Процедура : 2021/0003(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0180/2021

Внесени текстове :

A9-0180/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 191kWORD 51k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик: <Depute>Хейди Хаутала</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

(05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (05444/2021),

 като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (05445/2021),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0171/2021),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9-0180/2021),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Тайланд.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През октомври 2018 г. ЕС официално започна процеса на преговори (съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г.) с редица членове на СТО в Женева. Преговорите се провеждат въз основа на „съвместен подход“, разработен между ЕС и Обединеното кралство още през 2017 г., относно начините за „разпределяне“ на количествените ангажименти, съдържащи се в списъка на СТО за ЕС-28 за 143-те тарифни квоти (ТК) на ЕС за селското стопанство, рибата и промишлеността в рамките на СТО. Основен принцип на този подход е запазването изцяло на съществуващия обем на всяка ТК, но разделянето му между две отделни митнически територии: ЕС-27 и Обединеното кралство.

 

Принципът на прилаганата методология се основава на търговските потоци към ЕС-27 и Обединеното кралство през представителен референтен период (от 3 години от 2013 г. до 2015 г.) за всички ТК на СТО.

На 15 юни 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по член XXVIII от ГАТТ със съответните членове на СТО с оглед на разпределянето на отстъпките на Съюза в рамките на СТО по отношение на ТК.

 

Договорената методология за разпределяне е описана подробно в Регламент (ЕС) 2019/216 на Съвета и на ЕП. По-конкретно, член 2 буква б) от този регламент оправомощава Комисията да изменя разпределението на дяловете, като взема предвид относимата информация, която може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., или от други източници, имащи интерес към конкретна тарифна квота.

 

Редовно бяха провеждани консултации със Съвета (комитет „Търговска политика“) във връзка със съдържанието и напредъка по преговорите. Преговорите с Кралство Тайланд завършиха със споразумение, което беше парафирано на 7 януари 2021 г. в Женева („Споразумението“).

 

Съответно Европейската комисия предлага на Съвета да разреши сключването на Споразумението.

 

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС, за да може Съветът да приеме решение за сключване на Споразумението е необходимо одобрението на Европейския парламент.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на Споразумението.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумението между Европейския съюза и Кралство Тайланд във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз,

Препратки

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

10.5.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

17.5.2021

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Недадени становища

 Дата на решението

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Дата на приемане

25.5.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Дата на внасяне

31.5.2021

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Легенда на използваните знаци::

+ : „за“

- : „против“:

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност