytas įgyvendinimo priemonių tinkamumo finansuoti laikotarpis siekiant sušvelninti neigiamą poveikį, kurį valstybėms narėms ir jų ekonomikai padarys Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos, ir prie jo prisitaikyti, atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Sąjungos, kad valstybės narės pradėjo priimti tokias priemones prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui ir kad palaipsniui turi būti taikomos tam tikros sienų kontrolės priemonės, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės Sąjungos eksportui nustatytos priemonės. Todėl tinkamumo finansuoti laikotarpis turėtų prasidėti 2020 m. sausio 1 d. ir trukti iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) finansiniai veiksmai naudojant šį Rezervą turėtų atitikti ir papildyti vykdomas Sąjungos programas ir prioritetus, pvz., skaitmeninę pertvarką, teisingą klimato srities pertvarką ir Europos socialinių teisių ramstį, sykiu vengiant dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant patikimo finansų valdymo, reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, perkėlimo ir Rezervo lėšų susigrąžinimo. Laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas sudaromas kasmet, šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė perkelti nepanaudotas lėšas viršijant Finansiniame reglamente nustatytas ribas, nes tai leistų maksimaliai padidinti rezervo pajėgumą šalinti neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms ir jų ekonomikai;

(10) Rezervas turėtų būti įgyvendinamas laikantis patikimo finansų valdymo principo, be kita ko, vykdant veiksmingą mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo, mokesčių vengimo ir agresyvus mokesčių planavimo prevenciją ir baudžiamąjį persekiojimą už juos. Siekiant patikimo finansų valdymo, reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, perkėlimo ir Rezervo lėšų susigrąžinimo. Laikantis principo, kad Sąjungos biudžetas sudaromas kasmet, dėl Rezervo išskirtinio ir specifinio pobūdžio šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė perkelti nepanaudotas lėšas viršijant Finansiniame reglamente nustatytas ribas, nes tai leistų maksimaliai padidinti Rezervo pajėgumą šalinti neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms ir jų ekonomikai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant sudaryti valstybėms narėms sąlygas panaudoti papildomus išteklius ir suteikti pakankamai lėšų, kad jos galėtų greitai įgyvendinti iš Rezervo remiamas priemones, didžioji jų dalis turėtų būti išmokėta 2021 m. kaip išankstinis finansavimas. Paskirstymo metodas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į prekybos su Jungtine Karalyste ir žuvininkystės Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje svarbą, kuri įvertinama remiantis patikimais ir oficialiais statistiniais duomenimis. Kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos yra unikalus atvejis ir kyla daug netikrumo dėl pagrindinių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykių pasibaigus pereinamajam laikotarpiui aspektų, sunku numatyti, kokių tinkamų priemonių išstojimo padariniams šalinti turės nedelsdamos imtis valstybės narės. Todėl valstybėms narėms būtina suteikti lankstumo ir visų pirma leisti Komisijai finansavimo sprendimą dėl išankstinio finansavimo priimti netaikant Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalies reikalavimo pateikti konkrečių finansuotinų veiksmų aprašymą;

(11) siekiant sudaryti valstybėms narėms sąlygas panaudoti papildomus išteklius ir suteikti pakankamai lėšų, kad jos galėtų greitai įgyvendinti iš Rezervo remiamas priemones, didžioji jų dalis turėtų būti išmokėta kaip išankstinis finansavimas trimis dalimis – 2021, 2022 ir 2023 m. Paskirstymo metodas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į prekybos su Jungtine Karalyste sumą, išreikštą valstybės narės BVP procentine dalimi, žuvininkystės Jungtinės Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje svarbą, kaimyninių grandžių svarbą jūrų pasienio regionams ir jų bendruomenėms ir prekybos su Jungtine Karalyste svarbą vidaus rinkai, kuri įvertinama remiantis naujausiais patikimais ir oficialiais statistiniais duomenimis, ir juo visoms valstybėms narėms turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos. Be to, kadangi Prekybos ir bendradarbiavimo susitarime nenagrinėjamas finansinių paslaugų sektoriaus įmonių patekimas į rinką, ir dėl to, kad teigiamas šalutinis poveikis Sąjungoje jau matomas, pvz., kai kurios veiklos perkėlimas, šis sektorius neturėtų būti įtrauktas į bendrą prekių ir paslaugų kiekį, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant koeficientą, susijusį su prekyba vidaus rinkoje. Kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos yra unikalus atvejis ir kyla daug netikrumo dėl pagrindinių Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykių pasibaigus pereinamajam laikotarpiui aspektų, sunku numatyti, kokių tinkamų priemonių išstojimo padariniams šalinti turės nedelsdamos imtis valstybės narės. Todėl valstybėms narėms būtina suteikti lankstumo ir visų pirma leisti Komisijai finansavimo sprendimą dėl išankstinio finansavimo priimti netaikant Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalies reikalavimo pateikti konkrečių finansuotinų veiksmų aprašymą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) prieš išankstinio finansavimo išmokėjimą, per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kokios įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtinti, kad sistemų aprašai yra parengti;

(12) prieš išankstinio finansavimo išmokėjimą, per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kokios įstaigos paskirtos ir kuriai įstaigai bus mokamas išankstinis finansavimas, ir patvirtinti, kad sistemų aprašai yra parengti. Valstybės narės atitinkamą įstaigą ar įstaigas turėtų paskirti tinkamu teritoriniu lygmeniu, atsižvelgdamos į savo institucinę, teisinę ir finansinę sistemą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekiant visoms valstybėms narėms sudaryti vienodas sąlygas, visoms valstybėms narėms turėtų būti nustatytas vienas paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikimo terminas. Dėl specifinio priemonės pobūdžio ir palyginti trumpo įgyvendinimo laikotarpio tikslinga nustatyti specialų ataskaitinį laikotarpį, todėl būtų neproporcinga reikalauti, kad valstybės narės kasmet teiktų Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus dokumentus. Kadangi reikalavimas valstybėms narėms sukurti patikimą valdymo ir kontrolės sistemą mažina riziką Sąjungos biudžetui, yra pagrįsta netaikyti prievolės kiekvienų metų vasario arba kovo mėn. pateikti nurodytus dokumentus. Kad Komisija galėtų patikrinti, ar finansinė išmoka iš Rezervo panaudota teisingai, taip pat turėtų būti reikalaujama, kad kartu su paraiška valstybės narės pateiktų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose būtų pateikta išsamesnė informacija apie finansuotus veiksmus, valdymo pareiškimą ir nepriklausomos audito įstaigos nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus;

(13) siekiant visoms valstybėms narėms sudaryti vienodas sąlygas, visoms valstybėms narėms turėtų būti nustatytas vienas paraiškų dėl finansinės išmokos iš Rezervo pateikimo terminas. Dėl specifinio priemonės pobūdžio ir palyginti trumpo įgyvendinimo laikotarpio tikslinga nustatyti specialų ataskaitinį laikotarpį, todėl būtų neproporcinga reikalauti, kad valstybės narės kasmet teiktų Finansinio reglamento 63 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus dokumentus. Kadangi reikalavimas naudotis valstybėse narėse jau esančia patikima valdymo ir kontrolės sistema arba sukurti tokią sistemą mažina riziką Sąjungos biudžetui, yra pagrįsta netaikyti prievolės kiekvienų metų vasario arba kovo mėn. pateikti nurodytus dokumentus. Kad Komisija galėtų patikrinti, ar finansinė išmoka iš Rezervo panaudota teisingai, taip pat turėtų būti reikalaujama, kad kartu su paraiška valstybės narės pateiktų įgyvendinimo ataskaitas, kuriose būtų pateikta išsamesnė informacija apie finansuotus veiksmus, sąskaitų elementus, galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauką, valdymo pareiškimą ir nepriklausomos audito įstaigos nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi valdymo ir kontrolės reikalavimų ir kad būtų galima greitai pasinaudoti Rezervu, Komisija valstybėms narėms turėtų organizuoti informacines sesijas ir parengti įgyvendinimo vadovą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros13 22 ir 23 dalimis, Rezervą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau vengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Tam tikrais atvejais šiems reikalavimams, kurių pagrindu atliekamas Rezervo vertinimas, turėtų būti nustatyti išmatuojami rodikliai;

(14) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros13 22 ir 23 dalimis, Rezervą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, tačiau vengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms ir nacionalinėms, regioninėms arba vietos valdžios institucijoms. Tam tikrais atvejais šiems reikalavimams, kurių pagrindu atliekamas Rezervo vertinimas, turėtų būti nustatyti išmatuojami rodikliai;

_________________

_________________

13 Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

13 Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekdama visoms valstybėms sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti nuoseklų paraiškų vertinimą, paraiškas Komisija turėtų vertinti kartu. Ypač atidžiai reikėtų išnagrinėti deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir tikslumą, tiesioginį išlaidų ryšį su priemonėmis, kurių imtasi išstojimo padariniams sušvelninti, ir priemones, kuriomis atitinkama valstybė narė siekė išvengti dvigubo finansavimo. Įvertinusi paraiškas dėl finansinės išmokos iš Rezervo, Komisija turėtų patvirtinti išmokėtą išankstinio finansavimo sumą ir nepanaudotą sumą susigrąžinti. Siekiant kuo daugiau paramos skirti labiausiai nuo išstojimo nukentėjusioms valstybėms narėms, tais atvejais, kai atitinkamos valstybės narės išlaidos, kurias Komisija pripažino tinkamomis finansuoti, viršija atitinkamai valstybei narei išmokėtą išankstinio finansavimo sumą ir 0,06 proc. 2021 m. nominaliųjų bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), turėtų būti įmanoma, neviršijant turimų finansinių išteklių, tai valstybei narei iš Rezervo skirti papildomą asignavimą. Atsižvelgiant į tikėtiną ekonominio sukrėtimo mastą turėtų būti numatyta galimybė susigrąžintas išankstinio finansavimo sumas panaudoti papildomoms valstybių narių išlaidoms kompensuoti;

(15) siekdama visoms valstybėms sudaryti vienodas sąlygas ir užtikrinti nuoseklų paraiškų vertinimą, paraiškas Komisija turėtų vertinti kartu. Ypač atidžiai reikėtų išnagrinėti deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ir tikslumą, tiesioginį išlaidų ryšį su priemonėmis, kurių imtasi išstojimo padariniams sušvelninti, ir priemones, kuriomis atitinkama valstybė narė siekė išvengti dvigubo finansavimo. Įvertinusi paraiškas dėl finansinės išmokos iš Rezervo, Komisija turėtų patvirtinti išmokėtą išankstinio finansavimo sumą, nepanaudotą sumą susigrąžinti ir nuspręsti dėl papildomų mokėjimų, neviršijant preliminarios asignavimų sumos. Atsižvelgiant į tikėtiną ekonominio sukrėtimo mastą nepanaudotos preliminarių asignavimų sumos turėtų būti prieinamos valstybėms narėms, kurių bendra patvirtinta suma viršija jų atitinkamą preliminarų asignavimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) tam, kad būtų užtikrintas tinkamas pasidalijamojo valdymo veikimas, valstybės narės turėtų nustatyti valdymo ir kontrolės sistemą, paskirti už Rezervo valdymą atsakingas įstaigas bei atskirą nepriklausomą audito įstaigą ir pranešti apie jas Komisijai. Supaprastinimo tikslais valstybės narės galėtų pasinaudoti esamomis paskirtomis įstaigomis ir sistemomis, sukurtomis sanglaudos politikos finansavimui arba Europos Sąjungos solidarumo fondui valdyti ir kontroliuoti. Reikia nustatyti valstybių narių atsakomybę ir konkrečius paskirtoms įstaigoms keliamus reikalavimus;

(16) tam, kad būtų užtikrintas tinkamas pasidalijamojo valdymo veikimas, valstybės narės turėtų nustatyti valdymo ir kontrolės sistemą, paskirti už Rezervo valdymą atsakingas įstaigas bei atskirą nepriklausomą audito įstaigą ir pranešti apie jas Komisijai. Valstybės narės turėtų pasinaudoti esamomis sanglaudos politikos finansavimui arba Europos Sąjungos solidarumo fondui valdyti ir kontroliuoti sukurtomis sistemomis ir deleguoti užduotis esamoms paskirtoms įstaigoms, taip pat ir regionų bei vietos lygmens įstaigoms. Reikia nustatyti valstybių narių atsakomybę ir konkrečius paskirtoms įstaigoms keliamus reikalavimus. Valstybėms narėms įsteigus naują įstaigą Komisija per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos turėtų įvertinti, ar jos užtikrina pakankamą Sąjungos finansinių interesų apsaugą. Komisija turėtų visose valstybėse narėse užtikrinti nuoseklų ir palyginamą audito metodą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>17 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) pagal Finansinį reglamentą, Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9514, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9615 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193916 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201317 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspekcijas vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(17) pagal Finansinį reglamentą, Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9514, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9615, Tarybos reglamentą (ES) 2017/193916 ir Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo, Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201317 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspekcijas vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

_________________

_________________

14 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

14 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

15 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

15 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

16 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

16 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

17 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

17 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) valstybės narės turėtų didinti informuotumą apie Sąjungos išmokas iš Rezervo ir apie tai informuoti visuomenę, nes tam, kad Sąjungos veiksmai būtų matomi vietoje, labai svarbu vykdyti skaidrumo, komunikacijos ir matomumo užtikrinimo veiklą. Tai turėtų būti daroma remiantis tikslia ir naujausia informacija;

(18) valstybės narės turėtų didinti informuotumą apie Sąjungos išmokas iš Rezervo ir apie tai informuoti visuomenę ir ypač jų gavėjus, nes tam, kad Sąjungos veiksmai būtų matomi vietoje, labai svarbu vykdyti skaidrumo, komunikacijos ir matomumo užtikrinimo veiklą. Tai turėtų būti daroma remiantis tikslia ir naujausia informacija;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>19 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) tam, kad gerėtų Sąjungos išmokų panaudojimo skaidrumas, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai galutinę Rezervo įgyvendinimo ataskaitą;

(19) tam, kad gerėtų Sąjungos išmokų panaudojimo skaidrumas, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai nepriklausomą galutinę Rezervo įgyvendinimo ataskaitą, į kurią būtų įtraukta kiekvienos valstybės narės analizė. Ataskaitoje visų pirma turėtų būti įvertinta, ar ištekliai buvo naudojami veiksmingai, efektyviai ir sukuriant ES pridėtinę vertę. Įvertinime taip pat turėtų būti nurodyta, kokiu mastu valstybių narių taikytos priemonės padėjo švelninti neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms, regionams, vietos bendruomenėms, sektoriams, įmonėms, įskaitant MVĮ, ir ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) ataskaitinis laikotarpis – Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas ataskaitinis laikotarpis, kuris yra 2020 m. liepos 1 d. 2022 m. gruodžio 31 d.;

1) ataskaitinis laikotarpis – Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas ataskaitinis laikotarpis, kuris yra 2020 m. sausio 1 d. 2023 m. gruodžio 31 d.;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teikiant paramą iš Rezervo siekiama reaguoti į neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėse narėse, regionuose ir sektoriuose, visų pirma tuose, kurie dėl išstojimo nukenčia labiausiai, ir mažinti atitinkamą poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

Teikiant paramą iš Rezervo siekiama reaguoti į neigiamus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padarinius valstybėms narėms, regionams, vietos bendruomenėms, sektoriams, organizacijoms, įmonėms, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms, ir darbuotojams, visų pirma tiems, kurie dėl išstojimo nukenčia labiausiai, ir mažinti atitinkamą poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Teisę gauti paramą iš Rezervo turi visos valstybės narės.

1. Teisę gauti paramą iš Rezervo turi visos valstybės narės. Tą paramą valstybės narės visų pirma skiria labiausiai nukentėjusiems regionams.

2.  Maksimalūs Rezervo ištekliai yra 5 370 994 000 EUR dabartinėmis kainomis.

2.  Maksimalūs Rezervo ištekliai yra 5 000 000 000 EUR 2018 m. kainomis.

3. 2 dalyje nurodyti ištekliai paskirstomi taip:

3. 2 dalyje nurodyti ištekliai preliminariai paskirstomi vadovaujantis I priede nustatytu metodu. Jie paskirstomi taip:

a) 2021 m. skiriama 4 244 832 000 EUR išankstinio finansavimo suma pagal 8 straipsnį;

a) 2021–2023 m. skiriama 4 000 000 000 EUR išankstinio finansavimo suma 2018 m. kainomis išmokama trimis dalimis pagal 8 straipsnį ir paskirstoma taip:

 

i)  2021 m. 1 600 000 000 EUR 2018 m. kainomis,

 

ii)  2022 m. 1 200 000 000 EUR 2018 m. kainomis,

 

iii)  2023 m. 1 200 000 000 EUR 2018 m. kainomis,

b) 2024 m. skiriama papildoma 1 126 162 000 EUR suma pagal 11 straipsnį.

b) 2025 m. skiriama papildoma 1 000 000 000 EUR suma 2018 m. kainomis pagal 11 straipsnį.

Šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodyta suma laikoma išankstiniu finansavimu, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 115 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje.

Šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodyta suma laikoma išankstiniu finansavimu, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 115 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Finansine išmoka iš Rezervo remiamos tik viešosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su priemonėmis, kurių valstybės narės imasi konkrečiai tam, kad padėtų siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų, visų pirma:

1. Finansine išmoka iš Rezervo remiamos tik viešosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su priemonėmis, kurių valstybių narių ir regioninės valdžios institucijos imasi konkrečiai tam, kad padėtų siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų, visų pirma:

a) priemonės, pagal kurias teikiama pagalba įmonėms ir vietos bendruomenėms, kurias neigiamai paveikė išstojimas;

a) priemonės, pagal kurias teikiama pagalba įmonėms, visų pirma MVĮ, įskaitant labai mažas įmones, organizacijoms, darbuotojams ir vietos bendruomenėms, kurias neigiamai paveikė išstojimas, ypač labiausiai paveiktuose regionuose;

b) priemonės labiausiai paveiktiems ekonomikos sektoriams remti;

b) priemonės labiausiai paveiktiems ekonomikos sektoriams ir jų darbuotojams remti;

c) priemonės nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse priklausančioms įmonėms ir vietos bendruomenėms remti;

c) priemonės nuo žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse priklausančioms įmonėms, visų pirma MVĮ, įskaitant labai mažas įmones, darbuotojams ir vietos bendruomenėms remti, visų pirma toms, kurios negali perkelti veiklos į kitus vandenis;

 

ca) priemonės, kuriomis remiami žvejai ir veiklos vykdytojai, kad jie visam laikui nutrauktų žvejybos veiklą, kaip apibrėžta [Reglamente (ES) Nr. XX/20XX (EJRŽAF reglamentas)], ir būtų suteiktos kompensacijos žvejybos ir akvakultūros sektorių, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, veiklos vykdytojams už prarastas pajamas arba papildomas išlaidas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir sumažėjusios prieigos prie Jungtinės Karalystės vandenų;

d) užimtumo rėmimo priemonės, įskaitant sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą ir mokymą paveiktuose sektoriuose;

d) užimtumo, įtraukties ir darbo vietų kūrimo rėmimo priemonės, ypač labiausiai paveiktuose regionuose ir vietos bendruomenėse, siekiant užtikrinti kokybišką užimtumą, be kita ko, taikant sutrumpinto darbo laiko sistemas, perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą ir mokymą paveiktuose sektoriuose, įskaitant turizmo sektorių;

e) sienų, muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos, saugumo ir žuvininkystės kontrolės veikimo užtikrinimo, taip pat netiesioginių mokesčių rinkimo priemonės, įskaitant papildomo personalo ir infrastruktūros priemones;

e) sienų, muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos, saugumo ir žuvininkystės kontrolės veikimo užtikrinimo, taip pat netiesioginių mokesčių rinkimo priemonės, įskaitant papildomo personalo, mokymo ir infrastruktūros priemones;

f) priemonės, kuriomis palengvinama produktų sertifikavimo ir leidimų išdavimo tvarka, padedama laikytis įsisteigimo reikalavimų, palengvinamas ženklinimas ir žymėjimas, pavyzdžiui, saugos, sveikatos ir aplinkos standartų srityje, taip pat padedama užtikrinti tarpusavio pripažinimą;

f) priemonės, kuriomis palengvinama produktų sertifikavimo ir leidimų išdavimo tvarka, padedama laikytis įsisteigimo reikalavimų, palengvinamas ženklinimas ir žymėjimas, pavyzdžiui, saugos, sveikatos, aplinkos ir socialinių standartų srityje, taip pat padedama užtikrinti tarpusavio pripažinimą, įskaitant papildomus darbuotojus ir infrastruktūrą;

 

fa) priemonės, skirtos iš Jungtinės Karalystės išvykstančių Sąjungos piliečių reintegracijai, pavyzdžiui, pagalba ir gairės;

g) komunikacijos, informavimo ir informuotumo didinimo priemonės, kuriomis piliečiai ir įmonės informuojami apie tai, kaip dėl išstojimo pakis jų teisės ir pareigos.

g) komunikacijos, teisinių konsultacijų, informavimo ir informuotumo didinimo priemonės, kuriomis piliečiai ir įmonės informuojami apie tai, kaip dėl išstojimo pakis jų teisės ir pareigos;

 

ga) techninės pagalbos priemonės už Rezervo įgyvendinimą atsakingoms įstaigoms,

 

ne daugiau kaip 2,5 proc. valstybės narės asignavimo valstybėms narėms, kurioms skirta mažiau nei 30 mln. EUR,

 

ne daugiau kaip 750 000 EUR valstybės narės asignavimo valstybėms narėms, kurioms skirta mažiau nei 30 mln. EUR,

 

ne daugiau kaip 1,5 proc. valstybės narės asignavimo valstybėms narėms, kurioms skirta mažiau nei 50 mln. EUR.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei buvo patirtos ir apmokėtos per ataskaitinį laikotarpį ir skirtos priemonėms, vykdomoms atitinkamoje valstybėje narėje arba atitinkamos valstybės narės naudai.

2. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei buvo patirtos ir apmokėtos – ir paskirtų įstaigų, ir galutinių gavėjų lygmeniu – per ataskaitinį laikotarpį ir skirtos priemonėms, vykdomoms atitinkamoje valstybėje narėje ir atitinkamame regione arba atitinkamos valstybės narės ar regiono naudai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rengdamos paramos priemones valstybės narės atsižvelgia į skirtingą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį įvairiems regionams ir vietos bendruomenėms ir pagal poreikį paramą iš Rezervo pirmiausia skiria labiausiai nukentėjusiems subjektams.

3. Rengdamos paramos priemones valstybės narės atsižvelgia į skirtingą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos poveikį įvairiems regionams ir vietos bendruomenėms ir pagal poreikį paramą iš Rezervo pirmiausia skiria labiausiai nukentėjusiems subjektams. Valstybės narės dalyvauja prasmingose, įtraukiose ir prieinamose konsultacijose su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parama iš Rezervo neteikiama:

Parama iš Rezervo neteikiama:

a) pridėtinės vertės mokesčiui;

a) pridėtinės vertės mokesčiui;

b) techninei pagalbai, susijusiai su Rezervo valdymu, stebėsena, informavimu ir komunikacija, skundų nagrinėjimu bei kontrole ir auditu; (d)

 

c) perkėlimo išlaidoms, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 dalyje;

c) perkėlimo išlaidoms, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 dalyje;

d) perkėlimo išlaidoms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 16 dalį, kai išmoka iš Rezervo laikoma valstybės pagalba.

d) perkėlimo išlaidoms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 16 dalį, kai išmoka iš Rezervo laikoma valstybės pagalba;

 

da) priemonėms, skirtoms remti toms finansų ir bankų sektoriaus dalims, kurias Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos paveikė teigiamai;

 

db) priemonėms, kurios vykdomos neatsižvelgiant į Sąjungos ir Paryžiaus susitarimo tikslus aplinkosaugos srityje, Europos žaliajame kurse nustatytą principą „nepakenk“, Europos socialinių teisių ramstį ar JT darnaus vystymosi tikslus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išmoką iš Rezervo valstybės narės naudoja 5 straipsnyje nurodytoms priemonėms įgyvendinti, suteikdamos negrąžintiną paramą. Sąjungos išmoka teikiama kaip tinkamų finansuoti išlaidų, kurias valstybės narės faktiškai patyrė ir apmokėjo įgyvendindamos priemones, kompensacija.

2. Išmoką iš Rezervo valstybės narės naudoja 5 straipsnyje nurodytoms priemonėms įgyvendinti, suteikdamos negrąžintiną paramą. Sąjungos išmoka teikiama kaip tinkamų finansuoti išlaidų, kurias valstybės narės faktiškai patyrė ir apmokėjo įgyvendindamos priemones, kompensacija tiek paskirtų įstaigų, tiek galutinių gavėjų lygmenimis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 5 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio, nepanaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal šį reglamentą automatiškai perkeliami į kitą laikotarpį ir gali būti panaudoti iki 2025 m. gruodžio 31 d. Kitais finansiniais metais pirmiausia panaudojami perkelti asignavimai.

5. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio, nepanaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal šį reglamentą automatiškai perkeliami į kitą laikotarpį ir gali būti panaudoti iki 2026 m. gruodžio 31 d. Kitais finansiniais metais pirmiausia panaudojami perkelti asignavimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Išankstinio finansavimo sumoms, kurias Komisija išmoka valstybėms narėms, taikomi I priede nustatyti paskirstymo kriterijai.

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išankstinį finansavimą Komisija sumoka per 60 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos. Jis patvirtinamas pagal 11 straipsnį.

3. Išankstinio finansavimo 2021 d. dalį Komisija sumoka per 30 dienų nuo 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos. 2022 ir 2023 m. išankstinio finansavimo dalys išmokamos įgyvendinimo akte nustatyta tvarka. Išankstinis finansavimas patvirtinamas pagal 11 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės iki 2023 m. rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo. Komisija įvertina šią paraišką ir nustato, ar valstybės narės turi teisę gauti papildomas sumas, ar tam tikros sumos turėtų būti susigrąžintos iš valstybių narių pagal 11 straipsnį.

1. Valstybės narės iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo. Komisija įvertina šią paraišką ir nustato, ar valstybės narės turi teisę gauti papildomas sumas, ar tam tikros sumos turėtų būti susigrąžintos iš valstybių narių pagal 11 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas