SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Thaimaan kuningaskunnan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla tehdyn sopimuksen tekemisestä

  31.5.2021 - (05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE)) - ***

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: Heidi Hautala

  Menettely : 2021/0003(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0180/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0180/2021
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskevan Euroopan unionin ja Thaimaan kuningaskunnan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla tehdyn sopimuksen tekemisestä

  (05444/2021 – C9‑0171/2021 – 2021/0003(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05444/2021),

   ottaa huomioon kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi koskeva Euroopan unionin ja Thaimaan kuningaskunnan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla tehdyn sopimuksen (05445/2021),

   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0171/2021),

   ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0180/2021),

  1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


  PERUSTELUT

  Lokakuussa 2018 EU käynnisti virallisesti neuvotteluprosessin (tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994) XXVIII artiklan mukaisesti) useiden WTO:n jäsenten kanssa Genevessä. Neuvottelujen perusperiaatteena on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuonna 2017 kehittämä ”yhteinen lähestymistapa” siihen, miten ”jaetaan” määrälliset sitoumukset, jotka sisältyvät EU28-maiden WTO-luetteloon sisältyneisiin EU:n 143 maatalous-, kalastus- ja teollisuustariffikiintiöön. Tämän lähestymistavan perustana on se, että kunkin tariffikiintiön nykyinen määrä säilyisi täysin ennallaan tulevaisuudessa, mutta se jaettaisiin kahdelle erilliselle tullialueelle: EU27:lle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

   

  Sovelletun menetelmän periaate perustuu EU27:ään ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuviin kauppavirtoihin edustavalla viiteajanjaksolla (vuosien 2013 ja 2015 välinen kolmen vuoden ajanjakso) kaikkien WTO:n tariffikiintiöiden osalta.

  Neuvosto valtuutti 15. kesäkuuta 2018 komission aloittamaan GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut asianomaisten WTO:n jäsenten kanssa tariffikiintiöitä koskevien unionin WTO-myönnytysten jakamiseksi.

   

  Sovittua jakomenetelmää kuvataan yksityiskohtaisesti neuvoston ja Euroopan parlamentin asetuksessa (EU) 2019/216. Tarkemmin sanottuna tämän asetuksen 2 b artiklassa siirretään komissiolle valta muuttaa jako-osuuksia ottaen huomioon asiaankuuluvat tiedot, jotka se voi saada joko GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joilla on intressi tiettyyn tariffikiintiöön.

   

  Neuvostolle (kauppapoliittinen komitea) on ilmoitettu säännöllisesti neuvottelujen sisällöstä ja edistymisestä. Thaimaan kuningaskunnan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena tehtiin sopimus, joka parafoitiin 7. tammikuuta 2021 Genevessä (”sopimus”).

   

  Euroopan komissio ehdottaa näin ollen, että neuvosto antaa luvan mainitun sopimuksen allekirjoittamiseen.

   

  SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi tehdä päätöksen kyseisen sopimuksen tekemisestä.

  Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

     ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan unionin ja Thaimaan kuningaskunnan välisen, kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista koskeva sopimus

  Viiteasiakirjat

  05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  10.5.2021

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  17.5.2021

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

   Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  17.5.2021

  AGRI

  17.5.2021

  PECH

  17.5.2021

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

   Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  28.1.2021

  AGRI

  23.3.2021

  PECH

  22.3.2021

   

  Esittelijä(t)

   Nimitetty (pvä)

  Heidi Hautala

  28.1.2021

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  25.5.2021

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  31.5.2021

   


   

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  37

  +

  ECR

  Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  NI

  Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

  The Left

  Emmanuel Maurel

  Verts/ALE

  Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

   

  1

  -

  ID

  Danilo Oscar Lancini

   

  3

  0

  ID

  Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

  The Left

  Helmut Scholz

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

   

  Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö