Förfarande : 2020/0380(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0178/2021

Ingivna texter :

A9-0178/2021

Debatter :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2021)0373

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0178/2021</NoDocSe>
PDF 449kWORD 169k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Utskottet för regional utveckling</Commission>

Föredragande: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

Föredragande av yttrande (*):

Valérie Hayer, budgetutskottet

François-Xavier Bellamy, fiskeriutskottet

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET
 YTTRANDE FRÅN FISKERIUTSKOTTET
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven

(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0854),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 322 samt artikel 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0433/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 19 mars 2021[2],

 med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 februari 2021[3],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från det särskilda mötet den 17–21 juli 2020 om att man ska sörja för inrättandet av en ny särskild brexitjusteringsreserv,

 med beaktande av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

 med beaktande av yttrandena från budgetutskottet och fiskeriutskottet,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0178/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

 

<RepeatBlock-Amend>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den 1 februari 2020 lämnade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) – nedan tillsammans kallade unionen och trädde in i en övergångsperiod. Den tidsbegränsade övergångsperioden fastställdes som en del av utträdesavtalet11 till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden inledde unionen och Förenade kungariket formella förhandlingar om framtida förbindelser.

(1) Den 1 februari 2020 lämnade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) – nedan tillsammans kallade unionen och trädde in i en övergångsperiod. Den tidsbegränsade övergångsperioden fastställdes som en del av utträdesavtalet11 och löpte ut den 31 december 2020. Under övergångsperioden inledde unionen och Förenade kungariket formella förhandlingar om framtida förbindelser.

__________________

__________________

11 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

11 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Efter övergångsperiodens utgång kommer det att finnas hinder för handel och gränsöverskridande utbyten mellan unionen och Förenade kungariket. Omfattande och långtgående konsekvenser förväntas för företag, privatpersoner och offentliga förvaltningar. Dessa konsekvenser är oundvikliga och berörda parter måste se till att de är redo för dem.

(2) Efter övergångsperiodens utgång har det uppstått hinder för handel, gränsöverskridande utbyten och den fria rörligheten för personer, tjänster och kapital mellan unionen och Förenade kungariket, vilket medför omfattande och långtgående konsekvenser för företag, särskilt små och medelstora företag, och deras arbetstagare, samt för lokalsamhällen och offentliga förvaltningar och privatpersoner. Eftersom dessa konsekvenser är oundvikliga måste de mildras i så hög grad som möjligt, och berörda parter måste se till att de är redo för dem.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och att visa solidaritet med alla medlemsstater, särskilt de medlemsstater som påverkas mest under sådana exceptionella omständigheter.

(3) Unionen har åtagit sig att mildra de negativa ekonomiska, sociala, miljömässiga och territoriella konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och att visa solidaritet med alla medlemsstater, inbegripet med deras regioner och lokalsamhällen, samt med ekonomiska sektorer, särskilt de som påverkas mest negativt under sådana exceptionella omständigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 3a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Unionen har också åtagit sig att verka för hållbar fiskeriförvaltning i linje med målen för den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet principen om maximalt hållbart uttag för alla bestånd i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, stopp för överfiske, återställande av populationer av skördade arter och skydd av den marina miljön, vilket också fastställs i internationella åtaganden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) En brexitjusteringsreserv (nedan kallad reserven) bör inrättas för att ge stöd för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därmed mildra konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Den bör helt eller delvis täcka medlemsstaternas extra offentliga utgifter för åtgärder som vidtagits särskilt för att mildra dessa konsekvenser.

(4) En brexitjusteringsreserv (nedan kallad reserven) bör inrättas för att ge stöd för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därmed mildra de negativa konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Den bör helt eller delvis täcka medlemsstaternas nationella, regionala eller lokala myndigheters extra utgifter för åtgärder som vidtagits särskilt för att mildra dessa konsekvenser. Den referensperiod som fastställs i denna förordning och som avgör utgifternas stödberättigande bör gälla för betalningar som görs av medlemsstaternas myndigheter, inbegripet betalningar till offentliga eller privata enheter, för genomförda åtgärder.

</Amend>

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Uppfattningen är att medlemsstater som gynnas av brexitjusteringsreserven måste tillhandahålla alla nödvändiga belägg för offentligt stöd för att bevara och skapa arbetstillfällen av hög kvalitet där sysselsättningen har påverkats negativt eller försvunnit på grund av Förenade kungarikets utträde ur EU.

</AmendB>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är det lämpligt att medlemsstaterna, när de utformar stödåtgärder, särskilt fokuserar på de regioner, områden och lokalsamhällen, inbegripet de som är beroende av fiske i Förenade kungarikets vatten, som sannolikt kommer att påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde. Medlemsstaterna kan behöva vidta särskilda åtgärder, särskilt för att stödja företag och ekonomiska sektorer som påverkas negativt av utträdet. Det är därför lämpligt att tillhandahålla en icke uttömmande förteckning över de typer av åtgärder som mest sannolikt kan uppnå detta mål.

(5) För att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är det lämpligt att medlemsstaterna, när de utformar stödåtgärder, särskilt fokuserar på och anslår pengar från reserven till de regioner, områden och lokalsamhällen, inbegripet de som är beroende av fiske, som påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde. För att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde bör medlemsstaterna använda en betydande del av bidraget från reserven till åtgärder för att stödja privata och offentliga företag som påverkas negativt av utträdet, särskilt små och medelstora företag och deras arbetstagare, samt egenföretagare, eftersom de nu möter handelshinder, ökade administrativa förfaranden och tullförfaranden samt en större regelbörda och ekonomisk börda. Det är därför lämpligt att tillhandahålla en icke uttömmande förteckning över de typer av åtgärder som mest sannolikt kan uppnå dessa mål. I sin strävan att stödja de sektorer, regioner, områden och lokalsamhällen som påverkas negativt bör medlemsstaterna tillämpa principerna i den europeiska uppförandekoden för partnerskap och förlita sig på att deras regionala och lokala offentliga organ fastställer de lämpligaste åtgärderna. Stödåtgärderna bör beakta den europeiska gröna given och den digitala agendan, respektera principen om att inte orsaka betydande skada i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 2020/852, och vara förenliga med principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inbegripet dess naturliga bidrag till undanröjandet av ojämlikhet och främjandet av jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

</Amend>

 

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>8</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Med tanke på att klimatförändringarna måste bekämpas i enlighet med unionens åtaganden om att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer fonderna och programmen att bidra till en integrering av klimatåtgärder och till uppnåendet av det övergripande målet att 30 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmål. Brexitjusteringsreserven förväntas bidra med 30 % av det totala anslaget till klimatmål i enlighet med varje medlemsstats särskilda behov och prioriteringar.

</AmendB>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) På medlemsstaternas initiativ bör utgifter för tekniskt stöd vara stödberättigande så att den administrativa bördan kan minskas och lokala, regionala och nationella myndigheter kan få hjälp att genomföra reserven för att bistå särskilt små och medelstora företag, som på grund av sin storlek saknar resurser och kunskap att övervinna den ökade administrativa bördan och de ökade kostnaderna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Samtidigt är det viktigt att tydligt ange eventuella undantag från stöd från reserven. Reserven bör inte ge stöd för mervärdesskatt, eftersom den är en inkomst för medlemsstaten som räknas av från motsvarande kostnad för medlemsstatens budget. För att koncentrera användningen av begränsade resurser på effektivast möjliga sätt bör tekniskt bistånd som används av de organ som ansvarar för genomförandet av reserven inte berättiga till stöd från reserven. I enlighet med de allmänna riktlinjerna för sammanhållningspolitiken bör utgifter som är kopplade till omlokaliseringar eller som strider mot tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning inte stödjas.

(6) Samtidigt är det viktigt att tydligt ange eventuella undantag från stöd från reserven. Reserven bör inte ge stöd för mervärdesskatt, eftersom den är en inkomst för medlemsstaten som räknas av från motsvarande kostnad för medlemsstatens budget. I enlighet med de allmänna riktlinjerna för sammanhållningspolitiken bör utgifter som är kopplade till omlokaliseringar eller som strider mot tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning inte stödjas. För att koncentrera de begränsade resurserna och ligga i linje med målen för denna förordning att fokusera på de medlemsstater och sektorer som påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde, bör enheter inom finanssektorn, inbegripet enheter inom banksektorn, som har dragit nytta av utträdet inte vara berättigade till stöd från reserven.

</Amend>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till de omedelbara negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier och behovet av att anta riskreducerande åtgärder innan övergångsperioden löper ut, beroende på vad som är tillämpligt, bör stödberättigandeperioden för genomförandet av sådana åtgärder inledas den 1 juli 2020 och koncentreras till en begränsad period på 30 månader.

(7) För att ta hänsyn till de negativa ekonomiska, sociala, miljömässiga och territoriella konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier och, i förekommande fall, åtgärder som medlemsstaterna vidtog för att mildra de förväntade negativa effekterna av utträdet innan övergångsperioden löpte ut, bör stödberättigandeperioden gälla från och med den 1 juli 2019 och koncentreras till en begränsad period på 54 månader.

</Amend>

 

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse Europaparlamentet med en konsekvensbedömning av det brittiska pundets (GBP) svängningar i förhållande till euron (EUR) för att belysa de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde för EU:s företag och ekonomiska sektorer, med början den 1 januari 2019, vilket är början på referensperioden för ekonomiska bidrag från reserven.

</AmendB>

 

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) När medlemsstaterna genomför brexitjusteringsreserven måste de, tillsammans med kommissionen, sträva efter att skapa samverkanseffekter med stödet från de europeiska strukturfonderna, samt undvika överlappningar mellan användningen av denna reserv och strukturfonderna.

</AmendB>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och anger särskilt förfarandet för upprättande och genomförande av budgeten och föreskriver kontroller av de finansiella aktörernas ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller också villkorlighetsordningen för unionens budget.

(9) Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och anger särskilt förfarandet för upprättande och genomförande av budgeten och föreskriver kontroller av de finansiella aktörernas ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller också villkorlighetsordningen för unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen och respekten för de grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen och för de grundläggande rättigheterna är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 10</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för budgetåtaganden, utbetalningar, överföringar och återbetalningar i fråga om reserven. Samtidigt som principen att unionens budget fastställs årsvis respekteras bör denna förordning ge möjlighet att överföra outnyttjade medel utöver dem som anges i budgetförordningen och på så sätt maximera reservens kapacitet att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier.

(10) Reserven bör genomföras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, inbegripet effektivt förebyggande och lagföring av skattebedrägeri, skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering. För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för budgetåtaganden, utbetalningar, överföringar och återbetalningar i fråga om reserven. Samtidigt som principen att unionens budget fastställs årsvis respekteras bör denna förordning, som en följd av reservens exceptionella och specifika karaktär, ge möjlighet att överföra outnyttjade medel utöver dem som anges i budgetförordningen och på så sätt maximera reservens kapacitet att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna, inbegripet på regional och lokal nivå, och för deras ekonomier.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta in ytterligare resurser och säkerställa tillräckliga finansiella medel för att snabbt genomföra åtgärder inom ramen för reserven bör ett betydande belopp betalas ut under 2021 som förfinansiering. Fördelningsmetoden bör ta hänsyn till betydelsen av handeln med Förenade kungariket och av fisket i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon, på grundval av tillförlitlig och officiell statistik. Eftersom Förenade kungarikets utträde ur unionen är en unik händelse och det har rått osäkerhet kring viktiga aspekter av förbindelserna mellan Förenade kungariket och unionen efter övergångsperiodens utgång är det svårt att förutse vilka lämpliga åtgärder medlemsstaterna kommer att behöva vidta snabbt för att motverka effekterna av utträdet. Det är därför nödvändigt att ge medlemsstaterna flexibilitet och i synnerhet göra det möjligt för kommissionen att anta finansieringsbeslutet om förfinansiering utan skyldighet att tillhandahålla en beskrivning av de konkreta åtgärder som ska finansieras i enlighet med artikel 110.2 i budgetförordningen.

(11) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta in ytterligare resurser och säkerställa tillräckliga finansiella medel för att snabbt genomföra åtgärder inom ramen för reserven bör ett betydande belopp betalas ut i två lika stora delbetalningar under 2021 och 2022 som förfinansiering. Fördelningsmetoden för reservens medel bör ta hänsyn till betydelsen av handeln med Förenade kungariket och av fisket i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon, och betydelsen av intilliggande kustgränsregioner och deras lokalsamhällen, på grundval av tillförlitlig och officiell statistik. Eftersom Förenade kungarikets utträde ur unionen är en unik händelse och det har rått osäkerhet kring viktiga aspekter av förbindelserna mellan Förenade kungariket och unionen efter övergångsperiodens utgång är det svårt att förutse vilka lämpliga åtgärder medlemsstaterna kommer att behöva vidta snabbt för att motverka effekterna av utträdet. Det är därför nödvändigt att ge medlemsstaterna flexibilitet och i synnerhet göra det möjligt för kommissionen att anta finansieringsbeslutet om förfinansiering utan skyldighet att tillhandahålla en beskrivning av de konkreta åtgärder som ska finansieras i enlighet med artikel 110.2 i budgetförordningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Innan förfinansieringen betalas ut bör medlemsstaterna meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats, inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(12) Innan förfinansieringen betalas ut bör medlemsstaterna meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats, inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. Medlemsstaterna bör utse relevanta organ på lämplig territoriell nivå, i enlighet med sina institutionella, rättsliga och finansiella ramar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att säkerställa lika behandling av alla medlemsstater bör det finnas en enda tidsfrist som gäller för alla medlemsstater för inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven. Instrumentets särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden motiverar inrättandet av en skräddarsydd referensperiod och skulle göra det oproportionerligt att kräva att medlemsstaterna årligen tillhandahåller de handlingar som krävs enligt artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen. Med tanke på att riskerna för unionens budget samtidigt minskas genom kravet på att medlemsstaterna ska inrätta ett stabilt förvaltnings- och kontrollsystem, är det motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som krävs i februari eller mars varje år. För att kommissionen ska kunna kontrollera att det ekonomiska bidraget från reserven används på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna också, som en del av ansökan, vara skyldiga att lämna in genomföranderapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter om de finansierade åtgärderna, en förvaltningsförklaring samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som utarbetats i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder.

(13) För att säkerställa lika behandling av alla medlemsstater bör det finnas en enda tidsfrist som gäller för alla medlemsstater för inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven. Instrumentets särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden motiverar inrättandet av en skräddarsydd referensperiod och skulle göra det oproportionerligt att kräva att medlemsstaterna årligen tillhandahåller de handlingar som krävs enligt artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen. Med tanke på att riskerna för unionens budget samtidigt minskas genom kravet på att medlemsstaterna ska använda ett stabilt förvaltnings- och kontrollsystem som redan finns, eller i lämpliga fall inrätta ett sådant system, är det motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som krävs i februari eller mars varje år. För att kommissionen ska kunna kontrollera att det ekonomiska bidraget från reserven används på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna också, som en del av ansökan, vara skyldiga att lämna in genomföranderapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter om de finansierade åtgärderna, räkenskapsuppgifter, kontroller som genomförts, en förvaltningsförklaring samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som utarbetats i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201613 behöver reserven utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer, som en grund för utvärderingen av reserven.

(14) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201613 behöver reserven utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor för nationella, regionala och lokala myndigheter. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer, som en grund för utvärderingen av reserven.

__________________

__________________

13 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

13 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 15</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa likabehandling av alla medlemsstater och konsekvens i utvärderingen av ansökningarna bör kommissionen bedöma ansökningarna i ett paket. Den bör särskilt granska de deklarerade utgifternas stödberättigande och korrekthet, den direkta kopplingen mellan utgifterna och de åtgärder som vidtagits för att hantera konsekvenserna av utträdet samt de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit för att undvika dubbelfinansiering. Efter en bedömning av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven bör kommissionen räkna av den förfinansiering som betalats ut och återkräva det outnyttjade beloppet. För att koncentrera stödet till de medlemsstater som påverkas mest av utträdet bör det, om de utgifter i den berörda medlemsstaten som godkänts som stödberättigande av kommissionen överstiger det belopp som betalats ut som förfinansiering och 0,06 % av den berörda medlemsstatens nominella bruttonationalinkomst (BNI) för 2021, vara möjligt att tillåta ytterligare anslag från reserven till den medlemsstaten inom ramen för de tillgängliga finansiella medlen. Med tanke på omfattningen av den förväntade ekonomiska chocken bör det finnas möjlighet att använda de belopp som återvunnits från förhandsfinansieringen för att ersätta medlemsstaternas ytterligare utgifter.

(15) För att säkerställa likabehandling av alla medlemsstater och konsekvens i utvärderingen av ansökningarna bör kommissionen bedöma ansökningarna i ett paket. Den bör särskilt granska de deklarerade utgifternas stödberättigande och korrekthet, den direkta kopplingen mellan utgifterna och de åtgärder som vidtagits för att hantera de negativa konsekvenserna av utträdet samt de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit för att undvika dubbelfinansiering. Efter en bedömning av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven bör kommissionen räkna av den förfinansiering som betalats ut, återkräva det outnyttjade beloppet och besluta om ytterligare utbetalningar upp till gränsen för det preliminära anslaget. Med tanke på omfattningen av den förväntade ekonomiska chocken bör de outnyttjade beloppen från det preliminära anslaget göras tillgängliga för medlemsstater vars totala godkända belopp överstiger deras respektive preliminära anslag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 15a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Med tanke på instrumentets exempellösa och exceptionella karaktär och dess syfte är det lämpligt att kommissionen hjälper medlemsstaterna att fastställa vilka åtgärder som har genomförts eller som ska genomföras för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde, inbegripet hur man bedömer den direkta kopplingen mellan utgifterna och Förenade kungarikets utträde ur unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 16</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att delad förvaltning fungerar väl bör medlemsstaterna inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem samt utse och till kommissionen anmäla de organ som ansvarar för förvaltningen av reserven och ett separat oberoende revisionsorgan. För enkelhetens skull får medlemsstaterna använda sig av befintliga organ som utsetts och system som inrättats för förvaltning och kontroll av sammanhållningspolitiska medel eller Europeiska unionens solidaritetsfond. Det är nödvändigt att ange medlemsstaternas ansvarsområden och att fastställa särskilda krav för de utsedda organen.

(16) För att säkerställa att delad förvaltning fungerar väl bör medlemsstaterna inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem samt utse och till kommissionen anmäla de organ som ansvarar för förvaltningen av reserven på lämplig territoriell nivå och ett separat oberoende revisionsorgan. Medlemsstaterna bör om möjligt använda sig av befintliga system, och de bör delegera uppgifter till befintliga utsedda organ på lämplig territoriell nivå, som inrättats för förvaltning och kontroll av sammanhållningspolitiska medel eller Europeiska unionens solidaritetsfond. Det är nödvändigt att ange medlemsstaternas ansvarsområden och att fastställa särskilda krav för de utsedda organen. Medlemsstaterna ser till att de berörda lokala och regionala myndigheterna involveras i övervakningsorganen, om de inte redan ingår i dessa.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 16a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) För att man ska kunna säkerställa effektiva kontroller och revisioner i syfte att undvika dubbelfinansiering och förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, korruption och intressekonflikter i samband med de åtgärder som stöds av reserven, är det mycket viktigt att medlemsstaterna samlar in och registrerar uppgifter om mottagare av ekonomiska bidrag från reserven och om deras verkliga huvudmän i ett elektroniskt standardiserat och driftskompatibelt format, och att de använder det enhetliga datautvinningsverktyg som ska tillhandahållas av kommissionen.

</Amend>

 

<AmendB>Ändringsförslag  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 16b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) För att minska byråkratin rekommenderas det att man använder befintlig teknik, exempelvis det förenklade kostnadsalternativet, för att bidra till snabbare fördelning av de ekonomiska medlen.

</AmendB>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 17</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) I enlighet med budgetförordningen, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9514, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9615 och rådets förordning (EU) 2017/193916 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201317 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137118. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(17) I enlighet med budgetförordningen, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9514, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9615 och rådets förordning (EU) 2017/193916 och förordning (EU, Euratom) nr 2020/2092 om en generell rättsstatlig villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201317 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137118. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

__________________

__________________

14 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

14 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

15 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

16 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

16 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 18</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att öka medvetenheten om unionens bidrag från reserven och informera allmänheten om detta, eftersom öppenhet, kommunikation och synlighet är avgörande för att unionens åtgärder ska bli synliga på fältet. Dessa verksamheter bör baseras på korrekt och aktuell information.

(18) Medlemsstaterna, regionerna och lokalsamhällena bör se till att öka medvetenheten om unionens bidrag från reserven och informera allmänheten och i synnerhet mottagarna om detta, eftersom öppenhet, kommunikation och synlighet är avgörande för att unionens åtgärder ska bli synliga på fältet. Dessa verksamheter bör baseras på korrekt och aktuell information.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 19</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att öka insynen i användningen av unionens bidrag bör kommissionen lägga fram en slutrapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av reserven.

(19) För att öka insynen i användningen av unionens bidrag bör kommissionen lägga fram en slutrapport om genomförandet av reserven för Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) referensperiod: den referensperiod som avses i artikel 63.5 a i budgetförordningen, som ska löpa från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2022.

(1) referensperiod: den referensperiod som avses i artikel 63.5 a i budgetförordningen, som ska löpa från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2023.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 6a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) territorier med särskild status: i förekommande fall de brittiska utomeuropeiska territorierna och kronbesittningarna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Reserven ska tillhandahålla stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av utträdet, och för att mildra de därmed sammanhängande konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

Reserven ska tillhandahålla stöd för att motverka de negativa ekonomiska, miljömässiga, sociala och territoriella konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen i medlemsstater, inbegripet deras regioner och lokalsamhällen, samt i ekonomiska sektorer, särskilt de som påverkas mest negativt av utträdet, och för att mildra de därmed sammanhängande negativa konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De maximala resurserna för reserven ska vara 5 370 994 000 EUR i löpande priser.

2. De maximala resurserna för reserven ska vara 5 000 000 000 EUR i 2018 års priser.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 3 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De medel som avses i punkt 2 ska fördelas på följande sätt:

3. De medel som avses i punkt 2 ska preliminärt fördelas enligt den metod och de belopp som fastställs i bilaga I. De ska göras tillgängliga på följande sätt:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 3 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Ett förfinansieringsbelopp på 4 244 832 000 EUR ska göras tillgängligt under 2021 i enlighet med artikel 8.

a) Ett förfinansieringsbelopp på 4 000 000 000 EUR i 2018 års priser ska göras tillgängligt och utbetalas i två delbetalningar på 2 000 000 000 EUR under 2021 och 2 000 000 000 EUR under 2022 i enlighet med artikel 8.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stycke 3 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Ett tilläggsbelopp på 1 126 162 000 EUR ska göras tillgängligt under 2024 i enlighet med artikel 11.

b) Ett tilläggsbelopp på 1 000 000 000 EUR i 2018 års priser ska göras tillgängligt under 2025 i enlighet med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ekonomiska bidraget från reserven får endast täcka de offentliga utgifter som är direkt kopplade till åtgärder som medlemsstaterna vidtar särskilt för att bidra till de mål som avses i artikel 3, och får särskilt täcka följande:

1. Det ekonomiska bidraget från reserven får endast täcka åtgärder som medlemsstaterna, inbegripet regionala och lokala myndigheter, vidtar särskilt för att bidra till de mål som avses i artikel 3, och får särskilt täcka följande:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Åtgärder för att hjälpa företag och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet.

a) Åtgärder för att stödja privata och offentliga företag, särskilt små och medelstora företag, egenföretagare, lokalsamhällen och organisationer som påverkas negativt av utträdet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stycke 1 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Åtgärder för att stödja de mest drabbade ekonomiska sektorerna.

b) Åtgärder för att stödja de hårdast drabbade ekonomiska sektorerna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Åtgärder för att stödja företag och lokalsamhällen som är beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten.

c) Åtgärder för att stödja regionala samhällen och lokalsamhällen och organisationer, särskilt sektorn för småskaligt fiske, som är beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten, vattnen i dess territorier med särskild status och vatten som omfattas av fiskeavtal med kuststater där fiskemöjligheterna för EU-flottor har minskat till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Åtgärder för att stödja sysselsättningen, bland annat genom system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i berörda sektorer.

d) Åtgärder för att stödja skapande och skydd av arbetstillfällen, inbegripet gröna jobb, system för korttidsarbete, omskolning och utbildning inom sektorer som påverkas negativt, och lämpliga åtgärder för att underlätta återintegrering av unionsmedborgare och personer som har rätt att vistas på unionens territorium eller på en medlemsstats territorium och som lämnade Förenade kungariket till följd av dess utträde.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Åtgärder för att säkerställa att gränskontroller, tullkontroller, sanitära och fytosanitära kontroller, säkerhets- och fiskerikontroller samt uppbörd av indirekt beskattning, inklusive ytterligare personal och infrastruktur, fungerar.

e) Åtgärder för att säkerställa att gränskontroller, tullkontroller, sanitära och fytosanitära kontroller, säkerhets- och fiskerikontroller samt uppbörd av indirekt beskattning, inklusive ytterligare personal och utbildning av den, samt infrastruktur, fungerar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Åtgärder för att mildra de störningar som Förenade kungarikets utträde orsakar för lokala och regionala gränsöverskridande samarbets- och utbytesprogram.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utgifter ska vara stödberättigande om de uppkommer och betalas under referensperioden för åtgärder som genomförs i den berörda medlemsstaten eller till förmån för den berörda medlemsstaten.

2. Utgifter ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag från reserven om de uppkommer för och betalas av nationella, regionala eller lokala myndigheter i medlemsstaterna, inbegripet betalningar till offentliga och/eller privata enheter, under referensperioden för åtgärder som genomförs i den berörda medlemsstaten eller till förmån för den berörda medlemsstaten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna utformar stödåtgärder ska de beakta de varierande effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen på olika regioner och lokalsamhällen och inrikta stödet från reserven på de hårdast drabbade, beroende på vad som är lämpligt.

3. När medlemsstaterna utformar stödåtgärder ska de beakta de varierande effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen på olika regioner och lokalsamhällen och inrikta stödet från reserven på dem som påverkas mest negativt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 3a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Vid utformningen av stödåtgärder på fiskeriområdet ska medlemsstaterna beakta målen för den gemensamma fiskeripolitiken och säkerställa att åtgärderna bidrar till hållbar förvaltning av fiskbestånden, och de ska sträva efter att stödja de fiskare som påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde ur unionen, särskilt det småskaliga fisket.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 3b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Medlemsstaterna ska, i enlighet med sina institutionella, rättsliga och ekonomiska ramar och i enlighet med den partnerskapsprincip som fastställs i artikel 6 i förordning (EU) .../... [nya förordningen om gemensamma bestämmelser], upprätta en dialog på flera nivåer med lokala och regionala myndigheter och samhällen i de hårdast drabbade regionerna och sektorerna, samt med arbetsmarknadens parter och det civila samhället, i syfte att fastställa och genomföra ömsesidigt överenskomna åtgärder som ska stödjas av reserven samt en övervakningsmekanism.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De åtgärder som avses i punkt 1 ska följa tillämplig lagstiftning.

4. De åtgärder som avses i punkt 1 ska följa tillämplig lagstiftning och principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inbegripet dess inneboende bidrag till undanröjandet av ojämlikhet och främjandet av jämställdhet och jämställdhetsintegrering, och de ska beakta den europeiska gröna given, respektera principen om att inte orsaka betydande skada och bidra till unionens miljömål i linje med målen i Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Åtgärder som är stödberättigande enligt punkt 1 kan få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, under förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

5. Åtgärder som är stödberättigande enligt punkt 1 kan få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, under förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad. Medlemsstaterna ska samråda med de berörda lokala och regionala myndigheter som fungerar som förvaltande myndigheter eller förmedlande organ för EU-medel för att undvika att medlen överlappar varandra.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Tekniskt stöd

 

Varje medlemsstat får använda upp till 2, 5 % av sitt anslag från reserven för tekniskt stöd för att hjälpa lokala, regionala och nationella myndigheter att förvalta, övervaka, kommunicera och kontrollera genomförandet av de åtgärder som vidtas för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och för att hjälpa särskilt små och medelstora företag att övervinna den ökade administrativa bördan och de ökade kostnaderna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Tekniskt stöd för förvaltning, övervakning, information och kommunikation, hantering av klagomål samt kontroll och revision av reserven.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – led da (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Utgifter för stöd till enheter i den finansiella sektorn, inbegripet enheter i banksektorn, som har dragit nytta av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda bidraget från reserven för att genomföra de åtgärder som avses i artikel 5 för att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga former av stöd. Unionens bidrag ska ges i form av ersättning för stödberättigande kostnader som medlemsstaterna faktiskt ådragit sig och betalat i samband med genomförandet av åtgärderna.

2. Medlemsstaterna ska använda bidraget från reserven för att genomföra de åtgärder som avses i artikel 5 för att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga former av stöd. Unionens bidrag ska ges i form av ersättning för stödberättigande kostnader som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna faktiskt har ådragit sig och betalat, inbegripet betalningar till offentliga och/eller privata enheter, i samband med genomförandet av åtgärderna och för tekniskt stöd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 3a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. De medlemsstater vars andel av medlen från reserven fastställs på grundval av fisk som fångats i vatten som ligger i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon enligt bilaga I ska fördela minst 7 % av det belopp som preliminärt har tilldelats dem till åtgärder som stöder lokalsamhällen och regionala samhällen, särskilt sektorn för småskaligt fiske, som är beroende av fiskeverksamhet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tilldelningskriterierna för den förfinansiering som kommissionen ska betala ut till medlemsstaterna anges i bilaga I.

1. Tilldelningskriterierna för medel som kommissionen ska betala ut till medlemsstaterna anges i bilaga I.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska betala ut förfinansieringen inom 60 dagar från dagen för antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2. Den ska räknas av i enlighet med artikel 11.

3. Kommissionen ska betala ut förfinansieringen inom 30 dagar från dagen för antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2. Den ska räknas av i enlighet med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska lämna in en ansökan till kommissionen om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2023. Kommissionen ska bedöma denna ansökan och fastställa om tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaterna eller om det finns belopp som bör återkrävas från medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.

1. Medlemsstaterna ska, efter samråd med de aktörer som avses i artikel 5.3b, lämna in en ansökan till kommissionen om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 juni 2024. Kommissionen ska bedöma denna ansökan och fastställa om tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaterna eller om det finns belopp som bör återkrävas från medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat inte lämnar in någon ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2023 ska kommissionen återkräva det totala belopp som betalats ut som förfinansiering till den medlemsstaten.

2. Om en medlemsstat inte lämnar in någon ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 juni 2024 ska kommissionen återkräva det totala belopp som betalats ut som förfinansiering till den medlemsstaten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökan ska baseras på mallen i bilaga II. Ansökan ska innehålla information om de totala offentliga utgifter som medlemsstaterna ådragit sig och betalat samt värdet av outputindikatorerna för de åtgärder som får stöd. Den ska åtföljas av de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen samt av en genomföranderapport.

1. Ansökan ska baseras på mallen i bilaga II. Ansökan ska innehålla information om de totala utgifter som nationella, regionala eller lokala myndigheter i medlemsstaterna har ådragit sig och betalat, inbegripet den territoriella fördelningen av utgifterna på Nuts 2-nivå, samt värdet av outputindikatorerna för de åtgärder som får stöd. Den ska åtföljas av de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen samt av en genomföranderapport.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 2 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En beskrivning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, med angivande av de regioner, områden och sektorer som påverkas mest.

a) En beskrivning av de negativa ekonomiska, sociala, territoriella och miljömässiga konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, med angivande av de sektorer, regioner, områden och lokalsamhällen som påverkas mest negativt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Ett framläggande, på begäran av kommissionen, av belägg för de negativa konsekvenserna av utträdet för de företag och ekonomiska sektorer som har fått stöd från reserven, med beaktande av förflyttningen av ekonomiska sektorers verksamhet från Förenade kungariket till unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 2 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) En beskrivning av hur åtgärderna bidrar till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar.

e) En beskrivning av hur åtgärderna bidrar till principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inbegripet främjandet av jämställdhet och jämställdhetsintegrering, till den digitala agendan, till unionens miljömål i linje med målen i den gröna given och Parisavtalet samt till FN:s mål för hållbar utveckling.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 2 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Det totala beloppet för stödberättigande offentliga utgifter (nedan kallat godkänt belopp).

a) Det godkända beloppet för stödberättigande utgifter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 2 – led aa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Det belopp för tekniskt stöd som avses i artikel 5a.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 2 – led ab (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) Summan av beloppen under a) och aa) (totalt godkänt belopp).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – stycke 2 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Huruvida tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaten i enlighet med punkt 3, eller om belopp måste återkrävas enligt punkt 5.

b) Huruvida tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaten i enlighet med punkt 3, eller om belopp måste återkrävas enligt punkt 6.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det godkända beloppet överstiger både förfinansieringsbeloppet och 0,06 % av den berörda medlemsstatens nominella BNI för 2021 ska ett tilläggsbelopp betalas till den medlemsstaten från det anslag som avses i artikel 4.3 b och från alla belopp som överförts i enlighet med artikel 8.4.

Om det totala godkända beloppet överstiger det utbetalade förfinansieringsbeloppet ska ett tilläggsbelopp betalas till den medlemsstaten från det anslag som avses i artikel 4.3 b till dess att det belopp som preliminärt tilldelats den medlemsstaten i enlighet med bilaga I har uppnåtts.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I sådana fall ska kommissionen betala ut det belopp som överstiger den förfinansiering som betalats ut till den berörda medlemsstaten eller 0,06 % av nominell BNI för 2021, beroende på vilket som är högst.

Den del av en medlemsstats preliminära anslag som inte täcks av det totala godkända beloppet och alla belopp som överförts i enlighet med artikel 8.3 ska göras tillgängliga för medlemsstater vars totala godkända belopp överstiger deras preliminära anslag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 3 – stycke 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om summan av tilläggsbeloppen för alla medlemsstater som beräknats i enlighet med första stycket överstiger de tillgängliga medlen enligt artikel 4.3 b ska bidragen från reserven minskas proportionellt.

Om summan av tilläggsbeloppen som beräknats för alla medlemsstater i enlighet med första stycket i denna punkt överstiger de tillgängliga medlen enligt artikel 4.3 b och andra stycket i denna punkt, ska bidragen från reserven för de belopp som överstiger de preliminära anslagen minskas proportionellt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska räkna av respektive förfinansiering och betala eventuella ytterligare belopp inom 60 dagar från antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2.

5. Kommissionen ska räkna av respektive förfinansiering och betala eventuella ytterligare belopp inom 30 dagar från antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Om det godkända beloppet är lägre än förfinansieringen för den berörda medlemsstaten ska mellanskillnaden återkrävas i enlighet med budgetförordningen, särskilt del I kapitel 6 avsnitten 3, 4 och 5. De återvunna beloppen ska behandlas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 b i budgetförordningen och ska, om punkt 3 tredje stycket har tillämpats, användas för att proportionellt öka de bidrag som betalats ut till medlemsstater som är berättigade till tilläggsbelopp enligt punkt 3 upp till högst 100 %. Om utbetalningar till medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 har gjorts till 100 % ska de återvunna beloppen återbetalas till unionens allmänna budget.

6. Om det totala godkända beloppet är lägre än förfinansieringen som utbetalats till den berörda medlemsstaten ska mellanskillnaden återkrävas i enlighet med budgetförordningen, särskilt del I avdelning IV kapitel 6 avsnitten 3, 4 och 5. De återvunna beloppen ska behandlas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 b i budgetförordningen och ska, om punkt 3 tredje stycket har tillämpats, användas för att proportionellt öka de bidrag som betalats ut till medlemsstater som är berättigade till tilläggsbelopp enligt punkt 3 upp till högst 100 %. Om utbetalningar till medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 har gjorts till 100 % ska de återvunna beloppen återbetalas till unionens allmänna budget.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen ska genom en genomförandeakt fastställa de tilläggsbelopp som ska betalas enligt punkt 6 andra meningen. Den genomförandeakten ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.1 i budgetförordningen och ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen. Kommissionen ska betala eventuella ytterligare belopp inom 60 dagar efter det att rättsakten har antagits.

7. Kommissionen ska genom en genomförandeakt fastställa de tilläggsbelopp som ska betalas enligt punkt 6 andra meningen. Den genomförandeakten ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.1 i budgetförordningen och ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen. Kommissionen ska betala eventuella ytterligare belopp inom 30 dagar efter det att rättsakten har antagits.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 1 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna utför uppgifter som har samband med genomförandet av reserven ska de vidta alla nödvändiga åtgärder, inbegripet lagstiftningsmässiga, regelrelaterade och administrativa åtgärder, för att skydda unionens ekonomiska intressen, genom att

1. När medlemsstaterna, inbegripet, i tillämpliga fall, deras regionala eller lokala myndigheter, utför uppgifter som har samband med genomförandet av reserven ska de vidta alla nödvändiga åtgärder, inbegripet lagstiftningsmässiga, regelrelaterade och administrativa åtgärder, för att skydda unionens ekonomiska intressen, genom att

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 1 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) utse ett organ som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven och ett oberoende revisionsorgan i enlighet med artikel 63.3 i budgetförordningen, samt övervaka dessa organ,

a) utse ett eller, när så krävs av medlemsstatens institutionella, rättsliga och ekonomiska ramar, flera organ på lämplig territoriell nivå som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven och ett oberoende revisionsorgan i enlighet med artikel 63.3 i budgetförordningen, samt övervaka dessa organ,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 1 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats,

d) inom två månader efter det att denna förordning har trätt i kraft meddela kommissionen till vilket eller vilka utsedda organ förfinansieringen ska betalas ut, inbegripet, i förekommande fall, de organ till vilka uppgifter och medel från reserven har delegerats, samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 a och b får medlemsstaterna använda sig av befintliga organ och förvaltnings- och kontrollsystem för genomförandet av sammanhållningspolitiska medel eller av Europeiska unionens solidaritetsfond.

2. Vid tillämpningen av punkterna 1 a och b ska medlemsstaterna använda sig av organ på lämplig territoriell nivå, och får använda nyligen inrättade förvaltnings- och kontrollsystem eller befintliga sådana för genomförandet av sammanhållningspolitiska medel eller av Europeiska unionens solidaritetsfond.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 3 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det organ som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven ska

3. Det eller de organ som ansvarar för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven ska

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 4 – stycke 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om populationen består av färre än 300 urvalsenheter får en icke-statistisk urvalsmetod användas, efter att yrkesmässig bedömning av det oberoende revisionsorganet. I sådana fall ska urvalets storlek vara tillräckligt för att revisionsmyndigheten ska kunna göra ett giltigt revisionsuttalande. Den icke-statistiska urvalsmetoden ska omfatta minst 10 % av urvalsenheterna i populationen för räkenskapsåret och väljas ut slumpmässigt.

Om populationen består av färre än 300 urvalsenheter får en icke-statistisk urvalsmetod användas, efter att yrkesmässig bedömning av det oberoende revisionsorganet. I sådana fall ska urvalets storlek vara tillräckligt för att revisionsmyndigheten ska kunna göra ett giltigt revisionsuttalande. Den icke-statistiska urvalsmetoden ska omfatta minst 10 % av urvalsenheterna i populationen för referensperioden och väljas ut slumpmässigt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 13 – punkt 5a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Om en medlemsstat beslutar att i samband med utnyttjandet av reserven inte använda de förvaltnings- och kontrollsystem som har inrättats för genomförandet av sammanhållningspolitiska medel eller Europeiska unionens solidaritetsfond, utan att i stället inrätta ett nytt system, ska kommissionen inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft bedöma huruvida systemet är effektivt och ger ett tillräckligt skydd för unionens ekonomiska intressen. Om kommissionen drar slutsatsen att systemet inte är effektivt och inte ger ett tillräckligt skydd för unionens ekonomiska intressen, ska den rekommendera korrigerande åtgärder till den berörda medlemsstaten. Medlemsstaten ska genomföra dessa åtgärder inom två månader efter kommissionens rekommendation.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De finansiella korrigeringar som medlemsstaten gör i enlighet med artikel 13.1 f ska bestå i att hela eller delar av det finansiella bidraget från fonden dras in. Medlemsstaten ska återkräva varje belopp som har gått förlorat till följd av en konstaterad oriktighet.

1. De finansiella korrigeringar som medlemsstaten gör i enlighet med artikel 13.1 f ska bestå i att hela eller delar av det finansiella bidraget från reserven dras in. Medlemsstaten ska återkräva varje belopp som har gått förlorat till följd av en konstaterad oriktighet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ansvara för att informera unionens invånare om rollen, resultaten och effekterna av unionens bidrag från reserven genom informations- och kommunikationsåtgärder.

Medlemsstaterna och regionerna ska ansvara för att informera unionens invånare om rollen, resultaten och effekterna av unionens bidrag från reserven genom informations- och kommunikationsåtgärder i syfte att mildra de negativa konsekvenserna för företag och ekonomiska sektorer, undvika administrativa flaskhalsar och stärka sina informationskampanjer för att öka medvetenheten om de nya regler som gäller efter Förenade kungarikets utträde ur unionen, och de ska särskilt se till att mottagarna av de åtgärder som avses i artikel 5 informeras om att bidraget från reserven är ett unionsinitiativ.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 30 juni 2026 göra en utvärdering för att undersöka reservens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde på EU-nivå. Kommissionen får använda all relevant information som redan finns tillgänglig i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen.

1. Senast den 30 juni 2026 ska en utvärdering göras för att undersöka reservens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde på EU-nivå. Kommissionen ska tillhandahålla all relevant information som redan finns tillgänglig i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast den 30 juni 2027 överlämna en rapport om genomförandet av reserven till Europaparlamentet och rådet.

2. Kommissionen ska senast den 30 juni 2024 överlämna en detaljerad rapport om genomförandet av denna förordning, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, till Europaparlamentet och rådet, och senast den 30 juni 2027 ska kommissionen överlämna en slutrapport om genomförandet av reserven till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fördelningsmetod för förfinansieringen av brexitjusteringsreserven

Fördelningsmetod för medlen i brexitjusteringsreserven

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förfinansieringen av brexitjusteringsreserven ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande metod:

Medlen i brexitjusteringsreserven ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande metod:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstats andel av förfinansieringen av brexitjusteringsreserven fastställs som summan av en faktor för den mängd fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon och en faktor för handel med Förenade kungariket.

1. Varje medlemsstats andel av medlen i brexitjusteringsreserven fastställs som summan av en faktor för den mängd fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon och en faktor för handel med Förenade kungariket, och en faktor för befolkningen i kustregioner som gränsar till Förenade kungariket.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Faktorn för mängden fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon används för att fördela 600 miljoner euro. Faktorn för handel används för att fördela 3 400 miljoner euro. Båda beloppen uttrycks i 2018 års priser.

2. Faktorn för mängden fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon används för att fördela 600 miljoner euro. Faktorn för handel används för att fördela 4 150 miljoner euro. Faktorn för kustgränsregioner används för att fördela 250 miljoner EUR. Vart och ett av dessa belopp uttrycks i 2018 års priser.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 3 – led b – led ii</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Den ursprungliga andelen av värdet av den fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon justeras genom att den multipliceras med medlemsstatens beroendeindex.

ii) Den ursprungliga andelen av värdet av den fisk som fångas i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon justeras genom att den multipliceras med medlemsstatens beroendeindex upphöjt till 75 %.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 4 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Den ursprungliga andelen av handeln med Förenade kungariket justeras genom att den multipliceras med medlemsstatens beroendeindex.

c) Den ursprungliga andelen av handeln med Förenade kungariket justeras genom att den multipliceras med medlemsstatens beroendeindex upphöjt till 75 %.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 4 – led g</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Om denna beräkning leder till en tilldelning som överstiger 0,35 % av en medlemsstats BNI (mätt i euro) begränsas medlemsstatens anslag till 0,35 % av dess BNI. De medel som dras av på grund av att de överstiger gränsen omfördelas till de andra medlemsstaterna i förhållande till deras icke-begränsade andelar.

g) Om denna beräkning leder till en tilldelning som överstiger 0,36% av en medlemsstats BNI (mätt i euro) begränsas medlemsstatens anslag till 0,36% av dess BNI. De medel som dras av på grund av att de överstiger gränsen omfördelas till de andra medlemsstaterna i förhållande till deras icke-begränsade andelar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 4 – led h</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Om den beräkning som avses i led g leder till en stödnivå på över 190 euro/invånare begränsas medlemsstatens anslag till en nivå som motsvarar en stödnivå på 190 euro/invånare. De medel som dras av på grund av de överstiger gränsen fördelas till de medlemsstater som inte når upp till gränsen enligt leden g eller h, i förhållande till deras andelar som beräknats i led g.

h) Om den beräkning som avses i led g leder till en stödnivå på över 195 euro/invånare begränsas medlemsstatens anslag till en nivå som motsvarar en stödnivå på 195 euro/invånare. De medel som dras av på grund av de överstiger gränsen fördelas till de medlemsstater som inte når upp till gränsen enligt leden g eller h, i förhållande till deras andelar som beräknats i led g.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 4a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Faktorn för kustgränsregionerna erhålls genom att man beräknar varje medlemsstats andel av den totala befolkningen i kustregioner som gränsar till Förenade kungariket. Kustgränsregioner är Nuts 3-regioner utmed kustgränser och andra Nuts 3-regioner där minst hälften av befolkningen i regionen bor inom 25 km från kustgränsen. Kustgränser definieras som kustlinjer som ligger högst 150 km från Förenade kungarikets kust.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 5 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Vid beräkningen av fördelningen av förfinansieringen i brexitjusteringsreserven gäller följande:

5. Vid beräkningen av fördelningen av medlen i brexitjusteringsreserven gäller följande:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga I – stycke 1 – led 5 – led fa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) För befolkning i Nuts-3-regioner ska referensperioden vara 2017.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 7a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

7a. 

Organ till vilket/vilka uppgifter och medel från reserven har delegerats, i förekommande fall.

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 8 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kort beskrivning av de områden och sektorer som påverkas och de åtgärder som vidtagits

Beskrivning av de områden och sektorer som påverkas och de åtgärder som vidtagits

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 8a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

8a. 

Beskrivning av dialogen på flera nivåer och övervakningsmekanismen

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 9 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Totala offentliga utgifter som uppstått och betalats före avdrag

Totala utgifter som uppstått och betalats före avdrag

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 14a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

14a. 

Territoriell fördelning av utgifterna på Nuts 2-nivå

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 15.1 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder för att hjälpa företag och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet

Åtgärder för att stödja privata och offentliga företag, särskilt små och medelstora företag, egenföretagare, lokalsamhällen och organisationer som påverkas negativt av utträdet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 15.2 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder till stöd för de mest drabbade ekonomiska sektorerna

Åtgärder till stöd för de hårdast drabbade ekonomiska sektorerna

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 15.3 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder till stöd för företag och lokalsamhällen som är beroende av fiske i Förenade kungarikets vatten

Åtgärder för att stödja regionala samhällen och lokalsamhällen och organisationer, särskilt sektorn för småskaligt fiske, som är beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten, vattnen i dess territorier med särskild status eller vatten som omfattas av fiskeavtal med kuststater där fiskemöjligheterna för EU-flottor har minskat till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 15.4 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder till stöd för sysselsättningen genom system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i berörda sektorer

Åtgärder till stöd för skapande av arbetstillfällen och sysselsättning, inbegripet gröna jobb, system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i sektorer som påverkas negativt, och lämpliga åtgärder för att underlätta återintegrering av unionsmedborgare och personer som har rätt att vistas på unionens territorium eller på en medlemsstats territorium och som lämnade Förenade kungariket till följd av dess utträde.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 15.4a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

 

 

 

 

 

Ändringsförslag

15.4a. 

Åtgärder för att mildra de störningar som Förenade kungarikets utträde orsakar för lokala och regionala gränsöverskridande samarbets- och utbytesprogram.

 

 

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 15.5 – kolumn 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder för att säkerställa att gräns- och säkerhetskontroller fungerar, inklusive extra personal och infrastruktur

Åtgärder för att säkerställa att gräns- och säkerhetskontroller fungerar, inklusive extra personal och utbildning av den samt infrastruktur

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – tabellen – rad 16 – kolumn 2 – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kort beskrivning/belopp (t.ex. användning av sammanhållningspolitiska medel/React-EU/FRO/faciliteten för återhämtning och resiliens/annat – ange vad)

Beskrivning/belopp 
(t.ex. användning av sammanhållningspolitiska medel/React-EU/FRO/faciliteten för återhämtning och resiliens/annat – ange vad)

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led ba (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) de kontrollsystem som införts säkerställer de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led 1.3 – led aa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) I förekommande fall, det eller de organ till vilka uppgifter och medel från reserven har delegerats (namn, adress och kontaktpunkt i organet):

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

MOTIVERING

1. Introduktion och bakgrund till förslaget

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) lämnade unionen den 1 februari 2020, när utträdesavtalet trädde i kraft, inklusive bestämmelser om en övergångsperiod som varade till och med den 31 december 2020.

 

Den 24 december 2020 ingick båda sidor ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan EU och Förenade kungariket för att begränsa de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde och upprätta en samarbetsram som bör ligga till grund för ett starkt och konstruktivt framtida partnerskap, undvika de mest störande inslagen i ett avtalslöst scenario och skapa rättslig säkerhet på medellång till lång sikt.

 

På grund av att Förenade kungariket inte längre deltar i unionens politik sedan övergångsperiodens slut har det dock redan visat sig att de ekonomiska, kommersiella och sociala förbindelserna påverkas negativt.

 

Även om utträdet påverkar unionen som helhet kommer vissa medlemsstater, regioner, sektorer och företag, särskilt de som har en betydande exponering mot Förenade kungariket, att påverkas mer negativt och förväntas få betydande ekonomiska och finansiella förluster.

 

Föredraganden erinrar om Europeiska rådets slutsatser, som man enades om vid sitt särskilda möte den 17–21 juli 2020, där dessa oundvikliga konsekvenser redan hade förutsetts och där beslutet fattades att inrätta brexitjusteringsreserven (reserven) som ett solidaritetsverktyg för att tillhandahålla ekonomiskt stöd till de hårdast drabbade medlemsstaterna, regionerna och sektorerna för att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, som följer på Europeiska rådets överenskommelse, och påminner om att förslaget är en del av förberedelserna inför övergångsperiodens slut och bygger på och kompletterar EU-institutionernas och medlemsstaternas arbete med de beredskapsåtgärder som vidtagits inom unionens olika politikområden under förhandlingarna enligt artikel 50 i EU-fördraget.

 

 

2. Val av instrument

 

Föredraganden ser med tillfredsställelse på att förslaget om reserven hämtar inspiration från de mångåriga erfarenheterna av Europeiska unionens solidaritetsfond och sammanhållningspolitiken, samtidigt som det är anpassat till helt nya förhållanden och målet att motverka effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

 

Vidare välkomnar han att den föreslagna förordningen kommer att antas enligt medbeslutandeförfarandet och att reserven kommer att genomföras med delad förvaltning.

 

Han håller med kommissionen om att reserven bör ta hänsyn till den exempellösa och unika situation som medlemsstaterna befinner sig i, samt till deras behov av att reagera snabbt och flexibelt på utmaningar allteftersom de uppstår i deras ekonomier.

 

 

3. Medel från reserven

 

Föredraganden noterar att de maximala anslagen för genomförandet av reserven kommer att vara 5 370 994 000 EUR i löpande priser, och att reserven ska finansieras som ett särskilt instrument utanför taken i EU-budgeten enligt den fleråriga budgetramen.

 

Han uppmärksammar det faktum att de övergripande ekonomiska och finansiella förlusterna i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen för vissa medlemsstater, regioner och offentliga och privata företag och sektorer kommer att bli betydande men att de inte är möjliga att kvantifiera än. Man bör undvika att ge intryck av att det totala belopp som finns tillgängligt från reserven kommer att vara tillräckligt för att täcka alla dessa förluster.

 

 

4. Mål och stödberättigande åtgärdskategorier

 

Reserven kommer att ge ekonomiskt stöd till medlemsstaterna för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av utträdet, i syfte att mildra dess inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

 

Föredraganden stöder den icke uttömmande och vägledande förteckning över stödberättigande åtgärdskategorier som kommissionen föreslår för att uppnå detta, men anser samtidigt att en betydande del av bidraget från reserven bör användas till åtgärder för att stödja företag, särskilt små och medelstora företag, så att de kan anpassa sig till det nya företagsklimatet och sysselsättningsnivåerna kan skyddas.

 

För att begränsa risken för att reserven används till att stödja åtgärder som inte bidrar till det avsedda målet eller som inte ens är stödberättigande, och för att följaktligen begränsa risken att medlemsstaterna inte får ersättning för sina utgifter, föreslår föredraganden att kommissionen bistår medlemsstaterna med att förbereda de åtgärder som ska stödjas.

 

 

5. Öronmärkning för fiskerisektorn

 

Föredraganden anser att utträdesavtalet inte bara ingicks i ett mycket sent skede, utan att fiskerisektorn på grund av den överenskomna begränsningen av fiskeverksamheten också kommer att vara en av de sektorer som sannolikt drabbas hårt. Han föreslår därför att den andel av det totala förskottet som är kopplad till fångad fisk, per medlemsstat, öronmärks för åtgärder till stöd för företag och lokalsamhällen som är beroende av fiskeverksamhet.

 

 

6. Stödberättigandeperiod och stödberättigande utgifter

 

Med tanke på reservens särskilda karaktär ställer föredraganden sig bakom kommissionens förslag om en relativt kort genomförandeperiod. Föredraganden anser dock att stödberättigandeperioden bör ta större hänsyn till åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att mildra de förväntade störande effekterna av utträdet innan övergångsperioden löper ut, och föreslår att stödberättigandeperioden för genomförande av sådana åtgärder bör löpa från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. Föredraganden förtydligar vidare att bidraget från reserven bör ges i form av ersättning för stödberättigande kostnader som faktiskt har uppstått under referensperioden, inbegripet hos mottagarna, och som betalas till och med den 30 juni 2023 av medlemsstaterna för åtgärder som genomförs i medlemsstaten.

 

 

7. Deltagande av lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället

 

När medlemsstaterna utformar stödåtgärder bör de särskilt fokusera på de regioner, områden, lokalsamhällen och företag som drabbas hårdast av utträdet, inbegripet de som är beroende av fiskeverksamhet. Föredraganden vill se till att medlemsstaterna inrättar en dialog på flera nivåer åtminstone med lokala och regionala myndigheter i de regioner och områden som påverkas mest, samt med arbetsmarknadens parter och det civila samhället, eftersom detta deltagande kommer att bidra till en mer effektiv kartläggning av behoven och ett mer effektivt genomförande av reserven.

 

 

8. Förfinansiering och tilläggsbelopp

 

Föredraganden anser att de två faktorer – handel med varor och tjänster med Förenade kungariket och fisk som fångats i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon – som kommissionen har valt att tillämpa i metoden för att beräkna medlemsstaternas förfinansiering, visar på de historiskt starka banden och nära förbindelserna i ekonomiska termer mellan de enskilda medlemsstaterna och Förenade kungariket. Han är medveten om risken för att den valda fördelningsmetoden inte till fullo återspeglar den specifika direkta eller indirekta exponeringen av varje enskild medlemsstats ekonomi för Förenade kungariket, men metoden återspeglar i tillräcklig utsträckning den anda av solidaritet som ligger till grund för inrättandet av reserven, och bör också ses mot bakgrund av de nyligen avslutade förhandlingarna om den fleråriga budgetramen och Next Generation EU.

 

Föredraganden stöder också förslaget att aktivera reserven i två fördelningsomgångar – den första (4 244 832 000 EUR) som ska betalas ut 2021 i form av förfinansiering, och den andra (1 126 162 000 EUR) som ska betalas ut 2024 som ytterligare bidrag, på grundval av faktiska utgifter, efter det att en ansökan och en genomföranderapport har lämnats in. Detta tillvägagångssätt bör göra det möjligt för medlemsstaterna att reagera snabbt på den exceptionella situationen och mer effektivt motverka de negativa effekterna av Förenade kungarikets utträde.

 

 

9. Inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven

 

Medlemsstaterna har fram till och med den 30 september 2023 på sig att ansöka om ekonomiskt bidrag från reserven, med uppgifter om de utgifter som uppstått. Föredraganden anser att kommissionen bör lägga särskilt fokus på den genomföranderapport som åtföljer ansökan, och som innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits och hur de har genomförts, en förvaltningsförklaring och ett oberoende revisionsuttalande. Kommissionen bör, i sin bedömning av huruvida de åtgärder som varje medlemsstat har valt är stödberättigande och lämpliga, under alla omständigheter kontrollera den direkta kopplingen till utträdet och beakta i vilken omfattning verksamhet i ekonomiska sektorer har flyttats från Förenade kungariket till unionen.

 

 

10. Förvaltning och kontroll

 

Eftersom Förenade kungarikets utträde är en engångsföreteelse anser föredraganden att utformningen av reserven och dess undantag från budgetförordningen – en ovanligt hög förfinansiering, en andra utbetalning, inga årliga åtaganden, utbetalningar och årlig rapportering – är lämplig, men föreslår att medlemsstaterna bör använda de befintliga utnämnda organ och system för oriktigheter och förebyggande av bedrägerier som inrättats inom ramen för bestämmelserna om delad förvaltning för sammanhållningsfonderna och EU:s solidaritetsfond.

 

I kommissionen förslag förutses ett utsett organ som ska ansvara för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från reserven, ett oberoende revisionsorgan och ett organ till vilket kommissionen betalar ut förfinansieringen. Föredraganden vill förtydliga att medlemsstaterna bör utse ytterligare organ, även på regional och lokal nivå, och delegera uppgifter och medel från reserven till dem, i enlighet med sina institutionella, rättsliga och finansiella ramar.

 

 

11. Kommunikation och synlighet

 

Föredraganden stöder kommissionens förslag att medlemsstaterna ska vara skyldiga att öka medvetenheten om unionens bidrag från reserven och informera potentiella stödmottagare, deltagare och allmänheten om att reserven finns, hur stor den är och hur mycket stöd som kommer från den, eftersom öppenhet, kommunikation och synlighet är avgörande för att göra unionens åtgärder synliga på fältet.

 

Dessutom föreslår han att i synnerhet slutmottagarna bör informeras om att bidraget från reserven är ett unionsinitiativ.

 

Sist men inte minst tar föredraganden tillfället i akt att påminna medlemsstaterna om att det inte bara är EU som ansvarar för att informera EU-medborgarna om sina beslut och sin verksamhet, utan att även medlemsstaterna ska göra detta, så att medborgarna kan erbjudas bättre tillgång och en större förståelse av effekterna av EU:s politik på europeisk, nationell och lokal nivå.


 

 

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET (11.5.2021)

<CommissionInt>till utskottet för regional utveckling</CommissionInt>


<Titre>över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))</DocRef>

Föredragande av yttrande (*): <Depute>Valérie Hayer</Depute>

 

(*) Associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

 

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den 1 februari 2020 lämnade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) – nedan tillsammans kallade unionen och trädde in i en övergångsperiod. Den tidsbegränsade övergångsperioden fastställdes som en del av utträdesavtalet11 till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden inledde unionen och Förenade kungariket formella förhandlingar om framtida förbindelser.

(1) Den 1 februari 2020 lämnade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) Europeiska unionen (EU) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) – nedan tillsammans kallade unionen och trädde in i en övergångsperiod. Den tidsbegränsade övergångsperioden fastställdes som en del av utträdesavtalet11 och löpte ut den 31 december 2020. Under övergångsperioden inledde unionen och Förenade kungariket formella förhandlingar om framtida förbindelser.

__________________

__________________

11 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

11 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Efter övergångsperiodens utgång kommer det att finnas hinder för handel och gränsöverskridande utbyten mellan unionen och Förenade kungariket. Omfattande och långtgående konsekvenser förväntas för företag, privatpersoner och offentliga förvaltningar. Dessa konsekvenser är oundvikliga och berörda parter måste se till att de är redo för dem.

(2) Nu när övergångsperioden har löpt ut finns det hinder för handel och gränsöverskridande utbyten mellan unionen och Förenade kungariket. Detta har omfattande och långtgående sociala och ekonomiska konsekvenser för företag, särskilt små och medelstora företag, inklusive mikroföretag, privatpersoner och offentliga förvaltningar, lokalsamhällen och regioner, inbegripet administrativa förfaranden för tillhandahållande av tjänster och för import och export av företag, vilket skapar svåra flaskhalsar vid gränserna, hindrar handeln och hämmar den ekonomiska återhämtningen. Dessa konsekvenser bör lindras så mycket som möjligt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och att visa solidaritet med alla medlemsstater, särskilt de medlemsstater som påverkas mest under sådana exceptionella omständigheter.

(3) Unionen har åtagit sig att mildra de ekonomiska, sociala och territoriella konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och att visa solidaritet med alla medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som påverkas mest under sådana exceptionella omständigheter. Det finns dock fortfarande många osäkerhetsfaktorer vad gäller effekterna av Förenade kungarikets utträde, vilket gör det svårt att fastställa exakt hur en medlemsstats ekonomi kommer att exponeras. Till exempel kan man förvänta sig eventuella positiva vinster genom att ekonomiska verksamheter flyttar från Förenade kungariket till unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) En brexitjusteringsreserv (nedan kallad reserven) bör inrättas för att ge stöd för att motverka negativa konsekvenser i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därmed mildra konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Den bör helt eller delvis täcka medlemsstaternas extra offentliga utgifter för åtgärder som vidtagits särskilt för att mildra dessa konsekvenser.

(4) En brexitjusteringsreserv (nedan kallad reserven) bör inrättas för att ge stöd för att motverka negativa konsekvenser för medlemsstater, regioner, sektorer, arbetstagare och lokalsamhällen, särskilt de som drabbas hårdast av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därmed mildra konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Den bör helt eller delvis täcka medlemsstaternas och regionernas extra offentliga utgifter för åtgärder som vidtagits särskilt för att mildra dessa konsekvenser.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är det lämpligt att medlemsstaterna, när de utformar stödåtgärder, särskilt fokuserar på de regioner, områden och lokalsamhällen, inbegripet de som är beroende av fiske i Förenade kungarikets vatten, som sannolikt kommer att påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde. Medlemsstaterna kan behöva vidta särskilda åtgärder, särskilt för att stödja företag och ekonomiska sektorer som påverkas negativt av utträdet. Det är därför lämpligt att tillhandahålla en icke uttömmande förteckning över de typer av åtgärder som mest sannolikt kan uppnå detta mål.

(5) För att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är det lämpligt att medlemsstaterna, när de utformar stödåtgärder, särskilt fokuserar på och anslår medel från reserven till regioner, områden, sektorer, arbetstagare, organisationer, företag, lokalsamhällen och ekonomiska sektorer som sannolikt kommer att påverkas mest negativt av Förenade kungarikets utträde, till exempel genom att ge stöd för att hitta nya exportmarknader eller diversifiera leveranskedjorna och ägna särskild uppmärksamhet åt små och medelstora företag, inklusive mikroföretag, eftersom de tenderar att sakna den administrativa, juridiska och finansiella kapaciteten för att ta fram och genomföra beredskapsplaner, i syfte att garantera sysselsättning av god kvalitet. Medlemsstaterna bör säkerställa att det skapas nya arbetstillfällen av hög kvalitet i de regioner och lokalsamhällen som är särskilt drabbade. Särskild uppmärksamhet bör i detta avseende ägnas de regioner, områden och lokalsamhällen som är starkt beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten. Det är därför lämpligt att tillhandahålla en icke uttömmande förteckning över de typer av åtgärder som mest sannolikt kan uppnå dessa mål.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Samtidigt är det viktigt att tydligt ange eventuella undantag från stöd från reserven. Reserven bör inte ge stöd för mervärdesskatt, eftersom den är en inkomst för medlemsstaten som räknas av från motsvarande kostnad för medlemsstatens budget. För att koncentrera användningen av begränsade resurser på effektivast möjliga sätt bör tekniskt bistånd som används av de organ som ansvarar för genomförandet av reserven inte berättiga till stöd från reserven. I enlighet med de allmänna riktlinjerna för sammanhållningspolitiken bör utgifter som är kopplade till omlokaliseringar eller som strider mot tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning inte stödjas.

(6) Samtidigt är det viktigt att tydligt ange eventuella undantag från stöd från reserven. Reserven bör inte ge stöd för mervärdesskatt, eftersom den är en inkomst för medlemsstaten som räknas av från motsvarande kostnad för medlemsstatens budget. I enlighet med de allmänna riktlinjerna för sammanhållningspolitiken bör utgifter som är kopplade till omlokaliseringar eller som strider mot tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning i princip inte stödjas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 6a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att se till att medlen från reserven används så effektivt som möjligt bör det vara möjligt för medlemsstaterna att använda ett proportionellt belopp av sitt anslag för tekniskt stöd till de organ som ansvarar för genomförandet av reserven.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ta hänsyn till de omedelbara negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier och behovet av att anta riskreducerande åtgärder innan övergångsperioden löper ut, beroende på vad som är tillämpligt, bör stödberättigandeperioden för genomförandet av sådana åtgärder inledas den 1 juli 2020 och koncentreras till en begränsad period på 30 månader.

(7) Stödberättigandeperioden för genomförandet av åtgärder för att mildra och anpassa sig till de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier bör fastställas med beaktande av att Förenade kungariket lämnade unionen den 1 februari 2020, att medlemsstaterna började anta sådana åtgärder innan övergångsperioden hade löpt ut och att vissa gränskontrollåtgärder, såsom de som Förenade kungariket har infört på export från unionen, ska tillämpas successivt. Stödberättigandeperioden bör därför inledas den 1 januari 2020 och pågå till och med den 31 december 2023.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8 a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) De finansiella åtgärderna inom ramen för reserven bör vara förenliga med och komplettera unionens program och prioriteringar, såsom den digitala omställningen , en rättvis klimatomställning och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samtidigt som dubbelfinansiering för samma utgifter undviks.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 10</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för budgetåtaganden, utbetalningar, överföringar och återbetalningar i fråga om reserven. Samtidigt som principen att unionens budget fastställs årsvis respekteras bör denna förordning ge möjlighet att överföra outnyttjade medel utöver dem som anges i budgetförordningen och på så sätt maximera reservens kapacitet att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier.

(10) Reserven bör genomföras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, inbegripet effektivt förebyggande och lagföring av skattebedrägeri, skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering. För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för budgetåtaganden, utbetalningar, överföringar och återbetalningar i fråga om reserven. Samtidigt som principen att unionens budget fastställs årsvis respekteras bör denna förordning, som en följd av reservens mycket exceptionella och specifika karaktär, ge möjlighet att överföra outnyttjade medel utöver dem som anges i budgetförordningen och på så sätt maximera reservens kapacitet att hantera de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstaterna och deras ekonomier.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta in ytterligare resurser och säkerställa tillräckliga finansiella medel för att snabbt genomföra åtgärder inom ramen för reserven bör ett betydande belopp betalas ut under 2021 som förfinansiering. Fördelningsmetoden bör ta hänsyn till betydelsen av handeln med Förenade kungariket och av fisket i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon, på grundval av tillförlitlig och officiell statistik. Eftersom Förenade kungarikets utträde ur unionen är en unik händelse och det har rått osäkerhet kring viktiga aspekter av förbindelserna mellan Förenade kungariket och unionen efter övergångsperiodens utgång är det svårt att förutse vilka lämpliga åtgärder medlemsstaterna kommer att behöva vidta snabbt för att motverka effekterna av utträdet. Det är därför nödvändigt att ge medlemsstaterna flexibilitet och i synnerhet göra det möjligt för kommissionen att anta finansieringsbeslutet om förfinansiering utan skyldighet att tillhandahålla en beskrivning av de konkreta åtgärder som ska finansieras i enlighet med artikel 110.2 i budgetförordningen.

(11) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta in ytterligare resurser och säkerställa tillräckliga finansiella medel för att snabbt genomföra åtgärder inom ramen för reserven bör ett betydande belopp betalas ut i tre omgångar, under 2021, 2022 och 2023, som förfinansiering. Fördelningsmetoden bör ta hänsyn till betydelsen av handeln med Förenade kungariket uttryckt i procent av BNP, fisket i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon, de angränsande förbindelsernas betydelse för sjögränsregionerna och deras samhällen samt vikten av handel med Förenade kungariket på den inre marknaden, på grundval av den senaste tillförlitliga och officiella statistiken, och bör säkerställa likabehandling av alla medlemsstater. Eftersom handels- och samarbetsavtalet inte tar upp marknadstillträde för företag inom sektorn för finansiella tjänster och eftersom positiva spridningseffekter redan är synliga inom unionen, såsom omlokalisering av ett antal verksamheter, bör denna sektor uteslutas från den totala volym av varor och tjänster som beaktas vid beräkningen av den faktor som är kopplad till handeln på den inre marknaden. Eftersom Förenade kungarikets utträde ur unionen är en unik händelse och det har rått osäkerhet kring viktiga aspekter av förbindelserna mellan Förenade kungariket och unionen efter övergångsperiodens utgång är det svårt att förutse vilka lämpliga åtgärder medlemsstaterna kommer att behöva vidta snabbt för att motverka effekterna av utträdet. Det är därför nödvändigt att ge medlemsstaterna flexibilitet och i synnerhet göra det möjligt för kommissionen att anta finansieringsbeslutet om förfinansiering utan skyldighet att tillhandahålla en beskrivning av de konkreta åtgärder som ska finansieras i enlighet med artikel 110.2 i budgetförordningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Innan förfinansieringen betalas ut bör medlemsstaterna meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats, inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

(12) Innan förfinansieringen betalas ut bör medlemsstaterna meddela kommissionen vilka organ som utsetts och till vilket organ förfinansieringen ska betalas ut samt bekräfta att systembeskrivningar har upprättats, inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. Medlemsstaterna bör utse relevant/relevanta organ på lämplig regional nivå, i enlighet med sina institutionella, rättsliga och finansiella ramar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att säkerställa lika behandling av alla medlemsstater bör det finnas en enda tidsfrist som gäller för alla medlemsstater för inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven. Instrumentets särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden motiverar inrättandet av en skräddarsydd referensperiod och skulle göra det oproportionerligt att kräva att medlemsstaterna årligen tillhandahåller de handlingar som krävs enligt artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen. Med tanke på att riskerna för unionens budget samtidigt minskas genom kravet på att medlemsstaterna ska inrätta ett stabilt förvaltnings- och kontrollsystem, är det motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som krävs i februari eller mars varje år. För att kommissionen ska kunna kontrollera att det ekonomiska bidraget från reserven används på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna också, som en del av ansökan, vara skyldiga att lämna in genomföranderapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter om de finansierade åtgärderna, en förvaltningsförklaring samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som utarbetats i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder.

(13) För att säkerställa lika behandling av alla medlemsstater bör det finnas en enda tidsfrist som gäller för alla medlemsstater för inlämning av ansökningar om ekonomiskt bidrag från reserven. Instrumentets särskilda karaktär och den relativt korta genomförandeperioden motiverar inrättandet av en skräddarsydd referensperiod och skulle göra det oproportionerligt att kräva att medlemsstaterna årligen tillhandahåller de handlingar som krävs enligt artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen. Med tanke på att riskerna för unionens budget samtidigt minskas genom kravet på att medlemsstaterna ska använda befintliga eller inrätta nya stabila förvaltnings- och kontrollsystem, är det motiverat att göra undantag från skyldigheten att lämna in de handlingar som krävs i februari eller mars varje år. För att kommissionen ska kunna kontrollera att det ekonomiska bidraget från reserven används på ett korrekt sätt bör medlemsstaterna också, som en del av ansökan, vara skyldiga att lämna in genomföranderapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter om de finansierade åtgärderna, räkenskapsuppgifter, en sammanfattning av de slutliga revisionsrapporter och kontroller som genomförts, en förvaltningsförklaring samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som utarbetats i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. För att säkerställa efterlevnad av förvaltnings- och kontrollkraven och ett snabbt genomförande av reserven bör kommissionen anordna informationsmöten för medlemsstaterna och utarbeta en handledning för genomförandet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201613 behöver reserven utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer, som en grund för utvärderingen av reserven.

(14) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201613 behöver reserven utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som man undviker överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna och nationella, regionala eller lokala myndigheter. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer, som en grund för utvärderingen av reserven.

_________________

_________________

13 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

13 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 15</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att säkerställa likabehandling av alla medlemsstater och konsekvens i utvärderingen av ansökningarna bör kommissionen bedöma ansökningarna i ett paket. Den bör särskilt granska de deklarerade utgifternas stödberättigande och korrekthet, den direkta kopplingen mellan utgifterna och de åtgärder som vidtagits för att hantera konsekvenserna av utträdet samt de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit för att undvika dubbelfinansiering. Efter en bedömning av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven bör kommissionen räkna av den förfinansiering som betalats ut och återkräva det outnyttjade beloppet. För att koncentrera stödet till de medlemsstater som påverkas mest av utträdet bör det, om de utgifter i den berörda medlemsstaten som godkänts som stödberättigande av kommissionen överstiger det belopp som betalats ut som förfinansiering och 0,06 % av den berörda medlemsstatens nominella bruttonationalinkomst (BNI) för 2021, vara möjligt att tillåta ytterligare anslag från reserven till den medlemsstaten inom ramen för de tillgängliga finansiella medlen. Med tanke på omfattningen av den förväntade ekonomiska chocken bör det finnas möjlighet att använda de belopp som återvunnits från förhandsfinansieringen för att ersätta medlemsstaternas ytterligare utgifter.

(15) För att säkerställa likabehandling av alla medlemsstater och konsekvens i utvärderingen av ansökningarna bör kommissionen bedöma ansökningarna i ett paket. Den bör särskilt granska de deklarerade utgifternas stödberättigande och korrekthet, den direkta kopplingen mellan utgifterna och de åtgärder som vidtagits för att hantera konsekvenserna av utträdet samt de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit för att undvika dubbelfinansiering. Efter en bedömning av ansökningarna om ekonomiskt bidrag från reserven bör kommissionen räkna av den förfinansiering som betalats ut och återkräva det outnyttjade beloppet samt besluta om ytterligare utbetalningar upp till gränsen för det preliminära anslaget. Med tanke på omfattningen av den förväntade ekonomiska chocken bör de outnyttjade beloppen från det preliminära anslaget göras tillgängliga för medlemsstater vars totala godkända belopp överstiger deras respektive preliminära anslag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 16</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att delad förvaltning fungerar väl bör medlemsstaterna inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem samt utse och till kommissionen anmäla de organ som ansvarar för förvaltningen av reserven och ett separat oberoende revisionsorgan. För enkelhetens skull får medlemsstaterna använda sig av befintliga organ som utsetts och system som inrättats för förvaltning och kontroll av sammanhållningspolitiska medel eller Europeiska unionens solidaritetsfond. Det är nödvändigt att ange medlemsstaternas ansvarsområden och att fastställa särskilda krav för de utsedda organen.

(16) För att säkerställa att delad förvaltning fungerar väl bör medlemsstaterna inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem samt utse och till kommissionen anmäla de organ som ansvarar för förvaltningen av reserven och ett separat oberoende revisionsorgan. Medlemsstaterna bör använda sig av befintliga system, och bör delegera uppgifter till befintliga utsedda organ, även på regional och lokal nivå, som inrättats för förvaltning och kontroll av sammanhållningspolitiska medel eller Europeiska unionens solidaritetsfond. Det är nödvändigt att ange medlemsstaternas ansvarsområden och att fastställa särskilda krav för de utsedda organen. Om nya organ inrättas av medlemsstaterna bör kommissionen inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft bedöma om de ger tillräckligt skydd för unionens ekonomiska intressen. Kommissionen bör säkerställa en konsekvent och jämförbar revisionsmetod i alla medlemsstater.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 17</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) I enlighet med budgetförordningen, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9514, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och rådets förordning (EU) 2017/193916 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201317 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137118. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(17) I enlighet med budgetförordningen, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9514, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9615, rådets förordning (EU) 2017/193916 och förordning (EU, Euratom) nr 2020/2092 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201317 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137118. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

_________________

_________________

14 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

14 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

15 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

16 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

16 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 18</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör se till att öka medvetenheten om unionens bidrag från reserven och informera allmänheten om detta, eftersom öppenhet, kommunikation och synlighet är avgörande för att unionens åtgärder ska bli synliga på fältet. Dessa verksamheter bör baseras på korrekt och aktuell information.

(18) Medlemsstaterna bör se till att öka medvetenheten om unionens bidrag från reserven och informera allmänheten och stödmottagarna i synnerhet om detta, eftersom öppenhet, kommunikation och synlighet är avgörande för att unionens åtgärder ska bli synliga på fältet. Dessa verksamheter bör baseras på korrekt och aktuell information.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 19</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att öka insynen i användningen av unionens bidrag bör kommissionen lägga fram en slutrapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av reserven.

(19) För att öka insynen i användningen av unionens bidrag bör kommissionen lägga fram en oberoende slutrapport, med en analys för varje medlemsstat, för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av reserven. Rapporten bör särskilt utvärdera om medlen användes på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och gav ett europeiskt mervärde. Utvärderingen bör också rapportera om i vilken utsträckning medlemsstaternas åtgärder mildrade de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstater, regioner, lokalsamhällen, sektorer, företag, inklusive små och medelstora företag, och för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stycke 1 – led 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) referensperiod: den referensperiod som avses i artikel 63.5 a i budgetförordningen, som ska löpa från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2022.

(1) referensperiod: den referensperiod som avses i artikel 63.5 a i budgetförordningen, som ska löpa från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Reserven ska tillhandahålla stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen i medlemsstater, regioner och sektorer, särskilt de som drabbas hårdast av utträdet, och för att mildra de därmed sammanhängande konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

Reserven ska tillhandahålla stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen för medlemsstater, regioner, lokalsamhällen, sektorer, organisationer, företag, särskilt små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag, och arbetstagare, särskilt de som drabbas hårdast av utträdet, och för att mildra de därmed sammanhängande konsekvenserna för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska vara berättigade till stöd från reserven .

1. Alla medlemsstater ska vara berättigade till stöd från reserven . Medlemsstaterna ska i första hand fördela sådant stöd till de regioner som påverkas mest.

2.  De maximala resurserna för reserven ska vara 5 370 994 000 EUR i löpande priser.

2.  De maximala resurserna för reserven ska vara 5 000 000 000 EUR i 2018 års priser.

3. De medel som avses i punkt 2 ska fördelas på följande sätt:

3. De medel som avses i punkt 2 ska preliminärt fördelas i enlighet med den metod som anges i bilaga I. De ska göras tillgängliga på följande sätt:

a) Ett förfinansieringsbelopp på 4 244 832 000 EUR ska göras tillgängligt under 2021 i enlighet med artikel 8.

a) Ett förfinansieringsbelopp på 4 000 000 000 EUR i 2018 års priser ska göras tillgängligt och utbetalas i tre omgångar från och med 2021 till och med 2023 i enlighet med artikel 8 och delas upp enligt följande:

 

i)  1 600 000 000 EUR i 2018 års priser 2021,

 

ii)  1 200 000 000 EUR i 2018 års priser 2022,

 

iii)  1 200 000 000 EUR i 2018 års priser 2023.

b) Ett tilläggsbelopp på 1 126 162 000 EUR ska göras tillgängligt under 2024 i enlighet med artikel 11.

b) Ett tilläggsbelopp på 1 000 000 000 EUR i 2018 års priser ska göras tillgängligt under 2025 i enlighet med artikel 11.

De belopp som avses i första stycket a ska betraktas som förfinansiering i den mening som avses i artikel 115.2 b i i budgetförordningen.

De belopp som avses i första stycket a ska betraktas som förfinansiering i den mening som avses i artikel 115.2 b i i budgetförordningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ekonomiska bidraget från reserven får endast täcka de offentliga utgifter som är direkt kopplade till åtgärder som medlemsstaterna vidtar särskilt för att bidra till de mål som avses i artikel 3, och får särskilt täcka följande:

1. Det ekonomiska bidraget från reserven får endast täcka de offentliga utgifter som är direkt kopplade till åtgärder som medlemsstaterna och de regionala myndigheterna vidtar särskilt för att bidra till de mål som avses i artikel 3, och får särskilt täcka följande:

a) Åtgärder för att hjälpa företag och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet.

a) Åtgärder för att stödja och hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag, organisationer, arbetstagare och lokalsamhällen som påverkas negativt av utträdet, särskilt i de värst drabbade regionerna.

b) Åtgärder för att stödja de mest drabbade ekonomiska sektorerna.

b) Åtgärder för att stödja de mest drabbade ekonomiska sektorerna och deras anställda.

c) Åtgärder för att stödja företag och lokalsamhällen som är beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten.

c) Åtgärder för att stödja företag, särskilt små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag, arbetstagare och lokalsamhällen som är beroende av fisket i Förenade kungarikets vatten, särskilt sådana som inte kan flytta sin verksamhet till andra vatten.

 

ca) Åtgärder för att stödja fiskare och aktörer vid definitivt upphörande med fiskeverksamhet enligt definitionen i [förordning (EU) nr XX/20XX (EHFVF-förordningen)] och kompensation till aktörer inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, inbegripet beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter, för inkomstbortfall eller merkostnader till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen och det minskade tillträdet till Förenade kungarikets vatten.

d) Åtgärder för att stödja sysselsättningen, bland annat genom system för korttidsarbete, omskolning och utbildning i berörda sektorer.

d) Åtgärder för att stödja sysselsättningen, inkluderingen och skapandet av arbetstillfällen, särskilt i de regioner och lokalsamhällen som drabbats värst, i syfte att säkerställa sysselsättning av god kvalitet, bland annat genom system för korttidsarbete, omskolning och kompetenshöjning samt utbildning i berörda sektorer.

e) Åtgärder för att säkerställa att gränskontroller, tullkontroller, sanitära och fytosanitära kontroller, säkerhets- och fiskerikontroller samt uppbörd av indirekt beskattning, inklusive ytterligare personal och infrastruktur, fungerar.

e) Åtgärder för att säkerställa att gränskontroller, tullkontroller, sanitära och fytosanitära kontroller, säkerhets- och fiskerikontroller samt uppbörd av indirekt beskattning, inklusive ytterligare personal, utbildning och infrastruktur, fungerar.

f) Åtgärder för att underlätta system för certifiering och godkännande av produkter, för att hjälpa till att uppfylla etableringskraven, underlätta etikettering och märkning, till exempel i fråga om säkerhets-, hälso- och miljönormer, samt bidra till ömsesidigt erkännande.

f) Åtgärder för att underlätta system för certifiering och godkännande av produkter, för att hjälpa till att uppfylla etableringskraven, underlätta etikettering och märkning, till exempel i fråga om säkerhets-, hälso- och miljönormer samt sociala normer, samt bidra till ömsesidigt erkännande, däribland ytterligare personal och infrastruktur.

 

fa) Åtgärder som syftar till att stödja återintegreringen av unionsmedborgare som lämnar Förenade kungariket, såsom hjälp och vägledning.

g) Informations- och kommunikationsåtgärder samt åtgärder för att öka medvetenheten hos enskilda och företag om förändringar av deras rättigheter och skyldigheter till följd av utträdet.

g) Informations- och kommunikationsåtgärder, juridisk rådgivning samt åtgärder för att öka medvetenheten hos enskilda och företag om förändringar av deras rättigheter och skyldigheter till följd av utträdet.

 

ga) Tekniskt stöd till de organ som ansvarar för genomförandet av reserven,

 

upp till högst 2,5 % av en medlemsstats anslag till medlemsstater med ett anslag på mindre än 30 miljoner EUR,

 

upp till högst 750 000 EUR till medlemsstater med ett anslag på mellan 30 miljoner EUR och 50 miljoner EUR,

 

upp till högst 1,5 % av en medlemsstats anslag till medlemsstater med ett anslag på mer än 50 miljoner EUR.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utgifter ska vara stödberättigande om de uppkommer och betalas under referensperioden för åtgärder som genomförs i den berörda medlemsstaten eller till förmån för den berörda medlemsstaten.

2. Utgifter ska vara stödberättigande om de uppkommer och betalas, både på de utsedda organens och slutmottagarnas nivå, under referensperioden för åtgärder som genomförs i den berörda medlemsstaten och regionen eller till förmån för den berörda medlemsstaten eller regionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna utformar stödåtgärder ska de beakta de varierande effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen på olika regioner och lokalsamhällen och inrikta stödet från reserven på de hårdast drabbade, beroende på vad som är lämpligt.

3. När medlemsstaterna utformar stödåtgärder ska de beakta de varierande effekterna av Förenade kungarikets utträde ur unionen på olika regioner och lokalsamhällen och inrikta stödet från reserven på de hårdast drabbade, beroende på vad som är lämpligt. Medlemsstaterna ska inleda meningsfulla, inkluderande och tillgängliga samråd med relevanta berörda parter, inbegripet arbetsmarknadens parter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Reserven ska inte användas för att stödja följande:

Reserven ska inte användas för att stödja följande:

a) Mervärdesskatt.

a) Mervärdesskatt.

b) Tekniskt stöd för förvaltning, övervakning, information och kommunikation, hantering av klagomål samt kontroll och revision av reserven.

 

c) Utgifter för stöd till omlokalisering enligt definitionen i artikel 2.6.

c) Utgifter för stöd till omlokalisering enligt definitionen i artikel 2.6.

d) Utgifter för stöd till omlokalisering i enlighet med artikel 14.16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om ett bidrag från reserven utgör statligt stöd.

d) Utgifter för stöd till omlokalisering i enlighet med artikel 14.16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om ett bidrag från reserven utgör statligt stöd.

 

da) Åtgärder för att stödja de delar av finans- och banksektorn som påverkas positivt av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

 

db) Åtgärder som inte respekterar unionens miljömål, Parisavtalet, principen om att inte vålla skada enligt den europeiska gröna given, den europeiska pelaren för sociala rättigheter eller FN:s mål för hållbar utveckling.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska använda bidraget från reserven för att genomföra de åtgärder som avses i artikel 5 för att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga former av stöd. Unionens bidrag ska ges i form av ersättning för stödberättigande kostnader som medlemsstaterna faktiskt ådragit sig och betalat i samband med genomförandet av åtgärderna.

2. Medlemsstaterna ska använda bidraget från reserven för att genomföra de åtgärder som avses i artikel 5 för att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga former av stöd. Unionens bidrag ska ges i form av ersättning för stödberättigande kostnader som medlemsstaterna faktiskt ådragit sig och betalat vid genomförandet av åtgärderna, både på de utsedda organens och slutmottagarnas nivå.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Genom undantag från artikel 12 i budgetförordningen ska outnyttjade åtagande- och betalningsbemyndiganden enligt denna förordning automatiskt överföras och får användas till och med den 31 december 2025. De överförda anslagen ska förbrukas i första hand under påföljande budgetår.

5. Genom undantag från artikel 12 i budgetförordningen ska outnyttjade åtagande- och betalningsbemyndiganden enligt denna förordning automatiskt överföras och får användas till och med den 31 december 2026. De överförda anslagen ska förbrukas i första hand under påföljande budgetår.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tilldelningskriterierna för den förfinansiering som kommissionen ska betala ut till medlemsstaterna anges i bilaga I.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska betala ut förfinansieringen inom 60 dagar från dagen för antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2. Den ska räknas av i enlighet med artikel 11.

3. Kommissionen ska betala ut 2021 års utbetalning av förfinansieringen inom 30 dagar från dagen för antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 2. 2022 och 2023 års utbetalningar av förfinansieringen ska göras i enlighet med de arrangemang som anges i genomförandeakten. Förfinansieringen ska räknas av i enlighet med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska lämna in en ansökan till kommissionen om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2023. Kommissionen ska bedöma denna ansökan och fastställa om tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaterna eller om det finns belopp som bör återkrävas från medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.

1. Medlemsstaterna ska lämna in en ansökan till kommissionen om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2024. Kommissionen ska bedöma denna ansökan och fastställa om tilläggsbelopp ska betalas till medlemsstaterna eller om det finns belopp som bör återkrävas från medlemsstaterna i enlighet med artikel 11.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat inte lämnar in någon ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2023 ska kommissionen återkräva det totala belopp som betalats ut som förfinansiering till den medlemsstaten.

2. Om en medlemsstat inte lämnar in någon ansökan om ekonomiskt bidrag från reserven senast den 30 september 2024 ska kommissionen återkräva det totala belopp som betalats ut som förfinansiering till den medlemsstaten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökan ska baseras på mallen i bilaga II. Ansökan ska innehålla information om de totala offentliga utgifter som medlemsstaterna ådragit sig och betalat samt värdet av outputindikatorerna för de åtgärder som får stöd. Den ska åtföljas av de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen samt av en genomföranderapport.

1. Ansökan ska baseras på mallen i bilaga II. Ansökan ska innehålla information om de totala offentliga utgifter som medlemsstaterna ådragit sig och betalat, uppdelat efter den Nuts-2-region där utgiften ägde rum, samt värdet av outputindikatorerna, resultatindikatorerna och, där så är möjligt, effektindikatorerna, för de åtgärder som får stöd. För varje indikator ska sökanden, när så är lämpligt, fastställa ett antal mål för att mäta utgifternas effektivitet. Den ska åtföljas av de handlingar som avses i artikel 63.5, 63.6 och 63.7 i budgetförordningen samt av en genomföranderapport som innehåller en motivering till fördelningen av utgifterna mellan Nuts 2-regionerna som visar att stödet i första hand har fördelats till de regioner som påverkas mest, i förekommande fall. Kommissionen ska offentliggöra ansökningarna och de åtföljande handlingarna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 10 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genomföranderapporten för reserven ska innehålla följande:

2. Genomföranderapporten för reserven ska innehålla följande:

a) En beskrivning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, med angivande av de regioner, områden och sektorer som påverkas mest.

a) En beskrivning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna, särskilt för sysselsättningen, av Förenade kungarikets utträde ur unionen, med angivande av de regioner, områden, sektorer och arbetstagare som påverkas mest.

b) En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, av i vilken utsträckning åtgärderna mildrade de regionala och sektoriella effekter som avses i led a samt av genomförandet.

b) En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen, av i vilken utsträckning åtgärderna mildrade de regionala, lokala och sektoriella effekter som avses i led a samt av genomförandet, och en beskrivning av huruvida åtgärderna skapade högkvalitativa arbetstillfällen i de regioner och lokalsamhällen som drabbats hårdast.

c) En motivering till att de utgifter som uppstått och betalats är stödberättigande och att de har en direkt koppling till Förenade kungarikets utträde ur unionen.

c) En motivering till att de utgifter som uppstått och betalats är stödberättigande och att de har en direkt koppling till Förenade kungarikets utträde ur unionen, samt en bedömning av huruvida åtgärderna respekterar de undantag från stöd som fastställs i artikel 6.

d) En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika dubbelfinansiering och säkerställa komplementaritet med andra unionsinstrument och nationell finansiering.

d) En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika dubbelfinansiering och säkerställa komplementaritet med andra unionsinstrument och nationell finansiering, däribland angivande av de åtgärder som har erhållit kompletterande finansiering från andra unionsinstrument eller nationell finansiering och en beskrivning av den kompletterande finansiering som de har erhållit.

e) En beskrivning av hur åtgärderna bidrar till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar.

e) En beskrivning av hur åtgärderna bidrar till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar och, i tillämpliga fall, till den digitala omställningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 11 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På grundval av bedömningen ska kommissionen genom en genomförandeakt fastställa följande: