Procedūra : 2020/0380(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0178/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0178/2021

Debates :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Balsojumi :

PV 15/09/2021 - 12

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 535kWORD 172k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Reģionālās attīstības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Atzinuma sagatavotāji (*):

Valérie Hayer, Budžeta komiteja,

François-Xavier Bellamy, Zivsaimniecības komiteja

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 57. pants

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS
 ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0854),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 322. pantu un 175. panta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0433/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2021. gada 19. marta atzinumu[2],

 ņemot vērā Revīzijas palātas 2021. gada 25. februāra atzinumu[3],

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas sanāksmē pieņemtos secinājumus, ar ko paredz izveidot jaunu īpašu Brexit korekcijas rezervi,

 ņemot vērā Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,

 ņemot vērā Budžeta komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus,

 ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9-0178/2021),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”) 2020. gada 1. februārī izstājās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom), turpmāk abas kopā “Savienība”, un sākās pārejas periods. Par šo laikā ierobežoto periodu vienošanās tika panākta izstāšanās līgumā, un tas ilga līdz 2020. gada 31. decembrim. Pārejas periodā Savienība un Apvienotā Karaliste sāka oficiālas sarunas par turpmākajām attiecībām.

(1) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”) 2020. gada 1. februārī izstājās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom), turpmāk abas kopā “Savienība”, un sākās pārejas periods. Šis laikā ierobežotais periods, par kuru vienošanās tika panākta izstāšanās līguma11 ietvaros, beidzās 2020. gada 31. decembrī. Pārejas periodā Savienība un Apvienotā Karaliste sāka oficiālas sarunas par turpmākajām attiecībām.

__________________

__________________

11 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

11 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Pārejas periodam noslēdzoties, radīsies šķēršļi tirdzniecībai un pārrobežu apmaiņai starp Savienību un Apvienoto Karalisti. Paredzams, ka tam būs plaša un tālejoša ietekme uz uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm. Šīs sekas ir neizbēgamas, un ieinteresētajām personām ir katrā ziņā jābūt tām gatavām.

(2) Pēc minētā pārejas perioda beigām šķēršļi tirdzniecībai, pārrobežu apmaiņai un personu brīvai pārvietošanai, kā arī pakalpojumu un kapitāla brīvai apritei starp Savienību un Apvienoto Karalisti ir kļuvuši par realitāti, radot plašas un tālejošas sekas uzņēmumiem, jo īpaši MVU un to darba ņēmējiem, kā arī vietējām kopienām un publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem. Tā kā šīs sekas ir neizbēgamas, tās pēc iespējas vairāk ir jāmazina, un ieinteresētajām personām ir katrā ziņā jābūt tām gatavām.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies mīkstināt ekonomisko ietekmi, ko rada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, un apliecināt solidaritāti ar visām dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas šajos ārkārtas apstākļos cieš visvairāk.

(3) Savienība ir apņēmusies mīkstināt negatīvo ekonomisko, sociālo, vides un teritoriālo ietekmi, ko rada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, un apliecināt solidaritāti ar visām dalībvalstīm, tostarp to reģioniem un vietējām kopienām, kā arī tautsaimniecības nozarēm, jo īpaši tām, kas šajos ārkārtas apstākļos cieš visvairāk.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Savienība ir arī apņēmusies īstenot ilgtspējīgu zvejniecības pārvaldību saskaņā ar KZP mērķiem, tostarp principu panākt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu visiem krājumiem atbilstīgi labākajam pieejamam zinātniskajam ieteikumam, izbeigt pārzveju, atjaunot izmantojamo sugu populācijas un aizsargāt jūras vidi, ko arī paredz starptautiskās saistības.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Būtu jāizveido Brexit korekcijas rezerve (“rezerve”), lai sniegtu atbalstu, kas domāts nelabvēlīgu seku novēršanai dalībvalstīs, reģionos un nozarēs, jo īpaši tajos, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības skārusi vissmagāk, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tai būtu pilnībā vai daļēji jāsedz papildu publiskie izdevumi, kas radušies dalībvalstīm, īstenojot pasākumus, kuru specifiskais mērķis ir šādu seku mīkstināšana.

(4) Būtu jāizveido Brexit korekcijas rezerve (“rezerve”), lai sniegtu atbalstu, kas domāts nelabvēlīgu seku novēršanai dalībvalstīs, reģionos un nozarēs, jo īpaši tajos, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības skārusi vissmagāk, un līdz ar to mīkstinātu saistīto negatīvo ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tai būtu pilnībā vai daļēji jāsedz papildu izdevumi, kas dalībvalstīs radušies valsts, reģionu vai vietējām iestādēm, īstenojot pasākumus, kuru specifiskais mērķis ir šādu seku mīkstināšana. Šajā regulā noteiktais atsauces periods, ar ko nosaka izdevumu atbilstību, būtu jāpiemēro maksājumiem, ko par veiktajiem pasākumiem veic dalībvalstu valsts iestādes, tostarp maksājumiem publiskām vai privātām struktūrām.

</Amend>

<AmendB>Grozījums Nr.  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Uzskata, ka dalībvalstīm, kas gūst labumu no Brexit korekcijas rezerves, ir jāsniedz visi pierādījumi par sabiedrībai sniegto nepieciešamo atbalstu ar mērķi saglabāt un radīt kvalitatīvas darbvietas, kurās nodarbinātība tika negatīvi ietekmēta vai zaudēta Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES dēļ.

</AmendB>

 

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai veicinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ir lietderīgi, lai dalībvalstis atbalsta pasākumu izstrādē īpaši koncentrētos uz tiem reģioniem, apgabaliem un pašvaldībām — tostarp tām, kas atkarīgas no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos —, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās, domājams, skars vissmagāk. Dalībvalstis var veikt īpašus pasākumus, lai atbalstītu izstāšanās skartos uzņēmumus un ekonomikas nozares. Tāpēc ir lietderīgi sniegt neizsmeļošu to pasākumu veidu sarakstu, ar kuriem, visticamāk, varētu sasniegt šo mērķi.

(5) Lai veicinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ir lietderīgi, lai dalībvalstis atbalsta pasākumu izstrādē īpaši koncentrētos uz tiem reģioniem, apgabaliem un pašvaldībām — tostarp tām, kas atkarīgas no zvejas darbībām —, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās skar vissmagāk, un piešķirtu tiem līdzekļus no rezerves. Lai novērstu Apvienotās Karalistes izstāšanās negatīvās sekas, dalībvalstīm ievērojama daļa no rezerves ieguldījuma būtu jāizmanto pasākumiem ar mērķi atbalstīt privātos un publiskos uzņēmumus, kurus nelabvēlīgi ietekmējusi izstāšanās, jo īpaši MVU un to darba ņēmējus, kā arī pašnodarbinātas personas, jo tie tagad saskaras ar šķēršļiem tirdzniecības plūsmām, administratīvo un muitas procedūru pieaugumu un lielāku regulatīvo un finansiālo slogu. Tāpēc ir lietderīgi sniegt neizsmeļošu to pasākumu veidu sarakstu, ar kuriem, visticamāk, varētu sasniegt šos mērķus. Cenšoties atbalstīt nelabvēlīgi ietekmētās nozares, reģionus, apgabalus un vietējās kopienas, dalībvalstīm būtu jāpiemēro principi, kas noteikti Eiropas rīcības kodeksā attiecībā uz partnerību, un jāpaļaujas uz savām reģionālajām un vietējām publiskajām struktūrām, lai noteiktu vispiemērotākos pasākumus. Atbalsta pasākumos būtu jāņem vērā Eiropas zaļais kurss un digitalizācijas programma, jāievēro princips “nenodari būtisku kaitējumu” Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē un jāatbilst Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktajiem principiem, tostarp tā būtiskajam ieguldījumam nevienlīdzības izskaušanā, dzimumu līdztiesības veicināšanā un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanā.

</Amend>

 

<AmendB>Grozījums Nr.  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi un programmas palīdzēs integrēt klimatrīcību un panākt, ka no Savienības budžeta kopumā 30 % izdevumu tiek novirzīti klimata mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka Brexit korekcijas rezerve nodrošinās 30 % no kopējā finansējuma klimata mērķim saskaņā ar katras dalībvalsts konkrētajām vajadzībām un prioritātēm.

</AmendB>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5.b apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b) Pēc dalībvalstu iniciatīvas tehniskās palīdzības izdevumiem vajadzētu būt attiecināmiem, lai samazinātu administratīvo slogu un palīdzētu vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm īstenot rezervi, palīdzot jo īpaši MVU, kuriem to lieluma dēļ trūkst resursu un zināšanu, lai pārvarētu pieaugošo administratīvo slogu un izmaksas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Tajā pašā laikā ir svarīgi skaidri noteikt jebkādus izņēmumus no rezerves nodrošinātā atbalsta. No rezerves būtu jāizslēdz atbalsts par pievienotās vērtības nodokli, jo tas veido dalībvalsts ieņēmumus, kuri kompensē attiecīgās izmaksas dalībvalsts budžetam. Lai ierobežotos resursus varētu izlietot pēc iespējas efektīvāk, atbalstu no rezerves nedrīkstētu piešķirt tehniskajai palīdzībai, ko izmanto par rezerves īstenošanu atbildīgās struktūras. Atbilstīgi kohēzijas politikas vispārējai pieejai atbalsts nebūtu piešķirams par izdevumiem, kas saistīti ar pārcelšanos vai kas ir pretrunā jebkādiem piemērojamiem Savienības vai valsts tiesību aktiem.

(6) Tajā pašā laikā ir svarīgi skaidri noteikt jebkādus izņēmumus no rezerves nodrošinātā atbalsta. No rezerves būtu jāizslēdz atbalsts par pievienotās vērtības nodokli, jo tas veido dalībvalsts ieņēmumus, kuri kompensē attiecīgās izmaksas dalībvalsts budžetam. Atbilstīgi kohēzijas politikas vispārējai pieejai atbalsts nebūtu piešķirams par izdevumiem, kas saistīti ar pārcelšanos vai kas ir pretrunā jebkādiem piemērojamiem Savienības vai valsts tiesību aktiem. Lai koncentrētu ierobežotos resursus un ievērotu šīs regulas mērķus galveno uzmanību pievērst dalībvalstīm un nozarēm, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības skārusi vissmagāk, bet finanšu sektora struktūrām, tostarp banku nozares subjektiem, kas guva labumu no izstāšanās, nevajadzētu būt tiesīgiem saņemt atbalstu no rezerves.

</Amend>

 

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā to, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radīs tūlītēju ietekmi uz dalībvalstīm un to ekonomiku un ka ir nepieciešams attiecīgos ietekmes mazināšanas pasākumus pieņemt vēl pirms pārejas perioda beigām, šādu pasākumu īstenošanas attiecināmības periodam būtu jāsākas no 2020. gada 1. jūlija un jāilgst ierobežotu laiku 30 mēnešus.

(7) Lai ņemtu vērā negatīvo ietekmi, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības atstās uz dalībvalstu ekonomiku, sabiedrību, vidi un teritorijām, un attiecīgā gadījumā pasākumus, ko dalībvalstis sagaidāmās izstāšanās nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai pieņēmušas vēl pirms pārejas perioda beigām, šādu pasākumu īstenošanas attiecināmības periodam būtu jāsākas 2019. gada 1. jūlijā un jāilgst ierobežotu laiku 54 mēnešus.

</Amend>

 

<AmendB>Grozījums Nr.  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Aicina Eiropas Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam ietekmes novērtējumu par Lielbritānijas mārciņas (GBP) svārstībām attiecībā pret euro (EUR), lai uzsvērtu Apvienotās Karalistes izstāšanās negatīvo ietekmi uz ES uzņēmumiem un ekonomikas nozarēm, sākot no 2019. gada 1. janvāra, kas ir atsauces perioda sākums finansiālajam ieguldījumam no rezerves.

</AmendB>

 

<AmendB>Grozījums Nr.  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Dalībvalstīm kopā ar Eiropas Komisiju, īstenojot Brexit korekcijas rezervi, ir jācenšas veidot sinerģiju ar atbalstu, kas saņemts no Eiropas struktūrfondiem, kā arī izvairīties no pārklāšanās starp šīs rezerves un struktūrfondu izmantošanu.

</AmendB>

 

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>9. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Uz šo regulu attiecas horizontālie finanšu noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un konkrēti nosaka budžeta izveides un izpildes procedūru, kā arī paredz finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas arī vispārējo nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai.

(9) Uz šo regulu attiecas horizontālie finanšu noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti Finanšu regulā un konkrēti nosaka budžeta izveides un izpildes procedūru, kā arī paredz finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas arī uz vispārējo nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai gadījumos, kad pastāv vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu un pamattiesību ievērošanu dalībvalstīs, jo tiesiskuma un pamattiesību ievērošana ir būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu pārvaldībai un efektīvam ES finansējumam.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz īpaši noteikumi par rezerves budžeta saistībām, maksājumiem, pārnesumiem un atgūšanu. Gan pieturoties pie principa, ka Savienības budžets tiek noteikts katru gadu, šajā regulā būtu jāparedz lielākas iespējas pārnest neizmantotos līdzekļus, nekā tas noteikts Finanšu regulā, tādējādi maksimāli palielinot iespējas rezervi izmantot, lai novērstu negatīvo ietekmi, ko uz dalībvalstīm un to ekonomiku atstāj Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

(10) Rezerve būtu jāīsteno saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, tostarp efektīvi novēršot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu nemaksāšanu, nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu un saucot pie atbildības par minētajiem pārkāpumiem. Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz īpaši noteikumi par rezerves budžeta saistībām, maksājumiem, pārnesumiem un atgūšanu. Gan pieturoties pie principa, ka Savienības budžets tiek noteikts katru gadu, šajā regulā, ņemot vērā rezerves ārkārtas un specifisko raksturu, būtu jāparedz lielākas iespējas pārnest neizmantotos līdzekļus, nekā tas noteikts Finanšu regulā, tādējādi maksimāli palielinot iespējas rezervi izmantot, lai novērstu negatīvo ietekmi, ko uz dalībvalstīm, tostarp reģionālajā un vietējā līmenī, un to ekonomiku atstāj Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai dalībvalstis varētu izmantot papildu resursus un lai nodrošinātu pietiekamus finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai bez kavēšanās īstenotu rezerves aptvertos pasākumus, pienācīga summa būtu jāizmaksā jau 2021. gadā kā priekšfinansējums. Finansējuma sadalē būtu jāņem vērā tas, cik nozīmīga ir tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti un cik nozīmīga ir zvejniecība Apvienotās Karalistes ekskluzīvajā ekonomikas zonā, pamatojoties uz ticamiem un oficiāliem statistikas datiem. Tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ir unikāls gadījums un valda neskaidrības par to, kādi būs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecību galvenie aspekti pēc pārejas perioda beigām, ir grūti iepriekš paredzēt, kādi piemēroti pasākumi dalībvalstīm būs bez kavēšanās jāveic, lai pārvarētu izstāšanās radītās sekas. Tāpēc ir nepieciešams dot dalībvalstīm elastību un jo īpaši ļaut Komisijai pieņemt finansēšanas lēmumu, ar ko piešķir priekšfinansējumu, neizpildot Finanšu regulas 110. panta 2. punktā paredzēto pienākumu sniegt konkrēto finansējamo pasākumu aprakstu.

(11) Lai dalībvalstis varētu izmantot papildu resursus un lai nodrošinātu pietiekamus finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai bez kavēšanās īstenotu rezerves aptvertos pasākumus, pienācīga summa būtu jāizmaksā kā priekšfinansējums divos vienlīdzīgos maksājumos — 2021. un 2022. gadā. Rezerves resursu piešķiršanas metodē būtu jāņem vērā tas, cik nozīmīga ir tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti un cik nozīmīga ir zvejniecība Apvienotās Karalistes ekskluzīvajā ekonomikas zonā, kā arī tas, cik svarīgi ir jūras pierobežas reģioni un to kopienas, pamatojoties uz ticamiem un oficiāliem statistikas datiem. Tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ir unikāls gadījums un valda neskaidrības par to, kādi būs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecību galvenie aspekti pēc pārejas perioda beigām, ir grūti iepriekš paredzēt, kādi piemēroti pasākumi dalībvalstīm būs bez kavēšanās jāveic, lai pārvarētu izstāšanās radītās sekas. Tāpēc ir nepieciešams dot dalībvalstīm elastību un jo īpaši ļaut Komisijai pieņemt finansēšanas lēmumu, ar ko piešķir priekšfinansējumu, neizpildot Finanšu regulas 110. panta 2. punktā paredzēto pienākumu sniegt konkrēto finansējamo pasākumu aprakstu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pirms priekšfinansējuma izmaksas dalībvalstīm būtu Komisijai trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā jāpaziņo izraudzīto struktūru identitāte un tās struktūras identitāte, kurai priekšfinansējums tiks izmaksāts, un jāapstiprina, ka ir sagatavoti sistēmu apraksti.

(12) Pirms priekšfinansējuma izmaksas dalībvalstīm būtu Komisijai trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā jāpaziņo izraudzīto struktūru identitāte un tās struktūras identitāte, kurai priekšfinansējums tiks izmaksāts, un jāapstiprina, ka ir sagatavoti sistēmu apraksti. Dalībvalstīm saskaņā ar savu institucionālo, tiesisko un finanšu sistēmu būtu jāizraugās attiecīgās struktūras atbilstošajā teritoriālajā līmenī.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, būtu jānosaka vienots termiņš, kurā visām dalībvalstīm jāiesniedz pieteikums finanšu iemaksas saņemšanai no Rezerves. Šā instrumenta specifikas un salīdzinoši īsā īstenošanas perioda dēļ ir pamatoti noteikt specifisku atsauces periodu, un būtu nesamērīgi prasīt, lai dalībvalstis ik gadus iesniedz Finanšu regulas 63. panta 5., 6. un 7. pantā minētos dokumentus. Tā kā tajā pašā laikā riskus Savienības budžetam mazina prasība, ka ir dalībvalstīm ir jāizveido pamatīga pārvaldības un kontroles sistēma, ir pamatoti atkāpties no pienākuma katru gadu februārī vai martā iesniegt prasītos dokumentus. Lai Komisija varētu pārbaudīt no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas izlietošanas pareizību, dalībvalstīm arī būtu kopā ar pieteikumu jāiesniedz īstenošanas ziņojumi, kuros sniegta sīkāka informācija par finansētajām darbībām, pārvaldības deklarācija, kā arī neatkarīgas revīzijas struktūras atzinums, kas sagatavots saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem.

(13) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, būtu jānosaka vienots termiņš, kurā visām dalībvalstīm jāiesniedz pieteikums finanšu iemaksas saņemšanai no Rezerves. Šā instrumenta specifikas un salīdzinoši īsā īstenošanas perioda dēļ ir pamatoti noteikt specifisku atsauces periodu, un būtu nesamērīgi prasīt, lai dalībvalstis ik gadus iesniedz Finanšu regulas 63. panta 5., 6. un 7. pantā minētos dokumentus. Tā kā tajā pašā laikā riskus Savienības budžetam mazina prasība izmantot dalībvalstīs jau pastāvošu stabilu pārvaldības un kontroles sistēmu, vai kas attiecīgā gadījumā dalībvalstīm ir jāizveido, ir pamatoti atkāpties no pienākuma katru gadu februārī vai martā iesniegt prasītos dokumentus. Lai Komisija varētu pārbaudīt no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas izlietošanas pareizību, dalībvalstīm arī būtu kopā ar pieteikumu jāiesniedz īstenošanas ziņojumi, kuros sniegta sīkāka informācija par finansētajām darbībām, pārskatu dati, informācija par veiktajām kontrolēm, pārvaldības deklarācija, kā arī neatkarīgas revīzijas struktūras atzinums, kas sagatavots saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>14. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Saskaņā ar 22. un 23. punktu Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgumā13 par labāku likumdošanas procesu, ir nepieciešams izvērtēt rezervi, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, jo īpaši dalībvalstīm. Attiecīgā gadījumā šīm prasībām vajadzētu ietvert izmērāmus rādītājus, uz kuru pamata rezervi izvērtē.

(14) Saskaņā ar 22. un 23. punktu Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgumā13 par labāku likumdošanas procesu, ir nepieciešams izvērtēt rezervi, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga uzlikšanas valsts, reģionālajām vai vietējām iestādēm. Attiecīgā gadījumā šīm prasībām vajadzētu ietvert izmērāmus rādītājus, uz kuru pamata rezervi izvērtē.

__________________

__________________

13 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

13 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm un saskanību pieteikumu izvērtēšanā, Komisijai pieteikumi būtu jāizvērtē kā kopums. Jo īpaši tai būtu jāraugās uz deklarēto izdevumu attiecināmību un pareizību, uz tiešo saikni starp izdevumiem un pasākumiem, kas veikti, lai novērstu izstāšanās sekas, un uz pasākumiem, ko attiecīgās dalībvalstis ieviesušas, lai nepieļautu dubultu finansējumu. Izvērtējot pieteikumus finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves, Komisijai būtu jādzēš priekšfinansējums un jāatgūst neizmantotā summa. Lai atbalstu koncentrētu uz izstāšanās visvairāk skartajām dalībvalstīm, gadījumos, kad attiecīgās dalībvalsts izdevumi, kurus Komisija atzinusi par attiecināmiem, pārsniedz kā priekšfinansējumu izmaksāto summu un 0,06 % no attiecīgās dalībvalsts nominālā nacionālā kopienākuma (NKI) 2021. gadā, vajadzētu būt iespējai šai dalībvalstij piešķirt papildu līdzekļus no rezerves pieejamo finanšu resursu robežās. Ņemot vērā gaidāmā ekonomikas satricinājuma apmēru, būtu jāparedz iespēja no priekšfinansējuma atgūtās summas izmantot dalībvalstu papildu izdevumu atmaksāšanai.

(15) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm un saskanību pieteikumu izvērtēšanā, Komisijai pieteikumi būtu jāizvērtē kā kopums. Jo īpaši tai būtu jāraugās uz deklarēto izdevumu attiecināmību un pareizību, uz tiešo saikni starp izdevumiem un pasākumiem, kas veikti, lai novērstu izstāšanās negatīvās sekas, un uz pasākumiem, ko attiecīgās dalībvalstis ieviesušas, lai nepieļautu dubultu finansējumu. Izvērtējot pieteikumus finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves, Komisijai būtu jādzēš priekšfinansējums, jāatgūst neizmantotā summa un jālemj par papildu maksājumiem provizoriskā piešķīruma robežās. Ņemot vērā gaidāmā ekonomikas satricinājuma apmēru, no provizoriskā piešķīruma neizlietotās summas būtu jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kuru kopējā pieņemtā summa pārsniedz to attiecīgo provizorisko piešķīrumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Ņemot vērā minētā instrumenta bezprecedenta un ārkārtas raksturu un tā mērķi, Komisijai būtu jāpalīdz dalībvalstīm apzināt pasākumus, kas tika veikti vai tiks veikti, lai novērstu Apvienotās Karalistes izstāšanās negatīvās sekas, tostarp to, kā novērtēt izdevumu tiešo saikni ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai nodrošinātu dalītās pārvaldības pareizu darbību, dalībvalstīm būtu jāizveido pārvaldības un kontroles sistēma, jānorīko un jāpaziņo Komisijai struktūras, kas ir atbildīgas par rezerves pārvaldību, kā arī atsevišķa neatkarīga revīzijas struktūra. Vienkāršošanas labad dalībvalstis var izmantot esošās norīkotās struktūras un sistēmas, kas izveidotas kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārvaldībai un kontrolei. Ir jānosaka dalībvalstu pienākumi un jānosaka īpašas prasības norīkotajām iestādēm.

(16) Lai nodrošinātu dalītās pārvaldības pareizu darbību, dalībvalstīm būtu jāizveido pārvaldības un kontroles sistēma, jānorīko un jāpaziņo Komisijai struktūras, kas attiecīgajā teritoriālajā līmenī ir atbildīgas par rezerves pārvaldību, kā arī atsevišķa neatkarīga revīzijas struktūra. Dalībvalstīm iespēju robežās būtu jāizmanto pastāvošās sistēmas, kas izveidotas kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārvaldībai un kontrolei, un būtu jādeleģē uzdevumi pastāvošajām izraudzītajām struktūrām atbilstošajā teritoriālajā līmenī. Ir jānosaka dalībvalstu pienākumi un jānosaka īpašas prasības norīkotajām iestādēm. Dalībvalstis nodrošinās attiecīgo vietējo un reģionālo iestāžu iesaistīšanu uzraudzības struktūrās, ja minētās iestādes vēl nav šo struktūru locekles.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Lai nodrošinātu efektīvu kontroli un revīzijas ar mērķi izvairīties no divkārša finansējuma un novērst, atklāt un koriģēt krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu gadījumus saistībā ar pasākumiem, ko atbalsta no rezerves, ir svarīgi nodrošināt, lai dalībvalstis vāktu un reģistrētu datus par rezerves finanšu iemaksas saņēmējiem un to faktiskajiem īpašniekiem standartizētā elektroniskā un sadarbspējīgā formātā un izmantotu vienoto datizraces rīku, kas jānodrošina Komisijai.

</Amend>

 

<AmendB>Grozījums Nr.  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16.b apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b)  Lai samazinātu birokrātiju, ieteicams izmantot esošās metodes, piemēram, vienkāršoto izmaksu iespēju, lai veicinātu finanšu resursu ātrāku sadali.

</AmendB>

 

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>17. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Saskaņā ar Finanšu regulu, Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9514, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9615 un Padomes Regulu (ES) 2017/193916 Savienības finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu un krāpšanas gadījumu novēršanu, konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu un — vajadzības gadījumā — administratīvus un finansiālus sodus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201317 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp apskates uz vietas un pārbaudes, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) var veikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137118 paredzēto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas skar Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas.

(17) Saskaņā ar Finanšu regulu, Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9514, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9615, Padomes Regulu (ES) 2017/193916 un Regulu (ES, Euratom) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai Savienības finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu un krāpšanas gadījumu novēršanu, konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu un — vajadzības gadījumā — administratīvus sodus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201317 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp apskates uz vietas un pārbaudes, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) var veikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1371 paredzēto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas skar Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas.

__________________

__________________

14 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

14 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

15 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

15 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

16 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

16 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>18. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jāpalielina informētība par Savienības finansējumu no rezerves un attiecīgi jāinformē sabiedrība, jo pārredzamības, komunikācijas un pamanāmības aktivitātes ir būtiskas, lai Savienības rīcību padarītu redzamu uz vietas. Šo aktivitāšu pamatā vajadzētu jābūt patiesai, precīzai un atjauninātai informācijai.

(18) Dalībvalstīm, reģioniem un vietējām kopienām būtu jāpalielina informētība par Savienības finansējumu no rezerves un attiecīgi jāinformē sabiedrība, bet jo īpaši saņēmēji, jo pārredzamības, komunikācijas un pamanāmības aktivitātes ir būtiskas, lai Savienības rīcību padarītu redzamu uz vietas. Šo aktivitāšu pamatā vajadzētu jābūt patiesai, precīzai un atjauninātai informācijai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>19. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Lai uzlabotu Savienības finansējuma izlietošanas pārredzamību, Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz nobeiguma ziņojums par rezerves īstenošanu.

(19) Lai uzlabotu Savienības finansējuma izlietošanas pārredzamību, Komisijai būtu Eiropas Parlamentam, Padomei, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai jāiesniedz nobeiguma ziņojums par rezerves īstenošanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. daļa – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “atsauces periods” ir Finanšu regulas 63. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētais atsauces periods, un tas ilgst no 2020. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim;

(1) “atsauces periods” ir Finanšu regulas 63. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētais atsauces periods, un tas ilgst no 2019. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) “īpašā statusa teritorijas” attiecīgajā gadījumā ir Lielbritānijas aizjūras teritorijas un kroņa teritorijas;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Rezerves mērķis ir sniegt atbalstu, lai novērstu nelabvēlīgās sekas, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības rada dalībvalstīs, reģionos un nozarēs, jo īpaši tajos, ko izstāšanās skārusi vissmagāk, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Rezerves mērķis ir sniegt atbalstu, lai novērstu nelabvēlīgās ekonomiskās, sociālās un teritoriālās sekas un nelabvēlīgās sekas vides jomā, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības rada dalībvalstīs, tostarp to reģionos un vietējās kopienās, kā arī tautsaimniecības nozarēs, jo īpaši tajās, kur izstāšanās ietekme ir vissmagākā, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Rezerves resursu maksimālais apjoms pašreizējās cenās ir 5 370 994 000 EUR.

2. Rezerves resursu maksimālais apjoms 2018. gada cenās ir 5 000 000 000 EUR.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 3. punkts – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētos resursus sadala šādi:

3. Šā panta 2. punktā minētos resursus provizoriski sadala saskaņā ar I pielikumā izklāstīto metodi un iegūtajām summām. Tos dara pieejamus šādi:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) priekšfinansējuma summu 4 244 832 000 EUR apmērā dara pieejamu 2021. gadā saskaņā ar 8. pantu;

a) priekšfinansējuma summu 4 000 000 000 EUR apmērā (2018. gada cenās) dara pieejamu un izmaksā divos maksājumos — 2 000 000 000 EUR 2021. gadā un 2 000 000 000 EUR 2022. gadā saskaņā ar 8. pantu;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) papildu summas 1 126 162 000 EUR apmērā dara pieejamas 2024. gadā saskaņā ar 11. pantu.

b) papildu summas 1 000 000 000 EUR apmērā (2018. gada cenās) dara pieejamas 2025. gadā saskaņā ar 11. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar finanšu iemaksu no rezerves atbalsta tikai tos publiskos izdevumus, kas ir tieši saistīti ar pasākumiem, ko dalībvalstis konkrēti veikušas, lai sekmētu 3. pantā minēto mērķu sasniegšanu, un no tās var segt šādus pasākumus:

1. Ar finanšu iemaksu no rezerves atbalsta tikai tos pasākumus, ko dalībvalstis, tostarp reģionālo un vietējo iestāžu līmenī, konkrēti veikušas, lai sekmētu 3. pantā minēto mērķu sasniegšanu, un no tās var segt šādus pasākumus:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pasākumi, ar ko palīdz uzņēmumiem un vietējām kopienām, ko negatīvi ietekmē izstāšanās;

a) pasākumi, ar ko sniedz atbalstu privātiem un publiskiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, pašnodarbinātām personām, vietējām kopienām un organizācijām, ko negatīvi ietekmē izstāšanās;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pasākumi, ar ko atbalsta visvairāk skartās ekonomikas nozares;

b) pasākumi, ar ko atbalsta vissmagāk skartās ekonomikas nozares;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) pasākumi, ar ko atbalsta uzņēmumus un vietējās kopienas, kas atkarīgi/as no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos;

c) pasākumi, ar ko atbalsta reģionālās un vietējās kopienas un organizācijas, jo īpaši nerūpnieciskās zvejas nozarē, kas ir atkarīgas no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos, tās īpašā statusa teritoriju ūdeņos vai ūdeņos, uz kuriem attiecas ar tādām piekrastes valstīm noslēgti zvejniecības nolīgumi, kuros ES flotu zvejas iespējas ir samazinātas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības dēļ;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) pasākumi, ar ko atbalsta nodarbinātību, tostarp izmantojot saīsināta darba laika shēmas, pārkvalificēšanos un apmācību skartajās nozarēs;

d) Pasākumi, ar ko atbalsta darbvietu, tostarp zaļo darbvietu, izveidi un aizsardzību, saīsināta darbalaika shēmas, pārkvalificēšanos un apmācību nelabvēlīgi ietekmētajās nozarēs, un pasākumi, lai veicinātu Savienības pilsoņu, kā arī personu, kurām ir tiesības uzturēties Savienības teritorijā vai kādas dalībvalsts teritorijā, kas izstājusies no Apvienotās Karalistes tās izstāšanās no ES dēļ, reintegrāciju;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) pasākumi, ar ko nodrošina robežkontroles, muitas kontroles, sanitārās un fitosanitārās kontroles, drošības kontroles un zvejniecības kontroles darbību, kā arī netiešo nodokļu iekasēšanu, un ar ko nodrošina papildu personālu un infrastruktūru;

e) pasākumi, ar ko nodrošina robežkontroles, muitas kontroles, sanitārās un fitosanitārās kontroles, drošības kontroles un zvejniecības kontroles darbību, kā arī netiešo nodokļu iekasēšanu, un ar ko nodrošina papildu personālu, tā apmācību un infrastruktūru;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) pasākumi, lai mazinātu traucējumus, ko rada Apvienotās Karalistes izstāšanās vietējām un reģionālajām pārrobežu sadarbības un apmaiņas programmām;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izdevumi ir attiecināmi tad, ja tie ir radušies un samaksāti atsauces periodā par attiecīgajā dalībvalstī vai par labu attiecīgajai dalībvalstij veiktajiem pasākumiem.

2. Izdevumi finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves ir attiecināmi tad, ja tie ir radušies dalībvalstu publiskajām valsts, reģionālajām vai vietējām iestādēm un minētās struktūras tos ir samaksājušas, tostarp publiskām un/vai privātām struktūrām, atsauces periodā par attiecīgajā dalībvalstī vai par labu attiecīgajai dalībvalstij veiktajiem pasākumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Izstrādājot atbalsta pasākumus, dalībvalstis ņem vērā dažādo ietekmi, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības atstāj uz dažādiem reģioniem un vietējām kopienām un attiecīgi atbalsta sniegšanā no rezerves koncentrējas uz tiem, ko izstāšanās skar vissmagāk.

3. Izstrādājot atbalsta pasākumus, dalībvalstis ņem vērā dažādo ietekmi, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības atstāj uz dažādiem reģioniem un vietējām kopienām un atbalsta sniegšanā no rezerves koncentrējas uz tiem, ko izstāšanās skar vissmagāk.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 3.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis, izstrādājot atbalsta pasākumus zvejniecības jomā, ņem vērā kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, raugoties, lai šie pasākumi veicinātu zivju krājumu ilgtspējīgu pārvaldību, un apņemas atbalstīt tos zvejniekus, jo īpaši mazapjoma zivsaimniecības, kurus Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ir skārusi vissmagāk.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 3.b punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Saskaņā ar savu institucionālo, tiesisko un finansiālo regulējumu un saskaņā ar Regulas (ES) .../… [jauna KNR] 6. pantā paredzētu partnerības principu, dalībvalstis izveido daudzlīmeņu dialogu ar vietējām un reģionālajām iestādēm un vissmagāk skarto reģionu un nozaru kopienām, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību, lai noteiktu un īstenotu savstarpēji saskaņotus pasākumus, kuriem jāsniedz atbalsts no rezerves līdzekļiem, kā arī uzraudzības mehānismu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 4. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem.

4. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un principiem, kas noteikti Eiropas sociālo tiesību pīlārā, tostarp tam raksturīgajam ieguldījumam nevienlīdzības novēršanā un dzimumu līdztiesības veicināšanā un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanā, tajos tiek ņemts vērā Eiropas zaļais kurss, ievērots princips “nenodari būtisku kaitējumu” un veicināta Savienības mērķu sasniegšana vides jomā saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 5. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pasākumi, kas ir attiecināmi saskaņā ar 1. punktu, var saņemt atbalstu no citām Savienības programmām un instrumentiem ar noteikumu, ka šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

5. Pasākumi, kas ir attiecināmi saskaņā ar 1. punktu, var saņemt atbalstu no citām Savienības programmām un instrumentiem ar noteikumu, ka šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas. Dalībvalstis apspriežas ar attiecīgajām vietējām un reģionālajām iestādēm, kas darbojas kā ES fondu vadošās iestādes vai starpniekstruktūras, lai izvairītos no finansējuma pārklāšanās.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5.a pants (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Tehniskā palīdzība

 

Katra dalībvalsts var izmantot līdz 2,5 % no rezerves piešķīruma tehniskajai palīdzībai, lai palīdzētu vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm pārvaldīt, uzraudzīt un kontrolēt to pasākumu īstenošanu, kas veikti, lai novērstu Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nelabvēlīgās sekas un palīdzētu MVU pārvarēt pieaugošo administratīvo slogu un izmaksas, un sniegt par tiem informāciju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tehnisko palīdzību pārvaldībai, uzraudzībai, informēšanai un saziņai, sūdzību izšķiršanai un rezerves kontrolei un revīzijai;

svītrots

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) izdevumiem tādu finanšu sektora struktūru, tostarp banku sektora struktūru, atbalstam, kuras guva labumu no Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis iemaksu no rezerves izmanto, lai īstenotu 5. pantā minētos pasākumus nolūkā sniegt neatmaksājamu atbalstu. Savienības iemaksa izpaužas kā to attiecināmo izmaksu atlīdzināšana, kuras dalībvalstīm ir faktiski radušās un kuras tās ir samaksājušas pasākumu īstenošanas gaitā.

2. Dalībvalstis iemaksu no rezerves izmanto, lai īstenotu 5. pantā minētos pasākumus nolūkā sniegt neatmaksājamu atbalstu. Savienības iemaksa izpaužas kā to attiecināmo izmaksu atlīdzināšana, kuras dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir faktiski radušās un kuras tās ir samaksājušas, tostarp saistībā ar maksājumiem publiskām un/vai privātām struktūrām, īstenojot pasākumus un sniedzot tehnisko palīdzību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 3.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis, kuru daļa no rezerves resursiem ir noteikta, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) ūdeņos nozvejoto zivju vērtību saskaņā ar I pielikumu, vismaz 75 % no provizoriski piešķirtās summas piešķir pasākumiem ar mērķi atbalstīt tās vietējās un reģionālās kopienas, jo īpaši nerūpnieciskās zvejas nozarē, kuras ir atkarīgas no zvejas darbībām.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Piešķiršanas principi, pēc kuriem Komisija dalībvalstīm izmaksā priekšfinansējumu, ir izklāstīti I pielikumā.

1. Piešķiršanas principi, pēc kuriem Komisija dalībvalstīm izmaksā resursus, ir izklāstīti I pielikumā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija priekšfinansējumu izmaksā 60 dienu laikā no 2. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas dienas. To dzēš saskaņā ar 11. pantu.

3. Komisija priekšfinansējumu izmaksā 30 dienu laikā no 2. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas dienas. To dzēš saskaņā ar 11. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>9. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieteikumu finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves Komisijai iesniedz līdz 2023. gada 30. septembrim. Komisija novērtē pieteikumu un nosaka, vai dalībvalstīm pienākas papildu summas vai arī kādas summas no dalībvalstīm būtu jāatgūst saskaņā ar 11. pantu.

1. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām, kā minēts 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā, pieteikumu finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves Komisijai iesniedz līdz 2024. gada 30. jūnijam. Komisija novērtē pieteikumu un nosaka, vai dalībvalstīm pienākas papildu summas vai arī kādas summas no dalībvalstīm būtu jāatgūst saskaņā ar 11. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>9. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja dalībvalsts pieteikumu finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves neiesniedz līdz 2023. gada 30. septembrim, Komisija atgūst kopējo summu, kas šai dalībvalstij izmaksāta kā priekšfinansējums.

2. Ja dalībvalsts pieteikumu finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves neiesniedz līdz 2024. gada 30. jūnijam, Komisija atgūst kopējo summu, kas šai dalībvalstij izmaksāta kā priekšfinansējums.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pieteikuma pamatā ir II pielikumā iekļautais paraugs. Pieteikumā iekļauj informāciju par kopējiem publiskajiem izdevumiem, kas radušies dalībvalstīm un ko tās samaksājušas, un atbalstīto pasākumu iznākuma rādītāju vērtībām. Tam pievieno Finanšu regulas 63. panta 5., 6. un 7. pantā minētos dokumentus un īstenošanas ziņojumu.

1. Pieteikuma pamatā ir II pielikumā iekļautais paraugs. Pieteikumā iekļauj informāciju par kopējiem izdevumiem, kas dalībvalstīs radušies valsts, reģionālajām vai vietējām iestādēm un ko tās samaksājušas, iekļaujot izdevumu teritoriālo sadalījumu NUTS 2. līmenī, un atbalstīto pasākumu iznākuma rādītāju vērtībām. Tam pievieno Finanšu regulas 63. panta 5., 6. un 7. pantā minētos dokumentus un īstenošanas ziņojumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) aprakstu par to, kādu ekonomisko un sociālo ietekmi rada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, tostarp norāda visvairāk skartos reģionus, apgabalus un nozares;

a) aprakstu par to, kādu negatīvu ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi, kā arī ietekmi uz vidi rada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, tostarp norāda vissmagāk skartās nozares, reģionus, apgabalus un vietējās kopienas;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) pēc Komisijas pieprasījuma sniedz pierādījumus par izstāšanās nelabvēlīgo ietekmi uz uzņēmumiem un ekonomikas nozarēm, kas saņēmušas atbalstu no rezerves, ņemot vērā nozaru saimnieciskās darbības pārvietošanu no Apvienotās Karalistes uz Savienību;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10. pants – 2. punkts – e apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) aprakstu, kā pasākumi sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.

e) aprakstu, kā pasākumi sekmē Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteikto principu īstenošanu, tostarp dzimumu līdztiesības veicināšanā un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanā, kā arī digitalizācijas programmas, Savienības vides uzdevumu saskaņā ar zaļā kursa un Parīzes nolīguma mērķiem un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) attiecināmo publisko izdevumu kopējo summu (“apstiprinātā summa”);

a) attiecināmo izdevumu apstiprināto summu;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) 5.a pantā minētās tehniskās palīdzības summa

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ab) a) un aa) apakšpunktā noteikto summu kopsummu (“kopējā apstiprinātā summa”);

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) to, vai dalībvalstij pienākas papildu summas saskaņā ar 3. punktu vai arī ir jāatgūst kādas summas saskaņā ar 5. punktu.

b) to, vai dalībvalstij pienākas papildu summas saskaņā ar 3. punktu vai arī ir jāatgūst kādas summas saskaņā ar 6. punktu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 3. punkts – 1. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja apstiprinātā summa pārsniedz gan priekšfinansējuma summu, gan 0,06 % no attiecīgās dalībvalsts nominālā nacionālā kopienākuma 2021. gadā, dalībvalstij pienākas papildu summa, kas nāk no 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajiem piešķirtajiem resursiem un visām summām, kas pārnestas saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

Ja kopējā apstiprinātā summa pārsniedz samaksātā priekšfinansējuma summu, dalībvalstij pienākas papildu summa, kas nāk no 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajiem piešķirtajiem resursiem, līdz ir sasniegta summa, kas provizoriski piešķirta attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar I pielikumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 3. punkts – 2. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tādā gadījumā Komisija izmaksā summu, par kuru ir pārsniegts vai nu attiecīgajai dalībvalstij izmaksātais priekšfinansējums, vai 0,06 % no nominālā nacionālā kopienākuma 2021gadā, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.

Dalībvalsts provizoriskā piešķīruma daļu, kuru kopējā apstiprinātā summa nesedz, un visas summas, kas pārnestas saskaņā ar 8panta 3. punktu, dara pieejamas tām dalībvalstīm, kuru kopējā apstiprinātā summa pārsniedz to provizorisko piešķīrumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 3. punkts – 3. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja visām dalībvalstīm pienākošās papildu summas, kas aprēķinātas saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, kopā pārsniedz resursus, kas pieejami saskaņā ar 4. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iemaksas no rezerves proporcionāli samazina.

Ja visām dalībvalstīm pienākošās papildu summas, kas aprēķinātas saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, kopā pārsniedz resursus, kuri pieejami saskaņā ar 4. panta 3. punkta b) apakšpunktu un šā punkta otro daļu, iemaksas no rezerves par summām, kas pārsniedz provizoriskos piešķīrumus, proporcionāli samazina.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 5. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija attiecīgo priekšfinansējumu dzēš un papildu pienākošos summu izmaksā 60 dienu laikā no 2. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas dienas.

5. Komisija attiecīgo priekšfinansējumu dzēš un papildu pienākošos summu izmaksā 30 dienu laikā no 2. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas dienas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 6. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja apstiprinātā summa ir mazāka par attiecīgajai dalībvalstij paredzēto priekšfinansējumu, starpību atgūst saskaņā ar Finanšu regulu un jo īpaši tās I daļas 6. nodaļas 3., 4. un 5. iedaļu. Atgūtās summas uzskata par iekšējiem piešķirtajiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta b) apakšpunktu un, ja piemēro šā panta 3. punkta trešo daļu, tās izmanto, lai proporcionāli palielinātu iemaksas, ko izmaksā dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt papildu atbalstu saskaņā ar šā panta 3. punktu, līdz ne vairāk kā 100 %. Gadījumā, ja maksājumi dalībvalstīm saskaņā ar šā panta 3. punktu ir veikti 100 % apmērā, atgūtās summas atmaksā Savienības vispārējā budžetā.

6. Ja kopējā apstiprinātā summa ir mazāka par attiecīgajai dalībvalstij izmaksāto priekšfinansējumu, starpību atgūst saskaņā ar Finanšu regulu un jo īpaši tās I daļas IV sadaļas 6. nodaļas 3., 4. un 5. iedaļu. Atgūtās summas uzskata par iekšējiem piešķirtajiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta b) apakšpunktu un, ja piemēro šā panta 3. punkta trešo daļu, tās izmanto, lai proporcionāli palielinātu iemaksas, ko izmaksā dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt papildu atbalstu saskaņā ar šā panta 3. punktu, līdz ne vairāk kā 100 %. Gadījumā, ja maksājumi dalībvalstīm saskaņā ar šā panta 3. punktu ir veikti 100 % apmērā, atgūtās summas atmaksā Savienības vispārējā budžetā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 7. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka papildu summas, kas maksājamas saskaņā ar šā panta 6. punkta otro teikumu. Īstenošanas akts ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 110. panta 1. punkta nozīmē un ir juridiskas saistības minētās regulas nozīmē. Komisija visas pienākošās papildu summas izmaksā 60 dienu laikā pēc minētā akta pieņemšanas.

7. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka papildu summas, kas maksājamas saskaņā ar šā panta 6. punkta otro teikumu. Īstenošanas akts ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 110. panta 1. punkta nozīmē un ir juridiskas saistības minētās regulas nozīmē. Komisija visas pienākošās papildu summas izmaksā 30 dienu laikā pēc minētā akta pieņemšanas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 1. punkts – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pildot ar rezerves īstenošanu saistītus uzdevumus, dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, tostarp likumdošanas, regulatīvos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, proti:

1. Pildot ar rezerves īstenošanu saistītus uzdevumus, dalībvalstis, tostarp attiecīgā gadījumā to reģionālās vai vietējās iestādes, veic visus vajadzīgos pasākumus, tostarp likumdošanas, regulatīvos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, proti:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) saskaņā ar Finanšu regulas 63. panta 3. punktu izraugās struktūras, kas atbildīgas par no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību un kontroli, un neatkarīgu revīzijas struktūru, un uzrauga šādas struktūras;

a) saskaņā ar Finanšu regulas 63. panta 3. punktu attiecīgā teritoriālajā līmenī izraugās struktūru vai — ja to paredz dalībvalsts institucionālais, tiesiskais un finansiālais regulējums — struktūras, kas atbildīgas par no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību un kontroli, un neatkarīgu revīzijas struktūru, un uzrauga šādas struktūras;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) Komisijai paziņo izraudzīto struktūru identitāti un tās struktūras identitāti, kurai priekšfinansējums tiks izmaksāts, un trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā apstiprina, ka ir sagatavoti sistēmu apraksti;

d) Komisijai paziņo tās struktūras vai to struktūru identitāti, kurai/ām tiks izmaksāts priekšfinansējums, tostarp attiecīgā gadījumā iekļaujot struktūras, kurām deleģēti ar rezervi saistītie uzdevumi un uzticēti līdzekļi no rezerves, un divu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā apstiprina, ka ir sagatavoti sistēmu apraksti;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis var izmantot struktūras un pārvaldības un kontroles sistēmas, kas jau pastāv un ar ko pārvalda kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda īstenošanu.

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis atbilstīgā teritoriālajā līmenī izmanto struktūras un var izmantot nesen izveidotas vai jau pastāvošas pārvaldības un kontroles sistēmas, ar ko pārvalda kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda īstenošanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 3. punkts – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Struktūra, kas atbildīga par no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību:

3. Struktūra vai struktūras, kas atbildīga/as par no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 4. punkts – 4. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja datu kopu veido mazāk nekā 300 izlases vienības, var izmantot nestatistiskas atlases metodi saskaņā ar neatkarīgas revīzijas struktūras profesionālu vērtējumu. Šādos gadījumos nodrošina, ka izlase ir pietiekami liela, lai neatkarīga revīzijas struktūra varētu sagatavot derīgu revīzijas atzinumu. Nestatistiskas atlases metode aptver vismaz 10 % izlases vienību grāmatvedības gada datu kopā, kas atlasītas pēc nejaušas izvēles principa.

Ja datu kopu veido mazāk nekā 300 izlases vienības, var izmantot nestatistiskas atlases metodi saskaņā ar neatkarīgas revīzijas struktūras profesionālu vērtējumu. Šādos gadījumos nodrošina, ka izlase ir pietiekami liela, lai neatkarīga revīzijas struktūra varētu sagatavot derīgu revīzijas atzinumu. Nestatistiskas atlases metode aptver vismaz 10 % izlases vienību atsauces perioda datu kopā, kas atlasītas pēc nejaušas izvēles principa.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 5.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja dalībvalsts nolemj rezerves vajadzībām neizmantot pārvaldības un kontroles sistēmas, kas izveidotas kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda īstenošanai, bet izveidot jaunu sistēmu, Komisija sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā novērtē, vai sistēma ir efektīva un nodrošina pietiekamu Savienības finanšu interešu aizsardzības līmeni. Ja Komisija secina, ka sistēma nav efektīva un nenodrošina pietiekamu Savienības finanšu interešu aizsardzības līmeni, tā attiecīgajai dalībvalstij iesaka korektīvus pasākumus. Dalībvalsts minētos pasākumus īsteno divu mēnešu laikā pēc Komisijas ieteikuma saņemšanas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>14. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Finanšu korekcijas, ko dalībvalsts veic saskaņā ar 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu, nozīmē, ka tiek pilnībā vai daļēji dzēsta no fonda saņemtā finanšu iemaksa. Dalībvalsts atgūst visas summas, kas zaudētas atklāto pārkāpumu dēļ.

1. Finanšu korekcijas, ko dalībvalsts veic saskaņā ar 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu, nozīmē, ka tiek pilnībā vai daļēji dzēsta no rezerves saņemtā finanšu iemaksa. Dalībvalsts atgūst visas summas, kas zaudētas atklāto pārkāpumu dēļ.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis ir atbildīgas par to, ka, izmantojot informācijas un komunikācijas darbības, Savienības iedzīvotāji tiek informēti un apziņoti par to, kāda ir no Savienības rezerves piešķirtās iemaksas nozīme, rezultāti un ietekme.

Dalībvalstis un reģioni ir atbildīgi par to, ka, izmantojot informācijas un komunikācijas darbības, Savienības iedzīvotāji tiek informēti un apziņoti par to, kāda ir no Savienības rezerves piešķirtās iemaksas nozīme, rezultāti un ietekme, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz uzņēmumiem un ekonomikas nozarēm, izvairītos no administratīviem šķēršļiem un stiprinātu savas informatīvās kampaņas nolūkā palielināt informētību par jaunajiem noteikumiem, kas ieviesti pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, un jo īpaši nodrošināt, ka 5. pantā minēto pasākumu saņēmēji tiek informēti par Rezerves ieguldījumu Savienības iniciatīvas ietvaros.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līdz 2026. gada 30. jūnijam Komisija izvērtē rezerves lietderību, efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību. Komisija var izmantot visu saistīto informāciju, kas jau ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu.

1. Līdz 2026. gada 30. jūnijam tiek izvērtēta rezerves lietderība, efektivitāte, relevantums, saskaņotība un ES pievienotā vērtība. Komisija sniedz visu saistīto informāciju, kas jau ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Līdz 2027. gada 30. jūnijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par rezerves īstenošanu.

2. Līdz 2024. gada 30. jūnijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei sīki izstrādātu ziņojumu par šīs regulas īstenošanas procesu, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu, un līdz 2027. gada 30. jūnijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai galīgo ziņojumu par rezerves izmantošanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. apakšvirsraksts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Brexit korekcijas rezerves priekšfinansējuma piešķiršanas metode

Brexit korekcijas rezerves resursu piešķiršanas metode

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Brexit korekcijas rezerves priekšfinansējumu dalībvalstīm sadala saskaņā ar šādu metodi.

Brexit korekcijas rezerves resursus dalībvalstīm sadala saskaņā ar turpmāk izklāstīto metodiku:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katras dalībvalsts daļu no Brexit korekcijas rezerves priekšfinansējuma nosaka, summējot koeficientu, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) ūdeņos nozvejoto zivju vērtību, un koeficientu, kas saistīts ar tirdzniecību ar Apvienoto Karalisti.

1. Katras dalībvalsts daļu no Brexit korekcijas rezerves resursiem nosaka, summējot faktoru, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) ūdeņos nozvejoto zivju vērtību, faktoru, kas saistīts ar tirdzniecību ar Apvienoto Karalisti un faktoru, kas saistīts ar iedzīvotāju skaitu reģionos, kuri atrodas jūras pierobežā ar Apvienoto Karalisti.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Faktors, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes EEZ nozvejoto zivju vērtību, tiek izmantots, lai piešķirtu 600 miljonus EUR. Ar tirdzniecību saistītais koeficients tiek izmantots, lai piešķirtu 3400 miljonus EUR. Abas summas ir izteiktas 2018. gada cenās.

2. Faktors, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes EEZ nozvejoto zivju vērtību, tiek izmantots, lai piešķirtu 600 miljonus EUR. Ar tirdzniecību saistītais koeficients tiek izmantots, lai piešķirtu 4150 miljonus EUR. Ar jūras pierobežas reģioniem saistītais faktors tiek izmantots, lai piešķirtu 250 miljonus EUR. Katra no šīm summām ir izteikta 2018. gada cenās.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – ii punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii) šo daļu palielina dalībvalstīm, kurās zvejniecības atkarība no Apvienotās Karalistes EEZ nozvejotajām zivīm pārsniedz vidējo rādītāju, bet samazina dalībvalstīm, kurās šī atkarība ir zemāka par vidējo rādītāju, kā norādīts turpmāk:

(ii) Apvienotās Karalistes EEZ nozvejoto zivju vērtības sākotnējo daļu koriģē, reizinot to ar attiecīgās dalībvalsts atkarības indeksu, to kāpinot par 75 %;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ar Apvienoto Karalisti veiktās tirdzniecības sākotnējo daļu koriģē, reizinot to ar attiecīgās dalībvalsts atkarības indeksu;

c) ar Apvienoto Karalisti veiktās tirdzniecības sākotnējo daļu koriģē, reizinot to ar attiecīgās dalībvalsts atkarības indeksu, to kāpinot par 75 %;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 4. punkts – g apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) ja šādi aprēķinātais piešķīrums pārsniedz 0,35 % no dalībvalsts NKI (izsakot euro), attiecīgās dalībvalsts piešķīrumu ierobežo līdz 0,35 % no tās NKI. Resursus, kas atskaitīti šā ierobežojuma piemērošanas rezultātā, pārdala citām dalībvalstīm proporcionāli to daļām, kurām nav piemērots ierobežojums;

g) ja šādi aprēķinātais piešķīrums pārsniedz 0,36% no dalībvalsts NKI (izsakot euro), attiecīgās dalībvalsts piešķīrumu ierobežo līdz 0,36% no tās NKI. Resursus, kas atskaitīti šā ierobežojuma piemērošanas rezultātā, pārdala citām dalībvalstīm proporcionāli to daļām, kurām nav piemērots ierobežojums;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 4. punkts – h apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) ja g) apakšpunktā minētā aprēķina rezultātā atbalsta intensitāte pārsniedz 190 EUR uz vienu iedzīvotāju, attiecīgās dalībvalsts piešķīrumu ierobežo līdz līmenim, kas atbilst atbalsta intensitātei 190 EUR uz vienu iedzīvotāju. Resursus, kas atskaitīti šā ierobežojuma piemērošanas rezultātā, sadala dalībvalstīm, kurām nav piemērots ierobežojums saskaņā ar g) vai h) apakšpunktu, proporcionāli to daļām, kas aprēķinātas saskaņā ar g) apakšpunktu.

h) ja g) apakšpunktā minētā aprēķina rezultātā atbalsta intensitāte pārsniedz 195 EUR uz vienu iedzīvotāju, attiecīgās dalībvalsts piešķīrumu ierobežo līdz līmenim, kas atbilst atbalsta intensitātei 195 EUR uz vienu iedzīvotāju. Resursus, kas atskaitīti šā ierobežojuma piemērošanas rezultātā, sadala dalībvalstīm, kurām nav piemērots ierobežojums saskaņā ar g) vai h) apakšpunktu, proporcionāli to daļām, kas aprēķinātas saskaņā ar g) apakšpunktu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 4a. punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Faktoru, kas saistīts ar jūras pierobežas reģioniem, iegūst, aprēķinot katras dalībvalsts daļu kopējā iedzīvotāju skaitā reģionos, kuri atrodas jūras pierobežā ar Apvienoto Karalisti. Jūras pierobežas reģioni ir NUTS 3. līmeņa reģioni gar robežas krasta līnijām un citi NUTS 3. līmeņa reģioni, kuros vismaz puse no reģiona iedzīvotājiem dzīvo ne tālāk kā 25 km no robežas krasta līnijām. Robežas krasta līnijas ir krasta līnijas, kas atrodas ne tālāk kā 150 km no Apvienotās Karalistes krasta līnijas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Brexit korekcijas rezerves priekšfinansējuma sadalījuma aprēķināšanas nolūkā:

5. Brexit korekcijas rezerves resursu sadalījuma aprēķināšanas nolūkā:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>I pielikums – 1. daļa – 5. punkts – fa apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

f a) attiecībā uz NUTS 3. līmeņa reģionu iedzīvotāju skaitu atsauces periods ir 2017. gads.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 7.a rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

 

Grozījums

7.a 

Attiecīgā gadījumā struktūra vai struktūras, kurām deleģēti ar rezervi saistītie uzdevumi un uzticēti līdzekļi no rezerves

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 8. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īss apraksts par skartajām teritorijām un nozarēm un ieviestajiem reaģēšanas pasākumiem

Apraksts par skartajām teritorijām un nozarēm un ieviestajiem reaģēšanas pasākumiem

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 8.a rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

 

Grozījums

8.a 

Daudzlīmeņu dialoga un uzraudzības mehānisma apraksts

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 9. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopējie publiskie izdevumi, kas radušies un apmaksāti pirms atskaitījumiem

Kopējie izdevumi, kas radušies un apmaksāti pirms atskaitījumiem

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 14.a rinda (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

 

Grozījums

14.a 

Izdevumu teritoriālais sadalījums NUTS 2. līmenī

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 15.1. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, ar ko palīdz uzņēmumiem un vietējām kopienām, ko negatīvi ietekmē Apvienotās Karalistes izstāšanās

Pasākumi, ar ko sniedz atbalstu privātajiem un publiskajiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, pašnodarbinātām personām, vietējām kopienām un organizācijām, ko negatīvi ietekmē šī izstāšanās

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 15.2. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, ar ko atbalsta visvairāk skartās ekonomikas nozares

Pasākumi, ar ko atbalsta vissmagāk skartās ekonomikas nozares

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 15.3. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, ar ko atbalsta uzņēmumus un vietējās kopienas, kas atkarīgi(-as) no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos

pasākumi, ar ko atbalsta reģionālās un vietējās kopienas un organizācijas, jo īpaši nerūpnieciskās zvejas nozarē, kas ir atkarīgas no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos, tās īpašā statusa teritoriju ūdeņos un ūdeņos, uz kuriem attiecas ar piekrastes valstīm noslēgti zvejniecības nolīgumi un kur ES flotu zvejas iespējas ir samazinātas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības dēļ;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 15.4. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, ar ko atbalsta nodarbinātību skartajās nozarēs, tostarp izmantojot saīsināta darba laika shēmas, pārkvalificēšanos un apmācību

Pasākumi, ar ko atbalsta darbvietu radīšanu un nodarbnātību, tostarp zaļās darbvietas, saīsināta darbalaika shēmas, pārkvalifikāciju un apmācību nelabvēlīgi ietekmētajās nozarēs, un lai veiktu pasākumus nolūkā atvieglot Savienības pilsoņu, kā arī personu, kurām ir tiesības uzturēties Savienības teritorijā vai kādas dalībvalsts teritorijā, kas izstājās no Apvienotās Karalistes izstāšanās dēļ, reintegrāciju;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 15.4.a rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

 

 

 

Grozījums

15.4. a 

Pasākumi, lai mazinātu traucējumus, ko rada Apvienotās Karalistes izstāšanās vietējām un reģionālajām pārrobežu sadarbības un apmaiņas programmām;

 

 

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 15.5. rinda – 2. sleja</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, ar ko nodrošina robežkontroles un drošības kontroles darbību, tostarp papildu personālu un infrastruktūru

Pasākumi, ar ko nodrošina robežkontroles un drošības kontroles darbību, tostarp papildu personālu un tā apmācību un infrastruktūru

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – tabula – 16. rinda – 2. sleja – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īss apraksts / summa 

(piemēram, izmantots kohēzijas politikas finansējums/REACT-EU/TPF/ANM/cits — precizējiet)

Apraksts / summa 

(piemēram, izmantots kohēzijas politikas finansējums/REACT-EU/TPF/ANM/cits — precizējiet)

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums – 1. daļa – ba punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

b a) ieviestās kontroles sistēmas nodrošina pamatā esošo darījumu likumību un pareizību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – aa punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

a a) attiecīgā gadījumā struktūra vai struktūras, kurai/ām deleģēti uzdevumi saistībā ar rezervi un uzticēti līdzekļi no rezerves (struktūras nosaukums, adrese un kontaktpunkts):

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

PASKAIDROJUMS

1. Ievads un priekšlikuma konteksts

 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“AK”) izstājās no Savienības 2020. gada 1. februārī, kad stājās spēkā izstāšanās līgums, tostarp noteikumi par pārejas periodu, kas ilga līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Abas puses 2020. gada 24. decembrī noslēdza jaunu ES un AK Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, lai ierobežotu AK izstāšanās nelabvēlīgās sekas un izveidotu sadarbības satvaru, kam būtu jāveido pamats spēcīgai un konstruktīvai partnerībai nākotnē, izvairoties no visvairāk traucējošiem bezlīguma scenārija elementiem un nodrošinot juridisko noteiktību vidējā termiņā un ilgtermiņā.

 

Tomēr, ņemot vērā to, ka AK kopš pārejas perioda beigām vairs nepiedalās Savienības politikā, traucējoša ietekme uz ekonomiskajām, komerciālajām un sociālajām attiecībām jau ir kļuvusi redzama.

 

Lai gan izstāšanās skar Savienību kopumā, dažas dalībvalstis, reģioni, nozares un uzņēmumi, jo īpaši tie, kuriem ir būtiska saikne ar Apvienoto Karalisti, jutīs lielāku negatīvo ietekmi, un ir paredzams, ka tie cietīs ievērojamus ekonomiskos un finansiālos zaudējumus.

 

Referents atgādina Eiropadomes secinājumus, par kuriem vienojās 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas sanāksmē, kad šīs nenovēršamās sekas jau bija sagaidāmas un kad tika pieņemts lēmums izveidot Brexit korekcijas rezervi (“rezerve”) kā solidaritātes instrumentu, kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu visvairāk skartajām dalībvalstīm, reģioniem un nozarēm, lai novērstu nelabvēlīgās sekas, ko rada AK izstāšanās no Savienības.

 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas izstrādāts pēc Eiropadomes vienošanās, un atgādina, ka tas ir daļa no sagatavošanās pārejas perioda beigām, balstās uz ES iestāžu un dalībvalstu veikto darbu un papildina to saistībā ar sagatavotības pasākumiem, kas atbilstīgi attiecīgajām Savienības politikas nostādnēm pieņemti sarunās saskaņā ar LES 50. pantu.

 

 

2. Juridiskā instrumenta izvēle

 

Referents atzinīgi vērtē to, ka priekšlikums par rezervi ir balstīts uz ilgo pieredzi saistībā ar Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un kohēzijas politiku un pielāgots pilnīgi jaunajiem apstākļiem un mērķim novērst sekas, ko rada AK izstāšanās no Eiropas Savienības.

 

Turklāt viņš atzinīgi vērtē to, ka ierosināto regulu pieņems saskaņā ar koplēmuma procedūru un ka rezerves izmantošana tiks īstenota dalītā pārvaldībā.

 

Referents piekrīt Komisijai, ka rezerves īstenošanā būtu jāņem vērā līdz šim nepieredzētā situācija dalībvalstīs, tās unikalitāte un dalībvalstu nepieciešamība ātri un elastīgi reaģēt uz problēmām, kas rodas to ekonomikā.

 

 

3. Līdzekļi no rezerves

 

Referents pieņem zināšanai, ka maksimālais resursu apjoms rezerves īstenošanai būs 5 370 994 000 EUR pašreizējās cenās un to finansēs kā īpašu instrumentu ārpus ES budžeta maksimālā apjoma, kas noteikts daudzgadu finanšu shēmā.

 

Viņš vērš uzmanību uz to, ka vispārējie ekonomiskie un finansiālie zaudējumi, kas saistīti ar AK izstāšanos no Savienības, dažās dalībvalstīs un reģionos, kā arī publiskajā un privātajā sektorā būs ievērojami, taču tos vēl nav iespējams izteikt konkrētos skaitļos. Būtu jāizvairās radīt iespaidu, ka kopējā summa, kas pieejama no rezerves, būs pietiekama, lai segtu visus šos zaudējumus.

 

 

4. Mērķi un attiecināmo pasākumu kategorijas

 

No rezerves tiks veiktas finanšu iemaksas dalībvalstīm, lai novērstu nelabvēlīgas sekas dalībvalstīs, reģionos un nozarēs, jo īpaši tajās, kuras vissmagāk skārusi AK izstāšanās, nolūkā mazināt tās ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

 

Lai gan referents atbalsta Komisijas ierosināto neizsmeļošo un orientējošo attiecināmo pasākumu kategoriju sarakstu, kas sagatavots šā mērķa sasniegšanai, referents uzskata, ka ievērojama daļa no iemaksas, kas piešķirta no rezerves, būtu jāizmanto pasākumiem, kuru mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ļaujot tiem pielāgoties jaunajai uzņēmējdarbības videi un aizsargāt nodarbinātības līmeni.

 

Lai ierobežotu risku, ka rezervi varētu izmantot tādu pasākumu atbalstīšanai, kuri var nesekmēt paredzētā mērķa sasniegšanu vai pat nebūt attiecināmi, un līdz ar to ierobežotu risku, ka dalībvalstis var nesaņemt atlīdzinājumu par saviem izdevumiem, referents ierosina Komisijai palīdzēt dalībvalstīm, tām sagatavojot atbalstāmos pasākumus.

 

 

5. Līdzekļu iezīmēšana zivsaimniecības nozarei

 

Referents uzskata, ka izstāšanās līgums tika noslēgts ļoti vēlu un ka, ņemot vērā zvejas darbību saskaņoto ierobežojumu, zivsaimniecības nozare varētu būt viena no vissmagāk skartajām nozarēm. Tādēļ viņš ierosina iezīmēt daļu no kopējās priekšfinansējuma summas, saistot to ar nozvejas apjomu pa dalībvalstīm un paredzot, ka līdzekļi jāizlieto pasākumiem, kuru mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumiem un vietējām kopienām, kas ir atkarīgas no zvejas darbībām.

 

 

6. Attiecināmības periods un attiecināmie izdevumi

 

Ņemot vērā rezerves īpašo raksturu, referents piekrīt, ka jāparedz salīdzinoši īss īstenošanas periods, kā ierosinājusi Komisija. Tomēr referents uzskata, ka attiecināmības periodā būtu vairāk jāņem vērā pasākumi, ko dalībvalstis veikušas pirms pārejas perioda beigām, lai mazinātu sagaidāmo nelabvēlīgo izstāšanās ietekmi, un ierosina, ka attiecināmības periodam šādu pasākumu īstenošanai būtu jāilgst no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Referents precizē, ka iemaksa no rezerves būtu jāizlieto, atlīdzinot tās attiecināmās izmaksas, kuras dalībvalstīm ir faktiski radušās atsauces periodā, tostarp saņēmēju līmenī, un kuras tās līdz 2023. gada 30. jūnijam ir samaksājušas pasākumu īstenošanas gaitā.

 

 

7. Vietējo un reģionālo pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana

 

Izstrādājot atbalsta pasākumus, dalībvalstīm jo īpaši būtu jākoncentrējas uz reģioniem, apgabaliem, vietējām kopienām un uzņēmumiem, kurus izstāšanās skar vissmagāk, tostarp tiem, kas ir atkarīgi no zvejas darbībām, tādēļ referents vēlas nodrošināt, ka dalībvalstis izveido daudzlīmeņu dialogu vismaz ar to reģionu un teritoriju vietējām un reģionālajām iestādēm, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību, kurus izstāšanās skar vissmagāk, jo šāda iesaistīšanās palīdzēs mērķtiecīgāk noteikt vajadzības un efektīvāk īstenot rezervi.

 

 

8. Priekšfinansējums un papildu summa

 

Referents uzskata, ka abi faktori, proti, preču un pakalpojumu tirdzniecība ar AK un AK ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā nozvejotās zivis, kurus Komisija ir izvēlējusies un piemēro dalībvalstīm piešķiramā priekšfinansējuma aprēķināšanas metodikā, liecina par vēsturiski spēcīgām saitēm un ciešām ekonomiskajām attiecībām starp atsevišķām dalībvalstīm un AK. Viņš apzinās risku, ka izvēlētā sadales metode var pilnībā neatspoguļot AK īpašo tiešo vai netiešo ietekmi uz katras dalībvalsts ekonomiku, taču šī metodika pietiekami labi atspoguļo solidaritātes garu, kas ir pamatā rezerves izveidei, un tā būtu jāskata arī nesen pabeigto sarunu par daudzgadu finanšu shēmu un instrumentu Next Generation EU kontekstā.

 

Referents arī atbalsta priekšlikumu aktivizēt rezervi divās piešķīrumu kārtās, pirmo kārtu (4 244 832 000 EUR) izmaksājot 2021. gadā priekšfinansējuma veidā un otro kārtu (1 126 162 000 EUR) izmaksājot 2024. gadā kā papildu iemaksas, kuru pamatā ir faktiskie izdevumi, pēc pieteikuma un īstenošanas ziņojuma iesniegšanas. Šai pieejai būtu jāļauj dalībvalstīm ātri reaģēt uz ārkārtas situāciju un efektīvāk novērst AK izstāšanās negatīvās sekas.

 

 

9. Pieteikumu iesniegšana finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves

 

Dalībvalstīm līdz 2023. gada 30. septembrim būs jāpiesakās finanšu iemaksas no rezerves saņemšanai, norādot detalizētu informāciju par izdevumiem, kas radušies. Referents uzskata, ka Komisijai īpaša uzmanība būtu jāpievērš pieteikumam pievienotajam īstenošanas ziņojumam, kurā aprakstīti veiktie pasākumi un to īstenošana, kā arī pārvaldības deklarācijai un neatkarīgas revīzijas ziņojumam. Novērtējot katras dalībvalsts izvēlēto pasākumu attiecināmību un piemērotību, Komisijai jebkurā gadījumā būtu jāpārbauda tiešā saistība ar izstāšanos un jāņem vērā nozares saimnieciskās darbības pārvietošana no AK uz Savienību.

 

 

10. Pārvaldība un kontrole

 

Ņemot vērā AK izstāšanās vienreizējo raksturu, referents uzskata, ka rezerves struktūra un tās atkāpes no Finanšu regulas — neparasti liels priekšfinansējums, otrais maksājums, gada saistību, maksājumu un gada ziņojumu neesamība — ir atbilstošas, taču ierosina, ka dalībvalstīm būtu jāizmanto pašreizējās izraudzītās struktūras un sistēmas pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, kas izveidotas saskaņā ar dalītas pārvaldības noteikumiem, kuri reglamentē kohēzijas politikas fondu un ES Solidaritātes fonda izmantošanu.

 

Komisijas priekšlikumā ir paredzēta izraudzīta struktūra, kas atbild par no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību, neatkarīga revīzijas struktūra un struktūra, kurai Komisija izmaksā priekšfinansējumu. Referents vēlas precizēt, ka dalībvalstīm būtu jāizraugās papildu struktūras, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, un saskaņā ar savu institucionālo, tiesisko un finanšu sistēmu jādeleģē tām ar rezervi saistītie uzdevumi un jāuztic rezerves līdzekļi.

 

 

11. Komunikācija un pamanāmība

 

Referents atbalsta Komisijas ierosinājumu, ka dalībvalstīm ir pienākums palielināt informētību par Savienības finansējumu, kas sniegts no rezerves, un informēt potenciālos saņēmējus, dalībniekus un sabiedrību kopumā par rezerves pastāvēšanu, apjomu un sniegto atbalstu, jo pārredzamības, komunikācijas un pamanāmības aktivitātes ir būtiskas, lai Savienības rīcību darītu pamanāmu uz vietas.

 

Turklāt viņš ierosina, ka jo īpaši galasaņēmēji būtu jāinformē par iemaksu no rezerves piešķiršanu kā Savienības iniciatīvu.

 

Visbeidzot, referents izmanto iespēju atgādināt dalībvalstīm, ka ne tikai ES ir atbildīga par savu lēmumu un darbību paziņošanu ES pilsoņiem, bet arī dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai iedzīvotājiem nodrošinātu labāku piekļuvi un izpratni par ES politikas ietekmi ES, valstu un vietējā līmenī.


 

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS (11.5.2021)

<CommissionInt>Reģionālās attīstības komitejai</CommissionInt>


<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Atzinuma sagatavotāja (*) : <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants

 

 

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”) 2020. gada 1. februārī izstājās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom), turpmāk abas kopā “Savienība”, un sākās pārejas periods. Par šo laikā ierobežoto periodu vienošanās tika panākta izstāšanās līgumā11, un tas ilga līdz 2020. gada 31. decembrim. Pārejas periodā Savienība un Apvienotā Karaliste sāka oficiālas sarunas par turpmākajām attiecībām.

(1) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”) 2020. gada 1. februārī izstājās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom), turpmāk abas kopā “Savienība”, un sākās pārejas periods. Par šo laikā ierobežoto periodu vienošanās tika panākta izstāšanās līgumā11, un tas beidzās 2020. gada 31. decembrī. Pārejas periodā Savienība un Apvienotā Karaliste sāka oficiālas sarunas par turpmākajām attiecībām.

__________________

__________________

11 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

11 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Pārejas periodam noslēdzoties, radīsies šķēršļi tirdzniecībai un pārrobežu apmaiņai starp Savienību un Apvienoto Karalisti. Paredzams, ka tam būs plaša un tālejoša ietekme uz uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm. Šīs sekas ir neizbēgamas, un ieinteresētajām personām ir katrā ziņā jābūt tām gatavām.

(2) Tagad, kad pārejas periods ir noslēdzies, pastāv šķēršļi tirdzniecībai un pārrobežu apmaiņai starp Savienību un Apvienoto Karalisti. Tam ir plaša un tālejoša sociāla un ekonomiska ietekme uz uzņēmumiem, jo īpaši MVU, tostarp mikrouzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm, vietējām kopienām un reģioniem, tostarp administratīvajām procedūrām saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un uzņēmumiem, kas nodarbojas ar importu un eksportu, tādējādi radot sarežģītus šķēršļus uz robežām, kavējot tirdzniecību un ekonomikas atveseļošanos. Šīs sekas būtu cik vien iespējams jāmīkstina.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies mīkstināt ekonomisko ietekmi, ko rada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, un apliecināt solidaritāti ar visām dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas šajos ārkārtas apstākļos cieš visvairāk.

(3) Savienība ir apņēmusies mīkstināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi, ko rada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, un apliecināt solidaritāti ar visām dalībvalstīm, reģioniem un nozarēm, jo īpaši tām, kas šajos ārkārtas apstākļos cieš visvairāk. Tomēr saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanās ietekmi joprojām pastāv daudzas neskaidrības, un tādēļ ir sarežģīti aprēķināt ietekmi uz konkrētas dalībvalsts ekonomiku. Piemēram, saimniecisko darbību pārvietošana no Apvienotās Karalistes uz atsevišķām Savienības dalībvalstīm var nodrošināt iespējamus pozitīvus ieguvumus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Būtu jāizveido Brexit korekcijas rezerve (“rezerve”), lai sniegtu atbalstu, kas domāts nelabvēlīgu seku novēršanai dalībvalstīs, reģionos un nozarēs, jo īpaši tajos, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības skārusi vissmagāk, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tai būtu pilnībā vai daļēji jāsedz papildu publiskie izdevumi, kas radušies dalībvalstīm, īstenojot pasākumus, kuru specifiskais mērķis ir šādu seku mīkstināšana.

(4) Būtu jāizveido Brexit korekcijas rezerve (“rezerve”), lai sniegtu atbalstu, kas domāts nelabvēlīgu seku novēršanai dalībvalstīs, reģionos, nozarēs, vietējās kopienās, kā arī attiecībā uz darba ņēmējiem, jo īpaši tur, kur Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radījusi vissmagāko ietekmi, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tai būtu pilnībā vai daļēji jāsedz papildu publiskie izdevumi, kas radušies dalībvalstīm un reģioniem, īstenojot pasākumus, kuru specifiskais mērķis ir šādu seku mīkstināšana.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai veicinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ir lietderīgi, lai dalībvalstis atbalsta pasākumu izstrādē īpaši koncentrētos uz tiem reģioniem, apgabaliem un pašvaldībām — tostarp tām, kas atkarīgas no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos —, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās, domājams, skars vissmagāk. Dalībvalstis var veikt īpašus pasākumus, lai atbalstītu izstāšanās skartos uzņēmumus un ekonomikas nozares. Tāpēc ir lietderīgi sniegt neizsmeļošu to pasākumu veidu sarakstu, ar kuriem, visticamāk, varētu sasniegt šo mērķi.

(5) Lai veicinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, ir lietderīgi, lai dalībvalstis atbalsta pasākumu izstrādē īpaši koncentrētos uz tiem reģioniem, apgabaliem, nozarēm, darba ņēmējiem, organizācijām, uzņēmumiem, vietējām kopienām un ekonomikas sektoriem, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās, domājams, skars vissmagāk, piemēram, sniedzot palīdzību jaunu eksporta tirgu atrašanā vai piegādes ķēžu dažādošanā un īpašu uzmanību pievēršot MVU, tostarp mikrouzņēmumiem, jo tiem bieži vien trūkst administratīvo, juridisko un finansiālu spēju, lai sagatavotu un īstenotu ārkārtas rīcības plānus. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka īpaši skartajos reģionos un vietējās kopienās tiek radītas kvalitatīvas darbvietas. Šajā ziņā īpaša uzmanība vajadzīga tiem reģioniem, apgabaliem un vietējām kopienām, kas ir sevišķi atkarīgi no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos. Tāpēc ir lietderīgi sniegt neizsmeļošu to pasākumu veidu sarakstu, ar kuriem, visticamāk, varētu sasniegt šos mērķus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Tajā pašā laikā ir svarīgi skaidri noteikt jebkādus izņēmumus no rezerves nodrošinātā atbalsta. No rezerves būtu jāizslēdz atbalsts par pievienotās vērtības nodokli, jo tas veido dalībvalsts ieņēmumus, kuri kompensē attiecīgās izmaksas dalībvalsts budžetam. Lai ierobežotos resursus varētu izlietot pēc iespējas efektīvāk, atbalstu no rezerves nedrīkstētu piešķirt tehniskajai palīdzībai, ko izmanto par rezerves īstenošanu atbildīgās struktūras. Atbilstīgi kohēzijas politikas vispārējai pieejai atbalsts nebūtu piešķirams par izdevumiem, kas saistīti ar pārcelšanos vai kas ir pretrunā jebkādiem piemērojamiem Savienības vai valsts tiesību aktiem.

(6) Tajā pašā laikā ir svarīgi skaidri noteikt jebkādus izņēmumus no rezerves nodrošinātā atbalsta. No rezerves būtu jāizslēdz atbalsts par pievienotās vērtības nodokli, jo tas veido dalībvalsts ieņēmumus, kuri kompensē attiecīgās izmaksas dalībvalsts budžetam. Atbilstīgi kohēzijas politikas vispārējai pieejai atbalsts principā nebūtu piešķirams par izdevumiem, kas saistīti ar pārcelšanos vai kas ir pretrunā jebkādiem piemērojamiem Savienības vai valsts tiesību aktiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Lai nodrošinātu, ka rezerves resursi tiek izmantoti vislietderīgākajā veidā, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot proporcionālu sava piešķīruma summu tehniskajai palīdzībai struktūrām, kas ir atbildīgas par rezerves īstenošanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā to, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radīs tūlītēju ietekmi uz dalībvalstīm un to ekonomiku un ka ir nepieciešams attiecīgos ietekmes mazināšanas pasākumus pieņemt vēl pirms pārejas perioda beigām, šādu pasākumu īstenošanas attiecināmības periodam būtu jāsākas no 2020. gada 1. jūlija un jāilgst ierobežotu laiku — 30 mēnešus.

(7) Būtu jānosaka attiecināmības periods to pasākumu īstenošanai, kuru mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi uz dalībvalstīm un to ekonomiku saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības un pielāgoties tai, ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste 2020. gada 1. februārī izstājās no Savienības, ka dalībvalstis šādus pasākumus sāka piemērot pirms pārejas perioda beigām un ka atsevišķi robežkontroles pasākumi, piemēram, tie, kurus Apvienotā Karaliste piemēro Savienības eksportam, tiks piemēroti pakāpeniski. Līdz ar to attiecināmības periodam būtu jāsākas 2020. gada 1. janvārī un jāilgst līdz 2023. gada 31. decembrim.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Saistībā ar rezervi veiktajām finanšu darbībām būtu jāatbilst Savienības programmām un prioritātēm un jāpapildina tās, piemēram, digitālā pārkārtošanās, taisnīga klimatiskā pārkārtošanās un Eiropas sociālo tiesību pīlārs, vienlaikus izvairoties no dubulta finansējuma vieniem un tiem pašiem izdevumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz īpaši noteikumi par rezerves budžeta saistībām, maksājumiem, pārnesumiem un atgūšanu. Gan pieturoties pie principa, ka Savienības budžets tiek noteikts katru gadu, šajā regulā būtu jāparedz lielākas iespējas pārnest neizmantotos līdzekļus, nekā tas noteikts Finanšu regulā, tādējādi maksimāli palielinot iespējas rezervi izmantot, lai novērstu negatīvo ietekmi, ko uz dalībvalstīm un to ekonomiku atstāj Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

(10) Rezerve būtu jāīsteno saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, tostarp efektīvi novēršot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu un saucot pie atbildības par minētajiem pārkāpumiem. Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz īpaši noteikumi par rezerves budžeta saistībām, maksājumiem, pārnesumiem un atgūšanu. Gan pieturoties pie principa, ka Savienības budžets tiek noteikts katru gadu, šajā regulā, ņemot vērā rezerves ārkārtējo izņēmuma un specifisko raksturu, būtu jāparedz lielākas iespējas pārnest neizmantotos līdzekļus, nekā tas noteikts Finanšu regulā, tādējādi maksimāli palielinot iespējas rezervi izmantot, lai novērstu negatīvo ietekmi, ko uz dalībvalstīm un to ekonomiku atstāj Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai dalībvalstis varētu izmantot papildu resursus un lai nodrošinātu pietiekamus finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai bez kavēšanās īstenotu rezerves aptvertos pasākumus, pienācīga summa būtu jāizmaksā jau 2021. gadā kā priekšfinansējums. Finansējuma sadalē būtu jāņem vērā tas, cik nozīmīga ir tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti un cik nozīmīga ir zvejniecība Apvienotās Karalistes ekskluzīvajā ekonomikas zonā, pamatojoties uz ticamiem un oficiāliem statistikas datiem. Tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ir unikāls gadījums un valda neskaidrības par to, kādi būs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecību galvenie aspekti pēc pārejas perioda beigām, ir grūti iepriekš paredzēt, kādi piemēroti pasākumi dalībvalstīm būs bez kavēšanās jāveic, lai pārvarētu izstāšanās radītās sekas. Tāpēc ir nepieciešams dot dalībvalstīm elastību un jo īpaši ļaut Komisijai pieņemt finansēšanas lēmumu, ar ko piešķir priekšfinansējumu, neizpildot Finanšu regulas 110. panta 2. punktā paredzēto pienākumu sniegt konkrēto finansējamo pasākumu aprakstu.

(11) Lai dalībvalstis varētu izmantot papildu resursus un lai nodrošinātu pietiekamus finanšu līdzekļus, kas nepieciešami, lai bez kavēšanās īstenotu rezerves aptvertos pasākumus, pienācīga summa būtu jāizmaksā kā priekšfinansējums trijos maksājumos — 2021., 2022. un 2023. gadā. Sadales metodē būtu jāņem vērā tas, cik nozīmīga ir tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti un cik nozīmīga ir zvejniecība, izteikta procentos no IKP, Apvienotās Karalistes ekskluzīvajā ekonomikas zonā, cik jūras pierobežas reģioniem un to kopienām ir nozīmīgi kaimiņos esošie savienojumi un cik nozīmīga iekšējā tirgū ir tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti, pamatojoties uz jaunākajiem ticamiem un oficiāliem statistikas datiem, un būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visām dalībvalstīm. Turklāt, tā kā tirdzniecības un sadarbības nolīgumā nav aplūkota finanšu pakalpojumu nozares uzņēmumu piekļuve tirgum un Savienībā jau ir vērojama pozitīva plašāka ietekme, piemēram, vairāku darbību pārvietošana, šī nozare būtu jāizslēdz no kopējā preču un pakalpojumu apjoma, ko ņem vērā, aprēķinot faktoru, kurš saistīts ar tirdzniecību iekšējā tirgū. Tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ir unikāls gadījums un valda neskaidrības par to, kādi būs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecību galvenie aspekti pēc pārejas perioda beigām, ir grūti iepriekš paredzēt, kādi piemēroti pasākumi dalībvalstīm būs bez kavēšanās jāveic, lai pārvarētu izstāšanās radītās sekas. Tāpēc ir nepieciešams dot dalībvalstīm elastību un jo īpaši ļaut Komisijai pieņemt finansēšanas lēmumu, ar ko piešķir priekšfinansējumu, neizpildot Finanšu regulas 110. panta 2. punktā paredzēto pienākumu sniegt konkrēto finansējamo pasākumu aprakstu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pirms priekšfinansējuma izmaksas dalībvalstīm būtu Komisijai trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā jāpaziņo izraudzīto struktūru identitāte un tās struktūras identitāte, kurai priekšfinansējums tiks izmaksāts, un jāapstiprina, ka ir sagatavoti sistēmu apraksti.

(12) Pirms priekšfinansējuma izmaksas dalībvalstīm būtu Komisijai trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā jāpaziņo izraudzīto struktūru identitāte un tās struktūras identitāte, kurai priekšfinansējums tiks izmaksāts, un jāapstiprina, ka ir sagatavoti sistēmu apraksti. Dalībvalstīm saskaņā ar savu institucionālo, juridisko un finansiālo satvaru būtu jāizraugās attiecīgā struktūra vai attiecīgās struktūras atbilstošajā teritoriālajā līmenī.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, būtu jānosaka vienots termiņš, kurā visām dalībvalstīm jāiesniedz pieteikums finanšu iemaksas saņemšanai no Rezerves. Šā instrumenta specifikas un salīdzinoši īsā īstenošanas perioda dēļ ir pamatoti noteikt specifisku atsauces periodu, un būtu nesamērīgi prasīt, lai dalībvalstis ik gadus iesniedz Finanšu regulas 63. panta 5., 6. un 7. pantā minētos dokumentus. Tā kā tajā pašā laikā riskus Savienības budžetam mazina prasība, ka ir dalībvalstīm ir jāizveido pamatīga pārvaldības un kontroles sistēma, ir pamatoti atkāpties no pienākuma katru gadu februārī vai martā iesniegt prasītos dokumentus. Lai Komisija varētu pārbaudīt no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas izlietošanas pareizību, dalībvalstīm arī būtu kopā ar pieteikumu jāiesniedz īstenošanas ziņojumi, kuros sniegta sīkāka informācija par finansētajām darbībām, pārvaldības deklarācija, kā arī neatkarīgas revīzijas struktūras atzinums, kas sagatavots saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem.

(13) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, būtu jānosaka vienots termiņš, kurā visām dalībvalstīm jāiesniedz pieteikums finanšu iemaksas saņemšanai no Rezerves. Šā instrumenta specifikas un salīdzinoši īsā īstenošanas perioda dēļ ir pamatoti noteikt specifisku atsauces periodu, un būtu nesamērīgi prasīt, lai dalībvalstis ik gadus iesniedz Finanšu regulas 63. panta 5., 6. un 7. pantā minētos dokumentus. Tā kā tajā pašā laikā riskus Savienības budžetam mazina prasība, ka dalībvalstīm ir jāizmanto jau pastāvošas stabilas pārvaldības un kontroles sistēmas vai tās jāizveido, ir pamatoti atkāpties no pienākuma katru gadu februārī vai martā iesniegt prasītos dokumentus. Lai Komisija varētu pārbaudīt no rezerves piešķirtās finanšu iemaksas izlietošanas pareizību, dalībvalstīm arī būtu kopā ar pieteikumu jāiesniedz īstenošanas ziņojumi, kuros sniegta sīkāka informācija par finansētajām darbībām, pārskatu dati, galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu kopsavilkums, pārvaldības deklarācija, kā arī neatkarīgas revīzijas struktūras atzinums, kas sagatavots saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem. Lai nodrošinātu atbilstību pārvaldības un kontroles prasībām un nekavējošu rezerves īstenošanu, Komisijai būtu jāorganizē informatīvas sanāksmes dalībvalstīm un jāizstrādā īstenošanas rokasgrāmata.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>14. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Saskaņā ar 22. un 23. punktu Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgumā par labāku likumdošanas procesu13, ir nepieciešams izvērtēt rezervi, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, jo īpaši dalībvalstīm. Attiecīgā gadījumā šīm prasībām vajadzētu ietvert izmērāmus rādītājus, uz kuru pamata rezervi izvērtē.

(14) Saskaņā ar 22. un 23. punktu Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgumā par labāku likumdošanas procesu13, ir nepieciešams izvērtēt rezervi, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, jo īpaši dalībvalstīm un valstu, reģionālajām vai vietējām iestādēm. Attiecīgā gadījumā šīm prasībām vajadzētu ietvert izmērāmus rādītājus, uz kuru pamata rezervi izvērtē.

_________________

_________________

13 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

13 Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm un saskanību pieteikumu izvērtēšanā, Komisijai pieteikumi būtu jāizvērtē kā kopums. Jo īpaši tai būtu jāraugās uz deklarēto izdevumu attiecināmību un pareizību, uz tiešo saikni starp izdevumiem un pasākumiem, kas veikti, lai novērstu izstāšanās sekas, un uz pasākumiem, ko attiecīgās dalībvalstis ieviesušas, lai nepieļautu dubultu finansējumu. Izvērtējot pieteikumus finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves, Komisijai būtu jādzēš priekšfinansējums un jāatgūst neizmantotā summa. Lai atbalstu koncentrētu uz izstāšanās visvairāk skartajām dalībvalstīm, gadījumos, kad attiecīgās dalībvalsts izdevumi, kurus Komisija atzinusi par attiecināmiem, pārsniedz kā priekšfinansējumu izmaksāto summu un 0,06 % no attiecīgās dalībvalsts nominālā nacionālā kopienākuma (NKI) 2021. gadā, vajadzētu būt iespējai šai dalībvalstij piešķirt papildu līdzekļus no rezerves pieejamo finanšu resursu robežās. Ņemot vērā gaidāmā ekonomikas satricinājuma apmēru, būtu jāparedz iespēja no priekšfinansējuma atgūtās summas izmantot dalībvalstu papildu izdevumu atmaksāšanai.

(15) Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm un saskanību pieteikumu izvērtēšanā, Komisijai pieteikumi būtu jāizvērtē kā kopums. Jo īpaši tai būtu jāraugās uz deklarēto izdevumu attiecināmību un pareizību, uz tiešo saikni starp izdevumiem un pasākumiem, kas veikti, lai novērstu izstāšanās sekas, un uz pasākumiem, ko attiecīgās dalībvalstis ieviesušas, lai nepieļautu dubultu finansējumu. Izvērtējot pieteikumus finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves, Komisijai būtu jādzēš priekšfinansējums, jāatgūst neizmantotā summa un jālemj par papildu maksājumiem provizoriskā piešķīruma robežās. Ņemot vērā gaidāmā ekonomikas satricinājuma apmēru, no provizoriskā piešķīruma neizlietotās summas būtu jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kuru kopējā pieņemtā summa pārsniedz to attiecīgo provizorisko piešķīrumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai nodrošinātu dalītās pārvaldības pareizu darbību, dalībvalstīm būtu jāizveido pārvaldības un kontroles sistēma, jānorīko un jāpaziņo Komisijai struktūras, kas ir atbildīgas par rezerves pārvaldību, kā arī atsevišķa neatkarīga revīzijas struktūra. Vienkāršošanas labad dalībvalstis var izmantot esošās norīkotās struktūras un sistēmas, kas izveidotas kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārvaldībai un kontrolei. Ir jānosaka dalībvalstu pienākumi un jānosaka īpašas prasības norīkotajām iestādēm.

(16) Lai nodrošinātu dalītās pārvaldības pareizu darbību, dalībvalstīm būtu jāizveido pārvaldības un kontroles sistēma, jānorīko un jāpaziņo Komisijai struktūras, kas ir atbildīgas par rezerves pārvaldību, kā arī atsevišķa neatkarīga revīzijas struktūra. Dalībvalstīm būtu jāizmanto pastāvošās sistēmas, kas izveidotas kohēzijas politikas finansējuma vai Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārvaldībai un kontrolei, un būtu jādeleģē uzdevumi pastāvošajām struktūrām, kas izraudzītas iepriekšminētajam nolūkam, tostarp reģionālā un vietējā līmenī. Ir jānosaka dalībvalstu pienākumi un jānosaka īpašas prasības norīkotajām iestādēm. Ja dalībvalstis izveido jaunas struktūras, Komisijai sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jānovērtē, vai tās nodrošina pietiekamu Savienības finanšu interešu aizsardzību. Komisijai būtu jānodrošina konsekventa un salīdzināma revīzijas pieeja visās dalībvalstīs.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>17. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Saskaņā ar Finanšu regulu, Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9514, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Padomes Regulu (ES) 2017/193916 Savienības finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu un krāpšanas gadījumu novēršanu, konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu un — vajadzības gadījumā — administratīvus un finansiālus sodus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201317 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp apskates uz vietas un pārbaudes, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) var veikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1371 paredzēto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas skar Savienības finanšu intereses18. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas.

(17) Saskaņā ar Finanšu regulu, Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/9514, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96, Padomes Regulu (ES) 2017/193916 un Regulu (ES, Euratom) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai Savienības finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu un krāpšanas gadījumu novēršanu, konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu un — vajadzības gadījumā — administratīvus sodus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201317 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp apskates uz vietas un pārbaudes, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) var veikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1371 paredzēto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas skar Savienības finanšu intereses18. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas.

_________________

_________________

14 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

14 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

15 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

15 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

16 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

16 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>18. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Dalībvalstīm būtu jāpalielina informētība par Savienības finansējumu no rezerves un attiecīgi jāinformē sabiedrība, jo pārredzamības, komunikācijas un pamanāmības aktivitātes ir būtiskas, lai Savienības rīcību padarītu redzamu uz vietas. Šo aktivitāšu pamatā vajadzētu jābūt patiesai, precīzai un atjauninātai informācijai.

(18) Dalībvalstīm būtu jāpalielina informētība par Savienības finansējumu no rezerves un attiecīgi jāinformē sabiedrība un īpaši saņēmēji, jo pārredzamības, komunikācijas un pamanāmības aktivitātes ir būtiskas, lai Savienības rīcību padarītu redzamu uz vietas. Šo aktivitāšu pamatā vajadzētu jābūt patiesai, precīzai un atjauninātai informācijai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>19. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Lai uzlabotu Savienības finansējuma izlietošanas pārredzamību, Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz nobeiguma ziņojums par rezerves īstenošanu.

(19) Lai uzlabotu Savienības finansējuma izlietošanas pārredzamību, Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz neatkarīgs nobeiguma ziņojums par rezerves īstenošanu, tajā sniedzot analīzi par katru dalībvalsti. Ziņojumā jo īpaši būtu jāizvērtē, vai resursi ir izmantoti efektīvi un lietderīgi un vai tie ir snieguši ES pievienoto vērtību. Izvērtējumā būtu arī jāziņo par to, cik lielā mērā dalībvalstu pasākumi ir mazinājuši Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nelabvēlīgās sekas uz dalībvalstīm, reģioniem, vietējām kopienām, nozarēm, uzņēmumiem, tostarp MVU, un uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. daļa – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “atsauces periods” ir Finanšu regulas 63. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētais atsauces periods, un tas ilgst no 2020. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim;

(1) “atsauces periods” ir Finanšu regulas 63. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētais atsauces periods, un tas ilgst no 2020. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 1. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Rezerves mērķis ir sniegt atbalstu, lai novērstu nelabvēlīgās sekas, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības rada dalībvalstīs, reģionos un nozarēs, jo īpaši tajos, ko izstāšanās skārusi vissmagāk, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Rezerves mērķis ir sniegt atbalstu, lai novērstu nelabvēlīgās sekas, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības rada dalībvalstīs, reģionos, vietējās kopienās, nozarēs, organizācijās, uzņēmumos, jo īpaši MVU, tostarp mikrouzņēmumos, un attiecībā uz darba ņēmējiem, jo īpaši tur, kur izstāšanās ietekme ir vissmagākā, un līdz ar to mīkstinātu saistīto ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbalstu no rezerves ir tiesīgas saņemt visas dalībvalstis.

1. Atbalstu no rezerves ir tiesīgas saņemt visas dalībvalstis. Dalībvalstis šādu atbalstu piešķir galvenokārt visvairāk skartajiem reģioniem.

2.  Rezerves resursu maksimālais apjoms pašreizējās cenās ir 5 370 994 000 EUR.

2.  Rezerves resursu maksimālais apjoms 2018. gada cenās ir 5 000 000 000 EUR.

3. Šā panta 2. punktā minētos resursus sadala šādi:

3. Šā panta 2. punktā minētos resursus provizoriski sadala saskaņā ar I pielikumā izklāstīto metodi. Tos dara pieejamus šādi:

(a) priekšfinansējuma summu 4 244 832 000 EUR apmērā dara pieejamu 2021. gadā saskaņā ar 8. pantu;

(a) priekšfinansējuma summu 4 000 000 000 EUR apmērā (2018. gada cenās) dara pieejamu un izmaksā trīs maksājumos no 2021. gada līdz 2023. gadam saskaņā ar 8. pantu un šādā sadalījumā:

 

(i)  2021. gadā — 1 600 000 000 EUR 2018. gada cenās;

 

(ii)  2022. gadā — 1 200 000 000 EUR 2018. gada cenās;

 

(iii)  2023. gadā — 1 200 000 000 EUR 2018. gada cenās;

(b) papildu summas 1 126 162 000 EUR apmērā dara pieejamas 2024. gadā saskaņā ar 11. pantu.

(b) papildu summas 1 000 000 000 EUR apmērā 2018. gada cenās dara pieejamas 2025. gadā saskaņā ar 11. pantu.

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētās summas uzskata par priekšfinansējumu Finanšu regulas 115. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkta nozīmē.

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētās summas uzskata par priekšfinansējumu Finanšu regulas 115. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkta nozīmē.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar finanšu iemaksu no rezerves atbalsta tikai tos publiskos izdevumus, kas ir tieši saistīti ar pasākumiem, ko dalībvalstis konkrēti veikušas, lai sekmētu 3. pantā minēto mērķu sasniegšanu, un no tās var segt šādus pasākumus:

1. Ar finanšu iemaksu no rezerves atbalsta tikai tos publiskos izdevumus, kas ir tieši saistīti ar pasākumiem, ko dalībvalstis un reģionālās iestādes konkrēti veikušas, lai sekmētu 3. pantā minēto mērķu sasniegšanu, un no tās var segt šādus pasākumus:

(a) pasākumi, ar ko palīdz uzņēmumiem un vietējām kopienām, ko negatīvi ietekmē izstāšanās;

(a) pasākumi, ar ko sniedz atbalstu un palīdz uzņēmumiem, jo īpaši MVU, tostarp mikrouzņēmumiem, organizācijām, darba ņēmējiem un vietējām kopienām, ko negatīvi ietekmē izstāšanās, sevišķi visvairāk skartajos reģionos;

(b) pasākumi, ar ko atbalsta visvairāk skartās ekonomikas nozares;

(b) pasākumi, ar ko atbalsta visvairāk skartās ekonomikas nozares un tajās nodarbinātos;

(c) pasākumi, ar ko atbalsta uzņēmumus un vietējās kopienas, kas atkarīgi/as no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos;

(c) pasākumi, ar ko atbalsta uzņēmumus, jo īpaši MVU, tostarp mikrouzņēmumus, darba ņēmējus un vietējās kopienas, kas atkarīgi/as no zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos, jo īpaši tos, kuri nevar pārvietot savu darbību uz citiem ūdeņiem;

 

(ca) pasākumi zvejnieku un operatoru atbalstam saistībā ar zvejas darbību pilnīgu izbeigšanu, kā definēts [Regula (ES) Nr. XX/20XX (EJZAF regula)], un kompensācijas operatoriem zvejniecības un akvakultūras nozarē, arī zvejniecības un akvakultūras produktu apstrādē, par zaudētajiem ienākumiem vai papildu izmaksām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības un mazāku piekļuvi Apvienotās Karalistes ūdeņiem;

(d) pasākumi, ar ko atbalsta nodarbinātību, tostarp izmantojot saīsināta darba laika shēmas, pārkvalificēšanos un apmācību skartajās nozarēs;

(d) pasākumi, ar ko atbalsta nodarbinātību, iekļautību un darbvietu radīšanu, jo īpaši visvairāk skartajos reģionos un vietējās kopienās, tiecoties nodrošināt kvalitatīvu nodarbinātību, tostarp izmantojot saīsināta darba laika shēmas, pārkvalificēšanos, kvalifikācijas celšanu un apmācību skartajās nozarēs, tostarp tūrisma nozarē;

(e) pasākumi, ar ko nodrošina robežkontroles, muitas kontroles, sanitārās un fitosanitārās kontroles, drošības kontroles un zvejniecības kontroles darbību, kā arī netiešo nodokļu iekasēšanu, un ar ko nodrošina papildu personālu un infrastruktūru;

(e) pasākumi, ar ko nodrošina robežkontroles, muitas kontroles, sanitārās un fitosanitārās kontroles, drošības kontroles un zvejniecības kontroles darbību, kā arī netiešo nodokļu iekasēšanu, un ar ko nodrošina papildu personālu, apmācību un infrastruktūru;

(f) pasākumi, ar ko atvieglo produktu sertifikācijas un atļauju piešķiršanas režīmus, palīdz izpildīt uzņēmējdarbības prasības, atvieglo etiķetēšanu un marķēšanu, piemēram, attiecībā uz drošuma, veselības un vides standartiem, un palīdz savstarpējas atzīšanas jautājumos;

(f) pasākumi, ar ko atvieglo produktu sertifikācijas un atļauju piešķiršanas režīmus, palīdz izpildīt uzņēmējdarbības prasības, atvieglo etiķetēšanu un marķēšanu, piemēram, attiecībā uz drošuma, veselības, vides un sociālajiem standartiem, un palīdz savstarpējas atzīšanas jautājumos, tostarp papildu personāls un infrastruktūra;

 

(fa) pasākumi, kas paredzēti, lai atbalstītu to Savienības pilsoņu reintegrāciju, kuri pamet Apvienoto Karalisti, piemēram, palīdzība un konsultācijas;

(g) pasākumi, ar ko nodrošina komunikāciju, informāciju un vairo iedzīvotāju un uzņēmumu informētību par to, kā izstāšanās rezultātā mainās to tiesības un pienākumi.

(g) pasākumi, ar ko nodrošina komunikāciju, juridiskās konsultācijas, informāciju un vairo iedzīvotāju un uzņēmumu informētību par to, kā izstāšanās rezultātā mainās to tiesības un pienākumi;

 

(ga) tehniskā palīdzība struktūrām, kas ir atbildīgas par rezerves īstenošanu,

 

nepārsniedzot 2,5 % no dalībvalsts piešķīruma dalībvalstīm, kuru piešķīrums ir mazāk nekā 30 miljoni EUR,

 

nepārsniedzot 750 000 EUR dalībvalstīm, kuru piešķīrums ir no 30 miljoniem EUR līdz 50 miljoniem EUR,

 

nepārsniedzot 1,5 % no dalībvalsts piešķīruma dalībvalstīm, kuru piešķīrums ir vairāk nekā 50 miljoni EUR.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izdevumi ir attiecināmi tad, ja tie ir radušies un samaksāti atsauces periodā par attiecīgajā dalībvalstī vai par labu attiecīgajai dalībvalstij veiktajiem pasākumiem.

2. Izdevumi ir attiecināmi tad, ja tie ― gan izraudzīto struktūru, gan galasaņēmēju līmenī ― ir radušies un samaksāti atsauces periodā par attiecīgajā dalībvalstī un reģionā vai par labu attiecīgajai dalībvalstij vai reģionam veiktajiem pasākumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Izstrādājot atbalsta pasākumus, dalībvalstis ņem vērā dažādo ietekmi, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības atstāj uz dažādiem reģioniem un vietējām kopienām un attiecīgi atbalsta sniegšanā no rezerves koncentrējas uz tiem, ko izstāšanās skar vissmagāk.

3. Izstrādājot atbalsta pasākumus, dalībvalstis ņem vērā dažādo ietekmi, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības atstāj uz dažādiem reģioniem un vietējām kopienām un attiecīgi atbalsta sniegšanā no rezerves koncentrējas uz tiem, ko izstāšanās skar vissmagāk. Dalībvalstis iesaistās jēgpilnās, iekļaujošās un pieejamās konsultācijās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. pants</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalstu no rezerves nesaņem par:

Atbalstu no rezerves nesaņem par:

(a) pievienotās vērtības nodokli;

(a) pievienotās vērtības nodokli;

(b) tehnisko palīdzību pārvaldībai, uzraudzībai, informēšanai un saziņai, sūdzību izšķiršanai un rezerves kontrolei un revīzijai;

 

(c) izdevumiem, ar ko atbalsta 2. panta 6. punktā definēto pārcelšanu;

(c) izdevumiem, ar ko atbalsta 2. panta 6. punktā definēto pārcelšanu;

(d) izdevumiem, ar ko atbalsta pārcelšanu saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 14. panta 16. punktu, ja iemaksa no rezerves ir valsts atbalsts.

(d) izdevumiem, ar ko atbalsta pārcelšanu saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 14. panta 16. punktu, ja iemaksa no rezerves ir valsts atbalsts;

 

(da) pasākumi, ar ko atbalsta tās finanšu un banku nozares daļas, kuras Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmē pozitīvi;

 

(db) pasākumi, kuros nav ievēroti Savienības vides mērķi, Parīzes nolīgums, kaitējuma nenodarīšanas princips, kā noteikts Eiropas zaļajā kursā, Eiropas sociālo tiesību pīlārs vai ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis iemaksu no rezerves izmanto, lai īstenotu 5. pantā minētos pasākumus nolūkā sniegt neatmaksājamu atbalstu. Savienības iemaksa izpaužas kā to attiecināmo izmaksu atlīdzināšana, kuras dalībvalstīm ir faktiski radušās un kuras tās ir samaksājušas pasākumu īstenošanas gaitā.

2. Dalībvalstis iemaksu no rezerves izmanto, lai īstenotu 5. pantā minētos pasākumus nolūkā sniegt neatmaksājamu atbalstu. Savienības iemaksa izpaužas kā to attiecināmo izmaksu atlīdzināšana, kuras dalībvalstīm ir faktiski radušās un kuras tās ir samaksājušas pasākumu īstenošanas gaitā gan izraudzīto struktūru, gan galasaņēmēju līmenī.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 5. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta, saskaņā ar šo regulu piešķirtās neizmantotās saistību un maksājumu apropriācijas tiek automātiski pārnestas un var tikt izmantotas līdz 2025. gada 31. decembrim. Pārnestās apropriācijas nākamajā finanšu gadā iztērē pirmās.

5. Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta, saskaņā ar šo regulu piešķirtās neizmantotās saistību un maksājumu apropriācijas tiek automātiski pārnestas un var tikt izmantotas līdz 2026. gada 31. decembrim. Pārnestās apropriācijas nākamajā finanšu gadā iztērē pirmās.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Piešķiršanas principi, pēc kuriem Komisija dalībvalstīm izmaksā priekšfinansējumu, ir izklāstīti I pielikumā.

svītrots

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija priekšfinansējumu izmaksā 60 dienu laikā no 2. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas dienas. To dzēš saskaņā ar 11. pantu.

3. Komisija priekšfinansējuma 2021. gada maksājumu izmaksā 30 dienu laikā no 2. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas dienas. Priekšfinansējuma 2022. un 2023. gada maksājumus izmaksā saskaņā ar īstenošanas aktā noteikto kārtību. Priekšfinansējumu dzēš saskaņā ar 11. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>9. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieteikumu finanšu iemaksas saņemšanai no rezerves Komisijai iesniedz līdz 2023. gada 30. septembrim. Komisija novērtē pieteikumu un nosaka, vai dalībvalstīm pienākas papildu summas vai arī kādas summas no dalībvalstīm būtu j