Procedure : 2021/0003(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0180/2021

Indgivne tekster :

A9-0180/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 167kWORD 52k

<TitreType>HENSTILLING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Udvalget om International Handel</Commission>

Ordfører: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

(05444/2021 – C9 0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05444/2021),

 der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-Liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (05445/2021),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0171/2021),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0180/2021),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Thailands regering og parlament.


BEGRUNDELSE

I oktober 2018 indledte EU formelt forhandlingerne (i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994) med en række WTO-medlemmer i Genève. Det grundlæggende princip i forhandlingerne er "en fælles tilgang", der blev udviklet mellem EU og Det Forenede Kongerige i 2017, med hensyn til "fordelingen" af de kvantitative forpligtelser, der er indeholdt i EU28's WTO-liste over EU's 143 WTO-toldkontingenter for landbrugsprodukter, fisk og industriprodukter. Grundlaget for denne tilgang er, at den eksisterende mængde for hvert toldkontingent vil blive bibeholdt fuldt ud i fremtiden, men fordelt på to forskellige toldområder: EU27 og Det Forenede Kongerige.

Princippet for den anvendte metode er baseret på handelsstrømmene til EU27 og Det Forenede Kongerige i en repræsentativ referenceperiode (på 3 år fra 2013 til 2015) for alle WTO-toldkontingenter.

Den 15. juni 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT med de relevante WTO-medlemmer med henblik på at fordele Unionens WTO-indrømmelser for toldkontingenter.

Den aftalte metode for fordelingen er beskrevet i detaljer i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) 2019/216. Mere specifikt tillægger artikel 2, litra b), i denne forordning Kommissionen beføjelser til at ændre fordelingen under hensyntagen til relevante oplysninger som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

Rådet (Handelspolitikudvalget) er løbende blevet hørt om forhandlingernes indhold og fremskridt. Forhandlingerne med Kongeriget Thailand mundede ud i en aftale, der blev paraferet den 7. januar 2021 i Genève ("aftalen").

Europa-Kommissionen foreslår derfor, at Rådet giver bemyndigelse til undertegnelse af aftalen.

I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er Parlamentets godkendelse nødvendig for, at Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

Ordføreren anbefaler på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Unionen og Kongeriget Thailand om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Referencer

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

10.5.2021

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

17.5.2021

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Ordførere

 Dato for valg

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.5.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Dato for indgivelse

31.5.2021

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 14. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik