HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

  31.5.2021 - (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)) - ***

  Udvalget om International Handel
  Ordfører: Heidi Hautala

  Procedure : 2021/0003(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A9-0180/2021
  Indgivne tekster :
  A9-0180/2021
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

  (05444/2021 – C9 0171/2021 – 2021/0003(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05444/2021),

   der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-Liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (05445/2021),

   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0171/2021),

   der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0180/2021),

  1. godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Thailands regering og parlament.


  BEGRUNDELSE

  I oktober 2018 indledte EU formelt forhandlingerne (i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994) med en række WTO-medlemmer i Genève. Det grundlæggende princip i forhandlingerne er "en fælles tilgang", der blev udviklet mellem EU og Det Forenede Kongerige i 2017, med hensyn til "fordelingen" af de kvantitative forpligtelser, der er indeholdt i EU28's WTO-liste over EU's 143 WTO-toldkontingenter for landbrugsprodukter, fisk og industriprodukter. Grundlaget for denne tilgang er, at den eksisterende mængde for hvert toldkontingent vil blive bibeholdt fuldt ud i fremtiden, men fordelt på to forskellige toldområder: EU27 og Det Forenede Kongerige.

  Princippet for den anvendte metode er baseret på handelsstrømmene til EU27 og Det Forenede Kongerige i en repræsentativ referenceperiode (på 3 år fra 2013 til 2015) for alle WTO-toldkontingenter.

  Den 15. juni 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT med de relevante WTO-medlemmer med henblik på at fordele Unionens WTO-indrømmelser for toldkontingenter.

  Den aftalte metode for fordelingen er beskrevet i detaljer i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) 2019/216. Mere specifikt tillægger artikel 2, litra b), i denne forordning Kommissionen beføjelser til at ændre fordelingen under hensyntagen til relevante oplysninger som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

  Rådet (Handelspolitikudvalget) er løbende blevet hørt om forhandlingernes indhold og fremskridt. Forhandlingerne med Kongeriget Thailand mundede ud i en aftale, der blev paraferet den 7. januar 2021 i Genève ("aftalen").

  Europa-Kommissionen foreslår derfor, at Rådet giver bemyndigelse til undertegnelse af aftalen.

  I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er Parlamentets godkendelse nødvendig for, at Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

  Ordføreren anbefaler på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen.


  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftale mellem Unionen og Kongeriget Thailand om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

  Referencer

  05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  10.5.2021

   

   

   

  Korresponderende udvalg

   Dato for meddelelse på plenarmødet

  INTA

  17.5.2021

   

   

   

  Rådgivende udvalg

   Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  17.5.2021

  AGRI

  17.5.2021

  PECH

  17.5.2021

   

  Ingen udtalelse

   Dato for afgørelse

  ITRE

  28.1.2021

  AGRI

  23.3.2021

  PECH

  22.3.2021

   

  Ordførere

   Dato for valg

  Heidi Hautala

  28.1.2021

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  25.5.2021

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  3

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

  Dato for indgivelse

  31.5.2021

   


  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  37

  +

  ECR

  Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  NI

  Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  The Left

  Emmanuel Maurel

  Verts/ALE

  Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

   

  1

  -

  ID

  Danilo Oscar Lancini

   

  3

  0

  ID

  Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

  The Left

  Helmut Scholz

   

  Tegnforklaring:

  + : for

  - : imod

  0 : hverken/eller

   

   

   

  Seneste opdatering: 14. juni 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik