Postopek : 2020/0380(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0178/2021

Predložena besedila :

A9-0178/2021

Razprave :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Glasovanja :

PV 15/09/2021 - 12

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 477kWORD 170k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Poročevalec: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Pripravljavca mnenj (*):

Valérie Hayer, Odbor za proračun

François-Xavier Bellamy, Odbor za ribištvo

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 57 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN
 MNENJE ODBORA ZA RIBIŠTVO
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0854),

 ob upoštevanju člena 294(2), člena 322 in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0433/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... [1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 19. marca 2021 [2],

 ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 25. februarja 2021 [3],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih na posebnem zasedanju, ki je potekalo od 17. do -21. julija 2020, da se zagotovi vzpostavitev nove posebne rezerve za prilagoditev na brexit,

 ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,

 ob upoštevanju mnenj Odbora za proračun in Odbora za ribištvo,

 

 ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0178/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

 

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom); EU in Euratom sta v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovana Unija, z navedenim datumom pa je začelo teči prehodno obdobje. To časovno omejeno obdobje je bilo dogovorjeno v okviru Sporazuma o izstopu11 in naj bi trajalo do 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju sta Unija in Združeno kraljestvo začela uradna pogajanja o prihodnjih odnosih.

(1) Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom); EU in Euratom sta v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovana Unija, z navedenim datumom pa je začelo teči prehodno obdobje. To časovno omejeno obdobje je bilo dogovorjeno v okviru Sporazuma o izstopu11 in se je izteklo 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju sta Unija in Združeno kraljestvo začela uradna pogajanja o prihodnjih odnosih.

__________________

__________________

11 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

11 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Po koncu prehodnega obdobja bodo nastale ovire za trgovino in čezmejne izmenjave med Unijo in Združenim kraljestvom. Pričakujejo se številne in daljnosežne posledice za podjetja, državljane in javne uprave. Te posledice so neizogibne in zainteresirane strani morajo poskrbeti, da bodo nanje pripravljene.

(2) Po koncu prehodnega obdobja so nastale ovire za trgovino, čezmejne izmenjave ter prosti pretok oseb, storitev in kapitala med Unijo in Združenim kraljestvom, kar ima številne in daljnosežne posledice za podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, in njihove delavce ter za lokalne skupnosti, javne uprave in državljane. Glede na to, da so te posledice neizogibne, jih je treba omiliti, kolikor je mogoče, deležniki pa morajo poskrbeti, da bodo nanje pripravljeni.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo ublažila gospodarski vpliv izstopa Združenega kraljestva iz Unije in pokazala solidarnost z vsemi državami članicami, zlasti tistimi, ki so v teh izjemnih okoliščinah najbolj prizadete.

(3) Unija se je zavezala, da bo ublažila negativne gospodarske, socialne, okoljske in teritorialne posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije in v teh izjemnih okoliščinah pokazala solidarnost z vsemi državami članicami, vključno z njihovimi regijami in lokalnimi skupnostmi, ter gospodarskimi sektorji, zlasti najhuje prizadetimi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Unija je zavezana tudi trajnostnemu upravljanju ribištva v skladu s cilji SRP, vključno z načelom doseganja največjega trajnostnega donosa za vse staleže glede na najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, odpravo prelova, obnovo populacij lovljenih vrst in varstvom morskega okolja, kot je določeno tudi v mednarodnih zavezah.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Treba bi bilo vzpostaviti rezervo za prilagoditev na brexit (v nadaljnjem besedilu: rezerva), da se zagotovi podpora za ublažitev negativnih posledic v državah članicah, regijah in sektorjih, zlasti tistih, ki jih bo izstop Združenega kraljestva iz Unije najbolj prizadel, s ciljem, da se ublaži s tem povezan vpliv na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Rezerva bi morala v celoti ali delno kriti dodatne javnofinančne odhodke držav članic za ukrepe, ki se sprejmejo izrecno za ublažitev teh posledic.

(4) Treba bi bilo vzpostaviti rezervo za prilagoditev na brexit (v nadaljnjem besedilu: rezerva), da se zagotovi podpora za ublažitev negativnih posledic v državah članicah, regijah in sektorjih, zlasti tistih, ki jih bo izstop Združenega kraljestva iz Unije najbolj prizadel, s ciljem, da se ublaži s tem povezan negativni vpliv na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Rezerva bi morala v celoti ali delno kriti dodatne finančne odhodke nacionalnih, regionalnih ali lokalnih javnih organov v državah članicah za ukrepe, ki se sprejmejo izrecno za ublažitev teh posledic. Referenčno obdobje, kot je opredeljeno v tej uredbi, ki določa upravičenost izdatkov, bi se moralo uporabljati za plačila, ki jih izvedejo javni organi v državah članicah, vključno s plačili javnim ali zasebnim subjektom, za izvedene ukrepe.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Parlament meni, da morajo države članice, ki izkoristijo rezervo za prilagoditev na brexit, zagotoviti vsa potrebna dokazila, da so z javno podporo ohranile in ustvarile kakovostna delovna mesta, kjer je izstop Združenega kraljestva iz EU negativno vplival na zaposlovanje.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za namene prispevanja k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji je primerno, da se države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov osredotočijo zlasti na regije, območja in lokalne skupnosti, vključno s tistimi, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva, na katere bo imel izstop Združenega kraljestva verjetno najbolj negativen vpliv. Države članice bodo morda morale sprejeti posebne ukrepe, zlasti za podporo podjetjem in gospodarskim sektorjem, na katere je izstop negativno vplival. Zato je primerno oblikovati neizčrpen seznam vrst ukrepov, ki bodo najverjetneje dosegli ta cilj.

(5) Da bi se prispevalo k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, je primerno, da se države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov osredotočijo zlasti na regije, območja in lokalne skupnosti, na katere bo imel izstop Združenega kraljestva verjetno najbolj negativen vpliv, ter jim dodelijo sredstva iz rezerve. Za preprečevanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva bi morale države članice znaten del prispevka iz rezerve uporabiti za ukrepe za podporo zasebnim in javnim podjetjem, na katere je izstop negativno vplival, zlasti malim in srednjim podjetjem in njihovim delavcem ter samozaposlenim, saj se zdaj soočajo z ovirami v trgovinskih tokovih, povečanjem upravnih in carinskih postopkov ter večjim regulativnim in finančnim bremenom. Zato je primerno oblikovati neizčrpen seznam vrst ukrepov, ki bodo najverjetneje dosegli te cilje. Države članice bi morale pri svojih prizadevanjih za podporo prizadetim sektorjem, regijam, območjem in lokalnim skupnostim uporabljati načela iz Evropskega kodeksa dobre prakse za partnerstvo ter se pri opredelitvi najustreznejših ukrepov opreti na svoje regionalne in lokalne javne subjekte. Podporni ukrepi bi morali upoštevati evropski zeleni dogovor in digitalno agendo, spoštovati načelo, da se ne škoduje bistveno, v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 in biti skladni z načeli evropskega stebra socialnih pravic, vključno z njegovim lastnim prispevkom k odpravljanju neenakosti ter spodbujanju enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja OZN bodo skladi in programi prispevali k vključevanju podnebnih ukrepov in uresničevanju splošnega cilja, da se 30 % odhodkov iz proračuna Unije nameni podnebnim ciljem. 30 % skupnih finančnih sredstev rezerve za prilagoditev na brexit naj bi se po pričakovanjih prispevalo za podnebne cilje glede na posebne potrebe in prednostne naloge vsake države članice.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Na pobudo držav članic bi morali biti izdatki za tehnično pomoč upravičeni, da bi zmanjšali upravno breme in pomagali lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom pri izvajanju rezerve za pomoč zlasti malim in srednjim podjetjem, ki zaradi svoje velikosti nimajo dovolj virov in znanja za spopadanje s povečanim upravnim bremenom in dodatnimi stroški.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Hkrati je pomembno, da se jasno opredelijo vsi primeri izključenosti iz podpore iz rezerve. Rezerva bi morala iz podpore izključiti davek na dodano vrednost, saj ta predstavlja prihodek države članice, ki izravna s tem povezane stroške proračuna države članice. Da bi bila uporaba omejenih virov čim bolj učinkovito osredotočena, tehnična pomoč, ki jo uporabljajo telesa, odgovorna za izvrševanje rezerve, ne bi smela biti upravičena do podpore iz rezerve. V skladu s splošnim pristopom za kohezijsko politiko se izdatki, povezani s premestitvami ali ki so v nasprotju z veljavnim pravom Unije ali nacionalnim pravom, ne bi smeli podpirati.

(6) Hkrati je pomembno, da se jasno opredelijo vsi primeri izključenosti iz podpore iz rezerve. Rezerva bi morala iz podpore izključiti davek na dodano vrednost, saj ta predstavlja prihodek države članice, ki izravna s tem povezane stroške proračuna države članice. V skladu s splošnim pristopom za kohezijsko politiko se izdatki, povezani s premestitvami ali ki so v nasprotju z veljavnim pravom Unije ali nacionalnim pravom, ne bi smeli podpirati. Zavoljo osredotočene uporabe omejenih virov in skladnosti s cilji te uredbe glede usmeritve na države članice in sektorje, ki jih je izstop Združenega kraljestva iz Unije najbolj prizadel, do podpore iz rezerve ne bi smeli biti upravičeni subjekti finančnega sektorja, vključno s subjekti bančnega sektorja, ki so imeli koristi od izstopa.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi se upoštevala takojšen vpliv negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije na države članice in njihova gospodarstva ter potreba po sprejetju ukrepov za ublažitev teh posledic, kot je ustrezno, pred iztekom prehodnega obdobja, bi moralo obdobje upravičenosti za izvajanje takih ukrepov začeti teči 1. julija 2020 in biti skoncentrirano na omejeno obdobje 30 mesecev.

(7) Da bi se upošteval vpliv negativnih gospodarskih, socialnih, okoljskih in teritorialnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije na države članice in njihova gospodarstva ter morebitnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice za ublažitev pričakovanih negativnih posledic izstopa pred iztekom prehodnega obdobja, bi se moralo obdobje upravičenosti začeti 1. julija 2019 in biti skoncentrirano na omejeno obdobje 54 mesecev.

</Amend>

 

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, naj mu predloži oceno učinka na gibanje britanskega funta (GBP) glede na euro (EUR), da bi izpostavili negativne posledice izstopa Združenega kraljestva na podjetja in gospodarske sektorje EU, za začetek obdobja ocenjevanja pa naj pri tem upošteva 1. januar 2019, ki je začetek referenčnega obdobja za finančne prispevke iz rezerve.

</AmendB>

 

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Države članice si morajo skupaj s Komisijo pri izvrševanju rezerve za prilagoditev na brexit prizadevati za vzpostavitev sinergij s podporo iz evropskih strukturnih skladov ter preprečevanje prekrivanja uporabe te rezerve in strukturnih skladov.

</AmendB>

 

 

 

 

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Ta pravila so opredeljena v finančni uredbi in določajo zlasti postopek za določitev in izvrševanje proračuna ter nadzor odgovornosti finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, zadevajo tudi splošno ureditev pogojevanja za zaščito proračuna Unije.

(9) Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Ta pravila so opredeljena v finančni uredbi in določajo zlasti postopek za določitev in izvrševanje proračuna ter nadzor odgovornosti finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, zadevajo tudi splošno ureditev pogojevanja za zaščito proračuna Unije v primerih splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države in spoštovanja temeljnih pravic v državah članicah, saj je spoštovanje pravne države in temeljnih pravic bistven osnovni pogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za namene dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba določiti posebna pravila za proračunske obveznosti, plačila, prenose in vračilo rezerve. Ob upoštevanju načela, da se proračun Unije določa letno, bi bilo treba v tej uredbi zagotoviti možnosti za prenos neporabljenih sredstev, ki presegajo tiste, določene v finančni uredbi, da bi bila zmogljivost rezerve za obravnavanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije za države članice in njihova gospodarstva kar največja.

(10) Rezerva bi se morala izvajati v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, vključno z učinkovitim preprečevanjem in preganjanjem davčnih goljufij, davčnih utaj, izogibanja davkom in agresivnega davčnega načrtovanja. Za namene dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba določiti posebna pravila za proračunske obveznosti, plačila, prenose in vračilo rezerve. Ob upoštevanju načela, da se proračun Unije določa letno, bi bilo treba v tej uredbi glede na izredno in posebno naravo rezerve zagotoviti možnosti za prenos neporabljenih sredstev, ki presegajo tiste, določene v finančni uredbi, da bi bila zmogljivost rezerve za obravnavanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije za države članice, tudi na regionalni in lokalni ravni, in njihova gospodarstva kar največja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi državam članicam omogočili uporabo dodatnih virov in zagotovili zadostna finančna sredstva za hitro izvajanje ukrepov v okviru rezerve, bi bilo treba znaten znesek teh sredstev izplačati v letu 2021 v obliki predfinanciranja. Pri metodi razdeljevanja bi bilo treba upoštevati pomen trgovine z Združenim kraljestvom in pomen ribištva v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, ki temelji na zanesljivih in uradnih statističnih podatkih. Glede na edinstvenost dogodka, ki ga predstavlja izstop Združenega kraljestva iz Unije, in negotovost, povezano s ključnimi vidiki odnosov med Združenim kraljestvom in Unijo po izteku prehodnega obdobja, je težko predvideti ustrezne ukrepe, ki jih bodo morale države članice hitro sprejeti, da bi ublažile učinke izstopa. Zato je treba državam članicam zagotoviti prožnost in zlasti omogočiti Komisiji, da sprejme sklep o financiranju, ki bo zagotovil predfinanciranje, ne da bi bilo treba v skladu s členom 110(2) finančne uredbe navesti opis konkretnih ukrepov, ki naj bi se financirali.

(11) Da bi državam članicam omogočili uporabo dodatnih virov in zagotovili zadostna finančna sredstva za hitro izvajanje ukrepov v okviru rezerve, bi bilo treba znaten znesek teh sredstev izplačati kot predfinanciranje v dveh enakih obrokih v letih 2021 in 2022. Pri metodi dodeljevanja virov iz rezerve bi bilo treba upoštevati pomen trgovine z Združenim kraljestvom, pomen ribištva v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva in pomen sosednjih regij ob morski meji in njihovih skupnosti na podlagi zanesljivih in uradnih statističnih podatkov. Glede na edinstvenost dogodka, ki ga predstavlja izstop Združenega kraljestva iz Unije, in negotovost, povezano s ključnimi vidiki odnosov med Združenim kraljestvom in Unijo po izteku prehodnega obdobja, je težko predvideti ustrezne ukrepe, ki jih bodo morale države članice hitro sprejeti, da bi ublažile učinke izstopa. Zato je treba državam članicam zagotoviti prožnost in zlasti omogočiti Komisiji, da sprejme sklep o financiranju, ki bo zagotovil predfinanciranje, ne da bi bilo treba v skladu s členom 110(2) finančne uredbe navesti opis konkretnih ukrepov, ki naj bi se financirali.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Pred izplačilom predfinanciranja bi morale države članice v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo obvestiti o identiteti imenovanih teles in telesa, ki se mu izplača predfinanciranje, ter potrditi, da so bili pripravljeni opisi sistemov.

(12) Pred izplačilom predfinanciranja bi morale države članice v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo obvestiti o identiteti imenovanih teles in telesa, ki se mu izplača predfinanciranje, ter potrditi, da so bili pripravljeni opisi sistemov. Države članice bi morale določiti ustrezne organe na ustrezni teritorialni ravni v skladu s svojim institucionalnim, pravnim in finančnim okvirom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila enaka obravnava vseh držav članic, bi bilo treba za predložitev vlog za finančni prispevek iz rezerve določiti enoten rok, ki bi veljal za vse države članice. Zaradi posebne narave instrumenta in razmeroma kratkega obdobja izvajanja je upravičeno določiti prilagojeno referenčno obdobje, zaradi česar bi bila zahteva, da države članice vsako leto predložijo dokumente, zahtevane v odstavkih 5, 6 in 7 člena 63 finančne uredbe, nesorazmerna. Hkrati so tveganja za proračun Unije zmanjšana z zahtevo po trdnem sistemu upravljanja in nadzora, ki ga morajo vzpostaviti države članice, zato je upravičeno odstopanje od obveznosti predložitve zahtevanih dokumentov februarja ali marca vsako leto. Da bi Komisija lahko preverila pravilnost uporabe finančnega prispevka iz rezerve, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da vlogi priložijo tudi poročila o izvajanju, ki bi vsebovala več podrobnosti o financiranih ukrepih, izjavo o upravljanju ter mnenje neodvisnega revizijskega telesa, pripravljeno v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi.

(13) Da bi se zagotovila enaka obravnava vseh držav članic, bi bilo treba za predložitev vlog za finančni prispevek iz rezerve določiti enoten rok, ki bi veljal za vse države članice. Zaradi posebne narave instrumenta in razmeroma kratkega obdobja izvajanja je upravičeno določiti prilagojeno referenčno obdobje, zaradi česar bi bila zahteva, da države članice vsako leto predložijo dokumente, zahtevane v odstavkih 5, 6 in 7 člena 63 finančne uredbe, nesorazmerna. Hkrati so tveganja za proračun Unije zmanjšana z zahtevo po uporabi trdnega sistema upravljanja in nadzora, ki že obstaja ali ki ga morajo države članice še vzpostaviti, če ga še nimajo, zato je upravičeno odstopanje od obveznosti predložitve zahtevanih dokumentov februarja ali marca vsako leto. Da bi Komisija lahko preverila pravilnost uporabe finančnega prispevka iz rezerve, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da vlogi priložijo tudi poročila o izvajanju, ki bi vsebovala več podrobnosti o financiranih ukrepih, računovodske elemente, opravljena preverjanja, izjavo o upravljanju ter mnenje neodvisnega revizijskega organa, pripravljeno v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201613 je treba rezervo oceniti na podlagi informacij, zbranih v skladu s posebnimi zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnega bremena, zlasti državam članicam. Te zahteve bi morale, kadar je ustrezno, vključevati merljive kazalnike kot osnovo za oceno rezerve.

(14) V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201613 je treba rezervo oceniti na podlagi informacij, zbranih v skladu s posebnimi zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnega bremena nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom. Te zahteve bi morale, kadar je ustrezno, vključevati merljive kazalnike kot osnovo za oceno rezerve.

__________________

__________________

13 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

13 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da se zagotovi enaka obravnava vseh držav članic in doslednost pri ocenjevanju vlog, bi morala Komisija vloge oceniti v paketu. Zlasti bi morala proučiti upravičenost in točnost prijavljenih izdatkov, neposredno povezavo med izdatki in ukrepi, sprejetimi za ublažitev posledic izstopa, in ukrepe, ki jih je zadevna država članica uvedla za izogibanje dvojnemu financiranju. Komisija bi morala ob oceni vlog za finančni prispevek iz rezerve obračunati izplačano predfinanciranje in zahtevati vračilo neporabljenega zneska. Da bi se podpora osredotočila na države članice, ki jih je izstop najbolj prizadel, bi bilo treba, kadar izdatki v zadevni državi članici, ki jih je Komisija sprejela kot upravičene, presegajo znesek, izplačan kot predfinanciranje, in 0,06 % nominalnega bruto nacionalnega dohodka (BND) zadevne države članice za leto 2021, omogočiti, da se dovoli nadaljnja dodelitev iz rezerve zadevni državi članici v okviru razpoložljivih finančnih virov. Glede na obseg pričakovanega ekonomskega šoka bi bilo treba predvideti možnost, da se zneski, vrnjeni iz predfinanciranja, uporabijo za povračilo dodatnih izdatkov držav članic.

(15) Da se zagotovi enaka obravnava vseh držav članic in doslednost pri ocenjevanju vlog, bi morala Komisija vloge oceniti v paketu. Zlasti bi morala proučiti upravičenost in točnost prijavljenih izdatkov, neposredno povezavo med izdatki in ukrepi, sprejetimi za ublažitev negativnih posledic izstopa, in ukrepe, ki jih je zadevna država članica uvedla za izogibanje dvojnemu financiranju. Komisija bi morala ob oceni vlog za finančni prispevek iz rezerve obračunati izplačano predfinanciranje, zahtevati vračilo neporabljenega zneska in odločiti o dodatnem plačilu do meje začasne dodelitve sredstev. Glede na obseg pričakovanega ekonomskega šoka bi bilo treba neporabljene zneske iz začasne dodelitve dati na voljo državam članicam, katerih skupni sprejeti znesek presega njihovo začasno dodelitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Glede na edinstveno in izjemno naravo instrumenta in njegov namen bi bilo primerno, da Komisija pomaga državam članicam pri opredelitvi ukrepov za ublažitev negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva, ki so bili izvedeni ali jih je treba izvesti, vključno s tem, kako oceniti neposredno povezavo odhodkov z izstopom Združenega kraljestva iz Unije.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravilnega delovanja deljenega upravljanja bi morale države članice vzpostaviti sistem upravljanja in nadzora, imenovati telesa, odgovorna za upravljanje rezerve, ter o njih obvestiti Komisijo in ločeno neodvisno revizijsko telo. Zaradi poenostavitve lahko države članice uporabijo obstoječa imenovana telesa in sisteme, vzpostavljene za upravljanje in nadzor financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije. Treba je določiti odgovornosti držav članic in posebne zahteve za imenovana telesa.

(16) Za zagotovitev pravilnega delovanja deljenega upravljanja bi morale države članice vzpostaviti sistem upravljanja in nadzora, imenovati telesa na ustrezni teritorialni ravni, odgovorna za upravljanje rezerve, ter o njih obvestiti Komisijo in ločeno neodvisno revizijsko telo. Države članice bi morale izkoristiti obstoječe sisteme, kjer je to mogoče, in prenesti naloge na obstoječe imenovane organe na ustrezni teritorialni ravni, ustanovljene za upravljanje in nadzor financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije. Treba je določiti odgovornosti držav članic in posebne zahteve za imenovana telesa. Države članice bodo zagotovile, da bodo zadevni lokalni in regionalni organi vključeni v nadzorna telesa, če še niso.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Zagotoviti je treba učinkovite kontrole in revizije za preprečevanje dvojnega financiranja ter preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotja interesov v zvezi z ukrepi, ki jih podpira rezerva. Bistveno je, da države članice zbirajo in beležijo podatke o prejemnikih finančnih prispevkov iz rezerve in njihovih dejanskih upravičencih v elektronski standardizirani in interoperabilni obliki ter uporabijo enotno orodje za podatkovno rudarjenje, ki ga zagotovi Komisija.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Za zmanjšanje birokracije se priporoča uporaba že obstoječih tehnik, kot je poenostavljeno obračunavanje stroškov, da se prispeva k hitrejši razdelitvi finančnih sredstev.

</AmendB>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) V skladu s finančno uredbo, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9514, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9615 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193916 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta17 ter Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 Evropsko javno tožilstvo (EJT) lahko preiskuje in preganja goljufije in druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta18. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

(17) V skladu s finančno uredbo, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9514, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9615 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193916 ter Uredbo (EU, Euratom) 2020/2092 o splošnem režimu pogojenosti s spoštovanjem pravne države za zaščito proračuna Unije bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta17 ter Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 Evropsko javno tožilstvo (EJT) lahko preiskuje in preganja goljufije in druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta18. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

__________________

__________________

14 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

14 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

15 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

15 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

16 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

16 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

17 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

17 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Države članice bi morale skrbeti za ozaveščenost o prispevku Unije iz rezerve in o tem ustrezno obveščati javnost, saj so dejavnosti v zvezi s preglednostjo, komuniciranjem in prepoznavnostjo bistvene za prepoznavnost ukrepov Unije na terenu. Te dejavnosti bi morale temeljiti na točnih in posodobljenih informacijah.

(18) Države članice, regije in lokalne skupnosti bi morale skrbeti za ozaveščenost o prispevku Unije iz rezerve ter o tem ustrezno obveščati javnost in zlasti prejemnike, saj so dejavnosti v zvezi s preglednostjo, komuniciranjem in prepoznavnostjo bistvene za prepoznavnost ukrepov Unije na terenu. Te dejavnosti bi morale temeljiti na točnih in posodobljenih informacijah.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Za večjo preglednost uporabe prispevka Unije bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti končno poročilo o izvrševanju rezerve.

(19) Za večjo preglednost uporabe prispevka Unije bi morala Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predložiti končno poročilo o izvrševanju rezerve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „referenčno obdobje“ pomeni referenčno obdobje iz točke (a) člena 63(5) finančne uredbe, ki traja od 1. julija 2020 do 31. decembra 2022;

(1) „referenčno obdobje“ pomeni referenčno obdobje iz točke (a) člena 63(5) finančne uredbe, ki traja od 1. julija 2019 do 31. decembra 2023;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) „ozemlja s posebnim statusom“ pomeni, kjer je to primerno, britanska čezmorska ozemlja in ozemlja pod britansko krono;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rezerva zagotavlja podporo za zmanjšanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije v državah članicah, regijah in sektorjih, zlasti tistih, ki jih je izstop najbolj prizadel, ter za ublažitev s tem povezanega vpliva na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Rezerva zagotavlja podporo za zmanjšanje negativnih gospodarskih, okoljskih, socialnih in teritorialnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije v državah članicah, vključno z njihovimi regijami in lokalnimi skupnostmi, ter v gospodarskih sektorjih, zlasti tistih, ki jih je izstop najhuje prizadel, ter za ublažitev s tem povezanega negativnega vpliva na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Največji obseg sredstev za rezervo znaša 5 370 994 000 EUR v tekočih cenah.

2. Največji obseg sredstev za rezervo znaša 5 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018.

</Amend>

 

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Sredstva iz odstavka 2 se dodelijo, kot sledi:

3. Sredstva iz odstavka 2 se začasno dodelijo v skladu z metodo in ustreznimi zneski iz Priloge I. Sredstva so na voljo, kot sledi:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) znesek predfinanciranja v višini 4 244 832 000 EUR se da na voljo v letu 2021 v skladu s členom 8;

(a) znesek predfinanciranja v višini 4 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 se da na voljo in se izplača v dveh enakih obrokih, in sicer 2 000 000 000 EUR v letu 2021 in 2 000 000 000 EUR v letu 2022 v skladu s členom 8;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dodatni zneski v višini 1 126 162 000 EUR se dajo na voljo v letu 2024 v skladu s členom 11.

(b) dodatni zneski v višini 1 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 se dajo na voljo v letu 2025 v skladu s členom 11.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančni prispevek iz rezerve podpira le javnofinančne odhodke, ki so neposredno povezani z ukrepi, ki jih države članice posebej sprejmejo za prispevanje k ciljem iz člena 3, in lahko zajema zlasti:

1. S finančnim prispevkom iz rezerve se podpirajo le ukrepi, ki jih države članice, tudi na ravni regionalnih in lokalnih organov, posebej sprejmejo za prispevanje k ciljem iz člena 3; med drugim so to lahko zlasti:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ukrepe za pomoč podjetjem in lokalnim skupnostim, na katere je izstop negativno vplival;

(a) ukrepi za podporo zasebnim in javnim podjetjem, zlasti MSP, samozaposlenim, lokalnim skupnostim in organizacijam, na katere je izstop negativno vplival;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ukrepe za podporo najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem;

(b) ukrepi za podporo najhuje prizadetim gospodarskim sektorjem;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ukrepe za podporo podjetjem in lokalnim skupnostim, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva;

(c) ukrepi za podporo regionalnim in lokalnim skupnostim in organizacijam, zlasti sektorju malega ribolova, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva, v vodah njegovih ozemelj s posebnim statusom in v vodah, vključenih v sporazume o ribolovu z obalnimi državami, kjer so se ribolovne možnosti za evropske flote zmanjšale zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije,

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ukrepe za podporo zaposlovanju, vključno s shemami skrajšanega delovnega časa, prekvalifikacije in usposabljanja v prizadetih sektorjih;

(d) ukrepi za podporo ustvarjanju in zaščiti delovnih mest, vključno z zelenimi delovnimi mesti, shemam skrajšanega delovnega časa, prekvalifikacijam in usposabljanju v prizadetih sektorjih ter za spodbujanje lažjega ponovnega vključevanja državljanov Unije in oseb, ki imajo pravico do bivanja na ozemlju Unije ali na ozemlju države članice in so Združeno kraljestvo zapustile zaradi izstopa iz Unije;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka e</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) ukrepe za zagotavljanje delovanja mejnega, carinskega, sanitarnega in fitosanitarnega, varnostnega in ribiškega nadzora ter pobiranja posrednih davkov, vključno z dodatnim osebjem in infrastrukturo;

(e) ukrepi za zagotavljanje delovanja mejnega, carinskega, sanitarnega in fitosanitarnega, varnostnega in ribiškega nadzora ter pobiranja posrednih davkov, vključno z dodatnim osebjem in njegovim usposabljanjem ter infrastrukturo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka e a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) ukrepi za blaženje motenj v programih za lokalno in regionalno čezmejno sodelovanje in izmenjavo, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izdatki so upravičeni, če so nastali in so bili plačani v referenčnem obdobju za ukrepe, ki se izvajajo v zadevni državi članici ali v njeno korist.

2. Izdatki so upravičeni do finančnega prispevka iz rezerve, če so nastali in jih plačajo javni nacionalni, regionalni ali lokalni organi v državah članicah, vključno s plačili javnim in/ali zasebnim subjektom, v referenčnem obdobju za ukrepe, ki se izvajajo v zadevni državi članici ali v njeno korist.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov upoštevajo različne učinke izstopa Združenega kraljestva iz Unije na različne regije in lokalne skupnosti ter po potrebi osredotočijo podporo iz rezerve na tiste, ki jih je izstop najbolj prizadel.

3. Države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov upoštevajo različne učinke izstopa Združenega kraljestva iz Unije na različne regije in lokalne skupnosti ter osredotočijo podporo iz rezerve na tiste, ki jih je izstop najhuje prizadel.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov na področju ribištva upoštevajo cilje skupne ribiške politike in zagotovijo, da ti ukrepi prispevajo k trajnostnemu upravljanju ribjih staležev, ter si prizadevajo podpirati ribištva, ki so najhuje prizadeta zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije, zlasti mali ribolov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 3 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Države članice v skladu s svojim institucionalnim, pravnim in finančnim okvirom ter v skladu z načelom partnerstva iz člena 6 Uredbe (EU) .../... [nova uredba o skupnih določbah] vzpostavijo dialog na več ravneh z lokalnimi in regionalnimi oblastmi in skupnostmi najhuje prizadetih regij in sektorjev, socialnimi partnerji in civilno družbo, da bi določile, kateri vzajemno dogovorjeni ukrepi naj se podpirajo iz rezerve in izvajajo, in mehanizem spremljanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepi iz odstavka 1 so v skladu z veljavnim pravom.

4. Ukrepi iz odstavka 1 so skladni z veljavnim pravom in načeli iz evropskega stebra socialnih pravic, vključno z njegovim lastnim prispevkom k odpravljanju neenakosti ter spodbujanju enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov, upoštevajo evropski zeleni dogovor, spoštujejo načelo, da se ne škoduje bistveno, ter prispevajo k okoljskim ciljem Unije v skladu s cilji Pariškega sporazuma in cilji OZN glede trajnostnega razvoja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ukrepi, upravičeni v skladu z odstavkom 1, lahko prejmejo podporo v okviru drugih programov in instrumentov Unije, če taka podpora ne krije istih stroškov.

5. Ukrepi, upravičeni v skladu z odstavkom 1, lahko prejmejo podporo v okviru drugih programov in instrumentov Unije, če taka podpora ne krije istih stroškov. Z namenom izogibanja prekrivanju financiranja se države članice posvetujejo z ustreznimi lokalnimi in regionalnimi organi, ki delujejo kot organi upravljanja ali posredniški organi za sredstva EU.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Tehnična pomoč

 

Vsaka država članica lahko porabi do 2,5 % svoje dodelitve iz rezerve za tehnično pomoč lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom pri upravljanju, spremljanju, sporočanju in nadziranju izvajanja ukrepov, sprejetih za odpravljanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije ter za pomoč zlasti MSP pri premagovanju povečanega upravnega bremena in stroškov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) tehnične pomoči za upravljanje in spremljanje rezerve, za obveščanje, komuniciranje in reševanje pritožb v zvezi z rezervo ter za nadzor in revizijo rezerve;

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) izdatkov za podporo subjektom finančnega sektorja, vključno s subjekti bančnega sektorja, ki so imeli koristi od izstopa Združenega kraljestva iz Unije;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice uporabijo prispevek iz rezerve za izvajanje ukrepov iz člena 5 za zagotavljanje nepovratnih oblik podpore. Prispevek Unije je v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so jih države članice dejansko imele in plačale pri izvajanju ukrepov.

2. Države članice uporabijo prispevek iz rezerve za izvajanje ukrepov iz člena 5 za zagotavljanje nepovratnih oblik podpore. Prispevek Unije je v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so jih pristojni organi v državah članicah dejansko imeli in plačali pri izvajanju ukrepov in zagotavljanju tehnične pomoči, vključno s plačili javnim in/ali zasebnim subjektom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice, katerih delež virov iz rezerve se določi na podlagi ulova rib v vodah, ki spadajo v izključno ekonomsko cono Združenega kraljestva (IEC) v skladu s Prilogo I, dodelijo vsaj 7 % svojega začasno dodeljenega zneska ukrepom za podporo lokalnim in regionalnim skupnostim, zlasti sektorju malega ribištva, ki so odvisne od ribolovnih dejavnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Merila za dodelitev predfinanciranja, ki ga Komisija plača državam članicam, so določena v Prilogi I.

1. Merila za dodelitev virov, ki ga Komisija plača državam članicam, so določena v Prilogi I.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija izplača predfinanciranje v 60 dneh od datuma sprejetja izvedbenega akta iz odstavka 2. Obračuna se v skladu s členom 11.

3. Komisija izplača predfinanciranje v 30 dneh od datuma sprejetja izvedbenega akta iz odstavka 2. Obračuna se v skladu s členom 11.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 9 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji predložijo vlogo za finančni prispevek iz rezerve do 30. septembra 2023. Komisija to vlogo oceni in ugotovi, ali so državam članicam dolgovani dodatni zneski oziroma ali bi bilo treba od držav članic zahtevati vračilo morebitnih zneskov v skladu s členom 11.

1. Države članice po posvetovanju z deležniki iz člena 5(3b) Komisiji predložijo vlogo za finančni prispevek iz rezerve do 30. junija 2024. Komisija to vlogo oceni in ugotovi, ali so državam članicam dolgovani dodatni zneski oziroma ali bi bilo treba od držav članic zahtevati vračilo morebitnih zneskov v skladu s členom 11.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 9 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če država članica ne predloži vloge za finančni prispevek iz rezerve do 30. septembra 2023, Komisija zahteva vračilo celotnega zneska, ki je bil tej državi članici izplačan kot predfinanciranje.

2. Če država članica ne predloži vloge za finančni prispevek iz rezerve do 30. junija 2024, Komisija zahteva vračilo celotnega zneska, ki je bil tej državi članici izplačan kot predfinanciranje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 10 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vloga temelji na predlogi iz Priloge II. Vloga vključuje informacije o skupnih javnofinančnih odhodkih, ki so jih imele in plačale države članice, ter vrednosti kazalnikov izložka za podprte ukrepe. Vlogi se priložijo dokumenti iz odstavkov 5, 6 in 7 člena 63 finančne uredbe ter poročilo o izvrševanju.

1. Vloga temelji na predlogi iz Priloge II. Vloga vključuje informacije o skupnih odhodkih, ki so jih imeli in plačali nacionalni, regionalni in lokalni javni organi v državah članicah, vštevši ozemeljsko razporeditev odhodkov na ravni NUTS 2, ter vrednosti kazalnikov izložka za podprte ukrepe. Vlogi se priložijo dokumenti iz odstavkov 5, 6 in 7 člena 63 finančne uredbe ter poročilo o izvrševanju.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 10 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) opis gospodarskih in socialnih učinkov izstopa Združenega kraljestva iz Unije, vključno z opredelitvijo najbolj prizadetih regij, območij in sektorjev;

(a) opis negativnih gospodarskih, socialnih, teritorialnih in okoljskih učinkov izstopa Združenega kraljestva iz Unije, vključno z opredelitvijo najhuje prizadetih sektorjev, regij, območij in lokalnih skupnosti;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 10 – odstavek 2 – točka c a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) na zahtevo Komisije predložitev dokazov o škodljivih posledicah izstopa za podjetja in gospodarske panoge, ki so prejeli podporo iz rezerve, ob upoštevanju selitve gospodarskih panog iz Združenega kraljestva v Unijo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 10 – odstavek 2 – točka e</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) opis prispevka ukrepov k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

(e) opis prispevka ukrepov k izvajanju načel iz evropskega stebra socialnih pravic, vključno s spodbujanjem enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov, k digitalni agendi, k okoljskim prizadevanjem Unije v skladu s cilji iz zelenega dogovora in Pariškega sporazuma ter k uresničevanju ciljev OZN glede trajnostnega razvoja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) skupni znesek upravičenih javnofinančnih odhodkov („sprejeti znesek“);

(a) znesek sprejetih upravičenih izdatkov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 2 – točka a a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) znesek za tehnično pomoč iz člena 5a;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 2 – točka a b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) vsota zneskov iz točk (a) in (aa) („skupni sprejeti znesek“);

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 2 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ali se državi članici dolgujejo dodatni zneski v skladu z odstavkom 3 ali pa je treba zneske vrniti v skladu z odstavkom 5.

(b) ali se državi članici dolgujejo dodatni zneski v skladu z odstavkom 3 ali pa je treba zneske vrniti v skladu z odstavkom 6.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar sprejeti znesek presega tako znesek predfinanciranja kot 0,06 % nominalnega BND zadevne države članice za leto 2021, se tej državi članici dolguje dodaten znesek iz dodeljenih sredstev iz točke (b) člena 4(3) in vsi zneski, preneseni v skladu s členom 8(4).

Kadar skupni sprejeti znesek presega plačan znesek predfinanciranja, se tej državi članici dolguje dodaten znesek iz dodeljenih sredstev iz točke (b) člena 4(3), dokler se ne doseže začasno dodeljeni znesek tej državi članici v skladu s Prilogo I.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V takem primeru Komisija plača znesek, ki presega predfinanciranje, plačano zadevni državi članici, ali 0,06 % nominalnega BND za leto 2021, pri čemer se upošteva višji znesek.

Del začasne dodelitve države članice, ki ni zajet v skupnem sprejetem znesku, in vsi zneski, preneseni v skladu s členom 8(3), se dajo na voljo državam članicam, katerih skupni sprejeti znesek presega njihovo začasno dodelitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar vsota dodatnih zneskov za vse države članice, izračunanih v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, presega razpoložljiva sredstva v skladu s točko (b) člena 4(3), se prispevki iz rezerve sorazmerno zmanjšajo.

Kadar vsota dodatnih zneskov, izračunanih za vse države članice v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, presega razpoložljiva sredstva v skladu s točko (b) člena 4(3) in drugim pododstavkom tega odstavka, se prispevki iz rezerve za zneske, ki presegajo začasne dodelitve, sorazmerno zmanjšajo .

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija obračuna zadevno predfinanciranje in izplača vse dodatne dolgovane zneske v 60 dneh po sprejetju izvedbenega akta iz odstavka 2.

5. Komisija obračuna zadevno predfinanciranje in izplača vse dodatne dolgovane zneske v 30 dneh po sprejetju izvedbenega akta iz odstavka 2.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Kadar je sprejeti znesek nižji od predfinanciranja za zadevno državo članico, se razlika vrne v skladu s finančno uredbo in zlasti z oddelki 3, 4 in 5 poglavja 6 dela I. Vrnjeni zneski se obravnavajo kot notranji namenski prejemki v skladu s točko (b) člena 21(3) finančne uredbe in se, kadar se uporabi tretji pododstavek odstavka 3 tega člena, uporabijo za sorazmerno povečanje prispevkov, plačanih državam članicam, ki so upravičene do dodatnih zneskov na podlagi odstavka 3 tega člena, do največ 100 %. Če so bila plačila državam članicam v skladu z odstavkom 3 tega člena izvršena v višini 100 %, se vrnjeni zneski vrnejo v splošni proračun Unije.

6. Kadar je skupni sprejeti znesek nižji od predfinanciranja, izplačanega zadevni državi članici, se razlika vrne v skladu s finančno uredbo in zlasti z oddelki 3, 4 in 5 v poglavju 6 naslova IV, del I. Vrnjeni zneski se obravnavajo kot notranji namenski prejemki v skladu s točko (b) člena 21(3) finančne uredbe in se, kadar se uporabi tretji pododstavek odstavka 3 tega člena, uporabijo za sorazmerno povečanje prispevkov, plačanih državam članicam, ki so upravičene do dodatnih zneskov na podlagi odstavka 3 tega člena, do največ 100 %. Če so bila plačila državam članicam v skladu z odstavkom 3 tega člena izvršena v višini 100 %, se vrnjeni zneski vrnejo v splošni proračun Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija z izvedbenim aktom določi dodatne zneske, dolgovane v skladu z drugim stavkom odstavka 6 tega člena. Navedeni izvedbeni akt predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 110(1) finančne uredbe in pravno obveznost v smislu navedene uredbe. Komisija izplača vse dodatne dolgovane zneske v 60 dneh od sprejetja navedenega akta.

7. Komisija z izvedbenim aktom določi dodatne zneske, dolgovane v skladu z drugim stavkom odstavka 6 tega člena. Navedeni izvedbeni akt predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 110(1) finančne uredbe in pravno obveznost v smislu navedene uredbe. Komisija izplača vse dodatne dolgovane zneske v 30 dneh od sprejetja navedenega akta.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem rezerve, sprejmejo vse potrebne ukrepe, vključno z zakonodajnimi, regulativnimi in upravnimi ukrepi, za zaščito finančnih interesov Unije, zlasti:

1. Države članice, vključno z njihovimi morebitnimi regionalnimi ali lokalnimi organi, pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem rezerve, sprejmejo vse potrebne ukrepe, vključno z zakonodajnimi, regulativnimi in upravnimi ukrepi, za zaščito finančnih interesov Unije, zlasti:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imenovanje telesa, odgovornega za upravljanje finančnega prispevka iz rezerve, in neodvisnega revizijskega telesa v skladu s členom 63(3) finančne uredbe ter nadzor nad takimi telesi;

(a) imenovanje telesa na ustrezni teritorialni ravni, odgovornega za upravljanje finančnega prispevka iz rezerve, ali več njih, če se to zahteva v ustavni, pravni in finančni ureditvi države članice, in neodvisnega revizijskega telesa v skladu s členom 63(3) finančne uredbe ter nadzor nad takimi telesi;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 1 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) obveščanje Komisije o identiteti imenovanih teles in telesa, ki se mu izplača predfinanciranje, ter potrditev, da so bili pripravljeni opisi sistemov, in sicer v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe;

(d) obveščanje Komisije o identiteti imenovanega telesa oziroma teles, ki se jim izplača predfinanciranje, pa tudi morebitnih teles, na katere so bile prenesene naloge in sredstva iz rezerve, ter potrditev, da so bili pripravljeni opisi sistemov, in sicer v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko za namene točk (a) in (b) odstavka 1 uporabijo telesa ter sisteme upravljanja in nadzora, ki so že vzpostavljeni za izvrševanje financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije.

2. Države članice za namene točk (a) in (b) odstavka 1 uporabijo telesa na ustrezni teritorialni ravni ter lahko uporabijo sisteme upravljanja in nadzora, ki jih vzpostavijo na novo ali so že vzpostavljeni za izvrševanje financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 3 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Telo, odgovorno za upravljanje finančnega prispevka iz rezerve:

3. Telo oziroma telesa, odgovorna za upravljanje finančnega prispevka iz rezerve:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je populacija manjša od 300 vzorčnih enot, se lahko uporabi nestatistična metoda vzorčenja glede na strokovno presojo neodvisnega revizijskega telesa. V teh primerih mora biti revizijski vzorec dovolj velik, da neodvisnemu revizijskemu telesu omogoča pripravo veljavnega revizijskega mnenja. Nestatistična metoda vzorčenja zajema najmanj 10 % vzorčnih enot v populaciji obračunskega leta, ki so izbrane naključno.

Kadar je populacija manjša od 300 vzorčnih enot, se lahko uporabi nestatistična metoda vzorčenja glede na strokovno presojo neodvisnega revizijskega telesa. V teh primerih mora biti revizijski vzorec dovolj velik, da neodvisnemu revizijskemu telesu omogoča pripravo veljavnega revizijskega mnenja. Nestatistična metoda vzorčenja zajema najmanj 10 % vzorčnih enot v populaciji referenčnega obdobja, ki so izbrane naključno.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Če se država članica odloči, da za namene rezerve ne bo uporabila svojih sistemov za upravljanje in nadzor, vzpostavljenih za izvajanje financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije, temveč da bo vzpostavila nov sistem, Komisija v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe oceni, ali je sistem učinkovit in ali zagotavlja zadostno raven zaščite finančnih interesov Unije. Če Komisija ugotovi, da sistem ni učinkovit in ne zagotavlja zadostne ravni zaščite finančnih interesov Unije, tej državi članici priporoči korektivne ukrepe. Država članica te ukrepe izvede v dveh mesecih po priporočilu Komisije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 14 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančni popravki, ki jih izvede država članica v skladu s točko (f) člena 13(1), zajemajo razveljavitev celotnega finančnega prispevka iz rezerve ali njegovega dela. Država članica zahteva vračilo vseh zneskov, izgubljenih zaradi ugotovljene nepravilnosti.

1. Finančni popravki, ki jih izvede država članica v skladu s točko (f) člena 13(1), zajemajo razveljavitev celotnega ali dela finančnega prispevka iz rezerve. Država članica zahteva vračilo vseh zneskov, izgubljenih zaradi ugotovljene nepravilnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice so odgovorne za objavljanje informacij in obveščanje državljanov Unije o vlogi, rezultatih in učinku prispevka Unije iz rezerve prek ukrepov obveščanja in komuniciranja.

Države članice in regije so odgovorne za objavljanje informacij in obveščanje državljanov Unije o vlogi, rezultatih in učinku prispevka Unije iz rezerve prek ukrepov obveščanja in komuniciranja, da se ublaži negativni učinek na podjetja in gospodarske sektorje, preprečijo upravna ozka grla in okrepijo njihove informacijske kampanje za ozaveščanje o novih pravilih, ki se uporabljajo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije, zlasti pa zagotovijo, da so prejemniki ukrepov iz člena 5 obveščeni o tem, da gre pri prispevku iz rezerve za pobudo Unije .

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 16 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija bo do 30. junija 2026 izvedla oceno uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodane vrednosti rezerve. Komisija lahko v skladu s členom 128 finančne uredbe uporabi ustrezne že razpoložljive informacije.

1. Do 30. junija 2026 se izvede ocena uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodane vrednosti rezerve. Komisija v skladu s členom 128 finančne uredbe zagotovi ustrezne že razpoložljive informacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 16 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2027 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvrševanju rezerve.

2. Komisija do 30. junija 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno poročilo o postopku izvajanja te uredbe, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, do 30. junija 2027 pa Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži končno poročilo o izvrševanju rezerve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – podnaslov 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Metoda dodelitve predfinanciranja v okviru rezerve za prilagoditev na brexit

Metoda dodelitve virov v okviru rezerve za prilagoditev na brexit

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predfinanciranje v okviru rezerve za prilagoditev na brexit se razdeli med države članice v skladu z naslednjo metodologijo:

Viri v okviru rezerve za prilagoditev na brexit se razdelijo med države članice v skladu z naslednjo metodologijo:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Delež vsake države članice iz predfinanciranja v okviru rezerve za prilagoditev na brexit je določen kot vsota faktorja, povezanega z ribami, ulovljenimi v vodah, ki spadajo v izključno ekonomsko cono Združenega kraljestva, in faktorja, povezanega s trgovino z Združenim kraljestvom.

1. Delež vsake države članice iz virov v okviru rezerve za prilagoditev na brexit je določen kot vsota faktorja, povezanega z ribami, ulovljenimi v vodah, ki spadajo v izključno ekonomsko cono Združenega kraljestva, faktorja, povezanega s trgovino z Združenim kraljestvom, in faktorja, povezanega s prebivalstvom regij ob morski meji z Združenim kraljestvom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Faktor, povezan z ribami, ulovljenimi v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, se uporabi za dodelitev 600 milijonov EUR. Faktor, povezan s trgovino, se uporabi za dodelitev 3 400 milijonov EUR. Oba zneska sta izražena v cenah iz leta 2018.

2. Faktor, povezan z ribami, ulovljenimi v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, se uporabi za dodelitev 600 milijonov EUR. Faktor, povezan s trgovino, se uporabi za dodelitev 4150 milijonov EUR. Faktor, povezan z regijami ob morski meji, se uporabi za dodelitev 250 milijonov EUR. Vsi zneski so izraženi v cenah iz leta 2018.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka b – točka ii</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) začetni delež vrednosti rib, ulovljenih v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, se prilagodi tako, da se pomnoži z indeksom odvisnosti države članice;

(ii) začetni delež vrednosti rib, ulovljenih v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, se prilagodi tako, da se pomnoži z indeksom odvisnosti države članice, ki se poveča na potenco 75 %;

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 4 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) začetni delež trgovine z Združenim kraljestvom se prilagodi tako, da se pomnoži z indeksom odvisnosti države članice;

(c) začetni delež trgovine z Združenim kraljestvom se prilagodi tako, da se pomnoži z indeksom odvisnosti države članice, ki se poveča na potenco 75 %;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 4 – točka g</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) če ta izračun privede do dodelitve, ki presega 0,35 % BND države članice (merjenega v eurih), se dodelitev te države članice omeji na raven 0,35 % njenega BND. Sredstva, ki so bila odšteta zaradi te zgornje meje, se prerazporedijo drugim državam članicam sorazmerno z njihovimi deleži brez zgornje meje;

(g) če ta izračun privede do dodelitve, ki presega 0,36 % BND države članice (merjenega v eurih), se dodelitev te države članice omeji na raven 0,36 % njenega BND. Sredstva, ki so bila odšteta zaradi te zgornje meje, se prerazporedijo drugim državam članicam sorazmerno z njihovimi deleži brez zgornje meje;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 4 – točka h</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) če je na podlagi izračuna iz točke g) intenzivnost pomoči večja od 190 EUR/prebivalca, se dodelitev te države članice omeji na raven, ki ustreza intenzivnosti pomoči 190 EUR/prebivalca. Sredstva, ki so bila odšteta zaradi te omejitve, se razdelijo državam članicam, za katere ne veljajo omejitve iz točk g) ali h), sorazmerno z njihovimi deleži, kot so izračunani v točki g).

(h) če je na podlagi izračuna iz točke g) intenzivnost pomoči večja od 195 EUR/prebivalca, se dodelitev te države članice omeji na raven, ki ustreza intenzivnosti pomoči 195 EUR/prebivalca. Sredstva, ki so bila odšteta zaradi te omejitve, se razdelijo državam članicam, za katere ne veljajo omejitve iz točk g) ali h), sorazmerno z njihovimi deleži, kot so izračunani v točki g).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Faktor, povezan z regijami ob morski meji, se dobi z izračunom deleža vsake države članice glede na vse prebivalstvo regij ob morski meji z Združenim kraljestvom. Regije ob morski meji so regije na ravni NUTS 3 vzdolž obalnih mej in drugih regij na ravni NUTS 3, v katerih vsaj polovica prebivalcev živi na območju, oddaljenem do 25 kilometrov od obalne meje. Obalne meje so opredeljene kot obale, ki se nahajajo največ 150 km od obale Združenega kraljestva.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Za namene izračuna razdeljevanja predfinanciranja v okviru rezerve za prilagoditev na brexit:

5. Za namene izračuna razdeljevanja sredstev v okviru rezerve za prilagoditev na brexit:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga I – odstavek 1 – točka 5 – točka f a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) referenčno obdobje za prebivalstvo regij ravni NUTS 3 je 2017.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

7a 

Morebitno telo oziroma telesa, na katere so bile prenesene naloge in sredstva iz rezerve

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 8 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kratek opis prizadetih območij in sektorjev ter uvedenih ukrepov za odziv

Opis prizadetih območij in sektorjev ter uvedenih ukrepov za odziv

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

8a 

Opis dialoga na več ravneh in mehanizma za spremljanje

 

 

 

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 9 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni nastali in plačani javnofinančni odhodki pred odbitki

Skupni nastali in plačani odhodki pred odbitki

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 14 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

14a 

Ozemeljska razporeditev odhodkov na ravni NUTS 2

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 15.1 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za pomoč podjetjem in lokalnim skupnostim, na katere je izstop negativno vplival

Ukrepi za podporo zasebnim in javnim podjetjem, zlasti MSP, samozaposlenim, lokalnim skupnostim in organizacijam, na katere je izstop negativno vplival

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 15.2 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za podporo najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem

Ukrepi za podporo najbolj hudo prizadetim gospodarskim sektorjem

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 15.3 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za podporo podjetjem in lokalnim skupnostim, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva

Ukrepi za podporo regionalnim in lokalnim skupnostim in organizacijam, zlasti sektorju malega ribolova, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva, v vodah njegovih ozemelj s posebnim statusom in v vodah, vključenih v sporazume o ribolovu z obalnimi državami, kjer so se ribolovne možnosti za evropske flote zmanjšale zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 15.4 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za podporo zaposlovanju prek shem skrajšanega delovnega časa, prekvalifikacij in usposabljanja v prizadetih sektorjih

Ukrepi za podporo ustvarjanju delovnih mest in zaposlovanju, vključno z zelenimi delovnimi mesti, shemam skrajšanega delovnega časa, prekvalifikacijam in usposabljanju v prizadetih sektorjih ter za spodbujanje lažjega ponovnega vključevanja državljanov Unije in oseb, ki imajo pravico do bivanja na ozemlju Unije ali na ozemlju države članice, ki je Združeno kraljestvo zapustila zaradi izstopa

 

 

 

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 15.4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

 

 

Predlog spremembe

15.4a 

Ukrepi za blaženje motenj v programih za lokalno in regionalno čezmejno sodelovanje in izmenjavo, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva

 

 

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 15.5 – stolpec 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za zagotavljanje delovanja mejnih in varnostnih kontrol, vključno z dodatnim osebjem in infrastrukturo

Ukrepi za zagotavljanje delovanja mejnih in varnostnih kontrol, vključno z dodatnim osebjem in usposabljanjem tega osebja ter infrastrukturo

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – tabela – vrstica 16 – stolpec 2 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kratek opis / znesek 
(npr. uporaba sredstev kohezijske politike/ REACT-EU/Sklada za pravični prehod/mehanizma za okrevanje in odpornost/drugo – prosimo, navedite)

Opis / znesek 
(npr. uporaba sredstev kohezijske politike/ REACT-EU/Sklada za pravični prehod/mehanizma za okrevanje in odpornost/drugo – prosimo, navedite)

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II – odstavek 1 – točka b a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) vzpostavljeni kontrolni sistemi zagotavljajo zakonitost in pravilnost osnovnih transakcij.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – točka 1 – točka 1.3 – točka a a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Kjer je to ustrezno – telo oziroma telesa, na katere so bile prenesene naloge in sredstva iz rezerve (ime, naslov in kontaktna točka v telesu):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


OBRAZLOŽITEV

1. Uvod in kontekst predloga

 

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je Unijo zapustilo 1. februarja 2020, ko je začel veljati sporazum o izstopu, vključno z določbami za prehodno obdobje, ki je trajalo do 31. decembra 2020.

 

Obe strani sta 24. decembra 2020 sklenili nov sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, da bi omejili negativne posledice izstopa Združenega kraljestva in vzpostavili okvir sodelovanja, ki bi moral biti podlaga za trdno in konstruktivno prihodnje partnerstvo, pri čemer bi se izognili najbolj motečim elementom scenarija brez dogovora in zagotovili srednjeročno in dolgoročno pravno varnost.

 

Vendar so se zaradi dejstva, da Združeno kraljestvo od konca prehodnega obdobja ne sodeluje več v politikah Unije, že pokazali negativni učinki na gospodarske, trgovinske in socialne odnose.

 

Čeprav izstop vpliva na Unijo kot celoto, bo na nekatere države članice, regije, sektorje in podjetja, zlasti tiste, ki so zelo izpostavljeni Združenemu kraljestvu, vplival bolj negativno; zanje se pričakuje, da bodo utrpeli znatne gospodarske in finančne izgube.

 

Poročevalec opozarja na sklepe Evropskega sveta, sprejete na posebnem zasedanju od 17. do 21. julija 2020, ko so bile te neizogibne posledice že predvidene in ko je bila sprejeta odločitev o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit (v nadaljnjem besedilu: rezerva) kot solidarnostnega orodja, katerega namen je zagotoviti finančno podporo najbolj prizadetim državam članicam, regijam in sektorjem za odpravo negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

 

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, ki sledi dogovoru Evropskega sveta, in opozarja, da je del priprav na konec prehodnega obdobja ter nadgrajuje in dopolnjuje delo institucij EU in držav članic s sprejetjem ukrepov za pripravljenost v okviru ustreznih politik Unije med pogajanji v skladu s členom 50 PEU.

 

 

2. Izbira instrumenta

 

Poročevalec pozdravlja predlog za rezervo, ki se navdihuje pri dolgoletnih izkušnjah s Solidarnostnim skladom Evropske unije in kohezijsko politiko, hkrati pa je prilagojen popolnoma novim okoliščinam in cilju ublažitve posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

 

Poleg tega pozdravlja dejstvo, da bo predlagana uredba sprejeta po postopku soodločanja in da se bo rezerva izvajala pod deljenim upravljanjem.

 

Strinja se s Komisijo, da bi morala rezerva upoštevati situacijo brez primere za države članice, njeno edinstvenost in potrebo, da se države hitro in prilagodljivo odzovejo na izzive, ki se pojavljajo v njihovih gospodarstvih.

3. Viri iz rezerve

 

Poročevalec ugotavlja, da bo najvišji znesek sredstev za izvrševanje rezerve znašal 5 370 994 000 EUR v tekočih cenah, ki se bo financiral kot poseben instrument zunaj zgornjih mej proračuna EU iz večletnega finančnega okvira.

 

Opozarja na dejstvo, da bodo skupne gospodarske in finančne izgube, povezane z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, v nekaterih državah članicah, regijah, javnih in zasebnih podjetjih ter sektorjih znatne, vendar jih še ni mogoče količinsko opredeliti. Treba bi se bilo izogniti ustvarjanju vtisa, da bo skupni znesek, ki je na voljo iz rezerve, zadostoval za kritje vseh teh izgub.

 

 

4. Cilji in upravičene kategorije ukrepov

 

Rezerva bo zagotovila finančne prispevke državam članicam za ublažitev negativnih posledic v državah članicah, regijah in sektorjih, zlasti tistih, ki jih bo izstop najbolj prizadel, s ciljem, da se ublaži njegov vpliv na gospodarsko, družbeno in ozemeljsko kohezijo.

 

Poročevalec sicer podpira neizčrpen in okvirni seznam upravičenih kategorij ukrepov, ki ga je predlagala Komisija, da pa bi dosegli ta cilj, poročevalec meni, da bi bilo treba znaten del prispevka rezerve uporabiti za ukrepe za podporo podjetjem, zlasti MSP, da bi se lahko prilagodila novemu poslovnemu okolju in zaščitila raven zaposlenosti.

 

Za omejitev tveganja, da bi se rezerva uporabila za podporo ukrepom, ki morda ne bodo prispevali k zastavljenemu cilju ali celo ne bodo upravičeni, in posledično za omejitev tveganja, da državam članicam ne bi povrnili njihovih stroškov, poročevalec predlaga, naj Komisija pomaga državam članicam pri pripravi ukrepov, za katere bodo zaprosile za podporo.

 

 

5. Namenska sredstva za sektor ribištva

 

Poročevalec meni, da ne samo, da je bil sporazum o izstopu dosežen v zelo pozni fazi, temveč bo zaradi dogovorjene omejitve ribolovnih dejavnosti ribiški sektor eden od sektorjev, ki bo verjetno resno ogrožen. Zato predlaga, da bi se delež skupnega zneska predhodnega financiranja na državo članico, ki je povezan z ulovljenimi ribami, nameni za ukrepe za podporo podjetjem in lokalnim skupnostim, ki so odvisne od ribolovnih dejavnosti.

 

 

6. Obdobje upravičenosti in upravičeni izdatki

 

Glede na posebno naravo rezerve se poročevalec strinja z razmeroma kratkim obdobjem izvajanja, ki ga predlaga Komisija. Vendar meni, da bi bilo treba v obdobju upravičenosti bolj upoštevati ukrepe, ki so jih države članice sprejele za ublažitev pričakovanih negativnih posledic izstopa pred iztekom prehodnega obdobja, in predlaga, da bi obdobje upravičenosti za izvajanje teh ukrepov trajalo od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2022. Poročevalec nadalje pojasnjuje, da bi moral biti prispevek iz rezerve v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so jih države članice dejansko imele pri izvajanju ukrepov v državi članici v referenčnem obdobju, vključno s prejemniki, in jih plačale do 30. junija 2023.

 

 

7. Udeležba lokalnih in regionalnih organov, socialnih partnerjev in civilne družbe

 

Pri oblikovanju podpornih ukrepov bi se morale države članice osredotočiti zlasti na regije, območja, lokalne skupnosti in podjetja, ki jih je izstop najbolj prizadel, vštevši tiste, ki so odvisni od od ribolovnih dejavnosti, in želi zagotoviti, da države članice vzpostavijo dialog na več ravneh vsaj z lokalnimi in regionalnimi organi najbolj prizadetih regij in območij, socialnimi partnerji in civilno družbo, saj bo to prispevalo k opredelitvi in izpolnjevanju potreb in učinkovitejšemu izvajanju rezerve.

 

 

8. Predfinanciranje in dodatni zneski

 

Poročevalec meni, da oba dejavnika, in sicer trgovina z blagom in storitvami z Združenim kraljestvom ter ribe, ulovljene v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, ki ju je Komisija izbrala in uporabila v metodologiji za izračun predhodnega financiranja držav članic, kaže na zgodovinsko močne povezave in tesne gospodarske odnose med posameznimi državami članicami in Združenim kraljestvom. Zaveda se tveganja, da izbrana metoda dodeljevanja morda ne odraža v celoti posebne neposredne ali posredne izpostavljenosti gospodarstva posamezne države članice Združenemu kraljestvu, vendar metodologija zadostno odraža duh solidarnosti, ki je podlaga za oblikovanje rezerve, in bi jo bilo treba obravnavati tudi v luči nedavno zaključenih pogajanj o večletnem finančnem okviru in o instrumentu Next Generation EU.

 

Poročevalec podpira tudi predlog, da se rezerva aktivira v dveh krogih dodelitev, in sicer v prvem (4 244 832 000 EUR), plačanem leta 2021 v obliki predfinanciranja, in drugem (1 126 162 000 EUR), plačanem leta 2024 kot dodatni prispevki na podlagi dejanskih odhodkov po predložitvi vloge in poročila o izvajanju. Ta pristop bi moral državam članicam omogočiti, da se hitro odzovejo na izredne razmere in učinkoviteje preprečijo negativne učinke izstopa Združenega kraljestva.

 

 

9. Predložitev vlog za finančni prispevek iz rezerve

 

Države članice lahko do 30. septembra 2023 zaprosijo za finančni prispevek iz rezerve, pri čemer navedejo podrobnosti o nastalih odhodkih. Poročevalec meni, da bi morala Komisija posebno pozornost nameniti poročilu o izvajanju, ki bo priloženo vlogi in v katerem bo opisano, kateri ukrepi so bili sprejeti in kako so bili izvedeni, ter izjavi o upravljanju in neodvisnemu revizijskemu poročilu. Komisija bi morala pri svoji oceni upravičenosti in ustreznosti ukrepov, ki jih bodo izbrale posamezne države članice, v vsakem primeru preveriti neposredno povezavo z izstopom in upoštevati selitev dejavnosti gospodarskih sektorjev iz Združenega kraljestva v Unijo.

 

 

10. Upravljanje in nadzor

 

Glede na enkratni značaj izstopa Združenega kraljestva poročevalec meni, da so zasnova rezerve in njena odstopanja od finančne uredbe – neobičajno visoko predfinanciranje, drugo plačilo, odsotnost letnih obveznosti, plačil in letnega poročanja – primerna, vendar predlaga, naj države članice uporabijo trenutno obstoječe imenovane organe in sisteme za preprečevanje nepravilnosti in goljufij, vzpostavljene v skladu s pravili deljenega upravljanja, ki urejajo sklade kohezijske politike in Solidarnostni sklad EU.

 

Predlog Komisije predvideva imenovani organ, odgovoren za upravljanje finančnega prispevka iz rezerve, neodvisni revizijski organ in organ, kateremu Komisija izplača predfinanciranje. Poročevalec želi pojasniti, da bi morale države članice v skladu s svojim institucionalnim, pravnim in finančnim okvirom imenovati dodatne organe, tudi na regionalni in lokalni ravni, ter nanje prenesti naloge in sredstva iz rezerve.

 

 

11. Komuniciranje in prepoznavnost

 

Poročevalec podpira predlog Komisije za obveznost držav članic, ki bi morale skrbeti za ozaveščenost o prispevku Unije iz rezerve in obveščati potencialne upravičence, udeležence in splošno javnost o obstoju, obsegu in podpori rezerve, saj so dejavnosti v zvezi s preglednostjo, komuniciranjem in prepoznavnostjo bistvene za prepoznavnost ukrepov Unije v državah članicah.

 

Poleg tega predlaga, da bi morali biti zlasti končni prejemniki obveščeni o prispevku iz rezerve kot o pobudi Unije.

 

Nazadnje poročevalec ob tej priložnosti opozarja države članice, da ni le EU odgovorna za obveščanje državljanov EU o svojih odločitvah in dejavnostih, temveč tudi države članice, da bi državljanom tako omogočili boljši dostop in boljše razumevanje učinka politik EU na ravni EU ter na nacionalni in lokalni ravni.

 


 

 

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN (11.5.2021)

<CommissionInt>za Odbor za regionalni razvoj</CommissionInt>


<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Pripravljavka mnenja (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom); EU in Euratom sta v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovana Unija, z navedenim datumom pa je začelo teči prehodno obdobje. To časovno omejeno obdobje je bilo dogovorjeno v okviru Sporazuma o izstopu11 in naj bi trajalo do 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju sta Unija in Združeno kraljestvo začela uradna pogajanja o prihodnjih odnosih.

(1) Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom); EU in Euratom sta v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovana Unija, z navedenim datumom pa je začelo teči prehodno obdobje. To časovno omejeno obdobje je bilo dogovorjeno v okviru Sporazuma o izstopu11 in se je izteklo 31. decembra 2020. V prehodnem obdobju sta Unija in Združeno kraljestvo začela uradna pogajanja o prihodnjih odnosih.

__________________

__________________

11 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

11 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Po koncu prehodnega obdobja bodo nastale ovire za trgovino in čezmejne izmenjave med Unijo in Združenim kraljestvom. Pričakujejo se številne in daljnosežne posledice za podjetja, državljane in javne uprave. Te posledice so neizogibne in zainteresirane strani morajo poskrbeti, da bodo nanje pripravljene.

(2) Ko se je končalo prehodno obdobje, so se med Unijo in Združenim kraljestvom pojavile ovire za trgovino in čezmejno izmenjavo. To ima številne daljnosežne socialne in ekonomske posledice za podjetja, zlasti za mala in srednja, pa tudi za mikropodjetja, državljane in javno upravo, lokalne skupnosti in regije, vključno z upravnimi postopki za zagotavljanje storitev ter za uvozna in izvozna podjetja, kar ustvarja težka mejna ozka grla, ovira trgovino in zavira gospodarsko okrevanje. Te posledice bi bilo treba kar najbolj ublažiti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo ublažila gospodarski vpliv izstopa Združenega kraljestva iz Unije in pokazala solidarnost z vsemi državami članicami, zlasti tistimi, ki so v teh izjemnih okoliščinah najbolj prizadete.

(3) Unija se je zavezala, da bo ublažila gospodarski, socialni in teritorialni učinek izstopa Združenega kraljestva iz Unije in pokazala solidarnost z vsemi državami članicami, zlasti tistimi, ki so v teh izjemnih okoliščinah najbolj prizadete. Še vedno pa obstajajo številne negotovosti, povezane z učinkom izstopa Združenega kraljestva, zaradi česar je težko določiti specifično izpostavljenost gospodarstva države članice. Na primer, pričakovati je mogoče korist od prehoda gospodarskih dejavnosti iz Združenega kraljestva v Unijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Treba bi bilo vzpostaviti rezervo za prilagoditev na brexit (v nadaljnjem besedilu: rezerva), da se zagotovi podpora za ublažitev negativnih posledic v državah članicah, regijah in sektorjih, zlasti tistih, ki jih bo izstop Združenega kraljestva iz Unije najbolj prizadel, s ciljem, da se ublaži s tem povezan vpliv na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Rezerva bi morala v celoti ali delno kriti dodatne javnofinančne odhodke držav članic za ukrepe, ki se sprejmejo izrecno za ublažitev teh posledic.

(4) Vzpostaviti bi bilo treba rezervo za prilagoditev na brexit (v nadaljnjem besedilu: rezerva), da se zagotovi podpora za ublažitev negativnih posledic v državah članicah, regijah, sektorjih ter za delavce in lokalne skupnosti, zlasti tiste, ki jih bo izstop Združenega kraljestva iz Unije najbolj prizadel, s ciljem, da se ublaži s tem povezan vpliv na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Rezerva bi morala v celoti ali delno kriti dodatne javnofinančne odhodke držav članic in regij za ukrepe, ki se sprejmejo izrecno za ublažitev teh posledic.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za namene prispevanja k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji je primerno, da se države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov osredotočijo zlasti na regije, območja in lokalne skupnosti, vključno s tistimi, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva, na katere bo imel izstop Združenega kraljestva verjetno najbolj negativen vpliv. Države članice bodo morda morale sprejeti posebne ukrepe, zlasti za podporo podjetjem in gospodarskim sektorjem, na katere je izstop negativno vplival. Zato je primerno oblikovati neizčrpen seznam vrst ukrepov, ki bodo najverjetneje dosegli ta cilj.

(5) Da bi prispevali k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, je primerno, da se države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov osredotočijo zlasti na regije, območja, sektorje, delavce, organizacije, podjetja, lokalne skupnosti in gospodarske sektorje, na katere bo imel izstop Združenega kraljestva verjetno najbolj negativen vpliv, na primer z zagotavljanjem pomoči pri iskanju novih izvoznih trgov ali pri diverzifikaciji dobavnih verig, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti malim, srednjim in tudi mikro podjetjem, saj običajno nimajo upravnih, pravnih in finančnih zmogljivosti za pripravo in izvajanje kriznih načrtov, da bi ohranili kakovostna delovna mesta. Države članice bi morale zagotoviti, da se v teh regijah in lokalnih skupnostih, ki so posebej prizadete, ustvarijo zelo kakovostna delovna mesta. Pri tem si posebno pozornost zaslužijo regije, območja in lokalne skupnosti, ki so zelo odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva. Zato je primerno oblikovati neizčrpen seznam ukrepov, ki bodo najverjetneje dosegli te cilje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Hkrati je pomembno, da se jasno opredelijo vsi primeri izključenosti iz podpore iz rezerve. Rezerva bi morala iz podpore izključiti davek na dodano vrednost, saj ta predstavlja prihodek države članice, ki izravna s tem povezane stroške proračuna države članice. Da bi bila uporaba omejenih virov čim bolj učinkovito osredotočena, tehnična pomoč, ki jo uporabljajo telesa, odgovorna za izvrševanje rezerve, ne bi smela biti upravičena do podpore iz rezerve. V skladu s splošnim pristopom za kohezijsko politiko se izdatki, povezani s premestitvami ali ki so v nasprotju z veljavnim pravom Unije ali nacionalnim pravom, ne bi smeli podpirati.

(6) Hkrati je pomembno, da se jasno opredelijo vsi primeri, ki ne dobijo podpore iz rezerve. Rezerva bi morala iz podpore izključiti davek na dodano vrednost, saj ta predstavlja prihodek države članice, ki izravna s tem povezane stroške proračuna države članice. V skladu s splošnim pristopom za kohezijsko politiko se izdatki, povezani s premestitvami ali ki so v nasprotju z veljavnim pravom Unije ali nacionalnim pravom, načeloma ne bi smeli podpirati.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Da bi se zagotovila čim bolj učinkovita poraba sredstev rezerve, bi morale države članice imeti možnost, da za tehnično pomoč za organe, odgovorne za izvajanje rezerve, uporabijo sorazmerni znesek dodeljenih sredstev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi se upoštevala takojšen vpliv negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije na države članice in njihova gospodarstva ter potreba po sprejetju ukrepov za ublažitev teh posledic, kot je ustrezno, pred iztekom prehodnega obdobja, bi moralo obdobje upravičenosti za izvajanje takih ukrepov začeti teči 1. julija 2020 in biti skoncentrirano na omejeno obdobje 30 mesecev.

(7) Za izvedbene ukrepe, ki blažijo vpliv negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije na države članice in njihova gospodarstva in omogočajo prilagajanje nanje, bi bilo treba določiti obdobje upravičenosti, hkrati pa upoštevati, da je Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopilo iz Unije, da so države članice te ukrepe začele sprejemati pred koncem prehodnega obdobja in da je treba začeti postopoma izvajati nekatere ukrepe v okviru mejnega nadzora, kot so ukrepi, ki jih je uvedlo Združeno kraljestvo za izvoz iz Unije. Obdobje upravičenosti bi moralo zato začeti 1. januarja 2020 in trajati do 31. decembra 2023.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Finančni ukrepi v okviru rezerve bi morali biti skladni s programi in prednostnimi nalogami Unije, kot so digitalni prehod, pravičen podnebni prehod in evropski steber socialnih pravic, ter jih dopolnjevati, hkrati pa bi se bilo treba izogibati dvojnemu financiranju istih odhodkov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za namene dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba določiti posebna pravila za proračunske obveznosti, plačila, prenose in vračilo rezerve. Ob upoštevanju načela, da se proračun Unije določa letno, bi bilo treba v tej uredbi zagotoviti možnosti za prenos neporabljenih sredstev, ki presegajo tiste, določene v finančni uredbi, da bi bila zmogljivost rezerve za obravnavanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije za države članice in njihova gospodarstva kar največja.

(10) Rezerva bi se morala izvajati v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, vključno z učinkovitim preprečevanjem in preganjanjem davčnih goljufij, davčnih utaj, izogibanja davkom in agresivnega davčnega načrtovanja. Za namene dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba določiti posebna pravila za proračunske obveznosti, plačila, prenose in vračilo rezerve. Ob upoštevanju načela, da se proračun Unije določa letno, bi bilo treba v tej uredbi glede na zelo izjemno in posebno naravo rezerve zagotoviti možnosti za prenos neporabljenih sredstev, ki presegajo tiste, določene v finančni uredbi, da bi bila zmogljivost rezerve za obravnavanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije za države članice in njihova gospodarstva kar največja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi državam članicam omogočili uporabo dodatnih virov in zagotovili zadostna finančna sredstva za hitro izvajanje ukrepov v okviru rezerve, bi bilo treba znaten znesek teh sredstev izplačati v letu 2021 v obliki predfinanciranja. Pri metodi razdeljevanja bi bilo treba upoštevati pomen trgovine z Združenim kraljestvom in pomen ribištva v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, ki temelji na zanesljivih in uradnih statističnih podatkih. Glede na edinstvenost dogodka, ki ga predstavlja izstop Združenega kraljestva iz Unije, in negotovost, povezano s ključnimi vidiki odnosov med Združenim kraljestvom in Unijo po izteku prehodnega obdobja, je težko predvideti ustrezne ukrepe, ki jih bodo morale države članice hitro sprejeti, da bi ublažile učinke izstopa. Zato je treba državam članicam zagotoviti prožnost in zlasti omogočiti Komisiji, da sprejme sklep o financiranju, ki bo zagotovil predfinanciranje, ne da bi bilo treba v skladu s členom 110(2) finančne uredbe navesti opis konkretnih ukrepov, ki naj bi se financirali.

(11) Da bi državam članicam omogočili uporabo dodatnih virov in zagotovili zadostna finančna sredstva za hitro izvajanje ukrepov v okviru rezerve, bi bilo treba znaten znesek teh sredstev izplačati kot predfinanciranje v treh obrokih, in sicer v letih 2021, 2022 in 2023. Pri metodi razdeljevanja bi bilo treba upoštevati pomen trgovine z Združenim kraljestvom, izražen kot odstotek BDP, in pomen ribištva v izključni ekonomski coni Združenega kraljestva, pomen povezav s sosedi za regije z morsko mejo in njihove skupnosti ter pomen trgovine z Združenim kraljestvom na notranjem trgu, ki temelji na najnovejših zanesljivih in uradnih statističnih podatkih, ter zagotoviti enako obravnavo vseh držav članic. Ker sporazum o trgovini in sodelovanju ne obravnava dostopa do trga za podjetja v sektorju finančnih storitev in ker so pozitivni učinki prelivanja že vidni v Uniji, kot je preselitev več dejavnosti, bi bilo treba ta sektor izključiti iz skupnega obsega blaga in storitev, ki se upoštevajo pri izračunu faktorja, povezanega s trgovino na notranjem trgu. Glede na edinstvenost dogodka, ki ga predstavlja izstop Združenega kraljestva iz Unije, in negotovost, povezano s ključnimi vidiki odnosov med Združenim kraljestvom in Unijo po izteku prehodnega obdobja, je težko predvideti ustrezne ukrepe, ki jih bodo morale države članice hitro sprejeti, da bi ublažile učinke izstopa. Zato je treba državam članicam zagotoviti prožnost in zlasti omogočiti Komisiji, da sprejme sklep o financiranju, ki bo zagotovil predfinanciranje, ne da bi bilo treba v skladu s členom 110(2) finančne uredbe navesti opis konkretnih ukrepov, ki naj bi se financirali.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Pred izplačilom predfinanciranja bi morale države članice v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo obvestiti o identiteti imenovanih teles in telesa, ki se mu izplača predfinanciranje, ter potrditi, da so bili pripravljeni opisi sistemov.

(12) Pred izplačilom predfinanciranja bi morale države članice v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo obvestiti o identiteti imenovanih teles in telesa, ki se mu izplača predfinanciranje, ter potrditi, da so bili pripravljeni opisi sistemov. Države članice bi morale določiti primerni organ ali organe na ustrezni teritorialni ravni v skladu s svojim institucionalnim, pravnim in finančnim okvirom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila enaka obravnava vseh držav članic, bi bilo treba za predložitev vlog za finančni prispevek iz rezerve določiti enoten rok, ki bi veljal za vse države članice. Zaradi posebne narave instrumenta in razmeroma kratkega obdobja izvajanja je upravičeno določiti prilagojeno referenčno obdobje, zaradi česar bi bila zahteva, da države članice vsako leto predložijo dokumente, zahtevane v odstavkih 5, 6 in 7 člena 63 finančne uredbe, nesorazmerna. Hkrati so tveganja za proračun Unije zmanjšana z zahtevo po trdnem sistemu upravljanja in nadzora, ki ga morajo vzpostaviti države članice, zato je upravičeno odstopanje od obveznosti predložitve zahtevanih dokumentov februarja ali marca vsako leto. Da bi Komisija lahko preverila pravilnost uporabe finančnega prispevka iz rezerve, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da vlogi priložijo tudi poročila o izvajanju, ki bi vsebovala več podrobnosti o financiranih ukrepih, izjavo o upravljanju ter mnenje neodvisnega revizijskega telesa, pripravljeno v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi.

(13) Da bi se zagotovila enaka obravnava vseh držav članic, bi bilo treba za predložitev vlog za finančni prispevek iz rezerve določiti enoten rok, ki bi veljal za vse države članice. Zaradi posebne narave instrumenta in razmeroma kratkega obdobja izvajanja je upravičeno določiti prilagojeno referenčno obdobje, zaradi česar bi bila zahteva, da države članice vsako leto predložijo dokumente, zahtevane v odstavkih 5, 6 in 7 člena 63 finančne uredbe, nesorazmerna. Hkrati so tveganja za proračun Unije zmanjšana z zahtevo, da države članice uporabijo že obstoječi trden sistem upravljanja in nadzora ali oblikujejo novega, zato je upravičeno odstopanje od obveznosti predložitve zahtevanih dokumentov februarja ali marca vsako leto. Da bi Komisija lahko preverila pravilnost uporabe finančnega prispevka iz rezerve, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da vlogi priložijo tudi poročila o izvajanju, ki bi vsebovala več podrobnosti o financiranih ukrepih, računovodske elemente, povzetke poročil o končnih revizijah in opravljena preverjanja, izjavo o upravljanju ter mnenje neodvisnega revizijskega organa, pripravljeno v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi. Da bi se zagotovila skladnost z zahtevami za upravljanje in nadzor ter za takojšnje izvajanje rezerve, bi morala Komisija organizirati informativne sestanke za države članice in pripraviti navodila za izvajanje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201613 je treba rezervo oceniti na podlagi informacij, zbranih v skladu s posebnimi zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnega bremena, zlasti državam članicam. Te zahteve bi morale, kadar je ustrezno, vključevati merljive kazalnike kot osnovo za oceno rezerve.

(14) V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201613 je treba rezervo oceniti na podlagi informacij, zbranih v skladu s posebnimi zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnega bremena, zlasti državam članicam ter nacionalnim, regionalnim ali lokalnim organom. Te zahteve bi morale, kadar je ustrezno, vključevati merljive kazalnike kot osnovo za oceno rezerve.

_________________

_________________

13 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

13 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da se zagotovi enaka obravnava vseh držav članic in doslednost pri ocenjevanju vlog, bi morala Komisija vloge oceniti v paketu. Zlasti bi morala proučiti upravičenost in točnost prijavljenih izdatkov, neposredno povezavo med izdatki in ukrepi, sprejetimi za ublažitev posledic izstopa, in ukrepe, ki jih je zadevna država članica uvedla za izogibanje dvojnemu financiranju. Komisija bi morala ob oceni vlog za finančni prispevek iz rezerve obračunati izplačano predfinanciranje in zahtevati vračilo neporabljenega zneska. Da bi se podpora osredotočila na države članice, ki jih je izstop najbolj prizadel, bi bilo treba, kadar izdatki v zadevni državi članici, ki jih je Komisija sprejela kot upravičene, presegajo znesek, izplačan kot predfinanciranje, in 0,06 % nominalnega bruto nacionalnega dohodka (BND) zadevne države članice za leto 2021, omogočiti, da se dovoli nadaljnja dodelitev iz rezerve zadevni državi članici v okviru razpoložljivih finančnih virov. Glede na obseg pričakovanega ekonomskega šoka bi bilo treba predvideti možnost, da se zneski, vrnjeni iz predfinanciranja, uporabijo za povračilo dodatnih izdatkov držav članic.

(15) Da se zagotovi enaka obravnava vseh držav članic in doslednost pri ocenjevanju vlog, bi morala Komisija vloge oceniti v paketu. Zlasti bi morala proučiti upravičenost in točnost prijavljenih izdatkov, neposredno povezavo med izdatki in ukrepi, sprejetimi za ublažitev posledic izstopa, in ukrepe, ki jih je zadevna država članica uvedla za izogibanje dvojnemu financiranju. Komisija bi morala ob oceni vlog za finančni prispevek iz rezerve obračunati izplačano predfinanciranje, zahtevati vračilo neporabljenega zneska in odločiti o dodatnem plačilu do meje začasne dodelitve sredstev. Glede na obseg pričakovanega ekonomskega šoka bi bilo treba neporabljene zneske iz začasne dodelitve dati na voljo državam članicam, katerih skupni sprejeti znesek presega njihovo začasno dodelitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravilnega delovanja deljenega upravljanja bi morale države članice vzpostaviti sistem upravljanja in nadzora, imenovati telesa, odgovorna za upravljanje rezerve, ter o njih obvestiti Komisijo in ločeno neodvisno revizijsko telo. Zaradi poenostavitve lahko države članice uporabijo obstoječa imenovana telesa in sisteme, vzpostavljene za upravljanje in nadzor financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije. Treba je določiti odgovornosti držav članic in posebne zahteve za imenovana telesa.

(16) Za zagotovitev pravilnega delovanja deljenega upravljanja bi morale države članice vzpostaviti sistem upravljanja in nadzora, imenovati telesa, odgovorna za upravljanje rezerve, ter o njih obvestiti Komisijo in ločeno neodvisno revizijsko telo. Države članice bi morale izkoristiti obstoječe sisteme in prenesti naloge na obstoječe imenovane organe, tudi na regionalni in lokalni ravni, ustanovljene za upravljanje in nadzor financiranja kohezijske politike ali Solidarnostnega sklada Evropske unije. Določiti je treba odgovornost držav članic in posebne zahteve za imenovane organe. Kadar države članice ustanovijo nove organe, bi morala Komisija v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oceniti, ali ti organi zagotavljajo zadostno zaščito finančnih interesov Unije. Komisija bi morala zagotoviti dosleden in primerljiv revizijski pristop v vseh državah članicah.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) V skladu s finančno uredbo, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9514, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9615 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193916 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta17 ter Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 Evropsko javno tožilstvo (EJT) lahko preiskuje in preganja goljufije in druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta18. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

(17) V skladu s finančno uredbo, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9514, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9615 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193916 in Uredbo (EU, Euratom) št. 2020/2092 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta17 ter Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 Evropsko javno tožilstvo (EJT) lahko preiskuje in preganja goljufije in druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta18. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

_________________

_________________

14 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

14 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

15 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

15 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

16 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

16 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT), UL L 283, 31.10.2017, str. 1.

17 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

17 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Države članice bi morale skrbeti za ozaveščenost o prispevku Unije iz rezerve in o tem ustrezno obveščati javnost, saj so dejavnosti v zvezi s preglednostjo, komuniciranjem in prepoznavnostjo bistvene za prepoznavnost ukrepov Unije na terenu. Te dejavnosti bi morale temeljiti na točnih in posodobljenih informacijah.

(18) Države članice bi morale skrbeti za ozaveščenost o prispevku Unije iz rezerve in o tem ustrezno obveščati javnost, zlasti prejemnike, saj so dejavnosti v zvezi s preglednostjo, komuniciranjem in prepoznavnostjo bistvene za prepoznavnost ukrepov Unije na terenu. Te dejavnosti bi morale temeljiti na točnih in posodobljenih informacijah.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Za večjo preglednost uporabe prispevka Unije bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti končno poročilo o izvrševanju rezerve.

(19) Za večjo preglednost uporabe prispevka Unije bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti neodvisno končno poročilo o izvrševanju rezerve, ki bi vsebovalo analizo za posamezno državo članico. V poročilu bi bilo treba zlasti oceniti, ali so bila sredstva porabljena uspešno in učinkovito ter ali zagotavljajo dodano vrednost EU. V oceni bi bilo treba tudi navesti, v kolikšni meri so ukrepi držav članic ublažili negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz Unije za države članice, regije, lokalne skupnosti, sektorje, podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „referenčno obdobje“ pomeni referenčno obdobje iz točke (a) člena 63(5) finančne uredbe, ki traja od 1. julija 2020 do 31. decembra 2022;

(1) „referenčno obdobje“ pomeni referenčno obdobje iz točke (a) člena 63(5) finančne uredbe, ki traja od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2023;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rezerva zagotavlja podporo za zmanjšanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije v državah članicah, regijah in sektorjih, zlasti tistih, ki jih je izstop najbolj prizadel, ter za ublažitev s tem povezanega vpliva na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

Rezerva zagotavlja podporo za zmanjšanje negativnih posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije v državah članicah, regijah, lokalnih skupnostih, sektorjih, organizacijah, podjetjih, zlasti malih in srednjih, pa tudi mikro podjetjih, ter za delavce, zlasti v tistih, ki jih je izstop najbolj prizadel, ter za ublažitev s tem povezanega vpliva na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vse države članice so upravičene do podpore iz rezerve.

1. Vse države članice so upravičene do podpore iz rezerve. Države članice takšno podporo dodelijo predvsem najbolj prizadetim regijam.

2.  Največji obseg sredstev za rezervo znaša 5 370 994 000 EUR v tekočih cenah.

2.  Največji obseg sredstev za rezervo znaša 5 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018.

3. Sredstva iz odstavka 2 se dodelijo, kot sledi:

3. Sredstva iz odstavka 2 se začasno dodelijo v skladu z metodo iz Priloge I. Sredstva so na voljo, kot sledi:

(a) znesek predfinanciranja v višini 4 244 832 000 EUR se da na voljo v letu 2021 v skladu s členom 8;

(a) znesek predfinanciranja v višini 4 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 je na voljo in se izplača v treh obrokih od leta 2021 do leta 2023 v skladu s členom 8 in se razdeli, kot sledi:

 

(i)  1 600 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 v letu 2021,

 

(ii)  1 200 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 v letu 2022,

 

(iii)  1 200 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 v letu 2023,

(b) dodatni zneski v višini 1 126 162 000 EUR se dajo na voljo v letu 2024 v skladu s členom 11.

(b) dodatni zneski v višini 1 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 so na voljo v letu 2025 v skladu s členom 11.

Zneski iz točke (a) prvega pododstavka tega odstavka se štejejo za predfinanciranje v smislu točke (b)(i) člena 115(2) finančne uredbe.

Zneski iz točke (a) prvega pododstavka tega odstavka se štejejo za predfinanciranje v smislu točke (b)(i) člena 115(2) finančne uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančni prispevek iz rezerve podpira le javnofinančne odhodke, ki so neposredno povezani z ukrepi, ki jih države članice posebej sprejmejo za prispevanje k ciljem iz člena 3, in lahko zajema zlasti:

1. Finančni prispevek iz rezerve podpira le javnofinančne odhodke, ki so neposredno povezani z ukrepi, ki jih države članice in regionalni organi posebej sprejmejo za prispevanje k ciljem iz člena 3, in lahko zajema zlasti:

(a) ukrepe za pomoč podjetjem in lokalnim skupnostim, na katere je izstop negativno vplival;

(a) ukrepe za podporo in pomoč podjetjem, zlastim malim in srednjim, pa tudi mikro podjetjem, organizacijam, delavcem in lokalnim skupnostim, na katere je izstop negativno vplival, zlasti v najbolj prizadetih regijah;

(b) ukrepe za podporo najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem;

(b) ukrepe za podporo najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem in njihovim zaposlenim;

(c) ukrepe za podporo podjetjem in lokalnim skupnostim, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva;

(c) ukrepe za podporo podjetjem, zlastim malim in srednjim, pa tudi mikro podjetjem, delavcem in lokalnim skupnostim, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva, zlasti tistim, ki svojih dejavnosti ne morejo preseliti v druge vode;

 

(ca) ukrepe za podporo ribičem in izvajalcem dejavnosti za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, kot je opredeljeno v [Uredbi (EU) št. XX/20XX (uredba o ESPRA)] in nadomestilo za izvajalce dejavnosti v ribiškem sektorju in sektorju akvakulture za izpad dohodka ali kritje dodatnih stroškov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije in zmanjšanja dostopa do voda Združenega kraljestva;

(d) ukrepe za podporo zaposlovanju, vključno s shemami skrajšanega delovnega časa, prekvalifikacije in usposabljanja v prizadetih sektorjih;

(d) ukrepe za podporo zaposlovanju, vključevanju in ustvarjanju delovnih mest, zlasti v najbolj prizadetih regijah in lokalnih skupnostih, da bi zagotovili kakovostna delovna mesta, vključno s shemami skrajšanega delovnega časa, prekvalifikacijami in izpopolnjevanjem ter usposabljanjem v prizadetih sektorjih, tudi v turističnem;

(e) ukrepe za zagotavljanje delovanja mejnega, carinskega, sanitarnega in fitosanitarnega, varnostnega in ribiškega nadzora ter pobiranja posrednih davkov, vključno z dodatnim osebjem in infrastrukturo;

(e) ukrepe za zagotavljanje delovanja mejnega, carinskega, sanitarnega in fitosanitarnega, varnostnega in ribiškega nadzora ter pobiranja posrednih davkov, vključno z dodatnim osebjem, usposabljanjem in infrastrukturo;

(f) ukrepe za olajšanje delovanja ureditev certificiranja in izdajanja dovoljenj za proizvode, pomoč pri izpolnjevanju zahtev glede sedeža, olajšanje etiketiranja in označevanja, na primer za namene varnostnih, zdravstvenih in okoljskih standardov, ter za pomoč pri vzajemnem priznavanju;

(f) ukrepe za olajšanje delovanja ureditev certificiranja in izdajanja dovoljenj za proizvode, pomoč pri izpolnjevanju zahtev glede sedeža, olajšanje etiketiranja in označevanja, na primer za namene varnostnih, zdravstvenih, okoljskih in socialnih standardov, ter za pomoč pri vzajemnem priznavanju, vključno z dodatnim osebjem in infrastrukturo;

 

(fa) ukrepe za podporo ponovnemu vključevanju državljanov Unije, ki zapustijo Združeno kraljestvo, kot so pomoč in usmerjanje;

(g) ukrepe komuniciranja, obveščanja in ozaveščanja državljanov in podjetij o spremembah, ki izhajajo iz izstopa, njihovih pravic in obveznosti.

(g) ukrepe komuniciranja, pravnega svetovanja, obveščanja in ozaveščanja državljanov in podjetij o spremembah, ki izhajajo iz izstopa, njihovih pravic in obveznosti;

 

(ga) tehnično pomoč za organe, odgovorne za izvajanje rezerve,

 

do največ 2,5 % dodeljenih sredstev s strani države članice za države članice z dodelitvijo, manjšo od 30 milijonov EUR,

 

do največ 750 000 EUR za države članice z dodeljenimi sredstvi med 30 in 50 milijoni EUR,

 

do največ 1,5 % dodeljenih sredstev s strani države članice za države članice z dodelitvijo, manjšo od 50 milijonov EUR,

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izdatki so upravičeni, če so nastali in so bili plačani v referenčnem obdobju za ukrepe, ki se izvajajo v zadevni državi članici ali v njeno korist.

2. Izdatki so upravičeni, če so nastali in so bili plačani tako na ravni imenovanih organov kot končnih upravičencev v referenčnem obdobju za ukrepe, ki se izvajajo v zadevni državi članici ali regiji ali v korist zadevne države članice ali regije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov upoštevajo različne učinke izstopa Združenega kraljestva iz Unije na različne regije in lokalne skupnosti ter po potrebi osredotočijo podporo iz rezerve na tiste, ki jih je izstop najbolj prizadel.

3. Države članice pri oblikovanju podpornih ukrepov upoštevajo različne učinke izstopa Združenega kraljestva iz Unije na različne regije in lokalne skupnosti ter po potrebi osredotočijo podporo iz rezerve na tiste, ki jih je izstop najbolj prizadel. Države članice začnejo smiselna, vključujoča in dostopna posvetovanja z ustreznimi deležniki, tudi s socialnimi partnerji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rezerva ne podpira:

Rezerva ne podpira:

(a) davka na dodano vrednost;

(a) davka na dodano vrednost;

(b) tehnične pomoči za upravljanje in spremljanje rezerve, za obveščanje, komuniciranje in reševanje pritožb v zvezi z rezervo ter za nadzor in revizijo rezerve;

 

(c) izdatkov, ki podpirajo premestitev, kot je opredeljena v členu 2(6);

(c) izdatkov, ki podpirajo premestitev, kot je opredeljena v členu 2(6);

(d) izdatkov, ki podpirajo premestitev v skladu s členom 14(16) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, kadar prispevek iz rezerve pomeni državno pomoč.

(d) izdatkov, ki podpirajo premestitev v skladu s členom 14(16) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, kadar prispevek iz rezerve pomeni državno pomoč;

 

(da) ukrepov v podporo tistim delom finančnega in bančnega sektorja, na katere pozitivno vpliva izstop Združenega kraljestva iz Unije;

 

(db) ukrepov, ki ne spoštujejo okoljskih ciljev Unije, Pariškega sporazuma, načela neškodovanja, kot je določeno v evropskem zelenem dogovoru, evropskem stebru socialnih pravic ali ciljih OZN za trajnostni razvoj.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice uporabijo prispevek iz rezerve za izvajanje ukrepov iz člena 5 za zagotavljanje nepovratnih oblik podpore. Prispevek Unije je v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so jih države članice dejansko imele in plačale pri izvajanju ukrepov.

2. Države članice uporabijo prispevek iz rezerve za izvajanje ukrepov iz člena 5 za zagotavljanje nepovratnih oblik podpore. Prispevek Unije je v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so jih države članice dejansko imele in plačale pri izvajanju ukrepov, tako na ravni imenovanih organov kot končnih upravičencev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od člena 12 finančne uredbe se neporabljene odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil na podlagi te uredbe samodejno prenesejo v naslednje leto in se lahko porabijo do 31. decembra 2025. Prenesene odobritve se v naslednjem proračunskem letu porabijo najprej.

5. Z odstopanjem od člena 12 finančne uredbe se neporabljene odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil na podlagi te uredbe samodejno prenesejo v naslednje leto in se lahko porabijo do 31. decembra 2026. Prenesene odobritve se v naslednjem proračunskem letu porabijo najprej.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Merila za dodelitev predfinanciranja, ki ga Komisija plača državam članicam, so določena v Prilogi I.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija izplača predfinanciranje v 60 dneh od datuma sprejetja izvedbenega akta iz odstavka