Διαδικασία : 2021/0003(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0180/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0180/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 184kWORD 53k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ, ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ, ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05444/2021),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης, δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (05445/2021),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0171/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0180/2021),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Οκτώβριο 2018, η ΕΕ ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία διαπραγματεύσεων (δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994) με ορισμένα μέλη του ΠΟΕ στη Γενεύη. Η βασική αρχή των διαπραγματεύσεων είναι μια «κοινή προσέγγιση» που αναπτύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου το 2017 σχετικά με τον τρόπο «κατανομής» των ποσοτικών δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο για την ΕΕ των 28 του ΠΟΕ για τις 143 δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τη γεωργία, τα ψάρια και τη βιομηχανία. Η βάση αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο υφιστάμενος όγκος κάθε δασμολογικής ποσόστωσης θα διατηρηθεί πλήρως στο μέλλον, αλλά θα κατανεμηθεί σε δύο χωριστά τελωνειακά εδάφη: την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η αρχή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας βασίζεται στις εμπορικές ροές προς την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου αναφοράς (3 ετών από το 2013 έως το 2015) για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ.

Στις 15 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ με τα σχετικά μέλη του ΠΟΕ με σκοπό την κατανομή των παραχωρήσεων της Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τις δασμολογικές ποσοστώσεις.

 

Η συμφωνηθείσα μεθοδολογία κατανομής περιγράφεται λεπτομερώς στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/216 του Συμβουλίου και του ΕΚ. Ειδικότερα, το άρθρο 2β) του εν λόγω κανονισμού εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να τροποποιεί τα μερίδια κατανομής λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που μπορεί να λάβει είτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ του 1994 είτε από άλλες πηγές που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

 

Το Συμβούλιο (επιτροπή εμπορικής πολιτικής) συμμετείχε σε τακτικές διαβουλεύσεις ως προς το περιεχόμενο και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις με το Βασίλειο της Ταϊλάνδης κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία μονογραφήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 στη Γενεύη («η συμφωνία»).

 

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη της συμφωνίας.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Έγγραφα αναφοράς

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

10.5.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

17.5.2021

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

   Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Αποφάσισαν να μη γνωμοδοτήσουν

   Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

25.5.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Ημερομηνία κατάθεσης

31.5.2021

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου