Procedură : 2020/0380(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0178/2021

Texte depuse :

A9-0178/2021

Dezbateri :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Voturi :

PV 15/09/2021 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 509kWORD 151k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Comisia pentru dezvoltare regională</Commission>

Raportor: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Raportori pentru aviz (*):

Valérie Hayer, Comisia pentru bugete

François-Xavier Bellamy, Comisia pentru pescuit

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0854),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 322 și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9-0433/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 19 martie 2021[2],

 având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 februarie 2021[3],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere concluziile Consiliului European, convenite în cadrul reuniunii sale speciale din 17-21 iulie 2020, care prevăd instituirea unei noi rezerve speciale de ajustare la Brexit,

 având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,

 având în vedere avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru pescuit,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0178/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) la 1 februarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) s-a retras din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) – denumite, în continuare, împreună „Uniunea”, intrând într-o perioadă de tranziție. Respectiva perioadă de timp limitată a fost convenită în cadrul Acordului de retragere11 și este prevăzută să dureze până la 31 decembrie 2020. Pe parcursul perioadei de tranziție, Uniunea și Regatul Unit au inițiat negocieri oficiale privind o relație viitoare.

(1) la 1 februarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) s-a retras din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) – denumite, în continuare, împreună „Uniunea”, intrând într-o perioadă de tranziție. Respectiva perioadă de timp limitată a fost convenită în cadrul Acordului de retragere11 și s-a încheiat la 31 decembrie 2020. Pe parcursul perioadei de tranziție, Uniunea și Regatul Unit au inițiat negocieri oficiale privind o relație viitoare.

__________________

__________________

11 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).

11 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După încheierea perioadei de tranziție, vor apărea bariere în calea comerțului și a schimburilor transfrontaliere între Uniune și Regatul Unit. Se preconizează consecințe ample și profunde pentru întreprinderi, cetățeni și pentru administrațiile publice. Aceste consecințe sunt inevitabile, iar părțile interesate trebuie să se asigure că sunt pregătite pentru a le face față.

(2) După încheierea perioadei de tranziție, au devenit realitate barierele în calea comerțului, a schimburilor transfrontaliere și a liberei circulații a persoanelor, serviciilor și capitalurilor între Uniune și Regatul Unit, cu consecințe ample și profunde pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri și pentru lucrătorii lor, precum și pentru comunitățile locale, pentru administrațiile publice și pentru cetățeni. Deoarece aceste consecințe sunt inevitabile, ele trebuie atenuate cât mai mult posibil, iar părțile interesate trebuie să se asigure că sunt pregătite pentru a le face față.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uniunea se angajează să atenueze impactul economic al retragerii Regatului Unit din Uniune și să dea dovadă de solidaritate cu toate statele membre, în special cu cele care sunt afectate în cea mai mare măsură de aceste circumstanțe excepționale.

(3) Uniunea se angajează să atenueze consecințele economice, sociale, asupra mediului și teritoriale negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune și să dea dovadă de solidaritate cu toate statele membre, inclusiv cu regiunile și comunitățile lor locale, precum și cu sectoarele economice, în special cu cele care sunt afectate cel mai grav, în aceste circumstanțe excepționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Uniunea se angajează, de asemenea, să asigure gestionarea sustenabilă a pescuitului, în concordanță cu obiectivele PCP, printre care se numără și principiul realizării capturii maxime sustenabile pentru toate stocurile, așa cum recomandă cele mai bune avize științifice disponibile, stoparea pescuitului excesiv, refacerea populațiilor de specii recoltate și protejarea mediului marin, așa cum prevăd și angajamentele internaționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Trebuie înființată o rezervă de ajustare la Brexit (denumită în continuare „rezerva”) pentru a oferi sprijin în vederea contracarării consecințelor negative în statele membre, în regiuni și sectoare, în special în cele care sunt cel mai grav afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune, cu scopul de a atenua, astfel, impactul avut de aceasta asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. Aceasta trebuie să acopere integral sau parțial cheltuielile publice suplimentare suportate de statele membre pentru măsurile luate în mod specific pentru atenuarea acestor consecințe.

(4) Trebuie înființată o rezervă de ajustare la Brexit (denumită în continuare „rezerva”) pentru a oferi sprijin în vederea contracarării consecințelor negative în statele membre, în regiuni și sectoare, în special în cele care sunt cel mai grav afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune, cu scopul de a atenua, astfel, impactul negativ avut de aceasta asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. Aceasta trebuie să acopere integral sau parțial cheltuielile suplimentare suportate de autoritățile publice naționale, regionale sau locale ale statelor membre pentru măsurile luate în mod specific pentru atenuarea acestor consecințe. Perioada de referință definită de prezentul regulament care stabilește eligibilitatea cheltuielilor trebuie să se aplice plăților făcute de autoritățile publice din statele membre, inclusiv plăților către entități publice sau private, pentru măsurile puse în aplicare.

</Amend>

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre care beneficiază de rezerva de ajustare la Brexit trebuie să pună la dispoziție toate dovezile necesare ale sprijinului public pentru menținerea și crearea unor locuri de muncă de calitate acolo unde ocuparea forței de muncă a fost afectată sau a dispărut ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE.

</AmendB>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială, este oportun ca statele membre, atunci când concep măsuri de sprijin, să se concentreze în special asupra regiunilor, zonelor și comunităților locale, inclusiv asupra celor care depind de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit, care sunt susceptibile de a fi afectate în cea mai mare măsură de retragerea Regatului Unit. Este posibil ca statele membre să fie nevoite să ia măsuri specifice pentru a sprijini întreprinderile și sectoarele economice afectate de retragere. Prin urmare, este oportun să se furnizeze o listă neexhaustivă a tipurilor de măsuri care sunt cele mai susceptibile de a atinge acest obiectiv.

(5) Pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială, este oportun ca statele membre, atunci când concep măsuri de sprijin, să se concentreze în special asupra regiunilor, zonelor și comunităților locale, inclusiv asupra celor care depind de activitățile de pescuit, care sunt afectate în cea mai mare măsură de retragerea Regatului Unit, și să le aloce fonduri din rezervă. Pentru a contracara consecințele negative ale retragerii Regatului Unit, statele membre trebuie folosească o parte mare a contribuției din rezervă pentru măsuri de sprijinire a întreprinderilor private și publice, care sunt afectate în cea mai mare măsură de retragere, în special a IMM-urilor și a lucrătorilor lor, precum și a lucrătorilor independenți, deoarece se confruntă, în prezent, cu bariere în calea fluxurilor comerciale, cu înmulțirea procedurilor administrative și vamale și cu sarcini de reglementare și financiare mai mari. Prin urmare, este oportun să se furnizeze o listă neexhaustivă a tipurilor de măsuri care sunt cele mai susceptibile de a atinge obiectivele respective. În eforturile lor de a-și sprijini sectoarele, regiunile, zonele și comunitățile locale afectate, statele membre trebuie să aplice principiile prevăzute de Codul european de conduită privind parteneriatul și să le încredințeze entităților lor publice de la nivel regional și local sarcina de a găsi măsurile cele mai potrivite. Măsurile de sprijin trebuie să țină seama de Pactul verde european și de Agenda digitală, să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 și să fie în concordanță cu principiile stabilite de Pilonul european al drepturilor sociale, inclusiv cu contribuția sa inerentă la eliminarea inegalităților și la promovarea egalității de gen și a integrării perspectivei de gen.

</Amend>

 

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere că este important să se combată schimbările climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, fondurile și programele vor contribui la integrarea acțiunilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general de a contribui cu 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii la îndeplinirea obiectivelor climatice. Se preconizează că rezerva de ajustare la Brexit va contribui cu 30 % din pachetul financiar total la îndeplinirea obiectivului climatic, ținând seama de nevoile și prioritățile specifice ale fiecărui stat membru.

</AmendB>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) La inițiativa statelor membre, cheltuielile pentru asistența tehnică trebuie să fie eligibile, pentru a reduce sarcina administrativă și a ajuta autoritățile locale, regionale și naționale să execute rezerva, astfel încât să ofere asistență mai ales IMM-urilor, care, din cauza dimensiunilor lor, nu au resursele și cunoștințele necesare pentru a face față sarcinii administrative și costurilor mai mari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În același timp, este important să se specifice în mod clar orice excluderi de la sprijinul acordat de rezervă. Rezerva trebuie să excludă de la sprijin taxa pe valoarea adăugată, deoarece aceasta constituie un venit al statului membru, care compensează costurile aferente pentru bugetul statului membru. Pentru a concentra utilizarea resurselor limitate în modul cel mai eficient, asistența tehnică utilizată de organismele responsabile cu implementarea rezervei nu trebuie să fie eligibilă pentru sprijin din rezervă. În conformitate cu abordarea generală privind politica de coeziune, cheltuielile legate de relocări sau care contravin legislației Uniunii sau legislației naționale aplicabile nu trebuie să fie sprijinite.

(6) În același timp, este important să se specifice în mod clar orice excluderi de la sprijinul acordat de rezervă. Rezerva trebuie să excludă de la sprijin taxa pe valoarea adăugată, deoarece aceasta constituie un venit al statului membru, care compensează costurile aferente pentru bugetul statului membru. În conformitate cu abordarea generală privind politica de coeziune, cheltuielile legate de relocări sau care contravin legislației Uniunii sau legislației naționale aplicabile nu trebuie să fie sprijinite. Pentru a concentra resursele limitate și a fi în concordanță cu obiectivele prezentului regulament de a se axa pe statele membre și sectoarele cel mai grav afectate ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, entitățile din sectorul financiar, inclusiv entitățile din sectorul bancar care au beneficiat de retragere, nu trebuie să fie eligibile pentru sprijin din rezervă.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de impactul imediat al consecințelor negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora și de necesitatea de a adopta măsuri de atenuare, după caz, înainte de expirarea perioadei de tranziție, perioada de eligibilitate pentru punerea în aplicare a unor astfel de măsuri trebuie să înceapă de la 1 iulie 2020 și să fie concentrată pe o perioadă limitată de 30 de luni.

(7) Pentru a ține seama de impactul consecințelor economice, sociale, de mediu și teritoriale negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora și, după caz, de măsurile luate de statele membre pentru a atenua efectele negative așteptate ale retragerii înainte de expirarea perioadei de tranziție, perioada de eligibilitate trebuie să înceapă de la 1 iulie 2019 și să fie concentrată pe o perioadă limitată de 54 de luni.

</Amend>

 

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Invită Comisia Europeană să transmită Parlamentului European o evaluare a impactului privind fluctuațiile lirei sterline (GBP) în raport cu euro (EUR) pentru a evidenția consecințele negative ale retragerii Regatului Unit asupra întreprinderilor și a sectoarelor economice ale UE, începând de la 1 ianuarie 2019, începutul perioadei de referință pentru contribuția financiară din rezervă.

</AmendB>

 

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În timp ce pun în aplicare rezerva de ajustare la Brexit, statele membre, împreună cu Comisia Europeană, trebuie să încerce să stabilească sinergii cu sprijinul primit din fondurile structurale europene, precum și să evite suprapunerile dintre utilizarea acestei rezerve și a fondurilor structurale.

</AmendB>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și stabilesc, în special, procedura de stabilire și execuție a bugetului și prevăd controale privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la regimul general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.

(9) Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și stabilesc, în special, procedura de stabilire și execuție a bugetului și prevăd controale privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la regimul general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale în statele membre, deoarece respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În scopul unei bune gestiuni financiare, trebuie stabilite norme specifice privind angajamentele bugetare, plățile, reportările și recuperările din rezervă. Respectând principiul potrivit căruia bugetul Uniunii este stabilit anual, prezentul regulament trebuie să prevadă posibilități de reportare a fondurilor neutilizate dincolo de cele prevăzute în Regulamentul financiar, maximizând astfel capacitatea rezervei de a aborda consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora.

(10) Rezerva ar trebui folosită în concordanță cu principiul bunei gestiuni financiare, asigurând inclusiv prevenirea și urmărirea penală eficace a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive. În scopul unei bune gestiuni financiare, trebuie stabilite norme specifice privind angajamentele bugetare, plățile, reportările și recuperările din rezervă. Respectând principiul potrivit căruia bugetul Uniunii este stabilit anual, prezentul regulament trebuie, dată fiind natura specifică și excepțională a rezervei, să prevadă posibilități de reportare a fondurilor neutilizate dincolo de cele prevăzute în Regulamentul financiar, maximizând astfel capacitatea rezervei de a aborda consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre, inclusiv la nivel regional și local, și a economiilor acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a permite statelor membre să utilizeze resursele suplimentare și pentru a asigura mijloace financiare suficiente pentru a pune rapid în aplicare măsurile din cadrul rezervei, un cuantum substanțial din aceasta trebuie să fie plătit în 2021, sub formă de prefinanțare. Metoda de distribuție trebuie să țină seama de importanța comerțului cu Regatul Unit și de importanța pescuitului în zona economică exclusivă a Regatului Unit, pe baza unor statistici fiabile și oficiale. Având în vedere natura unică a evenimentului pe care îl constituie retragerea Regatului Unit din Uniune și incertitudinea privind aspecte-cheie ale relației dintre Regatul Unit și Uniune după expirarea perioadei de tranziție, este dificil să se anticipeze măsurile adecvate pe care statele membre vor trebui să le ia rapid pentru a contracara efectele retragerii. Prin urmare, este necesar să se acorde flexibilitate statelor membre și, în special, să se permită Comisiei să adopte decizia de finanțare care prevede prefinanțarea fără obligația prevăzută la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar de a furniza o descriere a acțiunilor concrete care urmează să fie finanțate.

(11) Pentru a permite statelor membre să utilizeze resursele suplimentare și pentru a asigura mijloace financiare suficiente pentru a pune rapid în aplicare măsurile din cadrul rezervei, un cuantum substanțial din aceasta trebuie să fie plătit în 2021 și 2022, sub formă de prefinanțare, în două tranșe egale. Metoda de alocare a resurselor din rezervă trebuie să țină seama de importanța comerțului cu Regatul Unit și de importanța pescuitului în zona economică exclusivă a Regatului Unit, precum și de importanța regiunilor frontaliere maritime din vecinătate și a comunităților acestora, pe baza unor statistici fiabile și oficiale. Având în vedere natura unică a evenimentului pe care îl constituie retragerea Regatului Unit din Uniune și incertitudinea privind aspecte-cheie ale relației dintre Regatul Unit și Uniune după expirarea perioadei de tranziție, este dificil să se anticipeze măsurile adecvate pe care statele membre vor trebui să le ia rapid pentru a contracara efectele retragerii. Prin urmare, este necesar să se acorde flexibilitate statelor membre și, în special, să se permită Comisiei să adopte decizia de finanțare care prevede prefinanțarea fără obligația prevăzută la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar de a furniza o descriere a acțiunilor concrete care urmează să fie finanțate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Înainte de plata prefinanțării, statele membre trebuie să notifice Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, identitatea organismelor desemnate și a organismului căruia i se va plăti prefinanțarea și să confirme faptul că descrierile sistemelor au fost realizate.

(12) Înainte de plata prefinanțării, statele membre trebuie să notifice Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, identitatea organismelor desemnate și a organismului căruia i se va plăti prefinanțarea și să confirme faptul că descrierile sistemelor au fost realizate. Statele membre trebuie să desemneze organismele competente la nivelul teritorial corespunzător, în conformitate cu cadrul lor instituțional, juridic și financiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre, trebuie să existe un termen-limită unic aplicabil tuturor statelor membre pentru depunerea cererilor de contribuție financiară din rezervă. Natura specifică a instrumentului și perioada relativ scurtă de implementare justifică stabilirea unei perioade de referință adaptate și ar face disproporționată aplicarea cerinței ca statele membre să furnizeze anual documentele solicitate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar. Având în vedere că, în același timp, riscurile pentru bugetul Uniunii sunt atenuate de cerința ca statele membre să instituie un sistem solid de gestionare și control, se justifică derogarea de la obligația de a prezenta documentele solicitate în luna februarie sau martie a fiecărui an. Pentru a permite Comisiei să verifice corectitudinea utilizării contribuției financiare din rezervă, statele membre trebuie, de asemenea, să aibă obligația de a prezenta, în cadrul cererii, rapoarte de implementare care să ofere mai multe detalii cu privire la acțiunile finanțate, o declarație de gestiune, precum și un aviz al unui organism de audit independent, elaborat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

(13) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre, trebuie să existe un termen-limită unic aplicabil tuturor statelor membre pentru depunerea cererilor de contribuție financiară din rezervă. Natura specifică a instrumentului și perioada relativ scurtă de implementare justifică stabilirea unei perioade de referință adaptate și ar face disproporționată aplicarea cerinței ca statele membre să furnizeze anual documentele solicitate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar. Având în vedere că, în același timp, riscurile pentru bugetul Uniunii sunt atenuate de cerința ca statele membre să folosească un sistem solid de gestionare și control de care dispun deja sau, dacă este cazul, pe care urmează să îl creeze, se justifică derogarea de la obligația de a prezenta documentele solicitate în luna februarie sau martie a fiecărui an. Pentru a permite Comisiei să verifice corectitudinea utilizării contribuției financiare din rezervă, statele membre trebuie, de asemenea, să aibă obligația de a prezenta, în cadrul cererii, rapoarte de implementare care să ofere mai multe detalii cu privire la acțiunile finanțate, elementele contabile, controalele efectuate, o declarație de gestiune, precum și un aviz al unui organism de audit independent, elaborat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201613, este necesar să se evalueze rezerva pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcina administrativă excesivă, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe trebuie să includă indicatori măsurabili, ca bază pentru evaluarea rezervei.

(14) În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201613, este necesar să se evalueze rezerva pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcina administrativă excesivă asupra autorităților naționale, regionale și locale. După caz, aceste cerințe trebuie să includă indicatori măsurabili, ca bază pentru evaluarea rezervei.

__________________

__________________

13 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

13 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre și coerența în evaluarea cererilor, Comisia trebuie să evalueze cererile într-un pachet. Ea trebuie să analizeze în special eligibilitatea și acuratețea cheltuielilor declarate, legătura directă a cheltuielilor cu măsurile luate pentru a aborda consecințele retragerii și măsurile puse în aplicare de statul membru în cauză pentru a evita dubla finanțare. După evaluarea cererilor de contribuție financiară din rezervă, Comisia trebuie să valideze prefinanțarea plătită și să recupereze cuantumul neutilizat. Pentru a concentra sprijinul asupra statelor membre afectate în cea mai mare măsură de retragere, în cazul în care cheltuielile din statul membru în cauză, acceptate ca fiind eligibile de către Comisie, depășesc cuantumul plătit cu titlu de prefinanțare și 0,06 % din venitul național brut nominal (VNB) al statului membru în cauză pentru 2021, trebuie să fie posibil să se acorde o alocare suplimentară din rezervă către statul membru respectiv, în limitele resurselor financiare disponibile. Având în vedere amploarea șocului economic preconizat, trebuie prevăzută posibilitatea de a utiliza cuantumurile recuperate din prefinanțare pentru rambursarea cheltuielilor suplimentare efectuate de către statele membre.

(15) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre și coerența în evaluarea cererilor, Comisia trebuie să evalueze cererile într-un pachet. Ea trebuie să analizeze în special eligibilitatea și acuratețea cheltuielilor declarate, legătura directă a cheltuielilor cu măsurile luate pentru a aborda consecințele negative ale retragerii și măsurile puse în aplicare de statul membru în cauză pentru a evita dubla finanțare. După evaluarea cererilor de contribuție financiară din rezervă, Comisia trebuie să valideze prefinanțarea plătită, să recupereze cuantumul neutilizat și să decidă cu privire la plăți suplimentare în limita plafonului de alocare provizorie. Având în vedere amploarea șocului economic preconizat, sumele neutilizate din alocarea provizorie ar trebui să fie puse la dispoziția statelor membre al căror cuantum total acceptat depășește alocarea provizorie ce le revine.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Date fiind natura excepțională și fără precedent a instrumentului și scopul său, Comisia ar trebui să ajute statele membre să identifice măsurile care au fost întreprinse sau care urmează să fie întreprinse pentru a contracara consecințele negative ale retragerii Regatului Unit, inclusiv cu privire la modul de evaluare a legăturii directe dintre cheltuieli și retragerea Regatului Unit din Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a asigura buna funcționare a gestiunii partajate, statele membre trebuie să instituie un sistem de gestionare și control, să desemneze și să notifice Comisiei organismele responsabile cu gestionarea rezervei, precum și un organism de audit independent separat. Din motive de simplificare, statele membre pot utiliza organismele desemnate existente și sistemele instituite în scopul gestionării și controlului finanțărilor alocate în cadrul politicii de coeziune sau al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Este necesar să se precizeze responsabilitățile statelor membre și să se stabilească cerințele specifice pentru organismele desemnate.

(16) Pentru a asigura buna funcționare a gestiunii partajate, statele membre trebuie să instituie un sistem de gestionare și control, să desemneze și să notifice Comisiei organismele responsabile de la nivelul teritorial corespunzător cu gestionarea rezervei, precum și un organism de audit independent separat. Statele membre ar trebui să utilizeze sistemele existente, acolo unde este posibil, și să delege sarcini organismelor desemnate existente de la nivelul teritorial corespunzător care au fost instituite în scopul gestionării și controlului finanțărilor alocate în cadrul politicii de coeziune sau al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Este necesar să se precizeze responsabilitățile statelor membre și să se stabilească cerințele specifice pentru organismele desemnate. Statele membre se vor asigura că autoritățile locale și regionale în cauză se implică în activitatea organismelor de monitorizare, dacă nu fac deja parte din acestea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Pentru a asigura controale și audituri eficace, astfel încât să se evite dubla finanțare și să se prevină, să se detecteze și să se corecteze fraudele, corupția și conflictele de interese asociate măsurilor susținute din rezervă, este esențial ca statele membre să colecteze și să înregistreze datele privind beneficiarii unei contribuții financiare din rezervă și beneficiarii reali ai acestora în un format electronic standardizat și interoperabil și să folosească instrumentul unic de extragere a datelor care urmează să fie pus la dispoziție de Comisie.

</Amend>

 

<AmendB>Amendamentul  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Pentru a reduce birocrația, se recomandă utilizarea tehnicilor existente, cum ar fi opțiunea costurilor simplificate, pentru a contribui la o distribuire mai rapidă a resurselor financiare.

</AmendB>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului14, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului15 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului16, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, atunci când este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazurile de fraudă și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului18. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde acces și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO, precum și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(17) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului14, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului15, cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, atunci când este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazurile de fraudă și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului18. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde acces și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO, precum și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

__________________

__________________

14 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

14 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

15 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

15 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

16 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

16 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să sensibilizeze publicul cu privire la contribuția din rezerva Uniunii și să-l informeze în consecință, întrucât activitățile de transparență, comunicare și vizibilitate sunt esențiale pentru a face cunoscută acțiunea Uniunii. Aceste activități trebuie să se bazeze pe informații exacte și actualizate.

(18) Statele membre, regiunile și comunitățile locale trebuie să sensibilizeze publicul cu privire la contribuția din rezerva Uniunii și să-l informeze în consecință, în special beneficiarii, întrucât activitățile de transparență, comunicare și vizibilitate sunt esențiale pentru a face cunoscută acțiunea Uniunii. Aceste activități trebuie să se bazeze pe informații exacte și actualizate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea contribuției Uniunii, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport final privind implementarea rezervei.

(19) Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea contribuției Uniunii, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European un raport final privind execuția rezervei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „perioadă de referință” înseamnă perioada de referință menționată la articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, care este cuprinsă între 1 iulie 2020 și 31 decembrie 2022;

(1) „perioadă de referință” înseamnă perioada de referință menționată la articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, care este cuprinsă între 1 iulie 2019 și 31 decembrie 2023;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) „teritorii cu statut special” înseamnă, după caz, teritoriile britanice de peste mări și teritoriile dependente ale Coroanei Britanice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezerva oferă sprijin pentru a contracara consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune, în statele membre, în regiuni și în sectoare, în special cele care sunt cel mai grav afectate de respectiva retragere, precum și pentru a atenua impactul aferent asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Rezerva oferă sprijin pentru a contracara consecințele economice, asupra mediului, sociale și teritoriale negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune, în statele membre, inclusiv în regiunile și comunitățile lor locale, și în sectoarele economice, în special cele care sunt cel mai grav afectate de respectiva retragere, precum și pentru a atenua impactul negativ aferent asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Resursele maxime pentru rezervă sunt de 5 370 994 000 EUR, în prețuri curente.

2. Resursele maxime pentru rezervă sunt de 5 000 000 000 EUR la prețurile din 2018.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Resursele menționate la alineatul (2) se alocă după cum urmează:

3. Resursele menționate la alineatul (2) se alocă provizoriu după metoda și sumele rezultate din anexa I. Ele se alocă după cum urmează:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) în 2021 se pune la dispoziție o prefinanțare în valoare de 4 244 832 000 EUR, în conformitate cu articolul 8;

(a) se pune la dispoziție o prefinanțare în valoare de 4 000 000 000 EUR la prețurile din 2018 și se varsă în două tranșe, una de 2 000 000 000 EUR în 2021 și una de 2 000 000 000 EUR în 2022, în conformitate cu articolul 8;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în 2024 se pune la dispoziție un cuantum suplimentar de 1 126 162 000 EUR, în conformitate cu articolul 11.

(b) în 2025 se pune la dispoziție o sumă suplimentară de 1 000 000 000 EUR la prețurile din 2018, în conformitate cu articolul 11.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Contribuția financiară din rezervă sprijină numai cheltuielile publice legate direct de măsurile luate în mod specific de statele membre pentru a contribui la obiectivele menționate la articolul 3 și poate viza, în special, următoarele:

1. Contribuția financiară din rezervă sprijină numai măsurile luate în mod specific de statele membre, inclusiv la nivelul autorităților regionale și locale, pentru a contribui la obiectivele menționate la articolul 3 și poate viza, în special, următoarele:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) măsurile de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale afectate de retragere;

(a) măsurile de sprijinire a întreprinderilor private și publice, în special a IMM-urilor, a lucrătorilor independenți, a comunităților locale și a organizațiilor afectate de retragere;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsurile de sprijinire a sectoarelor economice cele mai afectate;

(b) măsurile de sprijinire a sectoarelor economice cel mai grav afectate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) măsurile de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale dependente de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit;

(c) măsurile de sprijinire a organizațiilor și a comunităților regionale și locale – mai ales a sectorului pescuitului la scară mică – dependente de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit, ale teritoriilor sale cu statut special și în apele care fac obiectul acordurilor de pescuit cu statele costiere în care s-au redus posibilitățile de pescuit pentru flotele Uniunii, ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) măsurile de sprijinire a ocupării forței de muncă, inclusiv prin scheme de reducere a programului de lucru, recalificare și formare profesională în sectoarele afectate;

(d) măsurile de sprijinire și protejare a locurilor de muncă, printre care se numără și locuri de muncă verzi, scheme de reducere a programului de lucru, recalificare și formare profesională în sectoarele grav afectate, și măsuri de înlesnire a reintegrării cetățenilor Uniunii și a persoanelor care au drept de ședere pe teritoriul Uniunii sau pe teritoriul unui stat membru care au plecat din Regatul Unit ca urmare a retragerii acestuia din Uniune;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) măsurile de asigurare a funcționării controalelor la frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, de securitate și privind pescuitul, precum și a colectării impozitelor indirecte, inclusiv personalul și infrastructura suplimentară;

(e) măsurile de asigurare a funcționării controalelor la frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, de securitate și privind pescuitul, precum și a colectării impozitelor indirecte, inclusiv personalul și formarea sa și infrastructura suplimentare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) măsurile de atenuare a perturbărilor cauzate de retragerea Regatului Unit din programele transfrontaliere de cooperare și schimb la nivel local și regional;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Cheltuielile sunt eligibile dacă sunt suportate și plătite în cursul perioadei de referință pentru măsurile puse în aplicare în statul membru în cauză sau în beneficiul statului membru în cauză.

2. Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție financiară din rezervă dacă sunt suportate și plătite de autoritățile publice naționale, regionale și locale ale statelor membre, inclusiv plățile vărsate către entități publice și/sau private în cursul perioadei de referință pentru măsurile puse în aplicare în statul membru în cauză sau în beneficiul statului membru în cauză.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. La elaborarea măsurilor de sprijin, statele membre iau în considerare impactul variat avut de retragerea Regatului Unit din Uniune asupra diferitelor regiuni și comunități locale și concentrează sprijinul din rezervă asupra celor mai afectate dintre acestea, după caz.

3. La elaborarea măsurilor de sprijin, statele membre iau în considerare impactul variat avut de retragerea Regatului Unit din Uniune asupra diferitelor regiuni și comunități locale și concentrează sprijinul din rezervă asupra celor mai grav afectate dintre acestea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Atunci când elaborează măsuri de sprijin în domeniul pescuitului, statele membre țin seama de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, asigurându-se că măsurile respective contribuie la gestionarea sustenabilă a stocurilor de pește și depun eforturi pentru a-i sprijini pe pescarii cel mai grav afectați de retragerea Regatului Unit din Uniune, îndeosebi pe cei care practică pescuitul la scară mică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. În conformitate cu cadrul lor instituțional, juridic și financiar și în concordanță cu principiul parteneriatului prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (UE) .../… [noul Regulament privind dispozițiile comune], statele membre stabilesc un dialog pe mai multe niveluri cu autoritățile locale și regionale și cu comunitățile din regiunile și sectoarele cele mai afectate, cu partenerii sociali și cu societatea civilă, pentru a concepe și a aplica măsuri convenite de comun acord care să fie susținute din rezervă, precum și un mecanism de monitorizare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Măsurile menționate la alineatul (1) respectă legislația aplicabilă.

4. Măsurile menționate la alineatul (1) respectă legislația aplicabilă și principiile stabilite de Pilonul european al drepturilor sociale, inclusiv contribuția sa inerentă la eliminarea inegalităților și la promovarea egalității de gen și a integrării perspectivei de gen; țin seama de Pactul verde european, de principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” și contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale Uniunii, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris, și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Măsurile eligibile în temeiul alineatului (1) pot beneficia de sprijin din partea altor programe și instrumente ale Uniunii, cu condiția ca sprijinul respectiv să nu vizeze același cost.

5. Măsurile eligibile în temeiul alineatului (1) pot beneficia de sprijin din partea altor programe și instrumente ale Uniunii, cu condiția ca sprijinul respectiv să nu vizeze același cost. Statele membre consultă autoritățile locale și regionale competente care îndeplinesc funcții de autorități de management sau de organisme intermediare pentru fondurile europene, pentru a evita orice suprapunere a finanțărilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Asistența tehnică

 

Fiecare stat membru poate utiliza până la 2,5 % din alocarea care îi revine din rezerva pentru asistență tehnică pentru a ajuta autoritățile locale, regionale și naționale să gestioneze, să monitorizeze, să controleze punerea în practică a măsurilor luate cu scopul de a contracara consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune și să comunice cu privire la aceasta și pentru a ajuta mai cu seamă IMM-urile să facă față sarcinii administrative și costurilor mai mari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) asistența tehnică pentru gestionare, monitorizare, informare și comunicare, soluționarea reclamațiilor, controlul și auditarea rezervei;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) cheltuielile în sprijinul entităților din sectorul financiar, inclusiv al entităților din sectorul bancar, care au beneficiat de retragerea Regatului Unit din Uniune;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre utilizează contribuția din rezervă pentru a pune în aplicare măsurile menționate la articolul 5 în vederea acordării unor forme nerambursabile de sprijin. Contribuția Uniunii îmbracă forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv și plătite de statele membre în cadrul punerii în aplicare a măsurilor.

2. Statele membre utilizează contribuția din rezervă pentru a pune în aplicare măsurile menționate la articolul 5 în vederea acordării unor forme nerambursabile de sprijin. Contribuția Uniunii îmbracă forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv și plătite de autoritățile competente ale statelor membre, costuri printre care se numără și plățile vărsate către entități publice și/sau private, în cadrul punerii în aplicare a măsurilor și pentru asistența tehnică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Statele membre a căror cotă din resursele rezervei este stabilită în funcție de cantitatea de pește capturat în apele zonei economice exclusive (ZEE) a Regatului Unit în conformitate cu anexa I alocă cel puțin 7 % din suma care le este alocată provizoriu unor măsuri de sprijinire a comunităților locale și regionale dependente de activitățile de pescuit, mai cu seamă a sectorului pescuitului la scară mică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Criteriile de alocare pentru prefinanțarea care urmează să fie plătită de Comisie statelor membre sunt stabilite în anexa I.

1. Criteriile de alocare pentru resursele care urmează să fie plătite de Comisie statelor membre sunt stabilite în anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia efectuează plata prefinanțării în termen de 60 de zile de la data adoptării actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2). Plata prefinanțării se validează în conformitate cu articolul 11.

3. Comisia efectuează plata prefinanțării în termen de 30 de zile de la data adoptării actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2). Plata prefinanțării se validează în conformitate cu articolul 11.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre înaintează Comisiei o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2023. Comisia evaluează cererea și stabilește dacă sunt datorate statelor membre cuantumuri suplimentare sau dacă este necesar să se recupereze cuantumuri de la statele membre, în conformitate cu articolul 11.

1. Statele membre, după consultarea părților interesate menționate la articolul 5 alineatul (3) litera (b), înaintează Comisiei o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 iunie 2024. Comisia evaluează cererea și stabilește dacă sunt datorate statelor membre cuantumuri suplimentare sau dacă este necesar să se recupereze cuantumuri de la statele membre, în conformitate cu articolul 11.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru nu depune o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2023, Comisia recuperează cuantumul total plătit cu titlu de prefinanțare statului membru respectiv.

2. În cazul în care un stat membru nu depune o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 iunie 2024, Comisia recuperează cuantumul total plătit cu titlu de prefinanțare statului membru respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cererea se bazează pe modelul prevăzut în anexa II. Cererea include informații privind cheltuielile publice totale suportate și plătite de statele membre și valorile indicatorilor de realizare pentru măsurile sprijinite. Ea este însoțită de documentele menționate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar și de un raport de implementare.

1. Cererea se bazează pe modelul prevăzut în anexa II. Cererea include informații privind cheltuielile totale suportate și plătite de autoritățile publice naționale, regionale sau locale în statele membre, inclusiv repartizarea teritorială a cheltuielilor la nivelul NUTS 2, și valorile indicatorilor de realizare pentru măsurile sprijinite. Ea este însoțită de documentele menționate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar și de un raport de implementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o descriere a impactului retragerii Regatului Unit din Uniune din punct de vedere economic și social, inclusiv o identificare a regiunilor, zonelor și sectoarelor celor mai afectate;

(a) o descriere a impactului negativ al retragerii Regatului Unit din Uniune din punct de vedere economic, social, teritorial și al mediului, inclusiv o identificare a sectoarelor, regiunilor, zonelor și comunităților locale celor mai grav afectate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) la cererea Comisiei, furnizarea de dovezi ale consecințelor negative pe care le are retragerea asupra întreprinderilor și sectoarelor economice care au primit sprijin din rezervă, ținând seama de deplasarea sectoarelor economice din Regatul Unit către Uniune;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 2 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o descriere a contribuției măsurilor la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.

(e) o descriere a contribuției măsurilor la principiile stabilite în Pilonul european al drepturilor sociale, inclusiv la promovarea egalității de gen și la integrarea dimensiunii de gen, la agenda digitală și la obiectivele de mediu ale Uniunii în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile (denumită în continuare „cuantumul acceptat”);

(a) valoarea cheltuielilor eligibile acceptate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) cuantumul asistenței tehnice, astfel cum se menționează la articolul 5 litera (a);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2 – litera ab (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) valoarea cuantumurilor de la literele (a) și (aa) („cuantumul total acceptat”);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dacă statului membru îi sunt datorate cuantumuri suplimentare, în conformitate cu alineatul (3), sau dacă există cuantumuri care trebuie recuperate în temeiul alineatului (5).

(b) dacă statului membru îi sunt datorate cuantumuri suplimentare, în conformitate cu alineatul (3), sau dacă există cuantumuri care trebuie recuperate în temeiul alineatului (6).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care cuantumul acceptat depășește atât valoarea prefinanțării, cât și 0,06 % din VNB-ul nominal al statului membru în cauză pentru anul 2021, statului membru în cauză i se datorează un cuantum suplimentar din alocarea menționată la articolul 4 alineatul (3) litera (b) și din orice cuantumuri reportate în temeiul articolului 8 alineatul (4).

În cazul în care cuantumul total acceptat depășește valoarea prefinanțării plătite, statului membru în cauză i se datorează un cuantum suplimentar din alocarea menționată la articolul 4 alineatul (3) litera (b), până când se atinge suma alocată provizoriu statului membru respectiv în conformitate cu anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un astfel de caz, Comisia plătește statului membru în cauză cuantumul care depășește prefinanțarea plătită sau 0,06 % din VNB-ul nominal din anul 2021, reținându-se valoarea cea mai mare.

Partea din alocarea provizorie a unui stat membru care nu este acoperită de suma totală acceptată și din orice cuantumuri reportate în temeiul articolului 8 alineatul (3) sunt puse la dispoziția statelor membre al căror cuantum total acceptat depășește alocarea provizorie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care suma cuantumurilor suplimentare pentru toate statele membre, calculată în conformitate cu primul paragraf din prezentul alineat, depășește resursele disponibile în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (b), contribuțiile din rezervă se reduc proporțional.

În cazul în care suma cuantumurilor suplimentare calculată pentru toate statele membre, în conformitate cu primul paragraf din prezentul alineat, depășește resursele disponibile în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (b) și al doilea paragraf al prezentului alineat, contribuțiile din rezervă pentru sumele care depășesc alocarea provizorie se reduc proporțional.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia validează prefinanțarea respectivă și plătește eventualul cuantum suplimentar datorat în termen de 60 de zile de la adoptarea actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2).

5. Comisia validează prefinanțarea respectivă și plătește eventualul cuantum suplimentar datorat în termen de 30 de zile de la adoptarea actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. În cazul în care cuantumul acceptat este mai mic decât prefinanțarea pentru statul membru în cauză, diferența se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar, în special partea I capitolul 6 secțiunile 3, 4 și 5. Cuantumurile recuperate sunt tratate drept venituri alocate interne în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul financiar și, în cazul în care s-a aplicat prezentul articol alineatul (3) al treilea paragraf, ele sunt utilizate pentru a crește proporțional contribuțiile plătite statelor membre eligibile pentru cuantumuri suplimentare, în temeiul alineatului (3) al prezentului articol, până la maximum 100 %. În cazul în care plățile către statele membre în temeiul prezentului articol alineatul (3) au fost efectuate la o rată de 100 %, cuantumurile recuperate se returnează la bugetul general al Uniunii.

6. În cazul în care cuantumul total acceptat este mai mic decât prefinanțarea acordată statului membru în cauză, diferența se recuperează în conformitate cu Regulamentul financiar, în special partea I titlul IV capitolul 6 secțiunile 3, 4 și 5. Cuantumurile recuperate sunt tratate drept venituri alocate interne în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul financiar și, în cazul în care s-a aplicat prezentul articol alineatul (3) al treilea paragraf, ele sunt utilizate pentru a crește proporțional contribuțiile plătite statelor membre eligibile pentru cuantumuri suplimentare, în temeiul alineatului (3) al prezentului articol, până la maximum 100 %. În cazul în care plățile către statele membre în temeiul prezentului articol alineatul (3) au fost efectuate la o rată de 100 %, cuantumurile recuperate se returnează la bugetul general al Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Comisia stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cuantumurile suplimentare datorate în temeiul prezentului articol alineatul (6) a doua teză. Actul de punere în aplicare respectiv constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 110 alineatul (1) din Regulamentul financiar și angajamentul juridic în sensul regulamentului respectiv. Comisia plătește orice eventual cuantum suplimentar datorat în termen de 60 de zile de la adoptarea actului respectiv.

7. Comisia stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cuantumurile suplimentare datorate în temeiul prezentului articol alineatul (6) a doua teză. Actul de punere în aplicare respectiv constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 110 alineatul (1) din Regulamentul financiar și angajamentul juridic în sensul regulamentului respectiv. Comisia plătește orice eventual cuantum suplimentar datorat în termen de 30 de zile de la adoptarea actului respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În îndeplinirea sarcinilor legate de implementarea rezervei, statele membre iau toate măsurile necesare, inclusiv măsuri legislative, de reglementare și administrative, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, și anume:

1. În îndeplinirea sarcinilor legate de implementarea rezervei, statele membre și, dacă este cazul, autoritățile lor regionale sau locale iau toate măsurile necesare, inclusiv măsuri legislative, de reglementare și administrative, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, și anume:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) desemnează un organism responsabil cu gestionarea contribuției financiare din rezervă și un organism de audit independent, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul financiar și supraveghează aceste organisme;

(a) desemnează la nivelul teritorial corespunzător un organism sau, acolo unde cadrul instituțional, legal și financiar al statului membru impune acest lucru, organisme responsabil(e) cu gestionarea contribuției financiare din rezervă și un organism de audit independent, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul financiar, și supraveghează aceste organisme;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) notifică Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, identitatea organismelor desemnate și a organismului căruia i se va plăti prefinanțarea și confirmă faptul că descrierile sistemelor au fost realizate;

(d) notifică Comisiei, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, identitatea organismului sau organismelor desemnate cărora li se va plăti prefinanțarea, inclusiv a organismelor cărora le-au fost delegate sarcini și fonduri din rezervă, după caz, și confirmă faptul că descrierile sistemelor au fost realizate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În sensul alineatului (1) literele (a) și (b), statele membre pot utiliza organismele și sistemele de gestionare și control deja existente pentru execuția finanțării în cadrul politicii de coeziune sau al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

2. În sensul alineatului (1) literele (a) și (b), statele membre utilizează organismele de la nivelul teritorial corespunzător și pot utiliza sistemele de gestionare și control recent înființate sau deja existente pentru execuția finanțării în cadrul politicii de coeziune sau al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Organismul responsabil cu gestionarea contribuției financiare din rezervă:

3. Organismul sau organismele responsabil(e) cu gestionarea contribuției financiare din rezervă:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care populația este formată din mai puțin de 300 de unități de eșantionare, se poate utiliza o metodă de eșantionare nestatistică, bazată pe raționamentul profesional al organismului de audit independent. În astfel de cazuri, dimensiunea eșantionului trebuie să fie suficientă pentru a permite organismului de audit independent să elaboreze un aviz de audit valabil. Metoda de eșantionare nestatistică acoperă minimum 10 % dintre unitățile de eșantionare din populația anului fiscal, selectate în mod aleatoriu.

În cazul în care populația este formată din mai puțin de 300 de unități de eșantionare, se poate utiliza o metodă de eșantionare nestatistică, bazată pe raționamentul profesional al organismului de audit independent. În astfel de cazuri, dimensiunea eșantionului trebuie să fie suficientă pentru a permite organismului de audit independent să elaboreze un aviz de audit valabil. Metoda de eșantionare nestatistică acoperă minimum 10 % dintre unitățile de eșantionare din populația perioadei de referință, selectate în mod aleatoriu.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. În cazul în care un stat membru decide să nu utilizeze, în sensul rezervei, sistemele sale de gestiune și control instituite pentru punerea în aplicare a finanțării politicii de coeziune sau a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, ci să instituie un nou sistem, Comisia evaluează, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, dacă sistemul este eficace și asigură un nivel suficient de protecție a intereselor financiare ale Uniunii. În cazul în care ajunge la concluzia că sistemul nu este eficace și nu oferă un nivel suficient de protecție a intereselor financiare ale Uniunii, Comisia recomandă statului membru în cauză măsuri de corectare. Statul membru respectiv pune în aplicare măsurile respective în termen de două luni de la recomandarea Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Corecțiile financiare efectuate de statul membru în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare din rezervă. Statul membru recuperează toate cuantumurile pierdute ca urmare a unei nereguli constatate.

1. Corecțiile financiare efectuate de statul membru în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare din rezervă. Statul membru recuperează toate cuantumurile pierdute ca urmare a unei nereguli constatate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre au responsabilitatea de a informa și de a face cunoscute cetățenilor Uniunii rolul, rezultatele și impactul contribuției din rezerva Uniunii prin acțiuni de informare și comunicare.

Statele membre și regiunile au responsabilitatea de a informa și de a face cunoscute cetățenilor Uniunii rolul, rezultatele și impactul contribuției din rezerva Uniunii prin acțiuni de informare și comunicare pentru a atenua impactul negativ asupra întreprinderilor și sectoarelor economice, pentru a evita blocajele administrative și pentru a consolida campaniile de informare ce urmăresc sensibilizarea cu privire la noile norme în vigoare după retragerea Regatului Unit din Uniune și, în special, se asigură că destinatarii măsurilor menționate la articolul 5 sunt informați cu privire la contribuția din rezervă ca inițiativă a Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până la 30 iunie 2026, Comisia efectuează o evaluare pentru a examina eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a rezervei. Comisia poate utiliza toate informațiile relevante deja disponibile în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar.

1. Până la 30 iunie 2026, se efectuează o evaluare pentru a se examina eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a rezervei. Comisia furnizează toate informațiile relevante deja disponibile în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Până la 30 iunie 2027, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind implementarea rezervei.

2. Până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport detaliat privind procesul de punere în aplicare a prezentului regulament, însoțit de o propunere legislativă dacă este cazul, iar până la 30 iunie 2027, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European un raport final privind implementarea rezervei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – subtitlul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metoda de alocare pentru prefinanțarea rezervei de ajustare la Brexit

Metoda de alocare pentru resursele rezervei de ajustare la Brexit

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prefinanțarea rezervei de ajustare la Brexit se distribuie între statele membre în conformitate cu următoarea metodologie:

Resursele rezervei de ajustare la Brexit se distribuie între statele membre în conformitate cu următoarea metodologie:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cota fiecărui stat membru din prefinanțarea rezervei de ajustare la Brexit se stabilește ca suma unui factor legat de peștele capturat în apele care aparțin zonei economice exclusive (ZEE) a Regatului Unit și a unui factor legat de comerțul cu Regatul Unit.

1. Cota fiecărui stat membru din resursele rezervei de ajustare la Brexit se stabilește ca suma unui factor legat de peștele capturat în apele care aparțin zonei economice exclusive (ZEE) a Regatului Unit, a unui factor legat de comerțul cu Regatul Unit și a unui factor legat de populația regiunilor frontaliere maritime cu Regatul Unit.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Factorul legat de peștele capturat în ZEE a Regatului Unit este utilizat pentru a aloca 600 de milioane EUR. Factorul legat de comerț este utilizat pentru a aloca 3 400 de milioane EUR. Ambele sume sunt exprimate în prețurile din 2018.

2. Factorul legat de peștele capturat în ZEE a Regatului Unit este utilizat pentru a aloca 600 de milioane EUR. Factorul legat de comerț este utilizat pentru a aloca 4 150 de milioane EUR. Factorul legat de regiunile frontaliere maritime este utilizat pentru a aloca 250 de milioane EUR. Fiecare din aceste sume este exprimată în prețurile din 2018.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera b – subpunctul ii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) procentul inițial din valoarea peștelui capturat în ZEE a Regatului Unit se ajustează prin înmulțirea sa cu indicele de dependență al statului membru;

(ii) procentul inițial din valoarea peștelui capturat în ZEE a Regatului Unit se ajustează prin înmulțirea sa cu indicele de dependență al statului membru folosind un factor de ponderare de 75 %;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c) procentul inițial din comerțul cu Regatul Unit se ajustează prin înmulțirea sa cu indicele de dependență al statului membru;

c) procentul inițial din comerțul cu Regatul Unit se ajustează prin înmulțirea sa cu indicele de dependență al statului membru folosind un factor de ponderare de 75 %;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

g) în cazul în care acest calcul duce la o alocare care depășește 0,35 % din VNB-ul unui stat membru (măsurată în euro), alocarea statului membru respectiv este plafonată la nivelul de 0,35 % din VNB-ul său. Resursele deduse ca urmare a acestei plafonări sunt redistribuite celorlalte state membre, proporțional cu procentele neplafonate ale acestora;

g) în cazul în care acest calcul duce la o alocare care depășește 0,36 % din VNB-ul unui stat membru (măsurată în euro), alocarea statului membru respectiv este plafonată la nivelul de 0,36 % din VNB-ul său. Resursele deduse ca urmare a acestei plafonări sunt redistribuite celorlalte state membre, proporțional cu procentele neplafonate ale acestora;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

h)  Resursele deduse ca urmare a acestei plafonări sunt distribuite statelor membre care nu sunt plafonate în temeiul literei g) sau h), proporțional cu procentele lor calculate conform literei g).

h)  Resursele deduse ca urmare a acestei plafonări sunt distribuite statelor membre care nu sunt plafonate în temeiul literei g) sau h), proporțional cu procentele lor calculate conform literei g).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Factorul legat de regiunile frontaliere maritime se obține prin calcularea ponderii fiecărui stat membru în populația totală a regiunilor frontaliere maritime cu Regatul Unit. Regiunile frontaliere maritime sunt regiuni de nivel NUTS 3 de la frontierele costiere și din alte regiuni de nivelul NUTS 3 în care cel puțin jumătate din populația regională locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de frontiera costieră. Frontierele costiere sunt definite ca zone de coastă situate la maximum 150 km de linia de țărm a Regatului Unit.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Pentru a calcula repartizarea prefinanțării rezervei de ajustare la Brexit:

5. Pentru a calcula repartizarea resurselor rezervei de ajustare la Brexit:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – litera fa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) pentru populația din regiunile de nivel NUTS 3, perioada de referință este 2017.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

7a 

Organismul sau organismele căruia (cărora) i-au (le-au) fost delegate sarcini și fonduri din rezervă, după caz.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 8 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scurtă descriere a zonelor și sectoarelor afectate și a măsurilor de răspuns instituite

Descriere a zonelor și sectoarelor afectate și a măsurilor de răspuns instituite

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

8a 

Descrierea dialogului pe mai multe niveluri și a mecanismului de monitorizare

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 9 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Totalul cheltuielilor publice suportate și plătite înainte de deduceri

Totalul cheltuielilor suportate și plătite înainte de deduceri

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 14 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

14a 

Repartizarea teritorială a cheltuielilor la nivelul NUTS 2

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 15.1 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale afectate de retragere

Măsuri de susținere a întreprinderilor private și publice, în special a IMM-urilor, a lucrătorilor independenți și a comunităților locale și organizațiilor cel mai grav afectate de retragere

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 15.2 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de sprijinire a sectoarelor economice cele mai afectate

Măsuri de sprijinire a sectoarelor economice cel mai grav afectate

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 15.3 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale dependente de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit

Măsuri de sprijinire a comunităților regionale și locale și a organizațiilor, mai ales a sectorului pescuitului la scară mică, dependente de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit, ale teritoriilor sale cu statut special și în apele care fac obiectul acordurilor de pescuit cu statele costiere în care s-au redus posibilitățile de pescuit pentru flotele Uniunii, ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 15.4 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de sprijinire a ocupării forței de muncă, prin scheme de reducere a programului de lucru, recalificare și formare profesională în sectoarele afectate

Măsuri de sprijinire a creării de locuri de muncă și a ocupării forței de muncă, printre care se numără și locuri de muncă verzi, scheme de reducere a programului de lucru, recalificare și formare profesională în sectoarele grav afectate, și măsuri de înlesnire a reintegrării cetățenilor Uniunii și a persoanelor care au drept de ședere pe teritoriul Uniunii sau pe teritoriul unui stat membru care au plecat din Regatul Unit ca urmare a retragerii acestuia din Uniune;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 15.4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

 

Amendamentul

15.4a 

măsurile de atenuare a perturbărilor cauzate de retragerea Regatului Unit din programele transfrontaliere de cooperare și schimb la nivel local și regional;

 

 

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 15.5 – coloana 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de asigurare a funcționării controalelor la frontieră și a controalelor de securitate, inclusiv personal și infrastructură suplimentare

Măsuri de asigurare a funcționării controalelor la frontieră și a controalelor de securitate, inclusiv personal, formare și infrastructură suplimentare

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – tabel – rândul 16 – coloana 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scurtă descriere/cuantum 
(de exemplu, utilizarea fondurilor politicii de coeziune, a REACT-EU, a Fondului pentru o tranziție justă, a Mecanismului de redresare și reziliență, altele - a se preciza)

Descriere /cuantum 
(de exemplu, utilizarea fondurilor politicii de coeziune, a REACT-EU, a Fondului pentru o tranziție justă, a Mecanismului de redresare și reziliență, altele - a se preciza)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II – paragraful 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) sistemele de control instituite garantează legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.3 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) după caz, organismul sau organismele cărora le-au fost delegate sarcini și fonduri din rezervă (numele, adresa și punctul de contact în cadrul organismului):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere și sinteza propunerii

 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („UK”) a părăsit Uniunea la 1 februarie 2020, când a intrat în vigoare Acordul de retragere, care prevedea dispoziții pentru o perioadă de tranziție care a durat până la 31 decembrie 2020.

 

La 24 decembrie 2020, ambele părți au încheiat un nou Acord comercial și de cooperare între UE și Regatul Unit pentru a limita consecințele negative ale retragerii Regatului Unit și pentru a stabili un cadru de cooperare care ar trebui să reprezinte baza unui viitor parteneriat puternic și constructiv, evitând elementele cele mai perturbatoare ale unui scenariu fără acord și oferind securitate juridică pe termen mediu și lung.

 

Însă, din cauză că Regatul Unit nu mai participă la politicile Uniunii de la încheierea perioadei de tranziție, au devenit deja vizibile efectele perturbatoare asupra relațiilor economice, comerciale și sociale.

 

Deși retragerea afectează întreaga Uniune, unele state membre, regiuni, sectoare și întreprinderi, în special cele cu o expunere semnificativă față de Regatul Unit, vor fi afectate mai grav și se preconizează că vor înregistra pierderi economice și financiare semnificative.

 

Raportorul reamintește concluziile Consiliului European, convenite în cadrul reuniunii sale speciale din 17-21 iulie 2020, când aceste consecințe inevitabile fuseseră deja anticipate și când s-a luat decizia de a institui rezerva de ajustare la Brexit („rezerva”), ca instrument de solidaritate menit să ofere sprijin financiar celor mai afectate state membre, regiuni și sectoare pentru a face față consecințelor negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune.

 

Raportorul salută propunerea Comisiei care urmează acordului Consiliului European și reamintește că aceasta face parte din pregătirile pentru încheierea perioadei de tranziție și se bazează pe și completează activitatea desfășurată de instituțiile UE și de statele membre în contextul măsurilor de pregătire adoptate în cadrul politicilor respective ale Uniunii în timpul negocierilor în temeiul articolului 50 din TUE.

 

 

2. Alegerea instrumentului

 

Raportorul consideră binevenit faptul că propunerea privind rezerva se inspiră din experiența îndelungată a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene și a politicii de coeziune, adaptându-se în același timp la circumstanțele complet noi și la obiectivul de contracarare a efectelor retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

 

În plus, raportorul salută faptul că regulamentul propus va fi adoptat în cadrul procedurii de codecizie și că rezerva va fi implementată în cadrul gestiunii partajate.

 

Raportorul este de acord cu Comisia cu privire la faptul că rezerva ar trebui să ia în considerare situația fără precedent pentru statele membre, unicitatea acesteia și necesitatea ca statele membre să reacționeze cu rapiditate și flexibilitate la provocările întâmpinate, pe măsură ce acestea apar în economiile lor.

 

 

3. Resurse din rezervă

 

Raportorul ia act de resursele maxime pentru implementarea rezervei, în cuantum de 5 370 994 000 EUR, în prețuri curente, cuantum care urmează să fie finanțat ca instrument special în afara plafoanelor bugetare ale UE din cadrul financiar multianual.

 

El atrage atenția asupra faptului că pierderile economice și financiare generale provocate de retragerea Regatului Unit din Uniune pentru anumite state membre, regiuni, întreprinderi și sectoare publice și private vor fi semnificative, dar nu pot fi cuantificate încă. Nu ar trebui să se creeze impresia că suma totală disponibilă din rezervă va fi suficientă pentru a acoperi toate aceste pierderi.

 

 

4. Obiective și categorii eligibile de măsuri

 

Rezerva va oferi contribuții financiare statelor membre pentru a contracara consecințele negative în statele membre, în regiuni și sectoare, în special în cele care sunt cel mai grav afectate de retragere, cu scopul de a atenua impactul avut de acest lucru asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

 

Deși raportorul sprijină lista neexhaustivă și orientativă a categoriilor de măsuri eligibile propusă de Comisie în vederea atingerii acestui obiectiv, este de părere că o parte importantă a contribuției din rezervă ar trebui utilizată pentru măsuri de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, permițându-le să se adapteze la noul mediu de afaceri și să protejeze nivelurile de ocupare a forței de muncă.

 

Pentru a limita riscul ca rezerva să fie utilizată cu scopul de a sprijini măsuri ce s-ar putea să nu contribuie la obiectivul vizat sau chiar să nu fie eligibile și, în consecință, pentru a limita riscul ca statelor membre să nu le fie rambursate cheltuielile, raportorul sugerează Comisiei să sprijine statele membre, ajutându-le să pregătească măsurile care urmează să fie sprijinite.

 

 

5. Alocări pentru sectorul pescuitului

 

Raportorul consideră că nu numai că s-a convenit foarte târziu asupra acordului de retragere, ci și că, din cauza limitării convenite a activităților de pescuit, sectorul pescuitului ar putea fi grav afectat. Așadar, propune ca fiecare stat membru să aloce cota din suma totală din prefinanțare care corespunde peștelui capturat unor măsuri de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale dependente de activitățile de pescuit.

 

 

6. Perioada de eligibilitate și eligibilitatea cheltuielilor

 

Având în vedere natura specifică a rezervei, raportorul este de acord cu perioada de implementare relativ scurtă propusă de Comisie. Totuși, raportorul este de părere că perioada de eligibilitate ar trebui să țină mai mult seama de măsurile luate de statele membre pentru a atenua efectele perturbatoare așteptate ale retragerii înainte de expirarea perioadei de tranziție și recomandă ca perioada de eligibilitate pentru implementarea acestor măsuri trebuie să fie cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2022. Raportorul explică mai departe că contribuția din rezervă îmbracă forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv în perioada de referință, inclusiv la nivelul beneficiarilor, și plătite până la 30 iunie 2023 de statele membre pentru măsuri puse în practică în aceste state.

 

 

7. Implicarea autorităților locale și regionale și a societății civile

 

Atunci când elaborează măsuri de sprijin, statele membre ar trebui să se concentreze în special pe regiunile, zonele, comunitățile locale și întreprinderile cel mai grav afectate de retragere, inclusiv pe cele care depind de activitățile de pescuit, iar raportorul dorește să se asigure că statele membre inițiază un dialog pe mai multe niveluri, cel puțin cu autoritățile locale și regionale din regiunile și zonele cele mai afectate, cu partenerii sociali și cu societatea civilă, întrucât această implicare va contribui la identificarea nevoilor și la implementarea rezervei într-un mod mai eficace.

 

 

8. Prefinanțarea și suma suplimentară

 

Raportorul consideră că cei doi factori, comerțul cu bunuri și servicii cu Regatul Unit și peștele capturat în zona economică exclusivă a Regatului Unit, aleși și aplicați de Comisie în metodologia de calculare a prefinanțării destinate statelor membre, demonstrează puternicele relații istorice și relațiile economice strânse dintre statele membre, luate în parte, și Regatul Unit. El știe că există riscul ca metoda de alocare aleasă să nu reflecte pe deplin expunerea directă sau indirectă specifică a economiei fiecărui stat membru la Regatul Unit, dar metodologia reflectă suficient spiritul de solidaritate care stă la baza instituirii rezervei și ar trebui privită și în contextul negocierilor recent încheiate privind cadrul financiar multianual și Next Generation EU.

 

Raportorul sprijină, de asemenea, propunerea de a activa rezerva în două runde de alocări, prima (4 244 832 000 EUR) plătită în 2021 sub formă de prefinanțare și a doua (1 126 162 000 EUR), plătită în 2024 sub formă de contribuții suplimentare, pe baza cheltuielilor reale, în urma depunerii unei cereri și a unui raport de punere în aplicare. Această abordare ar trebui să permită statelor membre să reacționeze rapid la situația excepțională și să contracareze efectele negative ale retragerii Regatului Unit.

 

 

9. Depunerea cererilor de acordare a unei contribuții financiare din rezervă

 

Statele membre vor trebui să solicite o contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2023, oferind detalii cu privire la cheltuielile efectuate. Raportorul consideră că Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită raportului de implementare care va însoți cererea, descriind ce măsuri au fost luate și cum au fost puse în aplicare, precum și o declarație de gestiune și un raport de audit independent. Pentru a evalua eligibilitatea și caracterul adecvat al măsurilor alese de fiecare stat membru, Comisia ar trebui să verifice în orice caz legătura directă cu retragerea și să țină seama de deplasarea activității sectoarelor economice din Regatul Unit în Uniune.

 

 

10. Gestionare și control

 

Având în vedere caracterul excepțional al retragerii Regatului Unit, raportorul consideră că modul în care este concepută rezerva și derogările de la Regulamentul financiar – o prefinanțare neobișnuit de mare, o a doua plată, niciun angajament anual, nicio plată și nicio raportare anuală– este adecvat, dar propune ca statele membre să recurgă la organismele desemnate existente și la sistemele de prevenire a neregulilor și a fraudelor existente, instituite în temeiul normelor de gestiune partajată care reglementează fondurile politicii de coeziune și Fondul de solidaritate al UE.

 

Propunerea Comisiei prevede un organism desemnat responsabil cu gestionarea contribuției financiare din rezervă, un organism de audit independent și un organism căruia Comisia îi plătește prefinanțarea. Raportorul dorește să clarifice faptul că statele membre ar trebui să desemneze organisme suplimentare, inclusiv la nivel regional și local, și să delege sarcini și fonduri din rezervă acestora, în conformitate cu cadrul lor instituțional, juridic și financiar.

 

 

11. Comunicare și vizibilitate

 

Raportorul susține propunerea Comisiei ca statele membre să aibă obligația de a informa publicul cu privire la contribuția din rezerva Uniunii și să informeze potențialii beneficiari, participanți și publicul larg de existența și de cuantumul rezervei, precum și din sprijinul din rezervă, întrucât activitățile de transparență, comunicare și vizibilitate sunt esențiale pentru a face cunoscută acțiunea Uniunii.

 

În plus, el recomandă ca mai ales destinatarii finali să fie informați că contribuția din rezervă este o inițiativă a Uniunii.

 

Nu în ultimul rând, raportorul profită de ocazie pentru a reaminti statelor membre că nu numai UE are responsabilitatea de a comunica deciziile și activitățile sale cetățenilor UE, ci și statele membre, pentru a le oferi cetățenilor un acces mai bun și o mai bună înțelegere a impactului politicilor UE la nivelul UE, precum și la nivel național și local.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (11.5.2021)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru dezvoltare regională</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Raportoare pentru aviz (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

 

 

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) la 1 februarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) s-a retras din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) – denumite, în continuare, împreună „Uniunea”, intrând într-o perioadă de tranziție. Respectiva perioadă de timp limitată a fost convenită în cadrul Acordului de retragere11 și este prevăzută să dureze până la 31 decembrie 2020. Pe parcursul perioadei de tranziție, Uniunea și Regatul Unit au inițiat negocieri oficiale privind o relație viitoare.

(1) la 1 februarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) s-a retras din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) – denumite, în continuare, împreună „Uniunea”, intrând într-o perioadă de tranziție. Respectiva perioadă de timp limitată a fost convenită în cadrul Acordului de retragere11 și s-a încheiat la 31 decembrie 2020. Pe parcursul perioadei de tranziție, Uniunea și Regatul Unit au inițiat negocieri oficiale privind o relație viitoare.

__________________

__________________

11 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).

11 Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După încheierea perioadei de tranziție, vor apărea bariere în calea comerțului și a schimburilor transfrontaliere între Uniune și Regatul Unit. Se preconizează consecințe ample și profunde pentru întreprinderi, cetățeni și pentru administrațiile publice. Aceste consecințe sunt inevitabile, iar părțile interesate trebuie să se asigure că sunt pregătite pentru a le face față.

(2) Întrucât perioada de tranziție s-a încheiat, există bariere în calea comerțului și a schimburilor transfrontaliere între Uniune și Regatul Unit. Acest lucru are consecințe sociale și economice ample și profunde pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi, cetățeni și administrațiile publice, comunitățile locale și regiuni, inclusiv proceduri administrative pentru furnizarea de servicii și pentru întreprinderile importatoare și exportatoare, creând astfel blocaje frontaliere dificile, împiedicând comerțul și redresarea economică. Aceste consecințe trebuie atenuate pe cât posibil.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uniunea se angajează să atenueze impactul economic al retragerii Regatului Unit din Uniune și să dea dovadă de solidaritate cu toate statele membre, în special cu cele care sunt afectate în cea mai mare măsură de aceste circumstanțe excepționale.

(3) Uniunea se angajează să atenueze impactul social și teritorial al retragerii Regatului Unit din Uniune și să dea dovadă de solidaritate cu toate statele membre, regiunile și sectoarele, în special cu cele care sunt afectate în cea mai mare măsură de aceste circumstanțe excepționale. Persistă însă multe incertitudini legate de impactul retragerii Regatului Unit, ceea ce face dificilă determinarea expunerii specifice a economiei unui stat membru. De exemplu, ne putem aștepta la avantaje din relocarea unor activități economice din Regatul Unit către Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Trebuie înființată o rezervă de ajustare la Brexit (denumită în continuare „rezerva”) pentru a oferi sprijin în vederea contracarării consecințelor negative în statele membre, în regiuni și sectoare, în special în cele care sunt cel mai grav afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune, cu scopul de a atenua, astfel, impactul avut de aceasta asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. Aceasta trebuie să acopere integral sau parțial cheltuielile publice suplimentare suportate de statele membre pentru măsurile luate în mod specific pentru atenuarea acestor consecințe.

(4) Trebuie înființată o rezervă de ajustare la Brexit (denumită în continuare „rezerva”) pentru a oferi sprijin în vederea contracarării consecințelor negative în statele membre, în regiuni, sectoare, comunități locale și de lucrători, în special în cele care sunt cel mai grav afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune, cu scopul de a atenua, astfel, impactul avut de aceasta asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. Aceasta trebuie să acopere integral sau parțial cheltuielile publice suplimentare suportate de statele membre și de regiuni pentru măsurile luate în mod specific pentru atenuarea acestor consecințe.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială, este oportun ca statele membre, atunci când concep măsuri de sprijin, să se concentreze în special asupra regiunilor, zonelor și comunităților locale, inclusiv asupra celor care depind de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit, care sunt susceptibile de a fi afectate în cea mai mare măsură de retragerea Regatului Unit. Este posibil ca statele membre să fie nevoite să ia măsuri specifice pentru a sprijini întreprinderile și sectoarele economice afectate de retragere. Prin urmare, este oportun să se furnizeze o listă neexhaustivă a tipurilor de măsuri care sunt cele mai susceptibile de a atinge acest obiectiv.

(5) Pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială, este oportun ca statele membre, atunci când concep măsuri de sprijin, să se concentreze și să aloce fonduri în special regiunilor, zonelor, sectoarelor, lucrătorilor, organizațiilor, întreprinderilor, comunităților locale și sectoarelor economice care sunt susceptibile de a fi afectate în cea mai mare măsură de retragerea Regatului Unit, de exemplu prin acordarea de asistență pentru găsirea de noi piețe de export sau pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare și acordând o atenție deosebită IMM-urilor și microîntreprinderilor, deoarece acestea nu au în general capacitatea administrativă, juridică și financiară de a pregăti și pune în aplicare planuri de rezervă, pentru a asigura astfel locuri de muncă de calitate. Statele membre ar trebui se asigure că sunt create locuri de muncă de înaltă calitate în regiunile și comunitățile locale afectate în mod deosebit. În acest sens, regiunile, zonele și comunitățile locale care depind în mare măsură de activitățile de pescuit din apele Regatului Unit merită o atenție deosebită. Prin urmare, este oportun să se furnizeze o listă neexhaustivă a tipurilor de măsuri care sunt cele mai susceptibile de a atinge aceste obiective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În același timp, este important să se specifice în mod clar orice excluderi de la sprijinul acordat de rezervă. Rezerva trebuie să excludă de la sprijin taxa pe valoarea adăugată, deoarece aceasta constituie un venit al statului membru, care compensează costurile aferente pentru bugetul statului membru. Pentru a concentra utilizarea resurselor limitate în modul cel mai eficient, asistența tehnică utilizată de organismele responsabile cu implementarea rezervei nu trebuie să fie eligibilă pentru sprijin din rezervă. În conformitate cu abordarea generală privind politica de coeziune, cheltuielile legate de relocări sau care contravin legislației Uniunii sau legislației naționale aplicabile nu trebuie să fie sprijinite.

(6) În același timp, este important să se specifice în mod clar orice excluderi de la sprijinul acordat de rezervă. Rezerva trebuie să excludă de la sprijin taxa pe valoarea adăugată, deoarece aceasta constituie un venit al statului membru, care compensează costurile aferente pentru bugetul statului membru. În conformitate cu abordarea generală privind politica de coeziune, cheltuielile legate de relocări sau care contravin legislației Uniunii sau legislației naționale aplicabile nu trebuie, în principiu, să fie sprijinite.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru a se asigura că resursele din rezervă sunt utilizate în modul cel mai eficient, ar trebui să fie posibil ca statele membre să utilizeze o sumă proporțională din alocarea lor pentru asistență tehnică pentru organismele responsabile de punerea în aplicare a rezervei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de impactul imediat al consecințelor negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora și de necesitatea de a adopta măsuri de atenuare, după caz, înainte de expirarea perioadei de tranziție, perioada de eligibilitate pentru punerea în aplicare a unor astfel de măsuri trebuieînceapă de la 1 iulie 2020 și să fie concentrată pe o perioadă limitată de 30 de luni.

(7) Ar trebui stabilită perioada de eligibilitate pentru punerea în aplicare a măsurilor de atenuare și adaptare a impactului consecințelor negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora, ținând seama de faptul că Regatul Unit a părăsit Uniunea la 1 februarie 2020; că statele membre au început să adopte astfel de măsuri înainte de încheierea perioadei de tranziție; și că anumite măsuri de control la frontieră, cum ar fi cele impuse de Regatul Unit exporturilor provenite din Uniune, urmeazăfie aplicate progresiv. Prin urmare, perioada de eligibilitate ar trebui să înceapă la 1 ianuarie 2020 și să dureze până la 31 decembrie 2023.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Măsurile financiare luate cu fonduri din rezervă ar trebui să fie coerente și complementare cu programele și prioritățile Uniunii, cum ar fi tranziția digitală, tranziția climatică echitabilă și Pilonul european al drepturilor sociale, evitând totodată dubla finanțare pentru aceleași cheltuieli.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În scopul unei bune gestiuni financiare, trebuie stabilite norme specifice privind angajamentele bugetare, plățile, reportările și recuperările din rezervă. Respectând principiul potrivit căruia bugetul Uniunii este stabilit anual, prezentul regulament trebuie să prevadă posibilități de reportare a fondurilor neutilizate dincolo de cele prevăzute în Regulamentul financiar, maximizând astfel capacitatea rezervei de a aborda consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora.

(10) Rezerva ar trebui folosită în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, asigurând inclusiv prevenirea și urmărirea penală eficace a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive. În scopul unei bune gestiuni financiare, trebuie stabilite norme specifice privind angajamentele bugetare, plățile, reportările și recuperările din rezervă. Respectând principiul potrivit căruia bugetul Uniunii este stabilit anual, prezentul regulament trebuie, dată fiind natura specifică și absolut excepțională a rezervei, să prevadă posibilități de reportare a fondurilor neutilizate dincolo de cele prevăzute în Regulamentul financiar, maximizând astfel capacitatea rezervei de a aborda consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre și a economiilor acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a permite statelor membre să utilizeze resursele suplimentare și pentru a asigura mijloace financiare suficiente pentru a pune rapid în aplicare măsurile din cadrul rezervei, un cuantum substanțial din aceasta trebuie să fie plătit în 2021, sub formă de prefinanțare. Metoda de distribuție trebuie să țină seama de importanța comerțului cu Regatul Unit și de importanța pescuitului în zona economică exclusivă a Regatului Unit, pe baza unor statistici fiabile și oficiale. Având în vedere natura unică a evenimentului pe care îl constituie retragerea Regatului Unit din Uniune și incertitudinea privind aspecte-cheie ale relației dintre Regatul Unit și Uniune după expirarea perioadei de tranziție, este dificil să se anticipeze măsurile adecvate pe care statele membre vor trebui să le ia rapid pentru a contracara efectele retragerii. Prin urmare, este necesar să se acorde flexibilitate statelor membre și, în special, să se permită Comisiei să adopte decizia de finanțare care prevede prefinanțarea fără obligația prevăzută la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar de a furniza o descriere a acțiunilor concrete care urmează să fie finanțate.

(11) Pentru a permite statelor membre să utilizeze resursele suplimentare și pentru a asigura mijloace financiare suficiente pentru a pune rapid în aplicare măsurile din cadrul rezervei, un cuantum substanțial din aceasta trebuie să fie plătit în perioada 2021-2023, sub formă de prefinanțare, în trei etape - 2021, 2022 și 2023. Metoda de distribuție trebuie să țină seama de importanța comerțului cu Regatul Unit ca procent din PIB, de importanța pescuitului în zona economică exclusivă a Regatului Unit, de importanța legăturilor cu regiunile frontaliere maritime și comunitățile acestora și de importanța comerțului cu Regatul Unit pe piața internă, pe baza celor mai recente statistici oficiale și fiabile, și ar trebui să asigure un tratament egal pentru toate statele membre. În plus, întrucât Acordul comercial și de cooperare nu vizează accesul pe piață pentru societățile din sectorul serviciilor financiare și deoarece efectele de propagare pozitive sunt deja vizibile în Uniune, cum ar fi relocarea unor activități, acest sector ar trebui exclus din volumul total de bunuri și servicii la calcularea factorului legat de comerțul de pe piața internă. Având în vedere natura unică a evenimentului pe care îl constituie retragerea Regatului Unit din Uniune și incertitudinea privind aspecte-cheie ale relației dintre Regatul Unit și Uniune după expirarea perioadei de tranziție, este dificil să se anticipeze măsurile adecvate pe care statele membre vor trebui să le ia rapid pentru a contracara efectele retragerii. Prin urmare, este necesar să se acorde flexibilitate statelor membre și, în special, să se permită Comisiei să adopte decizia de finanțare care prevede prefinanțarea fără obligația prevăzută la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar de a furniza o descriere a acțiunilor concrete care urmează să fie finanțate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Înainte de plata prefinanțării, statele membre trebuie să notifice Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, identitatea organismelor desemnate și a organismului căruia i se va plăti prefinanțarea și să confirme faptul că descrierile sistemelor au fost realizate.

(12) Înainte de plata prefinanțării, statele membre trebuie să notifice Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, identitatea organismelor desemnate și a organismului căruia i se va plăti prefinanțarea și să confirme faptul că descrierile sistemelor au fost realizate. Statele membre trebuie să desemneze organismul sau organismele relevante la nivelul teritorial corespunzător, în conformitate cu cadrul lor instituțional, juridic și financiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre, trebuie să existe un termen-limită unic aplicabil tuturor statelor membre pentru depunerea cererilor de contribuție financiară din rezervă. Natura specifică a instrumentului și perioada relativ scurtă de implementare justifică stabilirea unei perioade de referință adaptate și ar face disproporționată aplicarea cerinței ca statele membre să furnizeze anual documentele solicitate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar. Având în vedere că, în același timp, riscurile pentru bugetul Uniunii sunt atenuate de cerința ca statele membre să instituie un sistem solid de gestionare și control, se justifică derogarea de la obligația de a prezenta documentele solicitate în luna februarie sau martie a fiecărui an. Pentru a permite Comisiei să verifice corectitudinea utilizării contribuției financiare din rezervă, statele membre trebuie, de asemenea, să aibă obligația de a prezenta, în cadrul cererii, rapoarte de implementare care să ofere mai multe detalii cu privire la acțiunile finanțate, o declarație de gestiune, precum și un aviz al unui organism de audit independent, elaborat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

(13) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre, trebuie să existe un termen-limită unic aplicabil tuturor statelor membre pentru depunerea cererilor de contribuție financiară din rezervă. Natura specifică a instrumentului și perioada relativ scurtă de implementare justifică stabilirea unei perioade de referință adaptate și ar face disproporționată aplicarea cerinței ca statele membre să furnizeze anual documentele solicitate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar. Având în vedere că, în același timp, riscurile pentru bugetul Uniunii sunt atenuate de cerința ca statele membre să folosească sau instituie sisteme solid de gestionare și control, se justifică derogarea de la obligația de a prezenta documentele solicitate în luna februarie sau martie a fiecărui an. Pentru a permite Comisiei să verifice corectitudinea utilizării contribuției financiare din rezervă, statele membre trebuie, de asemenea, să aibă obligația de a prezenta, în cadrul cererii, rapoarte de implementare care să ofere mai multe detalii cu privire la acțiunile finanțate, elementele contabile, un rezumat al rapoartelor finale de audit și al controalelor efectuate, o declarație de gestiune, precum și un aviz al unui organism de audit independent, elaborat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional. Pentru a asigura respectarea cerințelor de gestionare și control și punerea în aplicare promptă a rezervei, Comisia ar trebui să organizeze sesiuni de informare pentru statele membre și să elaboreze un ghid de punere în aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201613, este necesar să se evalueze rezerva pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcina administrativă excesivă, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe trebuie să includă indicatori măsurabili, ca bază pentru evaluarea rezervei.

(14) În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201613, este necesar să se evalueze rezerva pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcina administrativă excesivă, în special asupra statelor membre și a autorităților naționale, regionale sau locale. După caz, aceste cerințe trebuie să includă indicatori măsurabili, ca bază pentru evaluarea rezervei.

_________________

_________________

13 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

13 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre și coerența în evaluarea cererilor, Comisia trebuie să evalueze cererile într-un pachet. Ea trebuie să analizeze în special eligibilitatea și acuratețea cheltuielilor declarate, legătura directă a cheltuielilor cu măsurile luate pentru a aborda consecințele retragerii și măsurile puse în aplicare de statul membru în cauză pentru a evita dubla finanțare. După evaluarea cererilor de contribuție financiară din rezervă, Comisia trebuie să valideze prefinanțarea plătită și să recupereze cuantumul neutilizat. Pentru a concentra sprijinul asupra statelor membre afectate în cea mai mare măsură de retragere, în cazul în care cheltuielile din statul membru în cauză, acceptate ca fiind eligibile de către Comisie, depășesc cuantumul plătit cu titlu de prefinanțare și 0,06 % din venitul național brut nominal (VNB) al statului membru în cauză pentru 2021, trebuie să fie posibil să se acorde o alocare suplimentară din rezervă către statul membru respectiv, în limitele resurselor financiare disponibile. Având în vedere amploarea șocului economic preconizat, trebuie prevăzută posibilitatea de a utiliza cuantumurile recuperate din prefinanțare pentru rambursarea cheltuielilor suplimentare efectuate de către statele membre.

(15) Pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre și coerența în evaluarea cererilor, Comisia trebuie să evalueze cererile într-un pachet. Ea trebuie să analizeze în special eligibilitatea și acuratețea cheltuielilor declarate, legătura directă a cheltuielilor cu măsurile luate pentru a aborda consecințele retragerii și măsurile puse în aplicare de statul membru în cauză pentru a evita dubla finanțare. După evaluarea cererilor de contribuție financiară din rezervă, Comisia trebuie să valideze prefinanțarea plătită și să recupereze cuantumul neutilizat și să decidă cu privire la plăți suplimentare în limita plafonului de alocare provizorie. Având în vedere amploarea șocului economic preconizat, sumele neutilizate din alocarea provizorie ar trebui să fie puse la dispoziția statelor membre al căror cuantum total acceptat depășește alocarea provizorie ce le revine.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a asigura buna funcționare a gestiunii partajate, statele membre trebuie să instituie un sistem de gestionare și control, să desemneze și să notifice Comisiei organismele responsabile cu gestionarea rezervei, precum și un organism de audit independent separat. Din motive de simplificare, statele membre pot utiliza organismele desemnate existente și sistemele instituite în scopul gestionării și controlului finanțărilor alocate în cadrul politicii de coeziune sau al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Este necesar să se precizeze responsabilitățile statelor membre și să se stabilească cerințele specifice pentru organismele desemnate.

(16) Pentru a asigura buna funcționare a gestiunii partajate, statele membre trebuie să instituie un sistem de gestionare și control, să desemneze și să notifice Comisiei organismele responsabile cu gestionarea rezervei, precum și un organism de audit independent separat. Statele membre ar trebui să utilizeze sistemele existente și să delege sarcini organismelor desemnate existente, inclusiv cele de la nivel regional și local, care au fost instituite în scopul gestionării și controlului finanțărilor alocate în cadrul politicii de coeziune sau al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Este necesar să se precizeze responsabilitățile statelor membre și să se stabilească cerințele specifice pentru organismele desemnate. Dacă statele membre creează noi organisme, Comisia ar trebui, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să evalueze dacă acestea oferă o protecție suficientă a intereselor financiare ale Uniunii. În plus, Comisia ar trebui să asigure proceduri coerente și comparabile de verificare în toate statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului14, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului15 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului16, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, atunci când este cazul, impunerea de sancțiuni administrative În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazurile de fraudă și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului18. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde acces și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO, precum și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente

(17) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului14, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, atunci când este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazurile de fraudă și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului18. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde acces și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO, precum și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente

_________________

_________________

14 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

14 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

15 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

15 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

16 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

16 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Statele membre trebuie să sensibilizeze publicul cu privire la contribuția din rezerva Uniunii și să-l informeze în consecință, întrucât activitățile de transparență, comunicare și vizibilitate sunt esențiale pentru a face cunoscută acțiunea Uniunii. Aceste activități trebuie să se bazeze pe informații exacte și actualizate.

(18) Statele membre trebuie să sensibilizeze publicul cu privire la contribuția din rezerva Uniunii și informeze publicul, mai ales pe beneficiari, în consecință, întrucât activitățile de transparență, comunicare și vizibilitate sunt esențiale pentru a face cunoscută acțiunea Uniunii. Aceste activități trebuie să se bazeze pe informații exacte și actualizate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea contribuției Uniunii, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport final privind implementarea rezervei.

(19) Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea contribuției Uniunii, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport final independent privind implementarea rezervei, care să conțină o analiză dedicată fiecărui stat membru în parte. Raportul ar trebui să evalueze în special dacă resursele au fost utilizate în mod efectiv și eficient și dacă au adus valoare adăugată europeană. Evaluarea ar trebui să clarifice dacă măsurile luate de statele membre au atenuat consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra statelor membre, a regiunilor, a comunităților locale, a sectoarelor, a întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, și asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „perioadă de referință” înseamnă perioada de referință menționată la articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, care este cuprinsă între 1 iulie 2020 și 31 decembrie 2022;

(1) „perioadă de referință” înseamnă perioada de referință menționată la articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, care este cuprinsă între 1 ianuarie  2020 și 31 decembrie 2023;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezerva oferă sprijin pentru a contracara consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune, în statele membre, în regiuni și în sectoare, în special cele care sunt cel mai grav afectate de respectiva retragere, precum și pentru a atenua impactul aferent asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Rezerva oferă sprijin pentru a contracara consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune, în statele membre, în regiuni, în comunitățile locale, în sectoare, în organizații, în cadrul întreprinderilor, în special al IMM-urilor și microîntreprinderilor, inclusiv pentru angajați, în special în cazul celor care sunt cel mai grav afectați/afectate de respectiva retragere, precum și pentru a atenua impactul aferent asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Toate statele membre sunt eligibile pentru sprijin din rezervă.

1. Toate statele membre sunt eligibile pentru sprijin din rezervă. Statele membre alocă acest sprijin în principal regiunilor celor mai afectate.

2.  Resursele maxime pentru rezervă sunt de 5 370 994 000 EUR, în prețuri curente.

2.  Resursele maxime pentru rezervă sunt de 5 000 000 000 EUR la prețurile din 2018.

3. Resursele menționate la alineatul (2) se alocă după cum urmează:

3. Resursele menționate la alineatul (2) se alocă provizoriu după metoda din anexa I. Ele se alocă astfel:

(a) în 2021 se pune la dispoziție o prefinanțare în valoare de 4 244 832 000 EUR, în conformitate cu articolul 8;

(a) o prefinanțare în valoare de 4 000 000 000 EUR la prețurile din 2018 se varsă în trei tranșe între 2021-2023, în conformitate cu articolul 8 și împărțită astfel:

 

(i)  în 2021 - 1 600 000 000 EUR la prețurile din 2018;

 

(ii)  în 2022 - 1 200 000 000 EUR la prețurile din 2018;

 

(iii)  în 2023 - 1 200 000 000 EUR la prețurile din 2018;

(b) în 2024 se pune la dispoziție un cuantum suplimentar de 1 126 162 000 EUR, în conformitate cu articolul 11.

(b) în 2025 se pune la dispoziție o sumă suplimentară de 1 000 000 000 EUR la prețurile din 2018, în conformitate cu articolul 11.

Cuantumurile menționate la primul paragraf litera (a) de la prezentul alineat sunt considerate prefinanțare în sensul articolului 115 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Regulamentul financiar.

Cuantumurile menționate la primul paragraf litera (a) de la prezentul alineat sunt considerate prefinanțare în sensul articolului 115 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Regulamentul financiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Contribuția financiară din rezervă sprijină numai cheltuielile publice legate direct de măsurile luate în mod specific de statele membre pentru a contribui la obiectivele menționate la articolul 3 și poate viza, în special, următoarele:

1. Contribuția financiară din rezervă sprijină numai cheltuielile publice legate direct de măsurile luate în mod specific de statele membre și autoritățile regionale pentru a contribui la obiectivele menționate la articolul 3 și poate viza, în special, următoarele:

(a) măsurile de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale afectate de retragere;

(a) măsurile de sprijinire și asistare a întreprinderilor (îndeosebi IMM-uri și microîntreprinderi), a organizațiilor, lucrătorilor și a comunităților locale afectate de retragere, mai ales în regiunile cele mai grav afectate;

(b) măsurile de sprijinire a sectoarelor economice cele mai afectate;

(b) măsurile de sprijinire a sectoarelor economice cele mai afectate și a angajaților din aceste sectoare;

(c) măsurile de sprijinire a întreprinderilor și a comunităților locale dependente de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit;

(c) măsuri de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor și a microîntreprinderilor, a lucrătorilor și a comunităților locale dependente de activitățile de pescuit în apele Regatului Unit, în special a celor care nu își pot transfera activitățile în alte zone;

 

(ca) măsuri de sprijinire a pescarilor și a operatorilor pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit, astfel cum se prevede în [Regulamentul (UE) nr. XX/20XX (Regulamentul FEAMAPA)] și compensarea operatorilor din sectoarele pescuitului și acvaculturii, inclusiv prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, pentru pierderile de venit sau costurile suplimentare generate de retragerea Regatului Unit din Uniune și de îngreunarea accesului la apele Regatului Unit;

(d) măsurile de sprijinire a ocupării forței de muncă, inclusiv prin scheme de reducere a programului de lucru, recalificare și formare profesională în sectoarele afectate;

(d) măsurile de sprijinire a ocupării forței de muncă, a incluziunii și a creării de locuri de muncă, în special în regiunile și comunitățile locale cele mai afectate, pentru a asigura locuri de muncă de calitate, inclusiv prin scheme de reducere a programului de lucru, recalificare, perfecționare și formare profesională în sectoarele afectate, printre care cel al turismului;

(e) măsurile de asigurare a funcționării controalelor la frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, de securitate și privind pescuitul, precum și a colectării impozitelor indirecte, inclusiv personalul și infrastructura suplimentară;

(e) măsurile de asigurare a funcționării controalelor la frontieră, vamale, sanitare și fitosanitare, de securitate și privind pescuitul, precum și a colectării impozitelor indirecte, care să prevadă personal, formare și infrastructură suplimentare;

(f) măsurile de facilitare a regimurilor de certificare și autorizare a produselor, de sprijinire a îndeplinirii cerințelor de stabilire, de facilitare a etichetării și marcării, de exemplu pentru standardele de siguranță, sănătate și mediu, precum și de sprijinire a recunoașterii reciproce;

(f) măsurile de facilitare a regimurilor de certificare și autorizare a produselor, de sprijinire a îndeplinirii cerințelor de stabilire, de facilitare a etichetării și marcării, de exemplu pentru standardele de siguranță, sociale, de sănătate și mediu, precum și de sprijinire a recunoașterii reciproce, inclusiv personal și infrastructură suplimentară;

 

(fa) măsuri menite să sprijine reintegrarea cetățenilor Uniunii care părăsesc Regatul Unit, cum ar fi asistență și îndrumare;

(g) măsurile de comunicare, informare și sensibilizare a cetățenilor și întreprinderilor cu privire la modificările pe care retragerea le va declanșa în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor.

(g) măsurile de comunicare, consiliere juridică, informare și sensibilizare a cetățenilor și întreprinderilor cu privire la modificările pe care retragerea le va declanșa în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor.

 

(ga) asistență tehnică pentru organismele responsabile de punerea în aplicare a rezervei,

 

până la maximum 2,5 % din alocarea unui stat membru pentru statele membre cu o alocare mai mică de 30 de milioane EUR,

 

până la maximum 750 000 EUR pentru statele membre cu o alocare cuprinsă între 30 de milioane EUR și 50 de milioane EUR,

 

până la maximum 1,5% din alocarea unui stat membru pentru statele membre cu o alocare mai mare de 50 de milioane EUR.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Cheltuielile sunt eligibile dacă sunt suportate și plătite în cursul perioadei de referință pentru măsurile puse în aplicare în statul membru în cauză sau în beneficiul statului membru în cauză.

2. Cheltuielile sunt eligibile dacă sunt suportate și plătite în cursul perioadei de referință pentru măsurile puse în aplicare în statul membru și regiunea în cauză sau în beneficiul statului membru sau al regiunii în cauză, atât la nivelul organismelor desemnate, cât și la cel al beneficiarilor finali.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. La elaborarea măsurilor de sprijin, statele membre iau în considerare impactul variat avut de retragerea Regatului Unit din Uniune asupra diferitelor regiuni și comunități locale și concentrează sprijinul din rezervă asupra celor mai afectate dintre acestea, după caz.

3. La elaborarea măsurilor de sprijin, statele membre iau în considerare impactul variat avut de retragerea Regatului Unit din Uniune asupra diferitelor regiuni și comunități locale și concentrează sprijinul din rezervă asupra celor mai afectate dintre acestea, după caz. Statele membre participă la consultări de substanță, incluzive și accesibile cu părțile interesate relevante, inclusiv cu partenerii sociali.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezerva nu sprijină:

Rezerva nu sprijină:

(a) taxa pe valoarea adăugată;

(a) taxa pe valoarea adăugată;

(b) asistența tehnică pentru gestionare, monitorizare, informare și comunicare, soluționarea reclamațiilor, controlul și auditarea rezervei;

 

(c) cheltuielile de sprijinire a relocării, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (6);

(c) cheltuielile de sprijinire a relocării, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (6);

(d) cheltuielile în sprijinul relocării în conformitate cu articolul 14 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, în cazul în care o contribuție din rezervă constituie ajutor de stat.

(d) cheltuielile în sprijinul relocării în conformitate cu articolul 14 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, în cazul în care o contribuție din rezervă constituie ajutor de stat;

 

(da) măsurile de sprijinire a acelor entități din sectorul financiar și bancar care sunt afectate pozitiv de retragerea Regatului Unit din Uniune;

 

(db) măsurile care nu respectă obiectivele de mediu ale Uniunii, Acordul de la Paris, principiul de „a nu aduce prejudicii”, astfel cum este prevăzut în Pactul verde european, Pilonul european al drepturilor sociale sau obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre utilizează contribuția din rezervă pentru a pune în aplicare măsurile menționate la articolul 5 în vederea acordării unor forme nerambursabile de sprijin. Contribuția Uniunii îmbracă forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv și plătite de statele membre în cadrul punerii în aplicare a măsurilor.

2. Statele membre utilizează contribuția din rezervă pentru a pune în aplicare măsurile menționate la articolul 5 în vederea acordării unor forme nerambursabile de sprijin. Contribuția Uniunii îmbracă forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv și plătite de statele membre în cadrul punerii în aplicare a măsurilor, atât la nivelul organismelor desemnate, cât și la nivelul destinatarilor finali.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în temeiul prezentului regulament se reportează automat și pot fi utilizate până la 31 decembrie 2025. Creditele reportate sunt consumate cu prioritate în exercițiul financiar următor.

5. Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în temeiul prezentului regulament se reportează automat și pot fi utilizate până la 31 decembrie 2026. Creditele reportate sunt consumate cu prioritate în exercițiul financiar următor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Criteriile de alocare pentru prefinanțarea care urmează să fie plătită de Comisie statelor membre sunt stabilite în anexa I.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia efectuează plata prefinanțării în termen de 60 de zile de la data adoptării actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2). Plata prefinanțării se validează în conformitate cu articolul 11.

3. Comisia efectuează în 2021 tranșa de prefinanțare în termen de 30 de zile de la data adoptării actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2). Tranșele pentru 2022 și 2023 ale prefinanțării se plătesc în conformitate cu modalitățile stabilite în actul de punere în aplicare. Prefinanțarea se validează în conformitate cu articolul 11.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre înaintează Comisiei o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2023. Comisia evaluează cererea și stabilește dacă sunt datorate statelor membre cuantumuri suplimentare sau dacă este necesar să se recupereze cuantumuri de la statele membre, în conformitate cu articolul 11.

1. Statele membre înaintează Comisiei o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2024. Comisia evaluează cererea și stabilește dacă sunt datorate statelor membre cuantumuri suplimentare sau dacă este necesar să se recupereze cuantumuri de la statele membre, în conformitate cu articolul 11.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru nu depune o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2023, Comisia recuperează cuantumul total plătit cu titlu de prefinanțare statului membru respectiv.

2. În cazul în care un stat membru nu depune o cerere de contribuție financiară din rezervă până la 30 septembrie 2024, Comisia recuperează cuantumul total plătit cu titlu de prefinanțare statului membru respectiv.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cererea se bazează pe modelul prevăzut în anexa II. Cererea include informații privind cheltuielile publice totale suportate și plătite de statele membre și valorile indicatorilor de realizare pentru măsurile sprijinite. Ea este însoțită de documentele menționate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar și de un raport de implementare.

1. Cererea se bazează pe modelul prevăzut în anexa II. Cererea include informații privind cheltuielile publice totale suportate și plătite de statele membre, defalcate pe regiunile NUTS2 în care au fost efectuate plățile, valorile indicatorilor de realizare și de rezultat, precum și, acolo unde este fezabil, valorile indicatorilor de impact pentru măsurile sprijinite. Pentru fiecare indicator, statul membru solicitant atribuie, după caz, un set de obiective pentru a măsura eficacitatea cheltuielilor. Ea este însoțită de documentele menționate la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar și de un raport de implementare care include o justificare a repartizării cheltuielilor între regiunile NUTS 2, demonstrând că sprijinul a fost alocat în principal regiunilor celor mai afectate, după caz. Comisia publică cererile și documentele însoțitoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34